Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – ženklinimas - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLantus
ATC kodasA10AE04
Sudėtisinsulin glargine
Gamintojassanofi-aventis Deutschland GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (5 ML flakonas)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lantus 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas flakone insulinum glarginum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 100 vienetų (3,64 mg) insulino glargino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko chloridas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koreguoti), injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 flakonas po 5 ml. 2 flakonai po 5 ml. 5 flakonai po 5 ml. 10 flakonų po 5 ml.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vartoti tiktai skaidrius bespalvius tirpalus.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Neatidaryti flakonai:

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti arba padėti prie šaldiklio arba ledo gabalėlių.

Pradėtus naudoti flakonus laikyti ne ilgiau kaip 4 savaites ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vokietija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/134/001 vienas 5 ml flakonas

EU/1/00/134/002 2 flakonai po 5 ml

EU/1/00/134/003 5 flakonai po 5 ml

EU/1/00/134/004 10 flakonų po 5 ml

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Lantus

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ (5 ml flakonas)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Lantus 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas insulinum glarginum

2.VARTOJIMO METODAS

s.c. 3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

Pirmojo pavartojimo data:........................

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (10 ml flakonas)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lantus 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas flakone insulinum glarginum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 100 vienetų (3,64 mg) insulino glargino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko chloridas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koreguoti), polisorbatas 20 ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 flakonas po 10 ml.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vartoti tiktai skaidrius bespalvius tirpalus.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Neatidaryti flakonai:

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti arba padėti prie šaldiklio arba ledo gabalėlių.

Pradėtus naudoti flakonus laikyti ne ilgiau kaip 4 savaites ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main,Vokietija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/134/012

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Lantus

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ (10 ml flakonas)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Lantus 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas insulinum glarginum

2. VARTOJIMO METODAS

s.c. 3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

Pirmojo pavartojimo data:.........................

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 ml

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (užtaisas)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lantus 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užtaise insulinum glarginum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-JŲ) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 100 vienetų (3,64 mg) insulino glargino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko chloridas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koreguoti), injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 užtaisas po 3 ml. 3 užtaisai po 3 ml. 4 užtaisai po 3 ml. 5 užtaisai po 3 ml. 6 užtaisai po 3 ml. 8 užtaisai po 3 ml. 9 užtaisai po 3 ml.

10 užtaisų po 3 ml.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Lantus užtaisai skirti naudoti tik su švirkštikliais: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Jūsų šalyje gali būti tiekiami ne visi švirkštikliai.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vartoti tik skaidrius bespalvius tirpalus.

Jei insulino švirkštiklis yra sugadintas arba veikia netinkamai (dėl mechaninių defektų), jo naudoti negalima. Įsigykite naują insulino švirkštiklį.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Nepradėti naudoti užtaisai:

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti arba padėti prie šaldiklio arba ledo gabalėlių. Užtaisą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pradėtą naudoti užtaisą laikyti ne ilgiau kaip 4 savaites ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Švirkštiklio su užtaisu negalima laikyti šaldytuve.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vokietija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/134/013 1 užtaisas po 3 ml

EU/1/00/134/014 3 užtaisai po 3 ml

EU/1/00/134/005 4 užtaisai po 3 ml

EU/1/00/134/006 5 užtaisai po 3 ml

EU/1/00/134/015 6 užtaisai po 3 ml

EU/1/00/134/016 8 užtaisai po 3 ml

EU/1/00/134/017 9 užtaisai po 3 ml

EU/1/00/134/007 10 užtaisų po 3 ml

13 SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Lantus

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ (užtaisas)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Lantus 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas insulinum glarginum

2. VARTOJIMO METODAS

s.c. Naudoti pritaikytus švirkštiklius: žr. pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

INFORMACIJA ANT ALIUMINIO FOLIJOS, UŽKLIJUOTOS ANT PERMATOMO

PLASTIKINIO DĖKLO, KURIAME YRA UŽTAISAI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

4. SERIJOS NUMERIS

5.KITA

Įdėjus naują užtaisą:

Prieš švirkščiant pirmą kartą įsitikinkite, kad švirkštiklis veikia gerai. Atidžiai perskaitykite švirkštiklio naudojimo instrukciją.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (užpildytas švirkštiklis SoloStar)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lantus SoloStar 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje. insulinum glarginum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra 100 vienetų (3,64 mg) insulino glargino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko chloridas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koreguoti), injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

1 švirkštiklis po 3 ml

3 švirkštikliai po 3 ml

4 švirkštikliai po 3 ml

5 švirkštikliai po 3 ml

6 švirkštikliai po 3 ml

8 švirkštikliai po 3 ml

9 švirkštikliai po 3 ml

10 švirkštiklių po 3 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

Atidaryti čia.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vartoti tik skaidrius bespalvius tirpalus.

Naudoti tik su SoloStar tinkančias adatas.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Nepradėti naudoti švirkštikliai:

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti arba padėti prie šaldiklio arba ledo gabalėlių.

Užpildytą švirkštiklį laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Naudojami švirkštikliai:

Panaudojus pirmą kartą švirkštiklį laikyti ne ilgiau kaip 4 savaites ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Laikyti taip, kad švirkštiklis būtų apsaugotas nuo šviesos.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vokietija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/134/030 1 švirkštiklis po 3 ml

EU/1/00/134/031 3 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/00/134/032 4 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/00/134/033 5 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/00/134/034 6 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/00/134/035 8 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/00/134/036 9 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/00/134/037 10 švirkštiklių po 3 ml

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Lantus SoloStar

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ (užpildytas švirkštiklis SoloStar)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Lantus SoloStar 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas insulinum glarginum

Leisti po oda.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai