Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mozobil (plerixafor) – Preparato charakteristikų santrauka - L03AX16

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMozobil
ATC kodasL03AX16
Sudėtisplerixafor
GamintojasGenzyme Europe B.V.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Mozobil 20 mg/ml injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename ml tirpalo yra 20 mg pleriksaforo.

Kiekviename flakone 1,2 ml tirpalo yra 24 mg pleriksaforo.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas:

Kiekviename ml yra apie 5 mg (0,2 mmol) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus, bespalvis arba gelsvas tirpalas, jo pH yra 6-7,5 ir osmoliariškumas 260-320 mOsm/kg kūno masės.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizacijos į periferinį kraują didinimas, Mozobil vartojant kartu su granulocitų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi (G-KSF), suaugusiems pacientams, sergantiems limfoma ir daugybine mieloma (kurių ląstelių mobilizacija susilpnėjusi), kad būtų galima ląsteles surinkti ir vėliau atlikti autologinę transplantaciją (žr. 4.2 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Mozobil gydymą turi pradėti ir prižiūrėti gydytojas, turintis onkologinių ir (arba) hematologinių ligų gydymo patirties. Mobilizacijos ir aferezės procedūros turi būti atliekamos bendradarbiaujant su onkologijos-hematologijos centru, kuris turi pakankamai patirties šioje srityje ir kur gali būti tinkamai atliekamas hemopoezinių kamieninių ląstelių stebėjimas.

Amžius virš 60 metų ir (arba) anksčiau taikyta mielosupresinė ir (arba) ekstensyvi chemoterapija, ir (arba) didžiausias cirkuliuojančių kamieninių ląstelių skaičius mažesnis nei 20 kamieninių ląstelių viename mikrolitre, buvo įvertinti kaip prastos mobilizacijos prognozės rodikliai.

Dozavimas

Rekomenduojama pleriksaforo paros dozė yra 0,24 mg/kg kūno masės. Jis turi būti vartojamas injekuojant po oda nuo 6 iki 11 val. iki kiekvienos aferezės pradžios, prieš tai 4 paras gydžius G-KSF.

Klinikinių tyrimų metu Mozobil dažniausiai buvo vartojamas 2 - 4 paras (ir iki 7 parų) iš eilės.

1 savaitę prieš pirmąją pleriksaforo dozę reikia nustatyti paciento svorį pleriksaforo dozei apskaičiuoti. Klinikinių tyrimų metu pleriksaforo dozė buvo apskaičiuota pagal pacientų kūno svorį, kuris buvo ne didesnis nei 175 % idealaus kūno svorio. Pleriksaforo dozė ir pacientų, kurių kūno svoris daugiau nei 175 % idealaus kūno svorio, gydymas nebuvo tirtas. Idealus kūno svoris gali būti nustatytas, naudojant

šias formules:

vyras (kg): 50 + 2,3 x ((ūgis (cm) x 0,394) - 60); moteris (kg): 45,5 + 2,3 x ((ūgis (cm) x 0,394) - 60).

Atsižvelgiant į tai, kad ekspozicija didėja, didėjant kūno svoriui, pleriksaforo dozė neturi viršyti 40 mg per parą.

Kartu vartoti rekomenduojami vaistiniai preparatai

Pagrindžiamųjų klinikinių tyrimų metu, kurie patvirtino Mozobil vartojimą, visiems pacientams kasdien ryte 4 dienas iš eilės prieš pirmąją pleriksaforo dozę ir kas rytą prieš aferezę skirta 10 g/kg G-KSF dozė.

Specialios populiacijos

Inkstų funkcijos nepakankamumas

Pacientams, kurių kreatinino klirensas 20–50 ml/min., pleriksaforo dozė turi būti sumažinta vienu trečdaliu iki 0,16 mg/kg kūno masės per parą (žr. 5.2 skyrių). Klinikinių duomenų apie tokį dozės koregavimą yra nedaug. Nėra pakankamai klinikinės patirties, kad būtų pateiktos alternatyvios dozavimo rekomendacijos pacientams, kurių kreatinino klirensas < 20 ml/min., taip pat pacientams, kuriems atliekama hemodializė.

Atsižvelgiant į tai, kad, ekspozicija didėja didėjant kūno svoriui, dozė neturi viršyti 27 mg per parą, jei kreatinino klirensas mažesnis nei 50 ml/min.

Vaikų populiacija

Vartojimo vaikams patirties yra nedaug. Mozobil saugumas ir veiksmingumas vaikams jaunesniems kaip 18 metų dar neištirtas.

Senyvi pacientai (> 65 metų)

Jeigu inkstų funkcija normali, senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia. Dozę koreguoti rekomenduojama senyviems pacientams, kurių kreatinino klirensas ≤ 50 ml/min. (žr. aukščiau „Inkstų funkcijos nepakankamumas“). Apskritai senyviems pacientams, dėl senyvo amžiaus dažniau pasitaikančio inkstų funkcijos susilpnėjimo, dozę reikia parinkti atsargiai.

Vartojimo metodas

Mozobil reikia leisti po oda. Kiekvienas flakonas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojant flakonai turi būti apžiūrimi. Vaistinis preparatas nevartojamas, jei tirpale yra dalelių ar spalvos pokyčių. Kadangi Mozobil tiekiamas sterilus ir be konservantų, reikia laikytis aseptinės technikos, kai flakono turinys perpilamas į tinkamą injekcijai po oda švirkštą (žr. 6.3 skyrių).

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Naviko ląstelių mobilizacija pacientams, sergantiems limfoma ir daugybine mieloma.

Kai pacientams, sergantiems limfoma ar daugybine mieloma, hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizavimui Mozobil yra vartojamas kartu su G-KSF, naviko ląstelės gali būti išlaisvintos iš kaulų čiulpų ir surinktos į leukaferezės produktą. Rezultatai parodė, kad tada, kai naviko ląstelės yra mobilizuotos, mobilizuotų naviko ląstelių skaičius vartojant Mozobil kartu su G-KSF, lyginant su vien G-KSF vartojimu, nedidėja.

Naviko ląstelių mobilizacija pacientams, sergantiems leukemija

Vykdant labdaros programą Mozobil ir G-KSF vartojo pacientai, sergantys ūmine mieloblastine leukemija ir plazminių ląstelių leukemija. Kai kuriais atvejais šiems pacientams padidėjo cirkuliuojančių leukeminių ląstelių skaičius. Norint sukelti hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizaciją, pleriksaforas gali sukelti leukeminių ląstelių mobilizaciją ir taip užteršti aferezės produktą. Todėl pacientams, sergantiems leukemija, pleriksaforo hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizacijai ir surinkimui vartoti nerekomenduojama.

Poveikis kraujodarai

Hiperleukocitozė

Mozobil ir G-KSF vartojimas kartu padidina cirkuliuojančių leukocitų bei hemopoezinių kamieninių ląstelių populiacijų skaičių. Vartojant Mozobil turi būti stebimas baltųjų kraujo ląstelių kiekis. Mozobil vartojimas pacientams, kurių periferinio kraujo neutrofilų kiekis didesnis negu 50 x 109/l, turi būti kliniškai pagrįstas.

Trombocitopenija

Trombocitopenija yra žinoma aferezės komplikacija ir pasireiškė pacientams, vartojusiems Mozobil. Kai kartu vartojamas Mozobil ir atliekama aferezė, būtina visiems pacientams sekti trombocitų kiekį.

Alerginės reakcijos

Nedažnai Mozobil vartojimas buvo siejamas su galimomis sisteminėmis reakcijomis, susijusiomis su injekcija po oda, tokiomis kaip: bėrimas, periorbitalinis pabrinkimas, dusulys ir hipoksija (žr.

4.8 skyrių). Simptomai sumažėjo gydant (pvz., skiriant antihistamininių vaistų, kortikosteroidų, lašinant skysčių ar tiekiant deguonį) ar praėjo savaime. Po vaistinio preparato patekimo į pasaulinę rinką gauta pranešimų apie anafilaksinių reakcijų, įskaitant anafilaksinį šoką, atvejus. Dėl šių galimų reakcijų būtina laikytis tinkamų atsargumo priemonių.

Vazovagalinės reakcijos

Vazovagalinės reakcijos, ortostatinė hipotenzija ir (arba) sinkopė gali pasireikšti po injekcijos po oda (žr. 4.8 skyrių). Dėl šių galimų reakcijų turi būti laikomasi tinkamų atsargumo priemonių.

Splenomegalija

Ikiklinikinių tyrimų metu nustatyta didesnė absoliuti ir santykinė blužnies masė. Tai buvo susiję su ekstrameduline hemopoeze, kasdien ir ilgai (nuo 2 iki 4 savaičių) pleriksaforo vartojant žiurkėms injekcijomis po oda, kai dozės buvo apie 4 kartus didesnės nei rekomenduojamos žmogui.

Klinikinių tyrimų metu pleriksaforo poveikis pacientų blužnies dydžiui nebuvo specialiai tiriamas. Negalima atmesti galimybės, kad pleriksaforo vartojimas kartu su G-KSF gali sukelti blužnies padidėjimą. Kadangi blužnies plyšimas po G-KSF vartojimo yra labai retas, asmenims, vartojantiems Mozobil kartu su G-KSF, ir kuriems pasireiškė kairės pusės viršutinės srities pilvo skausmai ir (arba) mentės ar peties skausmai, reikia įvertinti blužnies vientisumą.

Natris

Mozobil yra mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje dozėje, t.y. iš esmės jis yra „be natrio“.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta. In vitro atlikti tyrimai parodė, kad pleriksaforas nebuvo metabolizuojamas P450 CYP fermentų, neslopino ir neaktyvino P450 CYP fermentų. In vitro tyrimo metu nustatyta, kad pleriksaforas neveikė kaip P-glikoproteino substratas arba inhibitorius.

Klinikinių tyrimų metu, kuriuose dalyvavo ne Hodžkino limfoma sergantys pacientai, taikant pleriksaforo ir G-KSF mobilizacijos schemą, kartu buvo vartotas rituksimabas. Tai nedarė poveikio paciento saugumui ar CD34+ ląstelių kiekiui.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Gydymo metu vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingas kontracepcijos priemones.

Nėštumas

Duomenų apie pleriksaforo vartojimą nėštumo metu nepakanka.

Nėštumo metu pleriksaforas pagal farmakodinaminio veikimo mechanizmą gali sukelti įgimtas anomalijas. Tyrimais su gyvūnais nustatytas teratogeninis poveikis (žr. 5.3 skyrių). Mozobil neturi būti vartojamas nėštumo metu, jei klinikinė moters būklė nereikalauja gydymo pleriksaforu.

Žindymas

Nežinoma, ar pleriksaforas išsiskiria į motinos pieną. Negalima atmesti rizikos žindomam vaikui.

Mozobil gydymo metu žindymas turi būti nutrauktas.

Vaisingumas

Pleriksaforo poveikis vyrų ir moterų vaisingumui nežinomas (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Mozobil gali paveikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Kai kuriems pacientams pasireiškė galvos svaigimas, nuovargis arba vazovagalinės reakcijos. Todėl vairuojant ar valdant mechanizmus patartina būti atsargiems.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Duomenys apie Mozobil ir G-KSF saugumą onkologiniams pacientams, sergantiems limfoma ir daugybine mieloma, yra gauti iš 2 placebu kontroliuojamų III fazės tyrimų (dalyvavo 301 pacientas) ir

10 nekontroliuojamų II fazės tyrimų (dalyvavo 242 pacientai). Pacientai pirmiausia kasdien buvo gydomi 0,24 mg/kg kūno masės pleriksaforo paros dozės injekcijomis po oda. Pleriksaforo poveikio trukmė šių tyrimų metu buvo nuo 1 iki 7 parų iš eilės (vidutiniškai = 2 paros).

Dviejų III fazės tyrimų metu, kuriuose dalyvavo ne Hodžkino limfoma ir daugybine mieloma sergantys pacientai (atitinkamai, AMD3100-3101 ir AMD3100-3102), iš viso buvo gydyti

301 Mozobil ir G-KSF grupės pacientai ir 292 pacientai placebo ir G-KSF grupėje. Pacientams kas rytą 4 dienas prieš pirmąją pleriksaforo dozę arba placebą ir kiekvieną rytą prieš aferezę skirta

10 g/kg kūno masės G-KSF. 1 lentelėje nurodytos nepageidaujamos reakcijos, kurios pasireiškė dažniau vartojant Mozobil ir G-KSF negu placebą ir G-KSF, bei apie kurias praneša, kad jos buvo stebėtos ≥ 1 % pacientų, kuriems prieš chemoterapiją ir (arba) paruošiamąjį transplantacijai abliacinį gydymą atlikta hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizacija, vartojant Mozobil ir atliekant aferezę.

Nuo chemoterapijos ir (arba) paruošiamojo transplantacijai abliacinio gydymo per 12 mėnesių po transplantacijos, reikšmingų nepageidaujamų reakcijų dažnio skirtumų skirtingų grupių tiriamiesiems nenustatyta.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos yra suklasifikuotos pagal dažnį ir organų sistemos klasę. Dažnis yra apibūdinamas tokia tvarka: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškiančios dažniau vartojant Mozobil negu placebo, ir manomai susijusios su Mozobil vartojimu mobilizacijos ir aferezės metu III fazės tyrimų metu

Nedažni

Alerginės reakcijos*

 

Anafilaksinės reakcijos, įskaitant anafilaksinį šoką (žr. 4.4

 

skyrių) **

Dažni

Nemiga

Nedažni

Nenormalūs sapnai, košmarai

Imuninės sistemos sutrikimai

 

Psichikos sutrikimai

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni Galvos svaigimas, galvos skausmas

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni Viduriavimas, pykinimas

Dažni Vėmimas, pilvo skausmas, negalavimas skrandžio srityje, dispepsija, pilvo tempimas, vidurių užkietėjimas, dujų susikaupimas, burnos hipoestezija, burnos sausmė

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni Sustiprėjęs prakaitavimas, eritema

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni Artralgija, kaulų ir raumenų skausmas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni

Injekcijos ir infuzijos vietos reakcijos

 

 

Dažni

Nuovargis, bendras negalavimas

*Alerginių reakcijų dažnis nurodytas, remiantis nepageidaujamomis reakcijomis, pasireiškusiomis onkologinių tyrimų metu (dalyvavo 679 pacientai). Pasireiškė viena ar daugiau iš šių reakcijų: urtikarija (n = 2), periorbitalinis pabrinkimas (n = 2), dusulys (n = 1) ar hipoksija (n = 1). Paprastai šios reakcijos buvo lengvos ar vidutinio sunkumo ir pasireiškė apytiksliai per 30 min. po Mozobil vartojimo.

** Po vaistinio preparato patekimo į rinką.

Buvo pranešta apie panašias pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas pacientams, sirgusiems limfoma ir daugybine mieloma ir vartojusiems Mozobil III fazės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų tyrimų metu, įskaitant II fazės tyrimą, kai Mozobil buvo skiriamas vienas hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizacijai. Nebuvo stebėta nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo paplitimo skirtumo onkologiniams pacientams dėl ligos, amžiaus arba lyties.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Miokardo infarktas

Klinikinių tyrimų metu 7 iš 679 onkologinių pacientų pasireiškė miokardo infarktas po hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizacijos, kai buvo vartojamas pleriksaforas ir G-KSF. Visos reakcijos pasireiškė mažiausiai 14 parų po paskutinio Mozobil pavartojimo. Be to, vykdant labdaros programą, dviem onkologinėmis ligomis sirgusioms moterims po hemopoezinių kamieninių ląstelių mobilizacijos, kai buvo vartojamas pleriksaforas ir G-KSF, pasireiškė miokardo infarktas. Viena iš šių reakcijų pasireiškė praėjus 4 paroms po paskutinės Mozobil dozės pavartojimo. Laikino ryšio nebuvimas 8 iš 9 pacientų, siejamų su pacientų miokardo infarkto rizika, neleidžia manyti, kad Mozobil yra nepriklausomas miokardo infarkto rizikos veiksnys tiems pacientams, kurie taip pat vartoja G-KSF.

Hiperleukocitozė

III fazės tyrimų metu pastebėta, kad 100 x 109/l ar didesnis baltųjų kraujo ląstelių skaičius pasireiškė 7 % pacientų, vartojusių Mozobil, ir 1 % pacientų, vartojusių placebo prieš arba bet kurią aferezės atlikimo dieną. Komplikacijų ar klinikinių leukostazės simptomų nenustatyta.

Vazovagalinės reakcijos

Klinikinių tyrimų su Mozobil, kuriuose dalyvavo onkologiniai pacientai ir sveiki savanoriai, metu mažiau nei 1 % asmenų po pleriksaforo injekcijos po oda, kai dozė ≤ 0,24 mg/kg kūno masės, pasireiškė vazovagalinės reakcijos (ortostatinė hipotenzija ir (arba) sinkopė). Dauguma šių reakcijų pasireiškė per 1 val. po Mozobil pavartojimo.

Virškinimo trakto sutrikimai

Klinikinių Mozobil tyrimų, kuriuose dalyvavo onkologiniai pacientai, metu apie sunkias virškinimo trakto reakcijas, įskaitant viduriavimą, pykinimą, vėmimą ir pilvo skausmą, pranešta retai.

Parestezija

Parestezija dažnai stebima onkologiniams pacientams, kuriems atliekama autologinė transplantacija ir vėliau atliekama daugybė intervencinių procedūrų dėl ligos. Placebu kontroliuojamų III fazės tyrimų metu parestezijos pasireiškimo dažnis pleriksaforo ir placebo grupėse atitinkamai buvo 20,6 % ir 21,2 %.

Senyvi pacientai

Dviejų placebu kontroliuojamų klinikinių pleriksaforo tyrimų metu 24% pacientų amžius buvo ≥ 65 metų. Nebuvo pastebėta reikšmingo nepageidaujamų reakcijų dažnio skirtumo, lyginant senyvus pacientus su jaunesniais.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta. Pagal nedidelį turimų duomenų kiekį, kai vartojamos dozės didesnės negu rekomenduojamos iki 0,48 mg/kg kūno masės, virškinimo trakto sutrikimų, vazovagalinių reakcijų, ortostatinės hipotenzijos ir (arba) sinkopės dažnis gali būti didesnis.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti imunostimuliatoriai, ATC kodas – L03AX16.

Veikimo mechanizmas

Pleriksaforas yra biciklamo derivatas, selektyvus grįžtamas CXCR4 chemokino receptoriaus antagonistas, jis blokuoja jo specifinį ligandą – stromos ląstelių kilmės faktorių-1α (SDF-1α), taip pat žinomą kaip CXCL12. Pleriksaforo sukelta leukocitozė ir padidėjusi cirkuliuojančių hemopoezinių kamieninių ląstelių koncentracija atsiranda dėl CXCR4 negalėjimo prisijungti prie savo specifinio ligando, tai lemia tiek subrendusių, tiek daugiagalių ląstelių atsiradimą sisteminėje kraujotakoje. Pleriksaforo mobilizuotos CD34+ ląstelės funkcionuoja ir geba užtikrinti ilgalaikį pakartotinos populiacijos prigijimą.

Farmakodinaminis poveikis

Farmakodinaminių tyrimų su vienu pleriksaforu, kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai, metu CD34+ ląstelių didžiausia mobilizacija stebėta nuo 6 iki 9 val. po paskyrimo. Farmakodinaminių

tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai, metu skyrus pleriksaforą kartu su G-KSF, skirtu tuo pačiu dozės režimu kaip ir tyrimuose, kuriuose dalyvavo pacientai, ilgalaikis CD34+ skaičiaus padidėjimas periferiniame kraujyje stebėtas nuo 4 iki 18 val. po pleriksaforo skyrimo, kuomet didžiausias atsakas buvo tarp 10 ir 14 val.

Klinikinis efektyvumas ir saugumas

Dviejų III fazės atsitiktinės atrankos kontroliuojamų tyrimų metu pacientams, sergantiems ne Hodžkino limfoma ar daugybine mieloma, kiekvieną vakarą prieš aferezę skirta 0,24 mg/kg kūno masės Mozobil arba placebo. 4 dienas prieš pirmą pleriksaforo ar placebo dozę ir kiekvieną rytą prieš aferezę pacientams kasdien ryte skirta po 10 μg/kg kūno masės G-KSF. 2 ir 4 lentelėse pateiktas optimalus (5 ar 6 x106 ląstelių/kg kūno masės) ir minimalus (2 x 106 ląstelių/kg kūno masės)

CD34+ ląstelių/kg kūno masės skaičius per duotą dienų skaičių, taip pat pateikti pirminiai sudėtiniai rezultatai, į kuriuos įtrauktas sėkmingas prigijimas; 3 ir 5 lentelėse pateikta pacientų, pasiekusių optimalų CD34+ ląstelių/kg kūno masės skaičių per aferezės dieną, proporcija.

2 lentelė. AMD3100-3101 tyrimo veiksmingumo rezultatai – CD34+ ląstelių mobilizacija ne Hodžkino limfoma sergančių pacientų organizmuose

 

Mozobil ir G-

Placebas ir G-

 

Veiksmingumo rezultatasb

KSF

KSF

p vertėa

 

(n = 150)

(n = 148)

 

Pacientai, pasiekę ≥ 5 x 106 ląstelių/kg kūno

86 (57,3 %)

28 (18,9 %)

< 0,001

masės per ≤ 4 aferezės dienas ir kuriems įvyko

 

 

 

sėkmingas prigijimas

 

 

 

Pacientai, pasiekę ≥ 2 x 106 ląstelių/kg kūno

 

 

 

masės per ≤ 4 aferezės dienas ir kuriems įvyko

126 (84,0 %)

64 (43,2 %)

< 0,001

sėkmingas prigijimas

 

 

 

ap vertė apskaičiuota pagal Pearson Chi-kvadrato testą.

bStatistiškai reikšmingai daugiau pacientų pasiekė ≥ 5 x 106 ląstelių/kg kūno masės per ≤ 4 aferezės dienas, vartodami

Mozobil ir G-KSF (n = 89; 59,3 %) nei vartodami placebą ir G-KSF (n = 29; 19,6 %), p < 0,001; statistiškai reikšmingai daugiau pacientų pasiekė ≥ 2 x 106 ląstelių/kg kūno masės per ≤ 4 aferezės dienas, vartodami Mozobil ir G-KSF (n = 130; 86,7 %) nei vartodami placebą ir G-KSF (n = 70; 47,3 %), p < 0,001.

3 lentelė. AMD3100-3101 tyrimas – pacientų, pasiekusių ≥ 5 x 106 CD34+ ląstelių/kg kūno masės per aferezės dieną, sirgusių ne Hodžkino limfoma, proporcija

 

Proporcijaa

Proporcijaa

Dienos

vartojant Mozobil ir G-KSF

vartojant placebą ir G-KSF

 

(n = 147b)

(n = 142b)

27,9 %

4,2 %

49,1 %

14,2 %

57,7 %

21,6 %

65,6 %

24,2 %

aProcentai nustatyti Kaplan Meier metodu.

bĮ n skaičių įtraukti visi pacientai, kuriems buvo paskirta nors viena aferezės diena.

4 lentelė. AMD3100-3102 tyrimo veiksmingumo rezultatai – CD34+ ląstelių mobilizacija daugybine mieloma sergančių pacientų organizmuose

 

Mozobil ir G-

Placebas ir G-

 

Veiksmingumo rezultatasb

KSF

KSF

p vertėa

 

(n = 148)

(n = 154)

 

Pacientai, pasiekę ≥ 6 x 106 ląstelių/kg kūno

104 (70,3 %)

53 (34,4 %)

< 0,001

masės per ≤ 2 aferezės dienas ir kuriems įvyko

 

 

 

sėkmingas prigijimas

 

 

 

a p vertė apskaičiuota naudojantis Cochran-Mantel-Haenszel statistika, sudaryt pagal pradinį trombocitų skaičių.

b Statistiškai reikšmingai daugiau pacientų pasiekė ≥ 6 x 106 ląstelių/kg kūno masės per ≤ 2 aferezės dienas vartodami

Mozobil ir G-KSF (n = 106; 71,6 %) nei vartodami placebą ir G-KSF (n = 53; 34,4 %), p < 0,001; statistiškai reikšmingai daugiau pacientų pasiekė ≥ 6 x 106 ląstelių/kg kūno masės per ≤ 4 aferezės dienas vartodami Mozobil ir G-KSF (n = 122; 75,7 %) nei vartodami placebą ir G-KSF (n = 79; 51,3 %), p < 0,001; statistiškai reikšmingai daugiau pacientų pasiekė

≥ 2 x 106 ląstelių/kg kūno masės per ≤ 4 aferezės dienas vartodami Mozobil ir G-KSF (n = 141; 95,3 %) nei vartodami placebą ir G-KSF (n = 136; 88,3 %), p = 0,031.

5 lentelė. AMD3100-3102 tyrimas – pacientų, pasiekusių ≥ 6 x 106 CD34+ ląstelių/kg kūno masės per aferezės dieną, sirgusių daugybine mieloma, proporcija

Dienos

Proporcijaa

Proporcijaa

 

vartojant Mozobil ir G-KSF

vartojant placebą ir G-KSF

 

(n = 144b)

(n = 150b)

54,2 %

17,3 %

77,9 %

35,3 %

86,8 %

48,9 %

86,8 %

55,9 %

aProcentai nustatyti Kaplan Meier metodu.

bĮ n skaičių įtraukti visi pacientai, kuriems buvo paskirta nors viena aferezės diena.

Gelbėjimo procedūros pacientai

AMD3100-3101 tyrimo metu 62 pacientai (10 iš Mozobil + G-KSF grupės ir 52 iš placebo ir G-KSF grupės), kuriems nebuvo mobilizuota pakankamai CD34+ ląstelių ir dėl to nebuvo galima atlikti transplantacijos, dalyvavo atviroje gelbėjimo procedūroje vartodami Mozobil bei G-KSF. 55 % (34 iš 62) šių pacientų buvo mobilizuota ≥ 2 x 106/kg kūno masės CD34+ ląstelių, kurios sėkmingai prigijo.

AMD3100-3102 tyrime 7 pacientai (visi iš placebo ir G-KSF grupės) tapo gelbėjimo procedūros dalyviais. 100 % (7 iš 7) šių pacientų buvo mobilizuota ≥ 2 x 106/kg kūno masės CD34+ ląstelių, kurios sėkmingai prigijo.

Kiekvienam transplantantui hemopoezinių kamieninių ląstelių dozę nustatė tyrėjas ir nebūtinai visos surinktos hemopoezinės kamieninės ląstelės persodintos. III fazės tyrimų metu dalyvavusiems pacientams, kuriems atlikta transplantacija, vidutinis neutrofilų prigijimo laikas (10–11 dienų), vidutinis trombocitų prigijimo laikas (18–20 dienų) ir transplantanto ilgaamžiškumas, kuris siekė iki 12 mėnesių po transplantacijos, buvo panašūs tarp Mozobil ir placebo grupių.

Palaikančių II fazės tyrimų mobilizacijos ir prigijimo duomenys (pleriksaforas skirtas po 0,24 mg/kg kūno masės vakare arba ryte prieš aferezę), kuriame dalyvavo pacientai, sergantys ne Hodžkino limfoma, Hodžkino liga ar daugybine mieloma, buvo panašūs į III fazės tyrimų duomenis.

Placebu kontroliuojamų tyrimų metu įvertintas CD34+ ląstelių skaičiaus (ląstelės/ l) padidėjimas kartais periferiniame kraujyje per 24 val. nuo dienos prieš pirmą aferezę iki pat pirmos aferezės

(6 lentelė). 24 val. laikotarpiu pirma 0,24 mg/kg kūno masės pleriksaforo arba placebo dozė skirta 10– 11 val. prieš aferezę.

6 lentelė. CD34+ ląstelių skaičiaus periferiniame kraujyje po Mozobil paskyrimo padidėjimas kartais

 

Mozobil ir G-KSF

Placebas ir G-KSF

Tyrimas

 

 

 

 

Vidutiniš

Vidurkis

Vidutiniš-

Vidurkis

 

 

kai

(SN)

kai

(SN)

 

 

 

 

 

AMD3100-3101

5,0

6,1 (5,4)

1,4

1,9 (1,5)

 

 

 

 

 

AMD3100-3102

4,8

6,4 (6,8)

1,7

2,4 (7,3)

 

 

 

 

 

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti Mozobil tyrimų su visais vaikų populiacijos nuo 0 iki 1 metų amžiaus pogrupiais duomenis mielosupresijai, atsiradusiai po chemoterapijos gydant piktybinius susirgimus, kuriems būtina autologinių hemopoezinių kamieninių ląstelių transplantacija

(vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti Mozobil tyrimų su vaikų populiacijos nuo 1 iki

18 metų amžiaus pogrupiais duomenis mielosupresijai, atsiradusiai po chemoterapijos gydant piktybinius susirgimus, kuriems būtina autologinių hemopoezinių kamieninių ląstelių transplantacija

(vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Pleriksaforo farmakokinetika įvertinta pacientams, sergantiems limfoma ir daugybine mieloma, kai

terapinė dozė yra 0,24 mg/kg kūno masės, kuri vartota po ankstesnio G-KSF vartojimo (10 g/kg kūno masės kartą per parą 4 dienas iš eilės).

Absorbcija

Pleriksaforas greitai absorbuojamas po injekcijos po oda ir pasiekia didžiausią koncentraciją per maždaug 30–60 min. (tmax). Po 0,24 mg/kg kūno masės dozės vartojimo po oda pacientams, anksčiau 4 paras gydytiems G-KSF, didžiausia pleriksaforo koncentracija plazmoje (Cmax) ir sisteminis poveikis (AUC0–24) atitinkamai buvo 887 ± 217 ng/ml ir 4 337 ± 922 ng.val./ml.

Pasiskirstymas

Pleriksaforas prie žmogaus plazmos baltymų prisijungia vidutiniškai iki 58 %. Pleriksaforo pasiskirstymo tūris žmonėms yra 0,3 l/kg kūno masės, tai rodo, kad pleriksaforas daugiausia, bet ne visiškai, pasiskirsto užląsteliniame skystyje.

Biotransformacija

Pleriksaforas in vitro nemetabolizuojamas žmogaus kepenų mikrosomų ar žmogaus pirminių hepatocitų ir neturi in vitro slopinamojo poveikio pagrindiniams vaistus metabolizuojantiems CYP450 fermentams (1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ir 3A4/5). In vitro tyrimų su žmogaus hepatocitais metu pleriksaforas neaktyvino CYP1A2, CYP2B6 ir CYP3A4 fermentų. Šie rezultatai rodo, kad pleriksaforo dalyvavimas nuo P450 priklausomo vaisto sąveikoje su vaistu, yra mažai tikėtinas.

Eliminacija

Pagrindinis pleriksaforo eliminavimo būdas yra su šlapimu. Sveikiems savanoriams, kurių inkstų funkcija normali, paskyrus 0,24 mg/kg kūno masės dozę, maždaug 70 % dozės pašalinta nepakitusios su šlapimu per pirmas 24 val. nuo paskyrimo. Pusinis eliminacijos laikas (t1/2) plazmoje yra 3–5 val. In vitro tyrimo metu, taikant MDCK II ir MDCK II-MDR1 ląstelių modelius, nustatyta, kad pleriksaforas neveikė kaip P-glikoproteino substratas arba inhibitorius.

Specialios pacientų grupės

Inkstų funkcijos nepakankamumas

Paskyrus vieną pleriksaforo 0,24 mg/kg kūno masės dozę asmenims, sirgusiems įvairaus laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumu, klirensas sumažėjo ir tai aiškiai koreliavo su kreatinino klirensu (KK). Asmenų, sergančių lengvu (KK 51–80 ml/min.), vidutinio sunkumo (KK 31-50 ml/min.) ir sunkiu (KK ≤ 30 ml/min.) inkstų funkcijos nepakankamumu, vidutinės pleriksaforo AUC0–24 vertės atitinkamai buvo 5 410, 6 780 ir 6 990 ng.val./ml, ir poveikis buvo didesnis, nei stebėtas sveikiems savanoriams, kurių inkstų funkcija normali (5 070 ng.val./ml). Inkstų funkcijos nepakankamumas poveikio Cmax neturėjo.

Lytis

Populiacijos farmakokinetikos analizė neparodė lyčių poveikio pleriksaforo farmakokinetikai.

Senyvas amžius

Populiacijos farmakokinetikos analizė neparodė amžiaus poveikio pleriksaforo farmakokinetikai.

Vaikų populiacija

Farmakokinetikos duomenų vaikams yra nedaug.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Vienos dozės, vartotos žiurkėms ir pelėms po oda, tyrimų rezultatai parodė, kad pleriksaforas gali sukelti laikiną, bet sunkų poveikį nervo ir raumens jungties veiklai (nekoordinuotus judesius), į raminamąjį panašų poveikį (hipoaktyvumą), dusulį, gulėjimą ant pilvo arba ant šono ir (arba) raumenų spazmus. Papildomai nuolatos stebėtas pleriksaforo poveikis kartotinių dozių su gyvūnais tyrimų metu yra toks: žiurkėms ir šunims – padidėjusi cirkuliuojančių baltųjų kraujo ląstelių koncentracija ir padidėjusi kalcio ir magnio ekskrecija su šlapimu; žiurkėms – šiek tiek didesnis blužnies svoris; šunims – viduriavimas ir tachikardija. Žiurkių ir (arba) šunų histopatologiniais tyrimais nustatyta ektramedulinė hemopoezė kepenyse ir blužnyje. Vienas ar daugiau šių radinių paprastai pasireiškė esant tai pačiai arba šiek tiek didesnei sisteminei ekspozicijai nei terapinė ekspozicija žmogui.

Bendras in vitro receptorių aktyvumo tyrimas parodė, kad pleriksaforui, kai koncentracija (5 µg/ml) keletą kartų didesnė nei didžiausia žmogaus sisteminė koncentracija, būdinga vidutinė arba stipri daugelio skirtingų receptorių, daugiausia presinaptinėse nervų galūnėse, esančiose centrinės nervų sistemos (CNS) ir / arba periferinės nervų sistemos (PNS) (N tipo kalcio kanalas, kalio kanalo SKCA, histamino H3, acetilcholino muskarininiai M1 ir M2, adrenerginiai α1B ir α2C, neuropeptido Y / Y1 bei glutamato NMDA poliamino receptoriai), trauka. Klinikinė šių duomenų svarba nežinoma.

Farmakologinio saugumo tyrimo, leidžiant pleriksaforo žiurkėms į veną, rezultatai parodė slopinamąjį poveikį kvėpavimo ir širdies sistemoms, kai sisteminė ekspozicija buvo šiek tiek didesnė nei terapinė ekspozicija žmogui, o leidžiant po oda, poveikis kvėpavimo ir širdies organų veiklai pasireiškė tik esant didesnei sisteminei ekspozicijai.

SDF-1α ir CXCR4 yra svarbūs embriono ir vaisiaus vystymuisi. Žinoma, kad žiurkėms ir triušiams pleriksaforas dažniau sukelia vaisiaus rezorbciją, vaisiaus svorio sumažėjimą, vėluojantį skeleto vystymąsi ir padidėjusį vaisiaus apsigimimų skaičių. Gyvūnų modelių rezultatai taip pat leidžia galvoti apie vaisiaus hemopoezės, vaskuliarizacijos ir smegenėlių vystymosi moduliaciją per SDF-1α ir CXCR4. Sisteminė ekspozicija, kai nepageidaujamas teratogeninis poveikis nepasireiškė žiurkėms ir triušiams, buvo toks pat arba mažesnis nei nustatytas pacientams, vartojantiems gydomąsias vaistinio preparato dozes. Šio teratogeninio poveikio galimybė tikėtina dėl preparato farmakodinaminio poveikio mechanizmo.

Pasiskirstymo tyrimų su žiurkėmis metu nustatyta radioaktyviąja medžiaga žymėto pleriksaforo koncentracija lyties organuose (sėklidėse, kiaušidėse, gimdoje) dvi savaitės po vienos arba 7 kasdien kartojamų dozių patinams ir po 7 kasdien kartojamų dozių patelėms. Eliminacijos greitis iš audinių buvo mažas.

Ikiklinikinių tyrimų metu galimas pleriksaforo poveikis patinų ir patelių vaisingumui ir pogimdyminiam vystymuisi nebuvo tirtas.

Pleriksaforo kancerogeninio poveikio tyrimai atlikti nebuvo. Pleriksaforas nebuvo genotoksiškas atlikus atitinkamą genotoksiškumo tyrimų rinkinį.

Protarpiais paskyrus pleriksaforo dozę, jis slopino naviko augimą in vivo ne Hodžkino limfomos, glioblastomos, meduloblastomos ir ūminės limfoblastinės leukozės modeliuose. Stebėtas ne Hodžkino limfomos augimo padidėjimas po nepertraukiamo pleriksaforo vartojimo 28 paras. Galimai su šiuo poveikiu siejama rizika, manoma, yra maža atsižvelgiant į numatomą trumpalaikį pleriksaforo vartojimą žmonėms.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas

Koncentruota vandenilio chlorido rūgštis (pH sureguliuoti)

Natrio hidroksidas (pH sureguliuoti)

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais vaistiniais preparatais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidarytas flakonas 3 metai.

Po atidarymo

Mikrobiologiniu požiūriu, vaistinį preparatą reikia nedelsiant suvartoti. Jeigu jis nesuvartojamas iš karto, už laikymo trukmę ir sąlygas prieš vartojimą yra atsakingas vartotojas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

2 ml talpos flakonai iš bespalvio I tipo stiklo su chlorbutilo arba butilo gumos kamščio ir aliuminio užsandarinimu su lengvai nuplėšiamu plastikiniu dangteliu. Kiekviename flakone yra 1,2 ml tirpalo.

Pakuotės dydis yra 1 flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Genzyme Europa B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Nyderlandai.

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/09/537/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2009 m. liepos mėn. 31 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta: 2014 m. liepos mėn. 31 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai