Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – ženklinimas - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasInstanyl
ATC kodasN02AB03
Sudėtisfentanyl citrate
GamintojasTakeda Pharma A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VAIKŲ NEATIDAROMA DĖŽUTĖ (daugiadozė)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 500 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 50 mikrogramų fentanilio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, išgryninto vandens

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1,8 ml nosies purškalo (tirpalo)

2,9 ml nosies purškalo (tirpalo)

5,0 ml nosies purškalo (tirpalo)

1,8 ml yra 10 dozių

2,9 ml yra 20 dozių

5,0 ml yra 40 dozių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į nosį.

Dėžutės atidarymo ir uždarymo instrukcija:

-Paimkite dėžutę

-Jei dėžutė atidaroma pirmą kartą, nuimkite apsauginę plėvelę

-Nykštį ir vidurinį pirštą uždėkite ant šoninių auselių

-Spauskite šonines auseles į vidų nykščiu ir viduriniuoju pirštu

-Tuo pat metu kitą nykštį uždėkite ant priekinės spaudžiamosios briaunos ir taip pat paspauskite į vidų

-Spauskite visuose trijuose taškuose

-Traukite dangtelį, kad jis atsidarytų

-Po pavartojimo Instanyl nosies purškalą vėl būtina įdėti į vidinį dėklą ir dėžutę uždaryti

-Uždarę dėžutę, patikrinkite, ar šoninės auselės įstatytos į angas

-Stipriai spauskite žemyn, kol šoninės auselės užsifiksuos reikiamoje padėtyje

Po kiekvienos dozės pavartojimo pažymėkite vieną kvadratėlį [iš viso yra 10, 20 arba 40 pažymėtinų kvadratėlių]

Po vartojimo nosies purškalą visada įdėkite į vaikų neatidaromą dėžutę.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Flakoną laikyti vertikaliai.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/001

EU/1/09/531/002

EU/1/09/531/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 50

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ (daugiadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

Vartoti į nosį

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1,8 ml yra 10 dozių

2,9 ml yra 20 dozių

5,0 ml yra 40 dozių

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VAIKŲ NEATIDAROMA DĖŽUTĖ (daugiadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 1000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 100 mikrogramų fentanilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, išgryninto vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1,8 ml nosies purškalo (tirpalo)

2,9 ml nosies purškalo (tirpalo)

5,0 ml nosies purškalo (tirpalo)

1,8 ml yra 10 dozių

2,9 ml yra 20 dozių

5,0 ml yra 40 dozių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į nosį.

Dėžutės atidarymo ir uždarymo instrukcija:

-Paimkite dėžutę

-Jei dėžutė atidaroma pirmą kartą, nuimkite apsauginę plėvelę

-Nykštį ir vidurinį pirštą uždėkite ant šoninių auselių

-Spauskite šonines auseles į vidų nykščiu ir viduriniuoju pirštu

-Tuo pat metu kitą nykštį uždėkite ant priekinės spaudžiamosios briaunos ir taip pat paspauskite į vidų

-Spauskite visuose trijuose taškuose

-Traukite dangtelį, kad jis atsidarytų

-Po pavartojimo Instanyl nosies purškalą vėl būtina įdėti į vidinį dėklą ir dėžutę uždaryti

-Uždarę dėžutę, patikrinkite, ar šoninės auselės įstatytos į angas

-Stipriai spauskite žemyn, kol šoninės auselės užsifiksuos reikiamoje padėtyje

Po kiekvienos dozės pavartojimo pažymėkite vieną kvadratėlį [iš viso yra 10, 20 arba 40 pažymėtinų kvadratėlių]

Po vartojimo nosies purškalą visada įdėkite į vaikų neatidaromą dėžutę.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Flakoną laikyti vertikaliai.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11.REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/004

EU/1/09/531/005

EU/1/09/531/006

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 100

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ (daugiadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1,8 ml yra 10 dozių

2,9 ml yra 20 dozių

5,0 ml yra 40 dozių

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VAIKŲ NEATIDAROMA DĖŽUTĖ (daugiadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 2000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 200 mikrogramų fentanilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, išgryninto vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1,8 ml nosies purškalo (tirpalo)

2,9 ml nosies purškalo (tirpalo)

5,0 ml nosies purškalo (tirpalo)

1,8 ml yra 10 dozių

2,9 ml yra 20 dozių

5,0 ml yra 40 dozių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į nosį.

Dėžutės atidarymo ir uždarymo instrukcija:

-Paimkite dėžutę

-Jei dėžutė atidaroma pirmą kartą, nuimkite apsauginę plėvelę

-Nykštį ir vidurinį pirštą uždėkite ant šoninių auselių

-Spauskite šonines auseles į vidų nykščiu ir viduriniuoju pirštu

-Tuo pat metu kitą nykštį uždėkite ant priekinės spaudžiamosios briaunos ir taip pat paspauskite į vidų

-Spauskite visuose trijuose taškuose

-Traukite dangtelį, kad jis atsidarytų

-Po pavartojimo Instanyl nosies purškalą vėl būtina įdėti į vidinį dėklą ir dėžutę uždaryti

-Uždarę dėžutę, patikrinkite, ar šoninės auselės įstatytos į angas

-Stipriai spauskite žemyn, kol šoninės auselės užsifiksuos reikiamoje padėtyje

Po kiekvienos dozės pavartojimo pažymėkite vieną kvadratėlį [iš viso yra 10, 20 arba 40 pažymėtinų kvadratėlių]

Po vartojimo nosies purškalą visada įdėkite į vaikų neatidaromą dėžutę.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Flakoną laikyti vertikaliai.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11. REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/007

EU/1/09/531/008

EU/1/09/531/009

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 200

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ (daugiadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1,8 ml yra 10 dozių

2,9 ml yra 20 dozių

5,0 ml yra 40 dozių

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ (vienadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 50 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (100 mikrolitrų) yra fentanilio citrato, atitinkančio 50 mikrogramų (µg) fentanilio

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, injekcinio vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Nosies purškalas (tirpalas)

2 vienadozės talpyklės

6 vienadozės talpyklės

8 vienadozės talpyklės

10 vienadozių talpyklių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti į nosį.

Purškalo talpyklėje yra tik viena dozė. Prieš vartojimą vienadozės talpyklės bandyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje. Laikyti pastatytą vertikaliai.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/010

EU/1/09/531/011

EU/1/09/531/012

EU/1/09/531/013

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 50 vienadozis

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

TARPINĖ PAKUOTĖ (VAIKŲ NEATIDAROMA LIZDINĖ PLOKŠTELĖ) (vienadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 50 mikrogramų nosies purškalas

Fentanilis

2.REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS

Takeda Pharma A/S

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

Vartoti į nosį 1 dozė

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

VIENADOZIO NOSIES PURŠKALO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 50 µg nosies purškalas

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ (vienadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 100 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (100 mikrolitrų) yra fentanilio citrato, atitinkančio 100 mikrogramų (µg) fentanilio

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, injekcinio vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Nosies purškalas (tirpalas)

2 vienadozės talpyklės

6 vienadozės talpyklės

8 vienadozės talpyklės

10 vienadozių talpyklių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti į nosį.

Purškalo talpyklėje yra tik viena dozė. Prieš vartojimą vienadozės talpyklės bandyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje. Laikyti pastatytą vertikaliai.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11. REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/014

EU/1/09/531/015

EU/1/09/531/016

EU/1/09/531/017

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 100 vienadozis

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

TARPINĖ PAKUOTĖ (VAIKŲ NEATIDAROMA LIZDINĖ PLOKŠTELĖ) (vienadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 100 mikrogramų nosies purškalas

Fentanilis

2. REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS

Takeda Pharma A/S

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KITA

Vartoti į nosį 1 dozė

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

VIENADOZIO NOSIES PURŠKALO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 100 µg nosies purškalas

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ (vienadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 200 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (100 mikrolitrų) yra fentanilio citrato, atitinkančio 200 mikrogramų (µg) fentanilio

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, injekcinio vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Nosies purškalas (tirpalas)

2 vienadozės talpyklės

6 vienadozės talpyklės

8 vienadozės talpyklės

10 vienadozių talpyklių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti į nosį.

Purškalo talpyklėje yra tik viena dozė. Prieš vartojimą vienadozės talpyklės bandyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje. Laikyti pastatytą vertikaliai.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11. REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/018

EU/1/09/531/019

EU/1/09/531/020

EU/1/09/531/021

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 200 vienadozis

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

TARPINĖ PAKUOTĖ (VAIKŲ NEATIDAROMA LIZDINĖ PLOKŠTELĖ) (vienadozė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 200 mikrogramų nosies purškalas

Fentanilis

2. REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS

Takeda Pharma A/S

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KITA

Vartoti į nosį 1 dozė

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

VIENADOZIO NOSIES PURŠKALO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 200 µg nosies purškalas

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ: DoseGuard

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 500 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 50 mikrogramų fentanilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, išgryninto vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

DoseGuard

2,0 ml nosies purškalo (tirpalo)

3,2 ml nosies purškalo (tirpalo)

4,3 ml nosies purškalo (tirpalo)

5,3 ml nosies purškalo (tirpalo)

10 dozių (2,0 ml)

20 dozių (3,2 ml)

30 dozių (4,3 ml)

40 dozių (5,3 ml)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į nosį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Visada po vartojimo uždaryti nosies purškalą vėl uždengiant vaikų sunkiai atidaromu dangteliu.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/022

EU/1/09/531/023

EU/1/09/531/024

EU/1/09/531/025

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 50

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

NOSIES PURŠKALO DoseGuard ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 dozių (2,0 ml)

20 dozių (3,2 ml)

30 dozių (4,3 ml)

40 dozių (5,3 ml)

6. KITA

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Visada po vartojimo uždaryti nosies purškalą vėl uždengiant vaikų sunkiai atidaromu dangteliu.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ: DoseGuard

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 1000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 100 mikrogramų fentanilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, išgryninto vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

DoseGuard

2,0 ml nosies purškalo (tirpalo)

3,2 ml nosies purškalo (tirpalo)

4,3 ml nosies purškalo (tirpalo)

5,3 ml nosies purškalo (tirpalo)

10 dozių (2,0 ml)

20 dozių (3,2 ml)

30 dozių (4,3 ml)

40 dozių (5,3 ml)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į nosį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Visada po vartojimo uždaryti nosies purškalą vėl uždengiant vaikų sunkiai atidaromu dangteliu.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/026

EU/1/09/531/027

EU/1/09/531/028

EU/1/09/531/029

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 100

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

NOSIES PURŠKALO DoseGuard ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 dozių (2,0 ml)

20 dozių (3,2 ml)

30 dozių (4,3 ml)

40 dozių (5,3 ml)

6. KITA

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Visada po vartojimo uždaryti nosies purškalą vėl uždengiant vaikų sunkiai atidaromu dangteliu.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ: DoseGuard

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 2000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 200 mikrogramų fentanilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra natrio-divandenilio fosfato dihidrato, dinatrio fosfato dihidrato, išgryninto vandens

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

DoseGuard

2,0 ml nosies purškalo (tirpalo)

3,2 ml nosies purškalo (tirpalo)

4,3 ml nosies purškalo (tirpalo)

5,3 ml nosies purškalo (tirpalo)

10 dozių (2,0 ml)

20 dozių (3,2 ml)

30 dozių (4,3 ml)

40 dozių (5,3 ml)

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į nosį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Visada po vartojimo uždaryti nosies purškalą vėl uždengiant vaikų sunkiai atidaromu dangteliu.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Informaciją apie tvarkymą žr. pakuotės lapelyje

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/531/030

EU/1/09/531/031

EU/1/09/531/032

EU/1/09/531/033

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Instanyl 200

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

NOSIES PURŠKALO DoseGuard ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Fentanilis

Vartoti į nosį

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 dozių (2,0 ml)

20 dozių (3,2 ml)

30 dozių (4,3 ml)

40 dozių (5,3 ml)

6. KITA

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Visada po vartojimo uždaryti nosies purškalą vėl uždengiant vaikų sunkiai atidaromu dangteliu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai