Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Preparato charakteristikų santrauka - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasQuinsair
ATC kodasJ01MA12
Sudėtislevofloxacin
GamintojasHorizon Pharma Europe BV

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Quinsair 240 mg purškiamasis įkvepiamasis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename ml purškiamojo įkvepiamojo tirpalo yra levofloksacino hemihidrato, atitinkančio 100 mg levofloksacino.

Kiekvienoje ampulėje yra 240 mg levofloksacino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas.

Skaidrus, šviesiai geltonos spalvos tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Quinsair skirtas lėtinėms plaučių infekcijoms, kurias sukelia Pseudomonas aeruginosa, gydyti cistine fibroze (CF) sergantiems suaugusiems pacientams (žr. 5.1 skyrių).

Būtina atsižvelgti į oficialias tinkamo antibakterinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijas.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra 240 mg (viena ampulė), įkvepiama du kartus per parą (žr. 5.2 skyrių).

Quinsair vartojamas kintamais ciklais, t. y., po 28 parų gydymo vaistiniu preparatu daroma 28 parų gydymo pertrauka. Gydymą ciklais reikia tęsti tol, kol gydytojas mano, kad pacientui jis yra kliniškai naudingas.

Laiko tarpas tarp įkvepiamų dozių turi būti kiek galima artimesnis 12 valandų.

Praleidus dozę, ją reikia įkvėpti tuoj pat, kai tik pacientas prisimena, tačiau likus ne mažiau kaip 8 valandoms iki kitos dozės įkvėpimo. Pacientai neturi įkvėpti daugiau nei vienos ampulės turinio norėdami kompensuoti praleistą dozę.

Jei pavartojus Quinsair pasireiškė ūminis simptominis bronchų spazmas, pacientams gali būti naudinga pavartoti trumpai veikiantį įkvepiamąjį bronchus plečiantį preparatą, iki tolesnių dozių vartojimo likus ne mažiau kaip 15 minučių ir ne daugiau kaip 4 valandos (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

Pagyvenę pacientai (≥ 65 metų)

Quinsair saugumas ir veiksmingumas pacientams, sergantiems CF, dar neištirti.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Dozės nereikia koreguoti pacientams, sergantiems lengvu arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu (apskaičiuotas kreatinino klirensas ≥ 20 ml/min. pagal Cockcroft-Gault formulę). Quinsair nerekomenduojama vartoti pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (kreatinino klirensas < 20 ml/min.).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų populiacija

Quinsair saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar neištirti.

Turimi duomenys pateikiami 4.8, 5.1, 5.2 ir 5.3 skyriuose, bet jokių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vartojimo metodas

Įkvėpti.

Ampulę atidarius, turinys turėtų būti sunaudotas iš karto (žr. 6.6 skyrių).

Pacientams, kurie vartoja kelias įkvepiamąsias gydymo priemones, rekomenduojama tokia jų vartojimo tvarka:

1.Bronchus plečiantieji preparatai;

2.Dornazė alfa;

3.Kvėpavimo takų valymo metodai;

4.Quinsair;

5.Įkvepiamieji steroidai.

Quinsair turi būti naudojamas tik su Zirela purkštuvo komplektu (įskaitant Zirela aerozolio generatorių), kuris pakuotėje yra sujungtas su eBase valdikliu arba su eFlow rapid valdymo bloku (žr. 6.6 skyrių). Prieš pirmąjį Quinsair vartojimą reikia peržiūrėti gamintojo pateikiamą Zirela purkštuvo sistemos naudojimo instrukciją.

In vitro tyrimai su Zirela purkštuvo sistema, naudojama vartojant Quinsair, parodė šias vaistų purškimo savybes: masės medianinis aerodinaminis skersmuo (lašelių dydžio pasiskirstymas): 3,56 mikrometro (1,51 geometrinis standartinis nuokrypis); vaistų purškimo greitis: 24,86 mg per

minutę (4,05 standartinis nuokrypis, SN) ir bendras vaistų pasiskirstymas: 236,1 mg (7,1 SN). Zirela purkštuvo sistema buvo naudojama vartojant Quinsair klinikinių tyrimų, aprašytų 5.1 skyriuje, metu.

4.3Kontraindikacijos

-Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems chinolonams arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-Anksčiau buvę sausgyslių pažeidimai, susiję su fluorochinolonų vartojimu.

-Epilepsija.

-Nėštumas.

-Žindymas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Levofloksacinas gali sukelti sunkių, galimai mirtinų padidėjusio jautrumo reakcijų (pvz., įskaitant angioneurozinę edemą ir anafilaksinį šoką).

Sunkios pūslinės reakcijos

Gauta pranešimų apie sistemiškai veikiančio levofloksacino vartojimo metu atsiradusias sunkių pūslinių odos reakcijų, tokių kaip Stivenso ir Džonsono sindromo ar toksinės epidermio nekrolizės, atvejus (žr. 4.8 skyrių).

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Sistemiškai veikiančiu levofloksacinu gydomiems pacientams, ypač sergantiems sunkiomis ligomis (pvz., sepsiu, žr. 4.8 skyrių), buvo kepenų nekrozės ir net mirtinų kepenų nepakankamumo atvejų. Pacientams reikia patarti, kad atsiradus kepenų ligos požymių ir simptomų, tokių kaip anoreksija, gelta, šlapimo patamsėjimas, niežulys ar pilvo jautrumas, reikia nutraukti gydymą ir kreiptis į gydytoją.

QT intervalo pailgėjimas

Fluorochinolonais, įskaitant levofloksaciną, atsargiai reikia gydyti pacientus, kuriems yra žinomų QT intervalo pailgėjimo rizikos veiksnių (žr. 4.5, 4.8 ir 4.9 skyrius), pvz.:

įgimtas ilgo QT sindromas;

tuo pačiu metu gydymas QT intervalą ilginančiomis veikliosiomis medžiagomis (pvz., IA ir III klasės antiaritminiais vaistiniais preparatais, tricikliais antidepresantais, makrolidais, vaistiniais preparatais nuo psichozės);

nekoreguotas elektrolitų pusiausvyros sutrikimas ( pvz., hipokalemija, hipomagnezemija);

širdies liga (pvz., širdies nepakankamumas, miokardo infarktas, bradikardija).

Senyvi pacientai ir moterys gali būti jautresni vaistiniams preparatams, kurie ilgina QTc intervalą. Dėl šios priežasties fluorochinolonus, įskaitant levofloksaciną, šiai populiacijai reikia vartoti atsargiai.

Pacientai, kuriems gali pasireikšti traukuliai

Chinolonai gali mažinti traukulių atsiradimo slenkstį ir sukelti traukulius (žr. 4.8 skyrių). Levofloksacino negalima vartoti pacientams, kurie anksčiau sirgo epilepsija (žr. 4.3 skyrių). Levofloksacino, kaip ir kitų chinolonų, pacientams vartoti reikia labai atsargiai, jei yra padidėjusi traukulių atsiradimo rizika arba jei kartu vartojama epilepsijos priepuolių atsiradimo slenkstį mažinančių veikliųjų medžiagų, tokių kaip teofilino (žr. 4.5 skyrių).

Psichozinės reakcijos

Chinolonus, įskaitant levofloksaciną, vartojantiems pacientams pasireiškė psichozinių reakcijų. Labai retais atvejais, kartais tik po vienos levofloksacino dozės pavartojimo, tokios reakcijos progresavo ir pacientams atsirado minčių apie savižudybę bei pasireiškė sau pavojų keliantis elgesys (žr. 4.8 skyrių). Pacientus, sergančius ar sirgusius psichikos liga, levofloksacinu rekomenduojama gydyti atsargiai.

Periferinė neuropatija

Buvo gauta pranešimų apie periferinę sensorinę neuropatiją ir periferinę sensorinę motorinę neuropatiją pacientams, vartojantiems fluorochinolonų, įskaitant levofloksaciną; toks poveikis gali prasidėti labai greitai (žr. 4.8 skyrių). Jei pacientui atsiranda neuropatijos simptomų, siekiant, kad sutrikimas netaptų negrįžtamas, levofloksacino vartojimą reikia nutraukti.

Sunkiosios miastenijos (lot. miastenia gravis) paūmėjimas

Fluorochinolonai, įskaitant levofloksaciną, sukelia nervo ir raumens jungtį blokuojantį poveikį ir gali sustiprinti raumenų silpnumą sunkiąja miastenija sergantiems pacientams. Po vaistinio preparato pasirodymo rinkoje gauta pranešimų apie sunkiąja miastenija sergantiems pacientams atsiradusias su fluorochinolonų vartojimu susijusias sunkias nepageidaujamas reakcijas, įskaitant mirtį, bei būtinybės taikyti dirbtinę ventiliaciją atvejus. Pacientams, kuriems anksčiau diagnozuota sunkioji miastenija, levofloksacino vartoti nerekomenduojama.

Tendinitas

Tendinitas ir sausgyslės plyšimas, kartais abipusis, gali pasireikšti per 48 val. nuo gydymo levofloksacinu pradžios, gauta pranešimų apie tokio sutrikimo atsiradimą nuo gydymo nutraukimo praėjus iki kelių mėnesių. Tendinito ir sausgyslės plyšimo rizika būna didesnė vyresniems kaip 60 metų pacientams bei pacientams, kurie vartoja 1 000 mg paros dozę, taip pat pacientams, vartojantiems kortikosteroidų.

Klinikinių tyrimų metu CF sergantiems pacientams, kurie vartojo Quinsair, tendinitas buvo klasifikuojamas kaip nedažna nepageidaujama reakcija (žr. 4.8 skyrių).

Bronchų spazmas

Bronchų spazmas yra komplikacija, susijusi su įkvepiamaisiais preparatais, įskaitant Quinsair (žr. 4.8 skyrių). Jei ūminis, simptominis bronchų spazmas pasireiškia po gydymo, pacientams gali būti naudinga prieš tolesnes dozes pavartoti trumpai veikiantį įkvepiamąjį bronchus plečiantį vaistinį preparatą (žr. 4.2 skyrių).

Atsikosėjimas krauju

Įkvepiamųjų vaistinių preparatų vartojimas gali sužadinti kosulio refleksą. Pacientams, kuriems atsikosėjimas krauju yra kliniškai reikšmingas, Quinsair galima skirti tik tada, jei manoma, kad gydymo nauda bus didesnė už tolesnio kraujavimo sukėlimo riziką.

Pacientai, kurių organizme trūksta G-6-fosfatdehidrogenazės

Pacientams, kurių organizme trūksta G-6-fosfatdehidrogenazės arba šis trūkumas yra latentinis, gali būti didesnė hemolizinės reakcijos rizika, kai šie pacientai yra gydomi chinolonų grupės antibakteriniais preparatais. Jei šiuos pacientus reikia gydyti levofloksacinu, būtina stebėti, ar nepasireiškia hemolizė.

Pacientai, gydomi vitamino K antagonistais

Kadangi pacientams, levofloksaciną vartojantiems kartu su vitamino K antagonistais (pvz., varfarinu), gali padidėti kraujo krešėjimo tyrimų (PL/TNS) rodmenys ir (arba) suintensyvėti kraujavimas, kartu vartojant šias veikliąsias medžiagas, reikia tirti kraujo krešėjimo rodiklius (žr. 4.5 skyrių).

Disglikemija

Kaip ir vartojant visus chinolonus, gauta pranešimų apie gliukozės pokyčių kraujyje, įskaitant hipoglikemijos ir hiperglikemijos, atvejus, dažniausiai cukriniu diabetu sergantiems pacientams, kartu vartojantiems geriamojo hipoglikeminio vaistinio preparato (pvz., glibenklamido) ar insulino.

Rekomenduojama atidžiai stebėti cukriniu diabetu sergančių pacientų gliukozės kiekį kraujyje (žr. 4.8 skyrių).

Su Clostridium difficile susijusios ligos

Jei gydymo levofloksacinu metu ar po jo (įskaitant kelių savaičių laikotarpį po gydymo nutraukimo) pasireiškia viduriavimas, ypač sunkus, nuolatinis ir (arba) su krauju, tai gali būti su Clostridium difficile susijusios ligos (angl. Clostridium difficile-associated disease, CDAD) simptomas. CDAD sunkumas gali svyruoti nuo lengvo iki gyvybei pavojingo, sunkiausia forma yra pseudomembraninis kolitas.

Atsparumas levofloksacinui, kitiems antibakteriniams preparatams ir gydymo metu atsiradusiems mikroorganizmams

Galima rizika, susijusi su Quinsair vartojimu, – fluorochinolonui atsparios P. aeruginosa padermės ir superinfekcijos su fluorochinolonui nejautriais mikroorganizmais atsiradimas. Jei gydymo metu pasireiškia superinfekcija, būtina imtis reikiamų priemonių.

Regėjimo sutrikimai

Jei regėjimas sutrinka arba yra kitoks poveikis akims, reikia nedelsiant kreiptis į akių specialistą

(žr. 4.7 ir 4.8 skyrius).

Jautrumo šviesai atsiradimo profilaktika

Vartojant levofloksacino, buvo gauta pranešimų apie padidėjusio jautrumo šviesai atvejus (žr. 4.8 skyrių). Siekiant išvengti padidėjusio jautrumo šviesai, gydymo metu bei praėjus 48 val. po jo

nutraukimo pacientams nerekomenduojama be reikalo būti labai saulėtoje ar dirbtinių ultravioletinių spindulių (pvz., saulės šviesos lempų, soliariumo) aplinkoje.

Poveikis laboratorinių tyrimų rodmenims

Levofloksacino vartojančių pacientų opiatų nustatymo šlapime tyrimo rezultatai gali būti klaidingai teigiami. Teigiamą opiatų nustatymo rezultatą gali reikėti patvirtinti labiau specifiniais metodais.

Levofloksacinas gali slopinti Mycobacterium tuberculosis augimą, todėl bakteriologinio tuberkuliozės diagnozavimo tyrimo rezultatai gali būti klaidingai neigiami.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kitų vaistinių preparatų poveikis levofloksacinui

Levofloksacinas daugiausia išsiskiria nepakitęs su šlapimu ir jo metabolizmas yra minimalus (žr. 5.2 skyrių). Taigi sąveika su CYP inhibitoriais arba induktoriais nėra tikėtina.

Teofilinas, fenbufenas arba panašūs nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo

Klinikinio tyrimo metu farmakokinetinės teofilino ir levofloksacino sąveikos nenustatyta. Vis dėlto, jei chinolonų grupės preparatų vartojama kartu su teofilinu, nesteroidiniais vaistiniais preparatais nuo uždegimo arba kitais traukulių slenkstį mažinančiais vaistiniais preparatais, gali labai sumažėti epilepsijos priepuolių slenkstis. Kartu su fenbufenu vartojamo levofloksacino koncentracija buvo maždaug 13% didesnė, negu vartojant vien levofloksacino.

Probenecidas ir cimetidinas

Cimetidinas ir probenecidas sumažino levofloksacino inkstų klirensą atitinkamai (24%) ir (34%), kadangi abi šios veikliosios medžiagos gali blokuoti levofloksacino sekreciją inkstų kanalėliuose. Vis dėlto vartojant tirtas dozes, nustatytas statistiškai reikšmingi kinetikos pokyčiai neturėtų būti kliniškai reikšmingi. Levofloksacino vartoti kartu su veikliosiomis medžiagomis, kurios sukelia poveikį inkstų kanalėlių sekrecijai, pvz., probenecidu ir cimetidinu, būtina atsargiai, ypač jei yra inkstų funkcijos sutrikimas.

Kita svarbi informacija

Klinikinės farmakologijos tyrimai parodė, kad levofloksacino farmakokinetika kliniškai reikšmingai nepakito, kai jis buvo vartojamas kartu su šiomis veikliosiomis medžiagomis: kalcio karbonatu, digoksinu, glibenklamidu ir ranitidinu.

Levofloksacino poveikis kitiems vaistiniams preparatams

CYP1A2 substratai

Farmakokinetinės sąveikos tyrimo metu levofloksacinas poveikio teofilino (kuris yra bandomasis CYP1A2 substratas) farmakokinetikai nesukėlė. Tai rodo, kad levofloksacinas nėra

CYP1A2 inhibitorius.

CYP2C9 substratai

In vitro tyrimas parodė mažą levofloksacino ir CYP2C9 substratų sąveikos potencialą.

Sąveika, kurią sąlygoja nešiklių poveikis

In vitro tyrimai parodė, kad pagrindinių nešiklių slopinimas, susijęs su vaistų dispozicija inkstuose (organinių anijonų transportavimo polipeptido 1B1 (OATP1B1), OATP1B3, organinių anijonų transporterio 1 (OAT1), OAT3 ir organinių katijonų transporterio 2 (OCT2)), esant ekspozicijai

įkvėpus 240 mg levofloksacino du kartus per parą, yra nedidelis.

Be to, klinikiniai duomenys nerodo sąveikos su P-glikoproteino (P-gp) substratais, tokiais kaip digoksinas.

Ciklosporinas

Kartu su levofloksacinu vartojamo ciklosporino pusinės eliminacijos laikas pailgėjo 33%.

Vitamino K antagonistai

Pacientams, kurie kartu vartojo levofloksaciną ir vitamino K antagonistą (pvz., varfariną), buvo krešėjimo tyrimų (PL bei TNS) rodmenų padidėjimo ir (arba) suintensyvėjusio kraujavimo, kuris gali būti sunkus, atvejų. Būtina stebėti vitamino K antagonistais gydomų pacientų kraujo krešėjimo tyrimų rodmenis (žr. 4.4 skyrių).

Veikliosios medžiagos, ilginančios QT intervalą

Levofloksaciną būtina atsargiai skirti pacientams, vartojantiems QT intervalą ilginančių veikliųjų medžiagų (pvz., IA ir III klasės antiaritminių vaistinių preparatų, triciklių antidepresantų, makrolidų, vaistinių preparatų nuo psichozės).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie levofloksacino vartojimą nėštumo metu nepakanka. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių).

Kadangi tyrimų su žmonėmis duomenų nėra ir ikiklinikinių tyrimų metu buvo nustatyta fluorochinolonų sukeliamos augančio organizmo svorį laikančių kremzlių pažaidos rizika, Quinsair negalima vartoti nėštumo metu (žr. 4.3 ir 5.3 skyrius).

Žindymas

Nepakanka informacijos apie tai, ar levofloksacinas išsiskiria į motinos pieną, tačiau kiti fluorochinolonai į motinos pieną išsiskiria.

Kadangi tyrimų su žmonėmis duomenų nėra ir ikiklinikinių tyrimų metu buvo nustatyta fluorochinolonų sukeliamos augančio organizmo svorį laikančių kremzlių pažaidos rizika, Quinsair negalima vartoti žindymo metu (žr. 4.3 ir 5.3 skyrius).

Vaisingumas

Levofloksacinas žiurkių vislumo ar reprodukcinio pajėgumo nemažino (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Kai kurios nepageidaujamos reakcijos (pvz., nuovargis, astenija, regėjimo sutrikimai, galvos svaigimas) gali pakenkti paciento gebėjimui sutelkti dėmesį ir reaguoti. Pacientams, kuriems pasireiškia tokie simptomai, reikia patarti, kad nevairuotų ar nevaldytų mechanizmų.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Quinsair rekomenduojamos dozės saugumas buvo įvertintas 472 pacientams, sergantiems CF, dviejų dvigubai aklų, vieno ciklo, placebu kontroliuojamų tyrimų metu bei veikliojo lyginamojo preparato tyrimo metu su pasirinktinai nekontroliuojama tęstine faze.

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvo kosulys ir (arba) produktyvus kosulys (54%), skonio pokyčiai (30%) ir nuovargis ir (arba) astenija (25%).

Nepageidaujamų reakcijų, pasireiškusių vartojant Quinsair, santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, kurių priežastinis ryšys su Quinsair vertinamas mažiausiai kaip pagrįstai galimas, pateikiamos pagal MedDRA organų sistemų klasifikaciją. Nepageidaujamos reakcijos suklasifikuotos pagal dažnį, pradedant dažniausiomis nepageidaujamomis reakcijomis. Atvejų dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/10 iki < 1/10), nedažni (nuo

≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas

(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

klasės

(≥ 1/10)

(nuo ≥ 1/100 iki

(nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100)

 

 

< 1/10 )

 

Infekcijos ir

 

Vulvovaginalinė

Burnos grybelinė

infestacijos

 

grybelinė infekcija

superinfekcija

Kraujo ir limfinės

 

 

Anemija*,

sistemos sutrikimai

 

 

neutropenija*

Imuninės sistemos

 

 

Padidėjęs jautrumas*

sutrikimai

 

 

 

Metabolizmo ir

Anoreksija*

 

 

mitybos sutrikimai

 

 

 

Psichikos sutrikimai

 

Nemiga*

Nerimas*,

 

 

 

depresija*

Nervų sistemos

Skonio pokyčiai

Galvos skausmas,

Uoslės jautrumo

sutrikimai

 

galvos svaigimas*

sumažėjimas*,

 

 

 

mieguistumas

Akių sutrikimai

 

 

Regos sutrikimas*

Ausų ir labirintų

 

Spengimas ausyse*

Klausos netekimas*

sutrikimai

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

Tachikardija*

Kvėpavimo sistemos,

Kosulys/produkt

Disfonija

Bronchų spazmas**,

krūtinės ląstos ir

yvus kosulys,

 

Bronchų hiperreaktyvumas,

tarpuplaučio

dusulys

 

Obstrukcinis kvėpavimo takų

sutrikimai

bronchų sekreto

 

sutrikimas

 

(tūrio ir

 

 

 

klampumo)

 

 

 

pokyčiai*,

 

 

 

atsikosėjimas

 

 

 

krauju*

 

 

Virškinimo trakto

 

Pykinimas,

Raugėjimas,

sutrikimai

 

vėmimas,

dispepsija*,

 

 

pilvo skausmas*,

dujų susikaupimas žarnyne*

 

 

viduriavimas*,

 

 

 

vidurių užkietėjimas*

 

Kepenų, tulžies

 

 

Hepatitas*,

pūslės ir latakų

 

 

hiperbilirubinemija*

sutrikimai

 

 

 

Odos ir poodinio

 

Bėrimas

Dilgėlinė*,

audinio sutrikimai

 

 

niežėjimas*

Skeleto, raumenų ir

 

Sąnarių skausmas,

Sausgyslių uždegimas,

jungiamojo audinio

 

mialgija*

kostochondritas,

sutrikimai

 

 

sąnarių sustingimas

Inkstų ir šlapimo

 

 

Inkstų nepakankamumas*

takų sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai

Nuovargis /

Karščiavimas

 

ir vartojimo vietos

astenija,

 

 

pažeidimai

sumažėjęs

 

 

 

fizinio krūvio

 

 

 

toleravimas

 

 

Tyrimai

Sumažėjęs

Padidėjęs alanino

Pakitę kepenų funkcijos

 

svoris**,

aminotransferazės

tyrimų rodikliai,

 

sumažėjęs

aktyvumas,

padidėjęs šarminės fosfatazės

 

forsuoto

padidėjęs aspartato

aktyvumas kraujyje*,

 

iškvėpimo tūris*

aminotransferazės

elektrokardiogramoje

 

 

aktyvumas,

pailgėjęs QT intervalas*,

 

 

sumažėję plaučių

padidėjęs eozinofilų

 

 

funkcijos tyrimų

skaičius*,

 

 

rodikliai*,

sumažėjęs trombocitų

 

 

padidėjęs ir sumažėjęs

skaičius*

 

 

gliukozės kiekis

 

 

 

kraujyje*,

 

 

 

padidėjęs kreatinino

 

 

 

kiekis kraujyje*,

 

 

 

pakitęs kvėpavimas

 

 

 

garsas*

 

* Nepageidaujami reiškiniai, kurių ryšys su Quinsair nėra aiškus, tačiau yra žinoma, kad jie yra susiję su sistemiškai veikiančio levofloksacino vartojimu ir (arba) tikėtinai susiję su Quinsair ir apie kuriuos buvo pranešta dažniau nei vartojant placebą klinikinių tyrimų metu.

** Daugiau informacijos pateikiama pastraipoje toliau.

Papildomų nepageidaujamų reakcijų, pasireiškusių po sistemiškai veikiančio levofloksacino vartojimo, santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, kurių priežastinis ryšys su levofloksacinu vertinamas mažiausiai kaip pagrįstai galimas, pateikiamos pagal MedDRA organų sistemų klasifikaciją. Nepageidaujamos reakcijos į vaistą suklasifikuotos pagal dažnį, pradedant sunkiausiomis nepageidaujamomis reakcijomis. Atvejų dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų

Nedažni

Reti

Dažnis nežinomas (negali

klasės

(nuo ≥ 1/1 000

(nuo ≥ 1/10 000 iki

būti įvertintas pagal

 

iki < 1/100 )

< 1/1 000)

turimus duomenis)

Kraujo ir limfinės

 

 

Pancitopenija*,

sistemos sutrikimai

 

 

agranulocitozė*, hemolizinė

 

 

 

anemija*

Imuninės sistemos

 

Angioneurozinė edema

Anafilaksinis šokas,

sutrikimai

 

 

anafilaktoidinis šokas

Metabolizmo ir

 

 

Hipoglikeminė koma

mitybos sutrikimai

 

 

 

Psichikos sutrikimai

Sumišimo

Psichozinės reakcijos

Psichoziniai sutrikimai su

 

būsena,

(pvz., haliucinacijos,

sau pavojų keliančiu elgesiu,

 

nervingumas

paranoja),

įskaitant mintis apie

 

 

sujaudinimas,

savižudybę bei bandymą

 

 

nenormalūs sapnai,

nusižudyti

 

 

naktiniai košmarai

 

Nervų sistemos

Tremoras

Traukuliai,

Periferinė sensorinė

sutrikimai

 

parestezija

neuropatija,

 

 

 

periferinė sensorinė motorinė

 

 

 

neuropatija,

 

 

 

diskinezija,

 

 

 

ekstrapiramidinės sistemos

 

 

 

sutrikimas,

 

 

 

sinkopė,

 

 

 

gerybinė intrakranijinė

 

 

 

hipertenzija

Akių sutrikimai

 

 

Laikinas apakimas

Ausų ir labirintų

Galvos

 

 

sutrikimai

sukimasis

 

 

Širdies sutrikimai

 

Palpitacija

Skilvelinė tachikardija,

 

 

 

skilvelinė aritmija ir torsade

 

 

 

de pointes

Kraujagyslių

 

Hipotenzija

 

sutrikimai

 

 

 

Kvėpavimo sistemos,

 

 

Alerginis pneumonitas

krūtinės ląstos ir

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Kepenų, tulžies

 

 

Gelta ir sunkus kepenų

pūslės ir latakų

 

 

pažeidimas, įskaitant atvejus

sutrikimai

 

 

su mirtinu ūminį kepenų

 

 

 

nepakankamumu

Odos ir poodinio

Hiperhidrozė

 

Toksinė epidermio nekrolizė,

audinio sutrikimai

 

 

Stivenso ir Džonsono

 

 

 

sindromas,

 

 

 

daugiaformė eritema,

 

 

 

padidėjusio jautrumo šviesai

 

 

 

reakcija,

 

 

 

leukocitoklastinis vaskulitas,

 

 

 

stomatitas

Skeleto, raumenų ir

 

Raumenų silpnumas

Rabdomiolizė,

jungiamojo audinio

 

 

sausgyslės plyšimas,

sutrikimai

 

 

raiščio plyšimas,

 

 

 

raumens plyšimas,

 

 

 

artritas

Bendrieji sutrikimai

 

 

Skausmas (įskaitant nugaros,

ir vartojimo vietos

 

 

krūtinės ir galūnių skausmą)

pažeidimai

 

 

 

*Daugiau informacijos pateikiama pastraipoje toliau.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Jei ūminis, simptominis bronchų spazmas pasireiškia po gydymo, pacientams gali būti naudinga prieš tolesnę dozę pavartoti trumpai veikiantį įkvepiamąjį bronchus plečiantį vaistinį preparatą (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

Klinikinių tyrimų metu nustatytas nepageidaujamas reiškinys svorio sumažėjimas, tačiau manoma, kad tai labiau buvo ligos, o ne vaistų pasekmė.

Po sistemiškai veikiančio levofloksacino vartojimo nustatytos sunkios hematologinės nepageidaujamos reakcijos, tokios kaip pancitopenija, agranulocitozė ir hemolizinė anemija. Jų dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis.

Vaikų populiacija

Klinikinių tyrimų metu 51 paauglys, sergantis CF (nuo ≥ 12 iki < 18 metų), vartojo Quinsair po 240 mg du kartus per parą, o 6 paaugliai, sergantys CF, vartojo Quinsair po 120 mg (n = 3) arba

240 mg (n = 3) kartą per parą. Maža to, 14 vaikų, sergančių CF (nuo ≥ 6 iki < 12 metų), ir 13 paauglių, sergančių CF ( nuo ≥ 12 iki < 17 metų), vartojo Quinsair po 180 arba 240 mg vieną kartą per parą

14 parų. Remiantis ribotais duomenimis, nenustatyta kliniškai reikšmingų skirtumų tarp Quinsair saugumo duomenų vaikų populiacijos ir suaugusiųjų pogrupiuose..

Tačiau klinikinių Quinsair tyrimų metu nustatyti du artropatijos atvejai vaikams, o ilgalaikio saugumo duomenų trūksta, ypač atsižvelgiant į tyrimuose pastebėtą kremzlių poveikį gyvūnams (žr. 4.2 ir

5.3 skyrius).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavus būtina pradėti simptominį gydymą. Pacientą reikia stebėti ir taikyti tinkamą skysčių terapiją. Būtina stebėti EKG, kadangi gali pailgėti QT intervalas. Levofloksacino iš organizmo efektyviai pašalinti hemodialize, įskaitant pilvaplėvės dializę ir nepertraukiamą pilvaplėvės dializę ambulatorinėmis sąlygomis (CAPD), negalima. Specifinio priešnuodžio nėra.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistiniai preparatai, fluorochinolonai ATC kodas – J01MA12

Levofloksacinas yra fluorochinolonų grupės antibakterinis preparatas ir raceminės veikliosios medžiagos ofloksacino S (-) enantiomeras.

Veikimo mechanizmas

Kaip ir kiti fluorochinolonų grupės antimikrobinio poveikio preparatai, levofloksacinas slopina bakterijų fermentus: DNR girazę bei topoizomerazę IV.

Santykis tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos

Levofloksacino antibakterinio poveikio rodikliai yra Cmax/MSK ir AUC/MSK santykis (Cmax yra didžiausia koncentracija infekcijos vietoje, AUC yra plotas po kreive, o MSK yra minimali slopinamoji koncentracija).

Atsparumas

Atsparumas levofloksacinui dažniausiai atsiranda dėl laipsniškų DNR girazės ir topoizomerazės IV poveikio vietų mutacijų. Sumažintą jautrumą levofloksacinui taip pat gali sąlygoti plazmides koduojančių baltymų, kurie apsaugo šiuos taikinius nuo slopinimo, atsiradimas. Jautrumą levofloksacinui gali keisti ir susilpnėjęs bakterinis prasiskverbimas (dažnas P. aeruginosa atveju) ir su veikliosios medžiagos išstūmimu susiję mechanizmai.

Pastebėtas kryžminis levofloksacino ir kitų fluorochinolonų atsparumas.

Jautrumo ribos

Nustatytos jautrumo ribos vartojant sistemiškai veikiantį levofloksaciną (vartojant per burną arba leidžiant į veną) netaikomos jį įkvepiant per kvėpavimo takus.

Klinikinis veiksmingumas

Klinikinis veiksmingumas buvo įrodytas dviejų placebu kontroliuojamų tyrimų metu ir vieno veikliojo lyginamojo preparato tyrimo metu, kuriuose dalyvavo 448 pacientai, atsitiktinių imčių būdu atrinkti vartoti Quinsair 240 mg du kartus per parą.

Buvo atlikti du atsitiktinių imčių, dvigubai akli, vieno ciklo, placebu kontroliuojami klinikiniai tyrimai (204 ir 207 tyrimai), kuriuose dalyvavo pacientai, sergantys CF ir infekuoti lėtine P. aeruginosa infekcija. Į tyrimus buvo įtraukti suaugusieji ir paaugliai (nuo ≥ 12 iki < 18 metų ir sveriantys

≥ 30 kg), kurių numatomas FEV1 procentas buvo nuo 25% iki 85%. Visiems pacientams taip pat buvo paskirtas ne mažiau kaip 3 kursų gydymas įkvepiamaisiais antipseudomoniniais antimikrobiniais preparatais likus 12 mėnesių (204 tyrimas) arba 18 mėnesių (207 tyrimas) iki įtraukimo į tyrimą, tačiau nei vienam pacientui nebuvo paskirtas likus mažiau kaip 28 dienoms iki įtraukimo į tyrimą. Be tiriamojo vaistinio preparato, pacientams ir toliau buvo taikomas lėtinės plaučių infekcijos gydymo standartas. Iš viso 259 pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo atrinkti vartoti Quinsair 240 mg du kartus per parą 28 dienas (nuo ≥ 18 metų, n = 226; nuo ≥ 12 iki < 18 metų, n = 33), 147 – placebą (nuo

≥ 18 metų, n = 127; nuo ≥ 12 iki < 18 metų, n = 20). Šie du placebu kontroliuojami tyrimai parodė, kad 28 dienų gydymas Quinsair 240 mg du kartus per parą reikšmingai pagerino numatomą FEV1 proc. santykinį pokytį nuo pradinio įvertinimo, palyginti su placebu (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. CF sergančių pacientų numatomas FEV1 proc. santykinis pokytis nuo pradinio

įvertinimo iki 28 dienos placebu kontroliuojamų Quinsair veiksmingumo ir saugumo tyrimų metu

 

 

Palaikantys tyrimai

 

 

207 tyrimas(ITT)

204 tyrimas(ITT) ,

Numatomas FEV1 proc.

 

Quinsair

 

Quinsair

Placebas

240 mg du

Placebas

240 mg du

 

kartus per

kartus per

 

 

 

 

 

parą

 

parą

 

(n = 110)

(n = 220)

(n = 37)

(n = 39)

Nuo ≥ 12 iki < 18 metų, n

16 (14,5)

30 (13,6)

4 (10,8)

3 (7,7)

(%)

 

 

 

 

≥ 18 metų, n (%)

94 (85,5)

190 (86,4)

33 (89,2)

36 (92,3)

Pradinis vidurkis (SN)

56,32 (15,906)

56,53 (15,748)

52,4 (13,42)

48,8 (15,15)

Santykinis pokytis nuo

 

 

 

 

pradinio įvertinimo iki

1,24 (1,041)

3,66 (0,866)

-3,46 (2,828)

6,11 (2,929)

28 dienos

 

 

 

 

LS vidurkis (SE)

 

 

 

 

Gydymo skirtumas

2,42 [0,53, 4,31]

9,57 [3,39, 15,75]

28 dieną [95% PI] b

P = 0,012 c

P = 0,0026 c

PI = pasikliautinasis intervalas; FEV1 – forsuoto iškvėpimo tūris per sekundę; ITT = atrinkti gydyti (visi atsitiktinių imčių būdu atrinkti pacientai); P = P reikšmė; SN = standartinis nuokrypis; SE = standartinė

paklaida; ANCOVA = kovariančių analizė.

a ANCOVA pagal gydymą, regioną, amžių (nuo 16 iki 18 metų, > 18 metų) ir pradinis numatomas FEV1 procentas kvartilėmis. (Pastaba: 204 tyrimo metu 38 papildomi pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo atrinkti vartoti Quinsair 120 mg kartą per parą (nuo ≥ 18 metų, n = 35; nuo ≥ 16 iki < 18 metų, n = 3) ir 37 papildomi pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo atrinkti vartoti Quinsair 240 mg kartą per parą (nuo

≥ 18 metų, n = 34; nuo ≥ 16 iki < 18 metų, n = 3).)

b LS Vidutinis gydymo Quinsair skirtumas atėmus placebą. c Patikrintas, taikant 0,05 alfa.

209 tyrimas (pagrindinė fazė) buvo atsitiktinių imčių, atviras, paralelinių grupių, aktyviai kontroliuojamas, ne mažesnio nei lyginamojo preparato veiksmingumo tyrimas, kurio metu buvo lyginamas Quinsair ir tobramicino įkvepiamasis tirpalas (TIS) 3 gydymo ciklų metu. Kiekvieną gydymo ciklą sudarė 28 dienų trukmės gydymas Quinsair 240 mg du kartus per parą arba TIS 300 mg du kartus per parą, o vėliau 28 dienas įkvepiamieji antibiotikai nebuvo vartojami. Į tyrimus buvo įtraukti suaugusieji ir paaugliai (nuo ≥ 12 iki < 18 metų ir sveriantys ≥ 30 kg), kurių numatomas FEV1 proc. buvo nuo 25% iki 85%. Visiems pacientams taip pat buvo paskirtas ne mažiau kaip 3 kursų gydymas TIS likus 12 mėnesių iki įtraukimo į tyrimą, tačiau nei vienam pacientui nebuvo paskirtas likus mažiau kaip 28 dienoms iki įtraukimo į tyrimą. Be tiriamojo vaistinio preparato, pacientams ir toliau buvo taikomas lėtinės plaučių infekcijos gydymo standartas. Iš viso 189 pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo atrinkti vartoti Quinsair 240 mg du kartus per parą (nuo ≥ 18 metų, n = 170; nuo

≥ 12 iki < 18 metų, n = 19) ir 93 atsitiktinių imčių būdu buvo atrinkti vartoti TIS (nuo ≥ 18 metų,

n = 84; nuo ≥ 12 iki < 18 metų, n = 9). Pirminių ir pagrindinių antrinių vertinamųjų baigčių rezultatai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė. CF sergančių pacientų pirminių ir pagrindinių antrinių vertinamųjų baigčių rezultatai aktyviai kontroliuojamų Quinsair veiksmingumo ir saugumo tyrimo metu

 

Pagrindinis tyrimas – 209 tyrimas (pagrindinė fazė; ITT)

Rodiklis

 

TIS

Quinsair

 

300 mg du kartus

240 mg du kartus

Gydymo skirtumas a

 

per parą

per parą

 

 

 

N = 93

N = 189

 

nuo ≥ 12 iki < 18 metų, n (%)

(9,7)

19 (10,1)*

 

≥ 18 metų, n (%)

(90,3)

170 (89,9)

 

Numatomas FEV1 procentas nuo

53,20 (15,700)

54,78 ( 17,022)

 

pradinio įvertinimo (SN)

 

 

 

 

Pirminė vertinamoji baigtis:

 

 

 

FEV1 santykinis pokytis nuo

N = 93

N = 189

LS vidurkis [95% PI]:

pradinio įvertinimo iki 1 ciklo

0,38 (1,262)

2,24 (1,019)b

1,86 [-0,66, 4,39]c

28 dienos

 

 

 

Antrinės vertinamosios baigtys:

 

 

 

FEV1 santykinis pokytis nuo

N = 84

N = 170

LS vidurkis [95% PI]:

pradinio įvertinimo iki 2 ciklo

-0,62 (1,352)b

2,35 (1,025)b

2,96 [-0,03, 5,95]

28 dienos

 

 

 

FEV1 santykinis pokytis nuo

N = 83

N = 166

LS vidurkis [95% PI]:

pradinio įvertinimo iki 3 ciklo

-0,09 (1,385)b

1,98 (1,049)b

2,07 [-1,01, 5,15]

28 dienos

 

 

 

Kvėpavimo takų domeno cistine

 

 

 

fibroze klausimynas - peržiūrėta

N = 91

N = 186

LS vidurkis [95% PI]:

(CFQ-R)

3,19 [0,05, 6,32]

Pokytis nuo

-1.31 (1,576) b

1,88 (1,278) b

P = 0,046 e

pradinio įvertinimo iki 1 ciklo

 

 

 

 

 

28 dienos

 

 

 

Laiko iki antipseudomoninių

N = 93

N = 189

Rizikos santykis [95% PI] d:

antimikrobinių vaistinių

0,73 [0,53, 1,01]

110 dienų

141 diena

preparatų skyrimo mediana

P = 0,040 e

 

 

Laiko iki plaučių ligų paūmėjimo

N = 93

N = 189

Rizikos santykis [95% PI] d:

0,78 [0,57, 1,07]

mediana

90,5 dienos

131 diena

P = 0,154 e

 

 

 

PI = pasikliautinasis intervalas; FEV1 – forsuoto iškvėpimo tūris per sekundę; ITT = atrinkti gydyti (visi atsitiktinių imčių būdu atrinkti pacientai); P = P reikšmė; SN = standartinis nuokrypis; SE = standartinė paklaida; TIS = tobramicino įkvepiamasis tirpalas.

* Pastaba: vienam paaugliui, atsitiktinių imčių būdu atrinktam vartoti Quinsair 240 mg du kartus per parą, tiriamasis vaistinis preparatas nebuvo skiriamas.

a Gydymo Quinsair skirtumas atėmus TIS arba Quinsair/TIS rizikos santykis. b LS vidurkis (SE).

c Ne mažesnis nei lyginamojo preparato veiksmingumas buvo tirtas naudojant iš anksto nurodytą, fiksuotą, ne mažesnio veiksmingumo 4% ribą 1 ciklo 28 dieną.

d Buvo apskaičiuoti pagal Cox proporcinio pavojaus regresijos modelį. e P reikšmė apskaičiuojama pagal log-rank testą.

Pacientai, kurie baigė 209 tyrimą (pagrindinę fazę), toliau galėjo būti tiriami pasirinktinės tęstinės fazės metu 3 papildomus ciklus (t. y., 28 dienų gydymas Quinsair po 240 mg du kartus per parą, po kurio daroma 28 dienų pertrauka). Iš viso 88 pacientai vartojo ne mažiau kaip 1 dozę Quinsair

209 tyrimo metu (tęstinės fazės metu), iš kurių 32 vartojo TIS ir 56 vartojo Quinsair pagrindinės fazės metu. Tęstinės fazės metu numatomo FEV1 proc. LS vidutinis pokytis svyravo nuo 4,83% iki 1,46% visų 3 papildomų gydymo ciklų metu. Pacientų, kurie vartojo TIS pagrindinės fazės metu ir kurių gydymas buvo pakeistas į gydymą Quinsair tęstinės fazės metu, pogrupyje numatomo FEV1 proc. pagerėjimas buvo ryškesnis vartojant Quinsair nei TIS (numatomo FEV1 proc. LS vidutinis pokytis vartojant TIS svyravo nuo 0,97% iki 3,60% per 1-3 ciklą, vartojant Quinsair – nuo 4,00% iki 6,91% 4-6 ciklų metu). Pacientų, kurie vartojo Quinsair pagrindinės ir tęstinės fazės metu (t. y., nuo

1 iki 6 ciklo), numatomo FEV1 proc. LS vidutinis pokytis svyravo nuo 3,6% iki 4,6%, išskyrus 6 ciklo metu, kai jis buvo panašus kaip pradinio įvertinimo metu (-0,15%). Pacientų, kurie vartojo Quinsair 209 tyrimo pagrindinės ir tęstinės fazių metu, kurių didžiausia levofloksacino MSK P. aeruginosa izoliatams viršijo 1 μg/ml, dalis buvo panaši pagrindinės fazės 1 ir 3 ciklų gydymo pabaigoje

(76,6% ir 83,3%) ir tęstinės fazės 4–6 ciklų gydymo pabaigoje (77,8% iki 87,5%).

Vaikų populiacija

204, 207 ir 209 tyrimų metu numatomo FEV1 proc. santykinio pokyčio dydis nuo pradinio įvertinimo iki 1 gydymo ciklo pabaigos paaugliams, sergantiems CF (nuo ≥ 12 iki < 18 metų ir sveriantiems

30 kg), kurie vartojo Quinsair 240 mg du kartus per parą, buvo panašus kaip ir suaugusiesiems.

Efektyvumas nebuvo vertinamas 206 tyrime dalyvavusiems 14 vaikų, sergančių CF (nuo

6 iki < 12 metų) ir 13 paauglių, sergančių CF (nuo ≥ 12 iki < 17 metų).

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Quinsair tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis, gydant cistine fibroze sergančius pacientus su P. aeruginosa plaučių infekcija ir (arba) kolonizacija (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Įkvėpus levofloksaciną, didžiausia jo koncentracija plazmoje (Cmax) buvo maždaug po 0,5–1 valandos.

Quinsair kartotinių įkvepiamųjų dozių po 240 mg du kartus parą vartojimas sumažino levofloksacino sisteminę ekspoziciją maždaug 50%, palyginti su sistemiškai veikiančiomis lyginamosiomis dozėmis (žr. 3 lentelę). Vis dėlto buvo pastebėtas sisteminės ekspozicijos kintamumas, tai reiškia, kad įkvėpus

Quinsair, levofloksacino kiekis serume gali kartais būti tose pačiose ribose, kaip po sistemiškai veikiančių lyginamųjų dozių vartojimo.

3 lentelė. Levofloksacino vidutinių (SN) kartotinių dozių farmakokinetikos rodiklių palyginimas pacientams, sergantiems CF ir vartojusiems įkvepiamąjį Quinsair, ir sveikiems suaugusiems savanoriams, kurie vartojo levofloksaciną per burną ir į veną

Farmakokinetikos

Quinsair

Sistemiškai veikiantis levofloksacinas

 

 

 

 

rodikliai

 

 

 

240 mg įkvepiant

500 mg per burną

500 mg i.v.

 

BID

QD*

QD*

Cmax (ng/ml)

2,4 (1,0)

5,7 (1,4)

6,4

(0,8)

AUC(0-24) (µg•val./ml)

20,09 (12,5)

47,5 (6,7)

54,6

(11,1)

i.v. = į veną; QD = quaque die (kartą per parą); BID = bis in die (du kartus per parą)

* Numatoma vertė pagal populiacijos FK analizę CF sergantiems pacientams ** Sveiki vyrai nuo 18 iki 53 metų

Didelės levofloksacino koncentracijos buvo pastebėtos CF sergančių pacientų, kurie vartojo Quinsair

240 mg du kartus per parą dozę, skrepliuose. Po dozės vartojimo vidutinė koncentracija skrepliuose buvo maždaug 500-1 900 μg/ml, maždaug 400–1 700 kartų didesnė nei serume.

Pasiskirstymas

Maždaug 30-40% levofloksacino prisijungia prie serumo baltymų. Įkvėpus Quinsair 240 mg du kartus per parą dozę, vidutinis levofloksacino pasiskirstymo tūris serume yra maždaug 250 l.

Biotransformacija

Levofloksacino metabolizuojama labai nedaug. Metabolitai yra desmetil-levofloksacinas ir

levofloksacino N-oksidas. Šie metabolitai sudaro < 5% sistemiškai veikiančios dozės ir išskiriami su

šlapimu. Levofloksacinas stereocheminiu požiūriu yra stabilus, chiralinė inversija jam nebūdinga.

Eliminacija

Įkvėpus Quinsair, levofloksacinas yra sistemiškai absorbuojamas ir šalinamas iš organizmo panašiai kaip sistemiškai veikiantis levofloksacinas. Išgertas ar į veną suleistas levofloksacinas iš plazmos išsiskiria palyginti lėtai: (t1/2 nuo 6 iki 8 valandų). Quinsair įkvėpus, levofloksacino pusinės

eliminacijos laikas yra maždaug nuo 5 iki 7 valandų. Levofloksacinas iš organizmo išskiriamas

daugiausiai pro inkstus (> 85% pavartotos per burną ar suleistos į veną dozės). Pavartojus vienkartinę sistemiškai veikiančią 500 mg dozę, levofloksacino bendras vidutinis tariamasis klirensas organizme buvo 175 +/– 29,2 ml/min. Įkvėpus Quinsair 240 mg du kartus per parą dozę, levofloksacino tariamasis klirensas (CL/F) buvo 31,8 +/– 22,4 l/val.

Tiesinis pobūdis

Vartojant 50-1 000 mg sistemiškai veikiančio levofloksacino dozę, farmakokinetika yra tiesinė.

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Inkstų funkcijos sutrikimo poveikis įkvepiamojo levofloksacino farmakokinetikai neištirtas. Tačiau dozės koregavimas nebuvo taikomas Quinsair klinikinių tyrimų metu, į kuriuos buvo įtraukti pacientai, sergantys lengvu arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu (apskaičiuotas kreatinino klirensas ≥ 20 ml/min. pagal Cockcroft-Gault formulę suaugusiems pacientams ir ≥ 20 ml/min/1,73 m2 pagal Bedside Schwartz formulę < 18 metų pacientams). Tyrimai, kurių metu buvo vartojamas sistemiškai veikiantis levofloksacinas, rodo, kad inkstų funkcijos sutrikimas veikia levofloksacino farmakokinetiką; susilpnėja inkstų funkcija (apskaičiuotas kreatinino klirensas < 50 ml/min), išsiskyrimas pro inkstus ir klirensas mažėja, o pusinės eliminacijos laikas ilgėja.

Todėl Quinsair pacientams, sergantiems lengvu arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, dozės koreguoti nereikia. Tačiau Quinsair nerekomenduojama vartoti pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (kreatinino klirensas < 20 ml/min., žr. 4.2 skyrių).

Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Quinsair farmakokinetikos tyrimų pacientams, sergantiems kepenų funkcijos sutrikimu, neatlikta. Manoma, kad dėl nedidelio levofloksacino metabolizmo kepenyse kepenų funkcijos sutrikimas levofloksacino farmakokinetikos veikti neturėtų.

Vaikų populiacija

Quinsair saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar neištirti (žr. 4.2 skyrių).

Levofloksacino farmakokinetika ištirta 12 metų ir vyresnio amžiaus CF sergantiems vaikams, sveriantiems ≥ 30 kg, kurie vartojo įkvepiamąjį Quinsair 240 mg du kartus per parą. Populiacijos farmakokinetikos analizė, paremta negausiais mėginiais, parodė, kad po 28 dienų gydymo levofloksacino koncentracija vaikų ir suaugusių pacientų serume buvo panaši. Didesnės jo koncentracijos suaugusiųjų nei vaikų skrepliuose nustatytos 207 tyrimo metu; panašios jo koncentracijos suaugusiųjų ir vaikų skrepliuose nustatytos 209 tyrimo metu.

Maža to, 206 tyrime buvo įvertinta pagal svorį dozuojamųjų įkvepiamojo levofloksacino dozių, kartą per parą 14 parų skiriamų CF sergantiems pacientams vaikams ir paaugliams (nuo ≥ 6 iki < 12 metų, n = 14 ir nuo ≥ 12 iki < 17 metų, n = 13), farmakokinetika. Nuo 22 iki 30 kg sveriantys pacientai vartojo 180 mg levofloksacino per parą, o daugiau kaip 30 kg sveriantys pacientai vartojo 240 mg levofloksacino per parą. Svoriu paremta dozavimo schema lėmė pastovią serumo ir skreplių FK ekspoziciją visose tyrime stebėtose amžiaus grupėse (nuo 7 iki 16 metų) ir svorio kategorijose (nuo 22 iki 61 kg). Lyginant vaikus, kurių režimas buvo paremtas dozavimu pagal svorį, ir suaugusiuosius, vartojusius Quinsair 240 mg kartą per parą, serumo FK ekspozicija buvo panaši. Nuo 7 iki 16 metų vaikų skreplių FK ekspozicija sudarė maždaug trečdalį suaugusiųjų ekspozicijos.

Vyresnio amžiaus pacientams (≥ 65 metų)

Įkvepiamojo levofloksacino farmakokinetika pagyvenusiems žmonėms neištirta. Pavartojus sistemiškai veikiantį levofloksaciną, reikšmingų farmakokinetikos skirtumų jaunų ir pagyvenusių tiriamųjų organizme nenustatyta, išskyrus su amžiumi susijusį kreatinino klirenso sumažėjimą.

Lytis

Populiacijos farmakokinetikos analizės rezultatai nuo lyties priklausančių levofloksacino sisteminės ekspozicijos skirtumų pavartojus Quinsair neparodė.

Rasė

Rasės įtaka įkvepiamojo levofloksacino farmakokinetikai neištirtas. Rasės įtaka sistemiškai veikiančio levofloksacino farmakokinetikai buvo tiriamas kovariančių analizės būdu tiriant 72 tiriamuosius:

48 baltaodžius ir 24 ne baltaodžius. Tiriamųjų rasė neturėjo įtakos tariamajam bendram organizmo klirensui ir tariamajam vidutiniam pasiskirstymo tūriui.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo, galimo kancerogeniškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Buvo įrodyta, kad fluorochinolonai sukelia svorį laikančių sąnarių artropatiją nesubrendusiems gyvūnams. Kaip ir kiti fluorochinolonai, levofloksacinas daro poveikį žiurkių ir šunų kremzlėms (atsiranda pūslių ir ertmių). Toks poveikis labiau pasireiškia jauniems gyvūnams.

Tyrimai su bakterijų arba žinduolių ląstelėmis parodė, kad levofloksacinas genų mutacijos nesukelia, tačiau in vitro kininio žiurkėno plaučių ląstelėse sukėlė chromosomų aberacijas. Toks poveikis gali būti susijęs su topoizomerazės II slopinimu. Tyrimų in vivo (mikrobranduolių, seserinių chromatidžių mainų, neprognozuotos DNR sintezės, dominantinių letalinių mutacijų tyrimų) metu galimo genotoksiškumo nenustatyta. Tyrimai su pelėmis parodė, kad fototoksinis levofloksacino poveikis pasireiškia tik tuo atveju, jei vartojamos labai didelės jo dozės. Levofloksacino galimo genotoksiškumo nenustatyta fotomutageninio poveikio tyrimo metu. Fotokancerogeniškumo tyrimo metu preparatas slopino navikų vystymąsi.

Levofloksacinas žiurkių vislumo ar reprodukcinio pajėgumo nemažino. Vienintelis poveikis vaisiui buvo brendimo sulėtėjimas, kurį sukėlė toksinis poveikis patelei.

Įprastų farmakologinio saugumo (kvėpavimui), vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo įkvepiamojo levofloksacino ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Magnio chloridas heksahidratas

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Šio vaistinio preparato laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Ampulė

3 ml mažo tankio polietileno ampulė.

Paketėlis

Sandarus folijos laminato paketėlis, kuriame yra 4 ampulės.

Vidinė dėžutė

56 (14 paketėlių po 4) ampulės.

Išorinė dėžutė

Quinsair tiekiamas 28 dienoms skirtoje pakuotėje. Ją sudaro vidinė kartoninė dėžutė, kurioje yra 56 ampulės ir pakuotės lapelis. Išorinėje kartoninėje dėžutėje taip pat yra vienas Zirela purkštuvo komplektas, supakuotas į atskirą kartoninę dėžutę kartu su gamintojo naudojimo instrukcija.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Tik vienkartiniam vartojimui. Atidarius ampulę, turinys turėtų būti vartojamas nedelsiant. Nesuvartotą vaistinį preparatą reikia išmesti.

Quinsair skiriamas 5 minučių trukmės inhaliacijomis, naudojant Quinsair skirtą Zirela purkštuvo komplektą ir Zirela aerozolio generatorių, kuris sujungtas su eBase valdikliu arba su eFlow rapid valdymo bloku (žr. 4.2 skyrių). Su kitų tipų komplektu ar aerozolio generatoriumi Quinsair vartoti negalima.

Toliau pateikiamos pagrindinės naudojimo instrukcijos. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje ir gamintojo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Išspauskite visą vienos ampulės turinį į Zirela purkštuvo komplekto vaistų rezervuarą. Uždarykite vaistų rezervuarą, sutapdindami vaisto dangtelio auseles ir rezervuaro angas. Paspauskite žemyn ir pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę iki galo. Pasodinkite pacientą laisvai, tiesiai. Laikydami komplektą horizontaliai, paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite ant valdiklio esantį „On/Off“ (įjungti/išjungti) mygtuką. Valdiklis vieną kartą pyptelės ir užsidegs žalia būsenos lemputė. Po keleto sekundžių smulkūs aerozolio lašeliai pradės tekėti į Zirela purkštuvo komplekto purkštuvo kamerą. Laikydami komplektą horizontaliai, įstatykite kandiklį į paciento burną ir įsitikinkite, kad jis lūpomis apžiojo kandiklį. Nurodykite pacientui įkvėpti ir iškvėpti, kol baigsis gydymas. Gydymui pasibaigus, valdiklis pyptelės du kartus. Atjunkite valdiklį ir išardykite Zirela purkštuvo komplektą valymui ir dezinfekavimui.

Nedėkite kitų vaistinių preparatų į Zirela purkštuvo komplektą.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nyderlandai

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/973/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 26/03/2015

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai