Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Savene (dexrazoxane hydrochloride) – Preparato charakteristikų santrauka - V03AF02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasSavene
ATC kodasV03AF02
Sudėtisdexrazoxane hydrochloride
GamintojasClinigen Healthcare Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Savene 20 mg/ml milteliai koncentratui ir skiediklis infuziniam tirpalui.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename buteliuke yra 500 mg deksrazoksano (589 mg deksrazoksano hidrochlorido). Po ištirpinimo 25 ml Savene skiediklio, kiekviename mililitre yra 20 mg deksrazoksano.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas:

Skiediklio buteliukas:

Kalis 98 mg/500 ml arba 5,0 mmol/l

Natris 1,61 g/500 ml arba 140 mmol/l

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai koncentratui ir skiediklis infuziniam tirpalui.

Miltelių buteliukas:

baltas arba beveik baltas liofilizatas.

Skiediklio buteliukas:

skaidrus izotoninis tirpalas (295 mOsml/l, pH apie 7,4).

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Savene yra skirtas suaugusiųjų antraciklinų ekstravazacijai gydyti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Savene turi būti skiriamas prižiūrint gydytojui, turinčiam vaistų nuo vėžio naudojimo patirties.

Dozavimas

Gydymą reikia skirti vieną kartą per dieną, 3 dienas iš eilės. Rekomenduojama dozė:

1 diena:

1000 mg/m2

2 diena:

1000 mg/m2

3 diena:

500 mg/m2

Pirmoji infuzija turi būti pradėta kuo greičiau, per pirmąsias šešias valandas nuo nelaimingo atsitikimo. Gydymas 2 ir 3 dienomis turi būti pradėtas tą pačią valandą (+/- 3 valandos) kaip ir 1 dieną.

Nėra sukaupta patirties dėl dozės sumažinimo/padidinimo arba ekstravazacijos gydymo režimo pakeitimo. Pacientams, kurių kūno paviršiaus plotas yra daugiau kaip 2 m2, vienkartinė dozė turi neviršyti 2000 mg.

Pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu

Nebuvo atlikta tyrimų su pacientais, kurių inkstų funkcija sutrikusi, todėl naudojimas tokiems pacientams nerekomenduojamas (žr. 4.4 skyrių). Dėl sutrikusios inkstų funkcijos gali sumažėti eliminacijos greitis ir pasireikšti ilgalaikis sisteminis poveikis.

Pacientai, sergantys kepenų nepakankamumu

Deksrazoksanas netirtas su pacientais, kurių kepenų funkcija sutrikusi, todėl jį vartoti tokiems pacientams nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių).

Senyvo amžiaus pacientai

Senyvo amžiaus pacientams saugumas ir veiksmingumas nenustatytas, todėl šiems pacientams nerekomenduojama vartoti deksrazoksano.

Vaikų populiacija

Savene saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų amžiaus nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Vartojimui į veną po ištirpinimo ir atskiedimo.

Nurodymai, kaip ištirpinti ir praskiesti Savene, prieš jį skiriant pateikti 6.6 skyriuje.

Nurodyta dozė turi būti vartojama intraveninės infuzijos būdu, infuzuojant 1–2 valandas į stambią galūnės veną, srityje, kuri nepažeista ekstravazacijos. Mažiausiai 15 min. prieš vartojant Savene reikia nutraukti šaldymo procedūras, pavyzdžiui, nuimti nuo pažeistos srities ledo pakuotes, kad būtų pakankama kraujotaka.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Vaisingoms moterims, nenaudojančioms kontraceptinių priemonių (žr. 4.6 skyrių).

Žindymo laikotarpiu (žr. 4.6 skyrių).

Tuo pačiu metu skiepinti geltonojo drugio vakcina (žr. 4.5 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nuolatinis stebėjimas

Po gydymo, kol problema bus išspręsta, reikia reguliariai atlikti vietinį ištyrimą.

Jeigu įtariama, kad ekstravazacija įvyko dėl kitų tuo pačiu i.v. būdu vartotų pūsles sukeliančių medžiagų, ne antraciklinų, pvz., vinkristino, mitomicino ir vinorelbino, Savene prieš šių vaistų sukeltą poveikį nebus efektyvus.

Kadangi Savene skiriamas pacientams, kuriems taikomas citotoksinis gydymas antraciklinais, todėl jo citotoksinis poveikis (ypač sukeliantis grįžtamąjį hematologinį toksiškumą, ryškiausią 11-12 dienomis) prisidės prie kitos paskirtos chemoterapijos poveikio. Todėl reikia reguliariai stebėti hematologinius rodiklius.

Kepenų ir inkstų funkcijų stebėjimas

Kadangi (ypač po didesnių kaip 1000 mg/m2 deksrazoksano dozių pavartojimo) gali pasireikšti kepenų funkcijos sutrikimas (padidėjusi transaminazių ir bilirubino koncentracija), kiekvieną kartą prieš skiriant deksrazoksaną pacientams, kuriems nustatytas kepenų funkcijos sutrikimas, rekomenduojama atlikti rutininius kepenų funkcijos tyrimus.

Kadangi dėl inkstų funkcijos sutrikimo gali sumažėti deksrazoksano eliminacijos greitis, reikia stebėti, ar pacientams su jau esamu inkstų funkcijos nepakankamumu nepasireiškia hematologinio toksiškumo požymiai.

Anafilaksinės reakcijos

Anafilaksinės reakcijos, įskaitant angioneurozinę edemą, odos reakcijas, bronchų spazmus, kvėpavimo sutrikimus, hipotenziją ir sąmonės netekimą, pasireiškė pacientams, gydomiems deksrazoksanu ir antraciklinais (žr. 4.8 skyrių). Prieš skiriant vaistą reikia atidžiai išnagrinėti paciento alerginių reakcijų į deksrazoksaną istoriją (žr. 4.3 skyrių).

Kalio ir natrio kiekis

Savene skiediklyje yra kalio (98 mg/500 ml). Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi, arba pacientai, besilaikantys sumažinto kalio kiekio dietos, turi į tai atsižvelgti. Kalio koncentracija pacientų, kuriems yra hiperkalemijos rizika, plazmoje turi būti atidžiai stebima. Savene skiediklyje taip pat yra natrio (1,61 g/500 ml), kuris gali būti kenksmingas pacientams, kontroliuojantiems natrio kiekį savo dietoje.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kontraindikuotina vartoti kartu su:

geltonojo drugio vakcina – mirtinos generalizuotos vakcininės ligos rizika (žr. 4.3 skyrių).

Nerekomenduojama vartoti kartu su:

Kitomis gyvomis susilpnintomis vakcinomis – sisteminės, galimai mirtinos ligos rizika. Ši rizika padidėja asmenims, kurių imunitetas jau yra nusilpęs dėl esamos ligos. Naudokite inaktyvintas vakcinas, jei tokių yra (poliomielito) (žr. 4.4 skyrių).

Pacientai, kuriems paskirtas deksrazoksanas antraciklinų sukeltai ekstravazacijai gydyti, neturi vartoti dimetilsulfoksido (DMSO) (žr. 5.3 skyrių).

Fenitoinu – vartojant citotoksinius vaistinius preparatus gali sumažėti fenitoino absorbcija, todėl gali paūmėti traukuliai. Deksrazoksano nerekomenduojama vartoti kartu su fenitoinu.

Atsargiai vartoti kartu su:

ciklosporinu, takrolimuzu – didesnė imunosupresija su limfoproliferacinės ligos rizika.

Sąveika, būdinga visiems citotoksiniams vaistams:

dėl didesnės trombų susidarymo rizikos pacientai, sergantys piktybinėmis ligomis, dažnai gydomi antikoaguliantais. Pacientus, kurie gydomi antikoaguliantais, reikia stebėti dažniau, nes gali įvykti citotoksinių medžiagų sąveika su geriamaisiais antikoaguliantais;

Nuo deksrazoksano gali padidėti chemoterapijos ciklo, kurio metu įvyko nelaimingas atsitikimas, sukeltas toksiškumas, todėl reikia atidžiai stebėti hematologinius parametrus (žr. 4.4. skyrių).

Deksrazoksanui būdinga sąveika:

ištyrus penkis pagrindinius citochromo P450 izofermentus – CYP1A, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ir CYP3A4 – nei vienas iš jų nebuvo inhibuotas deksrazoksano.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys / vyrų ir moterų kontracepcija

Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo metu ir nedelsdamos pranešti savo gydytojui, jeigu pastoja (žr. 4.3 skyrių).

Kadangi deksrazoksanas pasižymi mutageniniu poveikiu, vyrams, gydomiems deksrazoksanu, nepatariama gydymo metu ir iki trijų mėnesių laikotarpiu po gydymo pradėti vaiko ir (arba) jie šiuo laikotarpiu turi naudoti kontraceptines priemones.

Nėštumas

Duomenų apie deksrazoksano vartojimą nėštumo metu nėra. Skiriant deksrazoksaną nėščioms moterims gali būti pakenkta vaisiui. Turima nedaug ikiklinikinių duomenų apie reprodukcinį toksiškumą (žr. 5.3 skyrių). Jei nėra aiškios būtinybės, deksrazoksano negalima skirti nėščioms moterims.

Žindymas

Nežinoma, ar deksrazoksanas yra išskiriamas su motinos pienu. Dėl galimų sunkių nepageidaujamų reakcijų, kurias gali sukelti deksrazoksanas žindomiems kūdikiams, Savene vaistiniu preparatu gydomos motinos turi nutraukti žindymą (žr. 4.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Keliems pacientams, dalyvavusiems Savene tyrimuose TT01 ir TT02, pasireiškė galvos svaigulys, mieguistumas ir sinkopė (žr. 4.8 skyrių). Deksrazoksanas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Remiantis paskelbtais pranešimais, kuriuose pateikta informacija apie daugiau nei 1000 pacientų, nustatyta, kad priklausomai nuo dozės pasireiškia nepageidaujamos reakcijos. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos yra pykinimas/vėmimas, kaulų čiulpų supresija (neutropenija, trombocitopenija), injekcijos vietos reakcijos, viduriavimas, stomatitas ir padidėjusi kepenų transaminazių koncentracija (ALT/AST). Visos nepageidaujamos reakcijos greitai praeina.

Toliau pateikta informacija pagrįsta dviem klinikiniais Savene, paskirto pacientams, kuriems nustatyta ekstravazacija ir kuriems jau atliekami gydymo chemoterapinėmis medžiagomis ciklai, tyrimais TT01 ir TT02.

Nepageidaujamos reakcijos buvo tos, kurios paprastai pasireiškia taikant standartinę chemoterapiją ir kartu su deksrazoksanu: pykinimas/vėmimas – maždaug trečdaliui pacientų, neutropenija ir trombocitopenija – maždaug pusei pacientų, daug rečiau – padidėjusi kepenų fermentų koncentracija (ALT/AST).

Žemiau išvardytos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos dviejų klinikinių tyrimų metu.

Nepageidaujamų reakcijų, kurios yra susijusios arba gali būti susijusios su gydymu, dažnumas (MedDRA) TT01 ir TT02 tyrimų metu (n=80 pacientų)

(Atkreipkite dėmesį, kad kraujo ir limfinės sistemos sutrikimų skaičius yra nurodytas atskiroje laboratorinių tyrimų lentelėje)

Praneštos nepageidaujamos reakcijos yra išvardytos pagal šį jų dažnumą:

Labai dažnos (≥ 1/10)

Dažnos (nuo > 1/100 iki < 1/10)

Nedažnos (nuo ≥1/1000 iki <1/100)

Retos (nuo ≥1/10 000 iki <1/1000)

Labai retos (<1/10 000)

Organų sistemų klasės

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

Infekcijos ir infestacijos

Labai dažnas

Pooperacinė infekcija

 

Dažnas

Infekcija

 

 

Neutropeninė infekcija

Imuninės sistemos sutrikimai

Nežinomas

Anafilaksinės reakcijos

 

Nežinomas

Padidėjęs jautrumas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Dažnas

Apetito sumažėjimas

Nervų sistemos sutrikimai

Dažnas

Galvos svaigimas

 

 

Jutimo praradimas

 

 

Sinkopė

 

 

Tremoras

Kraujagyslių sutrikimai

Dažnas

Flebitas

 

 

Paviršinis tromboflebitas

 

 

Galūnės venų trombozė

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir

Dažnas

Dusulys

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

 

Pneumonija

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažnas

Pykinimas

 

 

 

Organų sistemų klasės

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

Infekcijos ir infestacijos

Labai dažnas

Pooperacinė infekcija

 

Dažnas

Infekcija

 

 

Neutropeninė infekcija

Imuninės sistemos sutrikimai

Nežinomas

Anafilaksinės reakcijos

 

Nežinomas

Padidėjęs jautrumas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Dažnas

Apetito sumažėjimas

Nervų sistemos sutrikimai

Dažnas

Galvos svaigimas

 

 

Jutimo praradimas

 

 

Sinkopė

 

 

Tremoras

Kraujagyslių sutrikimai

Dažnas

Flebitas

 

 

Paviršinis tromboflebitas

 

 

Galūnės venų trombozė

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir

Dažnas

Dusulys

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

 

Pneumonija

 

Dažnas

Vėmimas

 

 

Viduriavimas

 

 

Stomatitas

 

 

Sausumas burnoje

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažnas

Alopecija

 

 

Niežulys

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio

Dažnas

Mialgija

sutrikimai

 

 

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažnas

Kraujavimas iš makšties

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos

Labai dažnas

Skausmas injekcijos vietoje

pažeidimai

 

 

 

 

Karščiavimas

 

 

Flebitas injekcijos vietoje

 

 

 

 

 

Injekcijos vietos paraudimas

 

 

 

 

Dažnas

Nuovargis

 

Injekcijos vietos sukietėjimas

 

 

 

 

 

Injekcijos vietos patinimas

 

 

 

 

 

Periferinė edema

 

 

 

 

 

Mieguistumas

Tyrimai

Dažnas

Svorio sumažėjimas

Sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų

Dažnas

Žaizdos komplikacijos

komplikacijos

 

 

 

 

 

Laboratorinių pakitimų dažnumas TT01 ir TT02 tyrimų metu (n=80 pacientų)

 

Pacientų skaičius su

 

CTC 3-4 laipsnis

 

didesne, nei pradinė,

 

 

 

Laboratorinis tyrimas

reikšme

N

 

%

Hemoglobinas

 

2,5%

Leukocitai

 

45,0%

Neutrofilai

 

46,2%

Trombocitai

 

21,3%

Natris (hipo-)

 

6,3%

Kalis (hipo-)

 

2,5%

Kalis (hiper-)

 

0,0%

Šarminė fosfatazė

 

0,0%

Bilirubinas

 

1,3%

AST

 

3,5%

ALT

 

3,9%

Kreatininas

 

2,6%

Laktato dehidrogenazė

 

0,0%

Bendras kalcis (hipo-)

 

7,1%

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo požymiai ir simptomai dažniausiai būna leukopenija, trombocitopenija, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, odos reakcijos ir alopecija. Gydymas turi būti simptominis.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: detoksikuojančios medžiagos antineoplastinėms medžiagoms, ATC kodas – V03AF02

Literatūroje yra aprašytos dvi farmakodinaminės deksrazoksano savybės:

1.antraciklinų kardiotoksiškumo prevencija;

2.antineoplastinis poveikis.

Veikimo mechanizmas

Pagrindiniai deksrazoksano veikimo mechanizmai yra du:

1.geležies, ypač per atviro žiedo metabolitus, chelatinimas sumažina nuo geležies priklausomų laisvųjų radikalų sukeltą oksidacinį stresą, susijusį su antraciklinų sukeltu kardiotoksiškumu;

2 topoizomerazės II inhibicija.

Nėra žinoma kokiu mastu kiekvienas iš šių mechanizmų prisideda prie prevencinio audinių destrukcijos, atsirandančios po antraciklinų ekstravazacijos, poveikio.

Kaip nustatyta kelių tyrimų metu, tikriausiai dėl chelatinimo savybės padidėja geležies ir cinko išskyrimas su šlapimu ir sumažėja kalcio koncentracija serume.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Klinikinė Savene (deksrazoksano) programa buvo sudaryta iš dviejų atvirų, vieno atsako, daugiacentrinių tyrimų.

Kiekvieno tyrimo tikslas buvo ištirti intraveninio Savene veiksmingumą apsaugant audinius nuo pažeidimo dėl atsitiktinės antraciklinų ekstravazacijos, taip apsaugant pacientus nuo rutiniškai taikomos chirurginės pažeistų audinių ekscizijos.

Kadangi ši būklė yra labai reta, palyginimui galėjo būti naudojami tik istoriniai duomenys (parodantys chirurginių intervencijų dažnį 35-50%, vienoje šalyje 100% biopsija patvirtintais atvejais).

Abiejuose tyrimuose dozavimo režimas buvo vienodas. Gydymas Savene turėjo būti pradėtas per 6 valandas nuo įvykio ir kartojamas po 24 ir 48 valandų. Pirmoji ir antroji dozės buvo 1000 mg/m2, trečioji – 500 mg/m2.

Įtraukimo į tyrimo dalies, kai tirtas veiksmingumas, sąlyga buvo ta, kad antraciklinų ekstravazacija būtų patvirtinta fluorescentine mikroskopija vienoje ar daugiau biopsijų.

Veiksmingumo tyrime nebuvo vertinami pacientai, kuriems ekstravazacija pasireiškė dėl centrinės venos kateterių (angl. central venous access device – CVAD).

Su pacientais, kuriems pasireiškė > 1 laipsnio pagal įprastinio toksiškumo kriterijus (CTC) neutropenija ir trombocitopenija, klinikiniai tyrimai nebuvo atliekami.

TT01 tyrime dalyvavo ir buvo gydyti Savene preparatu 23 pacientai. Aštuoniolikai pacientų buvo vertintas veiksmingumas ir saugumas, kitiems penkiems pacientams – tik toksiškumas. Nei vienam pacientui neprireikė chirurginės intervencijos.

TT02 tyrime buvo pradėti tirti 57 pacientai, kurie gavo pirmąją Savene preparato dozę. Veiksmingumas patikrintas 36 pacientams. Tik vienam iš 36 pacientų prireikė chirurginės intervencijos.

Abiejuose tyrimuose pacientai vartojo antraciklinus. Apskritai, dažniausiai vartotas antraciklinas buvo epirubicinas (56 % pacientų).

Abiejuose tyrimuose gydymas deksrazoksanu apsaugojo nuo nekrozės išsivystymo, sudarė sąlygas daugeliui pacientui (70,4 %) toliau tęsti vėžio gydymą pagal numatytą planą, bei sumažino pasekmių pasireiškimą (stebėta tik keletas nesunkių ilgalaikių pasekmių).

5.2Farmakokinetinės savybės

Savene turi būti skiriamas tik intraveniniu būdu.

Pasiskirstymas

Bibliografiniai duomenys rodo, kad po intraveninio pavartojimo deksrazoksano kinetika serume vyksta pagal atvirą dviejų skyrių modelį nepriklausomai nuo režimo ir dozės. Sąlyginiai pasiskirstymo tūriai yra 0,13-1,3 l/kg (vidutinė reikšmė 0,49 l/kg). Pasiskirstymo tūris nepriklauso nuo dozės. AUC buvo proporcingi dozei. Pasiskirstymas audiniuose yra greitas, didžiausi nepakitusio pirminio junginio ir hidrolizuotos medžiagos kiekiai aptinkami kepenyse ir inkstuose. Apie 2% deksrazoksano yra susijungę su baltymais.

Biotransformacija

Deksrazoksanas praeina intraląstelinę hidrolizę pirmiausia susidarant jo dviem vieno žiedo atviriems tarpiniams junginiams (B ir C), tada dviejų žiedų atvirai formai (ADR-925), kurios struktūra panaši į EDTA ir kuri yra stiprus geležies bei dvivalenčių katijonų, tokių kaip kalcio jonai, chelantas.

Eliminacija

Deksrazoksano eliminacijos kinetika yra dviejų fazių. Pradinis pusinis eliminacijos periodas (alfa) yra 0,18-1 val. (vidutinis dydis 0,34 val.), galutinės pusinis eliminacijos periodas - 1,9-9,1 val. (vidutinis dydis 2,8 val.). Su šlapimu išskiriama 34-60% nepakitusio deksrazoksano. Sisteminis klirensas nepriklauso nuo dozės. Metabolitų farmakokinetika nustatyta remiantis vienintelio tyrimo, kuriame dalyvavo 5 pacientai, duomenimis. Vidutinis vieno žiedo atviro metabolito B ir metabolito C pusinis eliminacijos periodas atitinkamai yra 0,9-3,9 val. (n=5) ir 0,5-0,8 val. (n=3). Dviejų žiedų atviro metabolito ADR-925 pusinis eliminacijos periodas literatūroje nenurodomas. Yra duomenų, kad po 1500 mg/m2 infuzijos per 15 min. ADR-925 koncentracija padidėja tris kartus ir išlieka santykinai pastovi plato fazėje 4 valandas, po to sumažėja apytiksliai per pusę po 24 val. Pacientams su sumažėjusiu kreatinino klirensu gali būti sumažėjęs ir deksrazoksano bei metabolito klirensas.

Deksrazoksano in vitro tyrimų žmogaus mikrosomose, duomenimis, deksrazoksanas yra labai stabilus, tad žymus metabolizmas per citochromo P450 sistemą nėra tikėtinas.

Nėra pakankamai duomenų, kuriais remiantis būtų galima daryti neabejotinas išvadas apie esminius farmakokinetinius faktorius, tokius kaip amžius, lytis, rasė ir svoris. Farmakokinetiniai svyravimai tarp individų ir to paties individo organizme sistemiškai tirti nebuvo. Remiantis ribotu pacientų skaičiumi, tarpindividinis pagrindinių farmakokinetinių parametrų svyravimas, apskaičiuotas kaip variacijų koeficientas (CV %), buvo apytiksliai 30 %.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Deksrazoksanas pasižymi mutageniniu poveikiu. Kancerogeninis deksrazoksano poveikio stiprumas nebuvo tirtas, tačiau pranešta, kad razoksanas (raceminis deksrazoksano ir levrazoksano mišinys) buvo susijęs su antriniu piktybinio vėžio išsivystymu pelėms (limfoidinės sistemos neoplazmos) ir žiurkėms (gimdos karcinomos) po to, kai buvo skirtas ilgą laiką. Abu šie poveikiai yra tikėtini šiai junginių klasei.

Pakartotinės dozės toksiškumo tyrimai parodė, kad pirminiai organai taikiniai yra audiniai, kuriuose vyksta greitas ląstelių dalijimasis: kaulų čiulpai, limfoidinis audinys, sėklidės ir virškinimo traktas. Taigi dažnai pasitaiko mielosupresija. Akivaizdus poveikis buvo didesnis skiriant nuolat nei ūmiai. Toksiškumas kombinacijoje su doksorubicinu buvo papildomas, ne sinergistinis.

Giminingas razoksanas buvo embriotoksiškas pelėms, žiurkėms ir triušiams, taip pat teratogeniškas žiurkėms ir pelėms.

Kai pelės su eksperimentine daunorubicino ekstravazacija buvo gydomos deksrazoksanu, sistemiškai kombinuojant gydymą DMSO vietiškai daunorubicinu pažeistose odos vietose, 67% pelių išsivystė mažos odos žaizdelės, tuo tarpu kitoje pelių grupėje monoterapija deksrazoksanu visiškai apsaugojo nuo daunorubicino sukeltos odos nekrozės išsivystymo. Taigi dimetilsulfoksido (DMSO) neturi vartoti pacientai, kuriems skirtas deksrazoksanas antraciklinų ekstravazacijai gydyti.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Miltelių buteliukas

Nėra

Skiediklio buteliukas

Natrio chloridas

Kalio chloridas

Magnio chlorido heksahidratas

Natrio acetato trihidratas

Natrio gliukonatas

Natrio hidroksidas

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Milteliai ir skiediklis:

3 metai.

Po ištirpinimo ir atskiedimo:

Cheminis ir fizinis stabilumas, būtinas tinkamumui vartoti, išlieka 4 valandas laikant 2 - 8°C temperatūroje.

Mikrobiologiniu požiūriu produktas turi būti panaudotas iš karto.

Jeigu jis nenaudojamas iš karto, už laikymo trukmę ir sąlygas, kurių metu bus išlaikytas tinkamumas vartoti, atsako vartotojas; tai neturėtų viršyti 4 valandų 2 – 8°C temperatūroje.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Buteliukus reikia laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Laikymo sąlygas po vaistinio preparato ištirpinimo ir atskiedimo žr. 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Savene milteliai:

Gintaro spalvos I tipo 36 ml stiklinis buteliukas su kamščiu, pagamintu iš chlorbutilo gumos, su atspaudžiamu arba nuplėšiamu dangteliu.

Savene skiediklis:

500 ml tirpalas buteliukuose, pagamintuose iš I tipo (Ph.Eur.) stiklo.

Pakuočių dydžiai:

Savene pateikiamas kaip skubios pagalbos rinkinys, kuriame yra 10 buteliukų su Savene milteliais ir 3 buteliukai Savene skiediklio.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieš infuziją Savene miltelius reikia ištirpinti 25 ml Savene skiediklio, kad 1 ml sterilaus vandens būtų 20 mg deksrazoksano koncentracija. Koncentratas yra šiek tiek gelsvas. Koncentratas turi būti toliau skiedžiamas likusiu Savene skiedikliu.

Tirpinimo ir skiedimo metu reikia laikytis atsargumo priemonių, taip pat turi būti paisoma įprastinių tinkamo citotoksinių medicininių produktų naudojimo procedūrų. Vaistinio preparato neturėtų ruošti besilaukiančios darbuotojos. Rekomenduojama naudoti pirštines ir kitokią apsauginę aprangą, kad medžiaga nepatektų ant odos. Buvo pranešta apie odos reakcijas ant odos patekus deksrazoksanui. Jeigu milteliai arba tirpalas pateko ant odos arba gleivinių, tučtuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/06/350/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2006 m. liepos mėn. 28 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta: 2011 m. liepos mėn. 18 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai