Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – ženklinimas - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasQuinsair
ATC kodasJ01MA12
Sudėtislevofloxacin
GamintojasHorizon Pharma Europe BV

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ SU

56 (14 PAKETĖLIŲ PO 4) AMPULĖMIS IR VIENAS ZIRELA“ PURKŠTUVO

KOMPLEKTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Quinsair 240 mg purškiamasis įkvepiamasis tirpalas

Levofloksacinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename ml purškiamojo įkvepiamojo tirpalo yra levofloksacino hemihidrato, atitinkančio

100 mg levofloksacino.

Kiekvienoje ampulėje yra 240 mg levofloksacino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Magnio chloridas heksahidratas ir injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas.

56 (14 paketėlių po 4) ampulės.

Šioje pakuotėje taip pat yra vienas Zirela purkštuvo komplektas.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Tik vienkartiniam vartojimui. Pirmą kartą atidarius, suvartoti nedelsiant.

Įkvėpti.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nyderlandai

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/973/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Quinsair

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA 56 (14 PAKETĖLIŲ PO 4) AMPULĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Quinsair 240 mg purškiamasis įkvepiamasis tirpalas

Levofloksacinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename ml purškiamojo įkvepiamojo tirpalo yra levofloksacino hemihidrato, atitinkančio

100 mg levofloksacino.

Kiekvienoje ampulėje yra 240 mg levofloksacino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Magnio chloridas heksahidratas ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas.

56 (14 paketėlių po 4) ampulės.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Tik vienkartiniam vartojimui. Pirmą kartą atidarius, suvartoti nedelsiant.

Įkvėpti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/973/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Quinsair

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

FOLIJOS LAMINATO PAKETĖLIS, KURIAME YRA 4 AMPULĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Quinsair 240 mg purškiamasis įkvepiamasis tirpalas

Levofloksacinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename ml purškiamojo įkvepiamojo tirpalo yra levofloksacino hemihidrato, atitinkančio

100 mg levofloksacino.

Kiekvienoje ampulėje yra 240 mg levofloksacino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Magnio chloridas heksahidratasir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas.

4 ampulės.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Tik vienkartiniam vartojimui. Atidarius, suvartoti nedelsiant.

Įkvėpti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/973/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

MAŽO TANKIO POLIETILENO AMPULĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Quinsair 240 mg purškiamasis įkvepiamasis tirpalas

Levofloksacinas

Įkvėpti

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,4 ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai