Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – ženklinimas - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLaventair
ATC kodasR03AL03
Sudėtisumeclidinium bromide / vilanterol
GamintojasGlaxo Group Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (TIK ATSKIRA PAKUOTĖ IR SUDĖTINĖ PAKUOTĖ) 55 mikrogramai / 22 mikrogramai

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LAVENTAIR 55 mikrogramai / 22 mikrogramai dozuoti įkvepiamieji milteliai umeklidinas / vilanterolis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje išskirtoje dozėje yra 55 mikrogramai umeklidino (atitinka 65 mikrogramus umeklidino bromido) ir 22 mikrogramai vilanterolio (trifenatato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės ir magnio stearato.

Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Dozuoti įkvepiamieji milteliai. ELLIPTA

Vienas 7 dozių inhaliatorius

Vienas 30 dozių inhaliatorius

Sudėtinė pakuotė. 90 dozių (trys 30 dozių inhaliatoriai) – 3 x 30 dozių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Įkvėpti vieną kartą per parą.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Pradėto naudoti inhaliatoriaus tinkamumo laikas: 6 savaitės.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Jungtinė Karalystė. Glaxo Group Ltd logotipas

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/899/001 - Vienas 7 dozių inhaliatorius EU/1/14/899/002 - Vienas 30 dozių inhaliatorius

EU/1/14/899/003 – Sudėtinė pakuotė: 90 dozių (trys 30 dozių inhaliatoriai).

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

laventair ellipta

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (BE MĖLYNOS SPALVOS DĖŽUTĖS - TIK SUDĖTINĖ PAKUOTĖ)

55 mikrogramai / 22 mikrogramai

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LAVENTAIR 55 mikrogramai / 22 mikrogramai dozuoti įkvepiamieji milteliai umeklidinas / vilanterolis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje išskirtoje dozėje yra 55 mikrogramai umeklidino (atitinka 65 mikrogramus umeklidino bromido) ir 22 mikrogramai vilanterolio (trifenatato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės ir magnio stearato.

Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Vienas 30 dozių inhaliatorius

ELLIPTA

Sudėtinė pakuotė. Joje esančios pakuotės atskirai neparduodamos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Įkvėpti vieną kartą per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Pradėto naudoti inhaliatoriaus tinkamumo laikas: 6 savaitės.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Jungtinė Karalystė. Glaxo Group Ltd logotipas

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/899/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

laventair ellipta

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

DĖKLĄ DENGIANTIS FOLIJOS LAMINATAS

55 mikrogramai / 22 mikrogramai

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LAVENTAIR 55 / 22 µg įkvepiamieji milteliai umeklidinas / vilanterolis

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Glaxo Group Ltd logotipas

Glaxo Group Limited

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Neatidaryti, kol nebūsite pasiruošę įkvėpti.

Pradėto naudoti inhaliatoriaus tinkamumo laikas: 6 savaitės

7 dozės

30 dozių ELLIPTA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

INHALIATORIAUS ETIKETĖ

55 mikrogramai / 22 mikrogramai

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

LAVENTAIR 55 / 22 µg įkvepiamieji milteliai umeklidinas / vilanterolis

Įkvėpti

2.VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

7 dozės

30 dozių

6.KITA

Pradėto naudoti inhaliatoriaus tinkamumo laikas: 6 savaitės

Suvartoti iki:

ELLIPTA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai