Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – ženklinimas - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasStayveer
ATC kodasC02KX01
Sudėtisbosentan monohydrate
GamintojasMarklas Nederlands BV   

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ SU 56 IR 112 TABLEČIŲ

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ / LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

STAYVEER 62,5 mg plėvele dengtos tabletės

Bozentanas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 62,5 mg bozentano (monohidrato pavidalu)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

112 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

7.KITAS (- I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM-mm}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO ARBA JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

STAYVEER 62,5 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ SU 56 IR 112 TABLEČIŲ

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ / LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

STAYVEER 125 mg plėvele dengtos tabletės

Bozentanas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 125 mg bozentano (monohidrato pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

112 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM-mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO ARBA JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

STAYVEER 125 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ SU 56 TABLETĖMIS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ IR FLAKONO ETIKETĖ/ FLAKONAI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

STAYVEER 62,5 mg plėvele dengtos tabletės

Bozentanas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 62,5 mg bozentano (monohidrato pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

7. KITAS (- I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Nenurykite sausiklio

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM-mm}

Suvartokite per 30 dienų nuo pirmo atidarymo

Atidarymo data:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO ARBA JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/832/005

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

STAYVEER 62,5 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ SU 56 TABLETĖMIS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ IR FLAKONO ETIKETĖ/ FLAKONAI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

STAYVEER 125 mg plėvele dengtos tabletės

Bozentanas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 125 mg bozentano (monohidrato pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Nenurykite sausiklio

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM-mm}

Suvartokite per 30 dienų nuo pirmo atidarymo

Atidarymo data:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO ARBA JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/832/006

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

STAYVEER 125 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

STAYVEER 62,5 mg tabletės

Bozentanas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Marklas Nederland BV

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM-mm}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

STAYVEER 125 mg tabletės

Bozentanas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Marklas Nederland BV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM-mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

PACIENTO ĮSPĖJAMOJI KORTELĖ

((Priekinis viršelis))

((Galinis viršelis))

 

 

Svarbi saugumo įspėjamoji informacija pacientams, vartojantiems

Kontracepcija

 

 

 

 

 

vaistą STAYVEER (bozentaną)

 

Ar šiuo metu vartojate kontraceptikus?

Šioje kortelėje yra svarbi informacija apie vaistą STAYVEER. Prieš pradėdami

 

 

Taip

Ne

gydytis STAYVEER, prašome įdėmiai perskaityti šią kortelę.

 

Jei taip, parašykite jų pavadinimus čia:

Jūsų vardas, pavardė ______________________________________________

 

______________________________________________

Vaistą išrašęs gydytojas ______________________________________

______________________________________________

Jei turite klausimų dėl preparato STAYVEER, klauskite gydytojo.

Kito vizito pas savo gydytoją ar ginekologą metu šią kortelę turėkite su savimi

 

Marklas Nederland BV

ir jis (ji) Jums patars, ar Jums reikia naudotis papildomomis arba

 

alternatyviomis kontracepcijos priemonėmis.

 

 

 

 

 

((Vidinė dalis 1))

((Vidinė dalis 2))

 

 

Jeigu esate vaisingo amžiaus moteris, įdėmiai perskaitykite šį

Kepenų veiklą rodantis kraujo tyrimas

 

puslapį.

Kai kurių vaistą STAYVEER vartojančių pacientų kepenų veiklos tyrimas

Nėštumas

Vaistas STAYVEER gali pakenkti vaisiaus vystymuisi, todėl vartoti

parodė nukrypimus nuo normos. Gydymosi vaistu STAYVEER metu Jūsų

STAYVEER nėštumo metu draudžiama, be to, vartojant STAYVEER

gydytojas, norėdamas patikrinti kepenų veiklą, paskirs Jums reguliarius kraujo

draudžiama pastoti.

tyrimus.

 

 

Dar daugiau, jeigu Jūs sergate plautine hipertenzija, nėštumas gali labai

Nepamirškite kas mėnesį atlikti Jums paskirto kepenų veiklą rodančio

pasunkinti Jūsų ligos simptomus. Jei įtariate, kad galite būti nėščia, pasakykite

savo gydytojui arba ginekologui.

kraujo tyrimo.

 

 

Kontracepcija

Padidinus dozę, po 2 savaičių bus atliekamas papildomas tyrimas.

Hormoninės kontracepcijos metodai, tokie kaip geriamieji kontraceptikai arba

Pirmo kasmėnesinio tyrimo data: _________________________________

kontraceptinės tabletės, hormonų injekcijos, implantai ar kontraceptiniai

Kasmėnesinių kepenų veiklą rodančių kraujo tyrimų tvarkaraštis

pleistrai, vaistą STAYVEER vartojančių moterų patikimai nuo nėštumo

 

 

 

neapsaugo. Papildomai prie hormoninės kontracepcijos Jūs turite vartoti

Sau ______

Geg ______

Rgs _____

barjerines kontraceptines priemones, tokias kaip prezervatyvą, diafragmą ar

 

 

 

makšties kempinę. Būtinai aptarkite visus Jums rūpimus klausimus su savo

Vas ______

Bir ______

Spa _____

gydytoju arba savo ginekologu. Užpildykite kitoje šios kortelės pusėje esančius

 

 

 

klausimus ir kitą kartą atsineškite ją pas savo gydytoją ar ginekologą.

Kov ______

Lie ______

Lap ____

Prieš pradėdama gydytis vaistu STAYVEER ir kiekvieną gydymo mėnesį Jūs

Bal ______

Rgp ______

Gru _____

turite atlikti nėštumo testą, netgi tuo atveju, jeigu manote nesanti nėščia.

 

 

 

Pirmo kasmėnesinio testo data_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai