Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Preparato charakteristikų santrauka - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasUcedane
ATC kodasA16AA05
Sudėtiscarglumic acid
GamintojasLucane Pharma

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ucedane 200 mg disperguojamosios tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 200 mg karglumo rūgšties.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Disperguojamoji tabletė

Tabletės baltos, ovalios ir iš abiejų pusių išgaubtos, su viena vagele ir įspaudu „LL“. Tabletę galima padalyti į lygias dozes.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Ucedane skiriamas gydant N-acetilglutamato sintazės pirminio trūkumo sukeltą hiperamonemiją.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Ucedane pradedama vartoti prižiūrint gydytojui, turinčiam patirties gydant metabolizmo sutrikimus.

Dozavimas

Klinikinė patirtis rodo, kad gydymą galima pradėti kuo anksčiau, jau nuo pirmos gyvenimo dienos. Pradinė dozė turi būti 100 mg/kg, jei reikia, galima vartoti net iki 250 mg/kg.

Po to turėtų būti individualiai parenkama tokia dozė, kuri palaikytų normalią amoniako koncentraciją plazmoje (žr. 4.4 skyrių).

Ilgalaikio gydymo metu, didėjant kūno svoriui, vaisto dozės koreguoti nebūtina, kol metabolizmo kontrolė yra pakankama. Paros dozė gali svyruoti nuo 10 mg/kg iki 100 mg/kg.

Reakcijos į karglumo rūgšties poveikį testas

Prieš pradedant ilgalaikį gydymą, rekomenduojama ištirti ligonio reakciją į karglumo rūgšties poveikį.

Pavyzdžiui:

-Jei vaiką ištiko koma, pradinė paros dozė yra 100–250 mg/kg, matuojant amoniako koncentraciją plazmoje bent prieš kiekvieną vaisto vartojimą (ji turi tapti normali per kelias valandas nuo Ucedane vartojimo pradžios).

-Jei pacientui yra vidutinio sunkumo hiperamonemija, 3 paras skirkite bandomąją 100– 200 mg/kg paros dozę, vartojant vienodą kiekį baltymų bei atlikite pakartotinius amoniako

koncentracijos plazmoje tyrimus (prieš valgį ir valandą po jo). Parenkama normalią amoniako koncentraciją plazmoje palaikanti dozė.

Vartojimo metodas

Šis vaistas skirtas vartoti TIK per burną (nuryjant arba suleidžiant per nazogastrinį vamzdelį švirkštu, jeigu reikia).

Remiantis farmakokinetikos duomenimis bei klinikine patirtimi, rekomenduojama visą paros dozę padalinti į 2–4 dalis, kurios turėtų būti vartojamos prieš valgį ar maitinimą. Laužant tabletę į dvi dalis

paprastai galima gauti reikalingo stiprumo dozę. Ucedane neįmanoma skirti pacientams, kuriems reikia 50 mg didesnės ar mažesnės dozės. Tokiais atvejais reiktų skirti kitus karglumo rūgšties preparatus, kurių dozes galima atitinkamai koreguoti.

Tabletes reikia disperguoti ne mažiau kaip 5–10 ml vandens ir suspensiją nedelsiant išgerti ar greitai sušvirkšti per nazogastrinį vamzdelį į skrandį.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. Karglumo rūgšties negalima vartoti žindymo laikotarpiu (žr. 4.6 ir 5.3 skyrius).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ligonio būklės sekimas

Būtina palaikyti normalią amoniako bei aminorūgščių koncentraciją plazmoje.

Kadangi duomenų apie karglumo rūgšties saugumą yra labai nedaug, rekomenduojama sistemingai sekti kepenų, inkstų bei širdies funkcijas ir kraujo tyrimų rodmenis.

Mityba

Esant mažam baltymų toleravimui gali reikėti riboti jų suvartojimą bei skirti arginino papildų.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Specifinių sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie karglumo rūgšties vartojimą nėštumo metu nėra.

Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė minimalų toksinį poveikį vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Nėščioms moterims skiriama atsargiai.

Žindymo laikotarpis

Nors nežinoma, ar karglumo rūgšties patenka į motinos pieną, nustatyta, kad jos patenka į žindančių žiurkių pieną (žr. 5.3 skyrių). Todėl karglumo rūgšties negalima vartoti žindymo metu (žr. 4.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Nustatytos nepageidaujamos reakcijos pagal organų sistemų klases ir dažnį išvardytos toliau. Reiškinių dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10) ir nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Sisteminė organų klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

 

 

 

Širdies sutrikimai

Nedažni

bradikardija

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Nedažni

viduriavimas, vėmimas

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni

gausesnis prakaitavimas

 

 

Dažnis nežinomas

bėrimas

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Nedažni

pireksija

vartojimo vietos pažeidimai

 

 

Tyrimai

Nedažni

padidėjęs transaminazių kiekis

 

 

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Vienam pacientui, gydytam ne didesne kaip 750 mg/kg karglumo rūgšties paros doze, atsirado simpatomimetinei reakcijai būdingų intoksikacijos simptomų: tachikardija, profuzinis prakaitavimas, padidėjusi bronchų sekrecija, padidėjusi kūno temperatūra bei neramumas. Sumažinus dozę, simptomai išnyko.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – aminorūgštys ir dariniai, ATC kodas – A16AA05.

Veikimo mechanizmas

Karglumo rūgštis yra struktūrinis N-acetilglutamato, natūraliai atsirandančio karbamoilfosfatsintetazės aktyvatoriaus, šlapalo apykaitos ciklo pirmojo fermento, analogas.

Tyrimų in vitro metu karglumo rūgštis aktyvino kepenų karbamoilfosfatsintetazę. Nors karbamoilfosfatsintetazės afiniškumas karglumo rūgščiai mažesnis už N-acetilglutamato, karglumo rūgštis in vivo stimuliuoja karbamoilfosfatsintetazę bei daug efektyviau nei N-acetilglutamatas apsaugo žiurkes nuo intoksikacijos amoniaku. Taip gali atsitikti dėl to, kad:

i)Mitochondrijų membrana pralaidesnė karglumo rūgščiai, nei N-acetilglutamatui.

ii)Karglumo rūgštis atsparesnė citozolyje esančios aminoacilazės hidroliziniam poveikiui nei N- acetilglutamatas.

Farmakodinaminis poveikis

Kitų tyrimų metu žiurkėms buvo sudarytos skirtingos eksperimentinės sąlygos, didinančios amoniako atsiradimą (badas, visiškas baltymų nevartojimas arba didelio jų kiekio vartojimas). Karglumo rūgštis mažino amoniako kiekį kraujyje bei didino šlapalo kiekį kraujyje ir šlapime, tuo tarpu kepenyse pastebimai padaugėjo karbamoilfosfatsintetazės aktyvatorių.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Pacientams, kurių organizme trūko N-acetilglutamato sintazės, karglumo rūgštis greitai, paprastai per 24 val., sunormalizavo amoniako kiekį plazmoje. Gydyti pradėjus, kol dar nebuvo ilgalaikio smegenų pažeidimo, pacientai normaliai augo, psichomotorinis vystymasis nesutriko.

5.2Farmakokinetinės savybės

Karglumo rūgšties farmakokinetika buvo nustatyta tiriant sveikus vyrus savanorius, vartojusius radioaktyvia medžiaga pažymėtą ir nepažymėtą preparatą.

Absorbcija

Apskaičiuota, kad išgėrus vienkartinę 100 mg/kg kūno svorio dozę, rezorbuojama apie 30 % karglumo rūgšties. Taikant tą pačią dozę 12 savanorių, vartojusių karglumo rūgšties tabletes, didžiausia koncentracija plazmoje siekė 2,6 µg/ml (mediana; ribos – nuo 1,8 iki 4,8) praėjus 3 valandoms

(mediana; ribos – nuo 2 iki 4).

Pasiskirstymas

Karglumo rūgšties pasišalinimo iš plazmos kreivę sudaro dvi fazės: po greitosios fazės (pirmosios daugiau nei 12 val. nuo pavartojimo) eina lėtoji fazė (galutinis pusinis eliminacijos laikas – iki 28 val.). Difuzijos į eritrocitus nėra. Jungimasis su baltymais nenustatytas.

Metabolizmas

Dalis karglumo rūgšties yra metabolizuojama. Manoma, kad priklausomai nuo jos aktyvumo žarnyno bakterinė flora gali skatinti irimo procesą ir taip sąlygoti įvairaus laipsnio molekulės metabolizmą. Fekalijose buvo nustatytas vienas metabolitas – glutamo rūgštis. Metabolitų koncentracija plazmoje didžiausia yra po 36–48 val., po to po truputį mažėja (pusinis eliminacijos laikas – apie 100 val.). Galutinis karglumo rūgšties metabolizmo produktas yra anglies dioksidas, kuris pašalinamas per plaučius.

Eliminacija

Išgėrus vienkartinę 100 mg/kg kūno svorio dozę, 9 % nepakitusio preparato pašalinama su šlapimu ir iki 60 % – su fekalijomis.

Karglumo rūgšties koncentracija plazmoje matuota įvairaus amžiaus (nuo naujagimių iki paauglių) pacientams, gydytiems įvairia paros doze (7–122 mg/kg/per parą). Nustatytos koncentracijos (net ir naujagimių) buvo panašios į tokias, kokios nustatytos ištyrus sveikus suaugusius žmones, ir, nepriklausomai nuo paros dozės, per 15 val. laipsniškai sumažėdavo maždaug iki 100 ng/ml.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių farmakologinių saugumo tyrimų duomenimis, per burną vartojant 250, 500, 1000 mg/kg karglumo rūgšties dozę, statistiškai patikimo poveikio kvėpavimo, centrinei nervų bei širdies ir kraujagyslių sistemoms neturėjo.

Daugelio genotoksinio poveikio tyrimų, atliktų in vitro (Ames testas, žmogaus limfocitų metafazės analizė) bei in vivo (mikrobranduolių testas su žiurkėmis) metu karglumo rūgštis pastebimo mutageninio poveikio nesukėlė.

Vienkartinės (geriamosios ne didesnės kaip 2800 mg/kg bei suleistos į veną ne didesnės kaip

239 mg/kg) karglumo rūgšties dozės suaugusioms žiurkėms nesukėlė nenormalių klinikinių požymių atsiradimo, gyvūnai nenugaišo. Atsivestiems žiurkiukams, kuriems 18 parų kasdien pro zondą buvo supilama karglumo rūgšties, ir jaunoms žiurkėms, 26 paras kasdien gavusioms karglumo rūgšties, Poveikio nesukėlusi paros dozė (PND) buvo 500 mg/kg, o nepageidaujamo poveikio nesukėlusi paros dozė (NPND) buvo 1000 mg/kg.

Nepageidaujamo poveikio patinų ir patelių vaisingumui nepastebėta. Taikant mažesnes nei toksinį poveikį motinai turinčias dozes, kurios žiurkėms buvo penkiasdešimt, o triušiams septynis kartus didesnės nei žmonėms, toksinio poveikio žiurkių ir triušių gemalui, vaisiui bei teratogenezei nepastebėta. Karglumo rūgštis patenka į žindančių žiurkių pieną ir, nors poveikio vystymosi parametrams nebuvo, pastebėtas tam tikras nepageidaujamas poveikis 500 mg/kg per parą vartojusių patelių žindomų jauniklių kūno svoriui ar jo augimui ir didesnis 2000 mg/kg per parą, t. y., toksinį

poveikį motinai turinčią dozę, vartojusių patelių jauniklių mirtingumas. Kiekis motinos organizme po 500 ir 2000 mg/kg per parą dozių vartojimo buvo dvidešimt penkis ir septyniasdešimt kartų didesnis už numatomą poveikį žmogui.

Karglumo rūgšties kancerogeninio poveikio tyrimų neatlikta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Mikrokristalinė celiuliozė, manitolis,

bevandenis koloidinis silicio dioksidas, natrio stearilfumaratas,

B tipo krospovidonas, kopovidonas K28.

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

36 mėnesiai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

(ALU/ALU) lizdinės plokštelės kartono dėžutėse.

60 disperguojamųjų tablečių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Prancūzija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/17/1202/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data:

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.emea.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai