Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – ženklinimas - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNovoSeven
ATC kodasB02BD08
Sudėtiseptacog alfa (activated)
GamintojasNovo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 1 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 1 mg/ flakone (50 KTV/ flakone), 1 mg/ml po ištirpinimo,

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra: 1 miltelių flakonas

1 tirpiklio flakonas

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti vartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/004

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 1 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 1 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 1 mg/ flakone (50 KTV/ flakone), ištirpinus – 1 mg/ml,

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra:

1 miltelių flakonas,

1 tirpikliu užpildytas švirkštas su atskiru stūmoklio strypeliu,

1 flakono adapteris ištirpinimui.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti suvartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti, kad nebūtų pažeistas tirpikliu užpildytas švirkštas.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/008

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 1 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Miltelių flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven 1 mg

Milteliai injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

Vienos dozės injekcijai.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 mg

6.KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpiklio flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1,1 ml

6. KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpikliu užpildyto švirkšto etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 ml

6. KITA

3 ml

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 2 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 2 mg/flakone (100 KTV/ flakone), ištirpinus – 1 mg/ml,

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra: 1 miltelių flakonas

1 tirpiklio flakonas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti suvartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/005

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 2 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 2 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 2 mg/flakone (100 KTV/flakone), ištirpinus–1 mg/ml,

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra: 1 miltelių flakonas,

1 tirpikliu užpildytas švirkštas su atskiru stūmoklio strypeliu,

1 flakono adapteris ištirpinimui.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti suvartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/009

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 2 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Miltelių flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven 2 mg

Milteliai injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2. VARTOJIMO METODAS

Vienos dozės injekcijai.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2 mg

6. KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpiklio flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,1 ml

6. KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpikliu užpildyto švirkšto etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2 ml

6. KITA

3 ml

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 5 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 5 mg/ flakone (250 KTV/flakone), ištirpinus - 1 mg/ml,

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra: 1 miltelių flakonas

1 tirpiklio flakonas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti suvartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/006

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIAJ BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 5 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 5 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 5 mg/ flakone (250 KTV/flakone), ištirpinus – 1 mg/ml,

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra:

1 miltelių flakonas,

1 tirpikliu užpildytas švirkštas su atskiru stūmoklio strypeliu,

1 flakono adapteris ištirpinimui.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti suvartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/010

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIAJ BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 5 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Miltelių flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven 5 mg

Milteliai injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2. VARTOJIMO METODAS

Vienos dozės injekcijai.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 mg

6. KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpiklio flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5,2 ml

6. KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpikliu užpildyto švirkšto etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml

6. KITA

10 ml

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 8 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 8 mg/flakone (400 KTV/flakone), ištirpinus – 1 mg/ml,

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra: 1 miltelių flakonas

1 tirpiklio flakonas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti suvartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/007

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIAJ BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 8 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tekstas ant dėžutės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NovoSeven 8 mg

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Eptakogas alfa (aktyvintas) 8 mg/ flakone (400 KTV/ flakone), ištirpinus – 1 mg/ml,

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, histidinas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje yra:

1 miltelių flakonas,

1 tirpikliu užpildytas švirkštas su atskiru stūmoklio strypeliu,

1 flakono adapteris ištirpinimui.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Leisti į veną. Suvartoti per vieną kartą.

Ištirpinus turėtų būti suvartojamas iš karto.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/006/011

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIAJ BRAILIO RAŠTU

NovoSeven 8 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Milteliams flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven 8 mg

Milteliai injekciniam tirpalui

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2. VARTOJIMO METODAS

Vienos dozės injekcijai.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

8 mg

6. KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpiklio flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

8,1 ml

6. KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Tirpikliu užpildyto švirkšto etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

NovoSeven tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP/

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

8 ml

6. KITA

10 ml

Novo Nordisk A/S

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai