Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Preparato charakteristikų santrauka - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMacugen
ATC kodasS01LA03
Sudėtispegaptanib
GamintojasPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Macugen 0,3 mg injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename užpildytame švirkšte yra tiekiamas kiekis, iš kurio 90 mikrolitrų yra vienkartinė pegaptanibo natrio druskos (atitinka 0,3 mg oligonukleotido laisvosios rūgšties) dozė..

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus, bespalvis tirpalas (injekcinis).

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Senatvinės geltonosios dėmės neovaskulinės (eksudacinės) degeneracijos gydymas suaugusiesiems (žr. 5.1 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Macugen gali suleisti tik akių gydytojas, turintis vaistinių preparatų sušvirkštimo į stiklakūnį patirties.

Dozavimas

Prieš švirkščiant vaistinį preparatą į stiklakūnį, reikia atidžiai įvertinti, ar pacientui nebuvo padidėjusio jautrumo reakcijų (žr. 4.4 skyrių).

Rekomenduojama dozė yra 0,3 mg pegaptanibo (atitinkančio 90 mikrolitrų), kurią reikia suleisti į pažeistos akies stiklakūnį vieną kartą kas šešias savaites (9 injekcijos per metus).

Macugen gydomiems ligoniams injekcijos metu gali laikinai padidėti akispūdis. Taigi reikia tikrinti regos nervo disko perfuziją ir akispūdį. Be to, pacientą būtina atidžiai stebėti dar dvi savaites po injekcijos, nes gali pasireikšti kraujavimas į stiklakūnį ir endoftalmitas. Ligonį reikia perspėti, kad nedelsdamas pasakytų apie visus simptomus, kurie gali rodyti šias būkles (žr. 4.4 skyrių).

Jeigu du kartus iš eilės sušvirkštus Macugen 12-tą savaitę ligonio būklė nepagerėja (regėjimo aštrumas mažesnis nei 15 raidžių), reikia apsvarstyti, nutraukti ar pristabdyti gydymą Macugen.

Specialių grupių ligoniai

Senyvo amžiaus pacientai

Specialių atsargumo priemonių nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ligonių, kurių kepenų funkcija sutrikusi, gydymas Macugen netirtas. Visgi tokiems ligoniams specialių atsargumo priemonių nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu sergančių pacientų gydymas Macugen tinkamai neištirtas. Pacientams, sergantiems lengvu ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, dozės rekomenduojama nekeisti (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų ir paauglių populiacija

Macugen saugumas ir veiksmingumas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams dar nebuvo nustatytas.

Vartojimo metodas

Vartoti tik į stiklakūnį.

Prieš švirkščiant reikia apžiūrėti, ar Macugen tirpale nėra smulkių dalelių, ar nepakitusi tirpalo spalva (žr. 6.6 skyrių).

Injekcijos procedūra turi būti atlikta aseptinėmis sąlygomis: rankos dezinfekuojamos kaip prieš chirurginę operaciją, naudojamos sterilios pirštinės, sterili uždanga, sterilus blefarostatas (arba jo atitikmuo), yra galimybė atlikti sterilią paracentezę (jeigu reikia). Prieš injekciją būtina sukelti tinkamą nejautrą ir skirti vietinio plataus poveikio antimikrobinių preparatų.

Užpildytame švirkšte yra perteklinis vaistinio preparato kiekis. Suleidus visą pripildyto švirkšto tūrį, galima vaisto perdozuoti (žr. 4.8 ir 4.9 skyrius). Kaip išstumti perteklinį vaistinio preparato kiekį prieš vartojimą, žr. 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Ūminė arba įtariama akies ar jai priklausančių organų infekcinė liga.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Endoftalmitas

Su injekcijomis į stiklakūnį susijusi endoftalmito rizika. Klinikinių Macugen tyrimų duomenimis, endoftalmitas pasireiškė 0,1% injekcijų atveju (žr. 4.2 skyrių).

Padidėjęs akispūdis

Švirkščiant vaistinių preparatų į stiklakūnį, gali laikinai padidėti akispūdis. Todėl būtina patikrinti, ar nėra regos nervo disko perfuzijos, ir po injekcijos tinkamai gydyti padidėjusį akispūdį.

Poregistracinio stebėjimo tyrimo metu taip pat gauta pranešimų apie nedidelį lėto ilgalaikio akispūdžio padidėjimo pavojų (žr. 4.8 skyrių).

Stiklakūnio kraujosruva

Tuoj pat po pegaptanibo sušvirkštimo (injekcijos dieną) ir vėliau galima stiklakūnio kraujosruva (žr. 4.2 skyrių).

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Stebėjimo po vaistinio preparato patekimo į rinką metu, per kelias valandas po pegaptanibo sušvirkštimo į stiklakūnį pastebėta anafilaksinių ir anafilaktoidinių reakcijų, įskaitant angioedemą. Minėtais atvejais tiesioginių sąsajų su Macugen, bet kuriuo procedūros metu gydymui vartojamu vaistiniu preparatu arba kitais veiksniais nenustatyta.

Sisteminis poveikis

Sušvirkštus kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus (KEAF) inhibitorių į stiklakūnį buvo pranešta apie pasireiškusius sisteminius nepageidaujamus poveikius, įskaitant ne akių kraujosruvas ir arterijų tromboembolinius reiškinius, ir yra teorinė rizika, kad tai gali būti susiję su KEAF slopinimu.

Duomenų apie vaistinio preparato saugumą pacientams, kuriems buvo diagnozuotas insultas arba praeinantys smegenų išemijos priepuoliai, yra nedaug. Gydant tokius pacientus reikia imtis atsargumo priemonių (žr. 4.8 skyriaus antraštę „ Su vaistinio preparato klase susijusios nepageidaujamos reakcijos“).

Perpildytas tūris

Suleidus visą užpildytame švirkšte esantį vaistinio preparato kiekį gali pasireikšti sunkūs nepageidaujami reiškiniai. Todėl prieš vartojimą reikia išstumti perteklinį vaistinio preparato kiekį (žr. 4.8 ir 6.6 skyrius).

Šio vaistinio preparato dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vaistų sąveikos su Macugen tyrimų neatlikta. Pegaptanibas metabolizuojamas nukleazių, todėl sąveikos su citochromo P450 fermentais nesitikima.

Dviejų ankstyvųjų Macugen tyrimų duomenimis, vieno ir kartu su fotodinamine terapija (FDT) vartojamo pegaptanibo farmakokinetika plazmoje akivaizdžiai nesiskyrė.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Nėščiųjų gydymas pegaptanibu netirtas. Tyrimų su gyvūnais atlikta per mažai, bet jų duomenimis, esant didelei sisteminei ekspozicijai pasireiškė toksinis poveikis dauginimosi funkcijai (žr. 5.3 skyrių). Kokia galima rizika žmogui, nežinoma. Numatoma, kad į akį vartojamo pegaptanibo sisteminė ekspozicija labai maža. Visgi nėščiosios Macugen turi būti gydomos tik tada, kai laukiamas gydomasis poveikis motinai persveria galimą riziką vaisiui.

Žindymas

Ar Macugen prasiskverbia į motinos pieną, nežinoma. Macugen žindymo laikotarpiu rekomenduojama nevartoti.

Vaisingumas

Duomenų apie Mucagen poveikį žmonių vaisingumui nėra. Tyrimuose su gyvūnais jokio poveikio pelių patelių ar patinų vaisingumui stebėta nebuvo. Žr. 5.3 skyrių.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Macugen gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai dėl galimo laikino matymo lyg per miglą po injekcijos į stiklakūnį. Pacientą reikia informuoti, kad kol toks poveikis nepraeis vairuoti ir valdyti mechanizmus draudžiama.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Vartojant Macugen, dauguma nepageidaujamų reakcijų pranešamos dėl injekavimo į stiklakūnį procedūros.

Klinikinių tyrimų metu dažniausiai praneštos akių nepageidaujamos reakcijos susijusios su Macugen suleidimu yra: priekinės kameros uždegimas, akies skausmas, akispūdžio padidėjimas, taškinis keratitas, smulkios stiklakūnio drumstys ir stiklakūnio drumstys. Rečiau praneštos sunkios akių nepageidaujamos reakcijos yra endoftalmitas, tinklainės kraujosruvos, stiklakūnio kraujosruvos ir tinklainės atšokimas.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau pateikti saugumo duomenys, apibendrinantys per visą tyrimą 295 ligoniams, gydytiems 0,3 mg vaistinio preparato doze, nustatytas nepageidaujamas reakcijas. Nepageidaujamos reakcijos išvardytos

pagal organų sistemų klases ir dažnį: labai dažnas (≥1/10), dažnas (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažnas (nuo ≥1/1000 iki <1/100) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)).

Pranešimai po vaistinio preparato patekimo į rinką įtraukti kursyvu.

MedDRA organų sistemų klasės

Nepageidaujama reakcija

Imuninės sistemos sutrikimai

anafilaksinė reakcija*

Dažnis nežinomas

Psichikos sutrikimai

 

Nedažnas

košmarai, depresija

Nervų sistemos sutrikimai

 

Dažnas

galvos skausmas

Akių sutrikimai

 

Labai dažnas

priekinės kameros uždegimas, akies skausmas, akispūdžio

 

padidėjimas, taškinis keratitas, smulkios stiklakūnio

 

drumstys ir stiklakūnio drumstys

Dažnas

nenormalūs jutimai akyje, katarakta, junginės kraujosruvos,

 

junginės hiperemija, junginės edema, konjunktyvitas,

 

ragenos distrofija, ragenos epitelio pažeidimas, ragenos

 

epitelio sutrikimas, ragenos edema, akies džiūvimas,

 

endoftalmitas, išskyros iš akies, akies uždegimas, akies

 

sudirginimas, akies niežulys, akies paraudimas, akies

 

patinimas, voko edema, ašarojimo sustiprėjimas, geltonosios

 

dėmės degeneracija, midriazė, nemalonūs pojūčiai akyje,

 

akies hipertenzija, periorbitinė hematoma, šviesos baimė,

 

fotopsija, tinklainės kraujosruva, matymas lyg per miglą,

 

regėjimo aštrumo susilpnėjimas, regėjimo sutrikimas,

 

stiklakūnio atšoka ir stiklakūnio sutrikimas

Nedažnas

regėjimo silpnumas, blefaritas, alerginis konjunktyvitas,

 

ragenos nuosėdos, akies kraujosruvos, akių vokų niežulys,

 

keratitas, stiklakūnio kraujosruva, vyzdžio refleksų

 

sutrikimas, ragenos nubrozdinimas, tinklainės eksudacija,

 

akių vokų nusileidimas, tinklainės randas, akių vokų miežis,

 

ragenos erozija, akispūdžio sumažėjimas, reakcija injekcijos

 

vietoje, pūslelės injekcijos vietoje, tinklainės atšoka, ragenos

 

pažeidimas, tinklainės arterijos užakimas, tinklainės plyšys,

 

vokų ektropija, akies judesių sutrikimas, akių vokų

 

dirginimas, kraujo išsiliejimas į priekinę akies kamerą,

 

vyzdžio sutrikimas, rainelės sutrikimas, pageltęs akies

 

obuolys, priekinis uveitas, nuosėdos akyje, iritas, regos

 

nervo disko ekskavacija, vyzdžio deformacija, tinklainės

 

venų užakimas ir stiklakūnio iškritimas

Ausų ir labirintų sutrikimai

 

Nedažnas

kurtumas, Menjero ligos pasunkėjimas, galvos sukimasis

Širdies sutrikimai

 

Nedažnas

palpitacijos

Kraujagyslių sutrikimai

 

Nedažnas

hipertenzija, aortos aneurizma

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos

 

ir tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Dažnas

skystos išskyros iš nosies

Nedažnas

nazofaringitas

Virškinimo trakto sutrikimai

 

Nedažnas

vėmimas, dispepsija

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

Nedažnas

kontaktinis dermatitas, egzema, plaukų spalvos pokyčiai,

 

bėrimas, niežulys, prakaitavimas naktį

Dažnis nežinomas

angioneurozinė edema*

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

 

audinio sutrikimai

 

Nedažnas

nugaros skausmas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

 

vietos pažeidimai

 

Nedažnas

nuovargis, sąstingis, jautrumas, krūtinės skausmas, į gripą

 

panašus negalavimas

Tyrimai

 

Nedažnas

gama gliutamiltransferazės aktyvumo padidėjimas

Sužalojimai, apsinuodijimai ir

 

procedūrų komplikacijos

 

Nedažnas

nubrozdinimas

* Stebėjimo po vaistinio preparato patekimo į rinką duomenys: žiūrėti „Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas“.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Pranešama, kad retais atvejais per kelias valandas po pegaptanibo sušvirkštimo į stiklakūnį, procedūros metu kartu vartojant ir kitokių vaistinių preparatų, pasireiškė anafilaksinių ir anafilaktoidinių reakcijų, įskaitant angioneurozinę edemą (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

Buvo pranešta apie sunkius akispūdžio padidėjimo atvejus, suleidus užpildytame švirkšte esantį perteklinį vaistinio preparato kiekį, kuris nebuvo pašalintas prieš injekciją.

Poregistracinio stebėjimo tyrimo metu pranešta apie ilgalaikį nedidelį akispūdžio padidėjimą po pakartotinių vaistinio preparato suleidimų į stiklakūnį. Akispūdžio padidėjimo šansai po kiekvienos papildomos injekcijos, kaip veiksnio, padidėjo 1,128 (p=0,0003). Tarp pacientų, kuriems praeityje buvo padidėjęs akispūdis ar sirgusių glaukoma ir neturėjusių padidinto akispūdžio, statistinio skirtumo nebuvo.

Su vaistinio preparato klase susijusios nepageidaujamos reakcijos

Klinikinių tyrimų metu, bendras akių kraujosruvų dažnis, šalutinis poveikis galimai susijęs su sisteminiu KEAF (kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus) slopinimu, nežymiai padidėjo pacientams gydytiems KEAF inhibitoriais, švirkščiant juos į stiklakūnį. Su sisteminiu KEAF slopinimu gali būti susiję tokie nepageidaujami poveikiai, kaip arterijų tromboemboliniai reiškiniai. Yra teorinė rizika pasireikšti arterijų tromboemboliniams reiškiniams (įskaitant, insultą ir miokardo infarktą) KEAF inhibitorių sušvirkštus į stiklakūnį.

Keli atvejai arterinės tromboembolijos reiškinių buvo stebėti pegaptanibo klinikiniuose tyrimuose, atliekamuose pacientams su senatvine geltonosios dėmės degeneracija, diabetine geltonosios dėmės edema. Šių tyrimų metu nebuvo stebėta didelio skirtumo tarp gydomos grupės pegaptanibu ir kontrolinės grupės.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema*.

4.9Perdozavimas

Perdozavimas padidėjusiu injekcijos tūriu (pvz. kai perteklinis tūris nėra išstumiamas iš užpildyto švirkšto prieš suleidimą) gali padidinti akispūdį. Gydanti gydytojas turi visada išstumti perteklinį tirpalo tūrį pagal instrukcijas nurodytas 6.6 skyriuje. Todėl, perdozavus, turi būti stebimas akispūdis ir jei reikia, gydančiam gydytojui nusprendus, turi būti imtasi atitinkamo gydymo.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistiniai preparatai akių ligoms gydyti, vaistiniai preparatai akių kraujagyslių sutrikimui gydyti, ATC kodas – S01LA03.

Veikimo mechanizmas

Pegaptanibas yra polietilenglikoliu modifikuotas („pegiliuotas“) oligonukleotidas, kuris jungiasi labai specifiškai, yra giminingas užląsteliniam kraujagyslių endotelio augimo faktoriui (KEAF165) ir slopina jo aktyvumą. KEAF yra baltymas, sužadinantis angiogenezę, kraujagyslių pralaidumą ir uždegimą – procesus, kurie skatina senatvinės geltonosios dėmės degeneracijos progresavimą.

Farmakodinaminis poveikis

KEAF165 yra KEAF izoforma, labiausiai susijusi su neovaskuliarizacija akyje. Tyrimais su gyvūnais nustatyta, kad pegaptanibas neveikė normalių, o slopino tik naujai susidariusių kraujagyslių endotelio augimo faktorių.

Senatvine geltonosios dėmės degeneracija sirgusiems ligoniams, kurie buvo gydomi Macugen, tinklainėje sumažėjo bendrasis vidutinis pažeidimo plotas, neovaskuliarizacija ir ištekėjusio fluoresceino kiekis.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Atlikti du klinikiniai atsitiktinių imčių kontroliuojamieji dvigubai akli vienodos metodikos pegaptanibo tyrimai (EOP 1003; EOP 1004), kuriuose dalyvavo ligoniai, sergantys senatvine neovaskuline geltonosios dėmės degeneracija. Gydyta 1190 ligonių (892 – Macugen grupėje, 298 – švirkšto be vaisto (kontrolinėje) grupėje), kurių vidutinis amžius buvo 77 metai. Visose grupėse pirmaisiais metais ligoniams atliktos vidutiniškai 8,4-8,6 iš 9 galimų injekcijų.

Pacientai atsitiktinai suskirstyti į grupes: švirkšto be vaisto arba gydymo Macugen 0,3 mg, 1 mg arba 3 mg injekcijomis į stiklakūnį kas 6 savaites 48 savaites. Ligoniams, kuriems vyravo klasikiniai pažeidimai, tyrėjo nuožiūra buvo taikoma fotodinaminė terapija (FDT) verteporfinu.

Dviejuose tyrimuose dalyvavusiems ligoniams buvo visų senatvinės neovaskulinės geltonosios dėmės degeneracijos pažeidimų potipių (25% daugiausia klasikiniai pažeidimai, 39% - paslėpti neklasikiniai, 36% - mažiausio laipsnio klasikiniai), pažeidimų dydis siekė iki 12 disko sričių ir 50% atvejų galėjo komplikuotis kraujosruvomis po tinklaine ir (arba) iki 25% atvejų – fibroziniais randais arba trofiniais pakitimais. Iki tol ligoniams buvo atlikta ne daugiau kaip viena FDT, o regėjimo aštrumas prieš pradedant gydymą buvo nuo 20/40 iki 20/320.

Pirmaisiais metais, abiejų tyrimų duomenimis, pagal svarbiausią įvertį (pacientų, kuriems 54 savaitę regėjimo aštrumas sumažėjo mažiau kaip 15 raidžių, dalis) gydymas 0,3 mg pegaptanibo doze buvo statistiškai reikšmingai veiksmingesnis (0,3 mg pegaptanibo - 70%, palyginti su 55% švirkšto be

vaisto – grupėje, p = 0,0001; EOP1003 tyrimo 0,3 mg pegaptanibo - 73%, palyginti su 59% švirkšto be vaisto grupėje, p = 0,0105; EOP1004 tyrimo 0,3 mg pegaptanibo - 67%, palyginti su 52% švirkšto be vaisto grupėje, p = 0,0031).

Regėjimo aštrumo vidurkio pokytis per vienerius metus, ITT (LOCF)

Regėjimo aštrumo vidurkio pokytis nuo 0 savaitės (raidėmis)

 

0,3 mg N=265

Švirkštas be vaisto N=272

 

-5

 

-10

-15

-20

-25

Savaitės

N – tyrime dalyvavusių ligonių skaičius

0,3 mg pegaptanibo gydomasis poveikis pasireiškė visais atvejais, nesvarbu, kokio potipio pažeidimų buvo prieš gydymą, kokia buvo pažeidimų apimtis ir regėjimo aštrumas, o taip pat amžius, lytis, rainelės pigmentacija ir (arba) taikyta FDT prieš injekciją ar ne.

Pirmųjų metų pabaigoje (54 savaitę) maždaug 1053 ligoniai dar sykį atsitiktinai sugrupuoti, kad tęstų tą patį gydymą arba nutrauktų 102 savaičių laikotarpiu.

Apskritai tie ligoniai, kurie buvo dar kartą atsitiktiniu būdu suskirstyti į grupes ir toliau vartojo pegaptanibą, gydomasis poveikis išliko visas 102 savaites ir jų regėjimo aštrumas nekito. Ligonių, kurie dar kartą atsitiktiniu būdu suskirstyti į grupes ir nutraukė pegaptanibo vartojimą po vienerių metų, per antruosius metus regėjimo aštrumas sumažėjo.

Buvusio prieš gydymą regėjimo aštrumo pokyčių 6, 12, 54 ir 102 savaitę vidurkis (LOCF)

 

 

EOP 1003

 

 

EOP 1004

 

 

 

 

Švirkštas be

 

 

Švirkštas be

 

 

 

vaisto/

 

0,3 -

vaisto/

 

 

0,3-gydymas

švirkštas be

 

švirkštas be

 

0,3-0,3

0,3-0,3

gydymas

 

nutrauktas

vaisto +

vaisto +

 

 

 

nutrauktas

 

 

 

gydymas

 

gydymas

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrauktas

 

 

nutrauktas

N

Regėjimo

 

 

 

 

 

 

aštrumo

 

 

 

 

 

 

pokyčio 6

-1,9

-0,0

-4,4

-1,9

-2,0

-3,4

savaitę

 

 

 

 

 

 

vidurkis

 

 

 

 

 

 

Regėjimo

 

 

 

 

 

 

aštrumo

-4,3

-2,0

-4,8

-2,8

-2,2

-4,7

pokyčio 12

savaitę

 

 

 

 

 

 

vidurkis

 

 

 

 

 

 

Regėjimo

 

 

 

 

 

 

aštrumo

-9,6

-4,3

-11,7

-8,0

-7,6

-15,6

pokyčio 54

savaitę

 

 

 

 

 

 

vidurkis

 

 

 

 

 

 

Regėjimo

 

 

 

 

 

 

aštrumo

 

 

 

 

 

 

pokyčio 102

-10,8

-9,7

-13,1

-8,0

-12,7

-21,1

savaitę

 

 

 

 

 

 

vidurkis

 

 

 

 

 

 

Ilgesnio kaip dvejus metus gydymo šiuo vaistiniu preparatu duomenimis, Macugen vartojimą reikia pradėti kiek galima anksčiau. Jeigu liga pažengusi, prieš pradedant arba tęsiant gydymą Macugen reikia įvertinti, ar yra galimybė matyti pažeista akimi.

Kartu abiejų akių gydymas Macugen netirtas.

Ar saugu ir veiksminga gydyti šiuo vaistiniu preparatu ilgiau nei dvejus metus, nenustatyta.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra nereikalauja įsipareigoti pateikti rezultatų tyrimų, atliktų su Macugen visuose vaikų, sergančių senatvine geltonosios dėmės degeneracija, pogrupiuose (žr. 4.2 skyriuje informaciją apie vartojimą vaikams).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Gyvūnams į stiklakūnį sušvirkštas pegaptanibas iš lėto patenka į sisteminę kraujotaką. Absorbcijos iš gyvūnų akies greitis priklauso nuo pegaptanibo pasiskirstymo greičio, tikėtina, kad žmogaus organizme taip pat. Žmogaus, vartojančio 3 mg pegaptanibo į vieną akį (10 kartų didesnė už rekomenduojamą dozė), organizme menamo pusinės eliminacijos laiko plazmoje vidutinis ± standartinis nuokrypis yra 10 ± 4 paros.

Žmogui sušvirkštus į vieną akį 3 mg dozę, vidutinė didžiausia koncentracija plazmoje (maždaug

80 ng/ml) susidaro per 1 ar 4 paras. Vartojant tokią dozę, vidutinis plotas po koncentracijų plazmoje kreive (AUC) yra maždaug 25 g x val./ml. Jeigu pegaptanibas švirkščiamas į stiklakūnį kas

6 savaites, jo plazmoje nesikaupia. Gydant mažesne kaip 0,5 mg pegaptanibo doze į akį, jo koncentracija plazmoje greičiausiai neviršys 10 ng/ml.

Koks žmogui į stiklakūnį švirkščiamo pegaptanibo absoliutus biologinis prieinamumas, nenustatyta, o triušiams, šunims ir beždžionėms – maždaug 70–100%.

Gyvūnams, kuriems pegaptanibo švirkšta į abi akis ne daugiau kaip po 3 mg į vieną, plazmoje susidariusi koncentracija siekė nuo 0,03 % iki 0,15 % stiklakūnyje buvusios koncentracijos.

Pasiskirstymas, biotransformacija, eliminacija

Pelėms, žiurkėms, triušiams, šunims ir beždžionėms į veną sušvirkštas pegaptanibas pirmiausia pasiskirsto plazmoje ir tik mažas jo kiekis - periferiniuose audiniuose. Praėjus dvidešimt keturioms valandoms po radioaktyvaus pegaptanibo dozės sušvirkštimo triušiams į abiejų akių stiklakūnį, didžiausias radioaktyvumas nustatomas stiklakūnio skystyje, tinklainėje ir vandeningame skystyje. Triušiams sušvirkštus radioaktyvaus pegaptanibo į stiklakūnį ir į veną, didžiausia radioaktyvaus preparato koncentracija susidarė inkstuose (išskyrus atvejus, kai preparato buvo sušvirkšta į stiklakūnį

– tada pati didžiausia koncentracija susidaro akyje). Triušiams į stiklakūnį arba į veną sušvirkštus vienkartinę radioaktyvaus pegaptanibo dozę 2’-fluorouridinas (nukleotido dalis) nustatyta plazmoje ir šlapime. Pegaptanibas metabolizuojamas veikiant endo- ir egzonukleazėms. Iš triušio organizmo pegaptanibas pasišalina daugiausia su šlapimu nepakitusio vaistinio preparato ir jo metabolitų pavidalu.

Specialios pacientų grupės

Pegaptanibo farmakokinetika 50-90 metų moterų ir vyrų organizmuose buvo panaši. Pegaptanibo natrio druskos vartojimas ligoniams, kurių kreatinino klirensas mažesnis nei 20 ml/min, tinkamai neištirtas. Kai kreatinino klirensas mažesnis nei 20 ml/min, pegaptanibo AUC gali padidėti iki 2,3 kartų. Ligoniams, kurių kreatinino klirensas didesnis kaip 20 ml/min, specialių atsargumo priemonių nereikia. Juos galima gydyti rekomenduojama 0,3 mg pegaptanibo natrio druskos doze.

Pegaptanibo farmakokinetika ligonių, sergančių kepenų funkcijos sutrikimu, organizme netirta. Numatoma, kad ligoniams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, preparatą toleruos gerai, nes net 10 kartų didesnės už gydomąją (3 mg į akį) dozės buvo gerai toleruojamos.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įvertinus įprastinių ikiklinikinių farmakologinių saugumo tyrimų duomenis, buvo nustatyta, kad kartotinės vaistinio preparato dozės žmogui neturi specifinio toksinio ir genotoksinio poveikio. Ar pegaptanibas sukelia kancerogeninį poveikį, netirta.

Pelėms švirkščiant į veną nuo 1 mg/kg per parą iki 40 mg/kg per parą pegaptanibo, nei toksinio poveikio patelei, nei teratogeninio poveikio, nei didesnio peliukų mirtingumo nenustatyta. Tyrimo duomenimis, buvo mažesnis kūno svoris (5%) ir šiek tiek vėlavo priekinės letenos falangų kaulėjimas tik tais atvejais, kai gyvūnų organizme ekspozicija AUC buvo daugiau kaip 300 kartų didesnė už numatomą žmogaus organizme. Taigi klinikai tokio poveikio reikšmė yra maža. Pegaptanibo koncentracija patelių, gavusių 40 mg/kg per parą dozę, amniono skystyje sudarė 0,05% koncentracijos patelės plazmoje. Toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimai su triušiais neatlikti.

Duomenų, kaip vaistinis preparatas veikia patinų ar patelių kergimąsi ir vislumą, nėra.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas

Natrio-divandenilio fosfatas monohidratas

Dinatrio-vandenilio fosfatas heptahidratas

Natrio hidroksidas (pH koregavimui)

Vandenilio chlorido rūgštis (pH koregavimui)

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 C-8 C). Negalima užšaldyti.

Prieš injekciją tirpalas, kuris bus leidžiamas, turi būti kambario temperatūros (žemiau 25°C).

Vaistinį preparatą reikia išmesti, jei jis buvo laikytas kambario temperatūroje ilgiau kaip dvi savaites. Tam, kad išvengti užterštumo, švirkšto negalima išimti iš maišelio kol pacientas ruošiamas injekcijai.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Kartono dėžutėje yra maišelis su užpildytu 1 ml pirmo tipo stiklo švirkštu, sandariai uždarytu elastomero (bromobutilo guma) stūmoklio kamščiu bei pritvirtintu stūmoklio strypeliu, kurį prilaiko plastiko spaustukas. Prie švirkšto prijungtas polikarbonato plastiko Luer Lock adapteris, kurio galiukas sandariai uždarytas elastomero (bromobutilo/sintetinio izopreno) dangteliu.

Kiekviename užpildytame švirkšte yra apytiksliai 0,25 – 0,27 ml tirpalo.

Keikvienoje kartono dėžutėje yra vienas pripildytas švirkštas maišelyje (vienkartinės dozės pakuotė).

Tiekiamos pakuotės be adatos.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Macugen vartojamas vieną kartą. Jeigu tirpalas drumstas, jame matyti dalelių arba pažeistas švirkštas, arba nėra plastiko spaustuko ar jis nepritvirtintas prie švirkšto, Macugen dozės vartoti negalima.

Prieš vartojant vaistinį preparatą, reikia nuimti švirkšto plastiko spaustuką ir galiuko dangtelį. Ant Luer Lock adapterio reikia uždėti 27 arba 30 G x ½ colio adatą, kad vaistinį preparatą būtų galima sušvirkšti (žr. 1 paveikslėlį žemiau).

DĖMESIO! Kadangi užpildytame švirkšte yra didesnis vaisto (250-270 mikrolitrų) tūris nei rekomenduojamoje (90 mikrolitrų) dozėje, dalis švirkšte esančio tūrio turi būti išstumtas prieš vaisto suleidimą. Prieš injekciją, išstumkite perteklinį tūrį, vadovaudamiesi toliau nurodytomis instrukcijomis.

1 paveikslėlis. Prieš išstumiant oro burbuliukus ir vaistinio preparato perteklių.

Dozavimo linija

Trečioji briauna (viršutinis kraštas)

(Realus burbuliukų susiformavimas gali būti skirtingas)

Reikia patikrinti, ar švirkšte nėra oro burbuliukų. Jeigu yra oro burbuliukų, reikia švelniai patapšnoti per švirkštą pirštu, kol burbuliukai pakyla į švirkšto viršutinį galą.

LĖTAI stumkite stūmoklį ir pašalinkite visus burbuliukus ir vaistinio preparato perteklių taip, kad stūmoklio kamščio trečiosios briaunos viršutinis kraštas susilygiuotų su iš anksto atspausdinta juoda dozavimo linija. Stūmoklio kamščio negalima patraukti atgal.

2 paveikslėlis. Po to, kai išstumiami oro burbuliukai ir vaistinio preparato perteklius.

Dozavimo linija ir trečiosios briaunos viršutinis kraštas yra vienoje linijoje

Tada likusį švirkšto turinį reikia suleisti.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Čekija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/05/325/002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2006m. sausio 31 d.

Paskutinio perregistravimo data 2015 m. lapkričio 19 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai