Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – ženklinimas - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMethylthioninium chloride Proveblue
ATC kodasV03AB17
Sudėtismethylthioninium chloride
GamintojasProvepharm SAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Metiltioninio chloridas Proveblue 5 mg/ml injekcinis tirpalas metiltioninio chloridas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename ml tirpalo yra 5 mg metiltioninio chlorido

Kiekvienoje 10 ml ampulėje yra 50 mg metiltioninio chlorido

Kiekvienoje 2 ml ampulėje yra 10 mg metiltioninio chlorido

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Injekcinis vanduo

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 5 ampulės po 10 ml

50 mg/10 ml

5 ampulės po 2 ml

20 ampulių po 2 ml

10 mg/2 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Leisti tik į veną

Lėtai švirkščiamas į veną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Atidarius ampulę arba praskiedus preparatą suvartoti nedelsiant.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Ampulę laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Tik vienkartiniam vartojimui.

Atidarytoje ampulėje likusį nepanaudotą tirpalą privaloma sunaikinti.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Provepharm SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Prancūzija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

13.SERIJOS NUMERIS

Lot

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

AMPULĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Metiltioninio chlorido Proveblue 5 mg/ml injekcinis tirpalas metiltioninio chloridas

Leisti tik į veną

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

50 mg/10 ml

10 mg/2 ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai