Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Preparato charakteristikų santrauka - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMabCampath
ATC kodasL01XC04
Sudėtisalemtuzumab
GamintojasGenzyme Europe B.V.
Koncentratas infuziniam tirpalui.
Bespalvis arba švelniai gelsvas koncentratas.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
Viename ml yra 10 mg alemtuzumabo. Kiekvienoje ampulėje yra 30 mg alemtuzumabo

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

MabCampath 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Alemtuzumabas – genetinės inžinerijos būdu pagaminti žmogausneberegistruotas-žiurkė hibridiniai IgG1 kapa klasės monokloniniai antikūnai, specifiški 21-28 kD limfocitų paviršiaus glikoproteinui (CD52). Antikūnus

gamina suspensinė žinduolių (kiniškojo žiurkėno kiaušidžių) ląstelių kultūra, auginama maitinam j je terpėje.

3.FARMACINĖ FORMA

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

MabCampath skiriamas lėtinės B ląstelių limfocitinė leukemijos (B-LLL) gydymui pacientams, kuriems negalima taikyti kombinuotos flud r bino chemoterapijos.

rekomenduojamojipreparatasos dozė yra 30 mg, skiriama tris kartus per savaitę kas antrą dieną (ne ilgiau kaip 12 savaičių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metod s

MabCampath turi būti gydoma prižiū int gydytojui, turinčiam vėžio gydymo patirties.

Dozavimas

Pirmąją gydymo savaitę MabCampath turėtų būti skiriamas didėjančiomis dozėmis: pirmąją dieną suleidžiama 3 mg, antrąją - 10 mg, trečiąją - 30 mg, jei kiekvieną dozę ligonis gerai toleruoja. Vėliau

Vaistinissu kios ūm ės nepageidaujamos reakcijos, pvz., hipotenzija, šaltkrėtis, karščiavimas, pasunkėjęs kvėpav mas, peršalimas, bėrimas arba bronchų spazmas (kai kurios iš jų gali būti dėl citokinų

Daugumai l gonių dozė iki 30 mg gali būti padidinta per 3-7 dienas. Tačiau jei vidutinio sunkumo ar

šs skyr mo) atsiranda po 3 mg ar 10 mg dozės, paskutines dozes reikia kasdien kartoti, kol ligonis jas gerai oleruos ir tada toliau bandyti didinti dozę (žr. 4.4 skyrių).

Gydymo trukmės mediana buvo 11,7 savaičių pacientams, vaistą gavusiems pirmą kartą, ir 9,0 savaitė anksčiau gydytiems pacientams.

Kai tik pagal laboratorinius ir klinikinius kriterijus nustatoma, kad pasiektas pilnas atsakas, gydymas MabCampath turėtų būti nutraukiamas ir reguliariai tikrinama ligonio sveikata. Taip pat elgiamasi, jei ligonio būklė pagerėja (t. y. įvyksta dalinis atsakas į gydymą arba liga stabilizuojasi), stabilizuojasi ir keturias ar daugiau savaičių toliau negerėja, gydymą MabCampath reikėtų nutraukti ir reguliariai

tikrinti ligonio sveikatą. Jei yra ligos progresavimo požymių, gydymą rikėtų nutraukti.

Kartu vartojami vaistiniai preparatai

Premedikacija

30–60 min. prieš kiekvieną MabCampath infuziją dozės didinimo metu ir, jei kliniškai indikuotina, po to turi būti skiriama premedikacija geriamaisiais ar skiriamais į veną steroidais, tinkamais antihistamininiais vaistais ir analgetikais (žr. 4.4 skyrių).

Antibiotikų profilaktika

Visą gydymo laiką ir po gydymo pacientams reikia duoti antibiotikų ir antivirusinių vaistų (žr. 4.4 skyrių).

Dozės keitimo rekomendacijos

Nėra dozės keitimų, rekomenduojamų esant sunkiai limfopenijai dėl MabCampath ve k mo mechanizmo.

Jei pasireiškia sunki infekcija arba sunkus toksinis poveikis kraujui, gydymą MabCampath reikėtų sustabdyti, kol neišnyks minėti reiškiniai. Rekomenduojama, kad gydymas turėtų būti pertraukiamas tiems pacientams, kurių trombocitų skaičius pasidaro mažesnis kaip 25 000/µl arba absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) mažesnis kaip 250/µl. Kai infekcijo ar toksinio poveikio reiškiniai praeina, gydymą MabCampath galima atnaujinti. MabCampath turi ūti visiškai nutraukiamas, jei atsiranda autoimuninė anemija arba autoimuninė trombocitopenija. Rekomenduojamoji dozės keitimo taktika, gydymo metu pasireiškus hematologiniam toksiniam pov ikiui, pat ikiama šioje lentelėje:

 

 

Kraujo rodikliai

 

Dozės keitimas*

 

 

 

ANS < 250/ l ir/arba

trombocitų skaičius ≤ 25,000/ l

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

Pasireiškęs pirmą kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

 

 

 

gydymą MabCampath 30 mg doze, kai ANS ≥

 

 

 

 

 

500/μl ir trombocitų skaičius ≥ 50,000/μl.

 

 

Pasireiškęs antrą kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

 

 

 

gydymą MabCampath 10 mg doze, kai ANS ≥

 

 

 

 

 

500/μl ir trombocitų skaičius ≥ 50,000/μl.

 

 

Pasireiškęs trečią kartą

 

Nutraukite MabCampath gydymą.

 

 

ANS ir (arba) trombocitų skaičiui sumažėjus ≥ 50% nuo pradinės vertės pacientams, kuriems

 

 

pradėjus gydymą pradinis ANS ≤ 250/ l ir (arba) trombocitų skaičius ≤ 25000/ l

 

 

 

 

 

 

 

Pasireiškęs pirmą ka ą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

 

preparatas

gydymą MabCampath 30 mg doze, kai rodmenys

 

 

 

grįžta į pradinį kiekį (-ius).

 

 

Pasire škę antrą kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

 

 

 

gydymą MabCampath 10 mg doze, kai rodmenys

 

 

 

 

 

grįžta į pradinį kiekį (-ius).

 

 

Pas re škęs trečią kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath.

 

Vaistinis

 

 

 

 

*Jei nebuvo gydoma ≥ 7 dienas, gydymą MabCampath pradėti 3 mg doze ir didinti ją iki 10 mg bei po to iki 30 mg priklausomai nuo toleravimo.

Specialios populiacijos

Seni žmonė (vyresni kaip 65 metų)

Rekomendacijos tokios pačios kaip ir suaugusiems (aprašytos aukščiau). Ligonių sveikatą reikėtų atidžiai stebėti (žr. 4.4 skyrių).

Vartojimo metodas

Ligoniai, kuriems sutrikusi inkstų ir kepenų veikla

Poveikis netirtas.

Vaikams

MabCampath saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 17 metų amžiaus nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

MabCampath tirpalas ruošiamas pagal instrukciją, pateiktą 6.6 skyriuje. Kiekviena vaisto dozė suleidžiama į veną infuzijos būdu maždaug per 2 valandas.

4.3Kontraindikacijos

- Padidėjęs jautrumas alemtuzumabui, pelių baltymams ar bet kuriai pagalbinei medž agai; - aktyvi sisteminė infekcija;

- ŽIV infekcija;

- aktyvi antra piktybinė liga; - nėštumas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ūminės šalutinės reakcijos, kurios gali įvykti pradiniu dozneberegistruotasė didinimo etapu ir kai kurios iš jų gali būti dėl citokinų išsiskyrimo, yra hipotenzija, sąstingis, šaltkrėtis/karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir

MabCampath pirmą kartą ir jau anksčiau gydy iems.

Jei šios reakcijos yra vidutinio sunkumo rba sunkios, toliau reikia gydyti ankstesne doze po tinkamo išankstinio paruošimo gydymui, kol kiekviena dozė bus gerai toleruojama. Jei gydymas buvo nutrauktas ir negydyta daugiau k ip 7 dienas, gydymą reikėtų atnaujinti laipsniškai didinant vaisto dozę.

Gydant MabCampath pasitaiko laikina hipotenzija. Reikia būti atsargiems gydant ligonius, sergančius išemine širdies liga, krūtinė angina ir/arba gydomus antihipertenziniais vaistiniais preparatais. Po MabCampath infuzijos šioje ligonių grupėje buvo pastebėta miokardo infarktas ir širdies sustojimas. Pacientams, anksčiau gydytiems galimai kardiotoksiniais vaistais, turi būti svarstomas širdies

bėrimas. Kitos reakcijos yra pykinimas, dilgėlinė, vėmimas, uovargis, dusulys, galvos skausmas, niežėjimas, viduriavimaspreparatasir bronchospazmas. Infuzijos reakcijų dažnis buvo didžiausias pirmos gydymo savaitės metu ir mažėjo antrą arba trečią gydymo savaitę pacientams, gydomiems su

funkcijos (pvz., echokardiografijos, širdies susitraukimo dažnio ir kūno svorio) įvertinimas ir VaistinisRekome duojama, kad 30–60 minučių prieš kiekvieną padidintos dozės MabCampath infuziją, o jei

tolimesn tebėjimas.

re k - r vėliau, būtų atliekamas išankstinis ligonio paruošimas gydymui (premedikacija), skiriant ger amuosius arba intraveninius steroidus. Steroidų vartojimas gali būti nutrauktas, kai yra pasiekta dozė eskalacija. Papildomai gali būti skiriama geriamo antihistamininio vaisto, pavyzdžiui, 50 mg difenhidramino, ir analgetiko, pavyzdžiui, 500 mg paracetamolio. Jei pasireiškia ūminės reakcijos, susijusios su infuzija, infuzijos lašinimo laiką galima pratęsti iki 8 valandų nuo MabCampath ištirpinimo pagamintame infuzijos tirpale.

Gydant MabCampath neišvengiamai labai sumažėja limfocitų; tai žinomas farmakologinis vaisto poveikis, kuris gali užtrukti ilgai. CD4 ir CD8 T-ląstelių skaičius pradeda didėti nuo 8-12 gydymo savaitės ir tai tęsiasi keletą mėnesių nustojus gydyti. Pacientams, gaunantiems MabCampath kaip pirmą vaistą, CD4+ ląstelių kiekis atsistatė iki ≥ 200 ląstelių/µl per 6 mėnesius po gydymo, tačiau praėjus 2 mėnesiams po gydymo vidutinis ląstelių kiekis buvo 183 ląstelės/µl. Anksčiau gydytiems pacientams, gaunantiems MabCampath, kad pasiekti 200 ląstelių/ l lygį apytikriai turi praeiti 2

mėnesiai po paskutinės MabCampath infuzijos, bet kad pasiekti apytikrį lygį, buvusį prieš gydymą - daugiau nei 12 mėnesių. Tai gali sudaryti sąlygas oportunistinei infekcijai. Labai rekomenduojama priešinfekcinė profilaktika (pavyzdžiui, du kartus per dieną po 1 tabletę trimetoprimo- sulfametoksazolio 3 kartus per savaitę, arba kito profilaktinio vaisto nuo Pneumocystis jiroveci pneumonijos (PCP) ir veiksmingo geriamojo vaisto nuo pūslelinės, pavyzdžiui, 250 mg famcikloviro du kartus per dieną) gydymo MabCampath metu ir mažiausiai 2 mėnesius po jo arba tol kol CD4+

skaičius pasieks 200 ląstelių/ l ar aukštesnį lygį, nepriklausomai nuo to kas truktų ilgiau.

Padidėjęs su infekcija susijusių komplikacijų pavojus galimas po gydymo keletu chemoterapinių arba biologinių medžiagų.

Dėl transfuzijos sukeltos transplantanto prieš šeimininką ligos (TSTPŠL) rizikos, rekomenduojama, kad pacientai, kurie buvo gydomi MabCampath, gautų apšvitintus kraujo produktus.

Asimptominė laboratoriškai teigiama viremija su citomegalo virusu (CMV) neturėtų bū i laikoma sunkia infekcija, reikalaujančia gydymo pertraukimo. Klinikiniai įvertinimai turi būti a l ekami simptominei CMV infekcijai gydymo MabCampath metu ir mažiausiai 2 mėnesius po gydymo užbaigimo.

Pradėjus gydyti, labai dažnai po 5-8 savaičių pasireiškia laikina trečio ar k tvi to laipsnio neutropenija. Per pirmąsias dvi gydymo savaites labai dažnai atsiranda laikina trečio ar ketvirto

laipsnio trombocitopenija, kuri paskui pradeda mažėti. Dėl to reikia

gulia iai tirti ligonio kraują. Jei

pasireiškia sunkus toksinis hematologinis MabCampath poveikis,

ikia sustabdyti gydymą, kol

minėtas poveikis praeis. Atnaujinti gydymą galima tik pasibaigus hematologinio toksiškumo sukeltam

poveikiui (žr. 4.2 skyrių). MabCampath turi būti visiškai nutraukiamas, jei atsiranda autoimuninė

anemija arba autoimuninė trombocitopenija.

 

Gydant MabCampath reikia reguliariai tirti kraują ir trombocitų skaičių (dažniau tiems pacientams,

kuriems pasireiškia citopenija).

neberegistruotas

Reguliariai ir sistemingai, kaip kad atliekami į

sti klinikiniai tyrimai, tirti CD52 ekspresiją

nesiūloma, tačiau jei planuojama gydyti iš n ujo, gali būti tikslinga ją nustatyti. Duomenyse, gautuose iš pacientų, kuriems MabCampath ski i m s k ip pirmasis vaistas, ligos progresavimo ar mirties metu nebuvo stebima CD52 ekspresijos išnykimo.

Ligoniui gali būti padidinto j utrumo rba alerginių reakcijų MabCampath ir pelių arba chimeriniams monokloniniams antikūnams.

Būtina turėti paruoštus padidėjusio jautrumo reakcijų gydymui reikalingus vaistinius preparatus ir kitas pirmos pagalbos iemones, jei infuzijos metu įvyktų reakcija (žr. 4.2 skyrių).

Vaisingo amž auspreparatasvyrai ir moterys gydymo MabCampath metu ir 6 mėnesius po gydymo turėtų naudoti ve k mingas kontracepcijos priemones (žr. 4.6 ir 5.3 skyrius).

VaistinisL go o amžiaus įtaka MabCampath poveikiui ir toksiškumui specialiai netirta. Apskritai vyresni (daug au negu 65 metų) ligoniai gydymą citotoksiniais vaistais toleruoja blogiau, negu jaunesni.

Kadangi LLL dažniau serga šios vyresnio amžiaus grupės žmonės, jų sveikatą reikia kruopščiai tikrinti (žr. 4.2 skyrių). Tyrimuose, kur dalyvavo pacientai, vaistą gavę pirmą kartą, ir anksčiau gydyti pacientai nebuvo stebima ryškaus saugumo ir veiksmingumo, susijusių su amžiumi skirtumų; tačiau duomenų bazė apimtys yra ribotos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nors MabCampath sąveikos su kitais vaistais tyrimai formaliai nebuvo atliekami, kliniškai reikšminga šio vaisto sąveika su kitais vaistais nebuvo pastebėta. Kadangi MabCampath yra rekombinantinis humanizuotas baltymas, su P450 susijusios sąveikos tarp vaistų neturėtų būti. Vis dėlto po gydymo kitais chemoterapiniais vaistais siūloma 3 savaites MabCampath neskirti.

Bent 12 mėnesių po gydymo MabCampath rekomenduojama neskiepyti ligonių gyvomis virusinėmis vakcinomis, nors tokių vakcinų poveikis netirtas. Gebėjimas generuoti pirminį ar antrinį humoralinį atsaką į bet kokią vakciną taip pat nebuvo tirtas.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mecha izmusneberegistruotas

Nėštumas

MabCampath nėštumo metu kontraindikuojamas. Yra žinoma, kad žmogaus IgG prasiskverbia pro placentą, taigi MabCampath irgi gali įveikti placentos barjerą ir tokiu būdu potencialiai gali mažinti fetalinių B ir T limfocitų skaičių. MabCampath poveikio gyvūnų reprodukcijai tyrimai nebuvo atliekami. Nežinoma, ar MabCampath gali pakenkti vaisiui, kai juo gydoma nėščia moteris.

Vyrai ir galinčios pastoti moterys gydymo alemtuzumabu metu ir 6 mėnesius po gydymo u i naudoti veiksmingas kontracepcijos priemones (žr. 5.3 skyrių).

Žindymas

Ar šio vaisto patenka į moters pieną, nežinoma. Jei reikia gydymo, jo metu ir nt 4 savaites po gydymo kūdikio žindyti negalima.

Vaisingumas

Nėra galutinių MabCampath poveikio vaisingumui tyrimų. N žinoma, ar MabCampath gali paveikti žmogaus vaisingumą (žr. 5.3 skyrių).

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mech nizm is netirtas. Vis dėlto reikia būti atsargiems, nes pasitaiko konfūzija ir mieguistumas.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Lentelėse žemiau paminėti nep geid uj mi poveikiai pagal MedDRA organų sistemų klases (MedDRA OSK). Dažniai aremti klinikinių tyrimų duomenimis.

Tinkamiausi MedDRA rminai yra naudojami aprašyti tam tikras reakcijas bei jų sinonimus ir susijusias būkles.

Dažniai yra a

ibrėžiami taip labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo

≥ 1/1 000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai retas (< 1/10 000). Nėra informacijos

apie reč au at

randančius poveikius dėl nepakankamo tirtos populiacijos dydžio; n=147 pacientams,

 

 

preparatas

kuriems va tas kirtas pirmą kartą ir n=149 anksčiau gydytiems pacientams.

Daž ausias

epageidaujamas MabCampath poveikis: reakcijos į infuziją (karščiavimas, drebulys,

Vaistinis

 

sumažėję kraujospūdis, urtikarija, pykinimas, išbėrimas, tachikardija, dusulys), citopenijos

(neu ropenija, limfopenija, trombocitopenija, anemija), infekcijos (CMV viremija, CMV infekcija, kitos infekcijos), virškinimo trakto simptomai (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas) bei neurologiniai simptomai (nemiga, nerimas). Dažniausios sunkios neigiamos reakcijos yra citopenija, reakcijos į infuziją ir imuniteto slopinimas / infekcijos.

Nepageidaujami poveikiai pacientams, gydytiems pirmą kartą

Saugumo duomenys pirmą kartą gydytiems pacientams, sergantiems B-LLL, paremti nepageidaujamomis reakcijomis, kurios pasireiškė tyrimo metu 147 pacientams, dalyvavusiems atsitiktinės atrankos, kontroliuojamame MabCampath kaip vieno vaisto, skiriamo 30 mg doze į veną tris kartus per savaitę iki 12 savaičių, tyrime įskaitant ir dozės didinimo periodą. Apytiksliai 97%

pirmos eilės pacientų, patyrė nepageidaujamas reakcijas; dažniausiai minėtos reakcijos pirmos eilės pacientams, atsirado pirmą gydymo savaitę.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujami poveikiai, stebėti gydymo metu ar per 30 dienų po gydymo pabaigos MabCampath yra pateikiami mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemų klasės

Labai dažni

Dažni

Nedažni

sistemos sutrikimai

Citomegalo viruso

NeutropenijaneberegistruotasLimfopenija

Infekcijos ir infestacijos

Pneumonija

Sepsis

 

 

viremija

 

 

 

 

Citomegalo viruso

Bronchitas

Stafilokokinė

 

 

infekcija

 

bakteriemija

 

 

 

Faringitas

Tuberkuliozė

 

 

 

Burnos

Bronchopneumonija

 

 

 

kandidamikozė

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

Beta hemol zinė

 

 

 

 

streptokokinė infekcija

 

 

 

 

Kandidamikozė

 

 

 

 

Lytinių organų

 

 

 

 

kandidamikozė

 

 

 

 

Šlapimo takų infekcija

 

 

 

 

Cistitas

 

 

 

 

Liemens grybelis

 

 

 

 

Nazofaringitas

 

 

 

 

Sloga

Kraujo ir limfinės

 

Febrili eutropenija

Agranulocitozė

 

preparatas

Limfadenopatija

 

 

 

Leukopenija

 

 

 

Trombocitopenija

Kraujavimas iš nosies

Imuninės sistemos

 

Anemija

Anafilaksinė reakcija

sutrikimai

 

 

 

Padidėjęs jautrumas

Metabolizmo ir mitybos

 

Svorio mažėjimas

Naviko lizės sindromas

sutrikimai

 

 

 

Hiperglikemija

 

 

 

 

Sumažėjęs bendras

 

 

 

 

baltymo kiekis

Psichikos sutrikimai

 

Nerimas

Anoreksija

 

Prieširdžių virpėjimas

Vaistinis

 

Sinusinė tachikardija

Nervų si temos

 

 

Alpimas

Svaigimas

sutrik mai

 

 

Galvos svaigimas

 

 

 

 

Tremoras

 

 

 

 

Parestezija

 

 

 

 

Hipestezija

 

Akies sutrikimai

 

 

Galvos skausmas

Konjunktyvitas

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Cianozė

Širdies sustojimas

 

 

 

Bradikardija

Miokardo infarktas

 

 

 

Tachikardija

Angina pectoris

 

 

 

 

Supraventrikulinė

 

 

 

 

aritmija

 

 

 

 

Sinusinė bradikardija

Organų sistemų klasės

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulinės

 

 

 

 

 

ekstrasistolės

 

 

Kraujagyslių sutrikimai

Hipotenzija

Hipertenzija

Ortostatinė hipotenzija

 

 

 

 

 

Karščio mušimas

 

 

 

 

 

Paraudimas

 

 

Kvėpavimo sistemos,

 

Bronchospazmas

Hipoksija

 

 

krūtinės ląstos ir

 

 

Dispnėja

Pleuros eksudacija

 

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Disfonija

 

 

 

 

 

 

Rinorėja

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

Vėmimas

Žarnų nepraeinam mas

 

sutrikimai

 

 

Pilvo skausmas

Diskomfortas

b noje

 

 

 

 

 

Diskomfor as

pilve

 

 

 

 

 

Vidur av mas

 

 

Odos ir poodinio

 

Dilgėlinė

Alerginis dermatitas

Niežt nt bėrimas

 

audinio sutrikimai

 

 

 

 

 

Bėrimas

Niežėjimas

Makulinis bėrimas

 

 

 

 

 

 

 

Padidėjęs

E it minis bėrimas

 

 

 

 

prakaitavimas

 

 

 

 

 

 

Eritema

Dermatitas

 

 

Skeleto, raumenų ir

 

Mialgija

Kaulų skausmas

 

jungiamojo audinio

 

Kaulų ir raumenų

Sąnarių skausmas

 

sutrikimai

 

 

skausmas

 

 

 

 

 

 

Nugaros skausmas

Krūtinės raumenų ir

 

 

 

 

 

kaulų skausmas

 

 

 

 

 

Raumenų spazmai

 

 

 

neberegistruotas

 

Inkstų ir šlapimo takų

 

 

Sumažėję šlapimo kiekis

 

sutrikimai

 

 

 

Dizurija

 

 

Bendri sutrikimai ir

Karščiavimas

Nuovargis.

Gleivinės uždegimas

 

vartojimo vietos

 

Šaltkrėtis

Astenija

Infuzijos vietos eritema

 

pažeidimai

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

Vietinė edema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infuzijos vietos edema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras negalavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta pranešimų apie ūmin s r akcijas į infuziją įskaitant karščiavimą, šaltkrėtį, pykinimą, vėmimą, hipotenziją, nuova gį, bė imą, dilgėlinę, dispnėją, galvos skausmą, niežulį ir viduriavimą. Dažniausiai šie reiškiniai yra lengvi arba vidutinio sunkumo. Ūminės reakcijos į infuziją paprastai pasireiškia pirmąją gydymo savaitę, o vėliau ryškiai mažėja. Trečiojo ar ketvirtojo laipsnio reakcijos į infuziją po pirmos os gydymo savaitė pasitaiko nedažnai.

Nepage daujami poveikiai anksčiau gydytiems pacientams

 

Saugumo duomenys anksčiau gydytiems pacientams, sergantiems B-LLL yra paremti duomenimis iš

 

vienos grupė MabCampath tyrimų (1, 2 ir 3 tyrimai), kuriuose dalyvavo 149 pacientai. Tikėtina, kad

 

daugiau kaip 80% anksčiau gydytų ligonių gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos. Dažniausios

 

nepageidaujamos reakcijos paprastai atsiranda pirmąją gydymo savaitę.

 

 

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Vaistinis

 

 

 

 

Organų sistemų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

klasės

 

 

 

 

Infekcijos ir

Sepsis

Citomegalo viruso

Bakterinė infekcija

 

infestacijos

 

infekcija

 

Hiperestezija
Distonija

 

 

Organų sistemų

 

Labai dažni

Dažni

 

Nedažni

 

 

 

klasės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumonija

Pneumocystis

Virusinė infekcija

 

 

 

 

 

 

jiroveci infekcija

 

 

 

 

 

 

Paprastoji pūslelinė

Pneumonitas

Grybelinis dermatitas

 

 

 

 

 

 

Grybelinė infekcija

Laringitas

 

 

 

 

 

 

Kandidamikozė

Sloga

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

Onychomikozė

 

 

 

 

 

 

Abscesas

 

 

 

 

 

 

 

 

Šlapimo takų

 

 

 

 

 

 

 

infekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitas

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronchitas

 

 

 

 

 

 

 

Viršutinių

 

 

 

 

 

 

 

kvėpavimo takų

 

 

 

 

 

 

 

infekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

Faringitas

 

 

 

 

 

 

 

Infekcija

 

 

 

 

 

Gerybiniai,

 

 

 

 

Panašus į limfomą

 

 

 

piktybiniai ir

 

 

 

 

sutrikimas

 

 

 

nepatikslinti navikai

 

 

 

 

 

 

 

(tarp jų cistos ir

 

 

 

 

 

 

 

 

polipai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

Granulocitopenija

Febrili

utrop nija

Kaulų čiulpų aplazija

 

 

 

sistemos sutrikimai

Trambocitopenija

Pa citop

ija

Diseminuota

 

 

 

 

 

 

 

 

intravaskulinė

 

 

 

 

 

 

 

 

koaguliopatija

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

Anemija

Leukopenija Hemolizinė anemija,

 

 

 

 

 

 

 

 

haptoglobino kiekio

 

 

 

 

 

 

 

 

sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

Limfopenija

Kaulų čiulpų slopinimas

 

 

 

 

 

 

Purpura

 

Kraujavimas iš nosies

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujavimas iš dantenų

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenormalus kraujo

 

 

 

 

 

 

 

 

tyrimas

 

 

 

Imuninės sistemos

 

 

 

Alerginė reakcija

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

Sunki anafilaksinė ar kita

 

 

 

 

 

 

 

padidėjusio jautrumo

 

 

 

 

 

 

 

reakcija

 

 

 

Metabol zmo r

 

Anoreksija

Hiponatremija

Hipokalemija

 

 

 

mitybos utr k mai

 

Hipokalcemija

Pasunkėjęs cukrinis

 

 

 

 

 

 

 

 

diabetas

 

 

 

 

 

 

Sumažėjęs svoris

 

 

 

 

 

 

 

Dehidratacija

 

 

 

 

 

 

 

Troškulys

 

 

 

 

Psichikos sutrikimai

 

Konfūzija

Depersonalizacija

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerimas

 

Asmenybės sutrikimas

 

 

 

Depresija

 

Sutrikęs mąstymas

 

 

 

Mieguistumas

Impotencija

 

 

 

Nemiga

 

Nervingumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervų sistemos

 

Galvos skausmas

Svaigimas

Alpimas

 

 

 

sutrikimai

 

 

Galvos svaigimas

Sutrikusi eisena

 

 

 

 

 

 

Tremoras

 

 

 

 

 

 

 

 

Parestezija

 

 

Organų sistemų

 

Labai dažni

Dažni

Nedažni

klasės

 

 

Hipestezija

Neuropatija

 

 

 

 

 

 

Hiperkinezija

Sutrikęs skonis

 

 

 

Skonio praradimas

 

Akies sutrikimai

 

 

Konjunktyvitas

Endoftalmitas

Ausies ir labirinto

 

 

neberegistruotas

 

 

 

Kurtumas

sutrikimai

 

 

 

 

Spengimas

Širdies sutrikimai

 

Širdies plakimo

Širdies sustojimas

 

 

 

pojūtis

 

 

 

 

Tachikardija

Miokardo infarktas

 

 

 

 

 

Prieširdžių virpėjimas

 

 

 

 

 

Supraven rikulinė

 

 

 

 

 

tachikardija

 

 

 

 

 

Aritm ja

 

 

 

 

 

Brad kard ja

 

 

 

 

 

Nenormali EKG

Kraujagyslių

 

Hipotenzija

Hipertenzija

P rif rinė išemija

sutrikimai

 

 

Vazospazmas

 

 

 

 

Paraudimas

 

Kvėpavimo sistemos,

Dusulys

Hipoksija

Stridoras

krūtinės ląstos ir

 

 

Atsikosėjimas krauju

Ryklė susiaurėjimas

tarpusienio sutrikimai

 

Bronchų spazmas

Plaučių infiltracija

 

 

 

Kosulys

Pleuros eksudacija

 

 

 

 

 

Susilpnėjęs plaučių

 

preparatas

 

garsas

 

 

Kvėpavimo sutrikimas

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Vėmimas

Kraujavimas iš

Gastroenteritas

sutrikimai

 

 

virškinimo trakto

 

 

 

Pykinimas

Opinis stomatitas

Liežuvio opos

 

 

Viduriavim

Stomatitas

Gingivitas

 

 

 

Pilvo skausmas

 

 

 

 

Dispepsija

Žagsėjimas

 

 

 

Vidurių užkietėjimas

Raugėjimas

 

 

 

Meteorizmas

Burnos džiūvimas

 

 

 

 

Kepenų ir tulžies

 

 

Sutrikusi kepenų

 

sistemos sutrikimai

 

funkcija

 

Odos ir poodinio

 

Niežėjimas

Pūslelinis bėrimas

Makulopapulinis bėrimas

Vaistinis

 

 

 

 

Susilpnėjusi šlapimo

audinio utr k mai

Dilgėlinė

Eriteminis bėrimas

Odos sutrikimas

 

 

Bėrimas

 

 

 

 

 

Padidėjęs prakaitavimas

 

 

 

Raumenų, kaulų ir

 

Artralgija

Kojų skausmai

jungiamojo audinio

 

Mialgija

Hipertonija

utrikimai

 

 

Kaulų skausmas

 

Inkstų ir šlapimo takų

 

Nugaros skausmas

Hematurija

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Šlapimo nelaikymas

 

 

 

 

 

srovė

 

 

 

 

 

Poliurija

 

 

 

 

 

Sutrikusi inkstų funkcija

Bendri sutrikimai ir

Šaltkrėtis

Krūtinė skausmas

Plaučių edema

Organų sistemų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

klasės

 

 

 

 

vartojimo vietos

Karščiavimas

Į gripą panašūs

Periferinė edema

 

pažeidimai

 

simptomai

 

 

 

Nuovargis

Mukozitas

Periorbitinė edema

 

 

 

Burnos edema

Periorbitinė edema

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

Edema

Gleivinės opos

 

 

 

Astenija

kraujosruva injekcijos

 

 

 

 

vietoje

 

 

 

Bendras negalavimas

Dermatitas injekcij s

 

 

 

 

vietoje

 

 

 

Temperatūros

Skausmas injekcijos

 

 

 

pokyčio pojūtis

vietoje

 

 

 

Injekcijos vietos

 

 

 

 

reakcija

 

 

 

 

Skausmas

 

 

Šalutinis poveikis, nustatytas tyrimų po vaisto pasirodymo rinkoje metu

 

 

Reakcijos į infuziją: buvo nustatytos sunkios ir kartais mirtinos šalutinės

akcijos, įskaitant bronchų

spazmus, hipoksiją, alpimą, plaučių infiltratus, ūminį kvėpavimo distr so sindromą (ŪKDS), kvėpavimo sustojimą, miokardo infarktą, aritmijas, ūmų širdies nepakankamumą ir širdies sustojimą. Po MabCampath skyrimo pasitaikė sunkios anafilaksinė ir kitos padidėjusio jautrumo reakcijas, įskaitant anafilaksinį šoką ir angioedemą. Šiuos simptomus galima sumažinti arba jų išvengti, jei atliekamas išankstinis paruošimas gydymui, o dozė didi ama palaipsniui (žr. 4.4 skyrių).

Infekcijos ir infestacijos: sunkios ir kartais mirtinos viru inė (pavyzdžiui: adenovirusinė, paragripo, hepatito B, progresuojanti daugiažidininė leukoencef lopatija), bakterinės (įskaitant tuberkuliozę ir atipinę mikobakteriozę, nokardiozę), pirmuonių (pvz., toxoplasma gondii) ir grybelinės (pvz., rinocerebrinė mukormikozė) infekcijos, įsk i nt ir tas, kurios buvo dėl latentinės infekcijos reaktyvacijos, pasireiškė tyrimų po v isto p sirodymo rinkoje metu. Rekomenduojamas priešinfekcinis profilaktinis gydym s veiksmingai mažina PCP ir pūslelinės infekcijų pavojų (žr. 4.4 skyrių).

Gauta pranešimų apie su EBV susijusius limfoproliferacinius sutrikimus, kai kuriais atvejais net mirtinus.

Kraujo ir limfinė sistemos sutrikimai: pasitaiko sunkūs kraujavimo sutrikimai.

Vaistinispol rad kulo europatiją. Taip pat buvo nustatytas teigiamas Kumbso mėginys. Gauta pranešimų apie m r ą tra sfuzijos sukeltą transplantanto prieš šeimininką ligą (TSTPŠL).

Imuninė

temos sutrikimai: buvo pranešta apie sunkias ir kartais mirtinas autoimunines reakcijas,

 

preparatas

įskaitant ap e autoimuninę hemolitinė anemiją, autoimuninę trombocitopeniją, aplastinę anemiją,

Guilla

Barré sindromą ir jo lėtinę formą, lėtinę uždegiminę demielinizuojančią

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai: buvo pranešta apie navikų irimo sindromą su letaline baigtimi.

Nervų sistemos sutrikimai: buvo stebėtos intrakranijinės hemoragijos su letaline baigtimi, pacientams su trambocitopenija.

Širdies sutrikimai: pasitaikė kongestinio širdies nepakankamumo, kardiomiopatijos ir sumažėjusios išmetimo frakcijos atvejai pacientams, anksčiau gydytiems su galimai kardiotoksiniais vaistais.

FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.

4.9Perdozavimas

Ligoniai buvo gydyti kartotinėmis vienetinėmis MabCampath dozėmis iki 240 mg. Tokiems ligoniams gali dažniau pasitaikyti III ar IV laipsnio nepageidaujami reiškiniai, pavyzdžiui, karščiavimas, hipotenzija ir anemija. MabCampath žinomo specifinio priešnuodžio nėra. Perdozavus nutraukiamas gydymas šiuo vaistu ir skiriamos palaikomosios priemonės.

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė antineoplastinės medžiagos, monokloniniai antikūnai, ATC kodas L01XC04.

Alemtuzumabas - genų inžinerijos būdu pagaminti hibridiniai žmogaus-žiurkės IgG1 kapa klasė monokloniniai antikūnai, specifiški 21-28 kD limfocitų paviršiaus glikoproteinui (CD52), kurio ekspresija daugiausia pasireiškia normalių ir piktybinių periferinio kraujo B ir T l mfoc ų paviršiuje. Vaistas pagamintas į žmogaus IgG1 imunoglobulino molekulę papildomai įterpus šeš s ž urkių IgG2a monokloninių antikūnų komplementarumą apsprendžiančius regionus.

Alemtuzumabas ardo limfocitus rišdamasis su CD52 - dideliu laipsniu eksp suojamu nemoduliuojančiu antigenu, esančiu iš esmės visų B ir T limfocitų, taip pat monocitų, timocitų ir

makrofagų paviršiuje. Vaistas skatina limfocitų irimą fiksuodamas kompl m ntą ir sukeldamas nuo

antikūnų priklausomą ląstelinį citotoksinį poveikį. Minėto antigeno rasta nedaugelio (< 5 %)

granulocitų paviršiuje, bet nerasta eritrocitų ir trombocitų paviršiuje. Alemtuzumabas nepažeidžia

kamieninių ir ląstelių pirmtakų.

neberegistruotas

Pirmą kartą gydomi pacientai, sergantys B-LLL

 

 

MabCampath saugumas ir veiksmingumas buvo įvertintas III fazės, atvirame, atsitiktinės atrankos

palyginamajame tyrime pirmą kartą gydomiems ( nksčiau negydytiems) I-IV Rai stadijos pacientams,

sergantiems B-LLL, kuriems reikaling gydymas (4 tyrimas). MabCampath veikė geriau nei

chlorambucilas, įvertinant pirminę ve tin mąją baigtį - išgyvenamumą be ligos progresavimo(PFS)

(žr. 1 pav.)

preparatas

 

 

 

Vaistinis

1 paveikslėlis: Išgyvenamumas be ligos progresavimo pirmą kartą gydytų pacientų tyrime (pagal gydymo grupes)

Apskaičiuota tikimybė

Rizikos koeficientas: 0,58 95% CI: 0,43, 0,77

Stratifikuotas log-rank testas: p = 0,0001

Skaičius rizikoje

Laikas (mėnesiais)

 

 

Antriniai tikslai buvo visiško atsako (VA) ir bendro at ako (VA arba dalinis atsakas) dažniai

 

 

 

 

neberegistruotas

 

naudojantis 1996 NCIWG kriterijais, atsako trukme, laiku iki alternatyvaus gydymo ir dviejų

 

preparato vartojimo grupių saugumas.

 

 

 

 

 

 

Pirmą kartą gydytos

cientų populiacijos apžvalga ir rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsako dažnio ir trukmės nepriklausoma apžvalga

 

 

MabCampath

Chlorambucilas p-vertė

 

 

 

n=149

n=148

 

 

 

Vidutinis amžius (m tai)

Netaikoma

 

 

Rai III/IV stadijos liga

33,6%

33,1%

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendro at ako dažnis

83,2%

55,4%

<0,0001*

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

Visiškas at akas

24,2%

2,0%

<0,0001*

 

 

MRD

e g amas****

7,4%

0,0%

0,0008*

 

 

Dal

atsakas

59,1%

53,4%

Netaikoma

 

 

A sako trukmė**, VA arba DA

N=124

N=82

Netaikoma

 

 

(mėnesiais)

16,2

12,7

 

 

 

K-M mediana (95% patikimumo

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

 

 

ntervalas

 

 

 

 

 

Laikas iki alternatyvaus gydymo

23,3

14,7

0,0001***

 

 

(mėnesiais)

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

 

 

K-M mediana (95% patikimumo

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

intervalas

 

 

 

 

*Pearson chi-kvadrato testas arba Exact testas

**Geriausio atsako trukmė

***log-rank testas stratifikuota Rai grupei (I-II stadija vs III-IV stadija)

****4 spalvų tėkmė

Citogeninė analizė pirmą kartą gydomiems pacientams, sergantiems B-LLL:

Citogenetinis B-LLL yra nustatomas vis dažniau, kadangi tai teikia svarbią prognostinę informaciją ir gali nuspėti atsaką į tam tikrus gydymo režimus. Iš pirmą kartą gydomų pacientų (n=282), kurių pradiniai citogenetiniai (FISH) duomenys buvo prieinami 4 tyrimo metu, chromosomų aberacijos buvo nustatytos 82%, o normalus kariotipas 18%. Chromosomų aberacijos buvo suskirstytos pagal

Döhner’io hierarchinį modelį. Iš pirmą kartą gydomų pacientų, gydytų tiek su MabCampath, tiek su chlorambucilu, buvo 21 pacientas su 17 p delecija, 54 pacientai su 11 q delecija 34 pacientai su 12 trisomija, 51 su nenormaliu kariotipu ir 67 pacientai su paviene 13q delecija.

BA dažnis buvo didesnis pacientams su bet kokia 11q delecija (87% prieš 29%; p<0,0001) arba paviene 13q delecija (91% prieš 62%; p=0,0087) pacientams, gydytiems su MabCampath, lyginant su

chlorambucilu. Geresnio BA dažnio tendencija buvo stebima pacientams su 17p delecija, gydytiems su

MabCampath (64% prieš 20%; p=0,0805). Visiškos remisijos taip pat buvo geresnės pacien ams su paviene 13q delecija, gydytiems su MabCampath (27% prieš 0%; p=0,0009). Vidutinis

išgyvenamumas be ligos progresavimo buvo geresnis pacientams su paviene 13q delec ja, gydy iems su MabCampath (24,4 prieš 13,0 mėnesius; p=0,0170 stratifikuota pagal Rai stad ja ). Gere nio

išgyvenamumo be ligos progresavimo tendencija buvo stebima pacientams su 17p delec ja, 12 trisomija ir normaliu kariotipu, tačiau reikšmingumo nebuvo pasiekta dėl mažos imties.

CMV įvertinimai PGR metodu:

Atsitiktinės atrankos kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo pirmą kartą gydyti pacientai (4 tyrimas), pacientai, kuriems buvo skirtas MabCampath, buvo kas savaitę tiriami naudojantis PGR

(polimerazės grandinine reakcija) tyrimu nuo pradžios ikineberegistruotasgydymo pa aigos ir kas 2 savaites pirmus 2 mėnesius po gydymo. Šiame tyrime asimptominiai PGR tik CMV t igiami pacientai buvo 77/147

(52,4%) iš MabCampath gydytų pacientų; simptominė CMV fekcija buvo minėta rečiau 23/147 iš MabCampath gydytų pacientų (16%). MabCampath grupėje 36/77 (46,8%) pacientų su asimptomine PGR teigiama CMV infekcija gavo priešvirusinį gydymą ir 47/77 (61%) iš šių pacientų turėjo pertraukti gydymą MabCampath. Asimp ominė teigiamos PGR dėl CMV arba simptominės PGR teigiamos CMV infekcijos gydymo metu su M bC mpath neturėjo nustatomo poveikio išgyvenamumui be ligos progresavimo.

Anksčiau gydyti pacientai, serg ntys B-LLL

MabCampath veiksmingumas vertin m pagal bendro atsako ir išgyvenamumo lygį. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami trijų n kontroliuojamų B-LLL tyrimų duomenys:

 

Veiksmingumo

Tyrimas 1

Tyrimas 2

Tyrimas 3

 

parametrai

 

 

 

 

Ligonių skaičius

 

 

Grupė d agno tika

Pacientai, sergantys

Pacientai, sergantys

Pacientai, sergantys

 

 

preparatas

B-LLL, kuriems

B-LLL (plius PLL),

 

 

 

B-LLL, kurie buvo

 

 

 

gydomi

nedavė atsako

kuriems nedavė

 

 

 

alkilinamaisiais

įprastinė

atsako arba liga

 

 

 

vaistais ir nevartojo

chemoterapija ar liga

recidyvavo, gydant

 

 

 

fludarabino

recidyvavo

fludarabinu

 

Vidutinis amžius (metai)

 

Ligos apibūdinimas (%)

 

 

 

 

Rai stadija III/IV

 

B simptomai

 

 

Ankstesnis gydymas (%):

 

 

 

Vaistinis

 

 

Alkilinančiais vaistais

 

Fludarabinu

 

 

Ankstesnių režimų skaičius

3 (2-7)

3 (1-10)

3 (1-8)

 

(ribos)

 

 

 

 

 

Pradinės dozės režimas

Laipsniškas didinimas

Laipsniškas didinimas

Laipsniškas didinimas

Veiksmingumo

Tyrimas 1

Tyrimas 2

Tyrimas 3

 

parametrai

 

 

 

 

 

 

nuo 3 iki 10 iki 30 mg

nuo 10 iki 30 mg

nuo10 iki 30 mg

 

Galutinės dozės režimas

30 mg į veną 3 kartus

30 mg į veną 3 kartus

30 mg į veną 3 kartus

 

 

 

per savaitę

per savaitę

per savaitę

 

Bendras atsako laipsnis

 

(%)

 

(23-43)

(8-33)

(11-47)

 

(95% patikimumo

 

intervalas)

 

 

Pilnas atsakas

 

 

 

 

 

Nepilnas atsakas

 

 

 

 

Vidutinė atsako trukmė

 

(mėnesiai)

 

(5-8)

(5-23)

(6-19)

 

(95% patikimumo

 

 

 

 

intervalas)

 

 

 

 

 

Vidutinis atsako laikas

 

(mėnesiai)

 

(1-2)

(1-5)

(2-4)

 

(95% patikimumo

 

 

 

 

intervalas)

 

 

 

 

 

Išgyvenamumas nesant

 

 

 

 

progresijos

 

 

(mėnesiai)

 

(3-5)

(3-7)

(3-9)

 

(95% patikimumo

 

 

 

 

intervalas)

 

 

 

 

 

Išlikimas (mėnesiai):

 

 

 

 

(95% patikimumo

16 (12-22)

26 (12-44)

28 (7-33)

 

intervalas)

 

 

Visi Ligoniai

 

33 (26-N)

44 (28-N)

36 (19-N)

 

Reagavę Ligoniai

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

N = nepasiekė

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetikai apibūdinti buvo stebėti MabCampath nevartoję ligoniai, sergantys B-ląstelių lėtine limfocitine leukemija (LLL), kuriems nkstesnė terapija purino analogais nebuvo veiksminga. MabCampath buvo paskirtas leisti į veną 2 valandas trunkančios infuzijos būdu, remiantis nurodyta dozavimo schema, pradinę 3 mg dozę didinant iki 30 mg, lašinant 3 kartus per savaitę; gydymas buvo tęsiamas iki 12 savaičių. MabCampath farmakokinetika sekama naudojant 2-skyrių modelį ir pasižymėjo ne linijine eliminacijos kinetika. Po paskutinės 30 mg dozės kai vaisto apykaita organizme

tapo pastovi, vidutinis asiskirstymo ūris buvo 0,15 l/kg (ribos: 0,1-0,4 l/kg), nurodant, kad tiesioginis Vaistinispasiskir tymas buvo ekstra ląsteliniame skystyje ir plazmoje. Po pakartotinio vaisto skyrimo sisteminis

klirensas umažėjo dėl klirenso, kuriame dalyvauja receptoriai, sumažėjimo (t.y. dėl CD52 receptorių perifer joje praradimo). Pakartotinai lašinant, todėl didėja koncentracija plazmoje, eliminacijos greitis tapo pastovus (eliminacijos kinetika priartėjo prie nulinio laipsnio). Kaip antai, po pradinės 30 mg dozė pusperiodis buvo 8 valandos (ribos: 2-32 valandos) ir 6 dienos (ribos: 1-14 dienų) po paskutinės 30 mg dozės. Pastovi koncentracija nusistovėjo maždaug po 6 lašinimo savaitės. Akivaizdžių farmakokinetikos skirtumų tarp vyrų ir moterų nebuvo nustatyta; amžius įtakos farmakokinetikai taip pat neturėjo.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinis alemtuzumabo tyrimas atliktas tik su cynomolgus beždžionėmis, kadangi ne primatų organizme CD52 antigeno nėra.

Dažniausias minėtos rūšies beždžionių gydymo rezultatas buvo limfocitopenija. Lyginant kartotinių dozių ir vienkartinės dozės poveikį pastebėta, kad kartotinės dozės limfocitų skaičių mažina šiek tiek stipriau. Nustojus gydyti limfocitų skaičiaus slopinimas greitai liaujasi. Kasdien 30 dienų leidžiant į

veną arba po oda pastebėta laikina (lengvai atstatoma) neutropenija; jos nebuvo po vienkartinės dozės ir kasdien leidžiant 14 dienų. Histopatologiniai kaulų čiulpų tyrimai neparodė ryškesnių gydymo sukeltų pokyčių. Vienkartinė 10 mg/kg ir 30 mg/kg dozė į veną sukėlė nedidelės tachikardijos lydimą, nuo dozės priklausančią vidutinę arba ryškią hipotenziją.

Pastebėta, kad MabCampath Fab rišasi su limfoidinio audinio ląstelėmis ir vienbranduolėmis fagocituojančiomis ląstelėmis. Pastebėta, kad Fab taip pat intensyviai rišasi su vyriškosios lyties individų reprodukcinės sistemos (epididimio, spermos, sėklinių pūslelių) ir odos ląstelėmis.

Kitokių kliniškai reikšmingų duomenų pirmiau minėtų toksiškum tyrimų metu negauta.

Su gyvūnais nebuvo atliekami nei trumpalaikiai, nei ilgalaikiai MabCampath karcinogeninio bei mutageninio poveikio tyrimai.

6.

FARMACINĖ INFORMACIJA

 

6.1

Pagalbinių medžiagų sąrašas

neberegistruotas

Dinatrio edetatas

Polisorbatas 80

Kalio chloridas

Kalio-divandenilio fosfatas

Natrio chloridas

Dinatrio fosfatas

Injekcinis vanduo

6.2

Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparatopreparatasnegalima maišyti su ki i , iš kyrus išvardytus 6.6 skyriuje.

Nesuderinamumas su kitais vaistais nežinom s. Tačiau negalima pridėti kitų vaistinių preparatų į MabCampath infuziją arba kartu leisti per tą pačią sistemą į veną.

6.3 Tinkamumo laikas

Neatidaryta ampulė: 3 m tai

Tirpalą praskiedus. MabCampath sudėtyje nėra antimikrobinio konservanto. Praskiestą MabCampath

reikia suleisti er 8 valandas. Tirpalas laikomas 15-30 C arba atšaldytas. Pastaroji išlyga priimtina tik

tuo atveju, jei tir alas laikomas griežtai aseptinėmis ąlygomis bei yra apsaugotas nuo šviesos.

Vaistinis

6.4 Spec al os laikymo sąlygos

La ky

šaldytuve (2ºC 8 C).

Negal ma užšaldyti.

Laiky

gamintojo dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

Skaidraus I tipo stiklo ampulė, kurioje yra 3 ml koncentrato.

Supakuota dėžutėje po 3 ampules.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Genzyme Europe BV Gooimeer 10
1411 DD Naarden Olandija
atliekos turi būti deginamos.

Prieš vartojant reikia apžiūrėti, ar ampulėje nėra nuosėdų ir ar nepakitusi tirpalo spalva. Jei yra nuosėdų arba pakitusi koncentrato spalva, vaisto nevartoti.

MabCampath sudėtyje nėra antimikrobinio konservanto, todėl MabCampath infuzijai į veną reikia ruošti aseptiškai, o infuzijai praskiestą tirpalą suleisti tuoj pat arba per 8 valandas po paruošimo bei saugoti nuo šviesos. Reikiamas koncentrato, esančio ampulėje, kiekis per sterilų, nejungiantį baltymų,

neskaidulinį 5 mikronų filtrą suleidžiamas į 100 ml 9 mg/ml natrio chlorido infuzinį tirpalą (0,9%) arba 5% gliukozės infuzinį tirpalą. Maišelį reikia atsargiaineberegistruotaspavartyti, kad tirpalas susimaišytų. Būtina rūpintis, kad paruoštas tirpalas liktų sterilus, nes jame nėra antimikrobinių konservantų.

Kitų vaistų su MabCampath infuzijos tirpalu negalima nei maišyti, nei lašinti ta pačia infuzijos sistema (žr. 4.5 skyrių).

MabCampath tirpalą gaminti ir elgtis su juo reikia atsargiai. Rekomenduojama mūvėti la ekso pi štines ir dirbti su apsauginiais akiniais, kad vaisto nepatektų ant odos ar į akis sudužus ampulei ar ki aip išsiliejus vaistui. Nėščios ar ketinančios pastoti moterys neturi dirbti su MabCampath rpalais.

Būtina tinkamai laikytis vaisto ruošimo ir naikinimo reikalavimų. Vaistu suteptos medž agos ir vaisto

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

8.

 

preparatas

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/01/193/001

 

9.

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Pirmojo registravimo data: 2001/07

Paskutinio perregist avimo data: 2011/07

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

VaistinisNaujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto sve ėje: http://www.ema.europa.eu

Koncentratas infuziniam tirpalui.
Bespalvis arba švelniai gelsvas koncentratas.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
Viename ml yra 30 mg alemtuzumabo. Kiekvienoje ampulėje yra 30 mg alemtuzumabo
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
MabCampath 30 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Alemtuzumabas – genetinės inžinerijos būdu pagaminti žmogausneberegistruotas-žiurkė hibridiniai IgG1 kapa klasės monokloniniai antikūnai, specifiški 21-28 kD limfocitų paviršiaus glikoproteinui (CD52). Antikūnus

gamina suspensinė žinduolių (kiniškojo žiurkėno kiaušidžių) ląstelių kultūra, auginama maitinam j je terpėje.

3. FARMACINĖ FORMA

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

MabCampath skiriamas lėtinės B ląstelių limfocitinė leukemijos (B-LLL) gydymui pacientams, kuriems negalima taikyti kombinuotos flud r bino chemoterapijos.

rekomenduojamojipreparatasos dozė yra 30 mg, skiriama tris kartus per savaitę kas antrą dieną (ne ilgiau kaip 12 savaičių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metod s

MabCampath turi būti gydoma prižiū int gydytojui, turinčiam vėžio gydymo patirties.

Dozavimas

Pirmąją gydymo savaitę MabCampath turėtų būti skiriamas didėjančiomis dozėmis: pirmąją dieną suleidžiama 3 mg, antrąją - 10 mg, trečiąją - 30 mg, jei kiekvieną dozę ligonis gerai toleruoja. Vėliau

Vaistinissu kios ūm ės nepageidaujamos reakcijos, pvz., hipotenzija, šaltkrėtis, karščiavimas, pasunkėjęs kvėpav mas, peršalimas, bėrimas arba bronchų spazmas (kai kurios iš jų gali būti dėl citokinų

Daugumai l gonių dozė iki 30 mg gali būti padidinta per 3-7 dienas. Tačiau jei vidutinio sunkumo ar

šs skyr mo) atsiranda po 3 mg ar 10 mg dozės, paskutines dozes reikia kasdien kartoti, kol ligonis jas gerai oleruos ir tada toliau bandyti didinti dozę (žr. 4.4 skyrių).

Gydymo trukmės mediana buvo 11,7 savaičių pacientams, vaistą gavusiems pirmą kartą, ir 9,0 savaitė anksčiau gydytiems pacientams.

Kai tik pagal laboratorinius ir klinikinius kriterijus nustatoma, kad pasiektas pilnas atsakas, gydymas MabCampath turėtų būti nutraukiamas ir reguliariai tikrinama ligonio sveikata. Taip pat elgiamasi, jei ligonio būklė pagerėja (t. y. įvyksta dalinis atsakas į gydymą arba liga stabilizuojasi), stabilizuojasi ir keturias ar daugiau savaičių toliau negerėja, gydymą MabCampath reikėtų nutraukti ir reguliariai

tikrinti ligonio sveikatą. Jei yra ligos progresavimo požymių, gydymą rikėtų nutraukti.

Kartu vartojami vaistiniai preparatai

Premedikacija

30–60 min. prieš kiekvieną MabCampath infuziją dozės didinimo metu ir, jei kliniškai indikuotina, po to turi būti skiriama premedikacija geriamaisiais ar skiriamais į veną steroidais, tinkamais antihistamininiais vaistais ir analgetikais (žr. 4.4 skyrių).

Antibiotikų profilaktika

Visą gydymo laiką ir po gydymo pacientams reikia duoti antibiotikų ir antivirusinių vaistų (žr. 4.4 skyrių).

Dozės keitimo rekomendacijos

Nėra dozės keitimų, rekomenduojamų esant sunkiai limfopenijai dėl MabCampath ve k mo mechanizmo.

Jei pasireiškia sunki infekcija arba sunkus toksinis poveikis kraujui, gydymą MabCampath reikėtų sustabdyti, kol neišnyks minėti reiškiniai. Rekomenduojama, kad gydymas turėtų būti pertraukiamas tiems pacientams, kurių trombocitų skaičius pasidaro mažesnis kaip 25 000/µl arba absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) mažesnis kaip 250/µl. Kai infekcijo ar toksinio poveikio reiškiniai praeina, gydymą MabCampath galima atnaujinti. MabCampath turi ūti visiškai nutraukiamas, jei atsiranda autoimuninė anemija arba autoimuninė trombocitopenija. Rekomenduojamoji dozės keitimo taktika, gydymo metu pasireiškus hematologiniam toksiniam pov ikiui, pat ikiama šioje lentelėje:

 

Kraujo rodikliai

 

Dozės keitimas*

 

 

ANS < 250/ l ir/arba

trombocitų skaičius ≤ 25,000/ l

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

Pasireiškęs pirmą kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

 

 

gydymą MabCampath 30 mg doze, kai ANS ≥

 

 

 

 

500/μl ir trombocitų skaičius ≥ 50,000/μl.

 

 

Pasireiškęs antrą kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

 

 

gydymą MabCampath 10 mg doze, kai ANS ≥

 

 

 

 

500/μl ir trombocitų skaičius ≥ 50,000/μl.

 

 

Pasireiškęs trečią kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath.

 

 

ANS ir (arba) trombocitų skaičiui sumažėjus

≥ 50% nuo pradinės vertės pacientams, kuriems

 

 

pradėjus gydymą radinis ANS ≤ 250/ l ir (arba) trombocitų skaičius ≤ 25000/ l

 

 

Pasireiškęs pirmą ka ą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

 

 

gydymą MabCampath 30 mg doze, kai vertės

 

 

 

 

grįžta į pradinį kiekį (-ius).

 

 

Pasireiškę antrą kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath. Atnaujinkite

 

 

preparatas

gydymą MabCampath 10 mg doze, kai vertės

 

 

 

 

 

 

 

 

grįžta į pradinį kiekį (-ius).

 

 

Pas re škęs trečią kartą

 

Nutraukite gydymą MabCampath.

 

Vaistinis

 

 

 

*Jei nebuvo gydoma ≤ 7 dienas, gydymą MabCampath atnaujinti 3 mg doze ir didinti ją iki 10 mg bei po o iki 30 mg priklausomai nuo toleravimo.

Specialios populiacijos

Seni žmonė (vyresni kaip 65 metų)

Rekomendacijos tokios pačios kaip ir suaugusiesiems (aprašytos aukščiau). Ligonių sveikatą reikėtų atidžiai stebėti (žr. 4.4 skyrių).

Ligoniai, kuriems sutrikusi inkstų ir kepenų veikla

Vartojimo metodas

Poveikis netirtas.

Vaikams

MabCampath saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 17 metų amžiaus nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

MabCampath tirpalas ruošiamas pagal instrukciją, pateiktą 6.6 skyriuje. Kiekviena vaisto dozė suleidžiama į veną infuzijos būdu maždaug per 2 valandas.

4.3 Kontraindikacijos

- Padidėjęs jautrumas alemtuzumabui, pelių baltymamsneberegistruotasar bet kuriai pagalbinei medžiagai; - aktyvi sisteminė infekcija;

- ŽIV infekcija;

- aktyvi antra piktybinė liga; - nėštumas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ūminės šalutinės reakcijos, kurios gali įvykti pradiniu dozė didinimo tapu ir kai kurios iš jų gali būti dėl citokinų išsiskyrimo, yra hipotenzija, sąstingis, šaltkrėtis/karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir

bėrimas. Kitos reakcijos yra pykinimas, dilgėlinė, vėmimas, nuovargis, dusulys, galvos skausmas, niežėjimas, viduriavimas ir bronchospazmas. Infuzijos reakcijų dažnis buvo didžiausias pirmos

Jei šios reakcijos yra vidutinio sunkumo arba sunkio , toliau reikia gydyti ankstesne doze po tinkamo išankstinio paruošimo gydymui, kol kiekviena dozė bus gerai toleruojama. Jei gydymas buvo nutrauktas ir negydyta daugiau kaip 7 dien s, gydymą reikėtų atnaujinti laipsniškai didinant vaisto dozę.

Gydant MabCampath pasitaiko l ikina hipotenzija. Reikia būti atsargiems gydant ligonius, sergančius išemine širdies liga, krūtinė ngina ir/ rba gydomus antihipertenziniais vaistiniais preparatais. Po MabCampath infuzijos šioje ligonių grupėje buvo pastebėta miokardo infarktas ir širdies sustojimas.

Pacientams, anksčiau gydyti ms galimai kardiotoksiniais vaistais turi būti svarstomas širdies funkcijos (pvz., echokardiog afijos, širdies susitraukimo dažnio ir kūno svorio) įvertinimas ir tolimesnis

stebėjimas.

gydymo savaitės metu ir mažėjo antrą arba trečią gydymo savaitę pacientams, gydomiems su MabCampath pirmpreparatasą kartą ir jau anksčiau gydytiems.

VaistinisRekomenduojama, kad 30–60 minučių prieš kiekvieną padidintos dozės MabCampath infuziją, o jei re k a - r vėl au, būtų atliekamas išankstinis ligonio paruošimas gydymui (premedikacija), skiriant

ger amuosius arba intraveninius steroidus. Steroidų vartojimas gali būti nutrauktas, kai yra pasiekta dozės eskalacija. Papildomai gali būti skiriama geriamo antihistamininio vaisto, pavyzdžiui, 50 mg difenhidramino, ir analgetiko, pavyzdžiui, 500 mg paracetamolio. Jei pasireiškia ūminės reakcijos, u ijusios su infuzija, infuzijos lašinimo laiką galima pratęsti iki 8 valandų nuo MabCampath štirpinimo pagamintame infuzijos tirpale.

Gydant MabCampath neišvengiamai labai sumažėja limfocitų; tai žinomas farmakologinis vaisto poveikis, kuris gali užtrukti ilgai. CD4 ir CD8 T-ląstelių skaičius pradeda didėti nuo 8-12 gydymo savaitė ir tai tęsiasi keletą mėnesių nustojus gydyti. Pacientams, gaunantiems MabCampath kaip pirmą vaistą, CD4+ ląstelių kiekis atsistatė iki ≥ 200 ląstelių/µl per 6 mėnesius po gydymo, tačiau praėjus 2 mėnesiams po gydymo vidutinis ląstelių kiekis buvo 183 ląstelės/µl. Anksčiau gydytiems

pacientams, gaunantiems MabCampath, kad pasiekti 200 ląstelių/ l lygį apytikriai turi praeiti 2 mėnesiai po paskutinės MabCampath infuzijos, bet kad pasiekti apytikrį lygį, buvusį prieš gydymą –

daugiau nei 12 mėnesių. Tai gali sudaryti sąlygas oportunistinei infekcijai. Labai rekomenduojama priešinfekcinė profilaktika (pavyzdžiui, du kartus per dieną po 1 tabletę trimetoprimo- sulfametoksazolio 3 kartus per savaitę, arba kito profilaktinio vaisto nuo Pneumocystis jiroveci pneumonijos (PCP) ir veiksmingo geriamojo vaisto nuo pūslelinės, pavyzdžiui, 250 mg famcikloviro du kartus per dieną) gydymo MabCampath metu ir mažiausiai 2 mėnesius po jo arba tol kol CD4+

skaičius pasieks 200 ląstelių/ l ar aukštesnį lygį, nepriklausomai nuo to kas truktų ilgiau.

Padidėjęs su infekcija susijusių komplikacijų pavojus galimasneberegistruotaspo gydymo keletu chemoterapinių arba biologinių medžiagų.

Dėl transfuzijos sukeltos transplantanto prieš šeimininką ligos (TSTPŠL) rizikos, rekomenduojama, kad pacientai, kurie buvo gydomi MabCampath, gautų apšvitintus kraujo produktus.

Asimptominė laboratoriškai teigiama viremija su citomegalo virusu (CMV) neturėtų bū i laikoma sunkia infekcija, reikalaujančia gydymo pertraukimo. Klinikiniai įvertinimai turi būti a liekami simptominei CMV infekcijai gydymo MabCampath metu ir mažiausiai 2 mėnesius po gydymo užbaigimo.

Pradėjus gydyti, labai dažnai po 5-8 savaičių pasireiškia laikina trečio ar k tvirto laipsnio neutropenija. Per pirmąsias dvi gydymo savaites labai dažnai atsiranda laikina trečio ar ketvirto laipsnio trombocitopenija, kuri paskui pradeda mažėti. Dėl to reikia regulia iai tirti ligonio kraują. Jei pasireiškia sunkus toksinis hematologinis MabCampath poveikis, r ikia sustabdyti gydymą, kol minėtas poveikis praeis. Atnaujinti gydymą galima tik pasibaigus h matologinio toksiškumo sukeltam poveikiui (žr. 4.2 skyrių). MabCampath turi būti visiškai nutraukiamas, jei atsiranda autoimuninė anemija arba autoimuninė trombocitopenija.

Gydant MabCampath reikia reguliariai tirti kraują ir trombocitų skaič ų (dažniau tiems pacientams,

kuriems pasireiškiapreparatascitopenija).

Reguliariai ir sistemingai, kaip kad atliekami įpr ti klinikiniai tyrimai, tirti CD52 ekspresiją nesiūloma, tačiau jei planuojama gydyti iš n ujo, g li būti tikslinga ją nustatyti. Duomenyse, gautuose iš pacientų, kuriems MabCampath skiri m s k ip pirmasis vaistas, ligos progresavimo ar mirties metu nebuvo stebima CD52 ekspresijos išnykimo.

Ligoniui gali būti padidinto j utrumo rba alerginių reakcijų MabCampath ir pelių arba chimeriniams monokloniniams antikūnams.

Būtina turėti paruoštus padidėjusio jautrumo reakcijų gydymui reikalingus vaistinius preparatus ir

kitas pirmos pagalbos i mon s, jei infuzijos metu įvyktų reakcija (žr. 4.2 skyrių).

Vaisingo amžiaus vyrai ir moterys gydymo MabCampath metu ir 6 mėnesius po gydymo turėtų Vaistinisnaudoti ve k mingas kontracepcijos priemones (žr. 4.6 ir 5.3 skyrius).

L go o amž aus įtaka MabCampath poveikiui ir toksiškumui specialiai netirta. Apskritai vyresni (daug au egu 65 metų) ligoniai gydymą citotoksiniais vaistais toleruoja blogiau, negu jaunesni. Kadangi LLL dažniau serga šios vyresnio amžiaus grupės žmonės, jų sveikatą reikia kruopščiai tikrinti (žr. 4.2 skyrių). Tyrimuose, kur dalyvavo pacientai, vaistą gavę pirmą kartą, ir anksčiau gydyti pacientai nebuvo stebima ryškaus saugumo ir veiksmingumo, susijusių su amžiumi skirtumų; tačiau duomenų bazė apimtys yra ribotos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nors MabCampath sąveikos su kitais vaistais tyrimai formaliai nebuvo atliekami, kliniškai reikšminga šio vaisto sąveika su kitais vaistais nebuvo pastebėta. Kadangi MabCampath yra rekombinantinis humanizuotas baltymas, su P450 susijusios sąveikos tarp vaistų neturėtų būti. Vis dėlto po gydymo kitais chemoterapiniais vaistais siūloma 3 savaites MabCampath neskirti.

Nėštumas
Bent 12 mėnesių po gydymo MabCampath rekomenduojama neskiepyti ligonių gyvomis virusinėmis vakcinomis, nors tokių vakcinų poveikis netirtas. Gebėjimas generuoti pirminį ar antrinį humoralinį atsaką į bet kokią vakciną taip pat nebuvo tirtas.
4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

MabCampath nėštumo metu kontraindikuojamas. Yra žinoma,neberegistruotaskad žmogaus IgG prasiskverbia pro placentą, taigi MabCampath irgi gali įveikti placentos barjerą ir tokiu būdu potencialiai gali mažinti

fetalinių B ir T limfocitų skaičių. MabCampath poveikio gyvūnų reprodukcijai tyrimai nebuvo atliekami. Nežinoma, ar MabCampath gali pakenkti vaisiui, kai juo gydoma nėščia moteris.

Vyrai ir galinčios pastoti moterys gydymo alemtuzumabu metu ir 6 mėnesius po gydymo u i na doti veiksmingas kontracepcijos priemones (žr. 5.3 skyrių).

Žindymas

Ar šio vaisto patenka į moters pieną, nežinoma. Jei reikia gydymo, jo metu ir b nt 4 savaites po gydymo kūdikio žindyti negalima.

Vaisingumas

Nėra galutinių MabCampath poveikio vaisingumui tyrimų. Nežinoma, ar MabCampath gali paveikti žmogaus vaisingumą (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mecha izmus

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Poveikis gebėjimuipreparatasvairuoti ir valdyti mechanizmais netirtas. Vis dėlto reikia ūti atsargiems, nes pasitaiko konfūzija ir mieguistumas.

Lentelėse žemiau paminėti nep geid uj mi poveikiai pagal MedDRA organų sistemų klases (MedDRA OSK). Dažniai paremti klinikinių tyrimų duomenimis. Tinkamiausi MedDRA terminai yra naudojami aprašyti tam tikras kcij s bei jų sinonimus ir susijusias būkles.

Dažniai yra apibrėžiami taip labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo

≥ 1/1,000 iki < 1/100), tas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai retas (< 1/10 000). Nėra informacijos apie rečiau atsirandančius poveikius dėl nepakankamo tirtos populiacijos dydžio; n=147 pacientams,

kuriems vaistas skirtas irmą kartą ir n=149 anksčiau gydytiems pacientams. VaistinisDažniau as nepageidaujamas MabCampath poveikis: reakcijos į infuziją (karščiavimas, drebulys,

sumažėję kraujospūdis, urtikarija, pykinimas, išbėrimas, tachikardija, dusulys), citopenijos

(neu rope ija, limfopenija, trombocitopenija, anemija), infekcijos (CMV viremija, CMV infekcija, k os nfekcijos), virškinimo trakto simptomai (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas) bei neurologiniai simptomai (nemiga, nerimas). Dažniausios sunkios neigiamos reakcijos yra citopenija, reakcijos į infuziją ir imuniteto slopinimas / infekcijos.

Nepageidaujami poveikiai pacientams, gydytiems pirmą kartą

Saugumo duomenys pirmą kartą gydytiems pacientams, sergantiems B-LLL paremti nepageidaujamomis reakcijomis, kurios pasireiškė tyrimo metu 147 pacientams, dalyvavusiems atsitiktinės atrankos, kontroliuojamame MabCampath kaip vieno vaisto, skiriamo 30 mg doze į veną tris kartus per savaitę iki 12 savaičių, tyrime įskaitant ir dozės didinimo periodą. Apytiksliai 97% pacientų, vaistą gavusių pirmą kartą, patyrė nepageidaujamas reakcijas; dažniausiai minėtos reakcijos pacientams, vaistą gavusiems pirmą kartą, atsirado pirmą gydymo savaitę.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujami poveikiai, stebėti gydymo metu ar per 30 dienų po gydymo pabaigos MabCampath yra pateikiami mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemų klasės

Labai dažni

Dažni

 

Nedažni

Infekcijos ir infestacijos

Citomegalo viruso

Pneumonija

Sepsis

 

 

viremija

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

 

Citomegalo viruso

Bronchitas

Stafilokokinė

 

 

infekcija

 

 

bakteriemija

 

 

 

Faringitas

Tuberkuliozė

 

 

 

Burnos

 

Bronchopneumonija

 

 

 

kandidamikozė

Herpes oph halmic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beta hemolizinė

 

 

 

 

 

streptokok nė infekcija

 

 

 

 

 

Kand dam kozė

 

 

 

 

 

Lytinių or anų

 

 

 

 

 

kandidamikozė

 

 

 

 

 

Šlapimo takų infekcija

 

 

 

 

 

Cistitas

 

 

 

 

 

Liemens grybelis

 

 

 

 

 

Nazofaringitas

 

 

 

 

 

Sloga

Kraujo ir limfinės

 

Febrili

utropenija

Agranulocitozė

sistemos sutrikimai

 

Neutrope

ija

Limfopenija

 

preparatas

 

Limfadenopatija

 

 

 

Leukopenija

 

 

 

Trombocitopenija

Kraujavimas iš nosies

Imuninės sistemos

 

Anemija

 

Anafilaksinė reakcija

sutrikimai

 

 

 

 

Padidėjęs jautrumas

Metabolizmo ir mitybos

 

Svorio mažėjimas

Naviko lizės sindromas

sutrikimai

 

 

 

 

Hiperglikemija

 

 

 

 

 

Sumažėjęs bendras

 

 

 

 

 

baltymo kiekis

Psichikos sutrikimai

 

Nerimas

 

Anoreksija

 

 

 

Nervų sistemos

 

 

Alpimas

 

Svaigimas

sutrikimai

 

 

Galvos svaigimas

 

Vaistinis

 

 

Tremoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parestezija

 

 

 

 

Hipestezija

 

Ak es sutrikimai

 

 

Galvos skausmas

Konjunktyvitas

 

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Cianozė

 

Širdies sustojimas

 

 

 

Bradikardija

Miokardo infarktas

 

 

 

Tachikardija

Angina pectoris

 

 

 

Sinusinė tachikardija

Prieširdžių virpėjimas

 

 

 

 

 

Supraventrikulinė

 

 

 

 

 

aritmija

 

 

 

 

 

Sinusinė bradikardija

 

 

 

 

 

Supraventrikulinės

 

 

 

 

 

ekstrasistolės

Kraujagyslių sutrikimai

Hipotenzija

Hipertenzija

Ortostatinė hipotenzija

 

 

 

 

 

Bendras negalavimas

Organų sistemų klasės

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karščio mušimas

 

 

 

 

 

Paraudimas

 

 

Kvėpavimo sistemos,

 

Bronchospazmas

Hipoksija

 

 

krūtinės ląstos ir

 

 

Dispnėja

Pleuros eksudacija

 

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Disfonija

 

 

 

 

 

 

Rinorėja

 

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

Vėmimas

Žarnų nepraeinamumas

 

sutrikimai

 

 

Pilvo skausmas

Diskomfortas

burnoje

 

 

 

 

 

Diskomfortas

pilve

 

 

 

 

 

Viduriavimas

 

 

Odos ir poodinio

 

Dilgėlinė

Alerginis dermatitas

Niežtintis bė imas

 

audinio sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Bėrimas

Niežėjimas

Makulinis bė imas

 

 

 

 

 

 

 

Padidėjęs

Eritem n

bėrimas

 

 

 

 

prakaitavimas

 

 

 

 

 

 

 

Eritema

Dermatitas

 

 

Skeleto, raumenų ir

 

Mialgija

Kaulų skausmas

 

jungiamojo audinio

 

Kaulų ir raumenų

Sąnarių skausmas

 

sutrikimai

 

 

skausmas

 

 

 

 

 

 

 

Nugaros skausmas

Krūtinė

raumenų ir

 

 

 

 

 

kaulų skausmas

 

 

 

 

 

Raumenų spazmai

 

Inkstų ir šlapimo takų

 

 

Sumažėjęs šlapimo kiekis

 

sutrikimai

 

 

 

Dizurija

 

 

 

Bendri sutrikimai ir

Karščiavimas

Nuovargis.

Gleivinė

uždegimas

 

vartojimo vietos

 

 

neberegistruotas

 

 

Šaltkrėtis

 

Infuzijos vietos eritema

 

pažeidimai

 

A tenija

 

 

 

 

Vietinė edema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

Infuzijos vietos edema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta pranešimų apie ūmines infuzines reakcijas įskaitant karščiavimą, šaltkrėtį, pykinimą, vėmimą, hipotenziją, nuovargį, bėrimą, dilgėlinę, dispnėją, galvos skausmą, niežulį ir viduriavimą. Dažniausiai šie reiškiniai yra lengvi arba vidutinio sunkumo. Ūminės infuzinės reakcijos paprastai pasireiškia pirmąją gydymo savaitę, o vėliau ryškiai mažėja. Infuzinės trečiojo ar ketvirtojo laipsnio reakcijos po pirmosios gydymo savaitė pasitaiko nedažnai.

Nepageidaujami oveikiai anksčiau gydytiems pacientams

Saugumo duomenys anksčiau gydytiems pacientams, sergantiems B-LLL yra paremti duomenimis iš v e os grupės MabCampath tyrimų (1, 2 ir 3 tyrimai), kuriuose dalyvavo 149 pacientai.

T kė a, kad daugiau kaip 80% anksčiau gydytų ligonių gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos. Dažn ausios nepageidaujamos reakcijos paprastai atsiranda pirmąją gydymo savaitę.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

 

 

Organų sistemų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

 

klasė

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

Infekcijos ir

Sepsis

Citomegalo viruso

Bakterinė infekcija

 

 

infestacijos

 

infekcija

 

 

 

 

Pneumonija

Pneumocystis carinii

Virusinė infekcija

 

 

 

 

jiroveci infekcija

 

 

 

 

Paprastoji pūslelinė

Pneumonitas

Grybelinis dermatitas

 

 

Organų sistemų

 

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

 

 

klasės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grybelinė infekcija

Laringitas

 

 

 

 

 

 

Kandidamikozė

Sloga

 

 

 

 

 

 

Juostinė pūslelinė

Onychomikozė

 

 

 

 

 

 

LimfopenijaneberegistruotasKaulų čiulpų slopinimas

 

 

 

 

 

 

Abscesas

 

 

 

 

 

 

 

Šlapimo takų

 

 

 

 

 

 

 

infekcija

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitas

 

 

 

 

 

 

 

Bronchitas

 

 

 

 

 

 

 

Viršutinių kvėpavimo

 

 

 

 

 

 

 

takų infekcija

 

 

 

 

 

 

 

Faringitas

 

 

 

 

 

 

 

Infekcija

 

 

 

 

Gerybiniai,

 

 

 

Panašus į l mfomą

 

 

 

piktybiniai ir

 

 

 

sutr k mas

 

 

 

nepatikslinti navikai

 

 

 

 

 

 

(tarp jų cistos ir

 

 

 

 

 

 

 

polipai)

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

Granulocitopenija

Febrili neutrop nija

Kaulų čiulpų aplazija

 

 

 

sistemos sutrikimai

Trambocitopenija

Pancitopenija

Diseminuota

 

 

 

 

 

 

 

intravaskulinė

 

 

 

 

 

 

 

koaguliopatija

 

 

 

 

 

Anemija

Leukop ija

Hemolizinė anemija,

 

 

 

 

 

preparatas

Sumažėjęs svoris

haptoglobino kiekio

 

 

 

 

 

sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpura

Kraujavimas iš nosies

 

 

 

 

 

 

 

Kraujavimas iš dantenų

 

 

 

 

 

 

 

Nenormalus kraujo

 

 

 

 

 

 

 

tyrimas

 

 

 

Imuninės sistemos

 

 

Alerginė reakcija

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunki anafilaksinė ar

 

 

 

 

 

 

 

kita padidėjusio

 

 

 

 

 

 

 

jautrumo reakcija

 

 

 

Metabolizmo ir

 

Anoreksija

Hiponatremija

Hipokalemija

 

 

 

mitybos sutrikimai

 

Hipokalcemija

Pasunkėjęs cukrinis

 

Vaistinis

 

 

 

diabetas

 

 

 

Tremoras

Distonija

 

 

 

 

 

 

Dehidratacija

 

 

 

 

 

 

 

Troškulys

 

 

 

 

Ps ch kos sutrikimai

 

Konfūzija

Depersonalizacija

 

 

 

 

 

 

Nerimas

Asmenybės sutrikimas

 

 

 

 

 

 

Depresija

Sutrikęs mąstymas

 

 

 

 

 

 

Mieguistumas

Impotencija

 

 

 

 

 

 

Nemiga

Nervingumas

 

 

 

Nervų sistemos

 

Galvos skausmas

Svaigimas

Alpimas

 

 

 

sutrikimai

 

 

Galvos svaigimas

Sutrikusi eisena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parestezija

Hiperestezija

 

 

 

 

 

 

Hipestezija

Neuropatija

 

 

 

 

 

 

Hiperkinezija

Sutrikęs skonis

 

 

 

 

 

 

Skonio praradimas

 

 

 

 

Organų sistemų

 

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

 

 

klasės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akies sutrikimai

 

 

Konjunktyvitas

Endoftalmitas

 

 

 

Ausies ir labirinto

 

 

Kurtumas

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Spengimas

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Širdies plakimo

Širdies sustojimas

 

 

 

 

 

 

pojūtis

 

 

 

 

 

 

 

Tachikardija

Miokardo infarktas

 

 

 

 

 

 

 

Prieširdžių virpėjimas

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulinė

 

 

 

 

 

 

 

tachikardija

 

 

 

 

 

 

 

Aritmija

 

 

 

 

 

 

 

Bradikardija

 

 

 

 

 

 

 

Nenormali EKG

 

 

 

Kraujagyslių

 

Hipotenzija

Hipertenzija

Per fer nė šemija

 

 

 

sutrikimai

 

 

Vazospazmas

 

 

 

 

 

 

 

Paraudimas

 

 

 

 

Kvėpavimo sistemos,

Dusulys

Hipoksija

Stridoras

 

 

 

krūtinės ląstos ir

 

 

Atsikosėjimas k auju

Ryklės susiaurėjimas

 

 

 

tarpusienio sutrikimai

 

Bronchų spazmas

Plaučių infiltracija

 

 

 

 

 

 

Kosulys

Pleuros eksudacija

 

 

 

 

 

 

 

Susilpnėję plaučių

 

 

 

 

 

 

 

garsas

 

 

 

 

 

 

 

Kvėpavimo sutrikimas

 

 

 

Virškinimo trakto

Vėmimas

Kraujavimas iš

Gastroenteritas

 

 

 

sutrikimai

 

 

virškinimo trakto

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

Pykinimas

Opinis stomatitas

Liežuvio opos

 

 

 

 

 

Viduriavimas

Stomatitas

Gingivitas

 

 

 

 

 

 

Pilvo skausmas

Žagsėjimas

 

 

 

 

 

 

Dispepsija

Raugėjimas

 

 

 

 

 

 

Vidurių užkietėjimas

Burnos džiūvimas

 

 

 

 

 

 

Meteorizmas

 

 

 

 

Kepenų ir tulžies

 

 

Sutrikusi kepenų

 

 

 

 

sistemos sutrikimai

 

funkcija

 

 

 

 

Odos ir poodinio

 

Ni žėjimas

Pūslelinis bėrimas

Makulopapulinis

 

 

 

audinio sutrikimai

 

 

bėrimas

 

 

 

 

 

Dilgėlinė

Eriteminis bėrimas

Odos sutrikimas

 

 

 

 

 

Bėrimas

 

 

 

 

 

 

 

Padidėję prakaitavimas

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

Raumenų, kaulų ir

 

Artralgija

Kojų skausmai

 

 

 

ju g amojo audinio

 

Mialgija

Hipertonija

 

 

 

su r k mai

 

 

Kaulų skausmas

 

 

 

 

 

 

 

Nugaros skausmas

 

 

 

 

Ink ų ir šlapimo takų

 

 

Hematurija

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Šlapimo nelaikymas

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

Susilpnėjusi šlapimo

 

 

 

 

srovė

 

 

 

 

Poliurija

 

 

 

 

Sutrikusi inkstų funkcija

 

 

 

Bendri sutrikimai ir

Šaltkrėtis

Krūtinė skausmas

Plaučių edema

 

 

 

vartojimo vietos

 

Karščiavimas

Į gripą panašūs

Periferinė edema

 

 

 

pažeidimai

 

 

simptomai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organų sistemų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

 

klasės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovargis

Mukozitas

Periorbitinė edema

 

 

 

Burnos edema

Gleivinės opos

 

 

 

Edema

Mėlynė injekcijos

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

vietoje

 

 

 

Astenija

Dermatitas injekcijos

 

 

 

 

vietoje

 

 

 

Bendras negalavimas

Skausmas injekcij s

 

 

 

 

vietoje

 

 

 

Temperatūros

 

 

 

 

pokyčio pojūtis

 

 

 

 

Injekcijos vietos

 

 

 

 

reakcija

 

 

 

 

Skausmas

 

 

Šalutinis poveikis, nustatytas tyrimų po vaisto pasirodymo rinkoje metu

Infuzinės reakcijos: buvo nustatytos sunkios ir kartais mirtinos šalutinės akcijos, įskaitant bronchų spazmus, hipoksiją, alpimą, plaučių infiltratus, ūminį kvėpavimo distr so sindromą (ŪKDS), kvėpavimo sustojimą, miokardo infarktą, aritmijas, ūmų širdies nepakankamumą ir širdies sustojimą. Po MabCampath skyrimo pasitaikė sunkios anafilaksinė ir kitos padidėjusio jautrumo reakcijas, įskaitant anafilaksinį šoką ir angioedemą. Šiuos simptomus galima sumažinti arba jų išvengti, jei atliekamas išankstinis paruošimas gydymui, o dozė didi ama palaipsniui (žr. 4.4 skyrių).

Infekcijos ir infestacijos: sunkios ir kartais mirtinos viru inė (pavyzdžiui: adenovirusinė, paragripo, hepatito B, progresuojanti daugiažidininė leukoencef lopatija), bakterinės (įskaitant tuberkuliozę ir atipinę mikobakteriozę, nokardiozę), pirmuonių (pvz., toxoplasma gondii) ir grybelinės (pvz., rinocerebrinė mukormikozė) infekcijos, įsk i nt ir tas, kurios buvo dėl latentinės infekcijos reaktyvacijos, pasireiškė tyrimų po v isto p sirodymo rinkoje metu. Rekomenduojamas priešinfekcinis profilaktinis gydymas veiksmingai mažina PCP ir pūslelinės infekcijų pavojų (žr. 4.4 skyrių).

Gauta pranešimų apie su EBV susijusius limfoproliferacinius sutrikimus, kai kuriais atvejais net mirtinus.

Kraujo ir limfinė sistemos sutrikimai: pasitaiko sunkūs kraujavimo sutrikimai.

VaistinisNervų sistemos sutrikimai: buvo stebėtos intrakranijinės hemoragijos su letaline baigtimi, pacientams su trambocitopenija,.

Imuninė

temos sutrikimai: buvo pranešta apie sunkias ir kartais mirtinas autoimunines reakcijas,

 

preparatas

įskaitant ap e autoimuninę hemolitinę anemiją, autoimuninę trombocitopeniją, aplastinę anemiją,

Guilla

Barré indromą ir jo lėtinę formą, lėtinę uždegiminę demielinizuojančią

pol rad kulo europatiją. Taip pat buvo nustatytas teigiamas Kumbso mėginys. Gauta pranešimų apie

m r ą tra sfuzijos sukeltą transplantanto prieš šeimininką ligą (TSTPŠL).

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai: buvo pranešta apie navikų irimo sindromą su letaline baigtimi.

Širdies sutrikimai: pasitaikė kongestinio širdies nepakankamumo, kardiomiopatijos ir sumažėjusios išmetimo frakcijos atvejai pacientams, anksčiau gydytiems su galimai kardiotoksiniais vaistais.

FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS
5.

4.9 Perdozavimas

Ligoniai buvo gydyti kartotinėmis vienetinėmis MabCampath dozėmis iki 240 mg. Tokiems ligoniams gali dažniau pasitaikyti III ar IV laipsnio nepageidaujami reiškiniai, pavyzdžiui, karščiavimas, hipotenzija ir anemija. MabCampath žinomo specifinio priešnuodžio nėra. Perdozavus nutraukiamas gydymas šiuo vaistu ir skiriamos palaikomosios priemonės.

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė antineoplastinės medžiagos, monokloniniaineberegistruotasantikūnai, ATC kodas – L01XC04.

Alemtuzumabas - genų inžinerijos būdu pagaminti hibridiniai žmogaus-žiurkės IgG1 kapa klasė monokloniniai antikūnai, specifiški 21-28 kD limfocitų paviršiaus glikoproteinui (CD52), kurio ekspresija daugiausia pasireiškia normalių ir piktybinių periferinio kraujo B ir T l mfoc ų paviršiuje. Vaistas pagamintas į žmogaus IgG1 imunoglobulino molekulę papildomai įterpus šeš s ž urkių IgG2a monokloninių antikūnų komplementarumą apsprendžiančius regionus.

Alemtuzumabas ardo limfocitus rišdamasis su CD52 - dideliu laipsniu eksp suojamu nemoduliuojančiu antigenu, esančiu iš esmės visų B ir T limfocitų, taip pat monocitų, timocitų ir makrofagų paviršiuje. Vaistas skatina limfocitų irimą fiksuodamas kompl m ntą ir sukeldamas nuo antikūnų priklausomą ląstelinį citotoksinį poveikį. Minėto antigeno rasta nedaugelio (< 5 %) granulocitų paviršiuje, bet nerasta eritrocitų ir trombocitų paviršiuje. Alemtuzumabas nepažeidžia kamieninių ir ląstelių pirmtakų.

Pirmą kartą gydomipreparataspacientai, sergantys B-LLL

MabCampath saugumas ir veiksmingumas buvo įvertintas III fazės, atvirame, atsitiktinės atrankos palyginamajame tyrime pirmą kartą gydomiems ( nksčiau negydytiems) I-IV Rai stadijos pacientams, sergantiems B-LLL, kuriems reikaling s gydymas (4 tyrimas). MabCampath veikė geriau nei chlorambucilas, įvertinant pirminę ve tin mąją baigtį - išgyvenamumą be ligos progresavimo(PFS) (žr. 1 pav.)

1 paveikslėlis: Išgyvenamum be ligos progresavimo pirmą kartą gydytų pacientų tyrime (pagal gydymo grupes)

Vaistinis

Apskaičiuota tikimybė

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

Rizikos koeficientas: 0,58

 

 

 

95% CI: 0,43, 0,77

 

 

 

Stratifikuotas log-rank testas: p = 0,0001

 

 

 

 

Skaičius rizikoje

 

 

 

 

 

Laikas (mėnesiais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antriniai tikslai buvo visiško atsako (VA) ir bendro atsako (VA arba dalinis atsakas) dažniai

naudojantis 1996 NCIWG kriterijais, atsako trukme, laiku iki alternatyvaus gydymo ir dviejų

preparato vartojimo grupių saugumas.

Vaistinis

preparatas

 

Pirmą kartą gydytos pacientų populiacijos apžvalga ir rezultatai

 

Atsako dažnio ir trukmės nepriklausoma apžvalga

 

 

MabCampath

 

 

Chlorambucilas

p-vertė

 

 

n=149

 

 

n=148

 

 

Vidutinis amžius (metai)

 

 

Netaikoma

 

Rai III/IV stadijos liga

33,6%

 

 

33,1%

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendro atsako dažnis

83,2%

 

 

55,4%

<0,0001*

 

Visiškas atsakas

24,2%

 

 

2,0%

<0,0001*

 

MRD neigiamas****

7,4%

 

 

0,0%

0,0008*

 

Dalinis atsakas

59,1%

 

 

53,4%

Ne aikoma

 

Atsako trukmė**, VA arba DA

N=124

 

 

N=82

Ne aikoma

 

(mėnesiais)

16,2

 

 

12,7

 

 

K-M mediana (95% patikimumo

(11,5, 23,0)

 

 

(10,2, 14,3)

 

 

intervalas

 

 

 

 

 

 

Laikas iki alternatyvaus gydymo

23,3

 

 

14,7

0,0001***

 

(mėnesiais)

(20,7, 31,0)

 

 

(12,6, 16,8)

 

 

K-M mediana (95% patikimumo

 

 

 

 

 

 

intervalas

 

 

 

 

 

 

*Pearson chi-kvadrato testas arba Exact testas

 

 

 

 

 

 

** Geriausio atsako trukmė

 

 

 

 

 

 

*** log-rank testas stratifikuota Rai grupei (I-II stadija vs III-IV stadija)

 

 

**** 4 spalvų tėkmė

 

 

 

 

 

 

Citogeninė analizė pirmą kartą gydomiems pacientam ,

 

erga tiems B-LLL:

 

 

 

 

neberegistruotas

preparatas

 

 

 

 

Citogenetinis B-LLL yra nustatomas vis d žni u, k d ngi tai teikia svarbią prognostinę informaciją ir gali nuspėti atsaką į tam tikrus gydymo režimus. Iš pirmą kartą gydomų pacientų (n=282), kurių pradiniai citogenetiniai (FISH) duomenys buvo prieinami ė tyrimo metu, chromosomų aberacijos buvo nustatytos 82%, o normalus kariotip s 18%. Chromosomų aberacijos buvo suskirstytos pagal

Döhner’io hierarchinį modelį. Iš pi mą k

tą gydomų pacientų, gydytų tiek su MabCampath, tiek su

chlorambucilu, buvo 21 pacient su 17

delecija, 54 pacientai su 11 q delecija 34 pacientai su 12

trisomija, 51 su nenormaliu k rioti u ir 67 pacientai su paviene 13q delecija.

BA dažnis buvo didesnis aci ntams su bet kokia 11q delecija (87% prieš 29%; p<0,0001) arba paviene 13q delecija (91% pri š 62%; p=0,0087) pacientams, gydytiems su MabCampath, lyginant su chlorambucilu. Ge esnio BA dažnio tendencija buvo stebima pacientams su 17p delecija, gydytiems su

MabCampath (64% rieš 20%; p=0,0805). Visiškos remisijos taip pat buvo geresnės pacientams su

Vaistinispaviene 13q delecija, gydytiems su MabCampath (27% prieš 0%; p=0,0009). Vidutinis išgyvenamumas be ligos progresavimo buvo geresnis pacientams su paviene 13q delecija, gydytiems

su MabCampath (24,4 prieš 13,0 mėnesius; p=0,0170 stratifikuota pagal Rai stadijas). Geresnio šgyve amumo be ligos progresavimo tendencija buvo stebima pacientams su 17p delecija, 12 r som ja ir ormaliu kariotipu, tačiau reikšmingumo nebuvo pasiekta dėl mažos imties.

CMV įvertinimai PGR metodu:

Atsitiktinės atrankos kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo pirmą kart gydyti pacientai (4 tyrimas), pacientai, kuriems buvo skirtas MabCampath, buvo kas savaitę tiriami naudojantis PGR (polimerazė grandinine reakcija) tyrimu nuo pradžios iki gydymo pabaigos ir kas 2 savaites pirmus 2 mėnesius po gydymo. Šiame tyrime asimptominiai PGR tik CMV teigiami pacientai buvo 77/147 (52,4%) iš MabCampath gydytų pacientų; simptominė CMV infekcija buvo minėta rečiau 23/147 iš MabCampath gydytų pacientų (16%). MabCampath grupėje 36/77 (46,8%) pacientų su asimptomine PGR teigiama CMV infekcija gavo priešvirusinį gydymą ir 47/77 (61%) iš šių pacientų turėjo pertraukti gydymą MabCampath. Asimptominės teigiamos PGR dėl CMV arba simptominės PGR

teigiamos CMV infekcijos gydymo metu su MabCampath neturėjo nustatomo poveikio išgyvenamumui be ligos progresavimo.

Anksčiau gydyti pacientai, sergantys B-LLL

MabCampath veiksmingumas vertinamas pagal bendro atsako ir išgyvenamumo lygį. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami trijų nekontroliuojamų B-LLL tyrimų duomenys:

 

Veiksmingumo parametrai

Tyrimas 1

 

Tyrimas 2

Tyrimas 3

 

 

Ligonių skaičius

 

 

 

 

Grupės diagnostika

 

Pacientai,

 

Pacientai,

Pacientai,

 

 

 

 

 

sergantys B-LLL,

sergantys B-LLL,

sergantys B-LLL

 

 

 

 

 

kurie buvo gydomi

kuriems nedavė

(plius PLL),

 

 

 

 

 

alkilinamaisiais

atsako įprastinė

kuriems nedavė

 

 

 

 

 

vaistais ir

 

chemoterapija ar

at ako ba liga

 

 

 

 

 

nevartojo

 

liga recidyvavo

rec dyvavo, gydant

 

 

 

 

 

fludarabino

 

 

fludarabinu

 

 

Vidutinis amžius (metai)

 

 

 

Ligos apibūdinimas (%)

 

 

 

 

 

 

Rai stadija III/IV

 

 

 

 

B simptomai

 

 

 

 

 

Ankstesnis gydymas (%):

 

 

 

Alkilinančiais vaistais

 

 

 

Fludarabinu

 

 

 

 

 

Ankstesnių režimų skaičius (ribos)

3 (2-7)

 

3 (1-10)

3 (1-8)

 

 

Pradinės dozės režimas

 

Laipsniškas

 

Laipsniškas

Laipsniškas

 

 

 

 

 

didinimas nuo 3 iki

didinimas nuo 10

didinimas

 

 

 

 

 

10 iki 30 mg

 

iki 30 mg

nuo10 iki 30 mg

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

Galutinės dozės režimas

30 mg į veną 3

 

30 mg į veną 3

30 mg į veną 3

 

 

 

 

 

kar us per s vaitę

kartus per savaitę

kartus per savaitę

 

 

Bendras atsako laipsnis (%)

 

 

 

(95% Patikimumo intervalas)

(23-43)

 

(8-33)

(11-47)

 

 

Pilnas atsakas

 

 

 

 

Nepilnas atsakas

 

 

 

 

Vidutinė atsako trukmė (mėnesi i)

 

 

 

(95% patikimumo intervalas)

(5-8)

 

(5-23)

(6-19)

 

 

Vidutinis atsako laikas (mėn siai)

 

 

 

(95% patikimumo int

valas)

(1-2)

 

(1-5)

(2-4)

 

 

Išgyvenamumas nesant

ogresijos

 

 

 

 

 

 

(mėnesiai)

 

 

 

 

 

(95% patikimumo intervalas)

(3-5)

 

(3-7)

(3-9)

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

Išlik mas (mėne iai):

 

16 (12-22)

 

26 (12-44)

28 (7-33)

 

 

(95% patikimumo intervalas)

 

 

 

si ligoniai

 

 

33 (26-N)

 

44 (28-N)

36 (19-N)

 

 

Reagavę ligoniai

 

 

 

 

 

 

 

N = nepasiekė

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetikai apibūdinti buvo stebėti MabCampath nevartoję ligoniai, sergantys B-ląstelių lėtine limfocitine leukemija (LLL) kuriems ankstesnė terapija purino analogais nebuvo veiksminga. MabCampath buvo paskirta leisti į veną 2 valandas trunkančios infuzijos būdu, remiantis nurodyta dozavimo schema, pradinę 3 mg dozę didinant iki 30 mg, lašinant 3 kartus per savaitę; gydymas buvo tęsiamas iki 12 savaičių. MabCampath farmakokinetika sekama naudojant 2-skyrių modelį ir pasižymėjo ne linijine eliminacijos kinetika. Po paskutinės 30 mg dozės kai vaisto apykaita organizme

tapo pastovi, vidutinis pasiskirstymo tūris buvo 0,15 l/kg (ribos: 0,1-0,4 l/kg), nurodant, kad tiesioginis pasiskirstymas buvo ekstra ląsteliniame skystyje ir plazmoje. Po pakartotinio vaisto skyrimo sisteminis klirensas sumažėjo dėl klirenso, kuriame dalyvauja receptoriai, sumažėjimo (t.y. dėl CD52 receptorių periferijoje praradimo). Pakartotinai lašinant, todėl didėja koncentracija plazmoje, eliminacijos greitis tapo pastovus (eliminacijos kinetika priartėjo prie nulinio laipsnio). Kaip antai, po pradinės 30 mg dozės pusperiodis buvo 8 valandos (ribos: 2-32 valandos) ir 6 dienos (ribos: 1-14 dienų) po paskutinės 30 mg dozės. Pastovi koncentracija nusistovėjo maždaug po 6 lašinimo savaitės. Akivaizdžių farmakokinetikos skirtumų tarp vyrų ir moterų nebuvo nustatyta; amžius įtakos farmakokinetikai taip pat neturėjo.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinis alemtuzumabo tyrimas atliktas tik su cynomolgus beždžionėmis, kadangi ne primatų organizme CD52 antigeno nėra.

Dažniausias minėtos rūšies beždžionių gydymo rezultatas buvo limfocitopenija. Lyg nant kar o inių dozių ir vienkartinės dozės poveikį pastebėta, kad kartotinės dozės limfocitų skaič ų maž na šiek tiek stipriau. Nustojus gydyti limfocitų skaičiaus slopinimas greitai liaujasi. Kasdien 30 d enų leidžiant į veną arba po oda pastebėta laikina (lengvai atstatoma) neutropenija; jos n buvo po vienkartinės dozės ir kasdien leidžiant 14 dienų. Histopatologiniai kaulų čiulpų tyrimai nepa odė yšk snių gydymo sukeltų pokyčių. Vienkartinė 10 mg/kg ir 30 mg/kg dozė į veną sukėlė n did lės tachikardijos lydimą, nuo dozės priklausančią vidutinę arba ryškią hipotenziją.

Pastebėta, kad MabCampath Fab rišasi su limfoidinio audinio ląstelėmis ir vienbranduolėmis

fagocituojančiomis ląstelėmis. Pastebėta, kad Fab taip pat int

nsyviai rišasi su vyriškosios lyties

individų reprodukcinės sistemos (epididimio, spermos, sėkli

ų pūslelių) ir odos ląstelėmis.

Kitokių kliniškai reikšmingų duomenų pirmiau minėtų toksiškumo tyrimų metu negauta.

 

 

neberegistruotas

Su gyvūnais nebuvo atliekami nei trumpal iki i, nei ilgalaikiai MabCampath karcinogeninio bei

mutageninio poveikio tyrimai.

 

 

6.

FARMACINĖ INFORMACIJA

 

 

6.1

Pagalbinių medžiagų ąr š s

 

 

Dinatrio edetatas

 

 

Polisorbatas 80

 

 

Kalio chloridas

 

 

Kalio-divandenilio fosfatas

 

 

Natrio chlor das

 

 

Dinatr o fo fatas preparatas

 

 

Injekc

vanduo

 

 

6.2

Nesuderinamumas

 

 

VaistinisŠio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje. Nesuderinamumas su kitais vaistais nežinomas. Tačiau negalima pridėti kitų vaistinių preparatų į

MabCampath infuziją arba kartu leisti per tą pačią sistemą į veną.

6.3 Tinkamumo laikas

Neatidaryta ampulė: 3 metai

Tirpalą praskiedus. MabCampath sudėtyje nėra antimikrobinio konservanto. Praskiestą MabCampath

reikia suleisti per 8 valandas. Tirpalas laikomas 15-30 C arba atšaldytas. Pastaroji išlyga priimtina tik tuo atveju, jei tirpalas laikomas griežtai aseptinėmis sąlygomis bei yra apsaugotas nuo šviesos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2ºC 8 C).

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieš vartojant reikia apžiūrėti, ar buteliuke nėra nuosėdų ir ar nepakitusi tirpalo spalva. Jei yra nuosėdų arba pakitusi koncentrato spalva, vaisto nevartoti.

Skaidraus I tipo stiklo buteliukas, uždarytas. guminiu kamšteliu,neberegistruotaskuriame yra 1 ml koncen a o. Supakuota dėžutėje po 3 buteliukus

MabCampath sudėtyje nėra antimikrobinio konservanto, todėl MabCampath infuzijai į veną reikia ruošti aseptiškai, o infuzijai praskiestą tirpalą suleisti tuoj pat ar a per 8 valandas laikotarpyje po paruošimo bei saugoti nuo šviesos. Reikiamas koncentrato, sančio uteliuke, kiekis suleidžiamas į 100 ml 9 mg/ml natrio chlorido infuzinį tirpalą (0,9%) arba 5% gliukozės infuzinį tirpalą. Maišelį reikia atsargiai pavartyti, kad tirpalas susimaišytų. Būti a rūpi tis, kad paruoštas tirpalas liktų sterilus,

nes jame nėra antimikrobinių konservantų.

MabCampath tirpalą gaminti ir elgtis su juo reikia atsargiai. Rekomenduojama mūvėti latekso pirštines ir dirbti su apsauginiais akiniais, kad v isto nepatektų ant odos ar į akis sudužus buteliukui ar kitaip išsiliejus vaistui. Nėščios ketin nčios pastoti moterys neturi dirbti su MabCampath tirpalais.

Būtina tinkamai laikytis vaisto ruošimo ir naikinimo reikalavimų. Vaistu suteptos medžiagos ir vaisto atliekos turi būti deginamos.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Kitų vaistų su MabCampathpreparatasinfuzijos tirpalu neg lima nei maišyti, nei lašinti pačia infuzijos sistema (žr. 4.5 skyrių).

VaistinisGenzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden Ola d ja

8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/01/193/002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Pirmojo registravimo data: 2001/07

Paskutinio perregistravimo data: 2011/07

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje: http://www.ema.europa.eu

 

preparatas

neberegistruotas

Vaistinis

 

 

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai