Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Preparato charakteristikų santrauka - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNeoclarityn
ATC kodasR06AX27
Sudėtisdesloratadine
GamintojasMerck Sharp

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Neoclarityn 5 mg plėvele dengtos tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 5 mg desloratadino.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas: Šio vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Neoclarityn skirtas simptomų palengvinimui suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 12 metų) sergant:

-alerginiu rinitu (žr. 5.1 skyrių)

-dilgėline (žr. 5.1 skyrių)

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems)

Rekomenduojama Neoclarityn dozė yra viena tabletė vieną kartą per parą.

Epizodinį alerginį rinitą (simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę ar trumpiau kaip

4 savaites) reikia gydyti atsižvelgiant paciento ligos istoriją. Simptomams išnykus, gydymą galima nutraukti, o jiems pasireiškus, vėl pradėti gydymą.

Nuolatinį alerginį rinitą (simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites), alergeno veikimo laikotarpiu, pacientui galima rekomeduoti gydyti ilgą laiką.

Vaikų populiacija

Klinikinių tyrimų metu duomenų apie desloratadino veiksmingumą 12-17 metų amžiaus paaugliams gauta nepakankamai (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Neoclarityn 5 mg plėvele dengtų tablečių vartojimo vaikams iki 12 metų saugumas ir veiksmingumas neįrodytas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Dozę galima vartoti kartu su maistu ar be jo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai arba loratadinui.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kai yra sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas, Neoclarityn reikia vartoti atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

Desloratadino turi būti skiriama atsargiai, jeigu pacientui arba jo šeimos nariams yra buvę traukulių, kadangi vartojant šį vaistinį preparatą padidėja naujų traukulių rizika, ypač mažiems vaikams. Jeigu desloratadino vartojančiam pacientui pasireiškė traukulių, gydytojas gali nuspręsti nutraukti gydymą šiuo vaistiniu preparatu.

Ligoniams, kuriems diagnozuota retų paveldimų galaktozės netoleravimo, Lapp laktazės stokos arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcijos sutrikimų, šį vaistinį preparatą vartoti draudžiama.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Klinikinių tyrimų metu desloratadino tabletes vartojus kartu su eritromicinu ar ketokonazolu, kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Klinikinės farmakologijos tyrimo metu kartu su alkoholiu vartotos Neoclarityn tabletės psichomotoriką bloginančio alkoholio poveikio nesustiprino (žr. 5.1 skyrių). Vis dėlto vaistui esant rinkoje yra pastebėta alkoholio netoleravimo ir apsinuodijimo juo atvejų. Dėl to alkoholio vartojantiems asmenims šį vaistinį preparatą skirti reikia atsargiai.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Daug duomenų apie nėščias moteris (daugiau kaip 1 000 nėštumų baigčių) rodo, kad desloratadinas nei apsigimimų, nei toksinio poveikio vaisiui ar naujagimiui nesukelia. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėštumo metu Neoclarityn geriau nevartoti.

Žindymas

Desloratadinas buvo nustatytas gydomų moterų žindomų naujagimių/kūdikių organizme. Desloratadino poveikis naujagimiams/kūdikiams nežinomas. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Neoclarityn.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį vyrų ir moterų vaisingumui nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Remiantis klinikiniais tyrimais, Neoclarityn gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Pacientams reikia pasakyti, kad daugumai žmonių mieguistumas nepasireiškia. Nepaisant to, kadangi žmonių atsakas į visus vaistinius preparatus yra individualus, rekomenduojama patarti pacientams, kad kol nepaaiškės jų individualus atsakas į šį vaistinį preparatą, jie neužsiimtų budrumo reikalaujančia veikla, tokia kaip vairavimas ar mechanizmų valdymas.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Klinikinių tyrimų metu, vartojant rekomenduojamas 5 mg per parą dozes pagal įvairias indikacijas, įskaitant alerginį rinitą ir lėtinę idiopatinę dilgėlinę, nepageidaujamas Neoclarityn poveikis buvo pastebėtas 3 pacientų daugiau, nei gydytiems placebu. Dažniausi nepageidaujami reiškiniai,

pastebėti dažniau, negu vartojus placebo, buvo nuovargis (1,2 %), burnos džiūvimas (0,8 %) ir galvos skausmas (0,6 %).

Vaikų populiacija

Klinikinio tyrimo su 578 paaugliais nuo 12 iki 17 metų amžiaus metu dažniausias nepageidaujamas reiškinys buvo galvos skausmas; jis pasireiškė 5,9 % desloratadinu gydytų ligonių ir 6,9 % ligonių, vartojusių placebą.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Klinikinių tyrimų metu pasireiškusių nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešimų gauta daugiau, negu placebo atveju, dažnis bei kitas nepageidaujamas poveikis, pastebėtas vaistiniam preparatui patekus į rinką yra pateikti žemiau esančioje lentelėje. Dažniai yra apibrėžiami taip: labai dažni

(≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti < 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos į Neoclarityn

Psichikos sutrikimai

Labai reti

Haliucinacijos

 

Dažnis nežinomas

Nenormalus elgesys, agresyvumas

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Galvos skausmas

 

Labai reti

Galvos svaigimas, mieguistumas, nemiga,

 

 

padidėjęs psichomotorinis aktyvumas,

 

 

traukuliai

Širdies sutrikimai

Labai reti

Tachikardija, palpitacija

 

Dažnis nežinomas

QT intervalo pailgėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Burnos džiūvimas

 

Labai reti

Pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas,

 

 

virškinimo sutrikimas, viduriavimas

Kepenų, tulžies pūslės ir

Labai reti

Padidėjęs kepenų fermentų ir bilirubino

latakų sutrikimai

 

kiekis, hepatitas

 

Dažnis nežinomas

Gelta

Odos ir poodinio audinio

Dažnis nežinomas

Jautrumas šviesai

sutrikimai

 

 

Skeleto, raumenų ir

Labai reti

Raumenų skausmas

jungiamojo audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

Labai reti

Padidėjusio jautrumo reakcijos (tokios kaip

 

 

anafilaksija, angioedema, apsunkintas

 

 

kvėpavimas, niežulys, bėrimas ir dilgėlinė)

 

Dažnis nežinomas

Astenija

Vaikų populiacija

Kiti nepageidaujami poveikiai vaikams, pastebėti vaistui esant rinkoje ir kurių dažnis nežinomas, yra QT intervalo pailgėjimas, aritmija, bradikardija, nenormalus elgesys ir agresyvumas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

Gydymas

Perdozavimo atveju parinkite tinkamas priemones, skirtas neabsorbuotai veikliajai medžiagai pašalinti. Rekomenduojamas simptominis ir palaikomasis gydymas.

Desloratadinas nepasišalina hemodializuojant; nežinoma, ar jis pasišalina peritoninės dializės būdu.

Simptomai

Kartotinių dozių klinikiniame tyrime vartojant iki 45 mg desloratadino dozes (devynis kartus daugiau nei klinikinė dozė), kliniškai reikšmingo poveikio nepastebėta.

Vaikų populiacija

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - antihistamininiai vaistai, H1 antagonistai, ATC kodas - R06A X27.

Veikimo mechanizmas

Desloratadinas nesukelia sedacijos, yra ilgai veikiantis histamino antagonistas, kuris pasižymi selektyviu periferinius H1 receptorius blokuojančiu veikimu. Išgėrus vaisto, desloratadinas pasirinktinai blokuoja periferinius histamino H1 receptorius, nes ši medžiaga nepatenka į centrinę nervų sistemą.

Atlikus tyrimus in vitro pastebėta, kad desloratadinas pasižymi priešalerginėmis savybėmis. Toks poveikis apima uždegimą skatinančių citokinų, tokių kaip IL-4, IL-6, IL-8 ir IL-13 atpalaidavimo iš žmogaus tukliųjų ląstelių/bazofilų, slopinimą bei P-selektino adhezijos molekulės raiškos ant endotelio ląstelių slopinimą. Klinikinė šių tyrimų svarba dar turi būti patvirtinta.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Klinikinio tyrimo metu, kai buvo skiriamos kartotinės dozės, kada 14 parų buvo vartojama iki 20 mg desloratadino per parą, nebuvo pastebėtas kliniškai ar statistiškai reikšmingas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai. Atliekant klinikinį farmakologinį tyrimą, kai 10 parų buvo vartojama 45 mg desloratadino per parą (9 kartus didesnė nei klinikinė dozė), nepailgėjo QTc intervalas.

Klinikinių tyrimų metu, kada buvo skiriamos kartotinės dozės ir tiriama sąveika su ketokonazolu ir eritromicinu, nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingų desloratadino koncentracijos kraujo plazmoje pokyčių.

Desloratadinas sunkiai skverbiasi į centrinę nervų sistemą. Atliekant kontroliuojamus klinikinius tyrimus su rekomenduojama 5 mg per parą doze, nepastebėtas padidėjęs mieguistumas, lyginant su placebu. Klinikinių tyrimų metu, vartojant vienkartinę 7,5 mg Neoclarityn paros dozę, nepastebėta įtakos psichomotorikai. Tiriant suaugusiuosius po vienkartinės desloratadino 5 mg dozės, nustatyta, kad skrendant lėktuvu preparatas nesukelia jiems padidėjusio mieguistumo ir neveikia kitų rodiklių susijusių su skrydžiu.

Klinikinių farmakologinių desloratadino tyrimų metu, kartu vartojant alkoholį, nepadidėjo alkoholio sukeliamas slopinantis poveikis psichomotorikai, nesustiprėjo mieguistumas. Nepastebėta reikšmingų psichomotorinių testų rezultatų skirtumų, lyginant tiriamųjų grupes, vartojusias desloratadino ir placebo, kartu su alkoholiu arba be jo.

Pacientams, sergantiems alerginiu rinitu, Neoclarityn veiksmingai susilpnino ligos simptomus, pavyzdžiui, čiaudulį, nosies išskyras, niežėjimą, taip pat akių niežėjimą, ašarojimą ir paraudimą, gomurio niežėjimą. Neoclarityn veiksmingas 24 valandas.

Vaikų populiacija

Tyrimų su 12-17 metų amžiaus paaugliais metu Neoclarityn tablečių veiksmingumas akivaizdžiai nustatytas nebuvo.

Greta įprasto alerginių rinitų klasifikavimo į sezoninį ir nuolatinį, galimas alternatyvus klasifikavimas, atsižvelgiant į simptomų trukmę, į epizodinį alerginį rinitą ir nuolatinį alerginį rinitą. Epizodinis alerginis rinitas, kai simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę arba trumpiau kaip 4 savaites. Nuolatinis alerginis rinitas, kai simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites.

Vertinant pagal rinokonjunktyvito įtakos gyvenimo kokybei skalę, Neoclarityn veiksmingai silpnino sezoninio alerginio rinito sukeliamus nepatogumus. Geriausi rezultatai buvo gauti sprendžiant praktines problemas ir dienos veiklos kokybę, kurią riboja ligos simptomai.

Dėl panašios patofiziologijos, nors ir besiskiriančios etiologijos, bei paprastesnės pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, atrankos, tyrimų metu lėtinė idiopatinė dilgėlinė buvo naudojama, kaip dilgėlinės tipo būklės klinikinis modelis. Visų dilgėlinių atsiradimo priežastis yra histamino išskyrimas, todėl, remiantis klinikinėmis rekomendacijomis, manoma, kad desloratadinas veiksmingai palengvins ne tik lėtinės idiopatinės dilgėlinės, bet ir kitų dilgėlinių simptomus.

Dviejuose placebo kontroliniuose šešių savaičių trukmės tyrimuose, kuriuose dalyvavo pacientai, sergantys lėtine idiopatine dilgėline, Neoclarityn buvo efektyvus, susilpnino odos niežulį ir sumažino odos bėrimų dydį ir skaičių jau pačią pirmą gydymo dieną. Kiekviename tyrime vaisto poveikis buvo ilgesnis už 24 valandų dozavimo intervalus. Kaip ir atliekant kitus tyrimus su antihistamininiais preparatais, gydant lėtinę idiopatinę dilgėlinę, nebuvo vertinama nedidelė dalis pacientų, nejautrių antihistamininiams preparatams. Niežulio sumažėjimas daugiau nei 50 buvo nustatytas 55 pacientų, gydytų desloratadinu, lyginant su 19 placebo grupėje. Gydant Neoclarityn, nakties miegas ir dienos aktyvumas buvo reikšmingai mažiau sutrikę, vertinant pagal keturių balų skalę, naudojamą nustatant šiuos pokyčius.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Desloratadino kraujo plazmoje galima aptikti praėjus 30 minučių po preparato vartojimo. Desloratadinas gerai absorbuojamas, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje pasiekiama maždaug po 3 valandų, terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra maždaug 27 valandos. Desloratadino kaupimosi laipsnis atitinka pusinės eliminacijos periodą (maždaug 27 valandos) dozuojant kartą per parą. Desloratadino bioprieinamumas priklauso nuo dozės intervale tarp 5 mg ir 20 mg.

Atliekant farmakokinetinį tyrimą, kai demografinė pacientų populiacija buvo palyginta su bendra sezoninio alerginio rinito populiacija, 4 asmenų nustatyta didesnė desloratadino koncentracija.Šis procentas kinta priklausomai nuo etninės sudėties. Didžiausia desloratadino koncentracija buvo apie 3 kartus didesnė praėjus maždaug 7 valandoms, o terminalinės fazės pusinės eliminacijos periodas buvo maždaug 89 valandos. Vaisto saugumas šiems pacientams buvo toks pat kaip ir įprastoje populiacijoje.

Pasiskirstymas

Desloratadino vidutiniškas kiekis (83 – 87 ) jungiasi su kraujo plazmos baltymais. Nėra įrodymų, kad vartojant kartą per parą (nuo 5 mg iki 20 mg) 14 dienų vaistas kaupiasi organizme ir tai turi įtakos klinikiniam poveikiui.

Biotransformacija

Kadangi dar nėra nustatyta, kuris fermentas yra atsakingas už desloratadino metabolizmą, todėl sąveikos su kitais vaistiniais preparatais tikimybės paneigti negalima. Desloratadinas neslopina CYP3A4 in vivo, o tyrimai in vitro parodė, kad jis neslopina CYP2D6 ir nėra P-glikoproteino substratas ar inhibitorius.

Eliminacija

Atliekant tyrimą su vienkartine 7,5 mg desloratadino doze, maistas (labai riebūs ir kaloringi pusryčiai) neturėjo įtakos desloratadino dispozicijai Atlikus atskirą tyrimą nustatyta, kad, greipfrutų sultys neturėjo įtakos desloratadino dispozicijai.

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Desloratadino farmakokinetika lėtiniu inkstų nepakankamumu (LIN) sergančių pacientų organizme buvo palyginta su farmakokinetika sveikų tiriamųjų organizme vieno vienkartinės dozės tyrimo ir vieno kartotinių dozių tyrimo metu. Vienkartinės dozės tyrimo duomenimis, pacientų, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 2 kartus didesnė, o pacientų, kuriems yra sunkus LIN - maždaug 2,5 karto didesnė, negu sveikų tiriamųjų organizme. Kartotinių dozių tyrimo duomenimis, pusiausvyra nusistovėdavo po 11-osios dienos ir, palyginus su sveikais tiriamaisiais, tiriamųjų, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 1,5 karto didesnė, o sunkiu LIN sirgusių tiriamųjų - maždaug 2,5 karto didesnė. Abiejų tyrimų metu ekspozicija (AUC ir Cmax) desloratadinu ir 3-hidroksidesloratadinu pokyčiai nebuvo kliniškai reikšmingi.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Desloratadinas yra pagrindinis veiklus loratadino metabolitas. Ikiklinikiniai desloratadino ir loratadino tyrimai parodė, kad nėra kiekybinių ir kokybinių skirtumų tarp šių medžiagų toksiškumo, kai desloratadino ekspozicija yra panaši.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Tai, kad vaistas nėra kancerogeniškas, patvirtina desloratadino ir loratadino tyrimai.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis: kalcio vandenilio fosfatas dihidratas, mikrokristalinė celiuliozė, kukurūzų krakmolas, talkas.

Tabletės apvalkalas: dengiančioji plėvelė (joje yra: laktozės monohidrato, hipromeliozės, titano dioksido, makrogolio 400, indigotino (E132)); skaidrus apvalkalas (jame yra: hipromeliozės, makrogolio 400), iš vaškinės kopernicijos (Copernicia cerifera) lapų gaminamas vaškas, baltasis vaškas.

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Neoclarityn tiekiamas lizdinėse plokštelėse, pagamintose iš folija padengtos laminuotos lakštinės plėvelės.

Lakštinė plėvelė pagaminta iš polichlortrifluoretileno (PCTFE)/polivinilchlorido (PVC) plėvelės (liečiasi su vaistu), uždengta aliuminio folija, kuri padengta užlydytu vinilo apvalkalu (liečiasi su vaistu).

Pakuotėje po 1, 2, 3, 5, 7,10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/00/161/001-013

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2001 m. sausio mėn. 15 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2006 m. sausio mėn. 15 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Neoclarityn 2,5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 2,5 mg desloratadino.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas:

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra manitolio ir aspartamo (E951).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Burnoje disperguojamoji tabletė.

Šviesiai raudonos, plokščios, apvalios, margos tabletės, kurių vienoje pusėje yra žymuo „K“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Neoclarityn skiriamas suaugusiesiems, 12 metų ir vyresniems paaugliams bei vaikams nuo 6 iki 11 metų simptomų palengvinimui sergant:

-alerginiu rinitu (žr. 5.1 skyrių)

-dilgėline (žr. 5.1 skyrių)

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems)

Rekomenduojama Neoclarityn dozė yra dvi 2,5 mg burnoje disperguojamosios tabletės, dedamos į burną vieną kartą per parą.

Vaikų populiacija

Vyresniems kaip 6 ir jaunesniems kaip 11 metų amžiaus vaikams rekomenduojama Neoclarityn dozė yra viena 2,5 mg burnoje disperguojamoji tabletė, dedama į burną vieną kartą per parą.

Neoclarityn 2,5 mg burnoje disperguojamųjų tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 6 metų neištirti. Duomenų nėra.

Klinikinių tyrimų metu duomenų apie desloratadino veiksmingumą nuo 6 iki 11 metų amžiaus vaikams gauta nedaug (žr. 5.2 skyrių).

Klinikinių tyrimų metu duomenų apie desloratadino veiksmingumą 12-17 metų amžiaus paaugliams gauta nepakankamai (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Epizodinį alerginį rinitą (simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę ar trumpiau kaip

4 savaites) reikia gydyti atsižvelgiant į paciento ligos istoriją. Simptomams išnykus, gydymą galima nutraukti, o jiems pasireiškus, vėl pradėti gydymą.

Nuolatinį alerginį rinitą (simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites) alergeno veikimo laikotarpiu pacientui galima rekomeduoti gydyti ilgą laiką.

Vartojimo metodas Vartoti per burną.

Dozę galima vartoti kartu su maistu ar be jo.

Iškart prieš vartojant, reikia atsargiai nuplėšti lizdinės plokštelės viršų ir išimti burnoje disperguojamųjų tablečių dozę, stengiantis jos nesutrinti. Burnoje disperguojamųjų tablečių dozė dedama į burną, kur ji akimirksniu ištirpsta. Kad nuryti dozę, vanduo ar kitas skystis nereikalingi. Dozę reikia išgerti iškart, kai tik išimama iš lizdinės plokštelės.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai arba loratadinui.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kai yra sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas, Neoclarityn reikia vartoti atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

Desloratadino turi būti skiriama atsargiai, jeigu pacientui arba jo šeimos nariams yra buvę traukulių, kadangi vartojant šį vaistinį preparatą padidėja naujų traukulių rizika, ypač mažiems vaikams. Jeigu desloratadino vartojančiam pacientui pasireiškė traukulių, gydytojas gali nuspręsti nutraukti gydymą šiuo vaistiniu preparatu.

Vienoje 2,5 mg Neoclarityn disperguojamųjų tablečių dozėje yra 1,4 mg fenilalanino. Fenilalaninas gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Klinikinių tyrimų metu desloratadino tabletes vartojus kartu su eritromicinu ar ketokonazolu, kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Klinikinės farmakologijos tyrimo metu kartu su alkoholiu vartotos Neoclarityn tabletės psichomotoriką bloginančio alkoholio poveikio nesustiprino (žr. 5.1 skyrių). Vis dėlto vaistui esant rinkoje yra pastebėta alkoholio netoleravimo ir apsinuodijimo juo atvejų. Dėl to alkoholio vartojantiems asmenims šį vaistinį preparatą skirti reikia atsargiai.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Daug duomenų apie nėščias moteris (daugiau kaip 1 000 nėštumų baigčių) rodo, kad desloratadinas nei apsigimimų, nei toksinio poveikio vaisiui ar naujagimiui nesukelia. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėštumo metu Neoclarityn geriau nevartoti.

Žindymas

Desloratadinas buvo nustatytas gydomų moterų žindomų naujagimių/kūdikių organizme. Desloratadino poveikis naujagimiams/kūdikiams nežinomas. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Neoclarityn.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį vyrų ir moterų vaisingumui nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Remiantis klinikiniais tyrimais, Neoclarityn gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Pacientams reikia pasakyti, kad daugumai žmonių mieguistumas nepasireiškia. Nepaisant to, kadangi žmonių atsakas į visus vaistinius preparatus yra individualus, rekomenduojama patarti pacientams, kad kol nepaaiškės jų individualus atsakas į šį vaistinį preparatą, jie neužsiimtų budrumo reikalaujančia veikla, tokia kaip vairavimas ar mechanizmų valdymas.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Klinikinių tyrimų metu vaikams buvo skiriama desloratadino, sirupo pavidalu. Bendras nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo panašus vartojusių desloratadino sirupo ir placebo grupėse, reikšmingo vaisto saugumo skirtumo nuo suaugusiųjų ligonių nebuvo.

Klinikinių tyrimų metu, vartojant rekomenduojamas 5 mg per parą dozes pagal įvairias indikacijas, įskaitant alerginį rinitą ir lėtinę idiopatinę dilgėlinę, nepageidaujamas Neoclarityn poveikis buvo pastebėtas 3 pacientų daugiau, nei gydytiems placebu. Dažniausi nepageidaujami reiškiniai, pastebėti dažniau, negu vartojus placebo, buvo nuovargis (1,2 %), burnos džiūvimas (0,8 %) ir galvos skausmas (0,6 %).

Vaikų populiacija

Klinikinio tyrimo su 578 paaugliais nuo 12 iki 17 metų amžiaus metu dažniausias nepageidaujamas reiškinys buvo galvos skausmas; jis pasireiškė 5,9 % desloratadinu gydytų ligonių ir 6,9 % ligonių, vartojusių placebą.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Klinikinių tyrimų metu pasireiškusių nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešimų gauta daugiau, negu placebo atveju, dažnis bei kitas nepageidaujamas poveikis, pastebėtas vaistiniam preparatui patekus į rinką yra pateikti žemiau esančioje lentelėje. Dažniai yra apibrėžiami taip: labai dažni

(≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti < 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos į Neoclarityn

Psichikos sutrikimai

Labai reti

Haliucinacijos

 

Dažnis nežinomas

Nenormalus elgesys, agresyvumas

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Galvos skausmas

 

Labai reti

Galvos svaigimas, mieguistumas, nemiga,

 

 

padidėjęs psichomotorinis aktyvumas,

 

 

traukuliai

Širdies sutrikimai

Labai reti

Tachikardija, palpitacija

 

Dažnis nežinomas

QT intervalo pailgėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Burnos džiūvimas

 

Labai reti

Pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas,

 

 

virškinimo sutrikimas, viduriavimas

Kepenų, tulžies pūslės ir

Labai reti

Padidėjęs kepenų fermentų ir bilirubino

latakų sutrikimai

 

kiekis, hepatitas

 

Dažnis nežinomas

Gelta

Odos ir poodinio audinio

Dažnis nežinomas

Jautrumas šviesai

sutrikimai

 

 

Skeleto, raumenų ir

Labai reti

Raumenų skausmas

jungiamojo audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

Labai reti

Padidėjusio jautrumo reakcijos (tokios kaip

 

 

anafilaksija, angioedema, apsunkintas

 

 

kvėpavimas, niežulys, bėrimas ir dilgėlinė)

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos į Neoclarityn

 

Dažnis nežinomas

Astenija

Vaikų populiacija

Kiti nepageidaujami poveikiai vaikams, pastebėti vaistui esant rinkoje ir kurių dažnis nežinomas, yra QT intervalo pailgėjimas, aritmija, bradikardija, nenormalus elgesys ir agresyvumas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

Gydymas

Perdozavimo atveju parinkite tinkamas priemones, skirtas neabsorbuotai veikliajai medžiagai pašalinti. Rekomenduojamas simptominis ir palaikomasis gydymas.

Desloratadinas nepasišalina hemodializuojant; nežinoma, ar jis pasišalina peritoninės dializės būdu.

Simptomai

Kartotinių dozių klinikiniame tyrime vartojant iki 45 mg desloratadino dozes (devynis kartus daugiau nei klinikinė dozė), kliniškai reikšmingo poveikio nepastebėta.

Vaikų populiacija

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - antihistamininiai vaistai, H1 antagonistai, ATC kodas - R06A X27.

Veikimo mechanizmas

Desloratadinas nesukelia sedacijos, yra ilgai veikiantis histamino antagonistas, kuris pasižymi selektyviu periferinius H1 receptorius blokuojančiu veikimu. Išgėrus vaisto, desloratadinas pasirinktinai blokuoja periferinius histamino H1 receptorius, nes ši medžiaga nepatenka į centrinę nervų sistemą.

Atlikus tyrimus in vitro pastebėta, kad desloratadinas pasižymi priešalerginėmis savybėmis. Toks poveikis apima uždegimą skatinančių citokinų, tokių kaip IL-4, IL-6, IL-8 ir IL-13 atpalaidavimo iš žmogaus tukliųjų ląstelių/bazofilų, slopinimą bei P-selektino adhezijos molekulės raiškos ant endotelio ląstelių slopinimą. Klinikinė šių tyrimų svarba dar turi būti patvirtinta.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Neoclarityn burnoje disperguojamosios tabletės buvo gerai toleruojamos kartotinių dozių tyrimo metu.

Nustatyta, kad, vartojant Neoclarityn 5 mg burnoje disperguojamąsias tabletes rekomenduojamomis dozėmis, jos yra bioekvivalentiškos įprastinei desloratadino formai - Neoclarityn 5 mg tabletės. Todėl manoma, kad Neoclarityn burnoje disperguojamoji tabletė yra tokia pat veiksminga kaip Neoclarityn tabletė.

Klinikinio tyrimo metu, kai buvo skiriamos kartotinės dozės, kada 14 parų buvo vartojama iki 20 mg desloratadino per parą, nebuvo pastebėtas kliniškai ar statistiškai reikšmingas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai. Atliekant klinikinį farmakologinį tyrimą, kai 10 parų buvo vartojama 45 mg desloratadino per parą (9 kartus didesnė nei klinikinė dozė), nepailgėjo QTc intervalas.

Klinikinių tyrimų metu, kada buvo skiriamos kartotinės dozės ir tiriama sąveika su ketokonazolu ir eritromicinu, nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingų desloratadino koncentracijos kraujo plazmoje pokyčių.

Desloratadinas sunkiai skverbiasi į centrinę nervų sistemą. Atliekant klinikinius tyrimus su rekomenduojama 5 mg per parą doze, nepastebėtas padidėjęs mieguistumas, lyginant su placebu. Klinikinių tyrimų metu, vartojant vienkartinę 7,5 mg Neoclarityn tablečių paros dozę, nepastebėta įtakos psichomotorikai. Tiriant suaugusiuosius po vienkartinės desloratadino 5 mg dozės, nustatyta, kad skrendant lėktuvu preparatas nesukelia jiems padidėjusio mieguistumo ir neveikia kitų rodiklių, susijusių su skrydžiu.

Klinikinių farmakologinių desloratadino tyrimų metu, kartu vartojant alkoholio, nepadidėjo alkoholio sukeliamas slopinantis poveikis psichomotorikai, nesustiprėjo mieguistumas. Nepastebėta reikšmingų psichomotorinių testų rezultatų skirtumų, lyginant tiriamųjų grupes, vartojusias desloratadino ir placebo, kartu su alkoholiu arba be jo.

Pacientams, sergantiems alerginiu rinitu, Neoclarityn tabletės veiksmingai susilpnino ligos simptomus, pavyzdžiui, čiaudulį, nosies išskyras, niežėjimą, akių niežėjimą, ašarojimą ir paraudimą, gomurio niežėjimą. Neoclarityn tabletės veiksmingos 24 valandas.

Vaikų populiacija

Tyrimų su 12-17 metų amžiaus paaugliais metu Neoclarityn tablečių veiksmingumas akivaizdžiai nustatytas nebuvo.

Greta įprasto alerginių rinitų klasifikavimo į sezoninį ir nuolatinį, galimas alternatyvus klasifikavimas, atsižvelgiant į simptomų trukmę, į epizodinį alerginį rinitą ir nuolatinį alerginį rinitą. Epizodinis alerginis rinitas, kai simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę arba trumpiau kaip 4 savaites. Nuolatinis alerginis rinitas, kai simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites.

Vertinant pagal rinokonjunktyvito įtakos gyvenimo kokybei skalę, Neoclarityn veiksmingai silpnino sezoninio alerginio rinito sukeliamus nepatogumus. Geriausi rezultatai buvo gauti sprendžiant praktines problemas ir dienos veiklos kokybę, kurią riboja ligos simptomai.

Dėl panašios patofiziologijos, nors ir besiskiriančios etiologijos, bei paprastesnės pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, atrankos, tyrimų metu lėtinė idiopatinė dilgėlinė buvo naudojama kaip dilgėlinės tipo būklės klinikinis modelis. Visų dilgėlinių atsiradimo priežastis yra histamino išskyrimas, todėl, remiantis klinikinėmis rekomendacijomis, manoma, kad desloratadinas veiksmingai palengvins ne tik lėtinės idiopatinės dilgėlinės, bet ir kitų dilgėlinių simptomus.

Dviejuose placebu kontroliuojamuose šešių savaičių trukmės tyrimuose, kuriuose dalyvavo pacientai, sergantys lėtine idiopatine dilgėline, Neoclarityn buvo efektyvus, susilpnino odos niežulį ir sumažino odos bėrimų dydį ir skaičių jau pačią pirmą gydymo dieną. Kiekviename tyrime vaisto poveikis buvo ilgesnis už 24 valandų dozavimo intervalus. Kaip ir atliekant kitus tyrimus su antihistamininiais preparatais, gydant lėtinę idiopatinę dilgėlinę, nebuvo vertinama nedidelė dalis pacientų, nejautrių antihistamininiams preparatams. Niežulio sumažėjimas daugiau nei 50 buvo nustatytas 55 pacientų, gydytų desloratadinu, lyginant su 19 placebo grupėje. Gydant Neoclarityn, nakties miegas ir dienos aktyvumas buvo reikšmingai mažiau sutrikę, vertinant pagal keturių balų skalę, naudojamą nustatant šiuos pokyčius.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Desloratadino kraujo plazmoje galima aptikti praėjus 30 minučių po preparato vartojimo. Desloratadinas gerai absorbuojamas, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje pasiekiama maždaug po 3 valandų, terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra maždaug 27 valandos. Desloratadino kaupimosi laipsnis atitinka pusinės eliminacijos periodą (maždaug 27 valandos) dozuojant kartą per parą. Desloratadino bioprieinamumas priklauso nuo dozės intervale tarp 5 mg ir 20 mg.

Atlikus eilę farmakokinetinių ir klinikinių tyrimų, 6 % asmenų nustatyta didesnė desloratadino koncentracija. Šio blogai metabolizuojančio fenotipo dažnis panašus tarp suaugusiųjų (6 %) ir vaikų nuo 2 iki 11 metų amžiaus (6 %), tačiau dažnesnis tarp juodaodžių (18 % suaugusiųjų ir 16 % vaikų), nei baltųjų (2 % suaugusiųjų ir 3 % vaikų) abiejose amžiaus grupėse, tačiau vaisto saugumas šiems asmenims buvo toks pat, kaip ir įprastoje populiacijoje.

Kartotinių dozių farmakokinetikos tyrime su sveikais suaugusiaisiais, gavusiais vaistą tablečių pavidalu, nustatyti keturi asmenys, kurių desloratadino metabolizmas buvo nepakankamas. Po maždaug 7 valandų šių asmenų organizme Cmax koncentracija buvo apie 3 kartus didesnė, o baigiamosios fazės metu pusiau skilimo periodas apytiksliai buvo 89 valandos.

Pasiskirstymas

Desloratadino vidutiniškas kiekis (83 – 87 ) jungiasi su kraujo plazmos baltymais. Nėra įrodymų, kad vartojant kartą per parą (nuo 5 mg iki 20 mg) 14 dienų vaistas kaupiasi organizme ir tai turi įtakos klinikiniam poveikiui.

Biotransformacija

Kadangi dar nėra nustatyta, kuris fermentas yra atsakingas už desloratadino metabolizmą, todėl sąveikos su kitais vaistiniais preparatais tikimybės paneigti negalima. Desloratadinas neslopina CYP3A4 in vivo, o tyrimai in vitro parodė, kad jis neslopina CYP2D6 ir nėra P-glikoproteino substratas ar inhibitorius.

Vienkartinės dozės kryžminės studijos su Neoclarityn 5 mg burnoje disperguojamosiomis tabletėmis ir Neoclarityn 5 mg įprastomis tabletėmis parodė, kad preparatai yra bioekvivalentiški. Neoclarityn

2,5 mg tablečių poveikis vaikams tiriamas nebuvo, tačiau apibendrinti dozės parinkimo vaikams tyrimų ir Neoclarityn burnoje disperguojamųjų tablečių farmakokinetikos duomenys pagrindžia 2,5 mg dozės skyrimą sergantiems vaikams nuo 6 iki 11 metų amžiaus.

Eliminacija

Maistas prailgina desloratadino Tmax nuo 2,5 iki 4 valandų ir 3-OH-desloratadino Tmax nuo 4 iki 6 valandų. Atlikus atskirą tyrimą, kad greipfrutų sultys neturėjo įtakos desloratadino dispozicijai.

Vanduo neturėjo įtakos Neoclarityn burnoje disperguojamųjų tablečių biologiniam prieinamumui.

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Desloratadino farmakokinetika lėtiniu inkstų nepakankamumu (LIN) sergančių pacientų organizme buvo palyginta su farmakokinetika sveikų tiriamųjų organizme vieno vienkartinės dozės tyrimo ir vieno kartotinių dozių tyrimo metu. Vienkartinės dozės tyrimo duomenimis, pacientų, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 2 kartus didesnė, o pacientų, kuriems yra sunkus LIN - maždaug 2,5 karto didesnė, negu sveikų tiriamųjų organizme. Kartotinių dozių tyrimo duomenimis, pusiausvyra nusistovėdavo po 11-osios dienos ir, palyginus su sveikais tiriamaisiais, tiriamųjų, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 1,5 karto didesnė, o sunkiu LIN sirgusių tiriamųjų - maždaug 2,5 karto didesnė. Abiejų tyrimų metu ekspozicija (AUC ir Cmax) desloratadinu ir 3-hidroksidesloratadinu pokyčiai nebuvo kliniškai reikšmingi.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Desloratadinas yra pagrindinis veiklus loratadino metabolitas. Ikiklinikiniai desloratadino ir loratadino tyrimai parodė, kad nėra kiekybinių ir kokybinių skirtumų tarp šių medžiagų toksiškumo, kai desloratadino ekspozicija yra panaši.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Ikiklinikinių ir klinikinių burnoje disperguojamųjų tablečių dirginamojo poveikio tyrimų jungtinės analizės duomenimis, šios formos vaisto klinikinio vartojimo keliama vietinio sudirginimo rizika nėra tikėtina. Tai, kad vaistas nėra kancerogeniškas, patvirtina desloratadino ir loratadino tyrimai.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

mikrokristalinė celiuliozė pregelifikuotas krakmolas karboksimetilkrakmolo natrio druska magnio stearatas,

butilintas metakrilato kopolimeras krospovidonas

natrio vandenilio karbonatas citrinų rūgštis

koloidinis silicio dioksidas geležies oksidas

manitolis aspartamas (E951) Tutti-Frutti skonis

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Neoclarityn burnoje disperguojamosios tabletės tiekiamos vienetinių dozių lizdinėse plokštelėse, pagamintose iš folija padengtos laminuotos lakštinės plėvelės.

Lizdinė plokštelė pagaminta iš keturių sluoksnių laminuotos aliuminio folijos šaltu būdu suformuotos lakštinės plėvelės ir popierinės laminuotos aliuminio folija uždengiamosios plevelės.

Šaltu būdu suformuota lizdinė plokštelės plėvelė susideda iš polivinilchlorido (PVC) plėvelės, lipniai laminuotos ant orientuoto poliamido (OPA) plėvelės, lipniai laminuotos ant aliuminio folijos, lipniai laminuotos polivinilchlorido (PVC) plėvelės. Pakuotėse yra po 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 ir 100 burnoje disperguojamųjų tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/00/161/035-046

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2001 m. sausio mėn. 15 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2006 m. sausio mėn. 15 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Neoclarityn 5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 5 mg desloratadino.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas:

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra manitolio ir aspartamo (E951).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Burnoje disperguojamoji tabletė.

Šviesiai raudonos, plokščios, apvalios, margos tabletės, kurių vienoje pusėje yra žymuo „A“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Neoclarityn skirtas suaugusiesiems bei 12 metų ir vyresniems paaugliams simptomų palengvinimui sergant:

-alerginiu rinitu (žr. 5.1 skyrių)

-dilgėline (žr. 5.1 skyrių)

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems)

Rekomenduojama Neoclarityn dozė yra viena 5 mg burnoje disperguojamoji tabletė, dedama į burną vieną kartą per parą.

Epizodinį alerginį rinitą (simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę ar trumpiau kaip

4 savaites) reikia gydyti atsižvelgiant paciento ligos istoriją. Simptomams išnykus, gydymą galima nutraukti, o jiems pasireiškus, vėl pradėti gydymą.

Nuolatinį alerginį rinitą (simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites), alergeno veikimo laikotarpiu, pacientui galima rekomeduoti gydyti ilgą laiką.

Vaikų populiacija

Neoclarityn 5 mg burnoje disperguojamųjų tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 12 metų neištirti. Duomenų nėra.

Klinikinių tyrimų metu duomenų apie desloratadino veiksmingumą 12-17 metų amžiaus paaugliams gauta nepakankamai (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vartojimo metodas Vartoti per burną.

Dozę galima vartoti kartu su maistu ar be jo.

Iškart prieš vartojant reikia atsargiai nuplėšti lizdinės plokštelės viršų ir išimti burnoje disperguojamųjų tablečių dozę, stengiantis jos nesutrinti. Burnoje disperguojamųjų tablečių dozė

dedama į burną, kur ji akimirksniu ištirpsta. Kad nuryti dozę, vanduo ar kitas skystis nereikalingi. Dozę reikia išgerti iškart, kai tik išimama iš lizdinės plokštelės.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai arba loratadinui.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kai yra sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas, Neoclarityn reikia vartoti atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

Desloratadino turi būti skiriama atsargiai, jeigu pacientui arba jo šeimos nariams yra buvę traukulių, kadangi vartojant šį vaistinį preparatą padidėja naujų traukulių rizika, ypač mažiems vaikams. Jeigu desloratadino vartojančiam pacientui pasireiškė traukulių, gydytojas gali nuspręsti nutraukti gydymą šiuo vaistiniu preparatu.

Vienoje Neoclarityn 5 mg disperguojamųjų tablečių dozėje yra 2,9 mg fenilalanino. Fenilalaninas gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Klinikinių tyrimų metu desloratadino tabletes vartojus kartu su eritromicinu ar ketokonazolu, kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Klinikinės farmakologijos tyrimo metu kartu su alkoholiu vartotos Neoclarityn tabletės psichomotoriką bloginančio alkoholio poveikio nesustiprino (žr. 5.1 skyrių). Vis dėlto vaistui esant rinkoje yra pastebėta alkoholio netoleravimo ir apsinuodijimo juo atvejų. Dėl to alkoholio vartojantiems asmenims šį vaistinį preparatą skirti reikia atsargiai.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Daug duomenų apie nėščias moteris (daugiau kaip 1 000 nėštumų baigčių) rodo, kad desloratadinas nei apsigimimų, nei toksinio poveikio vaisiui ar naujagimiui nesukelia. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėštumo metu Neoclarityn geriau nevartoti.

Žindymas

Desloratadinas buvo nustatytas gydomų moterų žindomų naujagimių/kūdikių organizme. Desloratadino poveikis naujagimiams/kūdikiams nežinomas. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Neoclarityn.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį vyrų ir moterų vaisingumui nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Remiantis klinikiniais tyrimais, Neoclarityn gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Pacientams reikia pasakyti, kad daugumai žmonių mieguistumas nepasireiškia. Nepaisant to, kadangi žmonių atsakas į visus vaistinius preparatus yra individualus, rekomenduojama patarti pacientams, kad kol nepaaiškės jų individualus atsakas į šį vaistinį preparatą, jie neužsiimtų budrumo reikalaujančia veikla, tokia kaip vairavimas ar mechanizmų valdymas.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Klinikinių tyrimų metu, vartojant rekomenduojamas 5 mg per parą dozes pagal įvairias indikacijas, įskaitant alerginį rinitą ir lėtinę idiopatinę dilgėlinę, nepageidaujamas Neoclarityn poveikis buvo pastebėtas 3 pacientų daugiau, nei gydytiems placebu. Dažniausi nepageidaujami reiškiniai, pastebėti dažniau, negu vartojus placebo, buvo nuovargis (1,2 %), burnos džiūvimas (0,8 %) ir galvos skausmas (0,6 %).

Vaikų populiacija

Klinikinio tyrimo su 578 paaugliais nuo 12 iki 17 metų amžiaus metu dažniausias nepageidaujamas reiškinys buvo galvos skausmas; jis pasireiškė 5,9 % desloratadinu gydytų ligonių ir 6,9 % ligonių, vartojusių placebą.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Klinikinių tyrimų metu pasireiškusių nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešimų gauta daugiau, negu placebo atveju, dažnis bei kitas nepageidaujamas poveikis, pastebėtas vaistiniam preparatui patekus į rinką yra pateikti žemiau esančioje lentelėje. Dažniai yra apibrėžiami taip: labai dažni

(≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti < 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos į Neoclarityn

Psichikos sutrikimai

Labai reti

Haliucinacijos

 

Dažnis nežinomas

Nenormalus elgesys, agresyvumas

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Galvos skausmas

 

Labai reti

Galvos svaigimas, mieguistumas, nemiga,

 

 

padidėjęs psichomotorinis aktyvumas,

 

 

traukuliai

Širdies sutrikimai

Labai reti

Tachikardija, palpitacija

 

Dažnis nežinomas

QT intervalo pailgėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Burnos džiūvimas

 

Labai reti

Pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas,

 

 

virškinimo sutrikimas, viduriavimas

Kepenų, tulžies pūslės ir

Labai reti

Padidėjęs kepenų fermentų ir bilirubino

latakų sutrikimai

 

kiekis, hepatitas

 

Dažnis nežinomas

Gelta

Odos ir poodinio audinio

Dažnis nežinomas

Jautrumas šviesai

sutrikimai

 

 

Skeleto, raumenų ir

Labai reti

Raumenų skausmas

jungiamojo audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

Labai reti

Padidėjusio jautrumo reakcijos (tokios kaip

 

 

anafilaksija, angioedema, apsunkintas

 

 

kvėpavimas, niežulys, bėrimas ir dilgėlinė)

 

Dažnis nežinomas

Astenija

Vaikų populiacija

Kiti nepageidaujami poveikiai vaikams, pastebėti vaistui esant rinkoje ir kurių dažnis nežinomas, yra QT intervalo pailgėjimas, aritmija, bradikardija, nenormalus elgesys ir agresyvumas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

Gydymas

Perdozavimo atveju parinkite tinkamas priemones, skirtas neabsorbuotai veikliajai medžiagai pašalinti. Rekomenduojamas simptominis ir palaikomasis gydymas.

Desloratadinas nepasišalina hemodializuojant; nežinoma, ar jis pasišalina peritoninės dializės būdu.

Simptomai

Kartotinių dozių klinikiniame tyrime vartojant iki 45 mg desloratadino dozes (devynis kartus daugiau nei klinikinė dozė), kliniškai reikšmingo poveikio nepastebėta.

Vaikų populiacija

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - antihistamininiai vaistai, H1 antagonistai, ATC kodas - R06A X27.

Veikimo mechanizmas

Desloratadinas nesukelia sedacijos, yra ilgai veikiantis histamino antagonistas, kuris pasižymi selektyviu periferinius H1 receptorius blokuojančiu veikimu. Išgėrus vaisto, desloratadinas pasirinktinai blokuoja periferinius histamino H1 receptorius, nes ši medžiaga nepatenka į centrinę nervų sistemą.

Atlikus tyrimus in vitro pastebėta, kad desloratadinas pasižymi priešalerginėmis savybėmis. Toks poveikis apima uždegimą skatinančių citokinų, tokių kaip IL-4, IL-6, IL-8 ir IL-13 atpalaidavimo iš žmogaus tukliųjų ląstelių/bazofilų, slopinimą bei P-selektino adhezijos molekulės raiškos ant endotelio ląstelių slopinimą. Klinikinė šių tyrimų svarba dar turi būti patvirtinta.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Neoclarityn burnoje disperguojamosios tabletės buvo gerai toleruojamos kartotinių dozių tyrimo metu.

Nustatyta, kad, vartojant Neoclarityn 5 mg burnoje disperguojamąsias tabletes rekomenduojamomis dozėmis, jos yra bioekvivalentiškos įprastinei desloratadino formai - Neoclarityn 5 mg tabletės.Todėl manoma, kad Neoclarityn burnoje disperguojamoji tabletė yra tokia pat veiksminga kaip Neoclarityn tabletė.

Klinikinio tyrimo metu, kai buvo skiriamos kartotinės dozės, kada 14 parų buvo vartojama iki 20 mg desloratadino per parą, nebuvo pastebėtas kliniškai ar statistiškai reikšmingas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai. Atliekant klinikinį farmakologinį tyrimą, kai 10 parų buvo vartojama 45 mg desloratadino per parą (9 kartus didesnė nei klinikinė dozė), nepailgėjo QTc intervalas.

Klinikinių tyrimų metu, kada buvo skiriamos kartotinės dozės ir tiriama sąveika su ketokonazolu ir eritromicinu, nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingų desloratadino koncentracijos kraujo plazmoje pokyčių.

Desloratadinas sunkiai skverbiasi į centrinę nervų sistemą. Atliekant klinikinius tyrimus su rekomenduojama 5 mg per parą doze, nepastebėtas padidėjęs mieguistumas, lyginant su placebu. Klinikinių tyrimų metu, vartojant vienkartinę 7,5 mg Neoclarityn tablečių paros dozę, nepastebėta įtakos psichomotorikai. Tiriant suaugusiuosius po vienkartinės desloratadino 5 mg dozės, nustatyta, kad skrendant lėktuvu preparatas nesukelia jiems padidėjusio mieguistumo ir neveikia kitų rodiklių, susijusių su skrydžiu.

Klinikinių farmakologinių desloratadino tyrimų metu, kartu vartojant alkoholio, nepadidėjo alkoholio sukeliamas slopinantis poveikis psichomotorikai, nesustiprėjo mieguistumas. Nepastebėta reikšmingų psichomotorinių testų rezultatų skirtumų, lyginant tiriamųjų grupes, vartojusias desloratadino ir placebo, kartu su alkoholiu arba be jo.

Pacientams, sergantiems alerginiu rinitu, Neoclarityn tabletės veiksmingai susilpnino ligos simptomus, pavyzdžiui, čiaudulį, nosies išskyras, niežėjimą, akių niežėjimą, ašarojimą ir paraudimą, gomurio niežėjimą. Neoclarityn tabletės veiksmingos 24 valandas.

Vaikų populiacija

Tyrimų su 12-17 metų amžiaus paaugliais metu Neoclarityn tablečių veiksmingumas akivaizdžiai nustatytas nebuvo.

Greta įprasto alerginių rinitų klasifikavimo į sezoninį ir nuolatinį, galimas alternatyvus klasifikavimas, atsižvelgiant į simptomų trukmę, į epizodinį alerginį rinitą ir nuolatinį alerginį rinitą. Epizodinis alerginis rinitas, kai simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę arba trumpiau kaip 4 savaites. Nuolatinis alerginis rinitas, kai simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites.

Vertinant pagal rinokonjunktyvito įtakos gyvenimo kokybei skalę, Neoclarityn veiksmingai silpnino sezoninio alerginio rinito sukeliamus nepatogumus. Geriausi rezultatai buvo gauti sprendžiant praktines problemas ir dienos veiklos kokybę, kurią riboja ligos simptomai.

Dėl panašios patofiziologijos, nors ir besiskiriančios etiologijos, bei paprastesnės pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, atrankos, tyrimų metu lėtinė idiopatinė dilgėlinė buvo naudojama kaip dilgėlinės tipo būklės klinikinis modelis. Visų dilgėlinių atsiradimo priežastis yra histamino išskyrimas, todėl, remiantis klinikinėmis rekomendacijomis, manoma, kad desloratadinas veiksmingai palengvins ne tik lėtinės idiopatinės dilgėlinės, bet ir kitų dilgėlinių simptomus.

Dviejuose placebu kontroliuojamuose šešių savaičių trukmės tyrimuose, kuriuose dalyvavo pacientai, sergantys lėtine idiopatine dilgėline, Neoclarityn buvo efektyvus, susilpnino odos niežulį ir sumažino odos bėrimų dydį ir skaičių jau pačią pirmą gydymo dieną. Kiekviename tyrime vaisto poveikis buvo ilgesnis už 24 valandų dozavimo intervalus. Kaip ir atliekant kitus tyrimus su antihistamininiais preparatais, gydant lėtinę idiopatinę dilgėlinę, nebuvo vertinama nedidelė dalis pacientų, nejautrių antihistamininiams preparatams. Niežulio sumažėjimas daugiau nei 50 buvo nustatytas 55 pacientų, gydytų desloratadinu, lyginant su 19 placebo grupėje. Gydant Neoclarityn, nakties miegas ir dienos aktyvumas buvo reikšmingai mažiau sutrikę, vertinant pagal keturių balų skalę, naudojamą nustatant šiuos pokyčius.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Desloratadino kraujo plazmoje galima aptikti praėjus 30 minučių po preparato vartojimo. Desloratadinas gerai absorbuojamas, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje pasiekiama maždaug po 3 valandų, terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra maždaug 27 valandos. Desloratadino kaupimosi laipsnis atitinka pusinės eliminacijos periodą (maždaug 27 valandos) dozuojant kartą per parą. Desloratadino bioprieinamumas priklauso nuo dozės intervale tarp 5 mg ir 20 mg.

Atlikus eilę farmakokinetinių ir klinikinių tyrimų, 6 % asmenų nustatyta didesnė desloratadino koncentracija. Šio blogai metabolizuojančio fenotipo dažnis didesnis tarp suaugusiųjų juodaodžių nei

suaugusiųjų baltaodžių (atitinkamai, 18 % ir 2 %), tačiau vaisto saugumas šiems asmenims buvo toks pat, kaip ir įprastoje populiacijoje.

Kartotinių dozių farmakokinetikos tyrime su sveikais suaugusiaisiais, gavusiais vaistą tablečių pavidalu, nustatyti keturi asmenys, kurių desloratadino metabolizmas buvo nepakankamas. Po maždaug 7 valandų šių asmenų organizme Cmax koncentracija buvo apie 3 kartus didesnė, o baigiamosios fazės metu pusiau skilimo periodas apytiksliai buvo 89 valandos.

Pasiskirstymas

Desloratadino vidutiniškas kiekis (83 – 87 ) jungiasi su kraujo plazmos baltymais. Nėra įrodymų, kad vartojant kartą per parą (nuo 5 mg iki 20 mg) 14 dienų vaistas kaupiasi organizme ir tai turi įtakos klinikiniam poveikiui.

Biotransformacija

Kadangi dar nėra nustatyta, kuris fermentas yra atsakingas už desloratadino metabolizmą, todėl sąveikos su kitais vaistiniais preparatais tikimybės paneigti negalima. Desloratadinas neslopina CYP3A4 in vivo, o tyrimai in vitro parodė, kad jis neslopina CYP2D6 ir nėra P-glikoproteino substratas ar inhibitorius.

Vienkartinės dozės kryžminės studijos su Neoclarityn 5 mg burnoje disperguojamosiomis tabletėmis ir Neoclarityn 5 mg įprastomis tabletėmis parodė, kad preparatai yra bioekvivalentiški.

Eliminacija

Maistas prailgina desloratadino Tmax nuo 2,5 iki 4 valandų ir 3-OH-desloratadino Tmax nuo 4 iki 6 valandų. Atlikus atskirą tyrimą nustatyta, kad greipfrutų sultys neturėjo įtakos desloratadino dispozicijai. Vanduo neturėjo įtakos Neoclarityn burnoje disperguojamųjų tablečių biologiniam prieinamumui.

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Desloratadino farmakokinetika lėtiniu inkstų nepakankamumu (LIN) sergančių pacientų organizme buvo palyginta su farmakokinetika sveikų tiriamųjų organizme vieno vienkartinės dozės tyrimo ir vieno kartotinių dozių tyrimo metu. Vienkartinės dozės tyrimo duomenimis, pacientų, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 2 kartus didesnė, o pacientų, kuriems yra sunkus LIN - maždaug 2,5 karto didesnė, negu sveikų tiriamųjų organizme. Kartotinių dozių tyrimo duomenimis, pusiausvyra nusistovėdavo po 11-osios dienos ir, palyginus su sveikais tiriamaisiais, tiriamųjų, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 1,5 karto didesnė, o sunkiu LIN sirgusių tiriamųjų - maždaug 2,5 karto didesnė. Abiejų tyrimų metu ekspozicija (AUC ir Cmax) desloratadinu ir 3-hidroksidesloratadinu pokyčiai nebuvo kliniškai reikšmingi.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Desloratadinas yra pagrindinis veiklus loratadino metabolitas. Ikiklinikiniai desloratadino ir loratadino tyrimai parodė, kad nėra kiekybinių ir kokybinių skirtumų tarp šių medžiagų toksiškumo, kai desloratadino ekspozicija yra panaši.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Ikiklinikinių ir klinikinių burnoje disperguojamųjų tablečių dirginamojo poveikio tyrimų jungtinės analizės duomenimis, šios formos vaisto klinikinio vartojimo keliama vietinio sudirginimo rizika nėra tikėtina. Tai, kad vaistas nėra kancerogeniškas, patvirtina desloratadino ir loratadino tyrimai.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

mikrokristalinė celiuliozė pregelifikuotas krakmolas karboksimetilkrakmolo natrio druska magnio stearatas,

butilintas metakrilato kopolimeras krospovidonas

natrio vandenilio karbonatas citrinų rūgštis

koloidinis silicio dioksidas geležies oksidas

manitolis aspartamas (E951) Tutti-Frutti skonis

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Neoclarityn burnoje disperguojamosios tabletės tiekiamos vienetinių dozių lizdinėse plokštelėse, pagamintose iš folija padengtos laminuotos lakštinės plėvelės.

Lizdinė plokštelė pagaminta iš keturių sluoksnių laminuotos aliuminio folijos šaltu būdu suformuotos lakštinės plėvelės ir popierinės laminuotos aliuminio folija uždengiamosios plevelės.

Šaltu būdu suformuota lizdinė plokštelės plėvelė susideda iš polivinilchlorido (PVC) plėvelės, lipniai laminuotos ant orientuoto poliamido (OPA) plėvelės, lipniai laminuotos ant aliuminio folijos, lipniai laminuotos polivinilchlorido (PVC) plėvelės. Pakuotėse yra po 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 ir 100 burnoje disperguojamųjų tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/00/161/047-058

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2001 m. sausio mėn. 15 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2006 m. sausio mėn. 15 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Neoclarityn 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename geriamojo tirpalo mililitre yra 0,5 mg desloratadino.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ų) poveikis žinomas: Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 150 mg/ml sorbitolio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Geriamasis tirpalas

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Neoclarityn skirtas suaugusiesiems, paaugliams bei 1 metų ir vyresniems vaikams simptomų palengvinimui sergant:

-alerginiu rinitu (žr. 5.1 skyrių)

-dilgėline (žr. 5.1 skyrių)

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems ir paaugliams (12 metų ir vyresniems)

Rekomenduojama Neoclarityn dozė yra 10 ml (5 mg) geriamojo tirpalo vieną kartą per parą.

Vaikų populiacija

Vaistinį preparatą skiriantis gydytojas turi žinoti, kad iki 2 metų amžiaus vaikams pasitaikantis rinitas beveik visais atvejais yra infekcinės kilmės (žr. 4.4 skyrių), o infekcinio rinito gydymą Neoclarityn patvirtinančių duomenų nėra.

Vaikams nuo 1 iki 5 metų skiriama 2,5 ml (1,25 mg) Neoclarityn geriamojo tirpalo kartą per parą.

Vaikams nuo 6 iki 11 metų skiriama 5 ml (2,5 mg) Neoclarityn geriamojo tirpalo kartą per parą.

Neoclarityn 0,5 mg/ml geriamojo tirpalo saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 1 metų neištirti. Duomenų nėra.

Klinikinių tyrimų metu duomenų apie desloratadino veiksmingumą nuo 1 iki 11 metų vaikams bei 12- 17 metų amžiaus paaugliams gauta nepakankamai (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Epizodinį alerginį rinitą (simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę ar trumpiau kaip

4 savaites) reikia gydyti atsižvelgiant į paciento ligos istoriją. Simptomams išnykus, gydymą galima nutraukti, o jiems pasireiškus, vėl pradėti gydymą.

Nuolatinį alerginį rinitą (simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites) alergeno veikimo laikotarpiu pacientui galima rekomeduoti gydyti ilgą laiką.

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Dozę galima vartoti kartu su maistu ar be jo.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai arba loratadinui.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Desloratadino turi būti skiriama atsargiai, jeigu pacientui arba jo šeimos nariams yra buvę traukulių, kadangi vartojant šį vaistinį preparatą padidėja naujų traukulių rizika, ypač mažiems vaikams. Jeigu desloratadino vartojančiam pacientui pasireiškė traukulių, gydytojas gali nuspręsti nutraukti gydymą šiuo vaistiniu preparatu.

Vaikų populiacija

Jaunesnių nei 2 metų vaikų alerginį rinitą yra ypač sunku atskirti nuo kitų rinito formų. Reikia atsižvelgti į tai, kad nėra viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ar struktūros pokyčių; taip pat turi būti įvertinti paciento ligos istorija, fizinis ištyrimas ir atitinkami laboratoriniai tyrimai bei odos mėginiai.

Apie 6 % suaugusių žmonių bei vaikų nuo 2 iki 11 metų amžiaus fenotipiškai blogai metabolizuoja desloratadiną, dėl to metabolizmas užtrunka ilgiau (žr. 5.2 skyrių). Desloratadino saugumas vaikams nuo 2 iki 11 metų, kurie jį blogiau metabolizuoja, yra toks pat kaip ir vaikams, kurie pasižymi normaliu metabolizmu. Desloratadino poveikis < 2 metų amžiaus vaikams, kurie blogiau jį metabolizuoja, netirtas.

Kai yra sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas, Neoclarityn reikia vartoti atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

Šis vaistinis preparatas turi sorbitolio, todėl jo neturi vartoti ligoniai, kurie paveldėjo retai pasitaikančių organizmo sutrikimų – netoleruoja fruktozės, yra sutrikusi gliukozės ir galaktozės absorbcija arba kenčia dėl sacharazės-izomaltazės nepakankamumo.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Klinikinių tyrimų metu desloratadino tabletes vartojus kartu su eritromicinu ar ketokonazolu, kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Klinikinės farmakologijos tyrimo metu kartu su alkoholiu vartotos Neoclarityn tabletės psichomotoriką bloginančio alkoholio poveikio nesustiprino (žr. 5.1 skyrių). Vis dėlto vaistui esant rinkoje yra pastebėta alkoholio netoleravimo ir apsinuodijimo juo atvejų. Dėl to alkoholio vartojantiems asmenims šį vaistinį preparatą skirti reikia atsargiai.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Daug duomenų apie nėščias moteris (daugiau kaip 1 000 nėštumų baigčių) rodo, kad desloratadinas nei apsigimimų, nei toksinio poveikio vaisiui ar naujagimiui nesukelia. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr.

5.3 skyrių). Nėštumo metu Neoclarityn geriau nevartoti.

Žindymas

Desloratadinas buvo nustatytas gydomų moterų žindomų naujagimių/kūdikių organizme. Desloratadino poveikis naujagimiams/kūdikiams nežinomas. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui

ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Neoclarityn.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį vyrų ir moterų vaisingumui nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Remiantis klinikiniais tyrimais, Neoclarityn gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Pacientams reikia pasakyti, kad daugumai žmonių mieguistumas nepasireiškia. Nepaisant to, kadangi žmonių atsakas į visus vaistinius preparatus yra individualus, rekomenduojama patarti pacientams, kad kol nepaaiškės jų individualus atsakas į šį vaistinį preparatą, jie neužsiimtų budrumo reikalaujančia veikla, tokia kaip vairavimas ar mechanizmų valdymas.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Vaikų populiacija

Klinikinių tyrimų su vaikais metu desloratadinas, sirupo pavidalu, iš viso paskirtas 246 vaikams, nuo 6 mėnesių iki 11 metų amžiaus. Bendras nepageidaujamų reiškinių dažnis vaikams nuo 2 iki 11 metų amžiaus buvo panašus desloratadino ir placebo grupėse. Kūdikų ir labai mažų vaikų nuo 6 iki

23 mėnesių grupėje dažniausi nepageidaujami reiškiniai, apie kuriuos pranešimų gauta daugiau, negu placebo atveju,buvo: viduriavimas (3,7 %), karščiavimas (2,3 %) ir nemiga (2,3 %). Papildomo tyrimo su 6-11 metų amžiaus tiriamaisiais metu, paskyrus vieną 2,5 mg desloratadino geriamojo tirpalo dozę, nepageidaujamo poveikio nepastebėta.

Klinikinio tyrimo su 578 paaugliais nuo 12 iki 17 metų amžiaus metu dažniausias nepageidaujamas reiškinys buvo galvos skausmas; jis pasireiškė 5,9 % desloratadinu gydytų ligonių ir 6,9 % ligonių, vartojusių placebą.

Suaugusieji ir paaugliai

Klinikinių tyrimų metu suaugusiesiems ir paaugliams vartojant rekomenduojamas dozes pagal įvairias indikacijas, įskaitant alerginį rinitą ir lėtinę idiopatinę dilgėlinę, nepageidaujamas Neoclarityn poveikis buvo pastebėtas 3 pacientų daugiau, nei gydytiems placebu. Dažniausi nepageidaujami reiškiniai, pastebėti dažniau, negu vartojus placebo, buvo nuovargis (1,2 %), burnos džiūvimas (0,8 %) ir galvos skausmas (0,6 %).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Klinikinių tyrimų metu pasireiškusių nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešimų gauta daugiau, negu placebo atveju, dažnis bei kitas nepageidaujamas poveikis, pastebėtas vaistiniam preparatui patekus į rinką yra pateikti žemiau esančioje lentelėje. Dažniai yra apibrėžiami taip: labai dažni

(≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti < 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos į Neoclarityn

Psichikos sutrikimai

Labai reti

Haliucinacijos

 

Dažnis nežinomas

Nenormalus elgesys, agresyvumas

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Galvos skausmas

 

Dažni (jaunesniems

Nemiga

 

negu 2 metų

 

 

amžiaus vaikams)

 

 

Labai reti

Galvos svaigimas, mieguistumas, nemiga,

 

 

padidėjęs psichomotorinis aktyvumas,

 

 

traukuliai

Širdies sutrikimai

Labai reti

Tachikardija, palpitacija

 

Dažnis nežinomas

QT intervalo pailgėjimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Burnos džiūvimas

 

Dažni (jaunesniems

Viduriavimas

 

negu 2 metų

 

 

amžiaus vaikams)

 

 

Labai reti

Pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas,

 

 

virškinimo sutrikimas, viduriavimas

Kepenų, tulžies pūslės ir

Labai reti

Padidėjęs kepenų fermentų ir bilirubino

latakų sutrikimai

 

kiekis, hepatitas

 

Dažnis nežinomas

Gelta

Odos ir poodinio audinio

Dažnis nežinomas

Jautrumas šviesai

sutrikimai

 

 

Skeleto, raumenų ir

Labai reti

Raumenų skausmas

jungiamojo audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

Dažni (jaunesniems

Karščiavimas

 

negu 2 metų

 

 

amžiaus vaikams)

 

 

Labai reti

Padidėjusio jautrumo reakcijos (tokios kaip

 

 

anafilaksija, angioedema, apsunkintas

 

 

kvėpavimas, niežulys, bėrimas ir dilgėlinė)

 

Dažnis nežinomas

Astenija

Vaikų populiacija

Kiti nepageidaujami poveikiai vaikams, pastebėti vaistui esant rinkoje ir kurių dažnis nežinomas, yra QT intervalo pailgėjimas, aritmija, bradikardija, nenormalus elgesys ir agresyvumas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

Gydymas

Perdozavimo atveju parinkite tinkamas priemones, skirtas neabsorbuotai veikliajai medžiagai pašalinti. Rekomenduojamas simptominis ir palaikomasis gydymas.

Desloratadinas nepasišalina hemodializuojant; nežinoma, ar jis pašalinamas peritoninės dializės būdu.

Simptomai

Kartotinių dozių klinikiniame tyrime suaugusiesiems ir paaugliams vartojant iki 45 mg desloratadino dozes (devynis kartus daugiau nei klinikinė dozė), kliniškai reikšmingo poveikio nepastebėta.

Vaikų populiacija

Nepageidaujamų reiškinių perdozavus pobūdis, stebėtas vaistui esant rinkoje, yra panašus į stebėtąjį gydant terapinėmis dozėmis, tačiau šie poveikiai gali būti stipresni.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - antihistamininiai vaistai - H1 antagonistai, ATC kodas - R06A X27.

Veikimo mechanizmas

Desloratadinas nesukelia sedacijos, yra ilgai veikiantis histamino antagonistas, kuris pasižymi selektyviu periferinius H1 receptorius blokuojančiu veikimu. Išgėrus vaisto, desloratadinas pasirinktinai blokuoja periferinius histamino H1 receptorius, nes ši medžiaga nepatenka į centrinę nervų sistemą.

Atlikus tyrimus in vitro pastebėta, kad desloratadinas pasižymi priešalerginėmis savybėmis. Toks poveikis apima uždegimą skatinančių citokinų, tokių kaip IL-4, IL-6, IL-8 ir IL-13 atpalaidavimo iš žmogaus tukliųjų ląstelių/bazofilų slopinimą bei P-selektino adhezijos molekulės raiškos ant endotelio ląstelių slopinimą. Klinikinė šių tyrimų svarba dar turi būti patvirtinta.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Vaikų populiacija

Nebuvo atlikta atskirų klinikinių pediatrinių Neoclarityn geriamojo tirpalo veiksmingumo tyrimų. Tačiau desloratadino sirupo farmacinės formos, kurios sudėtyje yra tokia pati desloratadino koncentracija, kaip ir Neoclarityn geriamajame tirpale saugumas įrodytas trijuose pediatriniuose tyrimuose. 1 - 11 metų vaikai, kuriems reikėjo vartoti atihistamininius vaistus, gavo 1,25 mg (1 - 5 metų vaikai) arba 2,5 mg (6 -11 metų) desloratadino per parą. Klinikiniai laboratoriniai testai,

gyvybingumo požymiai ir EKG intervalų duomenys, įskaitant QTc intervalą, patvirtino, kad gydymas buvo gerai toleruojamas. Desloratadino koncentracijos plazmoje reikšmės (žr. 5.2 skyrių), kai vaisto buvo duodama rekomenduojamomis dozėmis, pediatrinėje ir suaugusiųjų populiacijose buvo panašios. Alerginio rinito/lėtinės idiopatinės dilgelinės ligos eigos ir desloratadino profilis tiek suaugusiųjų, tiek pediatrinių ligonių yra panašus, todėl desloratadino veiksmingumo duomenys, gauti tiriant suaugusiuosius, gali būti taikomi pediatrinei populiacijai.

Neoclarityn sirupo veiksmingumas su jaunesniais nei 12 metų vaikais klinikinių tyrimų metu netirtas.

Suaugusieji ir paaugliai

Klinikiniame tyrime, kuriame buvo skiriamos kartotinės dozės suaugusiesiems ir paaugliams, kai 14 parų buvo vartojama iki 20 mg desloratadino per parą, nebuvo stebėta kliniškai ar statistiškai

reikšmingo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai. Klinikiniame farmakologiniame tyrime, kuriame dalyvavo suaugusieji bei paaugliai ir dešimt parų suaugusiesiems buvo skiriama 45 mg desloratadino dienos dozė (devynis kartus didesnė nei klinikinė dozė), nepailgėjo QTc intervalas.

Desloratadinas sunkiai skverbiasi į centrinę nervų sistemą. Atlikus kontroliuojamus klinikinius tyrimus vartojant rekomenduojamą 5 mg per parą dozę suaugusiesiems ir paaugliams, nestebėta padidėjusio mieguistumo, lyginant su placebu. Klinikinių tyrimų metu, vartojant vienkartinę 7,5 mg Neoclarityn tablečių dozę suaugusiesiems ir paaugliams, nestebėta įtakos psichomotorikai. Tiriant suaugusiuosius po vienkartinės desloratadino 5 mg dozės, nustatyta, kad skrendant lėktuvu preparatas nesukelia jiems padidėjusio mieguistumo ir neveikia kitų rodiklių susijusių su skrydžiu.

Klinikinių farmakologinių tyrimų metu suaugusiesiems kartu vartojant alkoholį nepadidėjo alkoholio sukeliamas slopinantis poveikis psichomotorikai, nesustiprėjo mieguistumas. Nestebėta reikšmingų psichomotorinių testų rezultatų skirtumų, lyginant tiriamųjų grupes, vartojusias desloratadino ir placebo, kartu su alkoholiu arba be jo.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo tiriama kartotinių dozių sąveika su ketokonazolu ir eritromicinu, nebuvo stebėta kliniškai reikšmingų desloratadino koncentracijos kraujo plazmoje pokyčių.

Suaugusiesiems ir paaugliams, sergantiems alerginiu rinitu, Neoclarityn tabletės veiksmingai susilpnino ligos simptomus, pavyzdžiui, sumažėjo čiaudulys, išskyros iš nosies ir niežėjimas, akių niežėjimas, ašarojimas ir paraudimas, gomurio niežėjimas. Neoclarityn veiksmingas 24 valandas. Tyrimų su 12-17 metų amžiaus paaugliais metu Neoclarityn tablečių veiksmingumas akivaizdžiai nustatytas nebuvo.

Greta įprasto alerginių rinitų klasifikavimo į sezoninį ir nuolatinį, galimas alternatyvus klasifikavimas, atsižvelgiant į simptomų trukmę, į epizodinį alerginį rinitą ir nuolatinį alerginį rinitą. Epizodinis alerginis rinitas, kai simptomai būna trumpiau kaip 4 dienas per savaitę arba trumpiau kaip 4 savaites. Nuolatinis alerginis rinitas, kai simptomai būna 4 ar daugiau dienų per savaitę ir ilgiau kaip 4 savaites.

Neoclarityn tabletės veiksmingai šalino sezoninio alerginio rinito sukeliamus nepatogumus, vertinant pagal rinokonjunktyvito įtakos gyvenimo kokybei skalę. Geriausių rezultatų buvo gauta sprendžiant praktines problemas ir gerinant dienos veiklos kokybę, ribojamą ligos simptomų.

Dėl panašios patofiziologijos, nors ir besiskiriančios etiologijos, bei paprastesnės pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, atrankos, tyrimų metu lėtinė idiopatinė dilgėlinė buvo naudojama, kaip dilgėlinės tipo būklės klinikinis modelis. Visų dilgėlinių atsiradimo priežastis yra histamino išskyrimas, todėl, remiantis klinikinėmis rekomendacijomis, manoma, kad desloratadinas veiksmingai palengvins ne tik lėtinės idiopatinės dilgėlinės, bet ir kitų dilgėlinių simptomus.

Dviejuose placebu kontroliuojamuose šešių savaičių trukmės tyrimuose, kuriuose dalyvavo pacientai, sergantys lėtine idiopatine dilgeline, Neoclarityn buvo efektyvus silpninant odos niežėjimą ir mažinant odos bėrimų dydį ir skaičių jau pačią pirmąją gydymo dieną. Kiekviename tyrime vaisto poveikis buvo ilgesnis už 24 valandų dozavimo intervalus. Kaip ir kituose tyrimuose su antihistamininiais vaistais, gydant lėtinę idiopatinę dilgelinę, nebuvo vertinama nedidelė dalis pacientų, nejautrių antihistamininiams vaistams. Niežulio sumažėjimas daugiau nei 50 buvo nustatytas 55 pacientų, gydytų desloratadinu, lyginant su 19 placebo grupėje. Gydant Neoclarityn, nakties miegas ir dienos aktyvumas buvo reikšmingai mažiau sutrikę, vertinant pagal keturių balų skalę, naudojamą nustatant šiuos pokyčius.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Suaugusių žmonių ir paauglių kraujo plazmoje desloratadino galima aptikti praėjus 30 minučių po vartojimo. Desloratadinas gerai absorbuojamas, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje pasiekiama maždaug po 3 valandų, terminalinis pusinės eliminacijos periodas yra maždaug 27 valandos. Desloratadino kaupimosi laipsnis atitinka pusinės eliminacijos periodą (maždaug 27 valandas) dozuojant kartą per parą. Desloratadino bioprieinamumas priklauso nuo dozės intervale tarp 5 mg ir 20 mg.

Atlikus eilę farmakokinetinių ir klinikinių tyrimų, 6 asmenų nustatyta didesnė koncentracija. Šio blogai metabolizuojančio fenotipo dažnis panašus tarp suaugusiųjų nuo 2 iki 11 metų amžiaus (6 %), tačiau dažnesnis tarp juodaodžių (18 % suaugusiųjų nei tarp baltųjų (2 % suaugusiųjų ir 3 % vaikų) abiejose amžiaus grupėse.

desloratadino (6 %) ir vaikų ir 16 % vaikų)

Kartotinių dozių farmakokinetikos tyrime su sveikais suaugusiais asmenimis, gavusiais vaistą tablečių pavidalu, nustatyti keturi asmenys, kurių desloratadino metabolizmas buvo nepakankamas. Po maždaug 7 valandų šių asmenų organizme Cmax koncentracija buvo apie 3 kartus didesnė, o baigiamosios fazės metu pusiau skilimo periodas apytiksliai buvo 89 valandos.

Panašios farmakokinetinės reikšmės buvo stebėtos kartotinių dozių farmakokinetikos tyrime, atliktame skiriant sirupinę farmacinę formą 2-11 metų vaikams su lėtesniu metabolizmu ir turintiems alerginio rinito diagnozę. Desloratadino ekspozicija (AUC) buvo apie 6 kartus didesnė, o Cmax – apie 3-4 kartus didesnė praėjus 3-6 valandoms, o terminalinės fazės pusinės eliminacijos periodas buvo maždaug

120 valandų. Blogiau metabolizuojančių suaugusiųjų ir vaikų, gydomų pagal amžių paskaičiuota doze, ekspozicija buvo ta pati. Šių tiriamųjų apibendrinti saugumo duomenys nesiskyrė nuo bendros

populiacijos. Desloratadino poveikis blogiau metabolizuojantiems < 2 metų amžiaus asmenims nebuvo tirtas.

Atskiruose vienos dozės tyrimuose, kai buvo duodama rekomenduojama dozė, pediatrinių ligonių desloratadino AUC ir Cmax reikšmės buvo panašios į suaugusiųjų, kurie gavo 5 mg desloratadino sirupo dozę.

Pasiskirstymas

Desloratadino vidutiniškas kiekis (83 – 87 ) jungiasi su kraujo plazmos baltymais. Nėra įrodymų, kad, vartojant kartą per parą, paauglių ir suaugusiųjų dozes (nuo 5 mg iki 20 mg) 14 dienų, veiklioji medžiaga kauptųsi organizme ir tai turėtų įtakos klinikiniam poveikiui.

Atlikus kryžminius vienkartinės desloratadino dozės tyrimus nustatyta, kad tabletės ir sirupas yra bioekvivalentiški. Neoclarityn geriamojo tirpalo sudėtyje esančio desloratadino koncentracija yra tokia pati, todėl manoma, jog biologinis ekvivalentiškumas atitinka sirupo ir tablečių ir tokio tyrimo atlikti nereikia.

Biotransformacija

Desloratadiną metabolizuojantis fermentas kol kas neidentifikuotas, todėl negalima visiškai ignoruoti kokios nors sąveikos su kitais vaistiniais preparatais tikimybės. Desloratadinas neslopina CYP3A4 in vivo, o tyrimai in vitro parodė, kad šis vaistinis preparatas neslopina CYP2D6 ir nėra P-glikoproteino substratas ar inhibitorius.

Eliminacija

Atliekant tyrimą su vienkartine 7,5 mg desloratadino doze, maistas (labai riebūs ir kaloringi pusryčiai) neturėjo įtakos desloratadino dispozicijai. Atlikus atskirą tyrimą nustatyta, kad, greipfrutų sultys neturėjo įtakos desloratadino dispozicijai.

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Desloratadino farmakokinetika lėtiniu inkstų nepakankamumu (LIN) sergančių pacientų organizme buvo palyginta su farmakokinetika sveikų tiriamųjų organizme vieno vienkartinės dozės tyrimo ir vieno kartotinių dozių tyrimo metu. Vienkartinės dozės tyrimo duomenimis, pacientų, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 2 kartus didesnė, o pacientų, kuriems yra sunkus LIN - maždaug 2,5 karto didesnė, negu sveikų tiriamųjų organizme. Kartotinių dozių tyrimo duomenimis, pusiausvyra nusistovėdavo po 11-osios dienos ir, palyginus su sveikais tiriamaisiais, tiriamųjų, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo LIN, organizme ekspozicija desloratadinu buvo maždaug 1,5 karto didesnė, o sunkiu LIN sirgusių tiriamųjų - maždaug 2,5 karto didesnė. Abiejų tyrimų metu ekspozicija (AUC ir Cmax) desloratadinu ir 3-hidroksidesloratadinu pokyčiai nebuvo kliniškai reikšmingi.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Desloratadinas yra pagrindinis veiklus loratadino metabolitas. Ikiklinikiniai desloratadino ir loratadino tyrimai parodė, kad nėra kiekybinių ir kokybinių skirtumų tarp šių medžiagų toksiškumo, kai desloratadino ekspozicija yra panaši.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Tai, kad vaistas nėra kancerogeniškas, patvirtina desloratadino ir loratadino tyrimai.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sorbitolis,

propilenglikolis, sukralozė E 955, hipromeliozė 2910, natrio citratas dihidratas,

natūralios ir dirbtinės kvapiosios medžiagos (kramtomosios gumos skonis), bevandenė citrinų rūgštis,

dinatrio edetatas, išgrynintas vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Neoclarityn geriamasis tirpalas tiekiamas 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 ir 300 ml III tipo gintaro spalvos stiklo buteliuose su plastikiniu, užsukamu vaikų neatidaromu uždoriu su daugiasluosniu polietileno įdėklu. Su visomis pakuotėmis, išskyrus 150 ml pakuotę, tiekiamas matavimo šaukštas, sugraduotas 2,5 ml ir 5 ml dozėmis. Su 150 ml pakuote tiekiamas matavimo šaukštas arba geriamasis matavimo švirkštas su pažymėtomis 2,5 ml ir 5 ml dozėmis.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/00/161/059-067

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2001 m. sausio mėn. 15 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2006 m. sausio mėn. 15 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai