Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – ženklinimas - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTelmisartan Teva Pharma
ATC kodasC09CA07
Sudėtistelmisartan
GamintojasTeva B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė nulupamoms lizdinėms plokštelėms

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletės telmisartanum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg telmisartano.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

1.Atskirkite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo lizdinės plokštelės, atsargiai plėšdami per perforuotą liniją.

2.Atsargiai nuplėškite nugarėlę.

3.Švelniai pastumkite tabletę per foliją.

4.Įsidėkite tabletę į burną ir nurykite, užsigerdami vandeniu ar kitu tinkamu gėrimu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/719/001

14x1 tablečių

EU/1/11/719/002

28x1 tabletės

EU/1/11/719/003

30x1 tablečių

EU/1/11/719/004

40x1 tablečių

EU/1/11/719/005

56x1 tabletės

EU/1/11/719/006

60x1 tablečių

EU/1/11/719/007

84x1 tabletės

EU/1/11/719/008

90x1 tablečių

EU/1/11/719/009

98x1 tabletės

EU/1/11/719/010

100x1 tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

28 tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/719/011

14x1 tablečių

EU/1/11/719/012

28x1 tabletės

EU/1/11/719/013

30x1 tablečių

EU/1/11/719/014

40x1 tablečių

EU/1/11/719/015

56x1 tabletės

EU/1/11/719/016

60x1 tablečių

EU/1/11/719/017

84x1 tabletės

EU/1/11/719/018

90x1 tablečių

EU/1/11/719/019

98x1 tabletės

EU/1/11/719/020

100x1 tablečių

EU/1/11/719/063

28 tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė nulupamoms lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

1.Atskirkite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo lizdinės plokštelės, atsargiai plėšdami per perforuotą liniją.

2.Atsargiai nuplėškite nugarėlę.

3.Švelniai pastumkite tabletę per foliją.

4.Įsidėkite tabletę į burną ir nurykite, užsigerdami vandeniu ar kitu tinkamu gėrimu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/719/021

14x1 tablečių

EU/1/11/719/022

28x1 tabletės

EU/1/11/719/023

30x1 tablečių

EU/1/11/719/024

40x1 tablečių

EU/1/11/719/025

56x1 tabletės

EU/1/11/719/026

60x1 tablečių

EU/1/11/719/027

84x1 tabletės

EU/1/11/719/028

90x1 tablečių

EU/1/11/719/029

98x1 tabletės

EU/1/11/719/030

100x1 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

30 tablečių

28 tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/719/031

14x1 tablečių

EU/1/11/719/032

28x1 tabletės

EU/1/11/719/033

30x1 tablečių

EU/1/11/719/034

40x1 tablečių

EU/1/11/719/035

56x1 tabletės

EU/1/11/719/036

60x1 tablečių

EU/1/11/719/037

84x1 tabletės

EU/1/11/719/038

90x1 tablečių

EU/1/11/719/039

98x1 tabletės

EU/1/11/719/040

100x1 tablečių

EU/1/11/719/061

30 tablečių

EU/1/11/719/064

28 tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė nulupamoms lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

1.Atskirkite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo lizdinės plokštelės, atsargiai plėšdami per perforuotą liniją.

2.Atsargiai nuplėškite nugarėlę.

3.Švelniai pastumkite tabletę per foliją.

4.Įsidėkite tabletę į burną ir nurykite, užsigerdami vandeniu ar kitu tinkamu gėrimu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/719/041

14x1 tablečių

EU/1/11/719/042

28x1 tabletės

EU/1/11/719/043

30x1 tablečių

EU/1/11/719/044

40x1 tablečių

EU/1/11/719/045

56x1 tabletės

EU/1/11/719/046

60x1 tablečių

EU/1/11/719/047

84x1 tabletės

EU/1/11/719/048

90x1 tablečių

EU/1/11/719/049

98x1 tabletės

EU/1/11/719/050

100x1 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

30 tablečių

28 tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/719/051

14x1 tablečių

EU/1/11/719/052

28x1 tabletės

EU/1/11/719/053

30x1 tablečių

EU/1/11/719/054

40x1 tablečių

EU/1/11/719/055

56x1 tabletės

EU/1/11/719/056

60x1 tablečių

EU/1/11/719/057

84x1 tabletės

EU/1/11/719/058

90x1 tablečių

EU/1/11/719/059

98x1 tabletės

EU/1/11/719/060

100x1 tablečių

EU/1/11/719/062

30 tablečių

EU/1/11/719/065

28 tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletės telmisartanum

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletės telmisartanum

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletės telmisartanum

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai