Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Potactasol (topotecan) – Preparato charakteristikų santrauka - L01XX17

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPotactasol
ATC kodasL01XX17
Sudėtistopotecan
GamintojasActavis Group PTC ehf

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Potactasol 1 mg milteliai koncentratui infuziniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename flakone yra 1 mg topotekano (hidrochlorido pavidalu)(topotecanum).

Ištirpinus miltelius, 1 ml koncentrato yra 1 mg topotekano.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

Kiekviename flakone yra 0,52 mg (0,0225 mmol) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai koncentratui infuziniam tirpalui.

Geltoni milteliai.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Monoterapija topotekanu skiriama:

pacientėms, kurios serga metastazavusiu kiaušidžių vėžiu, jei pirmos eilės ar vėlesnis gydymas buvo neveiksmingas;

pacientams, kuriems pasireiškė smulkialąstelinio plaučių vėžio (SPV) recidyvas ir jiems netinka pakartotinis gydymas pirmos eilės vaistiniais preparatais (žr. 5.1 skyrių).

Topotekano derinys su cisplatina skiriamas po spindulinio gydymo recidyvavusiai arba IVB stadijos gimdos kaklelio karcinomai gydyti. Cisplatina anksčiau gydytos pacientės turi būti negydomos gana ilgą laikotarpį, kad šio vaistų derinio skyrimas būtų pagrįstas (žr. 5.1 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Topotekanas vartojamas tik specializuotuose citotoksinės chemoterapijos skyriuose ir stebint gydytojui, turinčiam patirties taikyti chemoterapinį gydymą (žr. 6.6 skyrių).

Dozavimas

Skiriant topotekaną kartu su cisplatina, reikia atsižvelgti į visą informaciją apie cisplatinos skyrimą.

Prieš pradedant pirmąjį gydymo topotekanu kursą, pacientų kraujyje neutrofilų skaičius turi būti didesnis arba lygus 1,5 x 109 /l, trombocitų skaičius – didesnis arba lygus 100 x 109 /l, hemoglobino kiekis – didesnis arba lygus 9 g/dl (po transfuzijos, jei ji reikalinga).

Kiaušidžių ir smulkialąstelinis plaučių vėžys

Pradinė dozė

Rekomenduojama topotekano dozė yra 1,5 mg/m2 kūno paviršiaus ploto per parą. Ji infuzuojama į veną per 30 min. kasdien penkias dienas iš eilės. Nuo vieno iki kito gydymo kurso pradžios turi praeiti

trys savaitės. Jei gydymas gerai toleruojamas, jį galima tęsti tol, kol liga neprogresuoja (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vėlesnės dozės

Topotekano negalima pakartotinai infuzuoti tol, kol neutrofilų skaičius bus ≥ 1 × 109 /l, trombocitų ≥ 100 × 109 /l, o hemoglobino koncentracija ≥ 9 g/dl (jei būtina – po kraujo perpylimo).

Taikant įprastus onkologijoje neutropenijos gydymo metodus, reikia arba vartoti topotekaną kartu su kitais vaistiniais preparatais (pvz., granulocitų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi, angl. G-CSF), arba sumažinti dozę, kad būtų palaikomas neutrofilų skaičius.

Jei nusprendžiama sumažinti dozę pacientams, kuriems sunki neutropenija (neutrofilų skaičius

< 0,5 × 109 /l) truko septynias dienas ar ilgiau, arba kuriems buvo su karščiavimu ar infekcija susijusi sunki neutropenija, arba kuriems dėl neutropenijos vaistinio preparato vartojimą teko atidėti, paros dozę reikia sumažinti 0,25 mg/m2 iki 1,25 mg/m2 per parą (arba prireikus vėliau dar mažinti iki 1 mg/m2 per parą).

Panašiai vaistinio preparato dozes reikėtų mažinti ir tada, kai trombocitų sumažėja iki < 25 × 109 /l. Atliekant klinikinius tyrimus, topotekano toliau buvo nebevartojama, jei sumažinus dozę iki 1 mg/m2 ją ir toliau reikėjo mažinti, kad susilpnėtų nepageidaujamas poveikis.

Gimdos kaklelio vėžys

Pradinė dozė

Rekomenduojama topotekano dozė yra 0,75 mg/m2 per parą, skiriant kasdien pirmąją, antrąją ir trečiąją dieną 30 minučių trukmės intravenine infuzija. Cisplatina skiriama intravenine infuzija pirmąją gydymo kurso dieną, jos dozė – 50 mg/m2 per parą, ji infuzuojama po topotekano. Šeši tokio gydymo kursai kartojami kas 21 dieną arba kol liga progresuoja.

Vėlesnės dozės

Topotekanas pakartotinai turėtų būti skiriamas tik tada, kai neutrofilų skaičius kraujyje tampa didesnis arba lygus 1,5 x 109 /l, trombocitų skaičius – didesnis arba lygus 100 x 109 /l, hemoglobino kiekis – didesnis arba lygus 9 g/dl (jei būtina, po kraujo perpylimo).

Taikant įprastus onkologijoje neutropenijos gydymo metodus, reikia arba vartoti topotekaną kartu su kitais vaistiniais preparatais (pvz., G-CSF), arba sumažinti dozę, kad būtų palaikomas neutrofilų skaičius.

Jei nusprendžiama sumažinti dozę pacientėms, kurioms sunki neutropenija (neutrofilų skaičius mažesnis kaip 0,5 × 109 /l) truko septynias dienas ar ilgiau, arba kurioms buvo su karščiavimu ar infekcija susijusi sunki neutropenija, arba kurioms dėl neutropenijos vaistinio preparato vartojimą teko atidėti, kitų gydymo kursų metu dozę reikia sumažinti 20 % iki 0,60 mg/m2 per parą (jei būtina, vėliau dar mažinti iki

0,45 mg/m2 per parą).

Jei trombocitų skaičius kraujyje sumažėja daugiau kaip iki 25 × 109 /l, dozes reikia mažinti panašiai.

Dozavimas pacientams, sergantiems inkstų funkcijos sutrikimu

Monoterapija (smulkialąstelinis plaučių vėžys)

Nėra pakankamai duomenų, kurie leistų rekomenduoti dozavimą, kai kreatinino klirensas < 20 ml/min. Negausūs duomenys rodo, kad dozę reikia mažinti pacientams, kuriems yra vidutinio laipsnio inkstų nepakankamumas. Taikant monoterapiją pacientams, sergantiems smulkialąsteliniu plaučių vėžiu ir esant kreatinino klirensui 20-39 ml/min., rekomenduojama topotekano dozė yra 0,75 mg/m2 per parą

penkias dienas iš eilės.

Gydymas vaistų deriniais (gimdos kaklelio vėžys)

Klinikinių tyrimų metu, kai topotekanas kartu su cisplatina buvo taikytas gimdos kaklelio vėžiui

gydyti, gydymas buvo pradėtas tik toms pacientėms, kurių kreatinino koncentracija serume buvo mažesnė arba lygi 1,5 mg/dl. Jei gydant topotekano ir cisplatinos deriniu serumo kreatininas viršija 1,5 mg/dl, rekomenduojama peržiūrėti visą informaciją apie cisplatinos vartojimą ir nuspręsti, ar toliau skirti tą pačią cisplatinos dozę, ar ją mažinti. Nepakanka duomenų apie gimdos kaklelio vėžio gydymą vien tik topotekanu, jei cisplatina toliau nebeskiriama.

Vaikų populiacija

Patirtis gydant vaikus yra ribota, todėl rekomendacijų dėl vaikų gydymo Potactasol pateikti negalima (žr. 5.1 ir 5.2 skyrius).

Vartojimo metodas

Potactasol skirtas leisti į veną, prieš tai ištirpinus ir praskiedus. Prieš vartojant jį būtina ištirpinti ir po to praskiesti (žr. 6 skyrių).

Atsargumo priemonės prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą

Ištirpinti miltelius ir atskiesti šį vaistinį preparatą turi išmokytas personalas. Šį vaistinį preparatą reikia ruošti specialiai tam įrengtoje vietoje aseptinėmis sąlygomis.

Reikia dėvėti apsaugines vienkartines pirštines, akinius, apsaugos drabužius ir kaukę. Reikia laikytis atsargumo priemonių, kad vaistinio preparato netyčia nepatektų į akis. Jei taip atsitiktų, akis reikia gausiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją, kuris įvertins būklę. Jei vaistinio preparato patektų ant odos, tą vietą rūpestingai, gausiai nuplaukite vandeniu. Nusimovę pirštines, visada nusiplaukite rankas. Žr.

6.6 skyrių.

Su šiuo citotoksiniu preparatu negalima dirbti nėščioms moterims

4.3Kontraindikacijos

Topotekanas yra kontraindikuotinas pacientams, kuriems:

-yra buvę sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

-žindyvėms (žr. 4.6 skyrių);

-nepradėjus pirmojo gydymo kurso yra labai susilpnėjusi kaulų čiulpų funkcija, t. y. neutrofilų skaičius < 1,5 × 109 /l ir (arba) trombocitų skaičius ≤ 100 × 109 /l.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Hematotoksinis poveikis priklauso nuo vaistinio preparato dozės. Reikėtų reguliariai tikrinti visų kraujo ląstelių (taip pat ir trombocitų) skaičių (žr. 4.2 skyrių).

Kaip ir kiti citotoksiniai vaistiniai preparatai, topotekanas gali labai nuslopinti kraujodarą. Pranešama apie sepsio ir mirties atvejus dėl kaulų čiulpų nuslopinimo gydant topotekanu (žr. 4.8 skyrių).

Topotekano sukelta neutropenija gali lemti neutropeninį kolitą. Topotekano klinikinių tyrimų metu buvo užfiksuota mirčių nuo neutropeninio kolito. Jeigu karščiuojama, yra neutropenija ir skundžiamasi atitinkamais pilvo skausmais, turi būti apsvarstyta neutropeninio kolito galimybė.

Topotekanas susijęs su pranešimais apie intersticinę plaučių ligą (IPL), kai kurie atvejai buvo mirtini (žr. 4.8 skyrių). Esminiai rizikos veiksniai yra anksčiau buvusi IPL, plaučių fibrozė, plaučių vėžys, spindulinis krūtinės ląstos gydymas, pneumotoksinių medžiagų ir (arba) kolonijas stimuliuojančių faktorių vartojimas. Reikia stebėti, ar pacientui nepasireiškia plaučių simptomų, kurie gali rodyti IPL (pvz., kosulys, karščiavimas, dusulys ir [arba] hipoksija), o naujai diagnozavus IPL, topotekano nebevartoti.

Monoterapija topotekanu ir topotekano derinys su cisplatina dažnai sukelia kliniškai svarbią trombocitopeniją. Tai reikia atsižvelgti, skiriant gydymą topotekanu pacientams, kuriems yra didesnis kraujavimo iš auglio pavojus.

Kaip ir reikėtų tikėtis, blogos būklės (PS > 1) pacientams gydomasis poveikis pasireiškia rečiau, o komplikacijos (karščiavimas, infekcija ir sepsis [žr. 4.8 skyrių]) – dažniau. Labai svarbu gydymo metu tiksliai įvertinti ligonio aktyvumo būklę (angl. performance status (PS)), kad ji nepablogėtų iki 3 stadijos.

Pacientų, sergančių sunkiu inkstų nepakankamumu (kreatinino klirensas < 20 ml/min.) ar sunkiu kepenų nepakankamumu (serumo bilirubinas ≥ 10 mg/ml) dėl kepenų cirozės, gydymo topotekanu patirties nepakanka. Nerekomenduojama šių grupių pacientų gydyti topotekanu.

Nedideliam skaičiui pacientų, kurie sirgo kepenų nepakankamumu (serumo bilirubino kiekis tarp 1,5 ir 10 mg/dl), po penkias dienas kas tris savaites buvo skiriama į veną 1,5 mg/m2 topotekano. Pastebėta, kad jų topotekano klirensas buvo mažesnis, tačiau turimų duomenų nepakanka sudaryti dozavimo rekomendacijas šiai pacientų grupei.

Viename šio vaistinio preparato flakone yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

In vivo žmogaus organizme farmakokinetinės sąveikos tyrimų neatlikta.

Topotekanas neslopina žmogaus P450 enzimų (žr. 5.2 skyrių). Populiacijos tyrimo duomenimis, skiriant į veną topotekano kartu su granisteronu, ondansteronu, morfinu ar kortikosteroidais, reikšmingos jų įtakos bendrai (aktyvios ir neaktyvios formos) topotekano farmakokinetikai nenustatyta.

Derinant topotekaną su kitais chemoterapijai vartojamais preparatais, siekiant pagerinti toleravimą, gali tekti sumažinti kiekvieno vaistinio preparato dozę. Tačiau derinant su platinos preparatais egzistuoja skirtinga, nuo vartojimo eilės priklausoma sąveika (jos pasekmės priklauso nuo to, ar platinos preparato infuzuojama pirmąją, ar penktąją topotekano vartojimo dieną). Jei cisplatinos ar karboplatinos infuzuojama pirmąją topotekano vartojimo dieną, toleravimui pagerinti abiejų preparatų dozė turi būti mažesnė negu tuomet, kai platinos preparato infuzuojama penktąją topotekano vartojimo dieną.

Kai topotekanas (0,75 mg/m2 per parą 5 dienas iš eilės) ir cisplatina (60 mg/m2 per parą pirmąją gydymo kurso dieną) buvo skiriami 13 pacienčių, sergančių kiaušidžių vėžiu, penktą dieną nežymiai padidėjo AUC (12 %, n=9) ir Cmax (23 %, n=11). Manoma, kad šis padidėjimas nėra kliniškai reikšmingas.

4.6Vaisingimas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vyrų ir moterų kontracepcija

Kaip ir gydant kitais citotoksiniais chemoterapiniais preparatais, reikia vartoti veiksmingas kontraceptines priemones, jei vienas iš partnerių yra gydomas topotekanu.

Vaisingo amžiaus moterys

Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad topotekanas turi mirtiną embriotoksinį ir fetotoksinį poveikį bei sukelia apsigimimus (žr. 5.3 skyrių). Topotekanas, kaip ir kiti citotoksiniai vaistiniai preparatai, žalingai veikia vaisių, todėl topotekanu gydomoms vaisingoms moterims reikia patarti saugotis pastoti.

Nėštumas

Jei pacientė vartoja topotekaną nėštumo metu arba pastoja gydymo topotekanu metu, reikia ją įspėti apie galimą pavojų vaisiui.

Žindymas

Topotekano negalima vartoti žindymo laikotarpiu (žr. 4.3 skyrių). Nežinoma, ar topotekano išsiskiria į motinos pieną, tačiau, prieš pradedant jį vartoti, rekomenduojama nebežindyti.

Vaisingumas

Atliekant toksinio poveikio reprodukcijai tyrimus su žiurkėmis, nebuvo pastebėta kokio nors poveikio patinų ir patelių vaisingumui (žr. 5.3 skyrių). Tačiau topotekanas, kaip ir kiti citotoksiniai preparatai, yra genotoksiškas ir negalima atmesti jo poveikio vaisingumui (įskaitant ir poveikį vyrų vaisingumui).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tyrimų dėl poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus atlikta nebuvo. Tačiau, jei nuolat jaučiamas nuovargis ar astenija, vairuoti ir valdyti mechanizmus reikia atsargiai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Atliekant klinikinius vaistinio preparato dozavimo tyrimus, 523 pacientės, sergančios kiaušidžių vėžio recidyvu, ir 631 pacientas, sergantis smulkialąstelinio plaučių vėžio recidyvu, buvo gydyti vien tik topotekanu. Topotekano dozę ribojo totoksinis jo poveikis kraujodaros sistemai. Šį poveikį buvo galima numatyti, jis buvo laikinas. Hematotoksinio ar nehematotoksinio poveikio kumuliacijos nenustatyta.

Nepageidaujamas topotekano poveikis, skiriant jį kartu su cisplatina gimdos kaklelio vėžiui gydyti, kaip rodo klinikiniai tyrimai, atitinka nepageidaujamą poveikį, pasireiškiantį gydant vien tik topotekanu. Bendras toksinis poveikis kraujodaros sistemai yra silpnesnis pacientams, gydomiems topotekanu kartu su cisplatina, palyginti su gydomais vien tik topotekanu, tačiau stipresnis nei gydant vien tik cisplatina.

Papildomas nepageidaujamas poveikis buvo pastebėtas skiriant topotekaną kartu su cisplatina, tačiau jis pasireiškė ir gydant vien tik cisplatina, taigi nėra priskirtinas topotekanui. Visų nepageidaujamų reiškinių, susijusių su cisplatina, sąrašą reikia žiūrėti informacijoje apie cisplatinos skyrimą.

Žemiau pateikiami bendri duomenys apie gydymo vien tik topotekanu saugumą.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamas poveikis žemiau išvardytas pagal organų sistemas ir absoliutų dažnį (visi užfiksuoti atvejai). Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (nuo ≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100

iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai reti (< 1/10 000, įskaitant pavienius atvejus) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Infekcijos ir infestacijos

Labai dažni: infekcija.

Dažni:sepsis1

1Pranešta apie topotekanu gydytų pacientų mirtino sepsio atvejus (žr. 4.4 skyrių)

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Labai dažni: neutropenija su karščiavimu,

neutropenija (žr. toliau „Virškinimo trakto sutrikimai“), trombocitopenija,

anemija,

leukopenija.

Dažni:pancitopenija

Dažnis

sunkus kraujavimas (susijęs su trombocitopenija).

nežinomas:

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Dažni:

padidėjusio jautrumo reakcija, įskaitant bėrimą.

Reti:

anafilaksinė reakcija,

 

angioneurozinė edema,

 

dilgėlinė.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Labai dažni:

anoreksija (gali būti sunki).

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Reti:

intersticinė plaučių liga (kai kurie atvajai buvo mirtini).

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni: pykinimas, vėmimas ir viduriavimas (visi šie poveikiai gali būti sunkūs),

vidurių užkietėjimas, pilvo skausmas2 mukozitas.

2Gauta pranešimų apie topotekano sukeltos neutropenijos komplikaciją – neutropeninį kolitą, taip pat ir mirtiną neutropeninį kolitą (žr. 4.4 skyrių).

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Dažni:hiperbilirubinemija.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai dažni:

alopecija.

Dažni:niežėjimas.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni: pireksija, astenija, nuovargis.

Dažni:

bendras negalavimas.

Labai reti:

ekstravazacija³

 

³ Labai retai gauta pranešimų apie ekstravazacijas. Šios

 

reakcijos buvo nesunkios ir paprastai specifinio gydymo

 

nereikėjo.

Nepageidaujamų reakcijų, išvardytų anksčiau, dažniau pasitaikydavo pacientams, kurių aktyvumo būklė buvo prastesnė (žr. 4.4 skyrių).

Toliau išvardytas hematologinių ir nehematologinių nepageidaujamų reiškinių, kurie, manoma, atsirado ar galėjo atsirasti dėl gydymo topotekanu, dažnis.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Hematologinis poveikis

Neutropenija. Sunki neutropenija (neutrofilų < 0,5 x 109 /l) pirmojo kurso metu nustatyta 55 % pacientų, 20 % pacientų ji truko septynias dienas ar ilgiau, iš viso pasireiškė 77 % pacientų (39 % kursų). Pirmojo kurso metu karščiavimas ir infekcija kartu su sunkia neutropenija pasireiškė 16 % pacientų, iš viso – 23 % pacientų (6 % kursų). Laikotarpio iki sunkios neutropenijos pradžios mediana buvo devynios dienos, sunkios neutropenijos trukmės mediana – septynios dienos. 11 % visų kursų sunki neutropenija tęsėsi ilgiau nei septynias dienas.

Iš visų pacientų, gydytų atliekant klinikinius tyrimus (įskaitant ir tuos, kurioms buvo sunki neutropenija, ir tuos, kuriems jos nebuvo), 11 % (4 % kursų) pasireiškė karščiavimas, 26 % (9 % kursų) – infekcija. Be to, 5 % visų gydytų pacientų (1 % kursų) pasireiškė sepsis (žr. 4.4 skyrių).

Trombocitopenija. Sunki trombocitopenija (trombocitų mažiau nei 25 x 109 /l) pasireiškė 25 % pacientų (8 % kursų), vidutinė (trombocitų 25,0-50,0 x 109 /l) – 25 % pacientų (15 % kursų). Sunki trombocitopenijos pradžios mediana buvo 15-oji diena, jos trukmės mediana – penkios dienos. Trombocitų perpylimai atlikti 4 % kursų. Pranešimai apie reikšmingas trombocitopenijos pasekmes, įskaitant mirties atvejus dėl kraujavimo iš auglio, buvo nedažni.

Anemija. 37 % pacientų (14 % kursų) pasireiškė vidutinė ar sunki anemija (Hb ≤ 8,0 g/dl). Eritrocitų buvo perpilta 52 % pacientų (21 % kursų).

Nehematologinis poveikis

Dažnas nehematologinis nepageidaujamas poveikis buvo virškinimo sutrikimai: pykinimas (52 %), vėmimas (32 %), viduriavimas (18 %), vidurių užkietėjimas (9 %) ir mukozitas (14 %). Sunkaus (3 arba 4 laipsnio) pykinimo, vėmimo, viduriavimo ir mukozito dažnis buvo atitinkamai 4, 3, 2 ir 1 %.

Lengvas pilvo skausmas pasireiškė 4 % pacientų.

Gydant topotekanu nuovargis pasireiškė maždaug 25 %, o astenija apie 16 % pacientų. Didelio (3 arba 4) laipsnio nuovargio ir astenijos dažnis buvo atitinkamai 3 ir 3 %.

Visiška ar žymi alopecija buvo nustatyta 30 % pacientų, dalinė – 15 % pacientų.

Kiti sunkūs poveikiai, pasireiškę ir registruoti kaip susiję arba galimai susiję su topotekanu, buvo anoreksija (12 %), bendras negalavimas (3 %) ir hiperbilirubinemija (1 %).

Padidėjusio jautrumo reakcijos (bėrimas, dilgėlinė, angioedema, anafilaksinės reakcijos) stebėtos retai. Atliekant klinikinius tyrimus, 4 % pacientų pastebėtas bėrimas 1,5 % – niežulys.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Buvo pranešta apie perdozavimo atvejus pacientams, gydytiems topotekanu į veną (kai skirta dozė iki 10 kartų didesnė už rekomenduojamą) ir topotekano kapsulėmis (kai skirta dozė iki 5 kartų didesnė už rekomenduojamą). Stebėti perdozavimo požymiai ir simptomai atitiko žinomus su topotekano vartojimu susijusius nepageidaujamus reiškinius (žr. 4.8 skyrių). Pagrindinės komplikacijos perdozavimo atveju yra kaulų čiulpų slopinimas ir mukozitas. Be to, buvo pranešta apie kepenų fermentų aktyvumo padidėjimą perdozavus topotekano į veną.

Priešnuodis, tinkamas topotekano perdozavimo atveju, nežinomas. Tolesnis gydymas turi būti skiriamas, atsižvelgiant į klinikines indikacijas arba nacionalinio apsinuodijimų centro rekomendacijas, jeigu tokios yra.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: kiti antinavikiniai vaistai, ATC kodas: L01XX17.

Topotekano priešnavikinis poveikis susijęs su topoizomerazės-I slopinimu. Topoizomerazė-I yra fermentas, artimai susijęs su DNR replikacija, kadangi mažina sukimosi įtampos jėgą, atsirandančią priešais judančią replikacijos šakutę. Topoizomerazės-I slopinimas priklauso nuo to, kad topotekanas stabilizuoja šio fermento ir nutrauktos DNR grandinės kovalentinį kompleksą, kuris yra katalitinio mechanizmo tarpinė grandis. Topoizomerazės-I slopinimo topotekanu pasekmė ląstelėje yra su baltymu susijusios DNR viengubos grandinės nutrūkimo indukcija.

Kiaušidžių vėžio recidyvas

Palyginamojo topotekano ir paklitakselio poveikio tyrimo metu pacientėms, anksčiau gydytoms nuo kiaušidžių vėžio chemoterapiniais platinos preparatais (atitinkamai n = 112 ir 114), atsako į gydymą dažnis (95 % PI) buvo atitinkamai 20,5 % (13 %, 28 %), palyginti su 14 % (8 %, 20 %), laikotarpio iki ligos progresavimo mediana atitinkamai 19 ir 15 savaičių (santykinė rizika 0,7 [0,6, 1,0]). Bendro išgyvenamumo mediana topotekano grupėje buvo 62, paklitakselio 53 savaitės (santykinė rizika 0,9 [0,6, 1,3]).

Atsako į gydymą dažnis visoje kiaušidžių vėžio programoje (n = 392, visos anksčiau gydytos cisplatina arba cisplatina ir paklitakseliu) buvo 16 %. Laikotarpio iki atsako į gydymą mediana klinikiniuose tyrimuose buvo 7,6-11,6 savaitės. Pacientėms, kurios buvo atsparios cisplatinai arba kurių liga recidyvavo per tris mėnesius po gydymo cisplatina (n = 186), atsako dažnis buvo 10 %.

Šie duomenys vertinami, atsižvelgiant į bendrą vaistinio preparato saugumo pobūdį, ypač į svarbų toksinį poveikį kraujodarai (žr. 4.8 skyrių ).

Buvo atlikta papildoma retrospektyvinė 523 pacienčių, kurioms recidyvavo kiaušidžių vėžys, duomenų analizė. Iš viso stebėti 87 pilno ir dalinio atsako į gydymą atvejai, iš kurių 13 pasireiškė penkto ir šešto, trys vėlesnių gydymo kursų metu. Iš pacienčių, kurioms buvo skirti daugiau kaip šeši gydymo ciklai, 91 % dalyvavo tyrime iki galo (kaip planuota) arba buvo gydomos iki ligos progresavimo ir tik 3 % pasitraukė iš tyrimo dėl nepageidaujamų reiškinių

SPV recidyvas

III fazės tyrimo metu (tyrimas 478) buvo lygintas gydymas geriamuoju topotekanu ir geriausia palaikomoji priežiūra (GPP) (n = 71) su vien tik GPP (n = 70) pacientams, kuriems liga recidyvavo po pirmos eilės gydymo [vidutinis laikas iki ligos progresavimo [LLP] po pirmos eilės gydymo buvo 84 d. vartojusiems geriamojo topotekano kartu su GPP ir 90 d. tiems, kuriems buvo taikyta vien GPP) ir kuriems netiko pakartotinis gydymas chemoterapija į veną. Pacientų, gydomų geriamuoju topotekanu ir GPP, grupėje statistiškai reikšmingiau pailgėjo bendras išgyvenamumas, palyginti su ta grupe pacientų, kuriems buvo skirta tik GPP (logaritminio rango p = 0,0104). Nekoreguotas rizikos koeficientas geriamojo topotekano ir GPP grupėje, palyginti su vien GPP grupe, buvo 0,64 (95 % PI: 0,45; 0,90). Topotekanu kartu su GPG gydytų pacientų vidutinis išgyvenamumo laikas buvo 25,9 savaitės (95% PI 18,3; 31,6), pacientų, gydytų vien GPP (p = 0,0104])– 13,9 savaitės (95 % PI 11,1; 18,6).

Objektyviai įvertinti pacientų simptomų savistabos pranešimai parodė pastovią simptomų gerėjimo tendenciją, vartojant geriamąjį topotekaną ir GPP.

Buvo atliktas vienas 2 fazės tyrimas (065 tyrimas) ir vienas 3 fazės tyrimas (396 tyrimas), kurių metu buvo vertinamas geriamojo topotekano ir į veną leidžiamo topotekano veiksmingumas pacientams, kuriems liga recidyvavo po ≥ 90 dienų pabaigus ankstesnį vieną chemoterapijos kursą (žr. 1 lentelę). Abiejų šių tyrimų metu pacientų simptomų savistabos pranešimai, naudojant objektyvią vertinimų skalę, parodė, kad ir geriamasis, ir į veną leidžiamas topotekanas panašiai palengvino simptomus pacientams, kuriems recidyvavo jautrus SPV.

1 lentelė. Pacientų, sergančių SPV, gydytų geriamuoju arba intraveniniu topotekanu, išgyvenamumo, atsako dažnio ir laiko iki pablogėjimo suvestinė

 

065 tyrimas

396 tyrimas

 

Geriamasis

Intraveninis

Geriamasis

Intraveninis

 

topotekanas

topotekanas

topotekanas

topotekanas

 

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Vidutinis išgyvenamumas

32,3

25,1

33,0

35,0

(savaitės)

 

 

 

 

(95 % PI)

(26,3; 40,9)

(21,1; 33,0)

(29,1; 42,4)

(31,0, 37,1)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7; 1,11)

Atsako dažnis (%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95 % PI)

(11,6; 34,5)

(5,3; 24,3)

(12,2; 24,4)

(15,3, 28,5)

Atsako dažnio skirtumas

8,3 (-6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

(95 % PI)

 

 

 

 

Vidutinis laikas iki ligos

14,9

13,1

11,9

14,6

progresavimo (savaitėmis)

 

 

 

 

(95 % PI)

(8,3; 21,3)

(11,6; 18,3)

(9,7; 14,1)

(13,3, 18,9)

Rizikos koeficientas

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

(95 % PI)

 

 

 

 

N = bendras gydytų pacientų skaičius.

PI = patikimumo intervalas.

Kito atsitiktinių parinkčių III fazės tyrimo metu buvo lyginamas intraveninio topotekano veiksmingumas su ciklofosfamido, doksorubicino ir vinkristino (CAV) veiksmingumu pacientams, kuriems atsirado gydymui jautraus SPV recidyvas. Bendras atsako dažnis topotekanu gydytų pacientų grupėje buvo 24,3 %, CAV gydytų pacientų grupėje – 18,3 %. Vidutinis laikas iki ligos progresavimo buvo panašus abiejose pacientų grupėse – atitinkamai 13,3 ir 12,3 savaitės; vidutinis išgyvenamumo laikas – atitinkamai 25,0 ir 24,7 savaitės. Išgyvenamumo galimybės santykis, skiriant intraveninio topotekano, palyginti su CAV, buvo 1,04 (95 % patikimumo indeksas (PI) 0,78 -1,40).

Pagal sudėtinę smulkialąstelinio plaučių vėžio gydymo programą (n = 480) gydomų pacientų, kurių liga recidyvavo, bet pirmiausiai pasirenkamas gydymas buvo veiksmingas, grupėje atsakas į topotekaną buvo 20,2 %. Vidutinis išgyvenamumo laikas buvo 30,3 savaitės (95 % PI: 27,6; 33,4).

Pacientų, sergančių atsparia gydymui SPV forma (kuriems nebuvo veiksmingas pirmiausiai pasirenkamas gydymas), atsako į topotekaną dažnis buvo 4,0 %.

Gimdos kaklelio karcinoma

Ginekologų onkologų grupei (GOG 0179) atliekant atsitiktinės atrankos lyginamąjį III fazės klinikinį tyrimą, buvo palygintas gydymas topotekanu ir cisplatina (n = 147) ir gydymas vien tik cisplatina

(n = 146), gydant pacientes, sergančias histologiškai patvirtinta persistentine, recidyvavusia arba IVB stadijos gimdos kaklelio karcinoma, kai gydyti operacija ir (arba) spinduline terapija nebuvo galima. Topotekanas su cisplatina lėmė statistiškai reikšmingą teigiamą poveikį, vertinant bendrą išgyvenamumą ir lyginant su gydymu vien tik cisplatina, pakoregavus pagal tarpines analizes (logaritminio rango

p = 0,033).

2 lentelė. Klinikinio tyrimo rezultatai, tyrimas GOG-0179

 

 

 

 

 

 

 

ITT populiacija

 

 

 

Cisplatina

 

 

Cisplatina

 

50 mg/m2 pirmąją

 

50 mg/m2 pirmąją gydymo kurso dieną +

 

gydymo kurso dieną kas

 

topotekanas

 

21 dieną

 

 

0,75 mg/m2 tris gydymo kurso dienas

 

 

 

 

kas 21 dieną

Išgyvenamumas (mėnesiais)

(n = 146)

 

 

(n = 147)

Mediana (95 % PI)

6,5 (5,8; 8,8)

 

 

9,4 (7,9; 11,9)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

 

0,76 (0,59–0,98)

Logaritminio rango p reikšmė

 

 

0,033

Pacientės, kurioms prieš tai nebuvo taikyta chemoradioterapija cisplatina

 

Cisplatina

 

 

Topotekanas ir cisplatina

Išgyvenamumas (mėnesiai)

(n = 46)

 

 

(n = 44)

Mediana (95 % PI)

8,8 (6,4; 11,5)

 

 

15,7 (11,9; 17,7)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

 

0,51 (0,31; 0,82)

Pacientės, kurioms prieš tai buvo taikyta chemoradioterapija cisplatina

 

Cisplatina

 

 

Topotekanas ir cisplatina

Išgyvenamumas (mėnesiai)

(n = 72)

 

 

(n = 69)

Mediana (95 % PI)

5,9 (4,7; 8,8)

 

 

7,9 (5,5; 10,9)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

 

0,85 (0,59; 1,21)

Ištyrus pacientes (n = 39), kurioms praėjus mažiau kaip 180 dienų nuo chemoterapijos auglys recidyvavo, pacienčių gydytų topotekanu ir cisplatina, išgyvenamumas (mediana) buvo 4,6 mėnesio (95 % PI: 2,6; 6,1); o pacienčių, gydytų tik cisplatina – 4,5 mėnesio (95 % PI: 2,9; 9,6). Rizikos koeficientas buvo 1,15 (0,59; 2,23). Pacienčių (n = 102), kurioms auglys recidyvavo praėjus daugiau kaip 180 dienų nuo chemoterapijos ir kurios gydytos topotekanu ir cisplatina, išgyvenamumas (mediana) buvo 9,9 mėnesio (95 % PI: 7; 12,6); o pacienčių, gydytų tik cisplatina – 6,3 mėnesio (95 % PI: 4,9; 9,5). Rizikos koeficientas buvo 0,75 (0,49; 1,16).

Vaikų populiacija

Taip pat buvo tiriamas topotekano poveikis vaikams, tačiau duomenų apie jo veiksmingumą ir saugumą yra mažai.

Atliekant atvirą tyrimą, kuriame dalyvavo recidyviniais ar progresuojančiais solidiniais navikais sergantys vaikai (n = 108, nuo kūdikių iki 16 metų amžiaus), topotekanas buvo skiriamas 5 dienas pradedant nuo 2,0 mg/m2 dozės, infuzuojamos per 30 min.; gydymas kartojamas kas 3 savaites ir tęsiamas iki 1 metų, atsižvelgiant į rezultatus. Navikai buvo tokie: Ewing sarkoma (pirminis neuroektodermos navikas), neuroblastoma, osteoblastoma ir rabdomiosarkoma. Priešvėžinis poveikis pirmiausia pasireiškė sergantiems neuroblastoma. Topotekano toksinis poveikis vaikams, sergantiems recidyviniais ir atspariais gydymui solidiniais augliais, buvo panašus į toksinį poveikį suaugusiems žmonėms. Šio tyrimo metu keturiasdešimt šeši (43 %) pacientai gavo granulocitų kolonijas stimuliuojantį faktorių (G-CSF) po 192 (42,1 %) gydymo kursų, šešiasdešimt penkiems (60 %) buvo atliekamos eritrocitų masės transfuzijos, ir penkiasdešimčiai (46 %) – trombocitų masės transfuzijos po 139 ir 159 kursų (30,5 % ir 34,9 % atitinkamai). Atliekant farmakokinetikos tyrimą su vaikais, sergančiais atspariais gydymui solidiniais navikais, remiantis toksiniu kaulų čiulpus slopinančiu poveikiu, maksimali toleruojama dozė, skiriant kartu G-CSF buvo nustatyta 2,0 mg/m2 per parą ir 1,4 mg/m2 per parą be G-CSF (žr. 5.2 skyrių).

5.2Farmakokinetinės savybės

5 dienas kasdien infuzuojant po 0,5-1,5 mg/m2 topotekano į veną (infuzijos trukmė – 30 min.), nustatytas didelis šio vaisto plazminis klirensas – 62 l/val. (vidutinis kvadratinis nuokrypis – 22) (atitinka maždaug 2/3 per kepenis pratekančio kraujo tūrio). Topotekano pasiskirstymo tūris taip pat yra didelis [apie 132 l (vidutinis kvadratinis nuokrypis – 57)], o pusinės eliminacijos laikas palyginti trumpas (2-3 val.).

Lyginant farmakokinetikos parametrus nenustatyta, kad jie kistų per 5 vartojimo dienas. Plotas po topotekano koncentracijos kreive didėjo maždaug proporcingai dozės didinimui. Kartotinėmis dozėmis kasdien skiriamas topotekanas beveik arba visai nesikaupia organizme ir, vartojant kartotinas dozes, nėra jokių farmakokinetikos pokyčių. Ikiklinikinių tyrimų duomenimis, topotekano nedaug jungiasi su plazmos baltymais (35 %) ir šis vaistinis preparatas gana homogeniškai pasiskirsto kraujo ląstelėse ir plazmoje.

Topotekano šalinimas iš žmogaus organizmo ištirtas tik iš dalies. Pagrindinis topotekano klirenso būdas – laktono žiedo hidrolizė suformuojant atviro žiedo karboksilatą.

Mažiau kaip 10 % pašalinamo topotekano metabolizuojama tokiu būdu: šlapime, išmatose ir plazmoje randama N-desmetil metabolito, kuris ląstelių bandinyje buvo tiek pat ar kiek mažiau aktyvus, kaip ir pagrindinis metabolitas. Pagrindinio metabolito AUC santykinai buvo mažesnis kaip 10 % tiek topotekanui, tiek ir topotekano laktonui. Šlapime randama topotekano O-gliukuronizuoto metabolito ir N-desmetil topotekano.

Visas medžiagų, susijusių su vaistiniu preparatu, utilizavimas po penkių kasdieninių topotekano dozių, infuzuojamų į veną, sudarė 71-76 % gautos dozės. Su šlapimu buvo išskiriama maždaug 51 % nepakitusio topotekano ir 3 % N-desmetil topotekano. Su išmatomis nepakitusio topotekano išskiriama 18 %, o N- desmetil topotekano – 1,7 %. Visas N-desmetil metabolitas vidutiniškai sudarė mažiau, negu 7 % (4-9 %) visų vaistinio preparato medžiagų, aptinkamų šlapime ir išmatose. Topotekano O-gliukuronido ir N-desmetil topotekano O-gliukuronido buvo mažiau kaip 2,0 %.

In vitro duomenys, gauti naudojant žmogaus kepenų mikrosomas, rodo, kad susiformuoja nedaug N-demetilinto topotekano. In vitro topotekanas neslopina nei žmogaus citochromo P450 fermentų CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A, CYP4A, nei citozolinių fermentų

– dihidropirimidino ar ksantino oksidazės.

Skiriant topotekaną kartu su cisplatina (cisplatina – pirmą gydymo kurso dieną, topotekanas – pirmą– penktą gydymo kurso dienas), penktą dieną topotekano klirensas buvo sumažėjęs, palyginti su pirmąja diena (19,1 l/h/m2, palyginti su 21,3 l/h/m2 [n = 9]) (žr. 4.5 skyrių).

Pacientų, sergančių kepenų nepakankamumu (bilirubino koncentracija serume – 1,5-10 mg/dl), organizme topotekano plazminis klirensas, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo maždaug 67 %. Topotekano pusinės eliminacijos laikas buvo maždaug 30 % ilgesnis, tačiau aiškaus pasiskirstymo tūrio skirtumo nenustatyta. Bendras (aktyvios ir neaktyvios formos) topotekano plazminis klirensas kepenų nepakankamumu sergančių pacientų organizme, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo mažesnis maždaug tik 10 %.

Pacientų, sergančių inkstų nepakankamumu (kreatinino klirensas – 41-60 ml/min.), organizme topotekano plazminis klirensas, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo maždaug 67 %. Šiek tiek mažesnis buvo pasiskirstymo tūris, todėl pusinės eliminacijos laikas – tik 14 % ilgesnis. Pacientų, sergančių vidutinio sunkumo inkstų nepakankamumu, organizme topotekano plazminis klirensas, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo 34 %, o vidutinis pusinės eliminacijos laikas pailgėjo nuo 1,9 valandos iki 4,9 valandos.

Populiacijos tyrimo metu kai kurie veiksniai, pvz., amžius, svoris ir ascitas, neturėjo reikšmingos įtakos bendram topotekano (aktyvios ir neaktyvios formos) klirensui.

Vaikai

Dviejų tyrimų metu buvo tirta topotekano farmakokinetika, skiriant 30 min. trukmės infuzijas 5 paras iš eilės. Atliekant pirmąjį tyrimą, buvo skiriamos nuo 1,4 mg/m2 iki 2,4 mg/m2 dozės vaikams (nuo 2 iki 12 metų, n = 18), paaugliams (nuo 12 iki 16 metų, n = 9) ir jaunuoliams (nuo 16 iki 21 metų, n = 9), sergantiems atspariais gydymui solidiniais navikais. Atliekant antrąjį tyrimą, buvo skiriamos nuo

2,0 mg/m2 iki 5,2 mg/m2 dozės vaikams (n = 8), paaugliams (n = 3) ir jaunuoliams (n = 3), sergantiems leukemija. Šie tyrimai neparodė aiškių topotekano farmakokinetikos skirtumų skiriant jį vaikams, paaugliams ir jaunuoliams, sergantiems solidiniais navikais ar leukemija, bet duomenų galutinėms išvadoms buvo per mažai.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Dėl veikimo mechanizmo topotekanas yra genotoksiškas žinduolių ląstelėms (pelių limfomos ląstelės ir žmogaus limfocitai) in vitro ir pelių kaulų čiulpų ląstelėms in vivo. Taip pat nustatyta, kad topotekanas lemia žiurkių ir triušių embrionų ar vaisių žuvimą.

Atliekant toksiškumo reprodukcijai tyrimus su žiurkėmis, jokio poveikio patinų ir patelių vaisingumui nenustatyta; vis tik, patelėms nustatyta superovuliacija ir šiek tiek padažnėjęs dar nesiimplantavusio embriono žuvimas.

Potencialus kancerogeninis topotekano poveikis neištirtas.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis (E421)

Vyno rūgštis (E334)

Natrio hidroksidas

Vandenilio chlorido rūgštis (E507)

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje.

6.3Tinkamumo laikas

Flakonai 4 metai.

Tirpalai, gauti ištirpinus miltelius, ir atskiesti tirpalai

Nustatyta, kad koncentrato cheminis ir fizinis stabilumas išlieka 24 valandas 25 2°C temperatūroje įprastoje šviesoje ir 24 valandas 2°-8°C temperatūroje saugant nuo šviesos.

Nustatyta, kad tirpalo, gauto atskiedus koncentratą 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu arba 50 mg/ml (5 %) gliukozės infuziniu tirpalu, cheminis ir fizinis stabilumas 25 2°C temperatūroje

įprastoje šviesoje išlieka 4 valandas. Ištirpinus miltelius gauti tiriami koncentratai buvo laikomi 25 2°C temperatūroje atitinkamai 12 valandų ir 24 valandas ir tada atskiesti.

Mikrobiologiniu požiūriu vaistinį preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Jei jis nesuvartojamas nedelsiant, už laikymo laikotarpį ir sąlygas prieš vartojant atsako vartotojas; esant 2°-8°C temperatūrai, paprastai

tirpalas neturėtų būti laikomas ilgiau kaip 24 valandas, išskyrus atvejus, kai milteliai ištirpinti ir preparatas praskiestas kontroliuojamomis ir įteisintomis aseptinėmis sąlygomis.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Tirpalo, gauto ištirpinus miltelius, ir atskiesto tirpalo laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklė pobūdis ir jos turinys

Pirmojo tipo skaidaus stiklo flakonas (5 ml), kuriame yra 1 mg topotekano, su pilku bromobutilinės gumos kamščiu ir aliuminio plomba su nuplėšiamu plastiko dangteliu. Flakonai gali būti supakuoti/nesupakuoti į apsauginį apvalkalą.

Potactasol tiekiamas dėžutėse po 1 flakoną.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Potactasol 1 mg flakono turinys ištirpinamas 1,1 ml sterilaus injekcinio vandens. 1 mililitre skaidraus gelsvos spalvos koncentrato yra 1 mg topotekano, nes Potactasol 1 mg kiekis yra 10 % didesnis už deklaruojamąjį. Po to reikiamas šio koncentrato tūris atskiedžiamas 0,9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu arba 50 mg/ml (5 %) gliukozės infuziniu tirpalu, kad galutinė koncentracija būtų 25-50 mikrogramų/ml.

Reikia laikytis įprastų darbo su vaistiniais preparatais nuo vėžio ir jų atliekų sunaikinimo taisyklių:

1.Ištirpinti miltelius ir atskiesti šį vaistinį preparatą turi išmokytas personalas.

2.Šį vaistinį preparatą reikia ruošti specialiai tam įrengtoje vietoje aseptinėmis sąlygomis.

3.Reikia dėvėti apsaugines vienkartines pirštines, akinius, apsaugos drabužius ir kaukę.

4.Reikia laikytis atsargumo priemonių, kad vaistinio preparato netyčia nepatektų į akis. Jei taip atsitiktų, akis reikia gausiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją, kuris įvertins būklę.

5.Jei vaistinio preparato patektų ant odos, tą vietą rūpestingai, gausiai nuplaukite vandeniu. Nusimovę pirštines, visada nusiplaukite rankas.

6.Su šiuo citotoksiniu preparatu negalima dirbti nėščioms moterims.

7.Reikia laikytis atsargumo ir tinkamai pasirūpinti vienkartinėmis priemonėmis (švirkštais, adatomis ir kt.), kurios naudotos ištirpinti miltelius ir (arba) atskiesti citotoksinį vaistinį preparatą. Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.Visus vaistinio preparato infuzavimui ar valymui naudotus daiktus (įskaitant pirštines) reikia sudėti į labai pavojingoms atliekoms skirtus maišus ir sudeginti aukštoje temperatūroje. Skystas atliekas galima nuplauti dideliu vandens kiekiu.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Islandija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/660/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2011 m. sausio mėn. 6 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/ .

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Potactasol 4 mg milteliai koncentratui infuziniam tirpalui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename flakone yra 4 mg topotekano (hidrochlorido pavidalu)(topotecanum).

Ištirpinus miltelius, 1 ml koncentrato yra 1 mg topotekano.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

Kiename flakone yra 2,07 mg (0,09 mmol) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai koncentratui infuziniam tirpalui.

Geltoni milteliai.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Monoterapija topotekanu skiriama:

pacientėms, kurios serga metastazavusiu kiaušidžių vėžiu, jei pirmos eilės ar vėlesnis gydymas buvo neveiksmingas;

pacientams, kuriems pasireiškė smulkialąstelinio plaučių vėžio (SPV) recidyvas ir jiems netinka pakartotinis gydymas pirmos eilės vaistiniais preparatais (žr. 5.1 skyrių).

Topotekano derinys su cisplatina skiriamas po spindulinio gydymo recidyvavusiai arba IVB stadijos gimdos kaklelio karcinomai gydyti. Cisplatina anksčiau gydytos pacientės turi būti negydomos gana ilgą laikotarpį, kad šio vaistų derinio skyrimas būtų pagrįstas (žr. 5.1 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Topotekanas vartojamas tik specializuotuose citotoksinės chemoterapijos skyriuose ir stebint gydytojui, turinčiam patirties taikyti chemoterapinį gydymą (žr. 6.6 skyrių).

Dozavimas

Skiriant topotekaną kartu su cisplatina, reikia atsižvelgti į visą informaciją apie cisplatinos skyrimą.

Prieš pradedant pirmąjį gydymo topotekanu kursą, pacientų kraujyje neutrofilų skaičius turi būti didesnis arba lygus 1,5 x 109 /l, trombocitų skaičius – didesnis arba lygus 100 x 109 /l, hemoglobino kiekis – didesnis arba lygus 9 g/dl (po transfuzijos, jei ji reikalinga).

Kiaušidžių ir smulkialąstelinis plaučių vėžys

Pradinė dozė

Rekomenduojama topotekano dozė yra 1,5 mg/m2 kūno paviršiaus ploto per parą. Ji infuzuojama į veną per 30 min. kasdien penkias dienas iš eilės. Nuo vieno iki kito gydymo kurso pradžios turi praeiti

trys savaitės. Jei gydymas gerai toleruojamas, jį galima tęsti tol, kol liga neprogresuoja (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vėlesnės dozės

Topotekano negalima pakartotinai infuzuoti tol, kol neutrofilų skaičius bus ≥ 1 × 109 /l, trombocitų ≥ 100 × 109 /l, o hemoglobino koncentracija ≥ 9 g/dl (jei būtina – po kraujo perpylimo).

Taikant įprastus onkologijoje neutropenijos gydymo metodus, reikia arba vartoti topotekaną kartu su kitais vaistiniais preparatais (pvz., granulocitų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi, angl. G-CSF), arba sumažinti dozę, kad būtų palaikomas neutrofilų skaičius.

Jei nusprendžiama sumažinti dozę pacientams, kuriems sunki neutropenija (neutrofilų skaičius

< 0,5 × 109 /l) truko septynias dienas ar ilgiau, arba kuriems buvo su karščiavimu ar infekcija susijusi sunki neutropenija, arba kuriems dėl neutropenijos vaistinio preparato vartojimą teko atidėti, paros dozę reikia sumažinti 0,25 mg/m2 iki 1,25 mg/m2 per parą (arba prireikus vėliau dar mažinti iki 1 mg/m2 per parą).

Panašiai vaistinio preparato dozes reikėtų mažinti ir tada, kai trombocitų sumažėja iki < 25 × 109 /l. Atliekant klinikinius tyrimus, topotekano toliau buvo nebevartojama, jei sumažinus dozę iki 1 mg/m2 ją ir toliau reikėjo mažinti, kad susilpnėtų nepageidaujamas poveikis.

Gimdos kaklelio vėžys

Pradinė dozė

Rekomenduojama topotekano dozė yra 0,75 mg/m2 per parą, skiriant kasdien pirmąją, antrąją ir trečiąją dieną 30 minučių trukmės intravenine infuzija. Cisplatina skiriama intravenine infuzija pirmąją gydymo kurso dieną, jos dozė – 50 mg/m2 per parą, ji infuzuojama po topotekano. Šeši tokio gydymo kursai kartojami kas 21 dieną arba kol liga progresuoja.

Vėlesnės dozės

Topotekanas pakartotinai turėtų būti skiriamas tik tada, kai neutrofilų skaičius kraujyje tampa didesnis arba lygus 1,5 x 109 /l, trombocitų skaičius – didesnis arba lygus 100 x 109 /l, hemoglobino kiekis – didesnis arba lygus 9 g/dl (jei būtina, po kraujo perpylimo).

Taikant įprastus onkologijoje neutropenijos gydymo metodus, reikia arba vartoti topotekaną kartu su kitais vaistiniais preparatais (pvz., G-CSF), arba sumažinti dozę, kad būtų palaikomas neutrofilų skaičius.

Jei nusprendžiama sumažinti dozę pacientėms, kurioms sunki neutropenija (neutrofilų skaičius mažesnis kaip 0,5 × 109 /l) truko septynias dienas ar ilgiau, arba kurioms buvo su karščiavimu ar infekcija susijusi sunki neutropenija, arba kurioms dėl neutropenijos vaistinio preparato vartojimą teko atidėti, kitų gydymo kursų metu dozę reikia sumažinti 20 % iki 0,60 mg/m2 per parą (jei būtina, vėliau dar mažinti iki

0,45 mg/m2 per parą).

Jei trombocitų skaičius kraujyje sumažėja daugiau kaip iki 25 × 109 /l, dozes reikia mažinti panašiai.

Dozavimas pacientams, sergantiems inkstų funkcijos sutrikimu

Monoterapija (smulkialąstelinis plaučių vėžys)

Nėra pakankamai duomenų, kurie leistų rekomenduoti dozavimą, kai kreatinino klirensas < 20 ml/min. Negausūs duomenys rodo, kad dozę reikia mažinti pacientams, kuriems yra vidutinio laipsnio inkstų nepakankamumas. Taikant monoterapiją pacientams, sergantiems smulkialąsteliniu plaučių vėžiu ir esant kreatinino klirensui 20-39 ml/min., rekomenduojama topotekano dozė yra 0,75 mg/m2 per parą

penkias dienas iš eilės.

Gydymas vaistų deriniais (gimdos kaklelio vėžys)

Klinikinių tyrimų metu, kai topotekanas kartu su cisplatina buvo taikytas gimdos kaklelio vėžiui

gydyti, gydymas buvo pradėtas tik toms pacientėms, kurių kreatinino koncentracija serume buvo mažesnė arba lygi 1,5 mg/dl. Jei gydant topotekano ir cisplatinos deriniu serumo kreatininas viršija 1,5 mg/dl, rekomenduojama peržiūrėti visą informaciją apie cisplatinos vartojimą ir nuspręsti, ar toliau skirti tą pačią cisplatinos dozę, ar ją mažinti. Nepakanka duomenų apie gimdos kaklelio vėžio gydymą vien tik topotekanu, jei cisplatina toliau nebeskiriama.

Vaikų populiacija

Patirtis gydant vaikus yra ribota, todėl rekomendacijų dėl vaikų gydymo Potactasol pateikti negalima (žr. 5.1 ir 5.2 skyrius).

Vartojimo metodas

Potactasol skirtas leisti į veną, prieš tai ištirpinus ir praskiedus. Prieš vartojant jį būtina ištirpinti ir po to praskiesti (žr. 6 skyrių).

Atsargumo priemonės prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą

Ištirpinti miltelius ir atskiesti šį vaistinį preparatą turi išmokytas personalas. Šį vaistinį preparatą reikia ruošti specialiai tam įrengtoje vietoje aseptinėmis sąlygomis.

Reikia dėvėti apsaugines vienkartines pirštines, akinius, apsaugos drabužius ir kaukę. Reikia laikytis atsargumo priemonių, kad vaistinio preparato netyčia nepatektų į akis. Jei taip atsitiktų, akis reikia gausiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją, kuris įvertins būklę. Jei vaistinio preparato patektų ant odos, tą vietą rūpestingai, gausiai nuplaukite vandeniu. Nusimovę pirštines, visada nusiplaukite rankas. Žr.

6.6 skyrių.

Su šiuo citotoksiniu preparatu negalima dirbti nėščioms moterims

4.3 Kontraindikacijos

Topotekanas yra kontraindikuotinas pacientams, kuriems:

-yra buvę sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

-žindyvėms (žr. 4.6 skyrių);

-nepradėjus pirmojo gydymo kurso yra labai susilpnėjusi kaulų čiulpų funkcija, t. y. neutrofilų skaičius < 1,5 × 109 /l ir (arba) trombocitų skaičius ≤ 100 × 109 /l.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Hematotoksinis poveikis priklauso nuo vaistinio preparato dozės. Reikėtų reguliariai tikrinti visų kraujo ląstelių (taip pat ir trombocitų) skaičių (žr. 4.2 skyrių).

Kaip ir kiti citotoksiniai vaistiniai preparatai, topotekanas gali labai nuslopinti kraujodarą. Pranešama apie sepsio ir mirties atvejus dėl kaulų čiulpų nuslopinimo gydant topotekanu (žr. 4.8 skyrių).

Topotekano sukelta neutropenija gali lemti neutropeninį kolitą. Topotekano klinikinių tyrimų metu buvo užfiksuota mirčių nuo neutropeninio kolito. Jeigu karščiuojama, yra neutropenija ir skundžiamasi atitinkamais pilvo skausmais, turi būti apsvarstyta neutropeninio kolito galimybė.

Topotekanas susijęs su pranešimais apie IPL, kai kurie atvejai buvo mirtini (žr. 4.8 skyrių). Esminiai rizikos veiksniai yra anksčiau buvusi IPL, plaučių fibrozė, plaučių vėžys, spindulinis krūtinės ląstos gydymas, pneumotoksinių medžiagų ir (arba) kolonijas stimuliuojančių faktorių vartojimas. Reikia stebėti, ar pacientui nepasireiškia plaučių simptomų, kurie gali rodyti IPL (pvz., kosulys, karščiavimas, dusulys ir [arba] hipoksija), o naujai diagnozavus IPL, topotekano nebevartoti.

Monoterapija topotekanu ir topotekano derinys su cisplatina dažnai sukelia kliniškai svarbią trombocitopeniją. Į tai reikia atsižvelgti, ypač skiriant gydymą topotekanu pacientams, kuriems yra didesnis kraujavimo iš auglio pavojus.

Kaip ir reikėtų tikėtis, blogos būklės (PS > 1) pacientams gydomasis poveikis pasireiškia rečiau, o komplikacijos (karščiavimas, infekcija ir sepsis [žr. 4.8 skyrių]) – dažniau. Labai svarbu gydymo metu tiksliai įvertinti ligonio aktyvumo būklę (angl. performance status (PS)), kad ji nepablogėtų iki 3 stadijos.

Pacientų, sergančių sunkiu inkstų nepakankamumu (kreatinino klirensas < 20 ml/min.) ar sunkiu kepenų nepakankamumu (serumo bilirubinas ≥ 10 mg/ml) dėl kepenų cirozės, gydymo topotekanu patirties nepakanka. Nerekomenduojama šių grupių pacientų gydyti topotekanu.

Nedideliam skaičiui pacientų, kurie sirgo kepenų nepakankamumu (serumo bilirubino kiekis tarp 1,5 ir 10 mg/dl), po penkias dienas kas tris savaites į veną buvo skiriama 1,5 mg/m2 topotekano. Pastebėta, kad jų topotekano klirensas buvo mažesnis, tačiau turimų duomenų nepakanka sudaryti dozavimo rekomendacijas šiai pacientų grupei.

Viename šio vaistinio preparato flakone yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

In vivo žmogaus organizme farmakokinetinės sąveikos tyrimų neatlikta.

Topotekanas neslopina žmogaus P450 enzimų (žr. 5.2 skyrių). Populiacijos tyrimo duomenimis, skiriant į veną topotekano kartu su granisteronu, ondansteronu, morfinu ar kortikosteroidais, reikšmingos jų įtakos bendrai (aktyvios ir neaktyvios formos) topotekano farmakokinetikai nenustatyta.

Derinant topotekaną su kitais chemoterapijai vartojamais preparatais, siekiant pagerinti toleravimą, gali tekti sumažinti kiekvieno vaistinio preparato dozę. Tačiau derinant su platinos preparatais egzistuoja skirtinga, nuo vartojimo eilės priklausoma sąveika (jos pasekmės priklauso nuo to, ar platinos preparato infuzuojama pirmąją, ar penktąją topotekano vartojimo dieną). Jei cisplatinos ar karboplatinos infuzuojama pirmąją topotekano vartojimo dieną, toleravimui pagerinti abiejų preparatų dozė turi būti mažesnė negu tuomet, kai platinos preparato infuzuojama penktąją topotekano vartojimo dieną.

Kai topotekanas (0,75 mg/m2 per parą 5 dienas iš eilės) ir cisplatina (60 mg/m2 per parą pirmąją gydymo kurso dieną) buvo skiriami 13 pacienčių, sergančių kiaušidžių vėžiu, penktą dieną nežymiai padidėjo AUC (12 %, n=9) ir Cmax (23 %, n=11). Manoma, kad šis padidėjimas nėra kliniškai reikšmingas.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vyrų ir moterų kontracepcija

Kaip ir gydant kitais citotoksiniais chemoterapiniais preparatais, reikia vartoti veiksmingas kontraceptines priemones, jei vienas iš partnerių yra gydomas topotekanu.

Vaisingo amžiaus moterys

Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad topotekanas turi mirtiną embriotoksinį ir fetotoksinį poveikį bei sukelia apsigimimus (žr. 5.3 skyrių). Topotekanas, kaip ir kiti citotoksiniai vaistiniai preparatai, žalingai veikia vaisių, todėl topotekanu gydomoms vaisingoms moterims reikia patarti saugotis pastoti.

Nėštumas

Jei pacientė vartoja topotekaną nėštumo metu arba pastoja gydymo topotekanu metu, reikia ją įspėti apie galimą pavojų vaisiui.

Žindymas

Topotekano negalima vartoti žindymo laikotarpiu (žr. 4.3 skyrių). Nežinoma, ar topotekano išsiskiria į motinos pieną, tačiau, prieš pradedant jį vartoti, rekomenduojama nebežindyti.

Atliekant toksinio poveikio reprodukcijai tyrimus su žiurkėmis, nebuvo pastebėta kokio nors poveikio patinų ir patelių vaisingumui (žr. 5.3 skyrių). Tačiau topotekanas, kaip ir kiti citotoksiniai preparatai, yra genotoksiškas ir negalima atmesti jo poveikio vaisingumui (įskaitant ir poveikį vyrų vaisingumui).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tyrimų dėl poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus atlikta nebuvo. Tačiau, jei nuolat jaučiamas nuovargis ar astenija, vairuoti ir valdyti mechanizmus reikia atsargiai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Atliekant klinikinius vaistinio preparato dozavimo tyrimus, 523 pacientės, sergančios kiaušidžių vėžio recidyvu, ir 631 pacientas, sergantis smulkialąstelinio plaučių vėžio recidyvu, buvo gydyti vien tik topotekanu. Topotekano dozę ribojo totoksinis jo poveikis kraujodaros sistemai. Šį poveikį buvo galima numatyti, jis buvo laikinas. Hematotoksinio ar nehematotoksinio poveikio kumuliacijos nenustatyta.

Nepageidaujamas topotekano poveikis, skiriant jį kartu su cisplatina gimdos kaklelio vėžiui gydyti, kaip rodo klinikiniai tyrimai, atitinka nepageidaujamą poveikį, pasireiškiantį gydant vien tik topotekanu. Bendras toksinis poveikis kraujodaros sistemai yra silpnesnis pacientams, gydomiems topotekanu kartu su cisplatina, palyginti su gydomais vien tik topotekanu, tačiau stipresnis nei gydant vien tik cisplatina.

Papildomas nepageidaujamas poveikis buvo pastebėtas skiriant topotekaną kartu su cisplatina, tačiau jis pasireiškė ir gydant vien tik cisplatina, taigi nėra priskirtinas topotekanui. Visų nepageidaujamų reiškinių, susijusių su cisplatina, sąrašą reikia žiūrėti informacijoje apie cisplatinos skyrimą.

Žemiau pateikiami bendri duomenys apie gydymo vien tik topotekanu saugumą.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamas poveikis žemiau išvardytas pagal organų sistemas ir absoliutų dažnį (visi užfiksuoti atvejai). Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100

iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai reti (< 1/10 000, įskaitant pavienius atvejus) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Infekcijos ir infestacijos

Labai dažni:

infekcija

Dažni:

sepsis1

 

1Pranešta apie topotekanu gydytų pacientų mirtino sepsio

 

atvejus (žr. 4.4 skyrių)

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Labai dažni: neutropenija su karščiavimu

neutropenija (žr. žemiau „Virškinimo trakto sutrikimai“), trombocitopenija

anemija leukopenija

Dažni:

pancitopenija

Dažnis

sunkus kraujavimas (susijęs su trombocitopenija)

nežinomas:

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Dažni:

padidėjusio jautrumo reakcija, įskaitant bėrimą

Reti:

anafilaksinė reakcija

 

angioneurozinė edema

 

dilgėlinė

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Labai dažni:

anoreksija (gali būti sunki)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Reti:

intersticinė plaučių liga ( kai kurie atvejai buvo mirtini).

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni: pykinimas, vėmimas ir viduriavimas (visi šie poveikiai gali būti sunkūs)

vidurių užkietėjimas pilvo skausmas2 mukozitas

2gauta pranešimų apie topotekano sukeltos neutropenijos komplikaciją – neutropeninį kolitą, taip pat ir mirtiną neutropeninį kolitą (žr. 4.4 skyrių)

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Dažni:hiperbilirubinemija.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai dažni:

alopecija

Dažni:niežėjimas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni: pireksija astenij, nuovargis

Dažni:

bendras negalavimas

Labai reti:

ekstravazacija³

 

³ labai retai gauta pranešimų apie ekstravazacijas. Šios

 

reakcijos buvo nesunkios ir paprastai specifinio gydymo

 

nereikėjo

Nepageidaujamų reakcijų, išvardytų anksčiau, dažniau pasitaikydavo pacientams, kurių aktyvumo būklė buvo prastesnė (žr. 4.4 skyrių).

Toliau išvardytas hematologinių ir nehematologinių nepageidaujamų reiškinių, kurie, manoma, atsirado ar galėjo atsirasti dėl gydymo topotekanu, dažnis.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Hematologinis poveikis

Neutropenija. Sunki neutropenija (neutrofilų < 0,5 x 109 /l) pirmojo kurso metu nustatyta 55 % pacientų, 20 % pacientų ji truko septynias dienas ar ilgiau, iš viso pasireiškė 77 % pacientų (39 % kursų). Pirmojo kurso metu karščiavimas ir infekcija kartu su sunkia neutropenija pasireiškė 16 % pacientų, iš viso – 23 % pacientų (6 % kursų). Laikotarpio iki sunkios neutropenijos pradžios mediana buvo devynios dienos, sunkios neutropenijos trukmės mediana – septynios dienos. 11 % visų kursų sunki neutropenija tęsėsi ilgiau nei septynias dienas.

Iš visų pacientų, gydytų atliekant klinikinius tyrimus (įskaitant ir tuos, kurioms buvo sunki neutropenija, ir tuos, kuriems jos nebuvo), 11 % (4 % kursų) pasireiškė karščiavimas, 26 % (9 % kursų) – infekcija. Be to, 5 % visų gydytų pacientų (1 % kursų) pasireiškė sepsis (žr. 4.4 skyrių).

Trombocitopenija. Sunki trombocitopenija (trombocitų mažiau nei 25 x 109 /l) pasireiškė 25 % pacientų (8 % kursų), vidutinė (trombocitų 25,0-50,0 x 109 /l) – 25 % pacientų (15 % kursų). Sunki trombocitopenijos pradžios mediana buvo 15-oji diena, jos trukmės mediana – penkios dienos. Trombocitų perpylimai atlikti 4 % kursų. Pranešimai apie reikšmingas trombocitopenijos pasekmes, įskaitant mirties atvejus dėl kraujavimo iš auglio, buvo nedažni.

Anemija. 37 % pacientų (14 % kursų) pasireiškė vidutinė ar sunki anemija (Hb ≤ 8,0 g/dl). Eritrocitų buvo perpilta 52 % pacientų (21 % kursų).

Nehematologinis poveikis

Dažnas nehematologinis nepageidaujamas poveikis buvo virškinimo sutrikimai: pykinimas (52 %), vėmimas (32 %), viduriavimas (18 %), vidurių užkietėjimas (9 %) ir mukozitas (14 %). Sunkaus (3 arba 4 laipsnio) pykinimo, vėmimo, viduriavimo ir mukozito dažnis buvo atitinkamai 4, 3, 2 ir 1 %.

Lengvas pilvo skausmas pasireiškė 4 % pacientų.

Gydant topotekanu nuovargis pasireiškė maždaug 25 %, o astenija apie 16 % pacientų. Didelio (3 arba 4) laipsnio nuovargio ir astenijos dažnis buvo atitinkamai 3 ir 3 %.

Visiška ar žymi alopecija buvo nustatyta 30 % pacientų, dalinė – 15 % pacientų.

Kiti sunkūs poveikiai, pasireiškę ir registruoti kaip susiję arba galimai susiję su topotekanu, buvo anoreksija (12 %), bendras negalavimas (3 %) ir hiperbilirubinemija (1 %).

Padidėjusio jautrumo reakcijos (bėrimas, dilgėlinė, angioedema, anafilaksinės reakcijos) stebėtos retai. Atliekant klinikinius tyrimus, 4 % pacientų pastebėtas bėrimas 1,5 % – niežulys.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Buvo pranešta apie perdozavimo atvejus pacientams, gydytiems topotekanu į veną (kai skirta dozė iki 10 kartų didesnė už rekomenduojamą) ir topotekano kapsulėmis (kai skirta dozė iki 5 kartų didesnė už rekomenduojamą). Stebėti perdozavimo požymiai ir simptomai atitiko žinomus su topotekanu vartojimu susijusius nepageidaujamus reiškinius (žr. 4.8 skyrių). Pagrindinės komplikacijos pardozavimo atveju yra kaulų čiulpų slopinimas ir mukozitas. Be to, buvo pranešta apie kepenų fermentų aktyvumo padidėjimą perdozavus topotekano į veną.

Priešnuodis, tinkamas topotekano perdozavimo atveju, nežinomas. Tolesnis gydymas turi būti skiriamas, atsižvelgiant į klinikines indikacijas arba nacionalinio apsinuodijimų centro rekomendacijas, jeigu tokios yra.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: kiti antinavikiniai vaistai, ATC kodas: L01XX17.

Topotekano priešnavikinis poveikis susijęs su topoizomerazės-I slopinimu. Topoizomerazė-I yra fermentas, artimai susijęs su DNR replikacija, kadangi mažina sukimosi įtampos jėgą, atsirandančią priešais judančią replikacijos šakutę. Topoizomerazės-I slopinimas priklauso nuo to, kad topotekanas stabilizuoja šio fermento ir nutrauktos DNR grandinės kovalentinį kompleksą, kuris yra katalitinio mechanizmo tarpinė grandis. Topoizomerazės-I slopinimo topotekanu pasekmė ląstelėje yra su baltymu susijusios DNR viengubos grandinės nutrūkimo indukcija.

Kiaušidžių vėžio recidyvas

Palyginamojo topotekano ir paklitakselio poveikio tyrimo metu pacientėms, anksčiau gydytoms nuo kiaušidžių vėžio chemoterapiniais platinos preparatais (atitinkamai n = 112 ir 114), atsako į gydymą dažnis (95 % PI) buvo atitinkamai 20,5 % (13 %, 28 %), palyginti su 14 % (8 %, 20 %), laikotarpio iki ligos progresavimo mediana atitinkamai 19 ir 15 savaičių (santykinė rizika 0,7 [0,6, 1,0]). Bendro išgyvenamumo mediana topotekano grupėje buvo 62, paklitakselio 53 savaitės (santykinė rizika 0,9 (0,6, 1,3)].

Atsako į gydymą dažnis visoje kiaušidžių vėžio programoje (n = 392, visos anksčiau gydytos cisplatina arba cisplatina ir paklitakseliu) buvo 16 %. Laikotarpio iki atsako į gydymą mediana klinikiniuose

tyrimuose buvo 7,6-11,6 savaitės. Pacientėms, kurios buvo atsparios cisplatinai arba kurių liga recidyvavo per tris mėnesius po gydymo cisplatina (n = 186), atsako dažnis buvo 10 %.

Šie duomenys vertinami, atsižvelgiant į bendrą vaistinio preparato saugumo pobūdį, ypač į svarbų toksinį poveikį kraujodarai (žr. 4.8 skyrių).

Buvo atlikta papildoma retrospektyvinė 523 pacienčių, kurioms recidyvavo kiaušidžių vėžys, duomenų analizė. Iš viso stebėti 87 pilno ir dalinio atsako į gydymą atvejai, iš kurių 13 pasireiškė penkto ir šešto, trys vėlesnių gydymo kursų metu. Iš pacienčių, kurioms buvo skirti daugiau kaip šeši gydymo ciklai, 91 % dalyvavo tyrime iki galo (kaip planuota) arba buvo gydomos iki ligos progresavimo ir tik 3 % pasitraukė iš tyrimo dėl nepageidaujamų reiškinių.

SPV recidyvas

III fazės tyrimo metu (tyrimas 478) buvo lygintas gydymas geriamuoju topotekanu ir geriausia palaikomoji priežiūra (GPP) (n = 71) su vien tik GPP (n = 70) pacientams, kuriems liga recidyvavo po pirmos eilės gydymo (vidutinis laikas iki ligos progresavimo [LLP] po pirmos eilės gydymo buvo 84 d. vartojusiems geriamojo topotekano kartu su GPP ir 90 d. tiems, kuriems buvo taikyta vien GPP) ir kuriems netiko pakartotinis gydymas chemoterapija į veną. Pacientų, gydomų geriamuoju topotekanu ir GPP, grupėje statistiškai reikšmingiau pailgėjo bendras išgyvenamumas, palyginti su ta grupe pacientų, kuriems buvo skirta tik GPP (logaritminio rango p = 0,0104). Nekoreguotas rizikos koeficientas geriamojo topotekano ir GPP grupėje, palyginti su vien GPP grupe, buvo 0,64 (95 % PI: 0,45; 0,90). Topotekanu kartu su GPG gydytų pacientų vidutinis išgyvenamumo laikas buvo 25,9 savaitės (95% PI 18,3; 31,6), pacientų, gydytų vien GPP (p = 0,0104) – 13,9 savaitės (95 % PI 11,1; 18,6).

Objektyviai įvertinti pacientų simptomų savistabos pranešimai parodė pastovią simptomų gerėjimo tendenciją, vartojant geriamąjį topotekaną ir GPP.

Buvo atliktas vienas 2 fazės tyrimas (065 tyrimas) ir vienas 3 fazės tyrimas (396 tyrimas), kurių metu buvo vertinamas geriamojo topotekano ir į veną leidžiamo topotekano veiksmingumas pacientams, kuriems liga recidyvavo po ≥ 90 dienų pabaigus ankstesnį vieną chemoterapijos kursą (žr. 1 lentelę). Abiejų šių tyrimų metu pacientų simptomų savistabos pranešimai, naudojant objektyvią vertinimų skalę, parodė, kad ir geriamasis, ir į veną leidžiamas topotekanas panašiai palengvino simptomus pacientams, kuriems recidyvavo jautrus SPV.

1 lentelė. Pacientų, sergančių SPV, gydytų geriamuoju arba intraveniniu topotekanu, išgyvenamumo, atsako dažnio ir laiko iki pablogėjimo suvestinė

 

065 tyrimas

396 tyrimas

 

Geriamasis

Intraveninis

Geriamasis

Intraveninis

 

topotekanas

topotekanas

topotekanas

topotekanas

 

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Vidutinis išgyvenamumas

32,3

25,1

33,0

35,0

(savaitės)

 

 

 

 

(95 % PI)

(26,3; 40,9)

(21,1; 33,0)

(29,1; 42,4)

(31,0, 37,1)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7; 1,11)

Atsako dažnis (%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95 % PI)

(11,6; 34,5)

(5,3; 24,3)

(12,2; 24,4)

(15,3, 28,5)

Atsako dažnio skirtumas

8,3 (-6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

(95 % PI)

 

 

 

 

Vidutinis laikas iki ligos

14,9

13,1

11,9

14,6

progresavimo (savaitėmis)

 

 

 

 

(95 % PI)

(8,3; 21,3)

(11,6; 18,3)

(9,7; 14,1)

(13,3, 18,9)

Rizikos koeficientas

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

(95 % PI)

 

 

 

 

N = bendras gydytų pacientų skaičius.

PI = patikimumo intervalas.

Kito atsitiktinių parinkčių III fazės tyrimo metu buvo lyginamas intraveninio topotekano veiksmingumas su ciklofosfamido, doksorubicino ir vinkristino (CAV) veiksmingumu pacientams, kuriems atsirado gydymui jautraus SPV recidyvas. Bendras atsako dažnis topotekanu gydytų pacientų grupėje buvo 24,3 %, CAV gydytų pacientų grupėje – 18,3 %. Vidutinis laikas iki ligos progresavimo buvo panašus abiejose pacientų grupėse – atitinkamai 13,3 ir 12,3 savaitės; vidutinis išgyvenamumo laikas – atitinkamai 25,0 ir 24,7 savaitės. Išgyvenamumo galimybės santykis, skiriant intraveninio topotekano, palyginti su CAV, buvo 1,04 (95 % patikimumo indeksas (PI) 0,78 -1,40).

Pagal sudėtinę smulkialąstelinio plaučių vėžio gydymo programą [n = 480] gydomų pacientų, kurių liga recidyvavo, bet pirmiausiai pasirenkamas gydymas buvo veiksmingas, grupėje atsakas į topotekaną buvo 20,2 %. Vidutinis išgyvenamumo laikas buvo 30,3 savaitės (95 % PI: 27,6; 33,4).

Pacientų, sergančių atsparia gydymui SPV forma (kuriems nebuvo veiksmingas pirmiausiai pasirenkamas gydymas), atsako į topotekaną dažnis buvo 4,0 %.

Gimdos kaklelio karcinoma

Ginekologų onkologų grupei (GOG 0179) atliekant atsitiktinės atrankos lyginamąjį III fazės klinikinį tyrimą, buvo palygintas gydymas topotekanu ir cisplatina (n = 147) ir gydymas vien tik cisplatina

(n = 146), gydant pacientes, sergančias histologiškai patvirtinta persistentine, recidyvavusia arba IVB stadijos gimdos kaklelio karcinoma, kai gydyti operacija ir (arba) spinduline terapija nebuvo galima. Topotekanas su cisplatina lėmė statistiškai reikšmingą teigiamą poveikį, vertinant bendrą išgyvenamumą ir lyginant su gydymu vien tik cisplatina, pakoregavus pagal tarpines analizes (logaritminio rango

p = 0,033).

2 lentelė. Klinikinio tyrimo rezultatai, tyrimas GOG-0179

ITT populiacija

 

Cisplatina

 

 

Cisplatina

 

50 mg/m2 pirmąją

 

50 mg/m2 pirmąją gydymo kurso dieną +

 

gydymo kurso dieną kas

 

topotekanas

 

21 dieną

 

 

0,75 mg/m2 tris gydymo kurso dienas

 

 

 

 

kas 21 dieną

Išgyvenamumas (mėnesiais)

(n = 146)

 

 

(n = 147)

Mediana (95 % PI)

6,5 (5,8; 8,8)

 

 

9,4 (7,9; 11,9)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

 

0,76 (0,59–0,98)

Logaritminio rango p reikšmė

 

 

0,033

Pacientės, kurioms prieš tai nebuvo taikyta chemoradioterapija cisplatina

 

Cisplatina

 

 

Topotekanas ir cisplatina

Išgyvenamumas (mėnesiai)

(n = 46)

 

 

(n = 44)

Mediana (95 % PI)

8,8 (6,4; 11,5)

 

 

15,7 (11,9; 17,7)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

 

0,51 (0,31; 0,82)

Pacientės, kurioms prieš tai buvo taikyta chemoradioterapija cisplatina

 

Cisplatina

 

 

Topotekanas ir cisplatina

Išgyvenamumas (mėnesiai)

(n = 72)

 

 

(n = 69)

Mediana (95 % PI)

5,9 (4,7; 8,8)

 

 

7,9 (5,5; 10,9)

Rizikos koeficientas (95 % PI)

 

0,85 (0,59; 1,21)

Ištyrus pacientes (n = 39), kurioms praėjus mažiau kaip 180 dienų nuo chemoterapijos auglys recidyvavo, pacienčių gydytų topotekanu ir cisplatina, išgyvenamumas (mediana) buvo 4,6 mėnesio (95 % PI: 2,6; 6,1); o pacienčių, gydytų tik cisplatina – 4,5 mėnesio (95 % PI: 2,9; 9,6). Rizikos koeficientas buvo 1,15 (0,59; 2,23). Pacienčių (n = 102), kurioms auglys recidyvavo praėjus daugiau kaip 180 dienų nuo chemoterapijos ir kurios gydytos topotekanu ir cisplatina, išgyvenamumas (mediana) buvo 9,9 mėnesio (95 % PI: 7; 12,6); o pacienčių, gydytų tik cisplatina – 6,3 mėnesio (95 % PI: 4,9; 9,5). Rizikos koeficientas buvo 0,75 (0,49; 1,16).

Vaikų populiacija

Taip pat buvo tiriamas topotekano poveikis vaikams, tačiau duomenų apie jo veiksmingumą ir saugumą yra mažai.

Atliekant atvirą tyrimą, kuriame dalyvavo recidyviniais ar progresuojančiais solidiniais navikais sergantys vaikai (n = 108, nuo kūdikių iki 16 metų amžiaus), topotekanas buvo skiriamas 5 dienas pradedant nuo 2,0 mg/m2 dozės, infuzuojamos per 30 min.; gydymas kartojamas kas 3 savaites ir tęsiamas iki 1 metų, atsižvelgiant į rezultatus. Navikai buvo tokie: Ewing sarkoma (pirminis neuroektodermos navikas), neuroblastoma, osteoblastoma ir rabdomiosarkoma. Priešvėžinis poveikis pirmiausia pasireiškė sergantiems neuroblastoma. Topotekano toksinis poveikis vaikams, sergantiems recidyviniais ir atspariais gydymui solidiniais augliais, buvo panašus į toksinį poveikį suaugusiems žmonėms. Šio tyrimo metu keturiasdešimt šeši (43 %) pacientai gavo granulocitų kolonijas stimuliuojantį faktorių (G-CSF) po 192 (42,1 %) gydymo kursų, šešiasdešimt penkiems (60 %) buvo atliekamos eritrocitų masės transfuzijos, ir penkiasdešimčiai (46 %) – trombocitų masės transfuzijos po 139 ir 159 kursų (30,5 % ir 34,9 % atitinkamai). Atliekant farmakokinetikos tyrimą su vaikais, sergančiais atspariais gydymui solidiniais navikais, remiantis toksiniu kaulų čiulpus slopinančiu poveikiu, maksimali toleruojama dozė, skiriant kartu G-CSF buvo nustatyta 2,0 mg/m2 per parą ir 1,4 mg/m2 per parą be G-CSF (žr. 5.2 skyrių).

5.2 Farmakokinetinės savybės

5 dienas kasdien infuzuojant po 0,5-1,5 mg/m2 topotekano į veną (infuzijos trukmė – 30 min.), nustatytas didelis šio vaisto plazminis klirensas – 62 l/val. (vidutinis kvadratinis nuokrypis – 22) (atitinka maždaug 2/3 per kepenis pratekančio kraujo tūrio). Topotekano pasiskirstymo tūris taip pat yra didelis [apie 132 l (vidutinis kvadratinis nuokrypis – 57)], o pusinės eliminacijos laikas palyginti trumpas (2-3 val.).

Lyginant farmakokinetikos parametrus nenustatyta, kad jie kistų per 5 vartojimo dienas. Plotas po topotekano koncentracijos kreive didėjo maždaug proporcingai dozės didinimui. Kartotinėmis dozėmis kasdien skiriamas topotekanas beveik arba visai nesikaupia organizme ir, vartojant kartotinas dozes, nėra jokių farmakokinetikos pokyčių. Ikiklinikinių tyrimų duomenimis, topotekano nedaug jungiasi su plazmos baltymais (35 %) ir šis vaistinis preparatas gana homogeniškai pasiskirsto kraujo ląstelėse ir plazmoje.

Topotekano šalinimas iš žmogaus organizmo ištirtas tik iš dalies. Pagrindinis topotekano klirenso būdas – laktono žiedo hidrolizė suformuojant atviro žiedo karboksilatą.

Mažiau kaip 10 % pašalinamo topotekano metabolizuojama tokiu būdu: šlapime, išmatose ir plazmoje randama N-desmetil metabolito, kuris ląstelių bandinyje buvo tiek pat ar kiek mažiau aktyvus, kaip ir pagrindinis metabolitas. Pagrindinio metabolito AUC santykinai buvo mažesnis kaip 10 % tiek topotekanui, tiek ir topotekano laktonui. Šlapime randama topotekano O-gliukuronizuoto metabolito ir N-desmetil topotekano.

Visas medžiagų, susijusių su vaistiniu preparatu, utilizavimas po penkių kasdieninių topotekano dozių, infuzuojamų į veną, sudarė 71-76 % gautos dozės. Su šlapimu buvo išskiriama maždaug 51 % nepakitusio topotekano ir 3 % N-desmetil topotekano. Su išmatomis nepakitusio topotekano išskiriama 18 %, o N- desmetil topotekano – 1,7 %. Visas N-desmetil metabolitas vidutiniškai sudarė mažiau, negu 7 % (4-9 %) visų vaistinio preparato medžiagų, aptinkamų šlapime ir išmatose. Topotekano O-gliukuronido ir N-desmetil topotekano O-gliukuronido buvo mažiau kaip 2,0 %.

In vitro duomenys, gauti naudojant žmogaus kepenų mikrosomas, rodo, kad susiformuoja nedaug N-demetilinto topotekano. In vitro topotekanas neslopina nei žmogaus citochromo P450 fermentų CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A, CYP4A, nei citozolinių fermentų

– dihidropirimidino ar ksantino oksidazės.

Skiriant topotekaną kartu su cisplatina (cisplatina – pirmą gydymo kurso dieną, topotekanas – pirmą– penktą gydymo kurso dienas), penktą dieną topotekano klirensas buvo sumažėjęs, palyginti su pirmąja diena (19,1 l/h/m2, palyginti su 21,3 l/h/m2 [n = 9]) (žr. 4.5 skyrių).

Pacientų, sergančių kepenų nepakankamumu (bilirubino koncentracija serume – 1,5-10 mg/dl), organizme topotekano plazminis klirensas, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo maždaug 67 %. Topotekano pusinės eliminacijos laikas buvo maždaug 30 % ilgesnis, tačiau aiškaus pasiskirstymo tūrio skirtumo nenustatyta. Bendras (aktyvios ir neaktyvios formos) topotekano plazminis klirensas kepenų nepakankamumu sergančių pacientų organizme, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo mažesnis maždaug tik 10 %.

Pacientų, sergančių inkstų nepakankamumu (kreatinino klirensas – 41-60 ml/min.), organizme topotekano plazminis klirensas, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo maždaug 67 %. Šiek tiek mažesnis buvo pasiskirstymo tūris, todėl pusinės eliminacijos laikas – tik 14 % ilgesnis. Pacientų, sergančių vidutinio sunkumo inkstų nepakankamumu, organizme topotekano plazminis klirensas, palyginti su kontrolinės pacientų grupės, buvo 34 %, o vidutinis pusinės eliminacijos laikas pailgėjo nuo 1,9 valandos iki 4,9 valandos.

Populiacijos tyrimo metu kai kurie veiksniai, pvz., amžius, svoris ir ascitas, neturėjo reikšmingos įtakos bendram topotekano (aktyvios ir neaktyvios formos) klirensui.

Vaikai

Dviejų tyrimų metu buvo tirta topotekano farmakokinetika, skiriant 30 min. trukmės infuzijas 5 paras iš eilės. Atliekant pirmąjį tyrimą, buvo skiriamos nuo 1,4 mg/m2 iki 2,4 mg/m2 dozės vaikams (nuo 2 iki 12 metų, n = 18), paaugliams (nuo 12 iki 16 metų, n = 9) ir jaunuoliams (nuo 16 iki 21 metų, n = 9), sergantiems atspariais gydymui solidiniais navikais. Atliekant antrąjį tyrimą, buvo skiriamos nuo

2,0 mg/m2 iki 5,2 mg/m2 dozės vaikams (n = 8), paaugliams (n = 3) ir jaunuoliams (n = 3), sergantiems leukemija. Šie tyrimai neparodė aiškių topotekano farmakokinetikos skirtumų skiriant jį vaikams, paaugliams ir jaunuoliams, sergantiems solidiniais navikais ar leukemija, bet duomenų galutinėms išvadoms buvo per mažai.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Dėl veikimo mechanizmo topotekanas yra genotoksiškas žinduolių ląstelėms (pelių limfomos ląstelės ir žmogaus limfocitai) in vitro ir pelių kaulų čiulpų ląstelėms in vivo. Taip pat nustatyta, kad topotekanas lemia žiurkių ir triušių embrionų ar vaisių žuvimą.

Atliekant toksiškumo reprodukcijai tyrimus su žiurkėmis, jokio poveikio patinų ir patelių vaisingumui nenustatyta; vis tik, patelėms nustatyta superovuliacija ir šiek tiek padažnėjęs dar nesiimplantavusio embriono žuvimas.

Potencialus kancerogeninis topotekano poveikis neištirtas.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis (E421)

Vyno rūgštis (E334)

Natrio hidroksidas

Vandenilio chlorido rūgštis (E507)

6.2 Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje.

6.3 Tinkamumo laikas

Flakonai 4 metai.

Tirpalai, gauti ištirpinus miltelius, ir atskiesti tirpalai

Nustatyta, kad koncentrato cheminis ir fizinis stabilumas išlieka 24 valandas 25 2°C temperatūroje įprastoje šviesoje ir 24 valandas 2°-8°C temperatūroje saugant nuo šviesos.

Nustatyta, kad tirpalo, gauto atskiedus koncentratą 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu arba 50 mg/ml (5 %) gliukozės infuziniu tirpalu, cheminis ir fizinis stabilumas 25 2°C temperatūroje

įprastoje šviesoje išlieka 4 valandas. Ištirpinus miltelius gauti tiriami koncentratai buvo laikomi 25 2°C temperatūroje atitinkamai 12 valandų ir 24 valandas ir tada atskiesti.

Mikrobiologiniu požiūriu vaistinį preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Jei jis nesuvartojamas nedelsiant, už laikymo laikotarpį ir sąlygas prieš vartojant atsako vartotojas; esant 2°-8°C temperatūrai, paprastai

tirpalas neturėtų būti laikomas ilgiau kaip 24 valandas, išskyrus atvejus, kai milteliai ištirpinti ir preparatas praskiestas kontroliuojamomis ir įteisintomis aseptinėmis sąlygomis.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Tirpalo, gauto ištirpinus miltelius, ir atskiesto tirpalo laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Pirmojo tipo skaidaus stiklo flakonas (8 ml), kuriame yra 4 mg topotekano, su pilku bromobutilinės gumos kamščiu ir aliuminio plomba su nuplėšiamu plastiko dangteliu. Flakonai gali būti supakuoti/nesupakuoti į apsauginį apvalkalą.

Potactasol tiekiamas dėžutėse po 1 flakoną.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Potactasol 4 mg flakono turinys ištirpinamas 4 ml sterilaus injekcinio vandens. 1 mililitre skaidraus gelsvos spalvos koncentrato yra 1 mg topotekano. Po to reikiamas šio koncentrato tūris atskiedžiamas 0,9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu arba 50 mg/ml (5 %) gliukozės infuziniu tirpalu, kad galutinė koncentracija būtų 25-50 mikrogramų/ml.

Reikia laikytis įprastų darbo su vaistiniais preparatais nuo vėžio ir jų atliekų sunaikinimo taisyklių:

1.Ištirpinti miltelius ir atskiesti šį vaistinį preparatą turi išmokytas personalas.

2.Šį vaistinį preparatą reikia ruošti specialiai tam įrengtoje vietoje aseptinėmis sąlygomis.

3.Reikia dėvėti apsaugines vienkartines pirštines, akinius, apsaugos drabužius ir kaukę.

4.Reikia laikytis atsargumo priemonių, kad vaistinio preparato netyčia nepatektų į akis. Jei taip atsitiktų, akis reikia gausiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją, kuris įvertins būklę.

5.Jei vaistinio preparato patektų ant odos, tą vietą rūpestingai, gausiai nuplaukite vandeniu. Nusimovę pirštines, visada nusiplaukite rankas.

6.Su šiuo citotoksiniu preparatu negalima dirbti nėščioms moterims.

7.Reikia laikytis atsargumo ir tinkamai pasirūpinti vienkartinėmis priemonėmis (švirkštais, adatomis ir kt.), kurios naudotos ištirpinti miltelius ir (arba) atskiesti citotoksinį vaistinį preparatą. Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.Visus vaistinio preparato infuzavimui ar valymui naudotus daiktus (įskaitant pirštines) reikia sudėti į labai pavojingoms atliekoms skirtus maišus ir sudeginti aukštoje temperatūroje. Skystas atliekas galima nuplauti dideliu vandens kiekiu.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Islandija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/660/002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2011 m. vasario mėn. 06 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/ .

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai