Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Preparato charakteristikų santrauka - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTaltz
ATC kodasL04
Sudėtisixekizumab
GamintojasEli Lilly Nederland B.V.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Taltz 80 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename užpildytame švirkšte 1 mililitre tirpalo yra 80 mg iksekizumabo.

Iksekizumabas yra rekombinacinis humanizuotas monokloninis antikūnas, pagamintas kiniškojo

žiurkėno kiaušidžių (angl., chinese hamster ovary [CHO]) ląstelėse.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte (injekcija).

Tirpalas yra skaidrus, bespalvis ar šiek tiek gelsvas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Taltz skirtas gydyti suaugusiems pacientams, kuriems yra diagnozuota vidutinio sunkumo ar sunki paprastoji žvynelinė, kuriems skirtina sisteminė terapija.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Taltz skiriamas vartoti vadovaujant ir prižiūrint gydytojui, turinčiam žvynelinės diagnozavimo ir gydymo patirties.

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra 160 mg injekcija po oda (dvi 80 mg injekcijos) 0 savaitę, vėliau – 80 mg (viena injekcija) 2-ąją, 4-ąją, 6-ąją, 8-ąją, 10-ąją ir 12-ąją savaitėmis, palaikomoji dozė yra 80 mg (viena injekcija) kas 4 savaites.

Reikėtų apsvarstyti, ar tikslinga toliau vartoti šį vaistinį preparatą pacientams, kuriems nėra atsako po 16-20 gydymo savaičių. Kai kurių pacientų, kuriems iš pradžių pasireiškia tik dalinis atsakas, būklė gydant ilgiau kaip 20 savaičių pagerėjo.

Senyviems pacientams (≥ 65 metų)

Dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Duomenys apie asmenis, kuriems yra ≥ 75 metų, yra riboti.

Pacientams, kuriems yra inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas

Taltz vartojimas šios populiacijos pacientams netirtas. Dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vaikų populiacija

Taltz saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra.

Nėra aktualių Taltz vartojimo indikacijų jaunesniems kaip 6 metų vaikams, gydant vidutinio sunkumo ar sunkią paprastąją žvynelinę.

Vartojimo metodas

Leisti po oda

Taltz yra suleidžiamas injekcijos po oda būdu. Injekcijos vietas galima keisti. Jeigu galima, reikėtų vengti suleisti vaistinį preparatą žvynelinės pažeistose odos srityse. Tirpalo (švirkšto) negalima kratyti.

Tinkamai apmokius, kaip suleisti vaistinį preparatą po oda, pacientai Taltz gali susileisti patys, jeigu gydytojas nusprendžia, kad tai yra tikslinga. Vis dėlto, gydytojas turi užtikrinti tinkamą pacientų stebėjimą. Pakuotės lapelyje yra pateiktos išsamios vartojimo instrukcijos.

4.3Kontraindikacijos

Sunkus padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Kliniškai reikšmingos aktyvios infekcinės ligos (pvz., aktyvi tuberkuliozė, žr. 4.4 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Infekcinės ligos

Gydymas Taltz yra susijęs su infekcinių ligų, pavyzdžiui, viršutinių kvėpavimo takų infekcinių ligų, burnos kandidamikozės, konjunktyvito ir grybelių sukeltų infekcinių ligų (dermatofitijų) padažnėjimu

(žr. 4.8 skyrių).

Taltz reikia atsargiai vartoti pacientams, sergantiems kliniškai reikšminga lėtine infekcine liga. Jeigu pasireiškia tokia infekcinė liga, reikia atidžiai stebėti pacientą ir nutraukti Taltz vartojimą, jeigu paciento organizmas nereaguoja į įprastą gydymą arba infekcija sunkėja. Taltz vartojimo atnaujinti negalima tol, kol infekcinė liga neišgydoma.

Taltz negalima vartoti pacientams, sergantiems aktyvia tuberkulioze (TB). Reikia apgalvotai skirti gydymą nuo TB, prieš pradedant vartoti Taltz pacientams, kuriems yra diagnozuota latentinė TB.

Padidėjęs jautrumas

Buvo pranešta apie sunkias padidėjusio jautrumo reakcijas, įskaitant kai kuriuos angioneurozinės edemos, dilgėlinės ir retų vėlyvųjų (praėjus 10-14 parų po injekcijos) padidėjusio jautrumo reakcijų atvejus, įskaitant išplitusią dilgėlinę, dusulį ir antikūnų titrų padidėjimą. Jeigu pasireiškia sunki padidėjusio jautrumo reakcija, reikia nedelsiant nutraukti Taltz vartojimą ir pradėti atitinkamą gydymą.

Uždegiminė žarnų liga

Buvo pranešta apie pirmą kartą diagnozuotos Krono ligos arba jos paūmėjimo ir opinio kolito atvejus. Reikia būti atsargiems, skiriant Taltz vartoti pacientams, sergantiems uždegimine žarnų liga, įskaitant Krono ligą bei opinį kolitą, ir pacientus atidžiai stebėti.

Imunizacija

Taltz negalima vartoti kartu su gyvomis vakcinomis. Duomenų apie atsaką į gyvas vakcinas nėra.

Duomenų apie atsaką į inaktyvintas vakcinas nepakanka (žr. 5.1 skyrių).

Pagalbinės medžiagos

Šio vaistinio preparato 80 mg dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Taltz saugumas vartojant kartu su kitais imuninės sistemos funkciją moduliuojančiais vaistiniais preparatais ar fototerapija nebuvo tirtas.

Oficialių vaistinių preparatų sąveikos tyrimų in vivo neatlikta. Pranešimų apie tai, kad IL-17 keistų CYP450 izofermentų funkcijas, negauta. Vis dėlto, padidėjusios citokinų koncentracijos lėtinio uždegimo atveju slopina kai kurių CYP450 izofermentų gamybą. Taigi, priešuždegiminis gydymas, pavyzdžiui, IL-17A inhibitoriumi iksekizumabu, gali normalizuoti CYP450 izofermentų aktyvumą ir dėl to mažinti vaistinių preparatų, kurių metabolizmą veikia CYP450 izofermentai, ekspoziciją. Todėl negalima paneigti kliniškai reikšmingo poveikio CYP450 substratams, kurių terapinis indeksas yra mažas ir kurių dozę reikia individualiai keisti (pvz., varfarino). Pradėjus pacientų, jau vartojančių tokius vaistinius preparatus, gydymą iksekizumabu, reikia vykdyti apgalvotą terapinę stebėseną.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Vaisingo amžiaus moterys gydymo metu ir ne trumpiau kaip 10 savaičių po gydymo turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumas

Duomenų apie iksekizumabo vartojimą nėštumo metu nepakanka. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar vystymuisi po gimdymo neparodė (žr. 5.3 skyrių). Imantis atsargumo priemonių, geriausia nevartoti Taltz nėštumo metu.

Žindymas

Nežinoma, ar iksekizumabas išsiskiria į motinos pieną ir ar nurytas yra absorbuojamas į sisteminę kraujotaką. Vis dėlto, maži iksekizumabo kiekiai išsiskyrė į cynomolgus beždžionių pieną. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą ar nutraukti gydymą Taltz.

Vaisingumas

Iksekizumabo poveikis žmogaus vaisingumui netirtas. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio vaisingumui neparodė (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Taltz gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą (NRV), apie kurias buvo pranešta dažniausiai, buvo reakcijos injekcijos vietoje ir viršutinių kvėpavimo takų infekcinės ligos (dažniausiai nazofaringitas).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Klinikinių tyrimų metu pasireiškusios NRV yra išvardytos pagal MedDRA organų sistemų klases

(1 lentelė). Kiekvienos organų sistemų klasės NRV yra suklasifikuotos pagal dažnį, pirmiau nurodant dažniau pasireiškusias reakcijas. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos yra išvardytos mažėjančio sunkumo tvarka. Be to, NRV dažnis nurodytas, naudojant tokius sutrikimų dažnio apibūdinimus: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki

< 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000).

Vykdant klinikinio vystymo programą, Taltz iš viso buvo gydyti 4 204 paprastąja žvyneline sergantys pacientai. Iš jų, 2 190 žvyneline sergančių pacientų vartojo Taltz ne trumpiau kaip vienerius metus, o tai reiškia 3 531 paciento metų ekspoziciją.

Trijų III fazės placebu kontroliuojamųjų paprastosios žvynelinės gydymo tyrimų duomenys buvo analizuojami bendrai, kad būtų galima įvertinti iksekizumabo, palyginti su placebu, saugumą iki 12 savaičių nuo gydymo pradžios. Buvo įvertinti iš viso 3 119 pacientų duomenys (1 161 paciento, vartojusio 80 mg dozę kas 4 savaites (Q4W), 1 167 pacientų, vartojusių 80 mg dozę kas 2 savaites (Q2W) ir 791 paciento, vartojusių placebą).

1 lentelė. Klinikinių tyrimų metu pasireiškusių NRV sąrašas a

Organų sistemų klasės

 

 

Taltz

 

Placebas

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infekcijos ir infestacijos

 

 

 

 

 

 

Labai dažni

Viršutinių

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

kvėpavimo takų

 

 

 

 

 

 

infekcinė liga b

 

 

 

 

 

Dažni

Grybelių sukeltos

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

 

infekcinės ligos

 

 

 

 

 

 

(dermatofitijos)

 

 

 

 

 

Nedažni

Gripas

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rinitas

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Burnos

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

kandidamikozė c

 

 

 

 

 

 

Konjunktyvitas

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Celiulitas d

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

 

 

 

 

 

Nedažni

Neutropenija f

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocitopenija f

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Dažni

Burnos ir ryklės

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

skausmas

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

 

 

 

 

 

Dažni

Pykinimas

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

 

 

 

 

Nedažni

Dilgėlinė

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Organų sistemų klasės

 

 

Taltz

Placebas

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

 

 

 

Labai dažni

Reakcijos injekcijos

150 (12,9)

196 (16,8)

26 (3,3)

 

vietoje e

 

 

 

 

aPlacebu kontroliuojamųjų tyrimų (III fazės) metu vidutinio sunkumo ir sunkia paprastąja žvyneline sergantys pacientai buvo gydyti 80 mg iksekizumabo doze Q2W, 80 mg iksekizumabo doze Q4W arba placebu iki 12 savaičių.

bViršutinių kvėpavimo takų infekcinė liga apima nazofaringitą ir viršutinių kvėpavimo takų infekcinę ligą.

cBurnos kandidamikoze apibūdinami reiškiniai, kurių pageidautinos sąvokos yra burnos kandidamikozė ir burnos grybelinė infekcija.

dCeliulitas apima stafilokokinį ir išorinės ausies puriojo ląstelyno uždegimą (celiulitą) bei rožę.

eReakcijos injekcijos vietoje pasireiškė dažniau tiriamųjų, kurių kūno masė yra < 60 kg, grupėje, palyginti su tiriamųjų, kurių kūno masė yra ≥ 60 kg, grupe (įvertinus apibendrintus Q2W ir Q4W dozavimo grupių duomenis, 25 %, palyginti su 14 %).

fRemiantis pranešimais apie nepageidaujamus reiškinius.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Reakcijos injekcijos vietoje

Dažniausios reakcijos injekcijos vietoje buvo paraudimas ir skausmas. Šios reakcijos dažniausiai buvo nesunkios ar vidutinio sunkumo ir dėl jų neprireikė nutraukti Taltz vartojimo.

Infekcijos

Remiantis placebu kontroliuojamojo III fazės paprastosios žvynelinės klinikinių tyrimų laikotarpio duomenimis, infekcinės ligos per iki 12 savaičių laikotarpį buvo diagnozuotos 27,2 % pacientų, gydytų Taltz, palyginti su 22,9 % pacientų, vartojusių placebą.

Dauguma infekcinių ligų buvo nesunkios ar vidutinio sunkumo, dauguma atvejų gydymo nutraukti neprireikė. Sunkios infekcinės ligos pasireiškė 13 (0,6 %) Taltz gydytų pacientų ir 3 (0,4 %) pacientų, vartojusių placebą (žr. 4.4 skyrių). Infekcinės ligos per visą gydymo laikotarpį buvo diagnozuotos 52,8 % Taltz gydytų pacientų (46,9 per 100 paciento metų), o sunkios infekcinės ligos buvo diagnozuotos 1,6 % Taltz gydytų pacientų (1,5 per 100 paciento metų).

Neutropenijos ir trombocitopenijos nustatymas laboratoriniais tyrimais

Devyniems procentams (9 %) Taltz gydytų pacientų pasireiškė neutropenija. Dauguma atvejų neutrofilų kiekis kraujyje buvo ≥1 000 ląstelių/mm3. Tokio laipsnio neutropenija gali išlikti ilgą laiką, didėti ar mažėti arba būti laikina. 0,1 % Taltz gydytų pacientų neutrofilų kiekis kraujyje sumažėjo

< 1 000 ląstelių/mm3. Bendrai paėmus, dėl neutropenijos nutraukti gydymo Taltz neprireikė.

Trijų procentų (3 %) Taltz gydytų pacientų trombocitų kiekis kraujyje sumažėjo nuo normalaus pradinio < 150 000 trombocitų ląstelių/mm3 iki ≥ 75 000 trombocitų ląstelių/mm3. Trombocitopenija gali išlikti ilgą laiką, didėti ar mažėti arba būti laikina.

Imunogeniškumas

Maždaug 9–17 % Taltz pagal rekomenduojamą gydymo planą gydytų pacientų organizme atsirado antikūnų prieš vaistinį preparatą, dauguma atvejų titrai buvo maži ir tai nebuvo susiję su klinikinio atsako sumažėjimu per 60 gydymo savaičių laikotarpį. Vis dėlto, maždaug 1 % Taltz gydytų pacientų buvo patvirtinta, kad neutralizuojamieji antikūnai yra susiję su mažomis vaistinio preparato koncentracijomis ir silpnesniu klinikiniu atsaku. Ryšys tarp imunogeniškumo ir gydymo sukeltų nepageidaujamų reiškinių nebuvo aiškiai nustatytas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Klinikinių tyrimų metu po oda buvo leistos iki 180 mg vaistinio preparato dozės ir jos nesukėlė dozę ribojančio toksinio poveikio. Leidžiant pernelyg dideles vienkartines iki 240 mg vaistinio preparato dozes po oda klinikinių tyrimų metu, apie kokius nors sunkius nepageidaujamus reiškinius pranešta nebuvo. Perdozavus vaistinio preparato, rekomenduojama stebėti, ar pacientui nepasireiškia kokie nors nepageidaujamų reakcijų požymiai ar simptomai ir nedelsiant pradėti atitinkamą simptominį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – imuninę sistemą slopinantys vaistiniai preparatai, interleukino inhibitoriai. ATC kodas – L04AC13.

Veikimo mechanizmas

Iksekizumabas yra IgG4 monokloninis antikūnas, kuriam būdingas didelis afinitetas (< 3 pmol), specifiškai prisijungia prie interleukino 17A (ir IL-17A, ir IL-17A/F). IL-17A koncentracijų padidėjimas yra susijęs su žvynelinės patogeneze, nes skatina keratinocitų proliferaciją ir aktyvinimą. Neutralizuodamas IL-17A, iksekizumabas slopina šį poveikį. Iksekizumabas neprisijungia prie IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ar IL-17F ligandų.

Prisijungimo mėginiai in vitro patvirtino, kad iksekizumabas neprisijungia prie žmogaus Fcγ receptorių I, IIa ir IIIa ar komplemento sudėtyje esančio C1q.

Farmakodinaminis poveikis

Iksekizumabas moduliuoja biologinį atsaką, kurį sukelia arba reguliuoja IL-17A. Remiantis I fazės tyrimo metu paimtos žvynelinės pažeistos odos biopsijos medžiagos tyrimo duomenimis, buvo stebėtos nuo dozės priklausomos epidermio sluoksnio plonėjimo tendencijos, o taip pat lokalių uždegimo žymenų mažėjimas nuo pradinės patikros iki 43 paros. Tiesiogiai veikdamas pasekmes, gydymas iksekizumabu mažina paraudimą, sukietėjimą ir pleiskanojimą, kurie yra būdingi paprastosios žvynelinės pažeidimams.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Taltz veiksmingumas ir saugumas buvo įvertinti trijų atsitiktinių imčių dvigubai koduotų placebu kontroliuojamųjų III fazės klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo suaugę pacientai, sergantys vidutinio sunkumo arba sunkia paprastąja žvyneline, kuriems buvo taikytina fototerapija ar sisteminis gydymas, metu (UNCOVER-1, UNCOVER-2 ir UNCOVER-3). Taltz veiksmingumas ir saugumas buvo palyginti su etanercepto veiksmingumu ir saugumu (UNCOVER-2 ir UNCOVER-3). Pacientams atsitiktiniu būdu buvo paskirta vartoti Taltz, o tie pacientai, kuriems pasireiškė sPGA (0,1) atsakas, 12-ąją savaitę atsitiktiniu būdu buvo perskirstyti į naujas grupes ir jiems buvo paskirta vartoti arba placebą, arba

Taltz kitas 48 savaites (UNCOVER-1 ir UNCOVER-2). Pacientai, kuriems atsitiktiniu būdu paskyrus vartoti placebą, etanerceptą ar Taltz sPGA (0,1) atsakas nepasireiškė, vartojo Taltz iki 48 savaičių.

Iš 3 866 į šiuos placebu kontroliuojamuosius tyrimus priimtų pacientų, 64 % pirmiau buvo skirtas sisteminis gydymas (biologinis, įprastas sisteminis gydymas arba gydymas psoralenu ir ultravioletiniais A spinduliais [PUVA]), 43,5 % pirmiau buvo skirta fototerapija, 49,3 % pirmiau buvo

skirtas įprastas sisteminis gydymas ir 26,4 % pirmiau buvo skirta biologinė žvynelinės terapija. Iš visų šių pacientų, 14,9 % vartojo bent vieną anti-TNF alfa vaistinį preparatą ir 8,7 % vartojo

anti-IL-12 / IL-23. Prieš pradedant tyrimą, 23,4 % pacientų buvo sirgę psoriaziniu artritu.

Remiantis visų trijų tyrimų duomenimis, bendra svarbiausioji vertinamoji baigtis buvo pacientų, kuriems buvo pasiektas PASI 75 (angl., the psoriasis area and severity index – žvynelinės apimto ploto ir sunkumo indeksas) atsakas ir sPGA (angl., the static physician's global assessment – statiškas bendrasis įvertinimas pagal gydytoją) 0 (švari oda) arba 1 (minimalus odos pažeidimas) balų atsakas 12-ąją savaitę, dalis, palyginti su placebu. Visų trijų gydymo grupių pacientų pradinės PASI balų medianos kitimo sritis buvo nuo 17,4 iki 18,3 balų. Nuo 48,3 % iki 51,2 % pacientų pradiniai sPGA balai rodė sunkų arba labai sunkų pažeidimą, o vidutinis pradinis niežulys pagal itch NRS (angl., itch Numeric Rating Scale – niežulio skaitinio vertinimo skalė) buvo įvertintas nuo 6,3 iki 7,1 balų.

Klinikinis atsakas 12-ąją savaitę

Dalyvauti UNCOVER-1 tyrime buvo priimti 1 296 pacientai. Pacientai atsitiktiniu būdu (1:1:1) buvo suskirstyti į grupes ir 12 savaičių vartojo arba placebą, arba Taltz (80 mg kas dvi arba kas keturias savaites [Q2W arba Q4W] po pradinės 160 mg dozės).

2 lentelė. UNCOVER-1 tyrimo veiksmingumo 12-ąją savaitę duomenys

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

Atsako dažnio skirtumas, palyginti

Vertinamosios

 

 

 

su placebu (95 % PI)

 

Taltz

Taltz

 

baigtys

Placebas

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 431)

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

oda) arba 1

 

330 (76,4)a

354 (81,8) a

 

 

(minimalus odos

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

149 (34,5) a

160 (37,0) a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

oda) balų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6) a

386 (89,1) a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6) a

307 (70,9) a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6) a

153 (35,3) a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

Itch NRS

 

305 (80,5) a

336 (85,9) a

 

 

sumažėjimas

58 (15,5)

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

≥ 4 balų b

 

 

 

 

 

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą.

ap < 0,001, palyginti su placebu.

bPacientai, pradinis kurių Itch NRS buvo >= 4 balų: vartojusių placebą N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391.

Dalyvauti UNCOVER-2 tyrime buvo priimti 1 224 pacientai. Pacientams atsitiktiniu būdu (1:2:2:2) buvo paskirta 12 savaičių vartoti arba placebą, arba Taltz (80 mg kas dvi arba kas keturias savaites [Q2W arba Q4W] po pradinės 160 mg dozės), arba 50 mg etanercepto dozę du kartus per savaitę.

3 lentelė. UNCOVER-2 tyrimo veiksmingumo 12-ąją savaitę duomenys

 

 

 

 

 

Atsako dažnio skirtumas,

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

palyginti su placebu

 

 

 

 

 

(95 % PI)

Vertinamosios

 

 

 

50 mg

 

 

baigtys

Placebas

Taltz

Taltz

etanercepto du

Taltz

Taltz

 

(N = 168

80 mg Q4W

80 mg Q2W

kartus per

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

)

(N = 347)

(N = 351)

savaitę

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

 

oda) arba 1

 

 

 

 

 

 

(minimalus

129 (36,0)

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

odos

(2,4)

(72,9) a

(83,2) a

75,7)

85,4)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

31,7

41,3

oda) balų

(0,6)

(32,3) a,b

(41,9) a,b

(5,9) c

(26,6, 36,7)

(36,0, 46,6)

PASI 75

75,1

87,4

 

(2,4)

(77,5) a,b

(89,7) a, b

(41,6) a

(70,2, 80,1)

(83,4, 91,3)

PASI 90

59,1

70,1

 

(0,6)

(59,7) a,b

(70,7) a,b

(18,7) a

(53,8, 64,4)

(65,2, 75,0)

PASI 100

30,2

39,9

 

(0,6)

(30,8) a,b

(40,5) a,b

(5,3) c

(25,2, 35,2)

(34,6, 45,1)

Itch NRS

62,7

71,1

sumažėjimas

≥ 4 balų d

(14,1)

(76,8) a,b

(85,1) a,b

(57,8) a

(55,1, 70,3)

(64,0, 78,2)

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą.

ap < 0,001, palyginti su placebu.

bp < 0,001, palyginti su etanerceptu.

cp < 0,01, palyginti su placebu.

dPacientai, kurių pradinis Itch NRS buvo >= 4 balų: vartojusių placebą N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, etanerceptą N = 306.

Dalyvauti UNCOVER-3 tyrime buvo priimti 1 346 pacientai. Pacientams atsitiktiniu būdu (1:2:2:2) buvo paskirta 12 savaičių vartoti arba placebą, arba Taltz (80 mg kas dvi arba kas keturias savaites [Q2W arba Q4W] po pradinės 160 mg dozės), arba 50 mg etanercepto dozę du kartus per savaitę.

4 lentelė. UNCOVER-3 tyrimo veiksmingumo 12-ąją savaitę duomenys

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

Atsako dažnio skirtumas,

 

 

 

palyginti su placebu

Vertinamosios

 

 

 

 

(95 % PI)

 

 

 

50 mg

 

 

baigtys

 

 

 

 

 

Placebas

Taltz

Taltz

etanercepto

 

 

 

Taltz

Taltz

 

(N = 193

80 mg Q4W

80 mg Q2W

du kartus per

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

)

(N = 386)

(N = 385)

savaitę

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

 

oda) arba 1

68,7

73,8

(minimalus odos

(6,7)

(75,4) a,b

(80,5) a,b

(41,6) a

(63,1, 74,2)

(68,5, 79,1)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

36,0

40,3

oda) balų

(36,0) a,b

(40,3) a,b

(8,6) a

(31,2, 40,8)

(35,4, 45,2)

PASI 75

76,9

80,0

 

(7,3)

(84,2) a,b

(87,3) a,b

(53,4) a

(71,8, 82,1)

(75,1, 85,0)

PASI 90

62,2

64,9

 

(3,1)

(65,3) a,b

(68,1) a,b

(25,7) a

(56,8, 67,5)

(59,7, 70,2)

PASI 100

37,7

 

(35,0) a,b

(37,7) a,b

(7,3) a

(30,2, 39,7)

(32,8, 42,5)

Itch NRS

59,0

61,6

sumažėjimas

≥ 4 balų c

(20,9)

(79,9) a,b

(82,5) a,b

(64,1) a

(51,2, 66,7)

(54,0, 69,2)

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą.

ap < 0,001, palyginti su placebu.

bp < 0,001, palyginti su placebu etanerceptu.

cPacientai, kurių pradinis Itch NRS buvo >= 4 balų: vartojusių placebą N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanerceptą N = 312.

Taltz buvo susijęs su greita veiksmingumo pradžia > 50 % sumažėjant vidutiniam PASI 2-ąją savaitę (1 paveikslėlis). Procentinė pacientų, kuriems buvo pasiektas PASI 75, dalis buvo reikšmingai didesnė vartojant Taltz, palyginti su placebu ir etanerceptu jau pirmąją savaitę. Maždaug 25 % Taltz gydytų pacientų PASI balas < 5 buvo pasiektas 2-ąją savaitę, daugiau kaip 55 % pacientų PASI balas < 5 buvo pasiektas 4-ąją savaitę ir padidėjo iki 85 % 12-ąją savaitę (palyginti su 3 %, 14 % ir 50 % vartojant etanerceptą). Reikšmingas niežulio sunkumo pagerėjimas Taltz gydytiems pacientams buvo stebėtas jau pirmąją savaitę.

1 paveikslėlis. PASI balo procentinis pagerėjimas per kiekvieną apsilankymą po pradinio vizito numatytų gydyti pacientų populiacijoje per pradiniu dozavimo laikotarpiu UNCOVER-2 ir

UNCOVER-3 tyrimuose

Taltz veiksmingumas ir saugumas nepriklausė nuo amžiaus, lyties, rasės, kūno masės, pradinio PASI sunkumo įvertinimo, žvynelinės pažeidimų lokalizacijos, kartu esančio psoriazinio artrito ir pirmiau skirtos biologinės terapijos. Gydymas Taltz buvo veiksmingas ir saugus pacientams, kuriems nebuvo skirtas gydymas sisteminio poveikio vaistiniais preparatais, pacientams, kuriems nebuvo skirta biologinė terapija, pacientams, kuriems buvo skirta biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais, ir pacientams, kuriems biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais buvo neveiksmingas.

Veiksmingumas pacientams, kurie nereagavo į gydymą etanerceptu: 73 % ir 83,5 % pacientų, kurie atsižvelgiant į sPGA (0,1) balą, buvo įvardyti kaip nereaguojantys į gydymą etanerceptu 12-ąją UNCOVER-2 tyrimo savaitę (N = 200), ir vietoj etanercepto pradėjo vartoti 80 mg Taltz dozę Q4W po 4 savaičių pašalinimo iš organizmo laikotarpio, grupėje sugebėjo pasiekti atitinkamai sPGA (0,1) ir PASI 75 po 12 savaičių gydymo Taltz.

Remiantis 2 klinikinių tyrimų, kurių metu buvo vartotas aktyvus palyginamasis preparatas (UNCOVER-2 ir UNCOVER-3), duomenimis, sunkių nepageidaujamų reiškinių dažnis vartojant etanerceptą ar Taltz buvo 1,9 %, o gydymo nutraukimo dėl pasireiškusių nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo 1,2 % vartojant etanerceptą ir 2,0 % vartojant Taltz. Infekcinių ligų dažnis buvo 21,5 % vartojant etanerceptą ir 26,0 % vartojant Taltz, dauguma reiškinių buvo lengvi ar vidutinio sunkumo. Sunkių infekcinių ligų dažnis buvo 0,4 % vartojant etanerceptą ir 0,5 % vartojant Taltz.

Atsako palaikymas 60-ąją savaitę

Pacientai, kuriems iš pradžių atsitiktiniu būdu buvo paskirtas Taltz ir kuriems pasireiškė atsakas 12-ąją UNCOVER-1 ir UNCOVER-2 tyrimų savaitę (t. y. sPGA balas 0,1) atsitiktiniu būdu buvo perskirstyti į naujas grupes ir kitas 48 savaites buvo gydyti pagal vieną iš šių gydymo planų: vartojo placebą arba

Taltz (80 mg kas keturias arba dvylika savaičių [Q4W arba Q12W]).

5 lentelė.

Atsako palaikymas ir veiksmingumas 60-ąją savaitę

 

 

 

(UNCOVER-1 ir UNCOVER-2 tyrimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsako dažnio skirtumas,

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

palyginti su placebu (95 % PI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinamosios

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

baigtys

(pradinis

(pradinis

(pradinis

(pradinis

(pradinis

(pradinis

 

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

 

placebas

placebas

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis

 

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Palaikomas

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

 

oda) arba 1

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7) a

173 (78,3) a

 

 

(minimalus

62,4

70,7

odos

 

 

 

 

(55,1, 69,8)

(64,2, 77,2)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

Palaikomas

 

 

 

 

 

 

arba pasiektas

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2) a

130 (58,8) a

47,7

56,0

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

(40,4, 54,9)

(49,1, 62,8)

oda)

 

 

 

 

 

 

Palaikomas

 

 

145 (74,4) a

184 (83,3) a

 

 

arba pasiektas

15 (7,9)

19 (9,0)

66,5

74,3

PASI 75

 

 

 

 

(59,3, 73,)

(68,0, 80,5)

Palaikomas

 

 

130 (66,7) a

169 (76,5) a

 

 

arba pasiektas

9 (4,7)

10 (4,7)

62,0

71,7

PASI 90

 

 

 

 

(54,7, 69,2)

(65,4, 78,0)

Palaikomas

 

 

97 (49,7) a

127 (57,5) a

 

 

arba pasiektas

3 (1,6)

6 (2,8)

48,2

54,6 (47,7,

PASI 100

 

 

 

 

(40,9, 55,4)

61,5)

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą. a p < 0,001, palyginti su placebu.

Taltz veiksmingai palaikė atsaką pacientams, kuriems nebuvo skirtas gydymas sisteminio poveikio vaistiniais preparatais, pacientams, kuriems nebuvo skirta biologinė terapija, pacientams, kuriems buvo skirta biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais, ir pacientams, kuriems biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais buvo neveiksmingas.

Remiantis apibendrintais UNCOVER-1 ir UNCOVER-2 tyrimų duomenimis, pacientų, kuriems pasireiškė sPGA (0,1) atsakas 12-ąją savaitę ir atsitiktiniu būdu perskirsčius į naujas grupes buvo paskirta nutraukti gydymą (t. y. vartoti placebą), laikotarpio iki atkryčio (sPGA ≥ 3 balai) mediana buvo 164 parų. Tarp šių pacientų, atnaujinus gydymą Taltz 80 mg Q4W, 71,5 % pacientų per

12 savaičių pasireiškė bent sPGA (0,1) atsakas.

Reikšmingai didesnis būklės pagerėjimas 12-ąją savaitę per laikotarpį, praėjusį nuo gydymo pradžios, palyginti su placebo ar etanercepto vartojimu, buvo įrodytas gydant nagų žvynelinę (įvertintą pagal

NAPSI [angl., the nail psoriasis severity index – nagų žvynelinės sunkumo indeksas]), plaukuotosios galvos dalies žvynelinę (įvertintą pagal PSSI [angl., the psoriasis scalp severity index – plaukuotosios galvos dalies žvynelinės sunkumo indeksas]) ir delnų ir padų žvynelinę (įvertintą pagal PPASI [angl., the psoriasis palmoplantar severity index – delnų ir padų žvynelinės sunkumo indeksas]). Toks nagų, plaukuotosios galvos dalies ar delnų ir padų žvynelinės palengvėjimas Taltz gydytiems pacientams, kurių sPGA (0,1) reagavo 12-ąją savaitę, buvo palaikomas ir 60-ąją savaitę.

Gyvenimo kokybė arba baigtys, apie kurias pranešė pacientai

Remiantis visų tyrimų 12-osios savaitės duomenimis, Taltz buvo susijęs su statistiškai reikšmingu su sveikata susijusios gyvenimo kokybės pagerėjimu, atsižvelgiant į vidutinį dermatologinės gyvenimo kokybės indekso (angl., the Dermatology Life Quality Index [DLQI]) ribų, palyginti su pradinėmis, sumažėjimą (vartojant Taltz 80 mg Q2W – nuo -10,2 iki -11,1, vartojant Taltz 80 mg Q4W – nuo -9,4 iki -10,7, vartojant etanerceptą – nuo -7,7 iki -8,0 ir vartojant placebą – nuo -1,0 iki -2,0). Reikšmingai didesnė Taltz gydytų pacientų dalis pasiekė DLQI 0 ar 1. Remiantis visų tyrimų duomenimis, Taltz buvo susijęs su statistiškai reikšmingu niežulio palengvėjimu, įvertintu pagal Itch NRS balą. Statistiškai reikšmingai didesnė dalis Taltz gydytų pacientų pasiekė Itch NRS balo sumažėjimą

≥ 4 balų 12-ąją gydymo savaitę (84,6 % vartojant Taltz Q2W, 79,2 % vartojant Taltz Q4W ir 16,5 % vartojant placebą) ir naudingas poveikis Taltz gydytiems pacientams, kuriems buvo sPGA (0 arba 1) atsakas į gydymą 12-ąją savaitę, buvo palaikomas per iki 60 savaičių laikotarpį. Remiantis depresijos simptomų greito savarankiško įvertinimo aprašu, kokių nors depresijos pablogėjimo požymių per iki 60 savaičių gydymo Taltz laikotarpį nebuvo.

Imunizacija

Remiantis tyrimo su sveikais tiriamaisiais duomenimis, dviejų inaktyvintų vakcinų (stabligės ir pneumokokinės), kuriomis buvo paskiepyta po dviejų iksekizumabo dozių (160 mg ir po dviejų savaičių – antroji 80 mg dozė), saugumo problemų nepastebėta. Vis dėlto, duomenys apie imunizaciją yra nepakankami, kad būtų galima padaryti išvadą apie imuninio atsako į šias vakcinas pakankamumą po Taltz pavartojimo.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti paprastosios žvynelinės gydymo Taltz tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama

4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Vidutinės iksekizumabo koncentracijos žvyneline sergančių pacientų, kuriems buvo suleista viena vaistinio preparato dozė po oda, kraujyje buvo pasiektos per 4-7 parų laikotarpį (dozių kitimo sritis nuo 5 iki 160 mg). Vidutinė (SN) didžiausia iksekizumabo koncentracija plazmoje (Cmax) po pradinės 160 mg dozės pavartojimo buvo 19,9 (8,15) µg/ml.

Pusiausvyros apykaitos sąlygos buvo pasiektos praėjus 8 savaitėms po pradinės 160 mg dozės

pavartojimo, gydant pagal 80 mg Q2W dozavimo planą. Vidutiniai (SN) Cmax,ss ir Ctrough,ss rodmenys yra atitinkamai 21,5 (9,16) µg/ml ir 5,23 (3,19) µg/ml.

Dvyliktąją savaitę 80 mg Q2W dozavimo planą pakeitus į 80 mg Q4W dozavimo planą, pusiausvyros

apykaitos sąlygos bus pasiektos maždaug po 10 savaičių. Vidutiniai (SN) Cmax,ss ir Ctrough,ss rodmenys yra atitinkamai 14,6 (6,04) µg/ml ir 1,87 (1,30) µg/ml.

Remiantis visų tyrimų duomenų analize, vidutinis iksekizumabo biologinis prieinamumas po suleidimo po oda buvo nuo 54 % iki 90 %.

Pasiskirstymas

Remiantis farmakokinetikos populiacijoje duomenų analize, bendras vidutinis pasiskirstymo tūris pusiausvyros apykaitos sąlygomis buvo 7,11 l.

Biotransformacija

Iksekizumabas yra monokloninis antikūnas ir tikimasi, kad vykstant katabolizmui, jis suyra į smulkius peptidus bei amino rūgštis taip pat, kaip ir endogeniniai imunoglobulinai.

Eliminacija

Remiantis FK populiacijoje duomenų analize, vidutinis klirensas iš serumo buvo 0,0161 l per val. Klirensas nepriklauso nuo dozės. Vidutinis pusinės eliminacijos periodas buvo apskaičiuotas, remiantis farmakokinetikos populiacijoje duomenų analize, ir paprastąja žvyneline sergančių pacientų organizme truko 13 parų.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Leidžiant po oda vaistinio preparato dozes, svyruojančias nuo 5 iki 160 mg, ekspozicija (AUC) didėjo proporcingai dozei.

Senyvi pacientai

Iš viso 301 pacientas iš 4 204 paprastąja žvyneline sergančių pacientų, vartojusių Taltz klinikinių tyrimų metu, buvo 65 metų amžiaus ar vyresni, o 36 pacientai buvo 75 metų amžiaus ar vyresni.

Remiantis farmakokinetikos populiacijoje, kurioje buvo ribotas skaičius (≥ 65 metų n = 94 ir

≥ 75 metų n = 12) senyvų pacientų, duomenų analize, klirensas iš senyvų pacientų organizmo ir iš jaunesnių kaip 65 metų pacientų organizmo buvo panašus.

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimas

Specialių klinikinių farmakologijos tyrimų, kuriais būtų įvertinta inkstų funkcijos sutrikimo ir kepenų funkcijos sutrikimo įtaka iksekizumabo farmakokinetikai, neatlikta. Tikimasi, kad per inkstus eliminuojamas tik labai mažas nepakitusio iksekizumabo (IgG MAb) kiekis ir eliminacijos per inkstus reikšmė yra menka. Panašiai IgG MAb vaistiniai preparatai daugiausiai eliminuojami katabolizmo ląstelėse būdu ir nesitikima, kad kepenų funkcijos sutrikimas darytų įtaką iksekizumabo klirensui.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kartotinių dozių toksiškumo, farmakologinio saugumo bei toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų su cynomolgus beždžionėmis duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Cynomolgus beždžionėms 39 savaites leidžiant po oda iki 50 mg/kg iksekizumabo dozes per savaitę, toksinio poveikio organams ar nepageidaujamo poveikio imuninės sistemos funkcijai (pvz., nuo

T ląstelių priklausomam antikūnų atsakui ir NK ląstelių aktyvumui) nebuvo. Kas savaitę beždžionėms po oda suleista iki 50 mg/kg iksekizumabo dozė yra maždaug 19 kartų didesnė už 160 mg pradinę Taltz dozę, o ekspozicija (AUC) beždžionių organizme būną ne mažiau kaip 61 kartą didesnė už numatytąją vidutinę pusiausvyros apykaitos ekspoziciją žmogaus, gydomo pagal rekomenduojamą gydymo planą, organizme.

Ikiklinikinių tyrimų kancerogeniniam ar mutageniniam iksekizumabo poveikiui įvertinti neatlikta.

Poveikio lytiškai subrendusių cynomolgus beždžionių, kurioms 13 savaičių kas savaitę buvo leistos 50 mg/kg iksekizumabo dozės po oda, reprodukciniams organams, menstruacijų ciklui ar spermai nepastebėta.

Remiantis toksinio poveikio vystymuisi duomenimis, iksekizumabas prasiskverbė per placentą ir buvo aptiktas jauniklių iki 6 mėnesių amžiaus kraujyje. Buvo stebėtas didesnis iksekizumabu gydytų beždžionių jauniklių postnatalinis mirtingumas, palyginti su kontrolinės grupės gyvūnais. Tai visų

pirma buvo susiję su priešlaikiniu jauniklių atsivedimu ir palikuonių nepriežiūra (tai yra būdinga primatų, o ne žmonių tyrimų išvada) ir manoma, kad tai nėra kliniškai reikšminga.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio citratas

Bevandenė citrinų rūgštis

Natrio chloridas

Polisorbatas 80

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Taltz galima laikyti ne šaldytuve iki 5 dienų, ne aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

1 ml tirpalo I tipo skaidraus stiklo švirkštas. Pakuotėje yra 1, 2 arba 3 užpildyti švirkštai. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Vartojimo instrukcijos

Būtina tiksliai laikytis švirkšto naudojimo instrukcijų, kurios yra aprašytos pakuotės lapelyje.

Užpildytas švirkštas, skirtas tik vienkartiniam naudojimui.

Taltz vartoti negalima, jeigu tirpale yra matomų dalelių arba tirpalas yra drumstas ir (arba) ryškiai rudas.

Jeigu Taltz buvo užšaldytas, tirpalo vartoti negalima.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nyderlandai.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2016 m. balandžio 25 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Taltz 80 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje.

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename užpildytame švirkštiklyje 1 mililitre tirpalo yra 80 mg iksekizumabo.

Iksekizumabas yra rekombinacinis humanizuotas monokloninis antikūnas, pagamintas kiniškojo

žiurkėno kiaušidžių (angl., chinese hamster ovary [CHO]) ląstelėse.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje.

Tirpalas yra skaidrus, bespalvis ar šiek tiek gelsvas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Taltz skirtas gydyti suaugusiems pacientams, kuriems yra diagnozuota vidutinio sunkumo ar sunki paprastoji žvynelinė, kuriems skirtina sisteminė terapija.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Taltz skiriamas vartoti vadovaujant ir prižiūrint gydytojui, turinčiam žvynelinės diagnozavimo ir gydymo patirties.

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra 160 mg injekcija po oda (dvi 80 mg injekcijos) 0 savaitę, vėliau – 80 mg (viena injekcija) 2-ąją, 4-ąją, 6-ąją, 8-ąją, 10-ąją ir 12-ąją savaitėmis, palaikomoji dozė yra 80 mg (viena injekcija) kas 4 savaites.

Reikėtų apsvarstyti, ar tikslinga toliau vartoti šį vaistinį preparatą pacientams, kuriems nėra atsako po 16-20 gydymo savaičių. Kai kurių pacientų, kuriems iš pradžių pasireiškia tik dalinis atsakas, būklė gydant ilgiau kaip 20 savaičių pagerėjo.

Senyviems pacientams (≥ 65 metų)

Dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Duomenys apie asmenis, kuriems yra ≥ 75 metų, yra riboti.

Pacientams, kuriems yra inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas

Taltz vartojimas šios populiacijos pacientams netirtas. Dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vaikų populiacija

Taltz saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra.

Nėra aktualių Taltz vartojimo indikacijų jaunesniems kaip 6 metų vaikams, gydant vidutinio sunkumo ar sunkią paprastąją žvynelinę.

Vartojimo metodas

Leisti po oda

Taltz yra suleidžiamas injekcijos po oda būdu. Injekcijos vietas galima keisti. Jeigu galima, reikėtų vengti suleisti vaistinį preparatą žvynelinės pažeistose odos srityse. Tirpalo (švirkšto) negalima kratyti.

Tinkamai apmokius, kaip suleisti vaistinį preparatą po oda, pacientai Taltz gali susileisti patys, jeigu gydytojas nusprendžia, kad tai yra tikslinga. Vis dėlto, gydytojas turi užtikrinti tinkamą pacientų stebėjimą. Pakuotės lapelyje yra pateiktos išsamios vartojimo instrukcijos.

4.3 Kontraindikacijos

Sunkus padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Kliniškai reikšmingos aktyvios infekcinės ligos (pvz., aktyvi tuberkuliozė, žr. 4.4 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Infekcinės ligos

Gydymas Taltz yra susijęs su infekcinių ligų, pavyzdžiui, viršutinių kvėpavimo takų infekcinių ligų, burnos kandidamikozės, konjunktyvito ir grybelių sukeltų infekcinių ligų (dermatofitijų) padažnėjimu (žr. 4.8 skyrių).

Taltz reikia atsargiai vartoti pacientams, sergantiems kliniškai reikšminga lėtine infekcine liga. Jeigu pasireiškia tokia infekcinė liga, reikia atidžiai stebėti pacientą ir nutraukti Taltz vartojimą, jeigu paciento organizmas nereaguoja į įprastą gydymą arba infekcija sunkėja. Taltz vartojimo atnaujinti negalima tol, kol infekcinė liga neišgydoma.

Taltz negalima vartoti pacientams, sergantiems aktyvia tuberkulioze (TB). Reikia apgalvotai skirti gydymą nuo TB, prieš pradedant vartoti Taltz pacientams, kuriems yra diagnozuota latentinė TB.

Padidėjęs jautrumas

Buvo pranešta apie sunkias padidėjusio jautrumo reakcijas, įskaitant kai kuriuos angioneurozinės edemos, dilgėlinės ir retų vėlyvųjų (praėjus 10-14 parų po injekcijos) padidėjusio jautrumo reakcijų atvejus, įskaitant išplitusią dilgėlinę, dusulį ir antikūnų titrų padidėjimą. Jeigu pasireiškia sunki padidėjusio jautrumo reakcija, reikia nedelsiant nutraukti Taltz vartojimą ir pradėti atitinkamą gydymą.

Uždegiminė žarnų liga

Buvo pranešta apie pirmą kartą diagnozuotos Krono ligos arba jos paūmėjimo ir opinio kolito atvejus. Reikia būti atsargiems, skiriant Taltz vartoti pacientams, sergantiems uždegimine žarnų liga, įskaitant Krono ligą bei opinį kolitą, ir pacientus atidžiai stebėti.

Imunizacija

Taltz negalima vartoti kartu su gyvomis vakcinomis. Duomenų apie atsaką į gyvas vakcinas nėra. Duomenų apie atsaką į inaktyvintas vakcinas nepakanka (žr. 5.1 skyrių).

Pagalbinės medžiagos

Šio vaistinio preparato 80 mg dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Taltz saugumas vartojant kartu su kitais imuninės sistemos funkciją moduliuojančiais vaistiniais preparatais ar fototerapija nebuvo tirtas.

Oficialių vaistinių preparatų sąveikos tyrimų in vivo neatlikta. Pranešimų apie tai, kad IL-17 keistų CYP450 izofermentų funkcijas, negauta. Vis dėlto, padidėjusios citokinų koncentracijos lėtinio uždegimo atveju slopina kai kurių CYP450 izofermentų gamybą. Taigi, priešuždegiminis gydymas, pavyzdžiui, IL-17A inhibitoriumi iksekizumabu, gali normalizuoti CYP450 izofermentų aktyvumą ir dėl to mažinti vaistinių preparatų, kurių metabolizmą veikia CYP450 izofermentai, ekspoziciją. Todėl negalima paneigti kliniškai reikšmingo poveikio CYP450 substratams, kurių terapinis indeksas yra mažas ir kurių dozę reikia individualiai keisti (pvz., varfarino). Pradėjus pacientų, jau vartojančių tokius vaistinius preparatus, gydymą iksekizumabu, reikia vykdyti apgalvotą terapinę stebėseną.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Vaisingo amžiaus moterys gydymo metu ir ne trumpiau kaip 10 savaičių po gydymo turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumas

Duomenų apie iksekizumabo vartojimą nėštumo metu nepakanka. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar vystymuisi po gimdymo neparodė (žr. 5.3 skyrių). Imantis atsargumo priemonių, geriausia nevartoti Taltz nėštumo metu.

Žindymas

Nežinoma, ar iksekizumabas išsiskiria į motinos pieną ir ar nurytas yra absorbuojamas į sisteminę kraujotaką. Vis dėlto, maži iksekizumabo kiekiai išsiskyrė į cynomolgus beždžionių pieną. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą ar nutraukti gydymą Taltz.

Vaisingumas

Iksekizumabo poveikis žmogaus vaisingumui netirtas. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio vaisingumui neparodė (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Taltz gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą (NRV), apie kurias buvo pranešta dažniausiai, buvo reakcijos injekcijos vietoje ir viršutinių kvėpavimo takų infekcinės ligos (dažniausiai nazofaringitas).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Klinikinių tyrimų metu pasireiškusios NRV yra išvardytos pagal MedDRA organų sistemų klases

(1 lentelė). Kiekvienos organų sistemų klasės NRV yra suklasifikuotos pagal dažnį, pirmiau nurodant dažniau pasireiškusias reakcijas. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos yra išvardytos mažėjančio sunkumo tvarka. Be to, NRV dažnis nurodytas, naudojant tokius sutrikimų dažnio apibūdinimus: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki

< 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000).

Vykdant klinikinio vystymo programą, Taltz iš viso buvo gydyti 4 204 paprastąja žvyneline sergantys pacientai. Iš jų, 2 190 žvyneline sergančių pacientų vartojo Taltz ne trumpiau kaip vienerius metus, o tai reiškia 3 531 paciento metų ekspoziciją.

Trijų III fazės placebu kontroliuojamųjų paprastosios žvynelinės gydymo tyrimų duomenys buvo analizuojami bendrai, kad būtų galima įvertinti iksekizumabo, palyginti su placebu, saugumą iki 12 savaičių nuo gydymo pradžios. Buvo įvertinti iš viso 3 119 pacientų duomenys (1 161 paciento, vartojusio 80 mg dozę kas 4 savaites (Q4W), 1 167 pacientų, vartojusių 80 mg dozę kas 2 savaites (Q2W) ir 791 paciento, vartojusių placebą).

1 lentelė.

Klinikinių tyrimų metu pasireiškusių NRV sąrašas a

 

Organų sistemų klasės

 

 

Taltz

Placebas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infekcijos ir infestacijos

 

 

 

 

 

Labai dažni

 

Viršutinių

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

 

kvėpavimo takų

 

 

 

 

 

 

 

infekcinė liga b

 

 

 

 

 

Dažni

 

Grybelių sukeltos

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

 

 

infekcinės ligos

 

 

 

 

 

 

 

(dermatofitijos)

 

 

 

 

 

Nedažni

 

Gripas

(0,9)

 

8 (0,7)

 

 

Rinitas

(0,9)

 

9 (0,8)

 

 

Burnos

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

 

kandidamikozė c

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktyvitas

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

 

Celiulitas d

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

 

 

 

 

 

Nedažni

 

Neutropenija f

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

 

Trombocitopenija f

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

Dažni

 

Burnos ir ryklės

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

 

skausmas

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

 

 

 

 

 

Dažni

 

Pykinimas

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

 

 

 

 

Nedažni

 

Dilgėlinė

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Organų sistemų klasės

 

 

Taltz

Placebas

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

 

 

 

Labai dažni

Reakcijos injekcijos

150 (12,9)

196 (16,8)

26 (3,3)

 

vietoje e

 

 

 

 

aPlacebu kontroliuojamųjų tyrimų (III fazės) metu vidutinio sunkumo ir sunkia paprastąja žvyneline sergantys pacientai buvo gydyti 80 mg iksekizumabo doze Q2W, 80 mg iksekizumabo doze Q4W arba placebu iki 12 savaičių.

bViršutinių kvėpavimo takų infekcinė liga apima nazofaringitą ir viršutinių kvėpavimo takų infekcinę ligą.

cBurnos kandidamikoze apibūdinami reiškiniai, kurių pageidautinos sąvokos yra burnos kandidamikozė ir burnos grybelinė infekcija.

dCeliulitas apima stafilokokinį ir išorinės ausies puriojo ląstelyno uždegimą (celiulitą) bei rožę.

eReakcijos injekcijos vietoje pasireiškė dažniau tiriamųjų, kurių kūno masė yra < 60 kg, grupėje, palyginti su tiriamųjų, kurių kūno masė yra ≥ 60 kg, grupe (įvertinus apibendrintus Q2W ir Q4W dozavimo grupių duomenis, 25 %, palyginti su 14 %).

fRemiantis pranešimais apie nepageidaujamus reiškinius.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Reakcijos injekcijos vietoje

Dažniausios reakcijos injekcijos vietoje buvo paraudimas ir skausmas. Šios reakcijos dažniausiai buvo nesunkios ar vidutinio sunkumo ir dėl jų neprireikė nutraukti Taltz vartojimo.

Infekcijos

Remiantis placebu kontroliuojamojo III fazės paprastosios žvynelinės klinikinių tyrimų laikotarpio duomenimis, infekcinės ligos per iki 12 savaičių laikotarpį buvo diagnozuotos 27,2 % pacientų, gydytų Taltz, palyginti su 22,9 % pacientų, vartojusių placebą.

Dauguma infekcinių ligų buvo nesunkios ar vidutinio sunkumo, dauguma atvejų gydymo nutraukti neprireikė. Sunkios infekcinės ligos pasireiškė 13 (0,6 %) Taltz gydytų pacientų ir 3 (0,4 %) pacientų, vartojusių placebą (žr. 4.4 skyrių). Infekcinės ligos per visą gydymo laikotarpį buvo diagnozuotos 52,8 % Taltz gydytų pacientų (46,9 per 100 paciento metų), o sunkios infekcinės ligos buvo diagnozuotos 1,6 % Taltz gydytų pacientų (1,5 per 100 paciento metų).

Neutropenijos ir trombocitopenijos nustatymas laboratoriniais tyrimais

Devyniems procentams (9 %) Taltz gydytų pacientų pasireiškė neutropenija. Dauguma atvejų neutrofilų kiekis kraujyje buvo ≥1 000 ląstelių/mm3. Tokio laipsnio neutropenija gali išlikti ilgą laiką, didėti ar mažėti arba būti laikina. 0,1 % Taltz gydytų pacientų neutrofilų kiekis kraujyje sumažėjo

< 1 000 ląstelių/mm3. Bendrai paėmus, dėl neutropenijos nutraukti gydymo Taltz neprireikė.

Trijų procentų (3 %) Taltz gydytų pacientų trombocitų kiekis kraujyje sumažėjo nuo normalaus pradinio < 150 000 trombocitų ląstelių/mm3 iki ≥ 75 000 trombocitų ląstelių/mm3. Trombocitopenija gali išlikti ilgą laiką, didėti ar mažėti arba būti laikina.

Imunogeniškumas

Maždaug 9–17 % Taltz pagal rekomenduojamą gydymo planą gydytų pacientų organizme atsirado antikūnų prieš vaistinį preparatą, dauguma atvejų titrai buvo maži ir tai nebuvo susiję su klinikinio atsako sumažėjimu per 60 gydymo savaičių laikotarpį. Vis dėlto, maždaug 1 % Taltz gydytų pacientų buvo patvirtinta, kad neutralizuojamieji antikūnai yra susiję su mažomis vaistinio preparato koncentracijomis ir silpnesniu klinikiniu atsaku. Ryšys tarp imunogeniškumo ir gydymo sukeltų nepageidaujamų reiškinių nebuvo aiškiai nustatytas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Klinikinių tyrimų metu po oda buvo leistos iki 180 mg vaistinio preparato dozės ir jos nesukėlė dozę ribojančio toksinio poveikio. Leidžiant pernelyg dideles vienkartines iki 240 mg vaistinio preparato dozes po oda klinikinių tyrimų metu, apie kokius nors sunkius nepageidaujamus reiškinius pranešta nebuvo. Perdozavus vaistinio preparato, rekomenduojama stebėti, ar pacientui nepasireiškia kokie nors nepageidaujamų reakcijų požymiai ar simptomai ir nedelsiant pradėti atitinkamą simptominį gydymą.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – imuninę sistemą slopinantys vaistiniai preparatai, interleukino inhibitoriai. ATC kodas – L04AC13.

Veikimo mechanizmas

Iksekizumabas yra IgG4 monokloninis antikūnas, kuriam būdingas didelis afinitetas (< 3 pmol), specifiškai prisijungia prie interleukino 17A (ir IL-17A, ir IL-17A/F). IL-17A koncentracijų padidėjimas yra susijęs su žvynelinės patogeneze, nes skatina keratinocitų proliferaciją ir aktyvinimą. Neutralizuodamas IL-17A, iksekizumabas slopina šį poveikį. Iksekizumabas neprisijungia prie

IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ar IL-17F ligandų.

Prisijungimo mėginiai in vitro patvirtino, kad iksekizumabas neprisijungia prie žmogaus Fcγ receptorių I, IIa ir IIIa ar komplemento sudėtyje esančio C1q.

Farmakodinaminis poveikis

Iksekizumabas moduliuoja biologinį atsaką, kurį sukelia arba reguliuoja IL-17A. Remiantis I fazės tyrimo metu paimtos žvynelinės pažeistos odos biopsijos medžiagos tyrimo duomenimis, buvo stebėtos nuo dozės priklausomos epidermio sluoksnio plonėjimo tendencijos, o taip pat lokalių uždegimo žymenų mažėjimas nuo pradinės patikros iki 43 paros. Tiesiogiai veikdamas pasekmes, gydymas iksekizumabu mažina paraudimą, sukietėjimą ir pleiskanojimą, kurie yra būdingi paprastosios žvynelinės pažeidimams.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Taltz veiksmingumas ir saugumas buvo įvertinti trijų atsitiktinių imčių dvigubai koduotų placebu kontroliuojamųjų III fazės klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo suaugę pacientai, sergantys vidutinio sunkumo arba sunkia paprastąja žvyneline, kuriems buvo taikytina fototerapija ar sisteminis gydymas, metu (UNCOVER-1, UNCOVER-2 ir UNCOVER-3). Taltz veiksmingumas ir saugumas buvo palyginti su etanercepto veiksmingumu ir saugumu (UNCOVER-2 ir UNCOVER-3). Pacientams atsitiktiniu būdu buvo paskirta vartoti Taltz, o tie pacientai, kuriems pasireiškė sPGA (0,1) atsakas, 12-ąją savaitę atsitiktiniu būdu buvo perskirstyti į naujas grupes ir jiems buvo paskirta vartoti arba placebą, arba Taltz kitas 48 savaites (UNCOVER-1 ir UNCOVER-2). Pacientai, kuriems atsitiktiniu būdu paskyrus vartoti placebą, etanerceptą ar Taltz sPGA (0,1) atsakas nepasireiškė, vartojo Taltz iki 48 savaičių.

Iš 3 866 į šiuos placebu kontroliuojamuosius tyrimus priimtų pacientų, 64 % pirmiau buvo skirtas sisteminis gydymas (biologinis, įprastas sisteminis gydymas arba gydymas psoralenu ir ultravioletiniais A spinduliais [PUVA]), 43,5 % pirmiau buvo skirta fototerapija, 49,3 % pirmiau buvo

skirtas įprastas sisteminis gydymas ir 26,4 % pirmiau buvo skirta biologinė žvynelinės terapija. Iš visų šių pacientų, 14,9 % vartojo bent vieną anti-TNF alfa vaistinį preparatą ir 8,7 % vartojo

anti-IL-12 / IL-23. Prieš pradedant tyrimą, 23,4 % pacientų buvo sirgę psoriaziniu artritu.

Remiantis visų trijų tyrimų duomenimis, bendra svarbiausioji vertinamoji baigtis buvo pacientų, kuriems buvo pasiektas PASI 75 (angl., the psoriasis area and severity index – žvynelinės apimto ploto ir sunkumo indeksas) atsakas ir sPGA (angl., the static physician's global assessment – statiškas bendrasis įvertinimas pagal gydytoją) 0 (švari oda) arba 1 (minimalus odos pažeidimas) balų atsakas 12-ąją savaitę, dalis, palyginti su placebu. Visų trijų gydymo grupių pacientų pradinės PASI balų medianos kitimo sritis buvo nuo 17,4 iki 18,3 balų. Nuo 48,3 % iki 51,2 % pacientų pradiniai sPGA balai rodė sunkų arba labai sunkų pažeidimą, o vidutinis pradinis niežulys pagal itch NRS (angl., itch Numeric Rating Scale – niežulio skaitinio vertinimo skalė) buvo įvertintas nuo 6,3 iki 7,1 balų.

Klinikinis atsakas 12-ąją savaitę

Dalyvauti UNCOVER-1 tyrime buvo priimti 1 296 pacientai. Pacientai atsitiktiniu būdu (1:1:1) buvo suskirstyti į grupes ir 12 savaičių vartojo arba placebą, arba Taltz (80 mg kas dvi arba kas keturias savaites [Q2W arba Q4W] po pradinės 160 mg dozės).

2 lentelė. UNCOVER-1 tyrimo veiksmingumo 12-ąją savaitę duomenys

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

Atsako dažnio skirtumas, palyginti

Vertinamosios

 

 

 

su placebu (95 % PI)

 

Taltz

Taltz

 

baigtys

Placebas

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 431)

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

oda) arba 1

 

330 (76,4)a

354 (81,8) a

 

 

(minimalus odos

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

149 (34,5) a

160 (37,0) a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

oda) balų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6) a

386 (89,1) a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6) a

307 (70,9) a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6) a

153 (35,3) a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

Itch NRS

 

305 (80,5) a

336 (85,9) a

 

 

sumažėjimas

58 (15,5)

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

≥ 4 balų b

 

 

 

 

 

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą.

ap < 0,001, palyginti su placebu.

bPacientai, pradinis kurių Itch NRS buvo >= 4 balų: vartojusių placebą N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391.

Dalyvauti UNCOVER-2 tyrime buvo priimti 1 224 pacientai. Pacientams atsitiktiniu būdu (1:2:2:2) buvo paskirta 12 savaičių vartoti arba placebą, arba Taltz (80 mg kas dvi arba kas keturias savaites [Q2W arba Q4W] po pradinės 160 mg dozės), arba 50 mg etanercepto dozę du kartus per savaitę.

3 lentelė. UNCOVER-2 tyrimo veiksmingumo 12-ąją savaitę duomenys

 

 

 

 

 

Atsako dažnio skirtumas,

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

palyginti su placebu

 

 

 

 

 

(95 % PI)

Vertinamosios

 

 

 

50 mg

 

 

baigtys

Placebas

Taltz

Taltz

etanercepto du

Taltz

Taltz

 

(N = 168

80 mg Q4W

80 mg Q2W

kartus per

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

)

(N = 347)

(N = 351)

savaitę

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

 

oda) arba 1

 

 

 

 

 

 

(minimalus

129 (36,0)

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

odos

(2,4)

(72,9) a

(83,2) a

75,7)

85,4)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

31,7

41,3

oda) balų

(0,6)

(32,3) a,b

(41,9) a,b

(5,9) c

(26,6, 36,7)

(36,0, 46,6)

PASI 75

75,1

87,4

 

(2,4)

(77,5) a,b

(89,7) a, b

(41,6) a

(70,2, 80,1)

(83,4, 91,3)

PASI 90

59,1

70,1

 

(0,6)

(59,7) a,b

(70,7) a,b

(18,7) a

(53,8, 64,4)

(65,2, 75,0)

PASI 100

30,2

39,9

 

(0,6)

(30,8) a,b

(40,5) a,b

(5,3) c

(25,2, 35,2)

(34,6, 45,1)

Itch NRS

62,7

71,1

sumažėjimas

≥ 4 balų d

(14,1)

(76,8) a,b

(85,1) a,b

(57,8) a

(55,1, 70,3)

(64,0, 78,2)

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą.

ap < 0,001, palyginti su placebu.

bp < 0,001, palyginti su etanerceptu.

cp < 0,01, palyginti su placebu.

dPacientai, kurių pradinis Itch NRS buvo >= 4 balų: vartojusių placebą N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, etanerceptą N = 306.

Dalyvauti UNCOVER-3 tyrime buvo priimti 1 346 pacientai. Pacientams atsitiktiniu būdu (1:2:2:2) buvo paskirta 12 savaičių vartoti arba placebą, arba Taltz (80 mg kas dvi arba kas keturias savaites [Q2W arba Q4W] po pradinės 160 mg dozės), arba 50 mg etanercepto dozę du kartus per savaitę.

4 lentelė. UNCOVER-3 tyrimo veiksmingumo 12-ąją savaitę duomenys

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

Atsako dažnio skirtumas,

 

 

 

palyginti su placebu

Vertinamosios

 

 

 

 

(95 % PI)

 

 

 

50 mg

 

 

baigtys

 

 

 

 

 

Placebas

Taltz

Taltz

etanercepto

 

 

 

Taltz

Taltz

 

(N = 193

80 mg Q4W

80 mg Q2W

du kartus per

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

)

(N = 386)

(N = 385)

savaitę

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

 

oda) arba 1

68,7

73,8

(minimalus odos

(6,7)

(75,4) a,b

(80,5) a,b

(41,6) a

(63,1, 74,2)

(68,5, 79,1)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

36,0

40,3

oda) balų

(36,0) a,b

(40,3) a,b

(8,6) a

(31,2, 40,8)

(35,4, 45,2)

PASI 75

76,9

80,0

 

(7,3)

(84,2) a,b

(87,3) a,b

(53,4) a

(71,8, 82,1)

(75,1, 85,0)

PASI 90

62,2

64,9

 

(3,1)

(65,3) a,b

(68,1) a,b

(25,7) a

(56,8, 67,5)

(59,7, 70,2)

PASI 100

37,7

 

(35,0) a,b

(37,7) a,b

(7,3) a

(30,2, 39,7)

(32,8, 42,5)

Itch NRS

59,0

61,6

sumažėjimas

≥ 4 balų c

(20,9)

(79,9) a,b

(82,5) a,b

(64,1) a

(51,2, 66,7)

(54,0, 69,2)

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą.

ap < 0,001, palyginti su placebu.

bp < 0,001, palyginti su placebu etanerceptu.

cPacientai, kurių pradinis Itch NRS buvo >= 4 balų: vartojusių placebą N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanerceptą N = 312.

Taltz buvo susijęs su greita veiksmingumo pradžia > 50 % sumažėjant vidutiniam PASI 2-ąją savaitę (1 paveikslėlis). Procentinė pacientų, kuriems buvo pasiektas PASI 75, dalis buvo reikšmingai didesnė vartojant Taltz, palyginti su placebu ir etanerceptu jau pirmąją savaitę. Maždaug 25 % Taltz gydytų pacientų PASI balas < 5 buvo pasiektas 2-ąją savaitę, daugiau kaip 55 % pacientų PASI balas < 5 buvo pasiektas 4-ąją savaitę ir padidėjo iki 85 % 12-ąją savaitę (palyginti su 3 %, 14 % ir 50 % vartojant etanerceptą). Reikšmingas niežulio sunkumo pagerėjimas Taltz gydytiems pacientams buvo stebėtas jau pirmąją savaitę.

1 paveikslėlis. PASI balo procentinis pagerėjimas per kiekvieną apsilankymą po pradinio vizito numatytų gydyti pacientų populiacijoje per pradiniu dozavimo laikotarpiu UNCOVER-2 ir

UNCOVER-3 tyrimuose

Taltz veiksmingumas ir saugumas nepriklausė nuo amžiaus, lyties, rasės, kūno masės, pradinio PASI sunkumo įvertinimo, žvynelinės pažeidimų lokalizacijos, kartu esančio psoriazinio artrito ir pirmiau skirtos biologinės terapijos. Gydymas Taltz buvo veiksmingas ir saugus pacientams, kuriems nebuvo skirtas gydymas sisteminio poveikio vaistiniais preparatais, pacientams, kuriems nebuvo skirta biologinė terapija, pacientams, kuriems buvo skirta biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais, ir pacientams, kuriems biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais buvo neveiksmingas.

Veiksmingumas pacientams, kurie nereagavo į gydymą etanerceptu: 73 % ir 83,5 % pacientų, kurie atsižvelgiant į sPGA (0,1) balą, buvo įvardyti kaip nereaguojantys į gydymą etanerceptu 12-ąją UNCOVER-2 tyrimo savaitę (N = 200), ir vietoj etanercepto pradėjo vartoti 80 mg Taltz dozę Q4W po 4 savaičių pašalinimo iš organizmo laikotarpio, grupėje sugebėjo pasiekti atitinkamai sPGA (0,1) ir PASI 75 po 12 savaičių gydymo Taltz.

Remiantis 2 klinikinių tyrimų, kurių metu buvo vartotas aktyvus palyginamasis preparatas (UNCOVER-2 ir UNCOVER-3), duomenimis, sunkių nepageidaujamų reiškinių dažnis vartojant etanerceptą ar Taltz buvo 1,9 %, o gydymo nutraukimo dėl pasireiškusių nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo 1,2 % vartojant etanerceptą ir 2,0 % vartojant Taltz. Infekcinių ligų dažnis buvo 21,5 % vartojant etanerceptą ir 26,0 % vartojant Taltz, dauguma reiškinių buvo lengvi ar vidutinio sunkumo. Sunkių infekcinių ligų dažnis buvo 0,4 % vartojant etanerceptą ir 0,5 % vartojant Taltz.

Atsako palaikymas 60-ąją savaitę

Pacientai, kuriems iš pradžių atsitiktiniu būdu buvo paskirtas Taltz ir kuriems pasireiškė atsakas 12-ąją UNCOVER-1 ir UNCOVER-2 tyrimų savaitę (t. y. sPGA balas 0,1) atsitiktiniu būdu buvo perskirstyti į naujas grupes ir kitas 48 savaites buvo gydyti pagal vieną iš šių gydymo planų: vartojo placebą arba Taltz (80 mg kas keturias arba dvylika savaičių [Q4W arba Q12W]).

5 lentelė.

Atsako palaikymas ir veiksmingumas 60-ąją savaitę

 

 

 

(UNCOVER-1 ir UNCOVER-2 tyrimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsako dažnio skirtumas,

 

 

Pacientų skaičius (%)

 

palyginti su placebu (95 % PI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinamosios

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

baigtys

(pradinis

(pradinis

(pradinis

(pradinis

(pradinis

(pradinis

 

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

dozavimas) /

 

placebas

placebas

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis (palaikomasis

 

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

dozavimas)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Palaikomas

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

 

 

oda) arba 1

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7) a

173 (78,3) a

 

 

(minimalus

62,4

70,7

odos

 

 

 

 

(55,1, 69,8)

(64,2, 77,2)

pažeidimas)

 

 

 

 

 

 

balų

 

 

 

 

 

 

Palaikomas

 

 

 

 

 

 

arba pasiektas

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2) a

130 (58,8) a

47,7

56,0

sPGA 0 (švari

 

 

 

 

(40,4, 54,9)

(49,1, 62,8)

oda)

 

 

 

 

 

 

Palaikomas

 

 

145 (74,4) a

184 (83,3) a

 

 

arba pasiektas

15 (7,9)

19 (9,0)

66,5

74,3

PASI 75

 

 

 

 

(59,3, 73,)

(68,0, 80,5)

Palaikomas

 

 

130 (66,7) a

169 (76,5) a

 

 

arba pasiektas

9 (4,7)

10 (4,7)

62,0

71,7

PASI 90

 

 

 

 

(54,7, 69,2)

(65,4, 78,0)

Palaikomas

 

 

97 (49,7) a

127 (57,5) a

 

 

arba pasiektas

3 (1,6)

6 (2,8)

48,2

54,6 (47,7,

PASI 100

 

 

 

 

(40,9, 55,4)

61,5)

Santrumpos: N = pacientų skaičius numatytų gydyti pacientų populiacijoje.

Pastaba: pacientai, apie kuriuos nėra duomenų, buvo skaičiuojami kaip nereagavę į gydymą. a p < 0,001, palyginti su placebu.

Taltz veiksmingai palaikė atsaką pacientams, kuriems nebuvo skirtas gydymas sisteminio poveikio vaistiniais preparatais, pacientams, kuriems nebuvo skirta biologinė terapija, pacientams, kuriems buvo skirta biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais, ir pacientams, kuriems biologinė terapija ir gydymas anti-TNF vaistiniais preparatais buvo neveiksmingas.

Remiantis apibendrintais UNCOVER-1 ir UNCOVER-2 tyrimų duomenimis, pacientų, kuriems pasireiškė sPGA (0,1) atsakas 12-ąją savaitę ir atsitiktiniu būdu perskirsčius į naujas grupes buvo paskirta nutraukti gydymą (t. y. vartoti placebą), laikotarpio iki atkryčio (sPGA ≥ 3 balai) mediana buvo 164 parų. Tarp šių pacientų, atnaujinus gydymą Taltz 80 mg Q4W, 71,5 % pacientų per

12 savaičių pasireiškė bent sPGA (0,1) atsakas.

Reikšmingai didesnis būklės pagerėjimas 12-ąją savaitę per laikotarpį, praėjusį nuo gydymo pradžios, palyginti su placebo ar etanercepto vartojimu, buvo įrodytas gydant nagų žvynelinę (įvertintą pagal NAPSI [angl., the nail psoriasis severity index – nagų žvynelinės sunkumo indeksas]), plaukuotosios galvos dalies žvynelinę (įvertintą pagal PSSI [angl., the psoriasis scalp severity index – plaukuotosios galvos dalies žvynelinės sunkumo indeksas]) ir delnų ir padų žvynelinę (įvertintą pagal PPASI [angl., the psoriasis palmoplantar severity index – delnų ir padų žvynelinės sunkumo indeksas]). Toks nagų, plaukuotosios galvos dalies ar delnų ir padų žvynelinės palengvėjimas Taltz gydytiems pacientams, kurių sPGA (0,1) reagavo 12-ąją savaitę, buvo palaikomas ir 60-ąją savaitę.

Gyvenimo kokybė arba baigtys, apie kurias pranešė pacientai

Remiantis visų tyrimų 12-osios savaitės duomenimis, Taltz buvo susijęs su statistiškai reikšmingu su sveikata susijusios gyvenimo kokybės pagerėjimu, atsižvelgiant į vidutinį dermatologinės gyvenimo kokybės indekso (angl., the Dermatology Life Quality Index [DLQI]) ribų, palyginti su pradinėmis, sumažėjimą (vartojant Taltz 80 mg Q2W – nuo -10,2 iki -11,1, vartojant Taltz 80 mg Q4W – nuo -9,4 iki -10,7, vartojant etanerceptą – nuo -7,7 iki -8,0 ir vartojant placebą – nuo -1,0 iki -2,0). Reikšmingai didesnė Taltz gydytų pacientų dalis pasiekė DLQI 0 ar 1. Remiantis visų tyrimų duomenimis, Taltz buvo susijęs su statistiškai reikšmingu niežulio palengvėjimu, įvertintu pagal Itch NRS balą. Statistiškai reikšmingai didesnė dalis Taltz gydytų pacientų pasiekė Itch NRS balo sumažėjimą

≥ 4 balų 12-ąją gydymo savaitę (84,6 % vartojant Taltz Q2W, 79,2 % vartojant Taltz Q4W ir 16,5 % vartojant placebą) ir naudingas poveikis Taltz gydytiems pacientams, kuriems buvo sPGA (0 arba 1) atsakas į gydymą 12-ąją savaitę, buvo palaikomas per iki 60 savaičių laikotarpį. Remiantis depresijos simptomų greito savarankiško įvertinimo aprašu, kokių nors depresijos pablogėjimo požymių per iki 60 savaičių gydymo Taltz laikotarpį nebuvo.

Imunizacija

Remiantis tyrimo su sveikais tiriamaisiais duomenimis, dviejų inaktyvintų vakcinų (stabligės ir pneumokokinės), kuriomis buvo paskiepyta po dviejų iksekizumabo dozių (160 mg ir po dviejų savaičių – antroji 80 mg dozė), saugumo problemų nepastebėta. Vis dėlto, duomenys apie imunizaciją yra nepakankami, kad būtų galima padaryti išvadą apie imuninio atsako į šias vakcinas pakankamumą po Taltz pavartojimo.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti paprastosios žvynelinės gydymo Taltz tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama

4.2 skyriuje).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Vidutinės iksekizumabo koncentracijos žvyneline sergančių pacientų, kuriems buvo suleista viena vaistinio preparato dozė po oda, kraujyje buvo pasiektos per 4-7 parų laikotarpį (dozių kitimo sritis nuo 5 iki 160 mg). Vidutinė (SN) didžiausia iksekizumabo koncentracija plazmoje (Cmax) po pradinės

160 mg dozės pavartojimo buvo 19,9 (8,15) µg/ml.

Pusiausvyros apykaitos sąlygos buvo pasiektos praėjus 8 savaitėms po pradinės 160 mg dozės

pavartojimo, gydant pagal 80 mg Q2W dozavimo planą. Vidutiniai (SN) Cmax,ss ir Ctrough,ss rodmenys yra atitinkamai 21,5 (9,16) µg/ml ir 5,23 (3,19) µg/ml.

Dvyliktąją savaitę 80 mg Q2W dozavimo planą pakeitus į 80 mg Q4W dozavimo planą, pusiausvyros

apykaitos sąlygos bus pasiektos maždaug po 10 savaičių. Vidutiniai (SN) Cmax,ss ir Ctrough,ss rodmenys yra atitinkamai 14,6 (6,04) µg/ml ir 1,87 (1,30) µg/ml.

Remiantis visų tyrimų duomenų analize, vidutinis iksekizumabo biologinis prieinamumas po suleidimo po oda buvo nuo 54 % iki 90 %.

Pasiskirstymas

Remiantis farmakokinetikos populiacijoje duomenų analize, bendras vidutinis pasiskirstymo tūris pusiausvyros apykaitos sąlygomis buvo 7,11 l.

Biotransformacija

Iksekizumabas yra monokloninis antikūnas ir tikimasi, kad vykstant katabolizmui, jis suyra į smulkius peptidus bei amino rūgštis taip pat, kaip ir endogeniniai imunoglobulinai.

Eliminacija

Remiantis FK populiacijoje duomenų analize, vidutinis klirensas iš serumo buvo 0,0161 l per val. Klirensas nepriklauso nuo dozės. Vidutinis pusinės eliminacijos periodas buvo apskaičiuotas, remiantis farmakokinetikos populiacijoje duomenų analize, ir paprastąja žvyneline sergančių pacientų organizme truko 13 parų.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Leidžiant po oda vaistinio preparato dozes, svyruojančias nuo 5 iki 160 mg, ekspozicija (AUC) didėjo proporcingai dozei.

Senyvi pacientai

Iš viso 301 pacientas iš 4 204 paprastąja žvyneline sergančių pacientų, vartojusių Taltz klinikinių tyrimų metu, buvo 65 metų amžiaus ar vyresni, o 36 pacientai buvo 75 metų amžiaus ar vyresni. Remiantis farmakokinetikos populiacijoje, kurioje buvo ribotas skaičius (≥ 65 metų n = 94 ir

≥ 75 metų n = 12) senyvų pacientų, duomenų analize, klirensas iš senyvų pacientų organizmo ir iš jaunesnių kaip 65 metų pacientų organizmo buvo panašus.

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimas

Specialių klinikinių farmakologijos tyrimų, kuriais būtų įvertinta inkstų funkcijos sutrikimo ir kepenų funkcijos sutrikimo įtaka iksekizumabo farmakokinetikai, neatlikta. Tikimasi, kad per inkstus eliminuojamas tik labai mažas nepakitusio iksekizumabo (IgG MAb) kiekis ir eliminacijos per inkstus reikšmė yra menka. Panašiai IgG MAb vaistiniai preparatai daugiausiai eliminuojami katabolizmo ląstelėse būdu ir nesitikima, kad kepenų funkcijos sutrikimas darytų įtaką iksekizumabo klirensui.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kartotinių dozių toksiškumo, farmakologinio saugumo bei toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų su cynomolgus beždžionėmis duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Cynomolgus beždžionėms 39 savaites leidžiant po oda iki 50 mg/kg iksekizumabo dozes per savaitę, toksinio poveikio organams ar nepageidaujamo poveikio imuninės sistemos funkcijai (pvz., nuo

T ląstelių priklausomam antikūnų atsakui ir NK ląstelių aktyvumui) nebuvo. Kas savaitę beždžionėms po oda suleista iki 50 mg/kg iksekizumabo dozė yra maždaug 19 kartų didesnė už 160 mg pradinę Taltz dozę, o ekspozicija (AUC) beždžionių organizme būną ne mažiau kaip 61 kartą didesnė už numatytąją vidutinę pusiausvyros apykaitos ekspoziciją žmogaus, gydomo pagal rekomenduojamą gydymo planą, organizme.

Ikiklinikinių tyrimų kancerogeniniam ar mutageniniam iksekizumabo poveikiui įvertinti neatlikta.

Poveikio lytiškai subrendusių cynomolgus beždžionių, kurioms 13 savaičių kas savaitę buvo leistos 50 mg/kg iksekizumabo dozės po oda, reprodukciniams organams, menstruacijų ciklui ar spermai nepastebėta.

Remiantis toksinio poveikio vystymuisi duomenimis, iksekizumabas prasiskverbė per placentą ir buvo aptiktas jauniklių iki 6 mėnesių amžiaus kraujyje. Buvo stebėtas didesnis iksekizumabu gydytų beždžionių jauniklių postnatalinis mirtingumas, palyginti su kontrolinės grupės gyvūnais. Tai visų

pirma buvo susiję su priešlaikiniu jauniklių atsivedimu ir palikuonių nepriežiūra (tai yra būdinga primatų, o ne žmonių tyrimų išvada) ir manoma, kad tai nėra kliniškai reikšminga.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio citratas

Bevandenė citrinų rūgštis

Natrio chloridas

Polisorbatas 80

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Taltz galima laikyti ne šaldytuve iki 5 dienų, ne aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

1 ml tirpalo I tipo skaidraus stiklo švirkštas. Švirkštas yra įdėtas į vienkartinį, vienos dozės švirkštiklį. Pakuotėje yra 1, 2 arba 3 užpildyti švirkštikliai. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Vartojimo instrukcijos

Būtina tiksliai laikytis švirkštiklio naudojimo instrukcijų, kurios yra aprašytos pakuotės lapelyje.

Užpildytas švirkštiklis, skirtas tik vienkartiniam naudojimui.

Taltz vartoti negalima, jeigu tirpale yra matomų dalelių arba tirpalas yra drumstas ir (arba) ryškiai rudas.

Jeigu Taltz buvo užšaldytas, tirpalo vartoti negalima.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nyderlandai.

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2016 m. balandžio 25 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai