Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Izba (travoprost) – ženklinimas - S01EE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIzba
ATC kodasS01EE04
Sudėtistravoprost
GamintojasNovartis Europharm Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIENO 4 ML BUTELIUKO DĖŽUTĖ IR TRIJŲ 4 ML BUTELIUKŲ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

IZBA 30 mikrogramų/ml akių lašai (tirpalas) travoprostas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml tirpalo yra 30 mikrogramų travoprosto.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Polikvaternis-1, polioksietileno hidrintas ricinų aliejus 40 (HCO-40), boro rūgštis, manitolis, natrio chloridas, propilenglikolis, natrio hidroksidas ir (arba) vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti), išgrynintas vanduo.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas)

1 buteliukas 2,5 ml

3 buteliukai po 2,5 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmojo atidarymo.

Atidaryta:

Atidaryta (1):

Atidaryta (2):

Atidaryta (3):

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/905/001 1 x 4 ml

EU/1/13/905/002 3 x 4 ml

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16 INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

IZBA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

IZBA 30 mikrogramų/ml akių lašai travoprostas

Vartoti ant akių.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,5 ml

6 KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

IŠORINĖ PLĖVELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

IZBA 30 mikrogramų/ml akių lašai (tirpalas) travoprostas

Vartoti ant akių.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

Išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmojo atidarymo.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,5 ml

6 KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai