Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – ženklinimas - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasSimbrinza
ATC kodasS01EC54
Sudėtisbrinzolamide / brimonidine tartrate
GamintojasNovartis Europharm Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

5 ml BUTELIUKO KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

SIMBRINZA 10 mg/2 mg/ml akių lašai (suspensija)

Brinzolamidas/brimonidino tartratas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml suspensijos yra 10 mg brinzolamido ir 2 mg brimonidino tartrato

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, propilenglikolis, karbomeras 974P, boro rūgštis, manitolis, natrio chloridas, tiloksapolis, vandenilio chlorido rūgštis ir (arba) natrio hidroksidas (pH koreguoti) bei išgrynintas vanduo

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (suspensija)

1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą gerai pakratyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmesti po pirmojo atidarymo praėjus 4 savaitėms.

Atidaryta:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

simbrinza

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1.Vaistinio preparato pavadinimas ir vartojimo būdas (-ai)

SIMBRINZA 10 mg/2 mg/ml akių lašai

Brinzolamidas/brimonidino tartratas

Vartoti ant akių

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai