Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – ženklinimas - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTekturna
ATC kodasC09XA02
Sudėtisaliskiren
GamintojasNovartis Europharm Ltd.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

 

Tekturna 150 mg plėvele dengtos tabletės

neberegistruotas

 

 

Aliskirenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

 

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

 

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJEpreparatasIR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

 

 

Vartoti per burną.

 

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

 

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

Laiky

va kams epasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

 

 

 

EU/1/07/408/001

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

EU/1/07/408/002

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/07/408/003

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/07/408/004

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/07/408/005

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/07/408/006

 

56 plėvele dengtos t bletė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/008

 

90 plėvele dengtų blečių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

Receptinis va t n

preparatas.

 

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

Vaistinis

 

 

Tekturna 150 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (KALENDORIUS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg plėvele dengtos tabletės

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

Aliskirenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmadienis

 

 

 

 

 

Antradienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

 

 

 

 

 

Šeštadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekmadienis

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

Tekturna 150 mg plėvele dengtos tabletės Aliskirenas
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

 

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupinę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių. 28 plėvele dengtos tabletės

Grupinę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvi oje yra 28 tabletės. 49 plėvele dengtos tabletės

Grupinę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės l pelį.

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

preparatas

 

Laikyti vaikams nepa iekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Vaistinis

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

EU/1/07/408/007
EU/1/07/408/009
EU/1/07/408/010
Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Jungtinė Karalystė

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

neberegistruotas

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

Tekturna 150 mg

preparatas

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg plėvele dengtos tabletės Aliskirenas
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄ DĖŽUTĘ)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

 

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

84 plėvele dengtos tabletės

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupinę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 28 tabletės. 98 plėvele dengtos tabletės

Grupinę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvi oje yra 49 tabletės. 280 plėvele dengtų tablečių

Grupinę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės l pelį.

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

preparatas

 

Laikyti vaikams nepa iekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Vaistinis

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

EU/1/07/408/007
EU/1/07/408/009
EU/1/07/408/010
Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Jungtinė Karalystė

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

neberegistruotas

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

Tekturna 150 mg

preparatas

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

 

Tekturna 300 mg plėvele dengtos tabletės

neberegistruotas

 

 

Aliskirenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

 

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

30 plėvele dengtų tablečių

preparatas

 

 

 

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

 

 

Vartoti per burną.

 

 

 

 

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

 

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

 

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

Laikyti vaikams epasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/07/408/011

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

EU/1/07/408/012

14 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/07/408/013

28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/07/408/014

30 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/07/408/015

50 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/07/408/016

56 plėvele dengtos tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

 

 

Serija

 

preparatas

 

 

 

 

 

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

14.

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

15.

 

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

16.

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

 

neberegistruotas

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (KALENDORIUS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg plėvele dengtos tabletės

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

Aliskirenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmadienis

 

 

 

 

 

Antradienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

 

 

 

 

 

Šeštadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekmadienis

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

Tekturna 300 mg plėvele dengtos tabletės Aliskirenas
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

Grupinę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių. 28 plėvele dengtos tabletės

Grupinę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvi oje yra 28 tabletės.

30 plėvele dengtų tablečių

Grupinę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 30 tablečių. 49 plėvele dengtos tabletės

Grupinę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJEpreparatasIR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

Laiky

va kams epasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Vaistinis

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

neberegistruotas

 

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

 

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

 

EU/1/07/408/018

90 plėvele dengtos tabletės (3x30)

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

13.SERIJOS NUMERIS

 

 

 

15.

VARTOJIMOpreparatasINSTRUKCIJA

 

Serija

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

Receptinis vaistinis prepa atas.

 

 

 

 

Vaistinis

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Tekturna 300 mg

Tekturna 300 mg plėvele dengtos tabletės Aliskirenas
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄ DĖŽUTĘ)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

84 plėvele dengtos tabletės

Grupinę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 28 tabletės. 90 plėvele dengtų tablečių

Grupinę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvi oje yra 30 tablečių.

98 plėvele dengtos tabletės

Grupinę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės. 280 plėvele dengtų tablečių

Grupinę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJEpreparatasIR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

Laiky

va kams epasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Vaistinis

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

neberegistruotas

 

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

 

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

 

EU/1/07/408/018

90 plėvele dengtos tabletės (3x30)

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

13.SERIJOS NUMERIS

 

 

 

15.

VARTOJIMOpreparatasINSTRUKCIJA

 

Serija

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

Receptinis vaistinis prepa atas.

 

 

 

 

Vaistinis

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Tekturna 300 mg

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai