Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Resolor (prucalopride succinate) – Preparato charakteristikų santrauka - A06AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasResolor
ATC kodasA06AX05
Sudėtisprucalopride succinate
GamintojasShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Resolor 1 mg plėvele dengtos tabletės.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1 mg prukaloprido (sukcinato pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 142,5 mg laktozės (monohidrato pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė (tabletė).

Baltos arba beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos tabletės, vienoje tabletės pusėje yra žyma „PRU 1“.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Resolor skirtas simptominiam lėtinio vidurių užkietėjimo gydymui suaugusiesiems, kuriems vidurius laisvinančių vaistinių preparatų poveikis yra nepakankamas.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems. Po 2 mg vieną karta per parą kartu su maistu arba nevalgius, bet kuriuo paros metu.

Dėl specifinio prukaloprido veikimo pobūdžio (peristaltikos stimuliavimo) viršijus rekomenduojamą 2 mg paros dozę veiksmingumo padidėjimo nesitikima.

Jeigu po 4 gydymo savaičių, vartojant prukaloprido vieną kartą per parą, gydymas yra neveiksmingas, pacientą reikia pakartotinai ištirti ir pakartotinai įvertinti preparato vartojimo naudą.

Prukaloprido veiksmingumas buvo nustatytas dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų tyrimų metu, skiriant jo iki 3 mėnesių. Placebu kontroliuojamuose tyrimuose preparato veiksmingumas vartojant ilgiau nei tris mėnesius nustatytas nebuvo (žr. 5.1 skyrių). Ilgesnio gydymo atveju reikia reguliariai pakartotinai vertinti tolimesnio gydymo naudą.

Specialiosios populiacijos

Senyviems žmonės (>65 metų amžiaus): Pradžioje vartoti po 1 mg vieną kartą per parą (žr. 5.2 skyrių); esant poreikiui, dozė gali būti didinama iki 2 mg vieną kartą per parą.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi: Pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (GFG < 30 ml/min/1,73 m2), skiriama 1 mg vaistinio preparato kartą per parą (žr. 4.3 ir 5.2 skyrius). Pacientams, sergantiems lengvu arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, dozės koreguoti nereikia.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi: Pacientams, kuriems yra sunkus (Child-Pugh C klasė) kepenų funkcijos sutrikimas, iš pradžių skiriama kartą per parą 1 mg dozė, kurią po to galima didinti iki 2 mg, jei reikia padidinti veiksmingumą ir jei 1 mg dozė gerai toleruojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrių). Pacientams, sergantiems lengvu arba vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija: Resolor negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams (žr. 5.1 skyrių).

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

4.3

Kontraindikacijos

-

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-

Inkstų funkcijos sutrikimas, dėl kurio atliekama dializė.

-

Žarnos perforacija arba obstrukcija dėl struktūrinių arba funkcinių žarnos sienelės sutrikimų,

 

obstrukcinis žarnų nepraeinamumas, sunkios virškinimo trakto uždegiminės būklės, tokios kaip

 

Krono liga ir opinis kolitas arba toksinis storosios ir (arba) tiesiosios žarnos išsiplėtimas.

4.4

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Išskyrimas pro inkstus – pagrindinis prukaloprido pašalinimo kelias (žr. 5.2 skyrių). Pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, rekomenduojama vartoti 1 mg dozę (žr. 4.2 skyrių).

Pacientams, kuriems yra sunkus (Child-Pugh C klasė) kepenų funkcijos sutrikimas, Resolor turi būti skiriamas atsargiai, nes duomenų apie vartojimą pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, nepakanka (žr. 4.2 skyrių).

Resolor vartojimo pacientams, sergantiems sunkiomis ir kliniškai nestabiliomis lydinčiomis ligomis (pvz., širdies ir kraujagyslių arba plaučių ligomis, neurologiniais arba psichikos sutrikimais, vėžiu arba AIDS ir kitais endokrininiais sutrikimais), saugumas ir veiksmingumas kontroliuojamais klinikiniais tyrimais neištirtas. Resolor tokio pobūdžio ligomis sergantiems pacientams turi būti skiriamas atsargiai, ypač pacientams, kuriems yra buvę širdies ritmo sutrikimų arba kurie yra sirgę išemine širdies ir kraujagyslių liga.

Sunkaus viduriavimo atveju geriamųjų kontraceptikų veiksmingumas gali būti sumažėjęs, todėl, siekiant išvengti pastojimo, rekomenduojama naudotis papildomu kontracepcijos metodu (žiūrėkite informaciją apie geriamos kontracepcijos skyrimą).

Tablečių sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Prukalopridas pasižymi žemu farmakokinetinės sąveikos potencialu. Didžioji preparato dalis pašalinama nepakitusi su šlapimu (apie 60 % dozės); in vitro metabolizmas yra labai lėtas.

In vitro tyrimų su žmogaus kepenų mikrosomomomis metu gydymui reikšmingos prukaloprido koncentracijos neslopina specifinio CYP450 aktyvumo.

Nors prukalopridas gali būti silpnas P-glikoproteino (P-gp) substratas, vaistinio preparato koncentracijai atitinkant terapinį intervalą, preparatas nėra P-gp inhibitorius.

Prukaloprido poveikis kitų vaistinių preparatų farmakokinetikai

Kartu su prukalopridu vartojant eritromiciną, pastebėtas eritromicino koncentracijos plazmoje padidėjimas 30 %. Šios sąveikos mechanizmas nėra aiškus.

Prukalopridas nesukelia kliniškai reikšmingo poveikio varfarino, digoksino, alkoholio, paroksetino ar geriamųjų kontraceptikų farmakokinetikai.

Kitų vaistinių preparatų poveikis prukaloprido farmakokinetikai

Ketokonazolas (200 mg du kartus per parą) yra stiprus CYP3A4 ir P-gp inhibitorius, padidina prukaloprido sisteminę ekspoziciją apytikriai 40 %. Šis poveikis yra pernelyg mažas ir yra kliniškai nereikšmingas. Panašaus reikšmingumo sąveikos galima tikėtis ir su kitais stipriais P-gp inhibitoriais, tokiais kaip verapamilis, ciklosporinas A ir chinidinas.

Terapinės probenecido, cimetidino, eritromicino ir paroksetino dozės įtakos prukaloprido farmakokinetikai nedaro.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo prukalopridu metu.

Nėštumas

Prukaloprido vartojimo patirties nėštumo metu yra nedaug. Klinikinių tyrimų metu stebėti savaiminio persileidimo atvejai, tačiau, esant kitiems rizikos veiksniams, sąsaja su prukalopridu lieka nežinoma. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Resolor nėštumo metu vartoti nerekomenduojama.

Žindymas

Prukalopridas išsiskiria į motinos pieną. Tačiau, vartojant Resolor terapinėmis dozėmis, poveikio žindomiems naujagimiams ar kūdikiams nesitikima. Duomenų apie vartojimą žmonėms nėra, todėl žindymo laikotarpiu Resolor vartoti nerekomenduojama.

Vaisingumas

Tyrimai su gyvūnais parodė, kad poveikio patinėlių ar patelių vaisingumui nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Resolor gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai, kadangi klinikinių tyrimų metu buvo stebimas galvos svaigimas ir nuovargis, ypatingai pirmą gydymo parą (žr. 4.8 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Remiantis 17 dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų tyrimų integruotos analizės duomenimis, Resolor buvo vartojamas per burną apytiksliai 3 300 pacientų, sergančių lėtiniu vidurių užkietėjimu. Iš jų daugiau nei 1 500 pacientų vartojo rekomenduojamą 2 mg per parą Resolor dozę, o maždaug 1 360 pacientų buvo gydomi 4 mg prukaloprido per parą. Dažniausios su gydymu Resolor 2 mg doze susijusios nepageidaujamos reakcijos yra galvos skausmas (17,8 %) ir virškinimo trakto simptomai (pilvo skausmas (13,7 %), pykinimas (13,7 %) ir viduriavimas (12,0 %)). Nepageidaujamos reakcijos daugiausia pasireiškia gydymo pradžioje ir paprastai, tęsiant gydymą, išnyksta per kelias dienas. Apie

kitas nepageidaujamas reakcijas pranešama retkarčiais. Didžioji dalis nepageidaujamų reiškinių buvo lengvi ar vidutinio sunkumo.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau pateiktos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias duomenys gauti kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu, vartojant rekomenduojamą 2 mg dozę; dažnis suskirstytas į šias kategorijas: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo 1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki

< 1/1 000), labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Dažnis apskaičiuotas remiantis 17 dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų klinikinių tyrimų integruota analize.

1 lentelė: Su Resolor vartojimu susijusios nepageidaujamos reakcijos

Organų sistemų klasė

Dažnio kategorija

Nepageidaujama reakcija

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos

Dažni

Sumažėjęs apetitas

sutrikimai

 

 

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni

Galvos skausmas

 

 

 

 

Dažni

Svaigulys

 

 

 

 

Nedažni

Drebulys

 

 

 

Širdies sutrikimai

Nedažni

Palpitacijos

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni

Pykinimas, viduriavimas, pilvo

 

 

skausmas

 

 

 

 

Dažni

Vėmimas, dispepsija, dujų

 

 

kaupimasis virškinimo trakte,

 

 

neįprasti žarnyno garsai

 

 

 

 

Nedažni

Kraujavimas iš tiesiosios žarnos

 

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

Nedažni

Poliakiurija

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

 

 

Nedažni

Karščiavimas, bendras

 

 

 

negalavimas

 

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Po pirmos gydymo paros dažniausios nepageidaujamos reakcijos, vartojant Resolor ir placebą pasireiškė panašiu dažniu (dažnio skirtumas tarp prukaloprido ir placebo buvo ne daugiau nei 1 %), išskyrus pykinimą ir viduriavimą, kurie vis dėlto dažniau pasireiškė vartojant Resolor, tačiau buvo mažiau išreikšti (dažnio skirtumas tarp Resolor ir placebo atitinkamai buvo 1,3 % ir 3,4 %).

Palpitacijos pasireiškė 0,7 % placebą vartojusių pacientų, 0,9 % pacientų, vartojusių 1 mg prukaloprido, 0,9 % pacientų, vartojusių 2 mg prukaloprido ir 1,9 % pacientų, vartojusių 4 mg prukaloprido. Didžioji dalis pacientų tęsė prukaloprido vartojimą. Kaip ir pasireiškus bet kuriam naujam simptomui, pacientai turi aptarti naują palpitacijos epizodą su savo gydytoju.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Tyrime su sveikais savanoriais gydymas prukalopridu buvo gerai toleruojamas skiriant pagal schemą laipsniškai didinant dozę iki 20 mg kartą per parą (10 kartų daugiau nei rekomenduojama terapinė dozė). Perdozavimas gali pasireikšti simptomais dėl perdėto žinomo farmakodinaminio prukaloprido poveikio, įskaitant galvos skausmą, pykinimą ir viduriavimą. Specifinio gydymo perdozavus Resolor nėra. Perdozavimo atveju pacientai turi būti gydomi simptomiškai ir, esant poreikiui, suteikiant palaikomąsias priemones. Netenkant daug skysčių dėl viduriavimo arba vėmimo, gali reikėti koreguoti elektrolitų pusiausvyrą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti vaistai nuo vidurių užkietėjimo, ATC kodas – A06AX05.

Veikimo mechanizmas

Prukalopridas yra dihidrobenzofurankarboksamidas, pasižymintis prokinetiniu veikimu virškinimo trakte. Prukalopridas – selektyvus, didelio afiniteto serotonino (5-HT4) receptorių agonistas, tikriausiai tai sąlygoja jo prokinetinį poveikį. In vitro, tik mažiausiai 150 kartų viršijant afiniškumo 5-HT4 koncentraciją, stebėtas afiniškumas kitiems receptoriams. In vivo prukaloprido tyrimuose su žiurkėmis, skiriant didesnę nei 5 mg/kg dozę (apytikriai 30–70 kartų daugiau nei terapinė dozė), buvo išprovokuota hiperprolaktinemija, kurią sukėlė antagonistinis poveikis D2 receptoriams.

Šunims dėl serotonino 5-HT4 receptorių stimuliavimo, prukalopridas paveikia storosios žarnos peristaltiką: preparatas stimuliuoja proksimalinį storosios žarnos judrumą paskatina skrandžio ir dvylikapirštės žarnos peristaltiką ir pagreitina vėlyvąjį skrandžio išsituštinimą. Be to, prukalopridas sukelia didžiuosius migruojančius susitraukimus. Tai tolygu žmonių storosios žarnos masės slinkimui ir skatina defekacijos procesą. Pastebėtas poveikis šunų virškinimo traktui – jautrumas selektyviam 5-HT4 receptorių antagonistų sukeltam blokavimui: tai parodo, kad stebimas preparato poveikis pasireiškia dėl selektyvaus poveikio 5-HT4 receptoriams.

Prukaloprido farmakodinaminis poveikis buvo patvirtintas manometrijos metodu atliekant atvirą, atsitiktinių imčių, kryžminį, vertintojams aklą tyrimą su žmonėmis, kuriuos vargina lėtinis vidurių užkietėjimas. Tyrimo metu buvo tiriamas prukaloprido 2 mg ir osmosinių vidurius laisvinančių vaistinių preparatų poveikis storosios žarnos peristaltikai, vertinamiems pagal storosios žarnos aukštos amplitudės sklindančių susitraukimų (AASS, žinomų kaip didieji migruojantys susitraukimai) skaičių. Prukaloprido sukeliama prokinetinė stimuliacija, palyginti su gydymu nuo vidurių užkietėjimo osmosinio poveikio vaistiniais preparatais, padidino storosios žarnos peristaltiką, vertinamą pagal AASS skaičių, per pirmąsias 12 valandų po tiriamojo preparato pavartojimo. Šio veikimo mechanizmo klinikinė reikšmė ar nauda, lyginant su kitais vidurius laisvinančiais vaistiniais preparatais, tirtos nebuvo.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Suaugusiųjų populiacija

Resolor veiksmingumas įrodytas trijuose daugiacentriuose, randomizuotuose, dvigubai akluose, 12 savaičių trukmės placebu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo lėtinio vidurių užkietėjimo varginami tiriamieji (n=1 279 Resolor grupėje, iš kurių 1 124 – moterys ir 155 – vyrai). Kiekviename iš šių tyrimų buvo tirtos 2 mg ir 4 mg kartą per parą Resolor dozės. Pirminė vertinamoji veiksmingumo baigtis buvo dalis (%) tiriamųjų, kuriems pasiekiamas normalus tuštinimosi dažnis, apibūdinamas kaip trys ar daugiau spontaninių pilnaverčių tuštinimųsi (SPT) per savaitę, per 12 savaičių trukmės gydymo laikotarpį.

Pacienčių, kurioms vidurius laisvinančių preparatų poveikis yra nepakankamas, gydomų rekomenduojama 2 mg Resolor doze (n=458), pasiekusių vidutiniškai ≥ 3 SPT per savaitę, buvo 31,0 % (po 4 savaičių) ir 24,7 % (po 12 savaičių), lyginant su placebu, kurį vartojant tikslinis efektyvumas pasiektas atitinkamai 8,6 % (po 4 savaičių) ir 9,2 % (po 12 savaičių). Kliniškai reikšmingas pagerėjimas ≥ 1 SPT per savaitę, kuris buvo svarbiausia antrinė vertinamoji veiksmingumo baigtis, buvo pasiektas 51,0 % (po 4 savaičių) ir 44,2 % (po 12 savaičių) pacientų, vartojančių 2 mg Resolor dozę, lyginant su placebą vartojusiais pacientais, kuriems šis tikslas pasiektas atitinkamai 21,7 % (po 4 savaičių) ir 22,6 % (po 12 savaičių).

Taip pat nustatyta, kad Resolor poveikis spontaniniam pilnaverčiam tuštinimuisi (SPT) yra statistiškai pranašesnis už placebą tai pacientų daliai, kuriai per 12 savaičių gydymo laikotarpį nustatytas ≥ 1 SPT padidėjimas per savaitę. 12 savaitę 68,3 % pacientų, gydytų 2 mg Resolor, nustatytas vidutinis

≥ 1 SPT padidėjimas per savaitę, palyginti su 37,0 % placebu gydytų pacientų (p < 0,001, palyginti su placebu).

Visuose trijuose klinikiniuose tyrimuose skiriant gydymą Resolor stebėtas ženklus pagerėjimas pagal patvirtintus ir tai ligai būdingų simptomų rodiklius (PAC-SYM), įskaitant pilvo (pūtimo, diskomforto, skausmo ir spazmų), išmatų (nepilnaverčių tuštinimųsi, netikro varymo tuštintis, stanginimosi, per kietų, per mažo kiekio) ir tiesiosios žarnos (skausmingo tuštinimosi, deginimo, kraujavimo/drėskimo) simptomus, vertinamus 4 ir 12 savaitę. 4 savaitę pacientų, kuriems nustatytas ≥ 1 pagerėjimas, palyginti su pradiniu įvertinimu, pagal PAC-SYM pilvo, išmatų ir tiesiosios žarnos simptomų poskales, dalis sudarė atitinkamai 41,3 %, 41,6 % ir 31,3 % pacientų, gydytų Resolor 2 mg doze, palyginti su 26,9 %, 24,4 % ir 22,9 % pacientų, gydytų placebu. Panašūs rezultatai nustatyti 12 savaitę: atitinkamai 43,4 %, 42,9 % ir 31,7 % 2 mg Resolor doze gydytų pacientų grupėje ir 26,9 %, 27,2 % bei 23,4 % placebu gydytų pacientų grupėje (p < 0,001, palyginti su placebu).

Nustatyta didelė nauda pagal daugelį gyvenimo kokybės rodiklių, tokių kaip pasitenkinimas gydymu ir tuštinimusi, fizinis ir psichosocialinis diskomfortas ir nerimas bei susirūpinimas, kurie taip pat buvo vertinami 4 ir 12 gydymo savaitę. 4 savaitę pacientų, kuriems nustatytas ≥ 1 pagerėjimas, palyginti su pradiniu įvertinimu, pagal Paciento vidurių užkietėjimo ir pasitenkinimo gyvenimo kokybe įvertinimo poskalę (PAC-QOL), dalis sudarė atitinkamai 47,7 % pacientų, gydytų Resolor 2 mg doze, grupėje ir 20,2 % pacientų, gydytų placebu. Panašūs rezultatai nustatyti 12 savaitę: 46,9 % 2 mg Resolor doze gydytų pacientų grupėje ir 19,0 % placebu gydytų pacientų grupėje (p < 0,001, palyginti su placebu).

Be to, Resolor veiksmingumas, saugumas ir toleravimas pacientams vyrams, kuriuos vargina lėtinis vidurių užkietėjimas, buvo vertinamas 12 savaičių trukmės, daugiacentrio, atsitiktinių imčių, dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo tyrimo metu (N = 370). Tyrimo pirminė vertinamoji baigtis buvo pasiekta: statistiškai reikšmingam didesniam tiriamųjų procentui Resolor grupėje (37,9 %) pasireiškė vidutiniškiai ≥ 3 SVT per savaitę, palyginti su tiriamaisiais placebo grupėje (17,7 %) (p < 0,0001)

12 savaičių trukmės dvigubai aklo gydymo laikotarpiu.

Ilgalaikis tyrimas

Resolor veiksmingumas ir saugumas pacientams (≥ 18 metų amžiaus), sergantiems lėtiniu vidurių užkietėjimu, buvo vertinamas 24 savaičių trukmės daugiacentriame, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklame, placebu kontroliuojamame tyrime (N = 361). Pacientų, kurie per savaitę vidutiniškai ≥3 kartus spontaniškai visiškai tuštinosi (SVT) (t. y. reagavo į gydymą) 24 savaičių dvigubai aklo gydymo etapo metu skaičius nebuvo statiškai skirtingas (p = 0,367) tarp Resolor (25,1 %) ir placebą (20,7 %) vartojusių pacientų grupių. Skirtumas tarp tyrimo grupių vidutiniško ≥3 kartų per savaitę SVT dažnio atžvilgiu nebuvo statistiškai reikšmingas 1–12 savaičių laikotarpyje; tai nesutampa su 5 kitais daugiacentriais, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklais, 12 savaičių, placebo kontroliuojamais tyrimais, kurie suaugusiems pacientams parodė preparato veiksmingumą šiame laikotarpyje. Todėl šis tyrimas laikomas nesprendžiamuoju veiksmingumo atžvilgiu. Tačiau duomenų, apimančių kitus dvigubai aklus, placebo kontroliuojamus, 12 savaičių tyrimus, visuma patvirtina Resolor veiksmingumą. Resolor saugumas šiame 24 savaičių tyrime atitiko ankstesniuose 12 savaičių tyrimuose stebėtą saugumą.

Įrodyta, kad Resolor nesukelia rikošeto fenomeno ir neskatina priklausomybės.

Išsamus QT tyrimas

Buvo atliktas išsamus QT tyrimas, siekiant įvertinti Resolor poveikį QT intervalui, skiriant terapinę (2 mg) ir didesnę nei terapinę (10 mg) dozę ir palyginant su placebo poveikiu bei teigiama kontrole. Šis tyrimas, nepriklausomai nuo preparato dozės, neparodė ženklesnio skirtumo tarp Resolor ir placebo, remiantis QT vidurkio matavimu ir „dantelių“ analize. Tai patvirtino dviejų placebu kontroliuojamų QT tyrimų rezultatai. Dvigubai akluose klinikiniuose tyrimuose nepageidaujamų su QT intervalu ir skilveliniais ritmo sutrikimais susijusių reiškinių dažnis buvo mažas ir panašus į placebo.

Vaikų populiacija

Resolor veiksmingumas ir saugumas vaikams (nuo 6 mėnesių iki 18 metų amžiaus), sergantiems funkciniu vidurių užkietėjimu, buvo vertinamas 8 savaičių trukmės dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo tyrimo metu (N = 213), po kurio buvo vertinamas atviro palyginamojo kontroliuojamo (polietilenglikoliu 4000) 24 savaičių (N = 197) trukmės tyrimo 16 savaitę. ≤ 50 kg sveriantiems vaikams iš pradžių buvo paskirta 0,04 mg/kg/per parą dozė, titruojama nuo 0,02 iki 0,06 mg/kg/per parą (iki didžiausios 2 mg paros dozes), kuri buvo sugirdyta Resolor geriamojo tirpalo pavidalu arba jį atitinkančio placebo pavidalu. > 50 kg sveriantys vaikai vartojo 2 mg per parą Resolor tablečių arba jį atitinkantį placebą.

Atsakas į gydymą buvo apibrėžtas kaip vidutiniškai ≥ 3 spontaniški tuštinimaisi (ST) per savaitę ir vidutiniškai ≤ 1 išmatų nelaikymo epizodas per 2 savaites. Tyrimo rezultatai parodė, kad veiksmingumas nesiskiria Resolor ir placebo grupėse, kuriose atsako dažnis atitinkamai sudarė 17 % ir 17,8 % (P = 0,9002). Resolor buvo gerai toleruojamas. Tiriamųjų skaičius, kuriems pasireiškė bent 1 su gydymu susijęs nepageidaujamas reiškinys (GSNR) buvo panašus gydymo Resolor grupėje

(69,8 %) ir placebo grupėje (60,7 %). Apskirtai, Resolor saugumo duomenys vaikams ir suaugusiesiems buvo tokie patys.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Prukalopridas greitai absorbuojamas; išgėrus vienkartinę 2 mg dozę, Cmax pasiekiama per 2–3 valandas. Absoliutus biologinis prieinamumas išgėrus vaistinio preparato yra > 90 %. Kartu valgomas maistas įtakos geriamo prukaloprido biologiniam prieinamumui neturi.

Pasiskirstymas

Prukalopridas plačiai pasiskirsto, jo pastovaus pasiskirstymo tūris (Vdss) yra 567 litrai. Apie 30 % prukaloprido jungiasi su plazmos baltymais.

Biotransformacija

Metabolizmas nėra pagrindinis prukaloprido pašalinimo kelias. In vitro nustatyta, kad metabolizmas žmogaus kepenyse yra labai lėtas, aptinkamas tik minimalus metabolitų kiekis. Geriamų radioaktyviais jonais žymėto prukaloprido dozių tyrimo metu nedideliais kiekiais šlapime ir išmatose aptikti septyni metabolitai. Kiekybiškai svarbiausias išsiskiriantis iš organizmo metabolitas R107504 sudarė 3,2 % ir 3,1 % dozės atitinkamai šlapime ir išmatose. Kiti šlapime ir išmatose nustatyti ir kiekybiškai įvertinti metabolitai buvo R084536 (susidaręs N-dealkilinimo būdu), sudarantis 3 % dozės, bei produktai, susidarę hidroksilinimo (3 % dozės) ir N-oksidacijos (2 % dozės) metu. Nepakitusi veiklioji medžiaga sudarė iki 92–94 % bendrojo radioaktyvumo plazmoje. Nedidelę dalį plazmoje sudarė metabolitai R107504, R084536 ir R104065 (susidarę O-demetilinimo būdu).

Pašalinimas

Didelė dalis veikliosios medžiagos pašalinama nepakitusi (60–65 % suvartotos dozės šlapime ir maždaug 5 % išmatose). Nepakitusio prukaloprido išskyrimą per inkstus sudaro tiek pasyvi filtracija, tiek aktyvi sekrecija. Prukaloprido plazmos klirensas vidutiniškai siekia 317 ml/min. Galutinis pusinės eliminacijos laikas yra apytiksliai 1 para. Pastovi koncentracija pasiekiama per tris ar keturias paras. Vartojant 2 mg prukaloprido kartą per parą, pastovi koncentracija plazmoje svyruoja tarp minimalios

ir maksimalios vertės – atitinkamai 2,5 ir 7 ng/ml. Kaupimosi dydis skiriant vaistą kartą per parą svyruoja nuo 1,9 iki 2,3. Prukaloprido farmakokinetika yra dozei proporcinga esant terapiniam intervalui ir jį viršijant (tirta iki 20 mg). Prukaloprido vartojimas kartą per parą ilgalaikio gydymo metu rodo nuo laiko nepriklausančias kinetines savybes.

Specialios pacientų grupės

Pacientų grupių farmakokinetika

Pacientų grupių farmakokinetikos tyrimai parodė, kad bendrasis prukaloprido klirensas koreliuoja su kreatinino klirensu, tačiau amžius, kūno masė, lytis ar rasė įtakos neturi.

Senyvi žmonės

Skiriant 1 mg kartą per parą, maksimali prukaloprido koncentracija plazmoje ir (AUC) senyviems žmonėms buvo nuo 26 % iki 28 % didesnė nei jaunų suaugusiųjų tiriamųjų grupėje. Tai gali būti siejama su susilpnėjusia inkstų funkcija senyviems žmonėms.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Lyginant su tiriamaisiais, kurių inkstų funkcija buvo normali, prukaloprido koncentracija plazmoje po vienkartinės 2 mg dozės buvo atitinkamai 25 % ir 51 % didesnė tiriamiesiems su lengvu

(ClCR 50-79 ml/min) ir vidutinio (ClCR 25-49 ml/min) sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu. Pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (ClCR ≤ 24 ml/min), koncentracija plazmoje buvo 2,3 karto didesnė nei sveikiems tiriamiesiems (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Apie 35 % šalinama ne pro inkstus. Atliekant nedidelį farmakokinetikos tyrimą, pacientams, kuriems buvo vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, prukaloprido Cmax ir AUC buvo vidutiniškai 10–20 % didesnė, nei sveikiems tiriamiesiems (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancegoriškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Išplėstiniai farmakologinio saugumo tyrimai, kurių metu ypatingas dėmesys skirtas širdies ir kraujagyslių sistemos rodikliams vertinti, didesnių hemodinamikos ir EKG rodiklių (QTc intervalas) pokyčių neparodė, išskyrus saikingą širdies susitraukimo dažnio ir kraujospūdžio padidėjimą, anestetikais slopinamoms kiaulėms suleidus preparato į veną. Kraujospūdžio padidėjimas pastebėtas ir sąmoningiems šunims, suleidus vaistinio preparato boliusu į veną, nors tai nebuvo pastebėta skiriant preparato anestetikais slopinamiems šunims arba šunims, kuriems tokia pati preparato koncentracija plazmoje pasiekta duodant vaisto išgerti. Po odą leidžiamo preparato toksinio poveikio naujagimiams/jaunikliams tyrimas su 7–55 dienų amžiaus žiurkėms parodė, kad nesukeliančios nepageidaujamo poveikio dozės riba buvo 10 mg/kg per parą. AUC0-24h poveikio santykis prie nesukeliančios nepageidaujamo poveikio ribos, palyginus su žmonių vaikais (vartojančiais maždaug 0,04 mg/kg per parą dozę), buvo tarp 21 ir 71, tokiu būdu buvo nustatytos tinkamo klinikinės dozės saugumo ribos.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis

Laktozė monohidratas

Mikrokristalinė celiuliozė

Koloidinis silicio dioksidas

Magnio stearatas

Tabletės plėvelė

Hipromeliozė

Laktozė monohidratas

Triacetinas

Titano dioksidas (E171)

Makrogolis

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5Pakuotė ir jos turinys

Aliuminio/aliuminio perforuotos vienadozės lizdinės plokštelės (pažymėtos savaitės dienos), kuriose yra 7 tabletės. Kiekvienoje pakuotėje yra 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 arba 84 x 1 plėvele dengtos tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited7

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

8.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/581/001 (28 tabletės)

EU/1/09/581/003 (7 tabletės)

EU/1/09/581/005 (14 tabletės)

EU/1/09/581/007 (84 tabletės)

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. spalio mėn. 15 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta Birželis 6, 2014

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM m. {mėnesio} DD d.}

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Resolor 2 mg plėvele dengtos tabletės.

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 2 mg prukaloprido (sukcinato pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 156,75 mg laktozės (monohidrato pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė (tabletė).

Rožinės, apvalios, abipus išgaubtos tabletės, vienoje tabletės pusėje yra žyma „PRU 2“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Resolor skirtas simptominiam lėtinio vidurių užkietėjimo gydymui suaugusiesiems, kuriems vidurius laisvinančių vaistinių preparatų poveikis yra nepakankamas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiesiems. Po 2 mg vieną karta per parą kartu su maistu arba nevalgius, bet kuriuo paros metu.

Dėl specifinio prukaloprido veikimo pobūdžio (peristaltikos stimuliavimo) viršijus rekomenduojamą 2 mg paros dozę veiksmingumo padidėjimo nesitikima.

Jeigu po 4 gydymo savaičių, vartojant prukaloprido vieną kartą per parą, gydymas yra neveiksmingas, pacientą reikia pakartotinai ištirti ir pakartotinai įvertinti preparato vartojimo naudą.

Prukaloprido veiksmingumas buvo nustatytas dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų tyrimų metu, skiriant jo iki 3 mėnesių. Placebu kontroliuojamuose tyrimuose preparato veiksmingumas vartojant ilgiau nei tris mėnesius nustatytas nebuvo (žr. 5.1 skyrių). Ilgesnio gydymo atveju reikia reguliariai pakartotinai vertinti tolimesnio gydymo naudą.

Specialiosios populiacijos

Senyviems žmonėms (>65 metų amžiaus): Pradžioje vartoti po 1 mg vieną kartą per parą (žr. 5.2 skyrių); esant poreikiui, dozė gali būti didinama iki 2 mg vieną kartą per parą.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi: Pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (GFG < 30 ml/min/1,73 m2), skiriama 1 mg vaistinio preparato kartą per parą (žr. 4.3 ir 5.2 skyrius). Pacientams, sergantiems lengvu arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, dozės koreguoti nereikia.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi: Pacientams, kuriems yra sunkus (Child-Pugh C klasė) kepenų funkcijos sutrikimas, iš pradžių skiriama kartą per parą 1 mg dozė, kurią po to galima didinti

iki 2 mg, jei reikia padidinti veiksmingumą ir jei 1 mg dozė gerai toleruojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrių). Pacientams, sergantiems lengvu arba vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija: Resolor negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų amžiaus paaugliams (žr. 5.1 skyrių).

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

4.3

Kontraindikacijos

-

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-

Inkstų funkcijos sutrikimas, dėl kurio atliekama dializė.

-

Žarnos perforacija arba obstrukcija dėl struktūrinių arba funkcinių žarnos sienelės sutrikimų,

 

obstrukcinis žarnų nepraeinamumas, sunkios virškinimo trakto uždegiminės būklės, tokios kaip

 

Krono liga ir opinis kolitas arba toksinis storosios ir (arba) tiesiosios žarnos išsiplėtimas.

4.4

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Išskyrimas pro inkstus – pagrindinis prukaloprido pašalinimo kelias (žr. 5.2 skyrių). Pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, rekomenduojama vartoti 1 mg dozę (žr. 4.2 skyrių).

Pacientams, kuriems yra sunkus (Child-Pugh C klasė) kepenų funkcijos sutrikimas, Resolor turi būti skiriamas atsargiai, nes duomenų apie vartojimą pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, nepakanka (žr. 4.2 skyrių).

Resolor vartojimo pacientams, sergantiems sunkiomis ir kliniškai nestabiliomis lydinčiomis ligomis (pvz., širdies ir kraujagyslių arba plaučių ligomis, neurologiniais arba psichikos sutrikimais, vėžiu arba AIDS ir kitais endokrininiais sutrikimais), saugumas ir veiksmingumas kontroliuojamais klinikiniais tyrimais neištirtas. Resolor tokio pobūdžio ligomis sergantiems pacientams turi būti skiriamas atsargiai, ypač pacientams, kuriems yra buvę širdies ritmo sutrikimų arba kurie yra sirgę išemine širdies ir kraujagyslių liga.

Sunkaus viduriavimo atveju geriamųjų kontraceptikų veiksmingumas gali būti sumažėjęs, todėl, siekiant išvengti pastojimo, rekomenduojama naudotis papildomu kontracepcijos metodu (žiūrėkite informaciją apie geriamos kontracepcijos skyrimą).

Tablečių sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Prukalopridas pasižymi žemu farmakokinetinės sąveikos potencialu. Didžioji preparato dalis pašalinama nepakitusi su šlapimu (apie 60 % dozės); in vitro metabolizmas yra labai lėtas.

In vitro tyrimų su žmogaus kepenų mikrosomomomis metu gydymui reikšmingos prukaloprido koncentracijos neslopina specifinio CYP450 aktyvumo.

Nors prukalopridas gali būti silpnas P-glikoproteino (P-gp) substratas, vaistinio preparato koncentracijai atitinkant terapinį intervalą, preparatas nėra P-gp inhibitorius.

Prukaloprido poveikis kitų vaistinių preparatų farmakokinetikai

Kartu su prukalopridu vartojant eritromiciną, pastebėtas eritromicino koncentracijos plazmoje padidėjimas 30 %. Šios sąveikos mechanizmas nėra aiškus.

Prukalopridas nesukelia kliniškai reikšmingo poveikio varfarino, digoksino, alkoholio, paroksetino ar geriamųjų kontraceptikų farmakokinetikai.

Kitų vaistinių preparatų poveikis prukaloprido farmakokinetikai

Ketokonazolas (200 mg du kartus per /parą) yra stiprus CYP3A4 ir P-gp inhibitorius, padidina prukaloprido sisteminę ekspoziciją apytikriai 40 %. Šis poveikis yra pernelyg mažas ir yra kliniškai nereikšmingas. Panašaus reikšmingumo sąveikos galima tikėtis ir su kitais stipriais P-gp inhibitoriais, tokiais kaip verapamilis, ciklosporinas A ir chinidinas.

Terapinės probenecido, cimetidino, eritromicino ir paroksetino dozės įtakos prukaloprido farmakokinetikai nedaro.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo prukalopridu metu.

Nėštumas

Prukaloprido vartojimo patirties nėštumo metu yra nedaug. Klinikinių tyrimų metu stebėti savaiminio persileidimo atvejai, tačiau, esant kitiems rizikos veiksniams, sąsaja su prukalopridu lieka nežinoma. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Resolor nėštumo metu vartoti nerekomenduojama.

Žindymas

Prukalopridas išsiskiria į motinos pieną. Tačiau, vartojant Resolor terapinėmis dozėmis, poveikio žindomiems naujagimiams ar kūdikiams nesitikima. Duomenų apie vartojimą žmonėms nėra, todėl žindymo laikotarpiu Resolor vartoti nerekomenduojama.

Vaisingumas

Tyrimai su gyvūnais parodė, kad poveikio patinėlių ar patelių vaisingumui nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Resolor gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai, kadangi klinikinių tyrimų metu buvo stebimas svaigimas ir nuovargis, ypatingai pirmą gydymo parą (žr. 4.8 skyrių).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Remiantis 17 dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų tyrimų integruotos analizės duomenimis, Resolor buvo vartojamas per burną apytiksliai 3 300 pacientų, sergančių lėtiniu vidurių užkietėjimu. Iš jų daugiau nei 1 500 pacientų vartojo rekomenduojamą 2 mg per parą Resolor dozę, o maždaug 1 360 pacientų buvo gydomi 4 mg prukaloprido per parą. Dažniausios su gydymu Resolor 2 mg doze susijusios nepageidaujamos reakcijos yra galvos skausmas (17,8 %) ir virškinimo trakto simptomai (pilvo skausmas (13,7 %), pykinimas (13,7 %) ir viduriavimas (12,0 %)). Nepageidaujamos reakcijos daugiausia pasireiškia gydymo pradžioje ir paprastai, tęsiant gydymą, išnyksta per kelias dienas. Apie kitas nepageidaujamas reakcijas pranešama retkarčiais. Didžioji dalis nepageidaujamų reiškinių buvo lengvi ar vidutinio sunkumo.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau pateiktos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias duomenys gauti kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu, vartojant rekomenduojamą 2 mg dozę; dažnis suskirstytas į šias kategorijas: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo 1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki

< 1/1 000), labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Dažnis apskaičiuotas remiantis 17 dvigubai aklų placebu kontroliuojamų klinikinių tyrimų integruotą analize.

1 lentelė: Su Resolor vartojimu susijusios nepageidaujamos reakcijos

Organų sistemų klasė

Dažnio kategorija

Nepageidaujama reakcija

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos

Dažni

Sumažėjęs apetitas

sutrikimai

 

 

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni

Galvos skausmas

 

 

 

 

Dažni

Svaigulys

 

 

 

 

Nedažni

Drebulys

 

 

 

Širdies sutrikimai

Nedažni

Palpitacijos

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni

Pykinimas, viduriavimas, pilvo

 

 

skausmas

 

 

 

 

Dažni

Vėmimas, dispepsija, dujų

 

 

kaupimasis virškinimo trakte,

 

 

neįprasti žarnyno garsai

 

 

 

 

Nedažni

Kraujavimas iš tiesiosios žarnos

 

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

Nedažni

Poliakiurija

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

 

 

Nedažni

Karščiavimas, bendras

 

 

 

negalavimas

 

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Po pirmos gydymo paros dažniausios nepageidaujamos reakcijos, vartojant Resolor ir placebą pasireiškė panašiu dažniu (dažnio skirtumas tarp prukaloprido ir placebo buvo ne daugiau nei 1 %), išskyrus pykinimą ir viduriavimą, kurie vis dėlto dažniau pasireiškė vartojant Resolor, tačiau buvo mažiau išreikšti (dažnio skirtumas tarp Resolor ir placebo atitinkamai buvo 1,3 % ir 3,4 %).

Palpitacijos pasireiškė 0,7 % placebą vartojusių pacientų, 0,9 % pacientų, vartojusių 1 mg prukaloprido, 0,9 % pacientų, vartojusių 2 mg prukaloprido ir 1,9 % pacientų, vartojusių 4 mg prukaloprido. Didžioji dalis pacientų tęsė prukaloprido vartojimą. Kaip ir pasireiškus bet kuriam naujam simptomui, pacientai turi aptarti naują palpitacijos epizodą su savo gydytoju.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Tyrime su sveikais savanoriais gydymas prukalopridu buvo gerai toleruojamas skiriant pagal schemą laipsniškai didinant dozę iki 20 mg kartą per parą (10 kartų daugiau nei rekomenduojama terapinė dozė). Perdozavimas gali pasireikšti simptomais dėl perdėto žinomo farmakodinaminio prukaloprido poveikio, įskaitant galvos skausmą, pykinimą ir viduriavimą. Specifinio gydymo perdozavus Resolor nėra. Perdozavimo atveju pacientai turi būti gydomi simptomiškai ir, esant poreikiui, suteikiant palaikomąsias priemones. Netenkant daug skysčių dėl viduriavimo arba vėmimo, gali reikėti koreguoti elektrolitų pusiausvyrą.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti vaistai nuo vidurių užkietėjimo, ATC kodas – A06AX05.

Veikimo mechanizmas

Prukalopridas yra dihidrobenzofurankarboksamidas, pasižymintis prokinetiniu veikimu virškinimo trakte. Prukalopridas – selektyvus, didelio afiniteto serotonino (5-HT4) receptorių agonistas, tikriausiai tai sąlygoja jo prokinetinį poveikį. In vitro, tik mažiausiai 150 kartų viršijant afiniškumo 5-HT4 koncentraciją, stebėtas afiniškumas kitiems receptoriams. In vivo prukaloprido tyrimuose su žiurkėmis, skiriant didesnę nei 5 mg/kg dozę (apytikriai 30–70 kartų daugiau nei terapinė dozė), buvo išprovokuota hiperprolaktinemija, kurią sukėlė antagonistinis poveikis D2 receptoriams.

Šunims dėl serotonino 5-HT4 receptorių stimuliavimo, prukalopridas paveikia storosios žarnos peristaltiką: preparatas stimuliuoja proksimalinį storosios žarnos judrumą paskatina skrandžio ir dvylikapirštės žarnos peristaltiką ir pagreitina vėlyvąjį skrandžio išsituštinimą. Be to, prukalopridas sukelia didžiuosius migruojančius susitraukimus. Tai tolygu žmonių storosios žarnos masės slinkimui ir skatina defekacijos procesą. Pastebėtas poveikis šunų virškinimo traktui – jautrumas selektyviam 5-HT4 receptorių antagonistų sukeltam blokavimui: tai parodo, kad stebimas preparato poveikis pasireiškia dėl selektyvaus poveikio 5-HT4 receptoriams.

Prukaloprido farmakodinaminis poveikis buvo patvirtintas manometrijos metodu atliekant atvirą, atsitiktinių imčių, kryžminį, vertintojams aklą tyrimą su žmonėmis, kuriuos vargina lėtinis vidurių užkietėjimas. Tyrimo metu buvo tiriamas prukaloprido 2 mg ir osmosinių vidurius laisvinančių vaistinių preparatų poveikis storosios žarnos peristaltikai, vertinamiems pagal storosios žarnos aukštos amplitudės sklindančių susitraukimų (AASS, žinomų kaip didieji migruojantys susitraukimai) skaičių. Prukaloprido sukeliama prokinetinė stimuliacija, palyginti su gydymu nuo vidurių užkietėjimo osmosinio poveikio vaistiniais preparatais, padidino storosios žarnos peristaltiką, vertinamą pagal AASS skaičių, per pirmąsias 12 valandų po tiriamojo preparato pavartojimo. Šio veikimo mechanizmo klinikinė reikšmė ar nauda, lyginant su kitais vidurius laisvinančiais vaistiniais preparatais, tirtos nebuvo.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Suaugusiųjų populiacija

Resolor veiksmingumas įrodytas trijuose daugiacentriuose, randomizuotuose, dvigubai akluose, 12 savaičių trukmės placebu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo lėtinio vidurių užkietėjimo varginami tiriamieji (n=1 279 Resolor grupėje, iš kurių 1 124 – moterys ir 155 – vyrai). Kiekviename iš šių tyrimų buvo tirtos 2 mg ir 4 mg kartą per parą Resolor dozės. Pirminė vertinamoji veiksmingumo baigtis buvo dalis (%) tiriamųjų, kuriems pasiekiamas normalus tuštinimosi dažnis, apibūdinamas kaip trys ar daugiau spontaninių pilnaverčių tuštinimųsi (SPT) per savaitę, per 12 savaičių trukmės gydymo laikotarpį.

Pacienčių, kurioms vidurius laisvinančių preparatų poveikis yra nepakankamas, gydomų rekomenduojama 2 mg Resolor doze (n=458), pasiekusių vidutiniškai ≥ 3 SPT per savaitę, buvo 31,0 % (po 4 savaičių) ir 24,7 % (po 12 savaičių), lyginant su placebu, kurį vartojant tikslinis efektyvumas pasiektas atitinkamai 8,6 % (po 4 savaičių) ir 9,2 % (po 12 savaičių). Kliniškai reikšmingas pagerėjimas ≥ 1 SPT per savaitę, kuris buvo svarbiausia antrinė vertinamoji veiksmingumo baigtis, buvo pasiektas 51,0 % (po 4 savaičių) ir 44,2 % (po 12 savaičių) pacientų, vartojančių 2 mg Resolor dozę, lyginant su placebą vartojusiais pacientais, kuriems šis tikslas pasiektas atitinkamai 21,7 % (po 4 savaičių) ir 22,6 % (po 12 savaičių).

Taip pat nustatyta, kad Resolor poveikis spontaniniam pilnaverčiam tuštinimuisi (SPT) yra statistiškai pranašesnis už placebą tai pacientų daliai, kuriai per 12 savaičių gydymo laikotarpį nustatytas ≥ 1 SPT padidėjimas per savaitę. 12 savaitę 68,3 % pacientų, gydytų 2 mg Resolor, nustatytas vidutinis

≥ 1 SPT padidėjimas per savaitę, palyginti su 37,0 % placebu gydytų pacientų (p < 0,001, palyginti su placebu).

Visuose trijuose klinikiniuose tyrimuose skiriant gydymą Resolor stebėtas ženklus pagerėjimas pagal patvirtintus ir tai ligai būdingų simptomų rodiklius (PAC-SYM), įskaitant pilvo (pūtimo, diskomforto, skausmo ir spazmų), išmatų (nepilnaverčių tuštinimųsi, netikro varymo tuštintis, stanginimosi, per kietų, per mažo kiekio) ir tiesiosios žarnos (skausmingo tuštinimosi, deginimo, kraujavimo/drėskimo) simptomus, vertinamus 4 ir 12 savaitę. 4 savaitę pacientų, kuriems nustatytas ≥ 1 pagerėjimas, palyginti su pradiniu įvertinimu, pagal PAC-SYM pilvo, išmatų ir tiesiosios žarnos simptomų poskales, dalis sudarė atitinkamai 41,3 %, 41,6 % ir 31,3 % pacientų, gydytų Resolor 2 mg doze, palyginti su 26,9 %, 24,4 % ir 22,9 % pacientų, gydytų placebu. Panašūs rezultatai nustatyti 12 savaitę: atitinkamai 43,4 %, 42,9 % ir 31,7 % 2 mg Resolor doze gydytų pacientų grupėje ir 26,9 %, 27,2 % bei 23,4 % placebu gydytų pacientų grupėje (p < 0,001, palyginti su placebu).

Nustatyta didelė nauda pagal daugelį gyvenimo kokybės rodiklių, tokių kaip pasitenkinimas gydymu ir tuštinimusi, fizinis ir psichosocialinis diskomfortas ir nerimas bei susirūpinimas, kurie taip pat buvo vertinami 4 ir 12 gydymo savaitę. 4 savaitę pacientų, kuriems nustatytas ≥ 1 pagerėjimas, palyginti su pradiniu įvertinimu, pagal Paciento vidurių užkietėjimo ir pasitenkinimo gyvenimo kokybe įvertinimo poskalę (PAC-QOL), dalis sudarė atitinkamai 47,7 % pacientų, gydytų Resolor 2 mg doze, grupėje ir 20,2 % pacientų, gydytų placebu. Panašūs rezultatai nustatyti 12 savaitę: 46,9 % 2 mg Resolor doze gydytų pacientų grupėje ir 19,0 % placebu gydytų pacientų grupėje (p < 0,001, palyginti su placebu).

Be to, Resolor veiksmingumas, saugumas ir toleravimas pacientams vyrams, kuriuos vargina lėtinis vidurių užkietėjimas, buvo vertinamas 12 savaičių trukmės, daugiacentrio, atsitiktinių imčių, dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo tyrimo metu (N = 370). Tyrimo pirminė vertinamoji baigtis buvo pasiekta: statistiškai reikšmingam didesniam tiriamųjų procentui Resolor grupėje (37,9 %) pasireiškė vidutiniškiai ≥ 3 SVT per savaitę, palyginti su tiriamaisiais placebo grupėje (17,7 %) (p < 0,0001)

12 savaičių trukmės dvigubai aklo gydymo laikotarpiu.

Ilgalaikis tyrimas

Resolor veiksmingumas ir saugumas pacientams (≥ 18 metų amžiaus), sergantiems lėtiniu vidurių užkietėjimu, buvo vertinamas 24 savaičių trukmės daugiacentriame, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklame, placebu kontroliuojamame tyrime (N = 361). Pacientų, kurie per savaitę vidutiniškai ≥3 kartus spontaniškai visiškai tuštinosi (SVT) (t. y. reagavo į gydymą) 24 savaičių dvigubai aklo gydymo etapo

metu skaičius nebuvo statiškai skirtingas (p = 0,367) tarp Resolor (25,1 %) ir placebą (20,7 %) vartojusių pacientų grupių. Skirtumas tarp tyrimo grupių vidutiniško ≥3 kartų per savaitę SVT dažnio atžvilgiu nebuvo statistiškai reikšmingas 1–12 savaičių laikotarpyje; tai nesutampa su 5 kitais daugiacentriais, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklais, 12 savaičių, placebo kontroliuojamais tyrimais, kurie suaugusiems pacientams parodė preparato veiksmingumą šiame laikotarpyje. Todėl šis tyrimas laikomas nesprendžiamuoju veiksmingumo atžvilgiu. Tačiau duomenų, apimančių kitus dvigubai aklus, placebo kontroliuojamus, 12 savaičių tyrimus, visuma patvirtina Resolor veiksmingumą. Resolor saugumas šiame 24 savaičių tyrime atitiko ankstesniuose 12 savaičių tyrimuose stebėtą saugumą.

Įrodyta, kad Resolor nesukelia rikošeto fenomeno ir neskatina priklausomybės.

Išsamus QT tyrimas

Buvo atliktas išsamus QT tyrimas, siekiant įvertinti Resolor poveikį QT intervalui, skiriant terapinę (2 mg) ir didesnę nei terapinę (10 mg) dozę ir palyginant su placebo poveikiu bei teigiama kontrole. Šis tyrimas, nepriklausomai nuo preparato dozės, neparodė ženklesnio skirtumo tarp Resolor ir placebo, remiantis QT vidurkio matavimu ir „dantelių“ analize. Tai patvirtino dviejų placebu kontroliuojamų QT tyrimų rezultatai. Dvigubai akluose klinikiniuose tyrimuose nepageidaujamų su QT intervalu ir skilveliniais ritmo sutrikimais susijusių reiškinių dažnis buvo mažas ir panašus į placebo.

Vaikų populiacija

Resolor veiksmingumas ir saugumas vaikams (nuo 6 mėnesių iki 18 metų amžiaus), sergantiems funkciniu vidurių užkietėjimu, buvo vertinamas 8 savaičių trukmės dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo tyrimo metu (N = 213), po kurio buvo vertinamas atviro palyginamojo kontroliuojamo (polietilenglikoliu 4000) 24 savaičių (N = 197) trukmės tyrimo 16 savaitę. ≤ 50 kg sveriantiems vaikams iš pradžių buvo paskirta 0,04 mg/kg/per parą dozė, titruojama nuo 0,02 iki 0,06 mg/kg/per parą (iki didžiausios 2 mg paros dozes), kuri buvo sugirdyta Resolor geriamojo tirpalo pavidalu arba jį atitinkančio placebo pavidalu. > 50 kg sveriantys vaikai vartojo 2 mg per parą Resolor tablečių arba jį atitinkantį placebą.

Atsakas į gydymą buvo apibrėžtas kaip vidutiniškai ≥ 3 spontaniški tuštinimaisi (ST) per savaitę ir vidutiniškai ≤ 1 išmatų nelaikymo epizodas per 2 savaites. Tyrimo rezultatai parodė, kad veiksmingumas nesiskiria Resolor ir placebo grupėse, kuriose atsako dažnis atitinkamai sudarė 17 % ir 17,8 % (P = 0,9002). Resolor buvo gerai toleruojamas. Tiriamųjų skaičius, kuriems pasireiškė bent 1 su gydymu susijęs nepageidaujamas reiškinys (GSNR) buvo panašus gydymo Resolor grupėje

(69,8 %) ir placebo grupėje (60,7 %). Apskirtai, Resolor saugumo duomenys vaikams ir suaugusiesiems buvo tokie patys.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Prukalopridas greitai absorbuojamas; išgėrus vienkartinę 2 mg dozę, Cmax pasiekiama per 2–3 valandas. Absoliutus biologinis prieinamumas išgėrus vaistinio preparato yra > 90 %. Kartu valgomas maistas įtakos geriamo prukaloprido biologiniam prieinamumui neturi.

Pasiskirstymas

Prukalopridas plačiai pasiskirsto, jo pastovaus pasiskirstymo tūris (Vdss) yra 567 litrai. Apie 30 % prukaloprido jungiasi su plazmos baltymais.

Biotransformacija

Metabolizmas nėra pagrindinis prukaloprido pašalinimo kelias. In vitro nustatyta, kad metabolizmas žmogaus kepenyse yra labai lėtas, aptinkamas tik minimalus metabolitų kiekis. Geriamų radioaktyviais jonais žymėto prukaloprido dozių tyrimo metu nedideliais kiekiais šlapime ir išmatose aptikti septyni metabolitai. Kiekybiškai svarbiausias išsiskiriantis iš organizmo metabolitas R107504 sudarė 3,2 % ir 3,1 % dozės atitinkamai šlapime ir išmatose. Kiti šlapime ir išmatose nustatyti ir kiekybiškai įvertinti metabolitai buvo R084536 (susidaręs N-dealkilinimo būdu), sudarantis 3 %

dozės, bei produktai, susidarę hidroksilinimo (3 % dozės) ir N-oksidacijos (2 % dozės) metu. Nepakitusi veiklioji medžiaga sudarė iki 92–94 % bendrojo radioaktyvumo plazmoje. Nedidelę dalį plazmoje sudarė metabolitai R107504, R084536 ir R104065 (susidarę O-demetilinimo būdu).

Pašalinimas

Didelė dalis veikliosios medžiagos pašalinama nepakitusi (60–65 % suvartotos dozės šlapime ir maždaug 5 % išmatose). Nepakitusio prukaloprido išskyrimą per inkstus sudaro tiek pasyvi filtracija, tiek aktyvi sekrecija. Prukaloprido plazmos klirensas vidutiniškai siekia 317 ml/min. Galutinis pusinės eliminacijos laikas yra apytiksliai 1 para. Pastovi koncentracija pasiekiama per tris ar keturias paras. Vartojant 2 mg prukaloprido kartą per parą, pastovi koncentracija plazmoje svyruoja tarp minimalios ir maksimalios vertės – atitinkamai 2,5 ir 7 ng/ml. Kaupimosi dydis skiriant vaistą kartą per parą svyruoja nuo 1,9 iki 2,3. Prukaloprido farmakokinetika yra dozei proporcinga esant terapiniam intervalui ir jį viršijant (tirta iki 20 mg). Prukaloprido vartojimas kartą per parą ilgalaikio gydymo metu rodo nuo laiko nepriklausančias kinetines savybes.

Specialios pacientų grupės

Pacientų grupių farmakokinetika

Pacientų grupių farmakokinetikos tyrimai parodė, kad bendrasis prukaloprido klirensas koreliuoja su kreatinino klirensu, tačiau amžius, kūno masė, lytis ar rasė įtakos neturi.

Senyvi žmonės

Skiriant 1 mg kartą per parą, maksimali prukaloprido koncentracija plazmoje ir (AUC) senyviems žmonėms buvo nuo 26 % iki 28 % didesnė nei jaunų suaugusiųjų tiriamųjų grupėje. Tai gali būti siejama su susilpnėjusia inkstų funkcija senyviems žmonėms.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Lyginant su tiriamaisiais, kurių inkstų funkcija buvo normali, prukaloprido koncentracija plazmoje po vienkartinės 2 mg dozės buvo atitinkamai 25 % ir 51 % didesnė tiriamiesiems su lengvu

(ClCR 50-79 ml/min) ir vidutinio (ClCR 25-49 ml/min) sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu. Pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (ClCR ≤ 24 ml/min), koncentracija plazmoje buvo 2,3 karto didesnė nei sveikiems tiriamiesiems (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Apie 35 % šalinama ne pro inkstus. Atliekant nedidelį farmakokinetikos tyrimą, pacientams, kuriems buvo vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, prukaloprido Cmax ir AUC buvo vidutiniškai 10–20 % didesnė, nei sveikiems tiriamiesiems (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancegoriškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Išplėstiniai farmakologinio saugumo tyrimai, kurių metu ypatingas dėmesys skirtas širdies ir kraujagyslių sistemos rodikliams vertinti, didesnių hemodinamikos ir EKG rodiklių (QTc intervalas) pokyčių neparodė, išskyrus saikingą širdies susitraukimo dažnio ir kraujospūdžio padidėjimą, anestetikais slopinamoms kiaulėms suleidus preparato į veną. Kraujospūdžio padidėjimas pastebėtas ir sąmoningiems šunims, suleidus vaistinio preparato boliusu į veną, nors tai nebuvo pastebėta skiriant preparato anestetikais slopinamiems šunims arba šunims, kuriems tokia pati preparato koncentracija plazmoje pasiekta duodant vaisto išgerti. Po odą leidžiamo preparato toksinio poveikio naujagimiams/jaunikliams tyrimas su 7–55 dienų amžiaus žiurkėms parodė, kad nesukeliančios nepageidaujamo poveikio dozės riba buvo 10 mg/kg per parą. AUC0-24h poveikio santykis prie nesukeliančios nepageidaujamo poveikio ribos, palyginus su žmonių vaikais (vartojančiais maždaug 0,04 mg/kg per parą dozę), buvo tarp 21 ir 71, tokiu būdu buvo nustatytos tinkamo klinikinės dozės saugumo ribos.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis

Laktozė monohidratas

Mikrokristalinė celiuliozė

Koloidinis silicio dioksidas

Magnio stearatas

Tabletės plėvelė

Hipromeliozė

Laktozė monohidratas

Triacetinas

Titano dioksidas (E171)

Makrogolis

Raudonasis geležies oksidas (E172)

Geltonasis geležies oksidas (E172)

Indigokarmino aliuminio kraplakas (E132)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Aliuminio/aliuminio perforuotos vienadozės lizdinės plokštelės (pažymėtos savaitės dienos), kuriose yra 7 tabletės. Kiekvienoje pakuotėje yra 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 arba 84 x 1 plėvele dengtos tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/581/002 (28 tabletės)

EU/1/09/581/004 (7 tabletės)

EU/1/09/581/006 (14 tabletės)

EU/1/09/581/008 (84 tabletės)

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. spalio mėn. 15 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta Birželis 6, 2014

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM m. {mėnesio} DD d.}

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai