Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – ženklinimas - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNatpar
ATC kodasH05AA03
Sudėtisparathyroid hormone
GamintojasShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Natpar 25 mikrogramai / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Natpar 50 mikrogramų / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Natpar 75 mikrogramai / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Natpar 100 mikrogramų / dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Prieskydinės liaukos hormonas (rDNR)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 25 mikrogramai prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekviename užtaise yra 350 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 50 mikrogramai prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekviename užtaise yra 700 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 75 mikrogramai prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekviename užtaise yra 1050 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekvienoje paruošto tirpalo 71,4 mikrolitrų dozėje yra 100 mikrogramai prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

Kiekviename užtaise yra 1400 mikrogramų prieskydinės liaukos hormono (rDNR).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, manitolis, citrinų rūgštis monohidratas, metakrezolis, natrio hidroksidas (pH koreguoti), injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2 užtaisai jų dėkluose

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

Naudoti su maišymo prietaisu, Natpar švirkštikliu, švirkštiklio adatomis

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Užtaisą su sumaišytu turiniu išmeskite po 14 dienų.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Užtaisą laikyti jo užtaiso dėkle, išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Airija

.

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽTAISO TALPYKLĖS ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Natpar 25 mcg / dozėje milteliai injekciniam tirpalui

Natpar 50 mcg / dozėje milteliai injekciniam tirpalui

Natpar 75 mcg / dozėje milteliai injekciniam tirpalui

Natpar 100 mcg / dozėje milteliai injekciniam tirpalui

Prieskydinės liaukos hormonas (rDNR)

Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.KITA

PRIMINIMO ETIKETĖS TEKSTAS (pridėtas pakuotėje)

Uždėkite adatą prieš maišydami

Žr. naudojimo instrukcijas

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai