Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Pakuotės lapelis - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMemantine Mylan
ATC kodasN06DX01
Sudėtismemantine hydrochloride
GamintojasGenerics [UK] Limited

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Memantine Mylan 10 mg plėvele dengtos tabletės memantino hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite vis ą š į lapelį, prieš prad ėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes v ėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, tod ėl kitiems žmon ėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip J ūsų).

-Jeigu pasireišk ė koks nors šalutinis poveikis (net jei jis šiame la pelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyri ų.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Memantine Mylan ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Memantine Mylan

3.Kaip vartoti Memantine Mylan

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Memantine Mylan

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra Memantine Mylan ir kam jis vartojamas

Memantine Mylan sudėtyje yra aktyviosios medžiagos memantino. Jis prikl auso vaistų, kurie vadinami priešdemenciniais, grupei. Atmintis, sergant Alzhei merio liga, prarandama dėl signalų perdavimo galvos smegenyse sutrikimo. Smegenyse yra N-metil-D-aspartatui (NMDA) jautrių receptorių, kurie dalyvauja perduodant nervinį signalą, svarbų mokymuisi ir atminčiai. Memantine Mylan priklauso prie vaistų, vadinamų NMDA receptorių antagonistais. Veikdama šiuos receptorius, Memanti ne Mylan gerina nervinių signalų perdavimą ir atmintį.

Memantine Mylan gydoma vidutinio sunkumo ir sunki Alzheimerio liga.

2. Kas žinotina prieš vartojant Memantine Mylan

Memantine Mylan vartoti negalima

-jeigu yra alergija memantinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pra dėdami vartoti Memantine Mylan

-jeigu yra buvę epilepsinių traukulių priepuolių;

-jeigu neseniai ištiko miokardo infarktas (širdies p riepuolis), sergate staziniu širdies nepakankamumu arba nekontroliuojama hipertenzija (padidėjusiu kraujospūdžiu).

Minėtais atvejais ligoniui būtina atidi gydytojo prieži ūra. Jis reguliariai nustatinėja, ar naudinga toliau Memantine Mylan vartoti.

Jeigu yra inkstų veiklos sutrikimas (inkstų liga), gydymo metu gydytojas atidžiai seka inkst ų funkciją ir, jei reikalinga, koreguoja dozę.

Kartu su šiuo medikamentu negalima vartoti amantadi no (Parkinsono ligai gydyti), ketamino (medžiagos, kuri įprastai vartojama kaip anestetikas), dekstrometorfano (vaisto, kuris įprastai vartojamas gydyti kosuliui) bei kitų NMDA receptorių antagonistų.

Vaikams ir paaugliams

Vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams Memantine Mylan vartoti nerekomenduojama.

Kiti vaistai ir Memantine Mylan

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Memantine Mylan ypač gali keisti toliau išvardint ų medikamentų poveikį, todėl gydytojui gali prireikti koreguoti jų dozę:

-amantadino, ketamino, dekstrometorfano

-dantroleno, baklofeno

-cimetidino, ranitidino, prokainamido, chinidino, chinino, nikotino

-hidrochlortiazido (įskaitant kompleksinius preparatus, kuriuose yra hidrochlortiazido)

-anticholinerginių medikamentų (vaistų nuo judesių sutrikimo arba žarnyno spazm ų)

-preparatų nuo traukulių (juos šalinan čių arba neleidžian čių jiems prasidėti)

-barbitūratų (migdomųjų medikamentų)

-dopaminerginės sistemos agonistų (pavyzdžiui, L dopos, bromkriptino)

-neuroleptikų (vaistų nuo psichikos ligų)

-geriamųjų antikoaguliantų.

Atvykus į ligoninę gydytojui reikia pasakyti apie Memantine Mylan vartojimą.

Memantine Mylan vartojimas su maistu ir gėrimais

Jeigu planuojama iš esm ės keisti dietą arba ji neseniai buvo pakeista (pvz., iš įprastinės į griežt ą vegetarinę), jeigu yra inkstų kanalėlių acidozė (RTA, dėl inkstų funkcijos sutrikimo (sutrikusios inkstų funkcijos) kraujyje padidėja rūgštis sudaran čių medžiag ų kiekis) arba sunki infekcinė šlapimo tak ų (latakų, kuriais teka šlapimas) liga, reikia informuoti gy dytoją, nes gali reikėti keisti vaisto dozę.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėš čia, žindote k ūdikį, manote, kad galbūt esate nėš čia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama š į vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas

Nėštumo metu memantino vartoti nerekomenduojama.

Žindymas

Memantine Mylan vartojančioms moterims kūdikio krūtimi maitinti negalima.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Ar galima dėl Alzheimerio ligos vairuoti ir valdyti mechanizmus, nustato gydytojas. Vartojant Memantine Mylan, gali kisti reakcija, todėl žmogus gali nesugeb ėti vairuoti ir valdyti mechanizmus.

3.Kaip vartoti Memantine Mylan

Visada vartokite š į vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas

Suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmon ėms rekomenduojama Memantine Mylan paros dozė yra 20 mg vieną kartą per parą. Kad sumaž ėtų šalutinio poveikio pasireiškimo rizika, pradžioje reikia gerti maž ą dozę, ją palaipsniui taip, kaip nurodyta lentelėje, didinti.

Pirma savaitė

pusė 10 mg tabletės.

 

 

Antra savaitė

viena 10 mg tabletė.

 

 

Trečia savaitė

pusantros 10 mg tabletės.

 

 

Nuo ketvirtos

dvi 10 mg tabletės per

savaitės

parą.

Įprasta pradinė dozė yra pusė 10 mg tabletės per parą (5 mg) pirmąją savaitę. Ji padidinama iki vienos 10 mg tabletės kartą per parą (10 mg) antrąją savaitę ir iki pusantros 10 mg tabletės kartą per parą trečiąją savaitę. Nuo ketvirtos savaitės įprasta dozė yra dvi 10 mg tabletės kartą per parą (20 mg).

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Jeigu sutrikusi inkstų funkcija, dozę nustato gydytojas. Vaisto vartojimo metu gydytojo nurodytais intervalais reikia daryti inkstų funkcijos tyrimus.

Vartojimo būdas

Memantine Mylan reikia gerti 1 kartą per parą. Kad poveikis būtų geresnis, vaistą reikia kasdien vartoti tuo pačiu paros metu, užgeriant nedideliu vandens kiekiu. Tabletes reikia nuryti užsigeriant vandeniu. Tabletes galima padalyti į lygias dalis ir gerti valgant arba nevalgius.

Išsamias preparato paruošimo ir naudojimo instrukci jas galite rasti šio pakuot ės lapelio pabaigoje.

Gydymo trukmė

Memantine Mylan galima vartoti tol, kol juntamas teigiamas jos poveikis. Gydymo metu vaisto veiksmingumą reguliariai nustatinėja gydytojas.

Ką daryti pavartojus per didelę Memantine Mylan dozę?

-Ką daryti pavartojus per didelę Memantine Mylan dozę?Didesnė Memantine Mylan dozė žalingo poveikio sukelti netur ėtų. Gali pasireikšti stipresnis šalutinis poveikis (ž r. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“).

-Vaisto perdozavus, reikia kreiptis į gydytoją, kadangi gali būti reikalinga jo pagalba.

Pamiršus pavartoti Memantine Mylan

-Įprastiniu laiku neišgert ą Memantine Mylan dozę reikia gerti tada, kai ateina kitos dozės vartojimo laikas.

-Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkit ės į gydytoją arba vaistininką.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šaluti nį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmon ėms.

Paprastai jis būna silpnas arba vidutinio stiprumo.

Dažnas (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 pacientui iš 10) poveikis

Galvos skausmas, apsnūdimas, vidurių užkiet ėjimas, padidėję kepenų funkcijos tyrimų rezultatai, galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimas, dusulys, aukštas kraujosp ūdis ir padidėjęs jautrumas vaistui.

Nedažnas (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 pacient ui iš 100) poveikis

Nuovargis, grybelinė infekcija, sumišimas, haliucinacijos, v ėmimas, eisenos sutrikimas, širdies nepakankamumas ir kraujo krešuli ų venose atsiradimas(trombozė, tromboembolija).

Labai retas (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 paci entui iš 10 000) poveikis

Traukuliai.

Dažnis nežinomas (negali b ūti įvertintas pagal turimus duomenis)

Kasos uždegimas, kepen ų uždegimas (hepatitas), psichoz ės reakcijos.

Alzheimerio ligos metu gali pasireikšti depresija, mintys apie savižudyb ę ir liga baigtis savižudybe. Tokių reiškini ų pasitaikė pacientams, gydomiems memantino hidrochloridu.

Pranešimas apie šalutin į poveikį

Jeigu pasireišk ė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodyt ą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutin į poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalu tinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugum ą.

5.Kaip laikyti Memantine Mylan

Š į vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartoninės dėžut ės ir lizdinės plokštel ės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibai gus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas varto ti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistui netaikomos jokios specialios laikymo s ąlygos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemon ės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Memantine Mylan sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra memantinas. Kiekvienoje pl ėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 8,31 mg memantino.

-Pagalbinės medžiagos. Table čių šerdis: mikrokristalin ė celiuliozė, kroskameliozės natrio druska, magnio stearatas, talkas ir koloidinis bevandenis silicio dioksidas. Tablečių plėvelė: polidekstrozė (E1200), hipromeliozė 3cP (E464), hipromeliozė 6cP (E464), hipromeliozė 50cP (E464), geltonasis geležies oksidas (E172), makrogo lis 400 (E1521), makrogolis 8000, indigokarmino aliuminio kraplakas (E132), raudonasis geležies oksidas (E172).

Memantine Mylan išvaizda ir kiekis pakuot ėje

Tamsiai geltona pailga, smailėjanti, abiejose pusėse išgaubta pl ėvele dengta tabletė. Vienoje tabletės pusėje vagelės kairėje yra ženklas „ME“, o dešin ėje – „10“, o kitoje pus ėje – vagel ė.

Tabletę galima padalyti į lygias dozes.

Memantine Mylan plėvele dengtos tabletės tiekiamos lizdinėse plokštel ėse, kuriose gali būti 7, 10, 14, 28, 28 × 1, 30, 42, 50, 56, 56 × 1, 60, 70, 84, 98, 98 × 1, 100, 100 × 1 arba 112 pl ėvele dengtų tablečių. Vienoje pakuotėje esančios 28 × 1, 56 × 1, 98 × 1 ir 100 × 1 pl ėvele dengtos tabletės tiekiamos vienadozėse lizdinėse plokštel ėse.

Gali būti tiekiamos ne visų dydži ų pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Jungtinė Karalystė.

Gamintojas

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Airija.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1,Vengrija.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Jungtinė Karalystė.

Jeigu apie š į vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkit ės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Šis pakuot ės lapelis paskutinį kartą perži ūrėtas {MMMM-mm)}

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie š į vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Memantine Mylan 20 mg plėvele dengtos tabletės memantino hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite vis ą š į lapelį, prieš prad ėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes v ėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, tod ėl kitiems žmon ėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip J ūsų).

-Jeigu pasireišk ė koks nors šalutinis poveikis (net jei jis šiame la pelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyri ų.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Memantine Mylan ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Memantine Mylan

3.Kaip vartoti Memantine Mylan

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Memantine Mylan

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Memantine Mylan ir kam jis vartojamas

Memantine Mylan sudėtyje yra aktyviosios medžiagos memantino. Jis prikl auso vaistų, kurie vadinami priešdemenciniais, grupei. Atmintis, sergant Alzhei merio liga, prarandama dėl signalų perdavimo galvos smegenyse sutrikimo. Smegenyse yra N-metil-D-aspartatui (NMDA) jautrių receptorių, kurie dalyvauja perduodant nervinį signalą, svarbų mokymuisi ir atminčiai. Memantine Mylan priklauso prie vaistų, vadinamų NMDA receptorių antagonistais. Veikdama šiuos receptorius, Memanti ne Mylan gerina nervinių signalų perdavimą ir atmintį.

Memantine Mylan gydoma vidutinio sunkumo ir sunki Alzheimerio liga.

2. Kas žinotina prieš vartojant Memantine Mylan

Memantine Mylan vartoti negalima

-jeigu yra alergija memantinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš prad ėdami vartoti Memantine Mylan

-jeigu yra buvę epilepsinių traukulių priepuolių;

-jeigu neseniai ištiko miokardo infarktas (širdies p riepuolis), sergate staziniu širdies nepakankamumu arba nekontroliuojama hipertenzija (padidėjusiu kraujospūdžiu).

Minėtais atvejais ligoniui būtina atidi gydytojo prieži ūra. Jis reguliariai nustatinėja, ar naudinga toliau Memantine Mylan vartoti.

Jeigu yra inkstų veiklos sutrikimas (inkstų liga), gydymo metu gydytojas atidžiai seka inkst ų funkciją ir, jei reikalinga, koreguoja dozę.

Kartu su šiuo medikamentu negalima vartoti amantadi no (Parkinsono ligai gydyti), ketamino (medžiagos, kuri įprastai vartojama kaip anestetikas), dekstrometorfano (vaisto, kuris įprastai vartojamas gydyti kosuliui) bei kitų NMDA receptorių antagonistų.

Vaikams ir paaugliams

Vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams Memantine Mylan vartoti nerekomenduojama.

Kiti vaistai ir Memantine Mylan

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Memantine Mylan ypač gali keisti toliau išvardint ų medikamentų poveikį, todėl gydytojui gali prireikti koreguoti jų dozę:

-amantadino, ketamino, dekstrometorfano

-dantroleno, baklofeno

-cimetidino, ranitidino, prokainamido, chinidino, chinino, nikotino

-hidrochlortiazido (įskaitant kompleksinius preparatus, kuriuose yra hidrochlortiazido)

-anticholinerginių medikamentų (vaistų nuo judesių sutrikimo arba žarnyno spazm ų)

-preparatų nuo traukulių (juos šalinan čių arba neleidžian čių jiems prasidėti)

-barbitūratų (migdomųjų medikamentų)

-dopaminerginės sistemos agonistų (pavyzdžiui, L dopos, bromkriptino)

-neuroleptikų (vaistų nuo psichikos ligų)

-geriamųjų antikoaguliantų.

Atvykus į ligoninę gydytojui reikia pasakyti apie Memantine Mylan vartojimą.

Memantine Mylan vartojimas su maistu ir gėrimais

Jeigu planuojama iš esm ės keisti dietą arba ji neseniai buvo pakeista (pvz., iš įprastinės į griežt ą vegetarinę), jeigu yra inkstų kanalėlių acidozė (RTA, dėl inkstų funkcijos sutrikimo (sutrikusios inkstų funkcijos) kraujyje padidėja rūgštis sudaran čių medžiag ų kiekis) arba sunki infekcinė šlapimo tak ų (latakų, kuriais teka šlapimas) liga, reikia informuoti gy dytoją, nes gali reikėti keisti vaisto dozę.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėš čia, žindote k ūdikį, manote, kad galbūt esate nėš čia arba planuojate pastoti, prieš vartodama š į vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku

Nėštumas

Nėštumo metu memantino vartoti nerekomenduojama.

Žindymas

Memantine Mylan vartojančioms moterims kūdikio krūtimi maitinti negalima.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Ar galima dėl Alzheimerio ligos vairuoti ir valdyti mechanizmus, nustato gydytojas. Vartojant Memantine Mylan, gali kisti reakcija, todėl žmogus gali nesugeb ėti vairuoti ir valdyti mechanizmus.

3. Kaip vartoti Memantine Mylan

Visada vartokite š į vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas

Suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmon ėms rekomenduojama Memantine Mylan paros dozė yra 20 mg vieną kartą per parą.

Kad sumaž ėtų šalutinio poveikio pasireiškimo rizika, pradžioje reikia gerti maž ą dozę, ją palaipsniui taip, kaip nurodyta lentelėje, didinti. Prireikus titruoti dozę, galima rinktis skirtingo stiprumo tabletes.

Pirma savaitė

pusė 10 mg tabletės.

 

 

Antra savaitė

viena 10 mg tabletė.

 

 

Trečia savaitė

pusantros 10 mg tabletės.

 

 

Nuo ketvirtos

viena 20 mg tabletė per

savaitės

parą.

Įprasta pradinė dozė yra pusė 10 mg tabletės per parą (5 mg) pirmąją savaitę. Ji padidinama iki vienos 10 mg tabletės kartą per parą (10 mg) antrąją savaitę ir iki pusantros 10 mg tabletės kartą per parą trečiąją savaitę. Nuo ketvirtos savaitės įprasta dozė yra viena 20 mg tabletė kartą per parą (20 mg).

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Jeigu sutrikusi inkstų funkcija, dozę nustato gydytojas. Vaisto vartojimo metu gydytojo nurodytais intervalais reikia daryti inkstų funkcijos tyrimus.

Vartojimo būdas

Memantine Mylan reikia gerti 1 kartą per parą. Kad poveikis būtų geresnis, vaistą reikia kasdien vartoti tuo pačiu paros metu, užgeriant nedideliu vandens kiekiu. Tabletes reikia nuryti užsigeriant vandeniu.

Tabletes galima gerti valgant arba nevalgius.

Gydymo trukmė

Memantine Mylan galima vartoti tol, kol juntamas teigiamas jos poveikis. Gydymo metu vaisto veiksmingumą reguliariai nustatinėja gydytojas.

Ką daryti pavartojus per didelę Memantine Mylan dozę?

-Ką daryti pavartojus per didelę Memantine Mylan dozę?Didesnė Memantine Mylan dozė žalingo poveikio sukelti netur ėtų. Gali pasireikšti stipresnis šalutinis poveikis (ž r. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“).

-Vaisto perdozavus, reikia kreiptis į gydytoją, kadangi gali būti reikalinga jo pagalba.

Pamiršus pavartoti Memantine Mylan

-Įprastiniu laiku neišgert ą Memantine Mylan dozę reikia gerti tada, kai ateina kitos dozės vartojimo laikas.

-Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkit ės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šaluti nį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmon ėms.

Paprastai jis būna silpnas arba vidutinio stiprumo.

Dažnas (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 pacientui iš 10) poveikis

Galvos skausmas, apsnūdimas, vidurių užkiet ėjimas, padidėję kepenų funkcijos tyrimų rezultatai, galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimas, dusulys, aukštas kraujosp ūdis ir padidėjęs jautrumas vaistui.

Nedažnas (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 pacient ui iš 100) poveikis

Nuovargis, grybelinė infekcija, sumišimas, haliucinacijos, v ėmimas, eisenos sutrikimas, širdies nepakankamumas ir kraujo krešuli ų venose atsiradimas(trombozė, tromboembolija).

Labai retas (gali pasireikšti ne daugiau nei 1 paci entui iš 10 000) poveikis

Traukuliai.

Dažnis nežinomas (negali b ūti įvertintas pagal turimus duomenis)

Kasos uždegimas, kepen ų uždegimas (hepatitas), psichoz ės reakcijos.

Alzheimerio ligos metu gali pasireikšti depresija, mintys apie savižudyb ę ir liga baigtis savižudybe. Tokių reiškini ų pasitaikė pacientams, gydomiems memantino hidrochloridu.

Pranešimas apie šalutin į poveikį

Jeigu pasireišk ė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodyt ą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutin į poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalu tinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugum ą.

5. Kaip laikyti Memantine Mylan

Š į vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartoninės dėžut ės ir lizdinės plokštel ės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibai gus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas varto ti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistui netaikomos jokios specialios laikymo s ąlygos.Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemon ės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Memantine Mylan sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra memantinas. Kiekvienoje pl ėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 16,62 mg memantino.

-Pagalbinės medžiagos. Table čių šerdis: mikrokristalin ė celiuliozė, kroskameliozės natrio druska, magnio stearatas, talkas ir koloidinis bevandenis silicio dioksidas. Tablečių plėvelė: polidekstrozė (E1200), hipromeliozė 3cP (E464), hipromeliozė 6cP (E464), hipromeliozė 50cP (E464), raudonasis geležies oksidas (E172), makrogo lis 400 (E1521), makrogolis 8000.

Memantine Mylan išvaizda ir kiekis pakuot ėje

Raudona pailga, smailėjanti plėvele dengta tabletė nuožulniais kraštais. Vienoje tablet ės pusėje yra ženklas „ME“, kitoje – „20“.

Memantine Mylan plėvele dengtos tabletės tiekiamos lizdinėse plokštel ėse, kuriose gali būti 7, 10, 14, 28, 28 × 1, 30, 42, 50, 56, 56 × 1, 60, 70, 84, 98, 98 × 1, 100, 100 × 1 ar 112 pl ėvele dengtų tablečių. Vienoje pakuotėje esančios 28 × 1, 56 × 1, 98 × 1 ir 100 × 1 pl ėvele dengtos tabletės tiekiamos vienadozėse lizdinėse plokštel ėse.

Gali būti tiekiamos ne visų dydži ų pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

Gamintojas

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Airija.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Vengrija.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Jungtinė Karalystė.

Jeigu apie š į vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkit ės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Šis pakuot ės lapelis paskutinį kartą perži ūrėtas {MMMM-mm)}

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie š į vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai