Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – ženklinimas - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasThyrogen
ATC kodasH01AB01
Sudėtisthyrotropin alfa
GamintojasGenzyme Europe B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ (1 FLAKONO PAKUOTĖ)

IŠORINĖ DĖŽUTĖ (2 FLAKONŲ PAKUOTĖ)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Thyrogen 0,9 mg milteliai injekciniam tirpalui.

Thyrotropinum alfa

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename flakone yra 0,9 mg/ml tirotropino alfa, atskiedus 1,2 ml injekcinio vandens.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: manitolis,

natrio-divandenilio fosfatas monohidratas, dinatrio-vandenilio fostatas heptahidratas, natrio chloridas.

Daugiau informacijos yra pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 flakonas miltelių injekciniam tirpalui

2 flakonai miltelių injekciniam tirpalui, atitinka 2 dozes, kurias reikia leisti kas 24 val.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti tik į raumenis.

Ištraukiama tik 1 ml vaisto (atitinka 0,9 ml tirotropino alfa).

Paruoštą tirpalą sušvirkšti per 3 valandas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Tik vienkartiniam vartojimui.

Nesuvartotą tirpalą būtina išmesti.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

13.SERIJOS NUMERIS

Lot

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Thyrogen 0,9 mg milteliai injekciniam tirpalui.

Thyrotropinum alfa

Leisti į raumenis.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.KITA

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Genzyme Europe B.V. – NL

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai