Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Preparato charakteristikų santrauka - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNatpar
ATC kodasH05AA03
Sudėtisparathyroid hormone
GamintojasShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Natpar 25 mikrogramai / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Natpar 50 mikrogramų / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Natpar 75 mikrogramai / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Natpar 100 mikrogramų / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Natpar 25 mikrogramai

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 25 mikrogramai prieskydinės liaukos hormono (rDNR)*.

Kiekviename užtaise yra 350 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Natpar 50 mikrogramų

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 50 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekviename užtaise yra 700 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Natpar 75 mikrogramai

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 75 mikrogramai prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekviename užtaise yra 1050 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Natpar 100 mikrogramų

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 100 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekviename užtaise yra 1400 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

*Prieskydinės liaukos hormonas (rDNR), pagamintas E. coli taikant rekombinantinės DNR technologiją, atitinka endogeninio žmogaus prieskydinės liaukos hormono 84 aminorūgščių seką.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas

Kiekvienoje dozėje yra 0,32 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Milteliai yra balti, o tirpiklis yra skaidrus bespalvis skystis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Natpar skirtas papildomam lėtine hipoparatiroze sergančių suaugusių pacientų gydymui, jei ligos nepavyksta suvaldyti taikant tik standartinį gydymą.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Bendroji dalis

Gydymą turi prižiūrėti gydytojas ar kitas kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas, turintis patirties gydant hipoparatiroze sergančius pacientus.

Gydymo tikslas vartojant Natpar yra kalcio koncentracijos kraujyje kontrolė ir simptomų sumažinimas (taip pat žr. 4.4 skyrių). Optimizuojant kalcio ir fosforo apykaitos rodiklius turi būti laikomasi esamų hipoparatirozės gydymo rekomendacijų.

Prieš pradedant gydymą Natpar ir gydymo eigoje:

patikrinkite, kad 25-OH vitamino D atsargos būtų pakankamos;

patikrinkite, kad magnio koncentracija serume būtų normos reikšmių intervalo ribose.

Dozavimas

Gydymo Natpar pradžia

1.Gydymą pradėkite nuo 50 mikrogramų poodinės injekcijos į šlaunį vieną kartą per parą (į kairę ir dešinę šlaunis kas antrą dieną). Jei prieš dozės skyrimą kalcio koncentracija serume yra >2,25 mmol/l, imama pradinė 25 mikrogramų dozė.

2.Pacientams, vartojantiems aktyvųjį vitaminą D, sumažinkite aktyviojo vitamino D dozę 50 %, jei kalcio koncentracija serume prieš dozės skyrimą yra didesnė kaip 1,87 mmol/l.

3.Jei pacientas vartoja kalcio papildų, palikite tą pačią kalcio papildo dozę.

4.Tikrinkite kalcio koncentraciją serume prieš dozės skyrimą nuo 2 iki 5 dienų. Jei kalcio koncentracija serume prieš dozės skyrimą yra mažesnė kaip 1,87 mmol/l arba didesnė kaip 2,55 mmol/l, matavimą pakartokite kitą dieną.

5.Aktyviojo vitamino D ar kalcio papildo dozę, arba abi dozes pakoreguokite atsižvelgdami į kalcio koncentraciją serume ir į klinikinio ištyrimo rezultatus (t. y. hipokalcemijos ar hiperkalcemijos požymius ir simptomus). Toliau pateikiamas Natpar, aktyviojo vitamino D ir kalcio papildų dozės koregavimo, atsižvelgiant į kalcio koncentraciją serume, pavyzdys.

 

Koreguoti pirmiausia

 

Koreguoti antrą

Koreguoti trečią

Kalcio koncentracija

 

 

Aktyvios vitamino D

 

serume prieš dozės

Natpar

 

Kalcio papildas

 

formos

skyrimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spręskite dėl Natpar

 

 

 

Viršija viršutinę

dozės mažinimo arba

 

 

 

visiško nutraukimo ir

 

Sumažinkite arba

 

normos ribą (VNR)

 

Sumažinkite

vertinkite dar kartą

 

nutraukite**

(2,55 mmol/l)*

 

 

pamatuodami kalcio

 

 

 

 

 

 

 

 

kiekį serume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekeiskite arba

Daugiau negu

 

 

 

sumažinkite, jeigu

2,25 mmol/l ir mažiau

Spręskite dėl dozės

 

Sumažinkite arba

aktyviojo vitamino D

negu viršutinė normos

mažinimo

 

nutraukite**

vartojimas buvo

riba (2,55 mmol/l)*

 

 

 

nutrauktas dar iki šio

 

 

 

 

titravimo etapo

 

 

 

 

 

Mažiau arba lygu

 

 

 

 

2,25 mmol/l ir daugiau

Nekeiskite

 

Nekeiskite

Nekeiskite

negu 2 mmol/l

 

 

 

 

 

Spręskite dėl dozės

 

 

 

Mažiau negu 2 mmol/l

didinimo, jei mažiausiai

 

Padidinkite

Padidinkite

po 2–4 savaičių dozė

 

 

 

 

 

 

išlieka stabili

 

 

 

 

 

 

 

 

*VNR vertė atskirose laboratorijose gali būti skirtinga

 

 

 

**Nutraukite, jei pacientas vartoja mažiausią esamą dozę

 

 

 

 

 

 

6.Kartokite žingsnius 4 ir 5, kol bus pasiekta tikslinė kalcio koncentracijos serume prieš dozės skyrimą riba 2,0–2,25 mmol/L, aktyviojo vitamino D skyrimas bus nutrauktas, o kalcio papildų pakaks dienos poreikiui patenkinti.

Natpar dozės koregavimas pasibaigus gydymo pradžios etapui

Titravimo etape reikia stebėti kalcio koncentraciją serume (žr. 4.4 skyrių).

Natpar dozę galima didinti maždaug kas 2–4 savaites vis pridedant po 25 mikrogramus iki didžiausios 100 mikrogramų paros dozės. Bet kuriuo metu galima titruoti dozę ją sumažinant iki mažiausios

25 mikrogramų dozės.

Rekomenduojama matuoti pagal albuminą koreguotą kalcio koncentraciją serume po Natpar vartojimo praėjus 8–12 valandų. Jei po dozės pavartojimo kalcio koncentracija serume yra >VNR, pirmiausia mažinkite aktyviojo vitamino D ir kalcio papildų dozę ir stebėkite pasikeitimus. Prieš titruojant didesnę Natpar dozę reikia kartoti kalcio koncentracijos serume matavimus prieš ir po dozės pavartojimo ir įsitikinti, kad ji yra normos reikšmių intervalo ribose. Jei kalcio koncentracija serume po dozės pavartojimo išlieka >VNR, geriamųjų kalcio papildų vartojimą reikia mažinti arba nutraukti (taip pat žr. dozės koregavimo lentelę skyrelyje Gydymo Natpar pradžia).

Su bet kokia Natpar doze, jei pagal albuminą koreguota kalcio koncentracija serume po dozės pavartojimo viršija VNR, o aktyviojo vitamino D ir geriamojo kalcio vartojimas buvo sustabdytas, arba jei pasireiškiantys simptomai byloja apie hiperkalcemiją, Natpar dozę reikia sumažinti (žr. 4.4 skyrių).

Praleista dozė

Praleidus dozę, Natpar turi būti sušvirkštas kuo greičiau deramu ir tinkamu momentu, o papildomų egzogeninių kalcio ir (arba) aktyviojo vitamino D reikia vartoti atsižvelgiant į hipokalcemijos simptomus.

Gydymo sustabdymas arba nutraukimas

Staiga sustabdžius arba nutraukus Natpar vartojimą gali išsivystyti sunki hipokalcemija. Laikinai arba visiškai nutraukiant gydymą Natpar reikia tuo pat metu stebėti kalcio koncentraciją serume ir esant reikalui priderinti papildomą egzogeninio kalcio ir (arba) aktyviojo vitamino D vartojimą (žr. 4.4 skyrių).

Ypatingos populiacijos Senyvo amžiaus pacientai

Žr. 5.2 skyrių.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Jei inkstų funkcijos sutrikimas lengvas ar vidutinio sunkumo (kreatinino klirensas 30–80 ml/min), dozės keisti nereikia. Duomenų apie gydymą sunkaus inkstų funkcijos sutrikimo atvejais nėra (žr. 4.4 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Jei kepenų funkcijos sutrikimas lengvas ar vidutinio sunkumo (bendrasis rodiklis pagal Child-Pugh skalę 7-9), dozės keisti nereikia. Duomenų apie gydymą sunkaus kepenų funkcijos sutrikimo atvejais nėra (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Natpar saugumas ir veiksmingumas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Pacientai Natpar gali susileisti savarankiškai. Receptą išrašantis specialistas arba slaugytojas privalo išmokyti pacientą teisingai suleisti vaistinį preparatą, ypač tada, kai vaistinis preparatas tik pradedamas vartoti.

Kiekviena dozė leidžiama po oda kartą per dieną, pakaitomis į kiekvieną šlaunį.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant ir švirkštiklio naudojimo instrukciją žr. 6.6 skyriuje bei pakuotės lapelyje pateiktose instrukcijose.

Natpar draudžiama leisti į veną arba į raumenis.

4.3Kontraindikacijos

Natpar negalima vartoti, jeigu yra:

-padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

-taikomas arba praeityje taikytas skeleto gydymas spinduliais;

-piktybinės skeleto ligos arba metastazės kauluose;

-padidėjusi pradinė osteosarkomos rizika, pavyzdžiui, Pedžeto kaulų liga ar paveldimais susirgimais sergantys pacientai;

-neaiškios kilmės kaulams specifinės šarminės fosfatazės koncentracijos padidėjimas;

-pseudohipoparatirozė.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Labai rekomenduojama kiekvieną kartą, kai pacientui skiriamas Natpar, užrašyti vaistinio preparato pavadinimą ir serijos numerį, kad būtų palaikomas ryšys tarp paciento ir vaistinio preparato serijos.

Gydymo Natpar tikslas yra pasiekti tikslinę 2,0–2,25 mmol/l kalcio koncentraciją serume prieš dozės vartojimą, o praėjus 8–12 valandų po dozės vartojimo <2,55 mmol/l koncentraciją.

Pacientų stebėjimas gydymo metu

Gydymo Natpar metu reikia stebėti kalcio koncentraciją serume prieš dozės vartojimą, o kai kuriais atvejais ir po dozės vartojimo (žr. 4.2 skyrių). Daugiacentrio klinikinio tyrimo metu pagal albuminą koreguotos bendros kalcio koncentracijos serume vertės praėjus 6–10 valandų po dozės pavartojimo buvo vidutiniškai 0,25 mmol/l didesnės, negu iki dozės pavartojimo, o stebėtas didžiausias padidėjimas buvo 0,7 mmol/l. Jei po dozės pavartojimo stebima hiperkalcemija, gali prireikti mažinti kalcio, vitamino D arba Natpar dozes netgi tais atvejais, kai kalcio koncentracija iki dozės pavartojimo yra priimtina (žr. 4.2 skyrių).

Hiperkalcaemija

Gydymo Natpar klinikinių tyrimų metu buvo stebėta hiperkalcemijos atvejų. Hiperkalcemija dažniausiai buvo stebima titravimo periodo metu, kai buvo koreguojamos geriamojo kalcio, aktyviojo vitamino D ir Natpar dozės. Hiperkalcemiją galima sumažinti atsižvelgiant į dozavimo rekomendacijas, stebėjimo informaciją ir paklausiant pacientų apie visus hiperkalcemijos simptomus. Jei išsivysto sunki hiperkalcemija (> 3,0 mmol/l arba didesnė už viršutinę normos ribą su simptomais), reikia skirti skysčius ir laikinai nutraukti Natpar, kalcio ir aktyviojo vitamino D vartojimą, kol kalcio koncentracija serume atsistatys iki normos. Vėliau sprendžiama dėl mažesnių Natpar, kalcio ir aktyviojo vitamino D dozių skyrimo (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Hipokalcaemija

Atliekant klinikinius tyrimus su Natpar buvo stebima hipokalcemija, dažnas klinikinis hipoparatirozės pasireiškimas. Dauguma klinikinių tyrimų metu stebėtų hipokalcemijos atvejų buvo lengvi arba vidutinio sunkumo. Didžiausia sunkios hipokalcemijos rizika buvo nutraukus Natpar vartojimą. Laikinai arba visiškai nutraukiant gydymą Natpar reikia tuo pat metu stebėti kalcio koncentraciją serume ir esant reikalui padidinti papildomą egzogeninio kalcio ir (arba) aktyviojo vitamino D

vartojimą. Hipokalcemiją galima sumažinti atsižvelgiant į dozavimo rekomendacijas, stebėjimo informaciją ir paklausiant pacientų apie visus hipokalcemijos simptomus (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Vartojimas kartu su širdį veikiančiais glikozidais

Bet kokios kilmės hiperkalcemija gali sąlygoti toksinį digitalio poveikį. Jei pacientas vartoja Natpar kartu su širdį veikiančiais glikozidais (pvz., digoksinu arba digitoksinu), reikia matuoti kalcio ir širdį veikiančių glikozidų koncentraciją serume bei stebėti pacientą, ar nėra toksinio digitalio poveikio požymių ir simptomų (žr. 4.5 skyrių).

Sunkios inkstų arba kepenų ligos

Pacientams, sergantiems sunkiomis inkstų ir kepenų ligomis Natpar reikia skirti atsargiai, nes klinikiniai tyrimai su tokiais pacientais nebuvo atliekami.

Vartojimas jaunesniems suaugusiems pacientams

Jauniems suaugusiems pacientams, kurių epifizės nesukaulėjusios, Natpar reikia vartoti atsargiai, nes šių pacientų osteosarkomos rizika gali būti padidėjusi (žr. 4.3 skyrių).

Vartojimas senyvo amžiaus pacientams

Su Natpar atliktame klinikiniame tyrime nedalyvavo pakankamas skaičius tiriamųjų, kurių amžius buvo 65 ir daugiau, kad būtų galima nustatyti, ar šių tiriamųjų atsakas buvo kitoks negu jaunesnių tiriamųjų.

Tachifilaksija

Kalcio koncentraciją didinantis Natpar poveikis kai kuriems pacientams laikui bėgant susilpnėja. Kad būtų galima tai nustatyti ir patvirtinti tachifilaksijos diagnozę, reikia periodiškai tikrinti kalcio koncentracijos serume atsaką į Natpar vartojimą.

Jei 25-OH vitamino D koncentracija serume yra žema, papildomai paskyrus tinkamą kalcio kiekį galima atstatyti kalcio koncentracijos serume atsaką į gydymą Natpar (žr. 4.2 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Širdį veikiančių glikozidų inotropiniam poveikiui įtakos turi kalcio koncentracija serume. Kartu vartojant Natpar ir širdį veikiančius glikozidus (pvz., digoksiną ar digitoksiną) gali išryškėti toksinis digitalio poveikis, jei išsivysto hiperkalcemija. Vaistinių preparatų tarpusavio sąveikos studijų su širdį veikiančiais glikozidais ir Natpar neatlikta (žr. 4.4 skyrių).

Vartojant bet kokių kalcio koncentraciją serume veikiančių vaistinių preparatų (pvz., ličio, tiazidų), reikia stebėti pacientų kalcio koncentraciją serume.

Skiriant alendrono rūgšties ir Natpar vienu metu gali susilpnėti kalcį sulaikantis poveikis, o tai gali sutrikdyti kalcio koncentracijos serume normalizavimąsi. Kartu vartoti Natpar ir bifosfonatus nerekomenduojama.

Natpar yra baltymas, kuris nemetabolizuojamas mikrosominių kepenų fermentų, veikiančių metabolizuojant vaistinius preparatus, pavyzdžiui, citochromo P450 izofermentų, ir jų neslopina. Natpar nesijungia su baltymais, jo pasiskirstymo tūris yra mažas.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie Natpar vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių).

Negalima atmesti rizikos nėščiajai arba besivystančiam vaisiui. Sprendimą dėl gydymo Natpar pradėjimo ar nutraukimo nėštumo metu reikia priimti atsižvelgiant į gydymo žinomos rizikos ir naudos moteriai santykį.

Žindymas

Nežinoma, ar Natpar išsiskiria į motinos pieną.

Esami farmakologijos tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad Natpar išsiskiria į gyvūnų pieną (žr. 5.3 skyrių).

Pavojaus žindomiems naujagimiams/ kūdikiams negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą ar nutraukti gydymą Natpar.

Vaisingumas

Duomenų apie Natpar įtaką žmogaus vaisingumui nėra. Su gyvūnais atliktų tyrimų duomenys nerodo neigiamo poveikio vaisingumui.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Natpar gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Neurologiniai simptomai gali būti nepakankamai sureguliuotos hipoparatirozės požymis, todėl kognityvinių ar dėmesio sutrikimų turintiems pacientams nuo vairavimo bei mechanizmų valdymo reikia susilaikyti, kol neišnyks šie simptomai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausiai pasitaikančios nepageidaujamos reakcijos Natpar gydomų pacientų tarpe buvo hiperkalcemija, hipokalcemija ir su tuo susiję klinikiniai simptomai: galvos skausmas, viduriavimas, vėmimas, parestezija, hipoestezija ir hiperkalciurija. Klinikinių tyrimų metu šios reakcijos bendrai buvo lengvos ar vidutinio sunkumo ir laikinos, jas buvo galima suvaldyti pakoreguojant Natpar, kalcio ir (arba) aktyviojo vitamino D dozę (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas, pateikiamas lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios pacientams, kurie buvo gydomi Natpar placebu kontroliuojamo tyrimo metu, yra išvardytos toliau pagal MedDRA sistemų organų klases ir dažnį. Atvejų dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10) ir dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10).

Kūno sistemų ar organų klasė

Labai dažnas (≥ 1/10)

Dažnas (nuo ≥ 1/100 iki <

 

 

1/10)

Metabolizmo ir mitybos

hiperkalcemija, hipokalcemija

hipomagnezemija, tetanija

sutrikimai

 

 

Psichikos sutrikimai

 

nerimas, nemiga*

Nervų sistemos sutrikimai

galvos skausmas*,†, hipoestezija,

mieguistumas*

 

parestezija

 

Širdies sutrikimai

 

dažnas širdies plakimas*,†

Kraujagyslių sutrikimai

 

hipertenzija*

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

 

kosulys

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

viduriavimas*,†, pykinimas*,

pilvo viršutinės dalies

 

vėmimas*

skausmai*

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

sąnarių skausmai*, raumenų

raumenų trūkčiojimas, kaulų

audinio sutrikimai

spazmai

ir raumenų skausmai,

 

 

mialgija, kaklo skausmas,

 

 

galūnės skausmas

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

 

hiperkalciurija, poliakiurija

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

 

astenija*, krūtinės skausmas,

vietos pažeidimai

 

nuovargis, injekcijos atlikimo

 

 

vietos reakcija, troškulys*

Tyrimai

 

teigiami antikūnai prieš

 

 

prieskydinės liaukos hormoną

 

 

(PTH), sumažėjusi

25-hidroksicholekalciferolio koncentracija, sumažėjusi vitamino D koncentracija

*Klinikinių tyrimų metu stebėti požymiai ir simptomai, galimai susiję su hiperkalcemija.

Klinikinių tyrimų metu stebėti požymiai ir simptomai, galimai susiję su hipokalcemija.

Atskirų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Hiperkalcemija ir hipokalcemija buvo dažnai stebima dozės titravimo laikotarpiu. Didžiausia sunkios hipokalcemijos rizika buvo nutraukus Natpar vartojimą (žr. 4.4 skyrių).

Injekcijos vietos reakcijos

Placebu kontroliuojamame tyrime 9,5 % (8 iš 84) Natpar gydomų pacientų ir 15 % (6 iš 40) placebo gydomų pacientų pasireiškė injekcijos vietos reakcijos, visais atvejais reakcijos buvo lengvos arba vidutinio sunkumo.

Imunogeniškumas

Natpar vartojimas gali sukelti antikūnų atsiradimą, tai atitinka galimas imunogenines savybes vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra peptidų. Hipoparatiroze sergančių suaugusių pacientų placebu kontroliuotame tyrime antikūnų prieš prieskydinės liaukos hormoną (PTH) atsirado 8,8 % (3 iš 34) ir 5,9 % (1 iš 17) pacientų, kuriems 24 savaites kartą per parą po oda buvo atitinkamai leidžiama 50– 100 mikrogramų Natpar arba placebo.

Visų su hipoparatiroze sergančiais pacientais atliktų klinikinių tyrimų metu iki 4 metų laikotarpiu po gydymo Natpar imunogeninių reakcijų išsivystymo dažnis buvo 17 iš 87 (19,5 %), šis rodiklis bėgant laikui neaugo. Šių 17 pacientų antikūnų prieš PTH titras buvo žemas, 3 iš jų vėliau atliktas antikūnų tyrimas tapo neigiamas. Atrodo, kad antikūnų prieš PTH atsiradimas buvo laikinas, dėl mažo jų titro. Trys iš minėtų pacientų turėjo neutralizuojančiu veikimu pasižymėjusių antikūnų; šių pacientų klinikinis atsakas pasireiškė be akivaizdžių su imunitetu atsaku susijusių nepageidaujamų reakcijų.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Dėl perdozavimo gali pasireikšti hiperkalcemija, jos simptomai - greitas širdies plakimas, EKG pokyčiai, hipotenzija, pykinimas, vėmimas, svaigimas ir galvos skausmas. Sunki hiperkalcemija gali būti pavojinga gyvybei, jai išsivysčius reikia skubios medicinos pagalbos ir atidaus būklės sekimo (žr. 4.4 skyrių).

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kalcio homeostazę veikiantys vaistiniai preparatai, prieskydinės liaukos hormonas ir analogai, ATC kodas – H05AA03

Veikimo mechanizmas

Endogeninį prieskydinės liaukos hormoną (PTH) 84 amino rūgščių polipeptido pavidale išskiria prieskydinės liaukos. PTH veikia prisijungdamas prie ląstelės paviršiaus prieskydinės liaukos hormono receptorių, esančių kauliniame, inkstų ir nerviniame audiniuose. prieskydinės liaukos hormono receptoriai priklauso su G proteinais sąveikaujančių receptorių šeimai.

PTH turi keletą ypač svarbių fiziologinių funkcijų, atlieka pagrindinį vaidmenį kalcio ir fosforo koncentracijos serume reguliavime, griežtai kontroliuoja jų kiekius, reguliuoja kalcio ir fosforo išsiskyrimą per inkstus, aktyvuoja vitamino D veikimą ir palaiko normalią kaulų medžiagų apykaitą.

Natpar pagamintas E. coli taikant rekombinantinės DNR technologiją, jis visiškai atitinka endogeninio žmogaus prieskydinės liaukos hormono 84 aminorūgščių grandinės seką.

Farmakodinaminis poveikis

PTH (1-84) yra pagrindinis kalcio homeostazės reguliatorius plazmoje. PTH (1-84) sustiprina kalcio reabsorbciją inkstų kanalėliuose ir paskatina fosforo išskyrimą.

Bendras PTH veikimas – padidina kalcio koncentraciją serume, sumažindamas kalcio išsiskyrimą su šlapimu ir sumažindamas fosforo koncentraciją serume.

Natpar pirminė amino rūgščių seka yra tokia pati kaip endogeninio parathormono, manoma, kad jo fiziologinis poveikis yra toks pat.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Natpar saugumas ir klinikiniai veiksmingumo įrodymai gydant hipoparatiroze sergančius suaugusius pacientus patvirtinti atliekant 1 atsitiktinės atrankos, placebu kontroliuojamą tyrimą ir atvirą tęstinį tyrimą. Šių tyrimų metu Natpar buvo leidžiamas savarankiškai, paros dozė buvo viena nuo 25 iki 100 mikrogramų injekcija po oda.

Tyrimas 1 – REPLACE

Šio tyrimo tikslas buvo palaikyti kalcio koncentraciją serume Natpar pagalba, sumažinant geriamojo kalcio ir aktyviojo vitamino D dozę arba nutraukiant jų vartojimą. Tai buvo 24 savaičių trukmės, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas. Šiame tyrime lėtine hipoparatiroze sergantys pacientai, kuriems buvo skiriamas kalcis ir aktyvioji vitamino D forma (vitamino D metabolitai ar analogai), buvo atsitiktinai atrinkti į Natpar (n = 84) ar placebo (n = 40) grupes. Vidutinis amžius buvo 47,3 metai (nuo 19 iki 74 metų amžiaus ribose), 79 % buvo moterys. Pacientai sirgo hipoparatiroze vidutiniškai 13,6 metų.

Atsitiktinės atrankos metu aktyviosios formos vitamino D dozė buvo sumažinta 50 %, pacientai buvo atsitiktinai atrinkti į Natpar 50 mikrogramų per parą ir placebo grupes. Po atsitiktinės atrankos sekė 12 savaičių trukmės Natpar titravimo fazė ir 12 savaičių trukmės Natpar dozės išlaikymo fazė.

Devyniasdešimčiai procentų atsitiktinės atrankos būdu atrinktų pacientų buvo skirtas 24 savaites trukęs gydymas.

Atliekant veiksmingumo analizę, tiriamieji, kuriems tiko trys komponentai iš trijų dalių atsako kriterijų, buvo registruojami kaip gavę atsaką į gydymą. Atsaką gavusysis buvo apibūdinamas naudojant sudėtinį pirminio veiksmingumo vertinimo kriterijų, kai jo reikšmės sumažėjimas buvo ne mažesnis kaip 50 % lyginant su gydymo pradžios aktyviojo vitamino D doze IR ne mažesnis kaip 50 % lyginant su gydymo pradžios geriamojo kalcio doze IR kai jo pagal albuminą koreguotos bendros kalcio koncentracijos serume rodiklis išliko toks pat arba normalizavosi, lyginant su gydymo pradžios reikšme (≥ 1,875 mmol/l) ir neviršijo laboratorinių normos ribų viršutinės ribos.

Gydymo pabaigoje, 46 iš 84 (54,8 %) Natpar gydytų pacientų pasiekė pirminį vertinimo kriterijų, lyginant su placebo – 1 iš 40 (2,5 %) pacientų (p < 0,001).

24 savaitę iš dalyvavimą tyrime užbaigusių pacientų, 34 iš 79 (43 %) Natpar grupės pacientų nebuvo priklausomi nuo gydymo aktyviuoju vitaminu D, jiems buvo skiriama ne daugiau kaip 500 mg kalcio citrato, palyginimas placebo grupėje – 2 iš 33 (6,1 %) pacientų (p < 0,001).

Šešiasdešimt devyniems procentams (58 iš 84) į Natpar grupę atsitiktinai atrinktų tiriamųjų buvo

≥ 50 % sumažinta geriamojo kalcio dozė, palyginimas su atrinktais į placebo grupę – 7,5 % (3 iš 40) tiriamųjų. Vidutinis geriamojo kalcio dozės procentinis pokytis lyginant su gydymo pradžia buvo -

51,8 % (SD 44,6) Natpar gydomų tiriamųjų grupėje, o placebo grupėje atitinkamai 6,5 % (SD 38,5) (p < 0,001). Be to, 87 % (73 iš 84) Natpar gydytų pacientų stebėtas ≥ 50 % geriamojo aktyviojo vitamino D dozės sumažėjimas, placebo grupėje – atitinkamai 45 % (18 iš 40) pacientų.

Tyrimas 2 – RACE

Tyrimas 2 yra ilgalaikis, atviras tęstinis tyrimas, atliktas skiriant Natpar poodinę injekciją vieną kartą per parą hipoparatiroze sergantiems pacientams, kurie baigė dalyvavimą ankstesniame Natpar tyrime.

Tyrime dalyvavo viso 49 pacientai. Pacientams buvo skiriama 25 mikrogramai, 50 mikrogramų,

75 mikrogramai arba 100 mikrogramų per parą maždaug 40 mėnesių (vidutiniškai 1067 dienų, ribos - nuo 41 iki 1287 dienų).

Rezultatai parodė, kad Natpar fiziologinis poveikis išliko patvarus visus 36 mėnesius, atsižvelgiant į stabilų vidutinės albuminu koreguoto kalcio koncentracijos serume lygį (n = 36, 2,06 ± 0,17 mmol/l), kalcio koncentracijos išsiskyrimo šlapime sumažėjimą lyginant su gydymo pradžia (n = 36,

−1,21 ± 5,5 mmol/24 h), fosforo koncentracijos serume sumažėjimą (n = 36, −0,22 ± 0,29 mmol/l) ir normalią kalcio ir fosfatų sandaugą (n = 35, < 4,4 mmol2/l2).

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Natpar tyrimų su vienu ar daugiau vaikų, sergančių hipoparatiroze, populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

Šio vaistinio preparato registracija yra sąlyginė. Tai reiškia, kad laukiama tolesnių duomenų apie šį vaistinį preparatą.

Europos vaistų agentūra bent kartą per metus peržiūrės naują informaciją apie šį vaistinį preparatą ir prireikus atnaujins šią PCS.

5.2Farmakokinetinės savybės

Hipoparatiroze sergančių tiriamųjų Natpar farmakokinetika po poodinės injekcijos šlaunies srityje buvo tokia pati kaip ir sveikų po menopauzės amžiaus moterų, kurioms prieskydinės liaukos hormonas buvo leidžiamas šlaunies ir pilvo srityse.

Absorbcija

Po oda suleisto Natpar absoliutus biologinis prieinamumas yra 53 %.

Pasiskirstymas

Į veną suleisto Natpar pasiskirstymo tūris stabilioje būsenoje yra 5,35 l.

Biotransformacija

In vitro ir in vivo tyrimų metu paaiškėjo, kad Natpar klirensas yra visų pirma kepenyse vykstantis procesas, o inkstų atliekamas vaidmuo yra mažesnis.

Eliminacija

Kepenyse didžiąją dalį prieskydinės liaukos hormono suskaido katepsinai. Inkstuose prieskydinės liaukos hormonas ir C-terminaliniai fragmentai pašalinami glomerulų filtracijos būdu.

Santykis tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos

Prieskydinės liaukos hormonas (rDNR) buvo vertinamas atvirame farmakokinetiniame / farmakodinaminiame tyrime, kurio metu 7 hipoparatiroze sergantiems pacientams buvo skiriamos vienkartinės 50 ir 100 mikrogramų dozės, leidžiamos po oda, su 7 dienų vaistinio preparato išplovimo laikotarpiu tarp dozių.

Natpar didžiausia koncentracija plazmoje (vidutinė Tmax) susidaro per 5–30 minučių, o antrasis paprastai mažesnis koncentracijos pakilimas įvyksta po 1–2 valandų. Stebėtas pusinės eliminacijos

periodas (t1/2) buvo 3,02 ir 2,83 valandos, atitinkamai su 50 ir 100 mikrogramų dozėmis. Didžiausias vidutinis kalcio koncentracijos serume padidėjimas per 12 valandų buvo apie 0,125 mmol/l ir

0,175 mmol/l, atitinkamai su 50 mikrogramų ir 100 mikrogramų dozėmis.

Poveikis mineralų apykaitai

Gydant Natpar hipoparatiroze sergančių pacientų kalcio koncentracija serume padidėja, ji didėja priklausomai nuo dozės. Po vienkartinės prieskydinės liaukos hormono (rDNR) injekcijos vidutinė bendra kalcio koncentracija serume pasiekia aukščiausią ribą per 10–12 valandų. Kalceminis poveikis po vaistinio preparato vartojimo išlieka ilgiau kaip 24 valandas.

Kalcio išsiskyrimas su šlapimu

Gydant Natpar kalcio išsiskyrimas su šlapimu sumažėja 13 ir 23 % (atitinkamai skiriant 50 ir

100 mikrogramų dozę) žemiausias lygis pasiekiamas per 3–6 valandas, vėliau per 16–24 valandas vėl atsistato ta pati iki dozės skyrimo buvusi koncentracija.

Fosforas

Po Natpar injekcijos fosforo koncentracija serume pirmąsias 4 valandas proporcingai mažėja, atitinkamai PTH (1-84) koncentracijai, ir išlieka ilgiau kaip 24 valandas.

Aktyvusis vitaminas D

1,25(OH)2D koncentracija serume iki maksimumo padidėja po vienkartinės Natpar dozės injekcijos praėjus maždaug 12 valandų, vėliau grįžta iki beveik pradinio lygio per 24 valandas. Skiriant

50 mikrogramų dozę buvo stebimas didesnis 1,25(OH)2D koncentracijos padidėjimas serume, negu skiriant 100 mikrogramų dozę, dėl to, kad serumo kalcis tiesiogiai slopina inkstų fermentą 25- hidroksivitamino D-1-hidroksilazę.

Ypatingos populiacjos

Kepenų funkcijos sutrikimas

Buvo atliktas farmakokinetikos tyrimas su hipoparatiroze nesergančiais tiriamaisiais, 6 vyrais

ir 6 moterimis, kurie turėjo vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimą (rodiklis pagal Child-Pugh skalę 7–9 [B laipsnis]), ir palyginta su atitinkama grupe 12 tiriamųjų, kurių kepenų funkcija buvo normali. Po vienkartinės 100 mikrogramų dozės suleidimo po oda vidutinė Cmax reikšmė ir pagal gydymo pradžios reikšmę koreguota Cmax reikšmė buvo 18–20 % didesnė tų tiriamųjų, kuriems pasireiškė vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, lyginant su grupe, kurioje funkcija buvo normali. Bendros kalcio koncentracijos serume ir laiko vertinime lyginant abiejų kepenų funkcijos grupių rezultatus akivaizdžių skirtumų nepastebėta. Nerekomenduojama koreguoti Natpar dozės pacientams, kuriems yra lengvo ar vidutinio laipsnio kepenų funkcijos sutrikimas. Duomenų apie gydymą sunkaus kepenų funkcijos sutrikimo atvejais nėra.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Buvo stebima 16 tiriamųjų, kurių inkstų funkcija nebuvo sutrikusi (kreatinino klirensas (CLcr)

> 80 ml/min), ir 16 tiriamųjų, kurių inkstų funkcija buvo sutrikusi, farmakokinetika po vienkartinės Natpar 100 mikrogramų dozės po oda. Tiriamųjų, kurių inkstų funkcijos sutrikimas buvo lengvo- vidutinio sunkumo (CLcr nuo 30 iki 80 ml/min), vidutinė didžiausia PTH koncentracija (Cmax) po 100 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR) dozės buvo apytiksliai 23 % didesnė už

tiriamųjų, kurių inkstų funkcija buvo normali. PTH ekspozicija, įvertinta pagal AUC0-last ir pagal dozės

gydymo pradžioje koreguotą AUC0-last buvo maždaug 3,9 % ir 2,5 %, atitinkamai didesnė negu ta, kuri buvo išmatuota su tiriamaisiais, kurių inkstų funkcija buvo normali.

Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, jei inkstų funkcijos sutrikimas lengvas ar vidutinio sunkumo (kreatinino klirensas CLcr 30–80 mL/min), dozės keisti nereikia. Nebuvo atlikti tyrimai su pacientais, kuriems atliekama inkstų dializė. Duomenų apie gydymą sunkaus inkstų funkcijos sutrikimo atvejais nėra.

Vaikų populiacija

Pacientų vaikų farmakokinetikos duomenų nėra.

Senyvo amžiaus pacientai

Su Natpar atliktame klinikiniame tyrime nedalyvavo pakankamas skaičius tiriamųjų, kurių amžius buvo 65 ir daugiau, kad būtų galima nustatyti, ar šių tiriamųjų atsakas buvo kitoks negu jaunesnių tiriamųjų.

Lytis

REPLACE tyrimo metu nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingų lyčių skirtumų.

Svoris

Nereikia koreguoti dozės atsižvelgiant į svorį.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, mutageniškumo, toksinio poveikio vaisingumui ir bendrai reprodukcijai bei vietinio toleravimo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Žiurkėms, kurioms 2 metus kasdien buvo leidžiama Natpar, nustatytas nuo dozės priklausomas nenormalus kaulo formavimasis, ir dažniau atsirado kaulo auglių, įskaitant osteosarkomą, tikriausiai dėl negenotoksinio mechanizmo. Kadangi žmogaus bei žiurkės kaulo fiziologija skiriasi, tokio poveikio klinikinė reikšmė nežinoma. Klinikinių tyrimų metu osteosarkomos atvejų nestebėta.

Natpar neturėjo neigiamos įtakos žiurkių vaisingumui ar ankstyvam embrioniniam vystymuisi, embriofetaliniam žiurkių ir triušių vystymuisi ar žiurkių jauniklių vystymuisi iki ir po gimimo. Labai mažas Natpar kiekis išsiskiria su žindančių žiurkių pienu.

Beždžionėms 6 mėnesius kasdien leidžiant dozę po oda buvo dažniau stebima inkstų kanalėlių mineralizacija, kai ekspozicijos lygis buvo 2,7 karto didesnis už didžiausios dozės klinikinės ekspozicijos lygį.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai

Natrio chloridas

Manitolis

Citrinų rūgštis monohidratas

Natrio hidroksidas (pH korekcijai)

Tirpiklis

Metakrezolis

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais vaistiniais preparatais.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

Paruoštas tirpalas

Nustatyta, kad paruošus tirpalą cheminės ir fizinės tirpalo savybės išlieka stabilios iki 14 dienų, jei saugoma šaldytuve (2 °C – 8 °C) ir ne ilgiau kaip 3 paras laikant ne šaldytuve ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, 14 dienų naudojimo laikotarpiu.

Laikyti švirštiklį, kuriame yra paruoštas užtaisas, sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Užtaisą laikyti užtaiso dėkle išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Užtaiso dėkle esantis dviejų kamerų stiklinis užtaisas, pagamintas iš I tipo stiklo, su 2 guminiais

(bromobutilo gumos) ribokliais, apspaustas (aliuminio) dangteliu su bromobutilo gumos sandarikliu.

Natpar 25 mikrogramai

Violetiniame dėkle kiekvieno užtaiso pirmojoje kameroje yra 350 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR) miltelių pavidale, antrojoje kameroje – 1000 mikrolitrų tirpiklio (atitinka 14 dozių).

Natpar 50 mikrogramų

Raudoname dėkle kiekvieno užtaiso pirmojoje kameroje yra 700 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR) miltelių pavidale, antrojoje kameroje – 1000 mikrolitrų tirpiklio (atitinka 14 dozių).

Natpar 75 mikrogramai

Pilkame dėkle kiekvieno užtaiso pirmojoje kameroje yra 1050 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR) miltelių pavidale, antrojoje kameroje – 1000 mikrolitrų tirpiklio (atitinka 14 dozių).

Natpar 100 mikrogramų

Mėlyname dėkle kiekvieno užtaiso pirmojoje kameroje yra 1400 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR) miltelių pavidale, antrojoje kameroje – 1000 mikrolitrų tirpiklio (atitinka 14 dozių).

Pakuotės dydis: dėžutė su 2 užtaisais.

Dėžutės/užtaiso spalvos naudojamos žymėti skirtingus stiprumus.

25 mikrogramai – violetinė

50 mikrogramų – raudona

75 mikrogramai – pilka

100 mikrogramų – mėlyna

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieskydinės liaukos hormonas (rDNR) leidžiamas naudojant užtaisą su daugkartinio naudojimo švirkštikliu. Kiekvieną švirkštiklį gali naudoti tik vienas pacientas. Kiekvienai injekcijai naudojama nauja sterili adata. Naudojamos 31 G x 8 mm švirkštiklio adatos. Paruoštas tirpalas turi būti bespalvis ir praktiškai be pašalinių dalelių; prieskydinės liaukos hormoną (rDNR) vartoti draudžiama, jei paruoštas tirpalas yra drumstas, spalvotas ar jame yra matomų dalelių.

NEGALIMA KRATYTI ruošimo metu ar paruošus, nes tai gali sukelti veikliosios medžiagos denatūraciją.

Prieš naudodami daugkartinio naudojimo švirkštiklį perskaitykite pakuotės lapelyje pateiktą naudojimo instrukciją.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2017 m. balandžio 24 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai