Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Preparato charakteristikų santrauka - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPalonosetron Hospira
ATC kodasA04AA05
Sudėtispalonosetron hydrochloride
GamintojasHospira UK Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Polonosetron Hospira 250 mikrogramų injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename tirpalo mililitre yra 50 mikrogramų palonosetrono (vandenilio chlorido forma). Kiekviename 5 ml tirpalo flakone yra 250 mikrogramų palonosetrono (vandenilio chlorido forma).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus, bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Polonosetron Hospira skirtas suaugusiesiems:

stiprų emetogeninį poveikį turinčios vėžio chemoterapijos sukeliamam ūmiam pykinimui bei vėmimui išvengti;

vidutinio stiprumo emetogeninį poveikį turinčios vėžio chemoterapijos sukeliamam pykinimui bei vėmimui išvengti.

Polonosetron Hospira skirtas 1 mėnesio ir vyresniems vaikų populiacijos pacientams:

stiprų emetogeninį poveikį turinčios vėžio chemoterapijos sukeliamam ūmiam pykinimui bei vėmimui išvengti ir vidutinio stiprumo emetogeninį poveikį turinčios vėžio chemoterapijos sukeliamam pykinimui bei vėmimui išvengti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Polonosetron Hospira galima vartoti tik prieš taikant chemoterapiją. Šį vaistinį preparatą turi skirti sveikatos priežiūros specialistas, esant tinkamai medicininei priežiūrai.

Dozavimas

Suaugusieji

250 mikrogramų palonosetronas turi būti leidžiamas į veną vieną kartą (boliusinė injekcija) likus maždaug 30 minučių iki chemoterapijos pradžios. Polonosetron Hospira turi būti suleidžiamas per 30 sekundžių.

Polonosetron Hospira veiksmingumą stiprų emetogeninį poveikį turinčios chemoterapijos skatinamam pykinimui bei vėmimui išvengti galima padidinti prieš chemoterapiją skiriant kortikosteroidų.

Senyviems pacientams

Senyvo amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Vaikai ir paaugliai (nuo 1 mėnesio iki 17 metų):

20 mikrogramų/kg (didžiausia bendroji dozė turi neviršyti 1 500 mikrogramų) palonosetrono, vartojamo kaip viena 15 minučių infuzija į veną, ją pradedant likus maždaug 30 minučių iki chemoterapijos pradžios.

Palonosetrono saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 1 mėnesio vaikams neištirti. Duomenų nėra. Duomenų apie palonosetrono vartojimą jaunesniems nei 2 metų vaikams pykinimui bei vėmimui išvengti nepakanka.

Sutrikusi kepenų veikla

Pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi, dozės koreguoti nereikia.

Sutrikusi inkstų veikla

Pacientams, kurių inkstų veikla sutrikusi, dozės koreguoti nereikia.

Duomenų apie pacientus, sergančius paskutinės stadijos inkstų liga, kuriems atliekama hemodializė, nėra.

Vartojimo metodas

Leisti į veną.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kadangi palonosetronas gali sulėtinti žarnų turinio slinkimą, pacientus, kuriems buvo pasireiškęs vidurių užkietėjimas arba apyūmio žarnų nepraeinamumo požymiai, po vaisto vartojimo reikia stebėti. Buvo pastebėti du su 750 mikrogramų palonesetrono vartojimu susiję vidurių užkietėjimo su išmatų įstrigimu atvejai, kai pacientus prireikė hospitalizuoti.

Jokios tiriamos palonosetrono dozės nesukėlė klinikiškai reikšmingo QT intervalo pailgėjimo. Atliktas specialus išsamus QT/QTc tyrimas, kuriame dalyvavo sveiki savanoriai, siekiant gauti galutinius duomenis, rodančius palonosetrono poveikį QT/QTc (žr. 5.1 skyrių).

Tačiau, kaip ir kitus 5-HT3 antagonistus, skirti palonosetroną reikia atsargiai pacientams, kurių QT intervalas yra pailgėjęs arba gali pailgėti. Tokios aplinkybės būna pacientams, kuriems patiems ar jų kraujo giminaičiams anksčiau buvo pailgėjęs QT intervalas, kuriems yra elektrolitų nenormalumas, stazinis širdies nepakankamumas, bradiaritmija, laidumo sutrikimai, taip pat pacientams, kurie vartoja preparatus nuo aritmijos ar kitus vaistinius preparatus, skatinančius QT intervalo pailgėjimą ar elektrolitų nenormalumus. Prieš skiriant 5-HT3-antagonistus, turi būti pašalinta hipokalemija ir hipomagnezemija.

Vartojant 5-HT3 antagonistus vienus arba kartu su kitais serotonerginiais vaistais (įskaitant selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) ir serotonino noradrenalino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI), nustatyta serotonino sindromo atvejų. Patartina tinkamai stebėti, ar pacientams nepasireiškia į serotonino sindromą panašių simptomų.

Kelias dienas po chemoterapijos Polonosetron Hospira negalima vartoti pykinimui ir vėmimui išvengti ar slopinti, jei tai nėra susiję su kitos chemoterapijos skyrimu.

Šio vaisto flakone yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Palonosetroną daugiausiai metabolizuoja CYP2D6, šiek tiek CYP3A4 ir CYP1A2 izofermentai. Tyrimai in vitro rodo, kad kliniškai reikšmingomis koncentracijomis vartojamas palonosetronas citochromo P450 izofermento aktyvumo neslopina ir nedidina.

Chemoterapinės medžiagos

Ikiklinikinių tyrimų metu palonosetronas neslopino penkių tirtų chemoterapinių medžiagų (cisplatino, ciklofosfamido, citarabino, doksorubicino ir mitomicino C) priešnavikinio veikimo.

Metoklopramidas

Klinikinio tyrimo metu reikšmingos sąveikos tarp vienos intraveninės palonosterono dozės ir pastovios koncentracijos geriamo metoklopramido, kuris yra CYP2D6 inhibitorius, nepastebėta.

CYP2D6 induktoriai ir inhibitoriai

Populiacijos farmakokinetinė analizė parodė, kad vartojimas kartu su CYP2D6 induktoriais (deksametazonu ir rifampicinu) bei inhibitoriais (įskaitant amiodaroną, celekoksibą, chlorpromaziną, cimetidiną, doksorubiciną, fluoksetiną, haloperidolį, paroksetiną, chinidiną, ranitidiną, ritonavirą, sertraliną ir terbinafiną) reikšmingo poveikio palonosetrono pašalinimui neturėjo.

Kortikosteroidai

Palonosetronas kartu su kortikosteroidais buvo vartojamas saugiai.

Serotonerginiai vaistai (pvz., SSRI ir SNRI)

Po 5-HT3 antagonistų ir kitų serotonerginių vaistų (įskaitant SSRI ir SNRI) vartojimo kartu nustatyta serotonino sindromo atvejų.

Kiti vaistiniai preparatai

Palonosetronas buvo saugiai vartojamas kartu su analgetikais, antiemetikais bei pykinimą slopinančiais vaistais, antispazminiais bei anticholinerginiais vaistiniais preparatais.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie palonosetrono vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė. Tyrimų su gyvūnais duomenų apie vaisto prasiskverbimą per placentą nepakanka (žr. 5.3 skyrių).

Duomenų apie palonosetrono vartojimą nėštumo metu nėra. Todėl palonosetroną nėščioms moterims gydytojas turėtų skirti tik būtinais atvejais.

Žindymas

Kadangi duomenų apie palonosetrono išsiskyrimą į motinos pieną nėra, gydymo metu žindymą reikia nutraukti.

Vaisingumas

Duomenų apie palonosetrono poveikį vaisingumui nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus neištirtas.

Kadangi palonosetronas gali sukelti galvos svaigimą, mieguistumą ar nuovargį, pacientus reikėtų įspėti nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Suaugusiųjų klinikinių tyrimų metu (iš viso 633 pacientams) vartojant 250 mikrogramų dozę dažniausiai pastebėtos nepageidaujamos reakcijos, kurios bent galėtų būti susijusios su palonosetrono vartojimu, buvo galvos skausmas (9 %) ir vidurių užkietėjimas (5 %).

Klinikinių tyrimų metu buvo pastebėtos šios nepageidaujamos reakcijos, kurios galėjo arba turbūt buvo susijusios su palonosetrono vartojimu. Nepageidaujamos reakcijos skirstomos į dažnas (nuo1/100 iki <1/10) ir nedažnas (nuo 1/1 000 iki <1/100). Pradėjus pardavinėti preparatą, nustatytos labai retos (<1/10 000) nepageidaujamos reakcijos.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemos klasė

Dažni

Nedažni

Labai reti°

 

(nuo 1/100 iki

(nuo 1/1 000 iki <1/100)

(<1/10 000)

 

<1/10)

 

 

Imuninės sistemos

 

 

Padidėjęs

sutrikimai

 

 

jautrumas,

 

 

 

anafilaksija,

 

 

 

anafilaksinės ir

 

 

 

(arba)

 

 

 

anafilaktoidinės

 

 

 

reakcijos bei šokas

Metabolizmo ir mitybos

 

Hiperkalemija, metaboliniai

 

sutrikimai

 

sutrikimai, hipokalcemija,

 

 

 

hipokalemija, anoreksija,

 

 

 

hiperglikemija, apetito

 

 

 

sumažėjimas

 

Psichikos sutrikimai

 

Nerimo jausmas, euforinė

 

 

 

nuotaika

 

Nervų sistemos

Galvos skausmas

Mieguistumas, nemiga,

 

sutrikimai

Svaigulys

parestezija, hipersomnija,

 

 

 

periferinė sensorinė neuropatija

 

Akių sutrikimai

 

Akių dirginimas, ambliopija

 

Ausų ir labirintų

 

Pusiausvyros sutrikimai,

 

sutrikimai

 

spengimas ausyse

 

Širdies sutrikimai

 

Tachikardija, bradikardija,

 

 

 

ekstrasistolės, miokardo išemija,

 

 

 

sinusinė tachikardija, sinusinė

 

 

 

aritmija, supraventrikulinės

 

 

 

ekstrasistolės

 

Kraujagyslių sutrikimai

 

Hipotonija, hipertonija, venų

 

 

 

spalvos pakitimai, venų

 

 

 

išsiplėtimas

 

Kvėpavimo sistemos,

 

Žagsulys

 

krūtinės ląstos ir

 

 

 

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

Virškinimo trakto

Vidurių užkietėjimas

Dispepsija, pilvo skausmas,

 

sutrikimai

Viduriavimas

viršutinės pilvo srities skausmas,

 

 

 

burnos džiūvimas, meteorizmas

 

Kepenų, tulžies pūslės ir

 

Hiperbilirubinemija

 

latakų sutrikimai

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

 

Alerginis dermatitas, niežintis

 

sutrikimai

 

bėrimas

 

Raumenų, kaulų ir

 

Artralgija

 

jungiamojo audinio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

 

Šlapimo susilaikymas,

 

sutrikimai

 

glikozurija

 

Bendrieji sutrikimai ir

 

Astenija, pireksija, nuovargis,

Reakcija injekcijos

vartojimo vietos

 

karščio pojūtis, į gripą panaši liga

vietoje*

pažeidimai

 

 

 

Tyrimai

 

Suaktyvėjusi transaminazė,

 

 

 

pailgėjęs elektrokardiogramos

 

 

 

QT

 

° Pastebėta pradėjus pardavinėti šį preparatą

 

 

* Įeina šie: deginimas, sukietėjimas, diskomfortas bei skausmas

 

Vaikų populiacija

Vaikų ir paauglių klinikinių tyrimų metu vidutinio stiprumo arba stiprų emetogeninį poveikį turinčios vėžio chemoterapijos sukeliamam ūmiam pykinimui bei vėmimui išvengti 402 pacientai suvartojo vieną palonosetrono dozę (3, 10 arba 20 mikrogramų/kg). Buvo pranešta apie dažnas ir nedažnas nepageidaujamas reakcijas dėl palonosetrono, > 1 % dažnio nepageidaujamų reakcijų nenustatyta.

Organų sistemos klasė

Dažni

Nedažni

(nuo 1/100 iki <1/10)

(nuo 1/1 000 iki <1/100)

 

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

Svaigulys, diskinezija

 

 

Pailgėjęs elektrokardiogramos

Širdies sutrikimai

 

QT

 

laidumo sutrikimas, sinusinė

 

 

 

 

tachikardija

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

 

Kosulys, dispnėja, kraujavimas

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

iš nosies

Odos ir poodinio audinio

 

Alerginis dermatitas,

 

niežėjimas, odos sutrikimas,

sutrikimai

 

 

dilgėlinė

 

 

 

 

Pireksija, skausmas infuzijos

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

 

vietoje,

vietos pažeidimai

 

reakcija infuzijos vietoje,

 

 

skausmas

Nepageidaujamos reakcijos buvo įvertintos pacientams vaikams ir paaugliams, vartojantiems palonosetroną iki 4 chemoterapijos ciklų.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

Suaugusiųjų klinikinių tyrimų metu buvo vartojamos iki 6 mg dozės. Vartojant didžiausias dozes, nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo panašus kaip vartojant kitas dozes, dozės poveikio reakcijoms nepastebėta. Mažai tikėtinu Polonosetron Hospira perdozavimo atveju turi būti taikoma atitinkama slauga. Dializės tyrimai nebuvo atliekami, tačiau dėl didelio pasiskirstymo tūrio manoma, kad dializė nėra efektyvus Polonosetron Hospira perdozavimo gydymo būdas.

Vaikų populiacija

Vaikų ir paauglių klinikinių tyrimų metu perdozavimo atvejų nenustatyta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antiemetikai ir pykinimą slopinantys preparatai, serotonino (5HT3) antagonistai, ATC kodas – A04AA05.

Palonosetronas yra selektyvus aukšto afiniškumo 5HT3 receptorių antagonistas.

Dviejų randomizuotų, dvigubai aklų tyrimų metu, iš viso dalyvaujant 1132 pacientams, kuriems buvo taikoma vidutinio emetogeniškumo chemoterapija, naudojant cisplatiną ≤ 50 mg/m2, karboplatiną, ciklofosfamidą ≤ 1 500 mg/m2 ir doksorubiciną > 25 mg/m2, buvo palygintas 250 mikrogramų bei 750 mikrogramų palonosetronas su 32 mg ondansetrono (pusinės eliminacijos trukmė – 4 val.) arba 100 mg dolasetrono (pusinės eliminacijos trukmė – 7,3 val.), leidžiamais į veną 1-ąją dieną, be deksametazono.

Randomizuoto, dvigubai aklo tyrimo metu, iš viso dalyvaujant 667 pacientams, kuriems buvo taikoma didelio emetogeniškumo chemoterapija, naudojant cisplatiną ≥ 60 mg/m2,

ciklofosfamidą > 1 500 mg/m2 ir dakarbaziną, buvo palygintas 250 mikrogramų bei 750 mikrogramų palonosetronas su 32 mg ondansetrono, leidžiamais į veną 1-ąją dieną. Deksametazonas buvo profilaktiškai skiriamas 67 % pacientų prieš chemoterapiją.

Pagrindiniai tyrimai nebuvo skirti palonosetrono veiksmingumui nutolinant pykinimą ir vėmimą įvertinti. Antiemetinis veikimas buvo stebimas 0-24 val., 24-120 val. ir 0-120 val. Vidutinio emetogeniškumo chemoterapijos tyrimų ir didelio emetogeniškumo chemoterapijos tyrimo rezultatai apibendrinti toliau pateiktose lentelėse.

Palonosetronas nebuvo blogesnis lyginant su lyginamu gydymu ūmios emezės fazėje tiek vidutinio, tiek didelio emetogeniškumo sąlygomis.

Nors kontrolinių klinikinių tyrimų metu palyginamasis palonosetrono veiksmingumas daugkartiniuose cikluose nebuvo įrodytas, trijuose trijų fazių bandymuose dalyvaujantys 875 pacientai toliau dalyvavo atvirame saugumo tyrime ir buvo gydomi 750 mikrogramų palonosetronu iki 9 papildomų chemoterapijos ciklų. Visų ciklų metu bendras saugumas buvo išlaikytas.

1 lentelė. Reaguojančių pacientųa procentinė dalis pagal vidutinio emetogeniškumo chemoterapijos tyrimų gydymo grupę ir fazę, lyginant su ondansetronu

 

Palonosetronas,

Ondansetronas,

 

 

 

250 mikrogramų

32 miligramai

 

 

 

(n = 189)

(n = 185)

Delta

 

 

%

%

%

 

Visiškas atsakas (jokios emezės ir pagalbinių medikamentų)

 

97,5 % CIb

0–24 val.

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24–120 val.

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0–120 val.

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

 

 

Visiška kontrolė (visiškas atsakas ir ne daugiau nei lengvas pykinimas)

p vertė c

0–24 val.

76,2

65,4

10,8

NS

24–120 val.

66,7

50,3

16,4

0,001

0–120 val.

63,0

44,9

18,1

0,001

 

 

 

 

Jokio pykinimo (Likert skalė)

 

 

p vertė c

0–24 val.

60,3

56,8

3,5

NS

24–120 val.

51,9

39,5

12,4

NS

0–120 val.

45,0

36,2

8,8

NS

aKetinta gydyti grupė.

bTyrimo tikslas buvo parodyti, kad preparato savybės nėra blogesnės. Apatinė riba, didesnė už –15 % rodo, kad palonosetronas nėra blogesnis už lyginamą gydymą.

cChi kvadrato testas. Reikšmingumo lygis, kai α=0,05.

2 lentelė. Reaguojančių pacientų a procentinė dalis pagal vidutinio emetogeniškumo chemoterapijos tyrimo gydymo grupę ir fazę, lyginant su dolazetronu

 

Palonosetronas,

Dolazetronas,

 

 

 

250 mikrogramų

100 miligramų

 

 

 

(n = 185)

(n = 191)

Delta

 

 

%

%

%

 

Visiškas atsakas (jokios emezės ir pagalbinių medikamentų)

97,5 % CIb

0–24 val.

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24–120 val.

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0–120 val.

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

 

 

Visiška kontrolė (visiškas atsakas ir ne daugiau nei lengvas pykinimas)

p vertėc

0–24 val.

57,1

47,6

9,5

NS

24–120 val.

48,1

36,1

12,0

0,018

0–120 val.

41,8

30,9

10,9

0,027

 

 

 

 

Jokio pykinimo (Likert skalė)

 

 

p vertėc

0–24 val.

48,7

41,4

7,3

NS

24–120 val.

41,8

26,2

15,6

0,001

0–120 val.

33,9

22,5

11,4

0,014

aKetinta gydyti grupė.

bTyrimo tikslas buvo parodyti, kad preparato savybės nėra blogesnės. Apatinė riba, didesnė už –15 % rodo, kad palonosetronas nėra blogesnis už lyginamą gydymą.

cChi kvadrato testas. Reikšmingumo lygis, kai α=0,05.

3 lentelė.

Reaguojančių pacientųa procentinė dalis pagal didelio emetogeniškumo

chemoterapijos tyrimų gydymo grupę ir fazę, lyginant su ondansetronu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palonosetronas,

Ondansetronas,

 

 

 

 

250 mikrogramų

32 miligramai

 

 

 

 

(n = 223)

(n = 221)

Delta

 

 

 

%

%

%

 

 

Visiškas atsakas (jokios emezės ir pagalbinių medikamentų)

97,5 % CIb

 

0–24 val.

59,2

57,0

2,2

[-8,8 %, 13,1 %]

 

24–120 val.

45,3

38,9

6,4

[-4,6 %, 17,3 %]

 

0–120 val.

40,8

33,0

7,8

[-2,9 %, 18,5 %]

 

 

 

 

Visiška kontrolė (visiškas atsakas ir ne daugiau nei lengvas pykinimas)

p vertė c

 

0–24 val.

56,5

51,6

4,9

NS

 

24–120 val.

40,8

35,3

5,5

NS

 

0–120 val.

37,7

29,0

8,7

NS

 

 

 

 

 

 

Jokio pykinimo (Likert skalė)

 

 

p vertė c

 

0–24 val.

53,8

49,3

4,5

NS

 

24–120 val.

35,4

32,1

3,3

NS

 

0–120 val.

33,6

32,1

1,5

NS

 

 

 

 

 

 

aKetinta gydyti grupė.

bTyrimo tikslas buvo parodyti, kad preparato savybės nėra blogesnės. Apatinė riba, didesnė už –15 % rodo, kad palonosetronas nėra blogesnis už lyginamą gydymą.

cChi kvadrato testas. Reikšmingumo lygis, kai α=0,05.

CINV (chemoterapijos sukelto pykinimo ir vėmimo) gydymo klinikinių tyrimų metu palonosetrono poveikis kraujospūdžiui, širdies plakimo dažniui ir EKG parametrams, įskaitant QTc, buvo panašus į ondansetrono ir dolasetrono. Ikiklinikiniais tyrimais nustatyta palonosetrono geba blokuoti jonų kanalus, dalyvaujančius skilvelių depoliarizacijoje bei repoliarizacijoje, ir ilginti veikimo potencialo trukmę.

Palonosetrono poveikis QTc intervalui buvo įvertintas atliekant dvigubai aklą, randomizuotą, paralelinių grupių, placebu ir teigiamu kontroliniu preparatu (moksifloksacinu) kontroliuojamą suaugusių vyrų bei moterų klinikinį tyrimą. Tikslas – įvertinti i.v. vienkartinėmis 0,25, 0,75 ar 2,25 mg dozėmis leidžiamo palonosterono poveikį 221 sveikų tiriamųjų EKG. Tyrimo metu, vartojant iki

2,25 mg dozes, jokio poveikio QT/QTc intervalo trukmei ir jokiam kitam EKG intervalui nenustatyta. Kliniškai reikšmingų širdies plakimo dažnio, atrioventrikulinio (AV) laidumo ir širdies repoliarizacijos pakitimų nenustatyta.

Vaikų populiacija

Chemoterapijos sukelto pykinimo ir vėmimo (CINV) išvengimas

Palonosetrono saugumas ir efektyvumas, leidžiant į veną vienkartines 3 µg/kg ir 10 µg/kg dozes, buvo tirtas atliekant pirmąjį klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 72 pacientai, priklausantys nuo > 28 dienų iki 23 mėnesių (12 pacientų), nuo 2 iki 11 metų (31 pacientas) ir nuo 12 iki 17 metų (29 pacientai) amžiaus grupėms, kuriems buvo taikoma didelio arba vidutinio emetogeniškumo chemoterapija. Saugumo problemų, vartojant šias dozes, nebuvo nustatyta. Svarbiausias efektyvumo kintamasis buvo ta dalis pacientų, kuriems nustatytas visiškas atsakas (CR, apibrėžiamas kaip epizodas be jokios emezės ir pagalbinių medikamentų) per pirmąsias 24 valandas po chemoterapijos pradžios. Efektyvumas po palonosetrono 10 µg/kg, palyginti su palonosetrono 3 µg/kg, vartojimo buvo atitinkamai 54,1 % ir 37,1 %.

Palonosetrono veiksmingumas chemoterapijos skatinamam pykinimui bei vėmimui išvengti vėžiu sergantiems vaikams ir paaugliams buvo įrodytas antruoju pagrindiniu ne mažesnio preparato veiksmingumo klinikiniu tyrimu, palyginus vienos palonosetrono infuzijos į veną veiksmingumą su gydymo ondansetronu, i. v. režimo veiksmingumu. Iš viso 493 pacientai vaikai ir paaugliai nuo

64 parų iki 16,9 metų, kuriems buvo taikoma vidutinio (69,2 %) arba stipraus emetogeniškumo chemoterapija (30,8 %), buvo gydomi 10 mikrogramų/kg (ne daugiau kaip 0,75 mg) palonosetrono, 20 mikrogramų/kg (ne daugiau kaip 1,5 mg) palonosetrono arba ondansetronu (3 x 0,15 mg/kg, didžiausia bendra dozė – 32 mg) likus 30 minučių iki emetogeninį poveikį turinčios vėžio chemoterapijos 1 ciklo metu. Visose gydymo grupėse daugumai pacientų chemoterapija jau buvo taikyta (78,5 %). Taikoma emetogeninį poveikį turinti vėžio chemoterapija apėmė doksorubiciną, ciklofosfamidą (< 1 500 mg/m2), ifosfamidą, cisplatiną, daktinomiciną, karboplatiną ir daunorubiciną. Pagalbinis gydymas kortikosteroidais, įskaitant deksametazoną, buvo skiriamas kartu su chemoterapija 55 % pacientų. Pagrindinė veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo visiškas atsakas pirmojo chemoterapijos ciklo ūmios vėmimo fazės metu, apibrėžiamas kaip jokio vėmimo, jokio raugėjimo ir jokios pagalbos vaistiniais preparatais nebuvimas per pirmąsias 24 valandas po chemoterapijos pradžios. Veiksmingumas buvo pagrįstas įrodymu, kad į veną leidžiamas palonosetronas yra ne mažesnio veiksmingumo nei į veną leidžiamas ondansetronas. Ne mažesnio veiksmingumo kriterijai buvo laikomi įvykdytais, jei į veną leidžiamo palonosetrono ir į veną leidžiamo ondansetrono visiško atsako rodiklių skirtumo 97,5 % patikimumo intervalo apatinė riba buvo didesnė kaip -15 %.

10 mikrogramų/kg ir 20 mikrogramų/kg palonosetrono grupėse bei ondansetrono grupėje pacientų, kuriems nustatytas VA0-24h, dalis sudarė 54,2 %, 59,4 % ir 58,6 %. Kadangi VA0-24h skirtumo tarp 20 mikrogramų/kg palonosetrono grupės bei ondansetrono grupės 97,5 % patikimumo intervalas (nustatytas taikant koreguotą pagal sluoksnį Mantelio-Henzelio (Mantel-Haenszel) testą) buvo [-

11,7 %, 12,4 %], nustatyta, kad 20 mikrogramų/kg palonosetrono dozė buvo ne mažiau veiksminga nei ondansetronas.

Nors šis tyrimas parodė, kad chemoterapijos skatinamam pykinimui bei vėmimui išvengti pacientams vaikams ir paaugliams reikalinga didesnė palonosetrono dozė nei suaugusiesiems, saugumo duomenys atitiko suaugusiesiems nustatytus saugumo duomenis (žr. 4.8 skyrių). Informacija apie farmakokinetiką yra pateikta 5.2 skyriuje.

Pooperacinio pykinimo ir vėmimo (PONV) išvengimas

Buvo atlikti du vaikų ir paauglių tyrimai. Palonosetrono saugumas ir veiksmingumas, leidžiant į veną vienkartines 1 mikrogramo/kg ir 3 mikrogramų/kg dozes, buvo palygintas atliekant pirmąjį klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 150 pacientų, priklausančių nuo > 28 parų iki 23 mėnesių (7 pacientai), nuo 2 iki 11 metų (96 pacientai) ir nuo 12 iki 16 metų (47 pacientai) amžiaus grupėms, kuriems buvo atliekama planinė operacija. Saugumo problemų šiose gydymo grupėse nebuvo nustatyta. Pacientų, kuriems per 0–72 valandas po operacijos vėmimo nebuvo, dalis po palonosetrono 1 mikrogramo/kg ir 3 mikrogramų/kg vartojimo buvo panaši (atitinkamai 88 % ir 84 %).

Antrasis vaikų ir paauglių tyrimas buvo daugiacentris, dvigubai aklas, dviem placebais kontroliuojamas, randomizuotas, paralelinių grupių, aktyviai kontroliuojamas, vienkartinės dozės ne mažesnio veiksmingumo tyrimas, kuriame buvo lyginamas į veną leidžiamas palonosetronas

(1 mikrogramas/kg, ne daugiau kaip 0,075 mg) su i.v. ondansetronu. Iš viso dalyvavo 670 chirurginių pacientų vaikų ir paauglių, kurių amžius buvo nuo 30 parų iki 16,9 metų. Pagrindinė vertinamoji veiksmingumo baigtis – visiškas atsakas (VA: jokio vėmimo, jokio raugėjimo ir jokios pagalbos pykinimą slopinančiais vaistiniais preparatais nebuvimas) per pirmąsias 24 valandas po operacijos – buvo pasiekta 78,2 % pacientų palonosetrono grupėje ir 82,7 % ondansetrono grupėje. Atsižvelgiant į iš anksto nurodytą -10 % ne mažesnio veiksmingumo ribą, pagrindinės vertinamosios baigties – visiško atsako (VA) – skirtumo statistinio ne mažesnio veiksmingumo patikimumo intervalas, nustatytas taikant koreguotą pagal sluoksnį Mantelio-Henzelio testą, buvo [-10,5 %, 1,7 %], taigi ne mažesnis veiksmingumas nebuvo įrodytas. Naujų abejonių dėl saugumo nė vienoje gydymo grupėje nebuvo.

Vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Suleidus preparatą į veną, po pradinio koncentracijos kraujo plazmoje sumažėjimo seka lėtas pašalinimas iš organizmo, vidutinė galutinės pusinės eliminacijos trukmė – apie 40 val. Vidutinė maksimali plazmos koncentracija (Cmax) ir plotas po koncentracijos ir laiko kreive (AUC0-) paprastai didėja proporcingai dozei, virš 0,3-90 μg/kg dozės sveikiems ir vėžiu sergantiems pacientams.

Kas antrą dieną į veną leidus tris dozes po 0,25 mg palonosetrono 11 sėklidžių vėžiu sergantiems pacientams, vidutinis ( SD) koncentracijos padidėjimas nuo 1 iki 5 dienos buvo 42 % 34 %. Kartą per parą 3 dienas į veną leidus po 0,25 mg palonosetrono 12 sveikų tiriamųjų, vidutinis ( SD) koncentracijos padidėjimas nuo 1 iki 3 dienos buvo 110 % 45 %.

Farmakokinetikos imitavimai rodo, kad kartą per parą 3 dienas iš eilės į veną leidžiant po 0,25 mg palonosetrono bendra ekspozicija (AUC0-) buvo panaši kaip leidžiant į veną vienkartinę 0,75 mg dozę, nors vienkartinės 0,75 mg dozės Cmax buvo didesnė.

Pasiskirstymas

Vartojant rekomenduojamą dozę, palonosetronas plačiai pasiskirsto organizme, pasiskirstymo tūris – apie 6,9-7,9 l/kg. Apie 62 % palonosetrono prisijungia prie plazmos baltymų.

Biotransformacija

Palonosetronas pašalinamas dviem keliais: apie 40 % pašalinama per inkstus, apie 50 % metabolizuojama susidarant dviems pirminiams metabolitams, kuriems būdingas mažiau nei 1 % palonesetrono 5HT3 receptorių antagonisto aktyvumas. In vitro metabolizmo tyrimai rodo, kad CYP2D6 ir, kiek mažiau, CYP3A4 bei CYP1A2 izofermentai dalyvauja palonosetrono metabolizme. Tačiau reikšmingų skirtumų tarp CYP2D6 substratų neaktyvių ir aktyvių metabolitų klinikinių farmakokinetikos parametrų nėra. Vartojant klinikiškai reikšmingomis koncentracijomis, palonosetronas citochromo P450 izofermentų aktyvumo neslopina ir nedidina.

Eliminacija

Suleidus į veną vieną 10 μg/kg [14C] palonosetrono dozę, po 144 val. šlapime buvo aptikta maždaug 80 % šios dozės, palonosetronas (nepakitusios veikliosios medžiagos forma) sudarė apie 40 % vartotos dozės. Suleidus į veną vieną boliusinę dozę sveikiems pacientams bendras palonosetrono pašalinimas iš organizmo buvo 173 73 ml/min., iš inkstų – 53 29 ml/min. Dėl mažo bendro pašalinimo iš organizmo ir didelio pasiskirstymo tūrio galutinės pusinės eliminacijos trukmė yra maždaug 40 val. 10 proc. pacientų galutinės pusinės eliminacijos trukmė buvo daugiau nei 100 val.

Farmakokinetika tam tikrose populiacijos grupėse

Senyvo amžiaus žmonės

Amžius palonosetrono farmakokinetikai įtakos neturi. Senyvo amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia.

Lytis

Lytis palonosetrono farmakokinetikai įtakos neturi. Pagal lytį dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Vienkartinės į veną leidžiamos palonosetrono dozės farmakokinetikos duomenys gauti vėžiu sergančių pacientų vaikų ir paauglių pogrupyje (n = 280), vartojant 10 mikrogramų/kg ar 20 µg/kg. Padidinus dozę nuo 10 mikrogramų/kg iki 20 mikrogramų/kg, nustatytas dozei proporcingas vidutinės AUC padidėjimas. Po vienkartinės 20 mikrogramų/kg palonosetrono dozės infuzijos į veną didžiausia koncentracija plazmoje (CT), nustatyta pasibaigus 15 minučių infuzijai, visose amžiaus grupėse labai skyrėsi ir paprastai buvo mažesnė < 6 metų nei vyresnio amžiaus pacientams vaikams ir paaugliams. Po 20 mikrogramų/kg vartojimo pusinės eliminacijos trukmės mediana buvo 29,5 valandos bendrai amžiaus grupėse ir svyravo nuo maždaug 20 iki 30 valandų tarp amžiaus grupių.

Bendras klirensas organizme (l/val./kg) 12-17 metų pacientams buvo panašus kaip sveikiems suaugusiesiems. Aiškių pasiskirstymo tūrio skirtumų l/kg išraiška nėra.

4 lentelė. Farmakokinetikos parametrai vėžiu sergantiems pacientams vaikams ir paaugliams po 20 mikrogramų/kg palonosetrono infuzijos į veną per 15 min. ir suaugusiems vėžiu sergantiems pacientams, kuriems į veną leidžiamos boliusinės 3 ir 10 mikrogramų/kg palonosetrono dozės

 

Vėžiu sergantys pacientai vaikai ir paaugliaia

Vėžiu sergantys suaugę

 

pacientaib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2 metai

Nuo 2 iki

Nuo 6 iki

Nuo 12

3,0 mikrog

10 mikrogramų

 

 

< 6 metų

< 12 metų

iki

ramų/kg

/kg

 

 

 

 

< 17 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 3

N = 5

N = 7

N = 10

N = 6

N = 5

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-∞,

 

103,5

 

124,5

 

 

val.·mikrogram

69,0 (49,5)

98,7 (47,7)

35,8 (20,9)

81,8 (23,9)

(40,4)

(19,1)

ų/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t½, val.

24,0

23,3

30,5

56,4 (5,81)

49,8 (14,4)

 

N = 6

N = 14

N = 13

N = 19

N = 6

N = 5

 

 

 

 

 

 

 

Klirensas c,

0,31 (34,7)

0,23

0,19 (46,8)

0,16

0,10 (0,04)

0,13 (0,05)

l/val./kg

(51,3)

(27,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiskirstymo

6,08 (36,5)

5,29

6,26 (40,0)

6,20

7,91 (2,53)

9,56 (4,21)

tūris c, d, l/kg

(57,8)

(29,0)

aFK parametrai išreikšti geometriniu vidurkiu (VK), išskyrus T½, kuris yra mediana.

bFK parametrai išreikšti aritmetiniu vidurkiu (SN)

cKlirensas ir pasiskirstymo tūris pacientams vaikams ir paaugliams buvo skaičiuojami koreguojant pagal svorį 10 mikrogramų/kg ir 20 mikrogramų /kg dozių grupėse kartu. Suaugusiesiems stulpelio pavadinime nurodytos skirtingos dozės.

dVss nustatytas vėžiu sergantiems pacientams vaikams ir paaugliams, Vz nustatytas suaugusiems vėžiu sergantiems pacientams.

Sutrikusi inkstų veikla

Nedidelis arba vidutinis inkstų veiklos sutrikimas reikšmingos įtakos palonosetrono farmakokinetikai neturi. Sunkus inkstų veiklos sutrikimas mažina pasišalinimą iš inkstų, tačiau bendras pašalinimas iš šių pacientų organizmo yra panašus į sveikų pacientų. Inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams dozės koreguoti nereikia. Farmakokinetikos duomenų apie pacientus, kuriems atliekama hemodializė, nėra.

Sutrikusi kepenų veikla

Sutrikusi kepenų veikla reikšmingos įtakos palonosetrono pasišalinimui iš organizmo, palyginti su sveikais pacientais, neturi. Nors pacientų, kurių kepenų veikla labai sutrikusi, palonosetrono galutinės pusinės eliminacijos trukmė ir vidutinė organizmo ekspozicija yra didesnė, dozės mažinti nereikia.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių tyrimų metu poveikis pastebėtas tik kai ekspozicija buvo tokia, kuri laikoma pakankamai viršijančia maksimalią žmogui, todėl jo klinikinė reikšmė yra maža.

Neklinikiniai tyrimai rodo, kad tik vartojant labai dideles palonosetrono koncentracijas gali būti blokuojami skilvelių depoliarizacijoje ir repoliarizacijoje dalyvaujantys jonų kanalai ir pailgėti veikimas.

Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė. Tyrimų su gyvūnais duomenų apie vaisto prasiskverbimą per placentą nepakanka (žr. 4.6 skyrių).

Palonosetronas nėra mutageniškas. Žiurkėms (bet ne pelėms), dvejus metus kas dieną vartojusioms dideles palonosetrono dozes (kiekvienos dozės poveikis buvo ne mažiau nei 30 kartų didesnis už poveikį žmogaus organizmui), padidėjo kepenų auglių, endokrininių neoplazmų (skydliaukės, hipofizio, kasos, antinksčių šerdinės dalies) bei odos auglių skaičius. Veikimo mechanizmas nėra žinomas, tačiau kadangi buvo vartojamos didelės dozės, o Polonosetron Hospira yra skirtas vienkartiniam vartojimui žmonėms, šie duomenys nelaikomi klinikiškai reikšmingais.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis

Dinatrio edetatas

Natrio citratas

Citrinos rūgšties monohidratas

Natrio hidroksidas (pH reguliuoti)

Druskos rūgštis (pH reguliuoti)

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

30 mėnesių.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

I tipo stiklo flakonas su chlorobutilo guminiu kamščiu ir aliuminio dangteliu. 1 flakono su 5 ml tirpalo pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Polonosetron Hospira skirtas tik vienkartiniam vartojimui; preparato likutį reikia sunaikinti. Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Hospira UK Limited

Horizon, Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1100/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data {MMMM m. {mėnesio} DD d.}

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai