Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – ženklinimas - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasOpatanol
ATC kodasS01GX09
Sudėtisolopatadine hydrochloride
GamintojasNovartis Europharm Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖJE YRA 1 BUTELIUKAS + DĖŽUTĖJE YRA 3 BUTELIUKAI

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

OPATANOL 1 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Olopatadinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml tirpalo yra 1 mg olopatadino (hidrochlorido pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, natrio chloridas, dinatrio fosfato dodekahidratas, vandenilio chlorido rūgštis/natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 1 × 5 ml

3 × 5 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant akių. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: MMMM/mm

Atidarius tinka vartoti keturias savaites.

Atidarymo data:

Atidarymo data (1):

Atidarymo data (2):

Atidarymo data (3):

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/217/001 1 × 5 ml

EU/1/02/217/002 3 × 5 ml

13.SERIJOS NUMERIS

Serija. xxxxx

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Opatanol

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

OPATANOL, 1 mg/ml akių lašai.

Olopatadinum.

Vartoti ant akių.

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: MMMM/mm

Atidarius tinka vartoti keturias savaites.

Atidarymo data:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot.

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai