Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Preparato charakteristikų santrauka - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNeuroBloc
ATC kodasM03AX01
Sudėtisbotulinum toxin type B
GamintojasEisai Ltd.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NeuroBloc 5 000 V/ml injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename ml yra 5 000 V B tipo botulino toksino.

Kiekviename 0,5 ml buteliuke yra 2 500 V B tipo botulino toksino.

Kiekviename 1,0 ml buteliuke yra 5 000 V B tipo botulino toksino.

Kiekviename 2,0 ml buteliuke yra 10 000 V B tipo botulino toksino.

Išgaunamas iš Clostridium botulinum B serotipo (pupelių padermės) ląstelių.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus, bespalvis arba šviesiai gelsvas tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

NeuroBloc skirtas spazminės kreivakaklystės (torticollis) gydymui suaugusiesiems.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

NeuroBloc turi būti skiriamas tik gydytojo, turinčio cervikalinės distonijos gydymo ir botulino toksino naudojimo patirtį.

Leidžiama naudoti tik ligoninėse.

Dozavimas

Pradinė dozė yra 10 000 V; ji turi būti paskirstyta injekuojant į du - keturis labiausiai pakenktus raumenis. Klinikinių tyrimų duomenimis, vaisto veiksmingumas priklauso nuo dozės, tačiau šie tyrimai atlikti netaikant lyginimo metodo, taigi jų metu nenustatyta reikšmingo skirtumo tarp 5 000 V ir 10 000 V. Todėl pradinė 5 000 V dozė taip pat gali būti veiksminga, tačiau labiau tikėtina, jog didesnį klinikinį poveikį gali užtikrinti 10 000 V dozė.

Injekcijos turi būti kartojamos tiek, kiek reikia, kad būtų atstatyta funkcija ir sumažintas skausmas. Ilgalaikių klinikinių tyrimų metu vidutinis dozavimo dažnis buvo maždaug kas 12 savaičių, tačiau šis dažnis įvairiems pacientams gali būti skirtingas; dalies pacientų būklės reikšmingas pagerėjimas, palyginus su pradinio įvertinimo duomenimis, išliko 16 savaičių arba ilgiau. Todėl dozavimo dažnį reikia pritaikyti, atsižvelgiant į individualaus paciento klinikinį įvertinimą / atsaką.

Pacientams su mažesne raumenų mase dozė turėtų būti nustatoma individualiai.

Šio vaistinio preparato stiprumas išreikštas NeuroBloc 5 000 V/ml. Šie vienetai neatitinka vienetų, naudojamų kitų botulino toksino preparatų stiprumui išreikšti (žr. 4.4 skyrių).

Vyresnio amžiaus žmonės

Vyresnio 65 metų amžiaus žmonėms dozės koreguoti nereikia.

Inkstų ir kepenų veiklos sutrikimai

Pacientai su kepenų arba inkstų veiklos sutrikimais nebuvo tirti. Tačiau, atsižvelgiant į farmakologines savybes, nereikia keisti dozės.

Vaikų populiacija

NeuroBloc saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra. NeuroBloc nerekomenduojamas vaikams nuo 0 iki 18 metų, kol nebus naujų duomenų.

Vartojimo metodas

NeuroBloc turi būti skiriamas tik injekcija į raumenis. Reikia laikytis visų atsargumo priemonių, kad NeuroBloc nebūtų sušvirkštas į kraujagyslę.

Pradinė dozė yra 10 000 V; ji turi būti paskirstyta injekuojant į du - keturis labiausiai pakenktus raumenis.

Kad būtų galima paskirstyti visą dozę tarp kelių injekcijų, NeuroBloc gali būti skiedžiamas 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu; tirpalas vartojamas nedelsiant. Vaistinio preparato skiedimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

NeuroBloc negalima skirti asmenims, sergantiems žinomomis nervo ir raumens ligomis (pvz., šonine amiotrofine skleroze arba periferine neuropatija) arba turintiems mioneuralinės jungties sutrikimų (pvz., sergantiems sunkios formos miastenija (myasthenia gravis) arba Eaton-Lamberto sindromu).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

NeuroBloc rekomenduojama švirkšti tik į raumenis.

NeuroBloc saugumas vartojant ne patvirtintoms indikacijoms neištirtas. Šis įspėjimas apima vartojimą vaikams ir bet kuriai kitai indikacijai (ne tik cervikalinei distonijai). Vartojimo rizika (įskaitant mirties riziką) gali būti didesnė už galimą naudą.

Serokonversija

Pakartotinai skiriant NeuroBloc, kaip ir skiriant daugelį biologinių arba biotechnologiniais metodais pagamintų baltymų, vartojamų kaip gydomieji preparatai, kai kuriems pacientams gali atsirasti antikūnų B tipo botulino toksinui. Trijų ilgalaikių klinikinių tyrimų imunogeniškumo duomenys rodo, kad priklausomai nuo vaisto ekspozicijos trukmės maždaug trečdaliui pacientui susidaro antikūnų; tai nustatyta atlikus pelių neutralizacijos reakcijos (apsauginės reakcijos) tyrimą (žr. 5.1 skyrių).

Serokonversijos pasekmių tyrimas parodė, kad antikūnų buvimas nebuvo sinonimiškas klinikinio atsako praradimui ir neturėjo įtakos bendram saugumo profiliui. Tačiau antikūnų, nustatytų atlikus pelių neutralizacijos reakcijos (apsauginės reakcijos) tyrimą, buvimo klinikinė reikšmė nėra aiški.

Šio vaisto reikia atsargiai skirti kraujo krešėjimo sutrikimų turintiems arba antikoaguliantais gydomiems pacientams.

Poveikis, susijęs su toksino išplitimu

Pranešta apie poveikį nervams ir raumenims, susijusį su toksino išplitimu ir pasireiškiantį toli nuo vartojimo vietos (žr. 4.8 skyrių). Šis poveikis apima disfagiją ir kvėpavimo sutrikimus.

Esamos nervų ir raumenų ligos

Terapinėmis dozėmis gydomiems pacientams gali padidėti raumenų silpnumas. Pacientams, sergantiems nervų ir raumenų ligomis, gali būti didesnė kliniškai reikšmingo poveikio, įskaitant sunkią disfagiją ir kvėpavimo sutrikimus, rizika, vartojant tipines NeuroBloc dozes (žr. 4.3 skyrių).

Yra spontaninių pranešimų apie disfagijos, aspiracinės pneumonijos ir (arba) galimai mirtinos kvėpavimo ligos atvejus, kurie pasireiškė po gydymo A / B tipo botulino toksinu.

Vaikams (kuriems gydyti šis preparatas nėra patvirtintas) ir pacientams, sergantiems nervų ir raumenų ligomis, tarp jų rijimo sutrikimais, yra padidėjusi šių nepageidaujamų reakcijų rizika. Nervų ir raumenų ligomis sergantys pacientai, seniau sirgę disfagija ir aspiracija, botulino toksinus gali vartoti tik eksperimentų metu, atidžiai stebint medicinos personalui.

Po gydymo vaistu NeuroBloc visiems pacientams ir globėjams patartina kreiptis į gydytoją dėl kvėpavimo sutrikimų, springimo ar išsivysčiusios arba pasunkėjusios disfagijos.

Apie disfagijos atvejus pranešta sušvirkštus vaistus ne į kaklo raumenis.

Neatitikimas tarp botulino toksino preparatų

Pirmoji pradinė 10 000 V (arba 5 000 V) dozė tinka tik NeuroBloc (B tipo botulino toksino) preparatui. Šie dozavimo vienetai yra specifiniai tik NeuroBloc preparatui ir negalioja A tipo botulino toksino preparatams. Rekomenduojama A tipo botulino toksino dozavimo vienetai yra gerokai mažesni už NeuroBloc; skiriant A tipo botulino toksiną NeuroBloc rekomenduojamais dozavimo vienetais, gali privesti prie sisteminės intoksikacijos ir tai gali turėti sunkių, gyvybei pavojingų pasekmių.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Poveikis skiriant skirtingus botulino neurotoksino serotipus vienu metu nežinomas. Tačiau klinikinių tyrimų metu NeuroBloc buvo skiriamas 16 savaičių po A tipo botulino toksino injekcijos.

NeuroBloc turi būti atsargiai skiriamas kartu su aminoglikozidais arba preparatais, blokuojančiais nervinio impulso perdavimą į raumenį (pvz., su kurarės tipo junginiais).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Nepakanka poveikio reprodukcijai tyrimų su gyvūnais, kad būtų galima nustatyti poveikį vaikingumui ir embriono/vaisiaus vystymuisi. Potencialus pavojus žmonėms nežinomas. NeuroBloc nėštumo metu vartoti negalima, nebent moters klinikinė būklė yra tokia, kad ją būtina gydyti B tipo botulino toksinu.

Žindymas

Nežinoma, ar B tipo botulino toksinas išsiskiria į motinos pieną. B tipo botulino toksino išsiskyrimas į gyvūnų pieną tiriamas nebuvo. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo NeuroBloc preparatu naudą motinai, reikia nuspręsti, ar tęsti/nutraukti žindymą, ar tęsti/nutraukti gydymą NeuroBloc preparatu.

Vaisingumas

Vaisingumo tyrimų neatlikta. Ar Neurobloc gali veikti reprodukciją, nežinoma.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas. Vartojant Neurobloc, gali pablogėti gebėjimas vairuoti ir valdyti mechanizmus, jeigu pasireiškia neageidaujamos reakcijos, pvz., raumenų silpnumas ir akių sutrikimai (aptemęs regėjimas, akių vokų ptozė).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos, susijusios su NeuroBloc vartojimu, buvo burnos džiūvimas, disfagija, dispepsija ir skausmas injekcijos vietoje.

Pranešta apie nepageidaujamas reakcijas, susijusias su toksino išplitimu toli nuo vartojimo vietos: padidėjęs raumenų silpnumas, disfagija, dispnėja, aspiracinė pneumonija, kai kuriais atvejais su mirtinomis pasekmėmis (žr. 4.4 skyrių).

Toliau surašytos visos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos klinikinių tyrimų metu. Jos išvardytos pagal MedDRA organų sistemų klases mažėjančio dažnio tvarka, ir apibrėžiamos taip: labai dažni ( 1/10); dažni (nuo 1/100 iki <1/10); nedažni (nuo 1/1 000 iki <1/100).

Organų sistemų klasės

Labai dažni

Dažni

Nervų sistemos sutrikimai

burnos sausumas, galvos

kreivakaklystė

 

skausmas

(pablogėjimas), skonio

 

 

sutrikimas

Akių sutrikimai

 

regėjimo sutrikimas (neryškus

 

 

matymas)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

 

disfonija

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

disfagija

dispepsija

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

 

miastenija

audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

skausmas injekcijos

kaklo skausmas

vietos pažeidimai

vietoje

į gripą panaši liga

Kaip ir vartojant A tipo botulino toksiną, gali pasireikšti kai kurių distalinių raumenų elektrofiziologinis nervinis sujaudinimas, bet nebūna kliniškai išreikšto raumenų silpnumo ar kitų elektrofiziologinių anomalijų.

Patirtis vaistui esant rinkoje

Pranešta apie poveikį nervams ir raumenims, susijusį su toksino išplitimu ir pasireiškiantį toli nuo vartojimo vietos (raumenų silpnumo padidėjimas, disfagija, dispnėja, kai kuriais atvejais mirtina aspiracinė pneumonija) (žr. 4.4 skyrių).

Be to, vaistui esant rinkoje pastebėti šie šalutiniai poveikiai: akomodacijos sutrikimas, ptozė, vėmimas, vidurių užkietėjimas, į gripą panašūs simptomai, astenija, angioedema, išbėrimas, urtikarija ir niežėjimas.

Esami pranešimai rodo, kad preparatas buvo vartojamas vaikų populiacijai. Sunkūs klinikiniai atvejai dažniau nustatomi vaikams (40 %) nei suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms (12 %), galbūt dėl per didelių dozių skyrimo vaikui (žr. 4.9 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Gauta pranešimų apie perdozavimo atvejus (buvo ir sisteminio toksinio poveikio požymių). Perdozavimo atveju reikia taikyti bendras medicininės pagalbos priemones. Retais atvejais dozės iki 15 000 V suaugusiems pacientams yra sukėlusios kliniškai išreikštą ūmų sisteminį toksinį pakenkimą. Jei klinikiniai simptomai kelia įtarimų dėl botulizmo, pacientą gali tekti paguldyti į ligoninę stebėti jo kvėpavimo funkciją (esant pradiniam kvėpavimo nepakankamumui).

Perdozavimo atveju arba atliekant injekciją į raumenį, kuri paprastai padeda gydyti cervikalinę distoniją, yra tikimybė, jog distonija gali progresuoti. Kaip ir vartojant kitus botulino toksinus, ilgainiui pacientas gali savaime pasveikti.

Vartojimas vaikų populiacijai (nepatvirtintas): klinikiniu požiūriu reikšmingas sisteminis toksiškumas pasireiškė vaikams skiriant dozes, taikomas suaugusiems pacientams gydyti. Nustatyta didesnė nei suaugusiesiems išplitusio poveikio rizika ir poveikis dažniau buvo sunkus. Tai gali būti dėl paprastai šiai populiacijai skiriamų didelių dozių.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – raumenų relaksantai, periferinio poveikio preparatai, ATC kodas – M03AX 01

NeuroBloc yra mioneuralinę jungtį blokuojantis faktorius. NeuroBloc poveikis blokuojant mioneuralinės jungties laidumą vyksta trimis etapais:

1.Ekstraceliulinis toksino prisijungimas prie specifinių motorinių nervų galinių akceptorių.

2.Toksino įsiskverbimas ir veikimas nervų galų citozolyje.

3.Acetilcholino išsiskyrimo iš nervų galų mioneuralinėje jungtyje slopinimas.

Įšvirkštus NeuroBloc tiesiai į raumenį, injekcijos vietoje sukeliamas vietinis paralyžius, kuris per tam tikrą laiką palaipsniui išnyksta. Procesas, kuriam vykstant paralyžiuotas raumuo per tam tikrą laiką atsistato, nežinomas, tačiau jis gali būti susijęs su paveikto baltymo ir(arba) nervo galo ataugos intraneuroniniais pakitimais.

Atlikta eilė klinikinių tyrimų, skirtų Neurobloc veiksmingumui ir saugumui gydant cervikalinę distoniją įvertinti. Šie tyrimai parodė Neurobloc aktyvumą pacientams, kurie anksčiau nebuvo vartoję Neurobloc, ir pacientams, kurie anksčiau buvo vartoję A tipo botulino toksino preparatų, įskaitant pacientus, kurie buvo laikomi kliniškai rezistentiškais A tipo botulino toksino preparatams.

Atlikti du III fazės atsitiktinių imčių, daugiacentriai, dvigubai koduoti, placebu kontroliuojami klinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvavo pacientai, sergantys cervikaline distonija. Į abu tyrimus buvo įtraukti suaugę pacientai ( 18 metų), kuriems anksčiau buvo skirtas A tipo botulino toksinas. Pirmajame tyrime dalyvavo pacientai, kliniškai rezistentiški A tipo toksinui (nereaguojantys į A), kaip buvo patvirtinta A tipo Frontalis testu. Į antrąjį tyrimą įtraukti pacientai, kurie ir toliau reagavo į A tipo toksiną (reaguojantys į A). Atliekant pirmąjį tyrimą, A tipui rezistentiškiems pacientams (nereaguojantiems į A) atsitiktinai parenkant buvo skiriamas placebas arba 10 000 V NeuroBloc dozė; atliekant antrąjį tyrimą, į A tipo toksiną reaguojantiems pacientams (reaguojantiems į A) atsitiktinai parenkant buvo skirtas placebas, 5 000 V arba 10 000 V toksino dozė. Vaistinis preparatas buvo švirkščiamas vieną kartą į 2-4 toliau nurodytus raumenis: į diržinį, galvos sukamąjį, mentikaulio keliamąjį, trapecinį, pusketerinį ir pasvirąjį. Bendra dozė buvo padalyta atitinkamai pasirinktiems raumenims; į kiekvieną raumenį atliktos 1-5 injekcijos. Pirmajame tyrime dalyvavo 77 asmenys, o antrajame – 109. Atlikus injekciją pacientas dar buvo stebimas 16 savaičių.

Pirminis veiksmingumo vertinimo kintamasis abiejuose tyrimuose buvo Toronto vakarietiškos spazminio tortikolio įvertinimo skalės (Toronto Western Spasmodic Torticolis Rating Scale

TWSTRS) bendrasis rezultatas (galimas intervalas – nuo 0 iki 87 taškų) 4-ąją savaitę. Antrinis kintamasis buvo vizualinės analogiškos skalės (VAS) bendram paciento pokyčių ir bendram gydytojo pokyčių įvertinimui, apimančios būklę nuo pačios pradžios iki 4-osios savaitės. Remiantis šių vertinimo skalių rezultatais, nustatyta, jog 50 asmenų nepasireiškė jokių pokyčių, nė vieno būklė nepablogėjo, o 100 pasijuto geriau. 1-oje lentelėje nurodyti skirtingi rezultatai, gauti palyginus vaistų poveikį pacientams atliekant pirmąjį ir antrąjį tyrimus. Išanalizavus TWSTRS atskirų testų rezultatus, nustatytas žymus teigiamas vaistų poveikis sunkiai sergantiems cervikaline distonija ir kenčiantiems nuo su šia liga susijusio skausmo ir negalios.

1 lentelė

Veiksmingumo rezultatai atlikus III fazės NeuroBloc tyrimus

 

1 TYRIMAS

 

2 TYRIMAS

 

 

 

(A tipui rezistentiški

(Į A tipą reaguojantys pacientai)

 

 

pacientai)

 

 

 

 

 

Įvertinimas

Placebas

10 000 V

Placebas

5 000 V

 

10 000 V

 

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

 

n = 37

 

TWSTRS – bendrasis

 

 

 

 

 

 

 

rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

Pradiniai duomenys

51,2

52,8

43,6

46,4

 

46,9

 

Duomenys 4-ąją savaitę

49,2

41,8

39,3

37,1

 

35,2

 

Pokyčiai

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

 

-11,7

 

P vertė*

 

0,0001

 

0,0115

 

0,0004

 

Bendras paciento

 

 

 

 

 

 

 

įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys 4-ąją savaitę

39,5

60,2

43,6

60,6

 

64,6

 

P vertė*

 

0,0001

 

0,0010

 

0,0001

 

Bendras gydytojo

 

 

 

 

 

 

 

įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys 4-ąją savaitę

47,9

60,6

52,0

65,3

 

64,2

 

P VERTĖ*

 

0,0001

 

0,0011

 

0,0038

 

* Bendrųjų skirtumų analizė, du tęstiniai tyrimai, = 0,05

Atlikti tolesni randomizuoti, daugiacentriai, dvigubai akli klinikiniai tyrimai, skirti palyginti NeuroBloc (10 000 V) ir Botulino A tipo toksino (150 V) veiksmingumą ligoniams, sergantiems cervikaline distonija, kurie anksčiau nebuvo vartoję botulino toksino preparatų. Pirminis veiksmingumo įvertinimas buvo TWSTRS bendrasis rezultatas, o antrinis veiksmingumo įvertinimas apėmė praėjus 4, 8 ir 12 savaičių po gydymo paciento ir tyrėjo atliktą pokyčių įvertinimą naudojantis VAS skale. Tyrimas atitiko iš anksto apibrėžtus ne mažesnio NeuroBloc veiksmingumo už A tipo botulino toksiną kriterijus tiek pagal vidutinį bendrą TWSTRS rezultatą 4 savaitę po pirmojo ir antrojo gydymo seansų, tiek pagal poveikio trukmę.

NeuroBloc ne mažesnis už A tipo toksiną veiksmingumas taip pat buvo paremtas atsakiusiųjų į gydymą analizėje, kur buvo nustatyta panaši procentinė dalis pacientų, kuriems buvo TWSTRS rezultato bet koks pagerėjimas 1 gydymo kurso 4-ąją savaitę (86 % NeuroBloc ir 85 % Botox), ir panaši dalis pacientų, kuriems nustatytas mažiausiai 20 % TWSTRS rezultato sumažėjimas nuo pradinio taško 1 gydymo kurso 4 savaitę (51 % NeuroBloc, 47 % Botox).

Papildomi klinikiniai tyrimai ir atvirieji stebėjimo tyrimai parodė, kad tiriamieji gali toliau ilgesnius laikotarpius reaguoti į gydymą Neurobloc; kai kuriems pacientams per daugiau kaip 3,5 metų laikotarpį buvo skirta daugiau kaip 14 gydymo kursų. Be būklės pagerėjimo, kurią rodė sumažėjęs bendras TWSTRS rezultatas, gydymas NeuroBloc buvo susijęs su reikšmingu skausmo įvertinimo pagal TWSTRS ir pagal VAS skales sumažėjimu kiekvieną gydymo kursą 4, 8 ir 12 savaitę, palyginus su pradinio įvertinimo duomenimis. Šiuose tyrimuose vidutinis dozavimo dažnis buvo maždaug kas 12 savaičių.

Neurobloc imunogeniškumas buvo vertinamas dviejų klinikinių tyrimų ir atvirojo tęstinio tyrimo metu. Šiuose tyrimuose antikūnų buvimas buvo vertinamas atliekant pelių apsauginės reakcijos tyrimą (dar vadinamą pelių neutralizacijos reakcijos tyrimu (angl. Mouse Neutralization Assay, MNA).

Trijų ilgalaikių klinikinių tyrimų imunogeniškumo duomenys rodo, kad priklausomai nuo vaisto ekspozicijos trukmės maždaug trečdaliui pacientų susidaro antikūnų; tai buvo nustatyta pelių neutralizacijos reakcijos (apsauginės reakcijos) tyrimu. Šiais tyrimais nustatyta maždaug 19–25 % serokonversijos atvejų per 18 mėnesių nuo gydymo pradžios, iki 45 gydymo mėnesio šių atvejų padaugėjo maždaug iki 33–44 %. Serokonversijos pasekmių tyrimas parodė, kad antikūnų buvimas nebuvo sinonimiškas klinikinio atsako praradimui ir neturėjo įtakos bendram saugumo profiliui. Tačiau antikūnų, nustatytų atlikus pelių neutralizacijos reakcijos (apsauginės reakcijos) tyrimą, buvimo klinikinė reikšmė nėra aiški.

Serokonversijos apimtis ir laikas pacientams, kurie anksčiau buvo vartoję A tipo toksino preparatų, palyginus su pacientais, kurie anksčiau nebuvo vartoję A tipo toksino preparatų, ir pacientams, kurie buvo rezistentiški gydymui A tipo toksinu, palyginus su pacientais, kurie reagavo į A tipo toksiną, buvo panašūs.

5.2Farmakokinetinės savybės

Sušvirkštus į raumenis NeuroBloc, prasideda cheminis denervacijos procesas, kuriam vykstant atpalaiduojami vietos raumenys. Po vietinės NeuroBloc injekcijos į raumenis sunkių nepageidaujamų reiškinių, kuriuos galėjo sukelti B tipo botulino toksino sisteminis poveikis, nustatyta 12 % nepageidaujamų reakcijų atvejų, praneštų poregistracinio vaisto stebėjimo metu (įskaitant šias nepageidaujamas reakcijas: burnos džiūvimą, disfagiją ir neryškų regėjimą). Tačiau farmakokinetinių absorbcijos, pasiskirstymo, metabolizmo ir ekskrecijos (APMI) tyrimų nebuvo atlikta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Atliekant farmakologinius tyrimus su cynomolgus beždžionėmis, kurioms buvo skirta viena dozė, nepasireiškė jokio kitokio poveikio nei buvo tikimasi: stebėtas tik raumenų, į kuriuos buvo įšvirkšta nustatyta vaisto dozė, paralyžius bei didesnių dozių injekcijos atveju – didesnis toksino išplitimas ir dėl to atsiradęs panašus poveikis šalia esantiems raumenims, į kuriuos nebuvo švirkščiamas vaistas.

Su cynomolgus beždžionėmis buvo atlikti toksikologiniai tyrimai; jų metu beždžionėms į raumenis buvo sušvirkšta viena dozė. Dozė, kai nebuvo stebėta jokių sisteminio poveikio požymių (NSPN), buvo apie 960°V/kg. Mirtina dozė – 2 400 V/kg.

Kancerogeninio NeuroBloc poveikio tyrimų su gyvūnais neatlikta dėl vaisto pobūdžio. Neatlikti ir standartiniai testai dėl NeuroBloc mutageniškumo.

Tiriant vaisto poveikį triušių ir žiurkių vystymuisi, nestebėta jokių embriono išsigimimų ar su vislumu susijusių pakitimų. Atliekant poveikio vystymuisi tyrimus, dozė žiurkėms, kai nebuvo stebėta jokio neigiamo poveikio (NSNPN), buvo 1 000 V/kg per dieną besilaukiančioms patelėms ir 3 000 V/kg per dieną embrionui. Tiriant triušius, NSNPN buvo 0,1 V/kg per dieną besilaukiančioms patelėms ir

0,3 V/kg per dieną embrionui. Atliekant vislumo tyrimus, NSNPN buvo 300 V/kg per dieną tiek patelėms, tiek patinams, vertinant bendrą toksiškumo poveikį, ir 1 000 V/kg per dieną atsižvelgiant į vislumą ir reprodukcinės sistemos veiklą.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Dinatrio sukcinatas Natrio chloridas

Žmogaus serumo albuminas

Vandenilio chlorido rūgštis (pH reguliavimui) Injekcinis vanduo.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais vaistais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

5 metai, nepažeidus gamintojo pakuotės.

Praskiedus, vartoti nedelsiant (žr. 4.2 ir 6.6 skyrius).

Mikrobiologiniu atžvilgiu, išskyrus tuos atvejus, jei atidarymo / praskiedimo metodas užkerta kelią mikrobiologinio užteršimo pavojui, preparatas turi būti sunaudojamas nedelsiant.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve 2 C – 8 C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Preparatą tinkamumo laikotarpiu galima išimti iš šaldytuvo vienam ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, nebegrąžinant į šaldytuvą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, preparato vėl dėti į šaldytuvą negalima; jį reikia išmesti.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

0,5 ml, 1 ml arba 2 ml tirpalo 3,5 ml talpos I tipo stiklo buteliuke su silikonu padengtais butilo gumos kamščiais ir užspaudžiamaisiais aliuminio dangteliais.

Pakuotėje yra vienas buteliukas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

NeuroBloc tiekiamas buteliukuose, skirtas vienkartiniam vartojimui.

Vaistinis preparatas yra paruoštas vartoti; jo ruošti nereikia. Nekratyti.

Kad būtų galima paskirstyti visą dozę tarp kelių injekcijų, NeuroBloc gali būti skiedžiamas 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu (žr. 4.2 skyrių). Toks skiedimas natrio chloridu turi būti atliekamas švirkšte, pirmiausia į švirkštą įtraukiant norimą Neurobloc kiekį, tada pritraukiant į švirkštą natrio chlorido. Neklinikinių bandymų metu NeuroBloc tirpalas buvo praskiestas iki 6 kartų; dėl to jo stiprumas nepakito. Praskiestą vaistinį preparatą reikia vartoti nedelsiant, nes jo sudėtyje nėra konservantų.

Likęs nesuvartotas tirpalas, visi pasibaigusio tinkamumo laiko NeuroBloc buteliukai ir įranga, naudota vartojant vaistinį preparatą, turi būti kruopščiai sunaikinta kaip medicininės biologiškai pavojingos atliekos laikantis vietinių reikalavimų. Prieš vartojimą buteliukai turi būti apžiūrėti. Jei NeuroBloc tirpalas nėra skaidrus arba bespalvis / šviesiai geltonas arba jei buteliukas atrodo pažeistas, preparato vartoti negalima; jis turi būti sunaikintas kaip medicininės biologiškai pavojingos atliekos laikantis vietinių reikalavimų.

Išpiltą preparatą nukenksminkite 10 % šarmo tirpalu arba natrio hipochlorito tirpalu (buitiniu chloro balikliu – 2 ml (0,5 %): 1 l vandens). Mūvėdami neperšlampamas pirštines, sugerkite skystį su atitinkamu absorbentu. Sudėkite sugertą toksiną į autoklavą, sandariai uždarykite jį ir sunaikinkite kaip medicinines biologiškai pavojingas atliekas laikydamiesi vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/166/001 – 2 500 V

EU/1/00/166/002 – 5 000 V

EU/1/00/166/003 – 10 000 V

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2001 m. sausio mėn. 22 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai