Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – ženklinimas - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLumigan
ATC kodasS01EE03
Sudėtisbimatoprost
GamintojasAllergan Pharmaceuticals Ireland

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ VIENAM BUTELIUKUI

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,1 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprost

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,1 mg bimatoprosto.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 1 × 3 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Prieš vartodami išsiimkite kontaktinius lęšius.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmeskite praėjus keturioms savaitėms po pirmo atkimšimo.

Atkimšta:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/205/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ TRIMS BUTELIUKAMS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,1 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprost

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,1 mg bimatoprosto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 3 × 3 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Prieš vartodami išsiimkite kontaktinius lęšius.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmeskite praėjus keturioms savaitėms po pirmo atkimšimo.

Atkimšta (1):

Atkimšta (2):

Atkimšta (3):

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/205/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

LUMIGAN 0,1 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprostas

Vartoti ant akių

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Exp

Išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmo atkimšimo.

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ VIENAM BUTELIUKUI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,3 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprostas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinos rūgšties monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 1 × 3 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Prieš vartodami išsiimkite kontaktinius lęšius.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmeskite praėjus keturioms savaitėms po pirmo atkimšimo.

Atkimšta:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/205/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ TRIMS BUTELIUKAMS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,3 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprostas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 3 × 3 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Prieš vartodami išsiimkite kontaktinius lęšius.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmeskite praėjus keturioms savaitėms po pirmo atkimšimo.

Atkimšta (1):

Atkimšta (2):

Atkimšta (3):

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/205/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

LUMIGAN 0,3 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprostas

Vartoti ant akių

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmo atkimšimo.

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA 5 VIENADOZĖS TALPYKLĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,3 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Bimatoprostas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 5 × 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę išmeskite iš karto po naudojimo.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/205/005

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Vartoti tik vieną kartą.

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

LUMIGAN 0,3 mg/ml vienkartinė dozė

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA 30 VIENADOZIŲ TALPYKLIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,3 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Bimatoprostas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 30 × 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Atidarius dėklą, vienadozes talpykles suvartoti per 30 dienų.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę panaudojus, nedelsiant išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/205/006

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Vartoti tik vieną kartą

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

LUMIGAN 0,3 mg/ml vienkartinė dozė

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ, KURIOJE YRA 90 VIENADOZIŲ TALPYKLIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,3 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Bimatoprostas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 90 x 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Atidarius dėklą, vienadozes talpykles suvartoti per 30 dienų.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę panaudojus, nedelsiant išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/205/007

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Vartoti tik vieną kartą

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

LUMIGAN 0,3 mg/ml vienkartinė dozė

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS 30 IR 90 VNT. PAKUOTĖS

DĖKLAS SU 30 VIENADOZIŲ TALPYKLIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

LUMIGAN 0,3 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Bimatoprostas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio fosfato dvibazis heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 30 x 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Atidarius dėklą, vienadozes talpykles suvartoti per 30 dienų.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę panaudojus, nedelsiant išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Vartoti tik vieną kartą

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

VIENADOZĖ TALPYKLĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai