Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – ženklinimas - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNeuroBloc
ATC kodasM03AX01
Sudėtisbotulinum toxin type B
GamintojasEisai Ltd.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė 0,5 ml buteliukui

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NeuroBloc 5 000 V/ml injekcinis tirpalas

B tipo botulino toksinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename ml yra 5 000 V B tipo botulino toksino.

Viename 0,5 ml buteliuke yra 2 500 V B tipo botulino toksino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Dinatrio sukcinatas, natrio chloridas, žmogaus serumo albumino tirpalas, vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 buteliukas

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Nekratyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į raumenis.

Skirta tik vienkartiniam vartojimui.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Neurobloc stiprumas yra 5 000 V/ml. Šie vienetai yra B tipo vienetai; jie neatitinka vienetų, naudojamų kitų botulino toksino preparatų stiprumui išreikšti.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Praskiedus vartoti nedelsiant.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C)

Negalima užšaldyti.

Pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Preparatą tinkamumo laikotarpiu galima išimti iš šaldytuvo vienam ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, nebegrąžinant į šaldytuvą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, preparato vėl dėti į šaldytuvą negalima; jį reikia išmesti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Perskaitykite pakuotės lapelyje nurodytus įspėjimus dėl atliekų tvarkymo, laikymo sąlygų vartojimo laikotarpiu ir sunaikinimo.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/166/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliuko etiketė, 0,5 ml buteliukas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

NeuroBloc 5 000 V/ml injekcinis tirpalas i.m.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2 500 V

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė 1,0 ml buteliukui

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NeuroBloc 5 000 V/ml injekcinis tirpalas

B tipo botulino toksinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename ml yra 5 000 V B tipo botulino toksino.

Viename 1 ml buteliuke yra 5 000 V B tipo botulino toksino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Dinatrio sukcinatas, natrio chloridas, žmogaus serumo albumino tirpalas, vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 buteliukas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Nekratyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į raumenis.

Skirta tik vienkartiniam vartojimui.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Neurobloc stiprumas yra 5 000 V/ml. Šie vienetai yra B tipo vienetai; jie neatitinka vienetų, naudojamų kitų botulino toksino preparatų stiprumui išreikšti.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Praskiedus vartoti nedelsiant.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Preparatą tinkamumo laikotarpiu galima išimti iš šaldytuvo vienam ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, nebegrąžinant į šaldytuvą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, preparato vėl dėti į šaldytuvą negalima; jį reikia išmesti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Perskaitykite pakuotės lapelyje nurodytus įspėjimus dėl atliekų tvarkymo, laikymo sąlygų vartojimo laikotarpiu ir sunaikinimo.

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/166/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliuko etiketė, 1,0 ml buteliukas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

NeuroBloc 5 000 V/ml injekcinis tirpalas i.m.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 000 V

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė 2,0 ml buteliukui

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NeuroBloc 5 000 V/ml injekcinis tirpalas

B tipo botulino toksinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename ml yra 5 000 V B tipo botulino toksino.

Viename 2,0 ml buteliuke yra 10 000 V B tipo botulino toksino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Dinatrio sukcinatas, natrio chloridas, žmogaus serumo albumino tirpalas, vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 buteliukas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Nekratyti.

Prieš vartojant perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į raumenis.

Tik vienkartiniam vartojimui.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Neurobloc stiprumas yra 5 000 V/ml. Šie vienetai yra B tipo vienetai; jie neatitinka vienetų, naudojamų kitų botulino toksino preparatų stiprumui išreikšti.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Praskiedus vartoti nedelsiant.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Pakuotę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Preparatą tinkamumo laikotarpiu galima išimti iš šaldytuvo vienam ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, nebegrąžinant į šaldytuvą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, preparato vėl dėti į šaldytuvą negalima; jį reikia išmesti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Perskaitykite pakuotės lapelyje nurodytus įspėjimus dėl atliekų tvarkymo, laikymų sąlygų vartojimo metu ir sunaikinimo.

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/166/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliuko etiketė, 2,0 ml buteliukas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

NeuroBloc 5 000 V/ml injekcinis tirpalas i.m.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 000 V

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai