Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Preparato charakteristikų santrauka - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLaventair
ATC kodasR03AL03
Sudėtisumeclidinium bromide / vilanterol
GamintojasGlaxo Group Ltd

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LAVENTAIR 55 mikrogramai / 22 mikrogramai dozuoti įkvepiamieji milteliai

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvieną kartą įkvėpus, įkvepiama išskirta per kandiklį 65 mikrogramų umeklidino bromido dozė

(ekvivalentiška 55 mikrogramams umeklidino) ir 22 mikrogramų vilanterolio dozė (trifenatato pavidalu). Tai atitinka74,2 mikrogramo umeklidino bromido (ekvivalentiško 62,5 mikrogramo umeklidino) ir 25 mikrogramų vilanterolio (trifenatato pavidalu) dozuotų įkvepiamųjų miltelių dozę.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekvienoje išskirtoje per kandiklį dozėje yra maždaug 25 mg laktozės (monohidrato pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Dozuoti įkvepiamieji milteliai (įkvepiamieji milteliai).

Baltos spalvos milteliai šviesiai pilkos spalvos inhaliatoriuje (ELLIPTA) su raudonos spalvos kandiklio dangteliu ir dozės skaitikliu.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

LAVENTAIR skirtas palaikomajam bronchų plečiamajam gydymui, norint palengvinti simptomus suaugusiems pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems

Rekomenduojama dozė yra vienas LAVENTAIR 55 / 22 mikrogramų dozės įkvėpimas vieną kartą per parą.

Bronchų išsiplėtimo palaikymui LAVENTAIR reikia vartoti vieną kartą per parą kiekvieną dieną tuo pačiu laiku. Didžiausia dozė yra vienas LAVENTAIR 55 / 22 mikrogamų dozės įkvėpimas vieną kartą per parą.

Ypatingosios populiacijos

Senyviems pacientams

Vyresniems kaip 65 metų pacientams dozės keisti nereikia.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Dozės keisti pacientams, kuriems yra inkstų funkcijos sutrikimas, nereikia.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Dozės keisti pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, nereikia. LAVENTAIR vartojimas pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, netirtas ir jiems vaistinį preparatą vartoti reikia atsargiai.

Vaikų populiacija

LAVENTAIR nėra skirtas vartoti vaikų populiacijos (jaunesniems kaip 18 metų) pacientams LOPL indikacijai.

Vartojimo metodas

LAVENTAIR yra skirtas tik įkvėpti.

Vartojimo instrukcijos

Toliau esančios 30 dozių inhaliatoriaus (skirtas vartoti 30 dienų) instrukcijos taip pat tinka ir 7 dozių inhaliatoriui (skirtas vartoti 7 dienas).

ELLIPTA inhaliatorius yra užpildytas vaistinio preparato dozėmis ir yra paruoštas naudojimui.

Inhaliatorius yra supakuotas į dėklą, kuriame yra drėgmę mažinantis sausiklio paketėlis. Sausiklio paketėlį reikia išmesti, jo negalima atidaryti, suvalgyti ar įkvėpti. Pacientui patariama neatidaryti dėklo iki kol reikės įkvėpti pirmąją dozę.

Pirmą kartą išimant iš sandaraus dėklo, inhaliatorius bus uždarytas. Inhaliatoriaus etiketėje tam skirtoje vietoje ties užrašu „Suvartoti iki:“ reikia užrašyti išmetimo datą. Suvartojimo laiko pabaiga yra po 6 savaičių nuo inhaliatoriaus dėklo atidarymo dienos. Praėjus šiam laikui, inhaliatoriaus naudoti negalima. Inhaliatoriaus dėklą galima išmesti atidarius jį pirmą kartą.

Jeigu dangtelis atidaromas ir uždaromas neįkvėpus vaistinio preparato, bus prarasta dozė. Prarastoji dozė bus saugiai uždaryta inhaliatoriaus viduje, bet jos daugiau nebus galima įkvėpti.

Neįmanoma atsitiktinai įkvėpti per daug vaistinio preparato arba dvigubą vaistinio preparato dozę vienu įkvėpimu.

a)Dozės paruošimas

Pasiruošus įkvėpti dozę, reikia atidaryti dangtelį. Inhaliatoriaus negalima kratyti.

Dangtelį reikia stumti žemyn tol, kol pasigirsta spragtelėjimas. Tada vaistinis preparatas yra paruoštas įkvėpimui.

Patvirtinimui dozės skaitiklyje skaičius sumažėja vienetu. Jei išgirdus spragtelėjimą, dozės skaitiklio skaičius nesumažėja, inhaliatorius neišskirs dozės. Tokį inhaliatorių reikia grąžinti vaistininkui.

b)Kaip įkvėpti vaistinio preparato?

Laikant inhaliatorių kuo toliau nuo burnos, reikia giliai iškvėpti (taip, kad pacientas nejustų diskomforto), bet negalima iškvėpti į inhaliatorių.

Kandiklį reikia įkišti tarp lūpų ir jį tvirtai sučiaupti lūpomis. Vartojimo metu ventiliavimo angos turi būti neuždengtos pirštais.

Vieną kartą ilgai, tolygiai, giliai įkvėpkite. Kiek įmanoma ilgiau sulaikykite šį įkvėpimą (ne trumpiau kaip 3-4 sekundes).

Atitraukite inhaliatorių nuo burnos.

Lėtai ir atsargiai iškvėpkite.

Vaistinis preparatas ar jo skonis gali būti nejuntami, net tinkamai naudojant inhaliatorių.

Kandiklį galima išvalyti, panaudojus sausą audinį prieš uždarant dangtelį.

c)Uždarykite inhaliatorių

Norint uždaryti kandiklį, reikia stumti dangtelį aukštyn tol, kol jis juda.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Astma

Umeklidino / vilanterolio negalima vartoti astma sergantiems pacientams, nes vaistinio preparato vartojimas šios populiacijos pacientams netirtas.

Paradoksinis bronchų spazmas

Umeklidino / vilanterolio, kaip ir kitų bronchų plečiamųjų vaistinių preparatų, vartojimas gali sukelti paradoksinį bronchų spazmą, kuris gali būti pavojingas gyvybei. Pasireiškus bronchų spazmui, reikia nedelsiant nutraukti umeklidino / vilanterolio vartojimą ir pradėti alternatyvų gydymą, jeigu reikia.

Netinka ūminiais atvejais

Umeklidinas / vilanterolis nėra skirtas ūminio bronchų spazmo epizodų gydymui.

Ligos pasunkėjimas

Padidėjęs trumpai veikiančiųjų bronchų plečiamųjų vaistinių preparatų suvartojimas simptomams palengvinti rodo, kad ligos kontrolė pablogėjo. LOPL pasunkėjimo gydant umeklidinu / vilanteroliu atveju, reikia pakartotinai įvertinti paciento būklę ir peržiūrėti LOPL gydymo planą.

Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai

Po muskarininių receptorių antagonistų ir simpatomimetinio poveikio vaistinių preparatų, įskaitant umeklidiną / vilanterolį, pavartojimo gali pasireikšti poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, toks, kaip širdies aritmijos (pvz., prieširdžių virpėjimas ir tachikardija). Pacientai, sergantys kliniškai reikšminga, nekontroliuojama širdies ir kraujagyslių liga, nebuvo įtraukti į klinikinius tyrimus. Todėl pacientams, kurie serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, umeklidiną / vilanterolį vartoti reikia atsargiai.

Antimuskarininis aktyvumas

Atsižvelgiant į antimuskarininį aktyvumą, umeklidiną / vilanterolį reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems pasireiškia šlapimo susilaikymas arba uždaro kampo glaukoma.

Hipokalemija

Beta2 adrenoreceptorių agonistai kai kuriems pacientams gali sukelti reikšmingą hipokalemiją, dėl kurios gali pasireikšti nepageidaujamas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai. Kalio koncentracijos serume sumažėjimas dažniausiai būna trumpalaikis, kalio papildų skirti neprireikia.

Klinikinių umeklidino / vilanterolio tyrimų metu vartojant rekomenduojamas gydomąsias vaistinio preparato dozes, kliniškai reikšmingų hipokalemijos padarinių nepastebėta. Reikia imtis atsargumo

priemonių vartojant umeklidiną / vilanterolį kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurie taip pat gali sukelti hipokalemiją (žr. 4.5 skyrių).

Hiperglikemija

Beta2 adrenoreceptorių agonistai gali sukelti trumpalaikę hiperglikemiją kai kuriems pacientams.

Kliniškai reikšmingo poveikio gliukozės koncentracijoms serume klinikinių tyrimų metu vartojant rekomenduojamas gydomąsias umeklidino / vilanterolio dozes nepastebėta. Pradėjus gydymą umeklidinu / vilanteroliu, reikia dar dažniau matuoti gliukozės koncentracijas diabetu sergančių pacientų plazmoje.

Kartu esančios būklės

Umeklidiną / vilanterolį reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems pasireiškia traukulių sutrikimai arba tirotoksikozė, ir pacientams, kurie neįprastai reaguoja į beta2 adrenoreceptorių agonistus.

Pagalbinės medžiagos

Vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Beta adrenoreceptorių blokatoriai

Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra beta adrenoreceptorių blokatorių, gali silpninti beta2 adrenoreceptorių agonistų (pvz., vilanterolio) poveikį arba veikti priešingai. Reikia vengti vartoti kartu ir su neselektyvaus poveikio, ir su selektyvaus poveikio beta2 adrenoreceptorių blokatoriais, išskyrus atvejus, kai yra įtikinamų priežasčių jų vartoti.

Sąveika, susijusi su metabolizmu ir nešikliais

Vilanterolis yra citochromo P450 3A4 (CYP3A4) substratas. Vartojimas kartu su stipraus poveikio CYP3A4 inhibitoriais (pvz.: ketokonazolu, klaritromicinu, itrokonazolu, ritonaviru, telitromicinu) gali slopinti vilanterolio metabolizmą ir didinti sisteminę ekspoziciją. Kartu su ketokonazolu (400 mg) vartojamo vilanterolio AUC(0-t) ir Cmax sveikų savanorių organizme padidėjo atitinkamai 65 % ir 22 %. Vilanterolio ekspozicijos padidėjimas nebuvo susijęs su stipresniu su beta adrenoreceptorių agonistu susijusiu sisteminiu poveikiu širdies dažniui, kalio koncentracijai kraujyje arba QT intervalui (koreguotam, naudojant Fridericia metodą). Umeklidiną / vilanterolį vartoti kartu su ketokonazolu ir kitais žinomais stipraus poveikio CYP3A4 inhibitoriais reikia atsargiai, nes gali padidėti vilanterolio sisteminė ekspozicija, o tai gali padidinti nepageidaujamų reakcijų atsiradimo galimybę. Verapamilis (vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitorius) reikšmingai neveikė vilanterolio farmakokinetikos.

Umeklidinas yra P450 2D6 (CYP2D6) substratas. Buvo įvertinta umeklidino pusiausvyros apykaitos farmakokinetika sveikų savanorių, kurių organizme trūksta CYP2D6 (silpnų metabolizuotojų), organizme. Vartojant 8 kartus didesnes dozes, poveikio umeklidino AUC arba Cmax nepastebėta. Vartojant 16 kartų didesnes dozes, buvo stebėtas umeklidino AUC padidėjimas maždaug 1,3 karto, o poveikis umeklidino Cmax nepasireiškė. Atsižvelgiant į šių pokyčių dydį, kliniškai reikšmingos vaistinių preparatų sąveikos nesitikima, jeigu umeklidino / vilanterolio vartojama kartu su CYP2D6 inhibitoriais, arba pacientams, kurių organizme genetiškai yra per mažas CYP2D6 aktyvumas (silpniems metabolizuotojams).

Ir umeklidinas, ir vilanterolis yra nešiklio P glikoproteino (P-gp) substratai. Buvo įvertintas vidutinio stiprumo P-gp inhibitoriaus verapamilio (240 mg dozės vieną kartą per parą) poveikis umeklidino ir vilanterolio savybėms sveikų savanorių organizme pusiausvyros apykaitos sąlygomis. Verapamilio poveikio umeklidino ar vilanterolio Cmax nepastebėta. Buvo stebėtas umeklidino AUC padidėjimas maždaug 1,4 karto, nepastebint poveikio vilanterolio AUC. Remiantis šių pokyčių dydžiu, umeklidiną / vilanterolį vartojant kartu su P-gp inhibitoriais, kliniškai reikšmingos vaistinių preparatų sąveikos nesitikima.

Kiti antimuskarininiai ir simpatomimetiniai vaistiniai preparatai

Umeklidino / vilanterolio vartojimas kartu su kitais ilgai veikiančiais muskarininių receptorių antagonistais, ilgai veikiančiais beta2 adrenoreceptorių agonistais arba vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra kurios nors iš šių veikliųjų medžiagų, netirtas ir nerekomenduojamas, nes tai gali stiprinti žinomas įkvepiamojo muskarininių receptorių antagonisto arba beta2 adrenoreceptorių agonisto nepageidaujamas reakcijas (žr. 4.4 ir 4.9 skyrius).

Hipokalemija

Kartu skiriant kitą hipokalemiją sukeliantį gydymą metilksantino dariniais, steroidais arba kalio organizme nesulaikančiais diuretikais, gali sustiprėti galimas hipokaleminis beta2 adrenoreceptorių agonistų poveikis, todėl vartoti kartu reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Kiti vaistiniai preparatai LOPL gydyti

Oficialių vaistinių preparatų sąveikos tyrimų in vivo neatlikta, vis dėlto įkvepiamojo umeklidino / vilanterolio buvo vartojama kartu su kitais vaistiniais preparatais LOPL gydyti, įskaitant trumpai veikiančiuosius simpatomimetinius bronchų plečiamuosius vaistinius preparatus bei įkvepiamuosius kortikosteroidus, ir klinikinių vaistinių preparatų sąveikos reiškinių nepasireiškė.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie umeklidino / vilanterolio vartojimą moterims nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai po umeklidino / vilanterolio pavartojimo esant kliniškai neaktualioms ekspozicijoms (žr. 5.3 skyrių).

Umeklidiną / vilanterolį nėštumo metu vartoti galima tik tada, kai laukiama nauda motinai pateisina galimą riziką vaisiui.

Žindymas

Nežinoma, ar umeklidino arba vilanterolio išsiskiria į motinos pieną. Vis dėlto, kitų beta2 adrenoreceptorių agonistų buvo aptikta motinos piene. Pavojaus žindomiems naujagimiams / kūdikiams negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti / susilaikyti nuo gydymo umeklidinu / vilanteroliu.

Vaisingumas

Duomenų apie umeklidino / vilanterolio poveikį žmogaus vaisingumui nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai rodo, kad umeklidinas arba vilanterolis poveikio vaisingumui nesukelia.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Umeklidinas / vilanterolis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujama reakcija, apie kurią vartojant umeklidiną / vilanterolį buvo pranešta dažniausiai, yra nazofaringitas (9 %).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

LAVENTAIR saugumo duomenys pagrįsti saugumo patirtimi, sukaupta vartojant umeklidiną / vilanterolį ir kiekvieną veikliąją medžiagą atskirai klinikinio vystymo programos, kurioje dalyvavo

6 855 pacientai, sergantys LOPL, metu bei spontaniniais pranešimais . Į klinikinio vystymo programą įtraukti 2 354 pacientai, kurie vartojo umeklidiną / vilanterolį vieną kartą per parą III fazės klinikinių tyrimų metu 24 savaites ar ilgiau, iš jų 1 296 pacientai vartojo rekomenduojamą 55 / 22 mikrogramų dozę 24 savaites trukusių tyrimų metu, 832 pacientai vartojo didesnę 113 / 22 mikrogramų dozę

24 savaites trukusių tyrimų metu, o 226 pacientai vartojo 113 / 22 mikrogramų dozę 12 mėnesių trukusio tyrimo metu.

Dažniai, kurie yra nurodyti toliau esančioje lentelėje, rodo apytikrį sutrikimų dažnį, kuris buvo stebėtas penkių 24 savaites trukusių tyrimų ir 12 mėnesių trukusio saugumo tyrimo metu.

Nepageidaujamų reakcijų dažnis išvardytas, naudojant tokius sutrikimų dažnio apibūdinimus: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo

≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų klasės

Nepageidaujamos reakcijos

Dažnis

Infekcijos ir infestacijos

Šlapimo takų infekcinė liga

Dažni

 

Sinusitas

Dažni

 

Nazofaringitas

Dažni

 

Faringitas

Dažni

 

Viršutinių kvėpavimo takų infekcinė liga

Dažni

 

 

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Padidėjusio jautrumo reakcijos:

 

 

Išbėrimas

Nedažni

 

Anafilaksija, angioedema ir urtikarija

Reti

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

Dažni

 

Drebulys

Nedažni

 

Skonio sutrikimas

Nedažni

Akių sutrikimai

Neryškus matymas

Reti

 

Glaukoma

Reti

 

Padidėjęs akispūdis

Reti

Širdies sutrikimai

Prieširdžių virpėjimas

Nedažni

 

Supraventrikulinė tachikardija

Nedažni

 

Idioventrikulinis ritmas

Nedažni

 

Tachikardija

Nedažni

 

Supraventrikulinės ekstrasistolės

Nedažni

 

Palpitacijos

Nedažni

Kvėpavimo sistemos,

Kosulys

Dažni

krūtinės ląstos ir tarpuplaučio

Burnos ir ryklės skausmas

Dažni

sutrikimai

Paradoksinis bronchų spazmas

Reti

Virškinimo trakto sutrikimai

Vidurių užkietėjimas

Dažni

 

Burnos džiūvimas

Dažni

Odos ir poodinio audinio

Išbėrimas

Nedažni

sutrikimai

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

Šlapimo susilaikymas

Reti

sutrikimai

Dizurija

Reti

 

Šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija

Reti

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Umeklidino / vilanterolio perdozavimo atveju greičiausiai pasireikš su atskirų veikliųjų medžiagų veikimu susiję požymiai ir simptomai, atitinkantys žinomas įkvepiamųjų muskarininių receptorių antagonisto nepageidaujamas reakcijas (t. y. burnos džiūvimas, regėjimo akomodacijos sutrikimai ir tachikardija), arba kitų beta2 adrenoreceptorių agonistų perdozavimo požymiai ir simptomai (pvz., aritmijos, drebulys, galvos skausmas, palpitacijos, pykinimas, hiperglikemija ir hipokalemija).

Jeigu pasireiškia perdozavimas, pacientui reikia skirti palaikomąjį gydymą ir tinkamai stebėti jo būklę, jeigu reikia.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistiniai preparatai obstrukcinėms kvėpavimo takų ligoms gydyti, adrenerginių preparatų deriniai su anticholinerginiais preparatais, ATC kodas – R03AL03

Veikimo mechanizmas

Umeklidinas / vilanterolis yra ilgai veikiančio muskarininių receptorių antagonisto / ilgai veikiančio beta2 adrenoreceptorių agonisto (IVMA / IVBA) derinys. Per burną įkvėptos abi medžiagos veikia lokaliai kvėpavimo takuose, išplėsdamos bronchus skirtingais mechanizmais.

Umeklidinas

Umeklidinas yra ilgai veikiantis muskarininių receptorių antagonistas (taip pat dar vadinamas anticholinerginiu preparatu). Jis yra chinuklidino darinys, veikiantis įvairių tipų muskarininius receptorius. Umeklidinas plečia bronchus, konkurenciniu būdu blokuodamas acetilcholino prisijungimą prie kvėpavimo takų lygiųjų raumenų muskarininių receptorių. Nustatyta, kad jis lėtai atsipalaiduoja iš jungties su žmogaus M3 tipo muskarininiais receptoriais in vitro ir pasižymi ilga veikimo trukme in vivo, kai buvo vartojamas tiesiogiai į plaučius ikiklinikiniuose modeliuose.

Vilanterolis

Vilanterolis yra selektyvaus poveikio ilgai veikiantis beta2 adrenoreceptorių agonistas (beta2 adrenerginis agonistas). Beta2 adrenoreceptorių agonistų, įskaitant vilanterolį, farmakologinis poveikis bent jau iš dalies priklauso nuo viduląstelinės adenilatciklazės (fermento, kuris katalizuoja adenozino trifosfato [ATF] pavertimą cikliniu 3’,5’-adenozino monofosfatu [cikliniu AMF]), stimuliavimo. Ciklinio AMF padaugėjimas atpalaiduoja bronchų lygiuosius raumenis ir slopina greitos padidėjusio jautrumo reakcijos mediatorių išskyrimą iš ląstelių, ypač iš putliųjų ląstelių.

Farmakodinaminis poveikis

III fazės tyrimų duomenimis, 6 mėnesius trukę umeklidino / vilanterolio tyrimai parodė reikšmingą plaučių funkcijos pagerėjimą, palyginti su placebu (matuojant forsuoto iškvėpimo tūrį per 1 sekundę

[angl., the forced expiratory volume in 1 second [FEV1]), per 24 valandas po pavartojimo kartą per parą. Pagerėjimas buvo pastebėtas praėjus 15 minučių po pirmosios dozės pavartojimo (pagerėjimas, palyginti su placebu, 112 ml [p < 0,001] ). Vidutinis didžiausias FEV1 pagerėjimas per pirmąsias

6 valandas po dozės pavartojimo, palyginti su placebu, 24-ąją savaitę buvo 224 ml (p < 0,001*). Bėgant laikui, tachifilaksijos vartojant LAVENTAIR nepastebėta.

Šiame tyrime buvo naudota žingsnio žemyn eigos statistinio testavimo procedūra ir šis palyginimas buvo žemiau už palyginimą, kuris nepasiekė statistinio reikšmingumo. Todėl negalima spręsti apie šio palyginimo statistinį reikšmingumą.

Širdies elektrofiziologija

Umeklidino / vilanterolio poveikis QT intervalui buvo įvertintas placebu ir aktyviu preparatu (moksifloksacinu) kontroliuojamojo QT tyrimo metu, kuriame 103 sveiki savanoriai 10 parų kartą per parą vartojo 113 / 22 mikrogramų arba 500 / 100 mikrogramų umeklidino / vilanterolio dozes (dozuoto umeklidino dozė buvo aštuonis kartus didesnė už rekomenduojamą dozę, o vilanterolio dozė

– keturis kartus didesnė už rekomenduojamą dozę). Didžiausias vidutinis QT intervalo (koreguoto naudojant Fridericia metodą [QTcF]) pailgėjimo skirtumas, palyginti su placebu, po pradinės korekcijos buvo 4,3 (90 % PI = nuo 2,2 iki 6,4) milisekundžių, išmatuotas praėjus 10 minučių po 113 / 22 mikrogramų umeklidino / vilanterolio pavartojimo, ir 8,2 (90 % PI = nuo 6,2 iki 10,2) milisekundžių, išmatuotas praėjus 30 minučių po 500 / 100 mikrogramų umeklidino / vilanterolio pavartojimo. Taigi galimo kliniškai reikšmingo proaritmogeninio poveikio, susijusio su QT intervalo pailgėjimu, vartojant 113 / 22 mikrogramų umeklidino / vilanterolio dozę, nepastebėta.

Nuo dozės priklausomo širdies susitraukimų padažnėjimo taip pat nepastebėta. Didžiausias vidutinis širdies susitraukimų dažnio skirtumas, palyginti su placebu, po pradinės korekcijos buvo 8,4 (90 % PI = nuo 7,0 iki 9,8) dūžių per minutę ir 20,3 (90 % PI = nuo 18,9 iki 21,7) dūžių per minutę, suskaičiuotas atitinkamai praėjus 10 minučių po 113 / 22 mikrogramų arba 500 / 100 mikrogramų umeklidino / vilanterolio preparatų dozių pavartojimo.

Be to, nepastebėta kliniškai reikšmingo poveikio širdies ritmui 24 valandas stebint Holter aparatu 53 pacientus, sergančius LOPL, kurie buvo gydyti55 / 22 mikrogramų umeklidino / vilanterolio doze vieno 6 mėnesius trukusio tyrimo metu, arba kitus 55 pacientus, kurie vartojo 113 / 22 mikrogramų umeklidino / vilanterolio dozę vieną kartą per parą kito 6 mėnesius trukusio tyrimo metu, arba

226 pacientus, kurie vartojo 113 / 22 mikrogramų dozę vieną kartą per parą 12 mėnesių trukusio tyrimo metu.

Klinikinis veiksmingumas

Kartą per parą vartojamų umeklidino / vilanterolio klinikinis veiksmingumas buvo įvertintas aštuonių III fazės klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavusiems 6 835 suaugusiems pacientams buvo nustatyta klinikinė LOPL diagnozė, metu. 5 618 pacientų dalyvavo penkiuose 6 mėnesių trukmės tyrimuose (du placebu kontroliuojami ir trys aktyviu palyginamuoju preparatu [tiotropiu] kontroliuojami tyrimai), 655 pacientai dalyvavo dviejuose 3 mėnesius trukusiuose fizinio krūvio toleravimo / plaučių funkcijos tyrimuose ir 562 pacientai dalyvavo 12 mėnesių palaikomojo gydymo tyrime.

Poveikis plaučių funkcijai

Įvairių tyrimų metu buvo įrodytas kliniškai reikšmingas plaučių funkcijos pagerėjimas (apibūdinamas mažiausiojo FEV1 pokyčiu, palyginti su pradiniu), vartojant LAVENTAIR. Remiantis 6 mėnesius trukusio III fazės tyrimo duomenimis, buvo įrodytas statistiškai reikšmingas mažiausiojo FEV1 pagerėjimas 24-ą savaitę (svarbiausioji vertinamoji baigtis), vartojant LAVENTAIR, palyginti su placebu ir kiekviena monoterapijos grupe. Be to, buvo įrodytas kliniškai ir statistiškai reikšmingas mažiausiojo FEV1 pagerėjimas, vartojant LAVENTAIR dviejų iš trijų 6 mėnesius trukusių su aktyviu preparatu palyginamųjų tyrimų metu ir, palyginti su tiotropio vartojimu, buvo stebėtas skaitine reikšme didesnis pagerėjimas trečiojo su aktyviu preparatu palyginamojo tyrimo metu (žr. 1 lentelę). Bėgant laikui, bronchų plečiamasis poveikis nesilpnėjo.

Simptominės baigtys

Dusulys

Buvo įrodytas statistiškai ir kliniškai reikšmingas dusulio sumažėjimas (apibūdinamas pereinamojo laikotarpio dusulio indekso [angl., the Transitional Dyspnea Index, TDI] pagrindinio balo pagerėjimu 24-ą savaitę [svarbiausioji antrinė vertinamoji baigtis], palyginti su placebu), vartojant LAVENTAIR (žr. 1 lentelę). TDI pagrindinio balo pagerėjimas, palyginti su monoterapija kiekviena veikliąja medžiaga atskirai ir tiotropiu, buvo statistiškai nereikšmingas (žr. 1 lentelę).

Pacientų, kuriems pasireiškė atsakas su bent minimaliu kliniškai reikšmingu TDI pagrindinio balo skirtumu 1 vienetu (MKRS, angl., the minimum clinically important difference, MCID), dalis 24-ą

savaitę buvo didesnė, vartojant LAVENTAIR (58 %), palyginti su placebu (41 %) arba kiekvienos veikliosios medžiagos monoterapija (53 % vartojant umeklidiną, ir 51 % vartojant vilanterolį).

Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė

Be to, nustatyta, kad LAVENTAIR pagerino su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, išmatuotą naudojant St. George kvėpavimo klausimyną (angl., St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]), nustačius SGRQ bendrojo balo sumažėjimą 24-ąją savaitę, palyginti su placebu ir kiekvienos veikliosios medžiagos monoterapija (žr. 1 lentelę). Vartojant LAVENTAIR, buvo nustatytas statistiškai reikšmingas SGRQ bendrojo balo sumažėjimas, palyginti su tiotropio vartojimu, vieno iš trijų su aktyviu preparatu palyginamojo tyrimo metu (žr. 1 lentelę).

Pacientų, kuriems pasireiškė bent SGRQ bendrojo balo MKRS (apibūdinamas sumažėjimu 4 vienetais, palyginti su pradiniu) 24-ąją savaitę dalis buvo didesnė, vartojant LAVENTAIR (49 %), palyginti su placebo vartojimu (34 %) ir kiekvienos veikliosios medžiagos monoterapija (44 %, vartojant umeklidiną, ir 48 %, vartojant vilanterolį). Vieno su aktyviu preparatu palyginamojo tyrimo duomenimis, didesnei procentinei daliai LAVENTAIR vartojančių pacientų pasireiškė kliniškai reikšmingas SGRQ balo pagerėjimas 24-ąją savaitę (53 %), palyginti su tiotropio vartojimu (46 %). Kitų dviejų su aktyviu preparatu palyginamųjų tyrimų duomenimis, panašiai daliai pacientų buvo pasiektas bent jau MKRS vartojant LAVENTAIR ir tiotropį: 49 % ir 54 %, vartojant LAVENTAIR 55 / 22 mikrogramų dozę, ir 52 % bei 55 %, vartojant tiotropį.

Vaistinių preparatų skubiajai pagalbai vartojimas

LAVENTAIR, palyginti su placebu ir umeklidinu, sumažino vaistinių preparatų skubiajai pagalbai, kurių sudėtyje yra salbutamolio, suvartojimą per 1-24 savaičių laikotarpį (žr. 1 lentelę) ir padidino dienų, kuriomis neprireikė vartoti vaistinių preparatų skubiajai pagalbai (vidutiniškai 11,1 %) dalį, palyginti su prieš gydymą buvusios dienų dalies sumažėjimu vartojant placebą (atitinkamai vidutiniškai 0,9 %).

Trijų 6 mėnesius trukusių aktyviu palyginamuoju preparatu kontroliuojamųjų tyrimų duomenimis, LAVENTAIR sumažino vaistinių preparatų skubiajai pagalbai, kurių sudėtyje yra salbutamolio, suvartojimą palyginti su tiotropiu, ir dviejuose iš šių tyrimų buvo stebėtas statistiškai reikšmingas sumažėjimas (žr. 1 lentelę). Be to, buvo nustatyta, kad vartojant LAVENTAIR, labiau padidėjo dienų, kuriomis neprireikė vartoti vaistinių preparatų skubiajai pagalbai, dalis, palyginti su buvusia prieš gydymą (vidutiniškai nuo 17,6 % iki 21,5 %), palyginti su tiotropio vartojimu (vidutiniškai nuo

11,7 % iki 13, 4 %), visų trijų tyrimų metu.

1 lentelė. Plaučių funkcijos, simptominės ir su gyvenimo kokybe susijusios baigtys 24-ąją savaitę

Gydymo būdų

 

Skirtumas tarp gydymo būdų 1

 

palyginimas su

(95 % pasikliautinieji intervalai, p-reikšmė)

LAVENTAIR

 

 

 

 

55 / 22 mcg

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinių

 

 

 

 

 

Mažiausiasis

TDI

SGRQ

preparatų

 

FEV1 (ml)

skubiajai

 

pagrindinis balas

bendrasis balas

 

 

pagalbai

 

 

 

 

 

 

 

 

vartojimas 3

LAVENTAIR (N = 413),

1,2

-5,51

-0,8

palyginti su placebu

(128, 207)

(0,7, 1,7)

(-7,88, -3,13)

(-1,3, -0,3)

(N = 280)

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,001*

LAVENTAIR (N = 413),

0,3

-0,82

-0,6

palyginti su

(17, 87)

(-0,2, 0,7)

(-2,90, 1,27)

(-1,0, -0,1)

55 mcg umeklidino doze

0,004

0,244

0,441

0,014

(N = 418)

 

 

 

 

LAVENTAIR (N = 413),

0,4

-0,32

0,1

palyginti su

(60, 130)

(-0,1, 0,8)

(-2,41, 1,78)

(-0,3, 0,5)

22 mcg vilanterolio doze

< 0,001

0,117

0,767

0,675

(N = 421)

 

 

 

 

LAVENTAIR (N = 454),

 

 

 

 

palyginti su

 

-2,10

-0,5

18 mcg tiotropio doze

(81, 144)

n/į

(-3,61, -0,59)

(-0,7, -0,2)

(N = 451)

< 0,001

 

0,006

< 0,001

(tyrimas ZEP117115)

 

 

 

 

LAVENTAIR (N = 207),

 

 

 

 

palyginti su

 

0,75

-0,7

18 mcg tiotropio doze

(39, 141)

 

(-2,12, 3,63)

(-1,2, -0,1)

(N = 203)

< 0,001

0,1 2

0,607

0,022

(tyrimas DB2113360)

 

(-0,4, 0,5)

 

 

LAVENTAIR (N = 217),

0,817

-0,17

-0,6

palyginti su 18 mcg

 

(10, 109)

 

(-2,85, 2,52)

(-1,2, 0,0)

tiotropio doze (N = 215)

 

0,018*

 

0,904

0,069

(tyrimas DB2113374)

 

 

 

 

N = numatytų gydyti (angl., Intent-to-treat) pacientų populiacija. mcg = mikrogramai.

n / į = neįvertintas.

1.Mažiausiųjų kvadratų vidurkiai.

2.Bendri tyrimo DB2113360 ir tyrimo DB2113374 duomenys.

3.Vidutinio įpurškimų skaičiaus skirtumas per 1-24 savaites.

Be to, buvo tirta didesnė umeklidino / vilanterolio (113 / 22 mikrogramai) dozė 24 savaičių trukmės placebu kontroliuojamojo tyrimo ir dviejų iš trijų 24 savaičių trukmės aktyviu palyginamuoju preparatu kontroliuojamųjų tyrimų metu. Duomenys buvo panašūs į tuos, kurie buvo gauti vartojant LAVENTAIR dozę, bei pateikė papildomų LAVENTAIR veiksmingumo įrodymų.

LOPL paūmėjimai

LAVENTAIR sumažino LOPL paūmėjimo riziką 50 %, palyginti su placebu (remiantis laikotarpio iki pirmojo paūmėjimo duomenų analize: santykinė rizika (SR) 0,5, p = 0,004*), 20 %, palyginti su

Šiame tyrime buvo naudota žingsnio žemyn eigos statistinio testavimo procedūra ir šis palyginimas buvo žemiau už palyginimą, kuris nepasiekė statistinio reikšmingumo. Todėl negalima spręsti apie šio palyginimo statistinį reikšmingumą.

umeklidino vartojimu (SR 0,8, p = 0,391), ir 30 %, palyginti su vilanterolio vartojimu (SR 0,7,

p = 0,121). Remiantis trijų aktyviu palyginamuoju preparatu kontroliuojamųjų tyrimų duomenimis,

LOPL paūmėjimo rizika, palyginti su tiotropio vartojimu, sumažėjo 50 % vieno tyrimo metu (SR 0,5, p = 0,044) ir padidėjo atitinkamai 20 % ir 90 % dviejų tyrimų metu (atitinkamai SR 1,2, p = 0,709 ir SR 1,9, p = 0,062). Šie tyrimai nebuvo specialiai suplanuoti gydymo įtakai LOPL paūmėjimams įvertinti ir pacientai, kuriems pasireiškė paūmėjimas, buvo pašalinti iš tyrimo.

Fizinio krūvio toleravimas ir plaučių tūris

LAVENTAIR 55 / 22 mikrogramų dozė, palyginti su placebu, gerino fizinio krūvio toleravimo trukmę, kuri buvo įvertinta fizinio krūvio toleravimo einant pirmyn ir atgal mėginiu (angl., the endurance shuttle walk test [ESWT]), vieno, bet ne antrojo tyrimo metu, ir pagerino LOPL sergančių suaugusių tiriamųjų, kuriems pasireiškė hiperinfliacija, plaučių tūrio rodmenis abiejų tyrimų metu

(funkcinė liekamoji talpa [angl., the functional residual capacity {FRC}] > 120 %). Pirmojo tyrimo duomenimis, nustatyta, kad LAVENTAIR 55 / 22 mikrogramų dozės vieną kartą per parą vartojimas, palyginti su placebu, statistiškai ir kliniškai reikšmingai pagerino (atsižvelgiant į mažiausiąjį kliniškai reikšmingą skirtumą [MKRS] nuo 45 iki 85 sekundžių) fizinio krūvio toleravimo trukmę (FKTT), išmatuotą praėjus 3 valandoms po dozės pavartojimo 12-tą savaitę, 69,4 sekundėmis (p = 0,003). FKTT pagerėjimas, palyginti su placebu, buvo pastebėtas antrąją parą ir išsilaikė 6-ąją ir 12-ąją savaitėmis. Antrojo tyrimo duomenimis, FKTT skirtumai, vartojant LAVENTAIR 55 / 22 mikrogramų dozę, palyginti su placebo vartojimu, buvo 21,9 sekundžių (p = 0,234).

Be to, nustatyta, kad pirmojo tyrimo metu LAVENTAIR 55 / 22 mikrogramų dozė, palyginti su placebu, statistiškai reikšmingai pagerino plaučių tūrio matavimo rodmenų, išmatuotų dozavimo laikotarpio pabaigoje ir praėjus 3 valandoms po dozės pavartojimo, pokytį 12-ąją savaitę, palyginti su pradiniu rodmeniu (įkvėpimo talpa buvo atitinkamai 237 ml ir 316 ml, liekamoji talpa buvo atitinkamai -466 ml ir -643 ml, o funkcinė liekamoji talpa buvo atitinkamai 351 ml ir -522 ml; visais atvejais p < 0,001). Antrojo tyrimo duomenimis, nustatytas pagerėjimas, vartojant LAVENTAIR

55 / 22 mikrogramų dozę, palyginti su placebo vartojimu, atsižvelgiant į plaučių talpos rodmenų pokyčius dozavimo laikotarpio pabaigoje ir praėjus 3 valandoms po dozės pavartojimo, palyginti su pradiniais rodmenimis, 12-ąją savaitę (įkvėpimo talpa buvo atitinkamai 198 ml ir 238 ml, liekamoji talpa buvo atitinkamai -295 ml ir -351 ml, o funkcinė liekamoji talpa buvo atitinkamai -238 ml

ir -302 ml; visais atvejais p < 0,001 ).

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti LAVENTAIR tyrimų su visais vaikų, sergančių LOPL, populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Įkvėpus kartu umeklidino ir vilanterolio, abiejų medžiagų farmakokinetinės savybės buvo panašios į tas, kurios buvo stebėtos vartojant kiekvieną veikliąją medžiagą atskirai. Todėl vertinant vaistinio preparato farmakokinetines savybes, kiekvieną medžiagą galima apibūdinti atskirai.

Absorbcija

Umeklidinas

Sveikiems savanoriams įkvėpus umeklidino, Cmax buvo pasiekta per 5-15 minučių. Absoliutus įkvėpto umeklidino biologinis prieinamumas buvo vidutiniškai 13 % dozės (prisidedant nežymaus kiekio absorbcijai per burną). Vartojant kartotines umeklidino dozes, pusiausvyros apykaita pasiekiama per 7-10 parų laikotarpį, susikaupiant nuo 1,5 iki 1,8 karto.

Šiame tyrime buvo naudota žingsnio žemyn eigos statistinio testavimo procedūra ir šis palyginimas buvo

žemiau už statistinio nereikšmingumo lygmenį. Todėl remiantis šiuo palyginimu, negalima daryti išvados apie statistinį reikšmingumą.

Vilanterolis

Sveikiems savanoriams įkvėpus vilanterolio, Cmax buvo pasiekta per 5-15 minučių. Absoliutus įkvėpto vilanterolio biologinis prieinamumas buvo vidutiniškai 27 % (prisidedant nežymaus kiekio absorbcijai per burną). Įkvėpiant kartotines vilanterolio dozes, pusiausvyros apykaita pasiekiama per 6 paras, susikaupiant iki 2,4 kartų.

Pasiskirstymas

Umeklidinas

Sveikiems savanoriams leidžiant vaistinį preparatą į veną, vidutinis pasiskirstymo tūris buvo 86 litrai. Prie žmogaus plazmos baltymų in vitro prisijungė vidutiniškai 89 % medžiagos.

Vilanterolis

Sveikiems savanoriams leidžiant vaistinį preparatą į veną, vidutinis pasiskirstymo tūris pusiausvyros apykaitos sąlygomis buvo 165 litrai. Prie žmogaus plazmos baltymų in vitro prisijungė vidutiniškai 94 % medžiagos.

Biotransformacija

Umeklidinas

Tyrimai in vitro parodė, kad umeklidinas daugiausiai yra metabolizuojamas citochromo P450 2D6 (CYP2D6) sistemoje ir yra nešiklio P glikoproteino (P-gp) substratas. Pagrindiniai umeklidino metabolizmo būdai yra oksidacija (hidroksilinimas, O-dealkilinimas) su vėlesne konjugacija (gliukuronizacija ir t. t.), susiformuojant įvairiems metabolitams, kurie yra arba mažiau farmakologiškai aktyvūs, arba jų farmakologinis aktyvumas neįrodytas. Metabolitų sisteminė ekspozicija yra maža.

Vilanterolis

Tyrimai in vitro parodė, kad vilanterolis yra daugiausiai metabolizuojamas citochromo P450 3A4 (CYP3A4) sistemoje ir yra nešiklio P-gp substratas. Pagrindinis vilanterolio metabolizmo būdas yra O-dealkilinimas, susiformuojant įvairiems metabolitams, kurių beta1 ir beta2 adrenerginis aktyvumas yra reikšmingai mažesnis. Metabolizmo plazmoje po vilanterolio dozės išgėrimo radioaktyvios medžiagos tyrimo su žmonėmis metu duomenys rodo, kad didelė dalis medžiagos metabolizuojama pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu. Metabolitų sisteminė ekspozicija yra maža.

Eliminacija

Umeklidinas

Suleidus vaistinio preparato veną, klirensas iš plazmos buvo 151 litrų per valandą. Suleidus radioaktyvios medžiagos dozę į veną, maždaug 58 % pavartotos radioaktyvios dozės (arba 73 % nustatytos iš organizmo pašalintos radioaktyvios dozės) pasišalino su išmatomis per 192 valandas po dozės pavartojimo. Eliminacija su šlapimu sudarė 22 % pavartotos radioaktyvios medžiagos dozės per 168 valandas (27 % nustatytos iš organizmo pašalintos radioaktyvios dozės). Su vaistiniu preparatu susijusių medžiagų ekskrecija su išmatomis po dozės pavartojimo į veną parodė, kad medžiaga išsiskiria su tulžimi. Sveikiems savanoriams vyrams vartojant vaistinį preparatą per burną, didžiausia dalis viso nustatyto radioaktyvios medžiagos kiekio pasišalino su išmatomis (92 % suvartotos radioaktyvios dozės arba 99 % nustatytos iš organizmo pašalintos radioaktyvios dozės) per

168 valandas po dozės pavartojimo. Mažiau kaip 1 % per burną pavartotos vaistinio preparato dozės (1 % nustatytos iš organizmo pašalintos radioaktyvios dozės) pasišalino su šlapimu, o tai rodo, kad yra absorbuojamas nežymus per burną pavartotos medžiagos kiekis. Umeklidino pusinės eliminacijos iš plazmos periodas po 10 parų dozavimo truko vidutiniškai 19 valandų (nuo 3 % iki 4 % dozės pusiausvyros apykaitos sąlygomis iš sveikų savanorių organizmo pasišalino su šlapimu nepakitusios vaistinės medžiagos pavidalu).

Vilanterolis

Suleidus vilanterolio į veną, klirensas iš plazmos buvo 108 litrai per valandą. Masių pusiausvyros tyrimas parodė, kad vartojant žymėtąjį vilanterolį per burną, 70 % radioaktyvios medžiagos pasišalina su šlapimu ir 30 % su išmatomis. Didžiausia dalis vilanterolio eliminuojama metabolizmo būdu, vėliau metabolitai pašalinami iš organizmo su šlapimu ir išmatomis. Vilanterolio pusinės eliminacijos iš plazmos periodas po 10 parų dozavimo įkvepiant truko vidutiniškai 11 valandų.

Savybės ypatingose sveikų savanorių arba pacientų populiacijose

Senyvi pacientai

Farmakokinetinių savybių populiacijoje analizė parodė, kad umeklidino ir vilanterolio farmakokinetinės savybės LOPL sergančių 65 metų bei vyresnių pacientų organizme ir jaunesnių kaip 65 metų pacientų organizme yra panašios.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Duomenų, kad pacientų, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, organizme padidėtų arba umeklidino, arba vilanterolio ekspozicijos (Cmax ir AUC) po umeklidino / vilanterolio pavartojimo, vartojant dvigubai didesnes už rekomenduojamąją dozę umeklidino dozes ir rekomenduojamąją vilanterolio dozę, negauta ir nėra duomenų apie prisijungimo prie baltymų skirtumus pacientų, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, ir sveikų savanorių organizme.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Duomenų, kad pacientų, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas (B klasės pagal Child-Pugh), organizme padidėtų arba umeklidino, arba vilanterolio ekspozicijos (Cmax ir AUC) po umeklidino / vilanterolio pavartojimo, vartojant dvigubai didesnes už rekomenduojamąją dozę umeklidino dozes ir rekomenduojamąją vilanterolio dozę, negauta ir nėra duomenų apie prisijungimo prie baltymų skirtumus pacientų, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, ir sveikų savanorių organizme. Umeklidino / vilanterolio tyrimų su pacientais, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, neatlikta.

Kitos ypatingos populiacijos

Farmakokinetinių savybių populiacijoje analizė parodė, kad atsižvelgiant į amžių, rasę, lytį, įkvepiamųjų kortikosteroidų vartojimą ar kūno masę, umeklidino ar vilanterolio dozės keisti nereikia.

Tyrimas su tiriamaisiais, kurių organizme CYP2D6 veikiamas metabolizmas yra silpnas, kliniškai reikšmingos genetinio CYP2D6 polimorfizmo įtakos sisteminei umeklidino ekspozicijai neparodė.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių umeklidino ir vilanterolio (vartojamų atskirai ir kartu) tyrimų duomenimis, duomenys atitiko būdingą pagrindinį farmakologinį poveikį, atitinkamai susijusį su arba muskarininių receptorių antagonistais, arba beta2 adrenerginių receptorių, ir (arba) lokalų dirginamąjį poveikį. Toliau pateikti duomenys atspindi tyrimų, atliktų su atskiromis veikliosiomis medžiagomis, duomenis.

Genotoksiškumas ir kancerogeninis poveikis

Umeklidinas nesukėlė genotoksinio poveikio įprastiniuose tyrimuose ir nesukėlė kancerogeninio poveikio inhaliavimo visą gyvenimą tyrimuose su pelėmis ar žiurkėmis, kai ekspozicijos, remiantis AUC, buvo atitinkamai 26 arba 22 kartus didesnės už klinikinę ekspoziciją, atsirandančią žmogaus, vartojančio 113 mikrogramų umeklidino dozę, organizme.

Genotoksinio poveikio tyrimų duomenimis, vilanterolis (alfa fenilcinamato ir trifenilacto rūgšties pavidalu) nesukėlė genotoksinio poveikio, o tai rodo, kad vilanterolis (trifenatato pavidalu) nekelia genotoksinio poveikio pavojaus žmogui. Atsižvelgiant į kitų beta2 adrenerginių receptorių agonistų inhaliavimo visą gyvenimą tyrimų duomenis, vilanterolio trifenatato sukelia proliferacinį poveikį žiurkių ir pelių patelių reprodukcijos organuose bei žiurkių kankorėžinėje liaukoje. Navikų padažnėjimo žiurkėms ir pelėms, esant atitinkamai 0,5 ar 13 kartų didesnėms ekspozicijoms už

klinikinę ekspoziciją (remiantis AUC) 22 mikrogramų vilanterolio dozę vartojančio žmogaus organizme, nebuvo.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Umeklidinas nesukėlė teratogeninio poveikio žiurkėms ar triušiams. Pre- ir postnatalinio tyrimo duomenimis, žiurkėms, kurioms buvo po oda injekuojama umeklidino, patelės priaugo mažiau kūno masės ir suvartojo mažiau maisto, šiek tiek buvo mažesnė jauniklių kūno masė prieš atjunkymą patelėms, vartojant 180 mikrogramų/kg per parą dozę (maždaug 80 kartų didesnė ekspozicija už klinikinę ekspoziciją (remiantis AUC) 55 mikrogramų umeklidino dozę vartojančio žmogaus organizme.

Vilanterolis nesukėlė teratogeninio poveikio žiurkėms. Inhaliavimo tyrimų su triušiais duomenimis, vilanterolis sukėlė panašų poveikį į tą, kuris buvo stebėtas, vartojant kitus beta2 adrenerginius agonistus (gomurio nesuaugimas, akių vokų atsivėrimas, krūtinkaulio susiliejimas ir galūnių sulinkimai / malrotacija), esant 6 kartus didesnei ekspozicijai už klinikinę ekspoziciją (remiantis AUC) gydomąją dozę vartojančio žmogaus organizme. Leidžiant po oda, poveikio nepastebėta esant

36 kartus didesnei ekspozicijai už klinikinę ekspoziciją (remiantis AUC) žmogaus, vartojančio

22 mikrogramų vilanterolio dozę, organizme.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Laktozė monohidratas

Magnio stearatas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

Tinkamumo laikas po inhaliatoriaus dėklo pirmo atidarymo: 6 savaitės

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Jeigu laikomas šaldytuve, prieš vartojimą inhaliatorių reikia išimti iš šaldytuvo ir palaikyti bent vieną valandą kambario temperatūroje.

Inhaliatorių laikykite sandariame dėkle, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės, ir išimkite iš jo tik prieš pat pirmąjį vartojimą.

Galima vartoti 6 savaites po to, kai inhaliatoriaus dėklas atidaromas pirmą kartą.

Etiketėje tam skirtoje vietoje reikia užrašyti datą, iki kada suvartoti vaistą ir išmesti inhaliatorių. Datą reikia užrašyti iš karto, kai tik inhaliatorius išimamas iš jo dėklo.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Folijos laminato dėkle kartu su sausiklio paketėliu supakuotą ELLIPTA inhaliatorių sudaro šviesiai pilkas korpusas, raudonas kandiklio dangtelis ir dozės skaitiklis. Dėklas yra sandariai užklijuotas nuplėšiamos folijos lapeliu.

Inhaliatoriuje yra dvi aliuminio folijos laminato lizdinės plokštelės, kuriose yra 7 arba 30 dozių.

Inhaliatorius yra prietaisas, sudarytas iš įvairių komponentų, kurie pagaminti iš polipropileno, didelio tankio polietileno, polioksimetileno, polibutileno tereftalato, akrilonitrilo butadieno stireno, polikarbonato ir nerūdijančio plieno.

Tiekiamos 7 arba 30 dozių inhaliatorių pakuotės.

Sudėtinėje pakuotėje yra 3 x 30 dozių inhaliatoriai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti, laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/899/001

EU/1/14/899/002

EU/1/14/899/003

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2014 m. gegužės 8 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai