Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Preparato charakteristikų santrauka - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasUnituxin
ATC kodasL01XC
Sudėtisdinutuximab
GamintojasUnited Therapeutics Europe Ltd

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Unituxin 3,5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml koncentrato yra 3,5 mg dinutuksimabo.

Viename 5 ml flakone yra 17,5 mg dinutuksimabo.

Dinutuksimabas yra chimerinis žmogaus / pelės monokloninis antikūnas, gaminamas pelių mielomos ląstelių linijoje (Sp2/0) rekombinantinės DNR technologijos būdu.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

 

preparatas

Viename 5 ml flakone yra 17,2 mg natrio.

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

3.

FARMACINĖ FORMA

 

Koncentratas infuziniam tirpalui (sterilus koncentratas).

Skaidrus bespalvis skystis.

vaistinis

 

4.

KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

 

 

4.1

Terapinės indikacijos

 

 

4.2

Dozavimas ir vartojimoNeberegistruotasmetodas

 

 

Unituxin skirtas gydyti didelės rizikos neuroblastomą pacientams nuo 12 mėnesių iki 17 metų, kuriems anksčiau jau buvo taikyta indukcinė chemoterapija ir atsakas buvo pasiektas bent iš dalies, o po to atlikta mieloabliacinė terapija ir autologinė kamieninių ląstelių transplantacija (AKLT). Jis skiriamas derinyje su granuliocitų makrofagų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi (GM-KSF), interleukinu-2 (IL-2) ir izotretinoinu.

Unituxin vartojamas tiktai ligoninėje ir turi būti leidžiamas prižiūrint gydytojui, patyrusiam taikant onkologinių ligų gydymą. Jis turi būti leidžiamas sveikatos priežiūros specialisto, pasiruošusio gydyti sunkias alergines reakcijas, įskaitant anafilaksiją, tokioje aplinkoje, kur nedelsiant galima būtų panaudoti visas gaivinimo priemones.

Dozavimas

Turi būti skiriami penki Unituxin kursai infuzijos į veną būdu, paros dozė 17,5 mg/m2. Per 1, 3 ir 5 kursus (kiekvienas kursas trunka maždaug 24 dienas) jis leidžiamas nuo 4 iki 7 dienos, o per 2 ir 4 kursus (kiekvienas kursas trunka maždaug 28 dienas) leidžiamas nuo 8 iki 11 dienos.

Gydymo schemą sudaro dinutuksimabas, GM-KSF, IL-2 ir izotretinoinas, skiriami per šešis iš eilės einančius kursus. Visa dozavimo schema pateikta 1 lentelėje ir 2 lentelėje.

1 lentelė. 1, 3 ir 5 kursų Unituxin, GM-KSF ir izotretinoino dozavimo grafikas

Diena

15-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GM-KSF1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Dinutuksimabas2

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Izotretinoinas3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

1.Granuliocitų makrofagų kolonijas stimuliuojantis faktorius (GM-KSF): 250 μg/m2/per parą suleidžiant arba po oda (primygtinai rekomenduojama), arba infuzija į veną per 2 valandas.

2.Dinutuksimabas: 17,5 mg/m2/ per parą suleidžiant infuzija į veną per 10–20 valandų.

3.Izotretinoinas: kūno svoriui esant didesniam nei 12 kg: 80 mg/m2 skiriant per burną du kartus per parą. Visa dozė

160mg/m2/ per parą; kūno svoriui esant 12 kg ar mažesniam: 2,67 mg/kg skiriant per burną du kartus per parą iki visos paros dozės 5,33 mg/kg/ per parą (suapvalinkite dozę iki arčiausio 10 mg)

2 lentelė. 2 ir 4 kursų Unituxin ir IL-2 dozavimo grafikas; 2, 4 ir 6 kursų izotretinoino dozavimo grafikas.

 

Diena

 

 

12-14

15-28

 

IL-21

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

Dinutuksimabas2

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

Izotretinoinas3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

1.

Interleukinas-2 (IL-

2): 3

MTV/m

2/ per

parą

suleidžiant

pastovia infuzija į veną per 96 v landas 1–4 dienomis ir

4,5 MTV/m2/ per parą 8–11 dienomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dinutuksimabas: 17,5 mg/m2/ per parą suleidžiant infuzija į veną per 10–20 valandų.

 

 

 

3.

Izotretinoinas: kūno svoriui esant didesniam nei 12 kg: 80 mg/m2 skiriant

 

burną du kartus per parą. Visa dozė

paros dozės 5,33 mg/kg/ per parą (suapvalinkite dozę iki arčiausio 10 mg)preparatas

 

 

160 mg/m2/ per parą; kūno svoriui esant 12 kg ar mažesniam: 2,67 mg/kg ski iant per burną du kartus per parą iki visos

 

 

vaistinis

Prieš pradėdami kiekvieną gydymo kursą 3 lentelėje peržiūrėk te sąrašą kriterijų, kurie turi būti įvertinti.

3 lentelė. Klinikiniai kriterijai, kurie turi būti įvertinti prieš pradedant kiekvieną Unituxin kursą.

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

Toksinis poveikis centrinei nervų sistemai (CNS)

Atidėkite kurso pradžią iki toksinis p veikis CNS nesumažės iki 1 laipsnio ar visai neišnyks ir (arba)

nebus gerai kontroliuojami traukuliai.

 

Kepenų funkcijos sutrikimas

 

Atidėkite pirmojo kurso pradž ą iki alanino aminotransferazės (ALT) aktyvumas nebus mažiau nei 5

kartus viršijantis viršutinę normos ribą (VNR). Atidėkite 2–6 kursų pradėjimą iki ALT aktyvumas

nebus mažiau nei 10 ka tų viršijantis VNR.

 

Trombocitopenija

 

 

Atidėkite kurso pradžią iki trombocitų skaičius bus mažiausiai 20 000/μl.

Jei pas pacientą yra metastazės CNS, atidėkite kurso pradėjimą ir skirkite trombocitų masės

transfuzijas iki trombocitų skaičius bus mažiausiai 50 000/μl.

Kvėpavimo sutrikimai

Atidėkite kurso pradžią iki praeis dusulys ramybėje ir (arba) periferinis deguonies prisotinimas bus mažiausiai 94 % kvėpuojant kambario oru.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Atidėkite kurso pradžią iki kreatinino klirensas arba glomerulų filtracijos greitis (GFG) bus mažiausiai 70 ml/min/1.73 m2

Sisteminė infekcija arba sepsis

Atidėkite kurso pradžią iki infekcija arba sepsis praeis.

Leukopenija

Atidėkite pirmojo kurso pradžią iki absoliutus fagocitų skaičius (AFS) bus mažiausiai 1 000/μl.

Be anksčiau paminėtų kriterijų reikia kliniškai įvertinti paciento širdies ir kraujagyslių funkcijas.

Dozės keitimas

4 lentelėje pateikti dinutuksimabo, GM-KSF ir IL-2 dozės keitimo nurodymai. Jei pacientai atitinka gydymo

šiais vaistais nutraukimo kriterijus, gydymą reikia tęsti izotretinoinu pagal klinikinius parodymus.

4 lentelė. Dozės keitimo nurodymai gydant nepageidaujamas reakcijas, pasireiškusias skiriant dinutuksimabą derinyje su GM-KSF, IL-2 ir izotretinoinu.

Alerginės reakcijos

1 ar 2 laipsnio

Atsiradus

 

Sumažinkite infuzijos greitį iki 0,875 mg/m2/val.

simptomams

 

Taikykite palaikomąsias priemones (žr. 4.4 skyrių).

Išsisprendus

 

Atstatykite pradinį infuzijos greitį. Jei netoleruoja, sumažinkite greitį iki

 

 

 

0,875 mg/m2/val.

 

 

3 ar 4 laipsnio

 

 

 

 

Atsiradus

 

Tuoj pat nutraukite dinutuksimabo ir į veną leidžiamo GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

simptomams

 

Taikykite palaikomąsias priemones (žr. 4.4 skyrių).

Išsisprendus

 

Jei taikant anksčiau paminėtas priemones simptomai ir požymiai greitai praeina,

 

 

 

pabaigos.

 

preparatas

 

 

 

galima vėl tęsti dinutuksimabo infuziją 0,875 mg/m2/v l. greičiu.

 

 

• Nebeskirkite GM-KSF ar IL-2 iki kitos dienos.

 

 

GM-KSF kursų metu skirkite 50 % GM-KSF dozės adedant kita diena ir, jei ji

 

 

 

toleruojama, užbaigus dinutuksimabo dozavimą šiame kurse, galima skirti visą

 

 

 

dozę GM-KSF.

 

 

 

 

IL-2 kursų metu skirkite 50 % IL-2 dozės

radedant kita diena ir tęskite iki kurso

 

 

 

 

vaistinis

 

 

 

• Jei simptomai pasikartoja pridėjus GM-KSF ar IL-2, nutraukite GM-KSF ar IL-2

 

 

 

ir dinutuksimabo vartojimą.

 

 

 

• Jei simptomai praeina kitą dieną, vėl atnaujinkite dinutuksimabo infuziją

 

 

 

toleruojamu greičiu be GM-KSF ar IL-2.

 

3 laipsnio (sunkus)

 

Neberegistruotas

 

 

Pasikartojimas

 

Nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 skyrimą šiai dienai.

 

 

• Jei simptomai šią dieną praeina, kitą dieną vėl tęskite gydymą su premedikacija

 

 

 

intensyvios terapij skyriuje (žr. 4.4 skyrių).

Tolesni kursai

 

Visų tolesnių ku sų su GM-KSF ar IL-2 metu išlaikykite toleruojamą

 

 

 

dinutuksimabo infuzijos greitį.

 

Anafilaksija

 

 

 

 

3 ar 4 laipsnio

 

 

 

 

 

 

• Visam laikui nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 skyrimą.

Kapiliarų pralaidumo sindromas

 

 

 

 

 

Atsiradus

 

Nutraukite dinutuksimabo ir į veną leidžiamo GM-KSF ar IL-2 skyrimą.

simptomams

 

Taikykite palaikomąsias priemones (žr. 4.4 skyrių).

Išsisprendus

 

Atnaujinkite dinutuksimabo infuziją 0,875 mg/m2/val. greičiu.

 

 

• Kitą dieną atnaujinkite GM-KSF ar IL-2 skyrimą 50 % doze iki paskutinės

 

 

 

dinutuksimabo dozės suleidimo šiame kurse.

Tolesni kursai

 

Jei pacientas toleravo 50 % GM-KSF ar IL-2 dozės, pradėkite šia doze ir leiskite

 

 

 

dinutuksimabą 0,875 mg/m2/val. greičiu. Jei toleruojama, padidinkite GM-KSF ar

 

 

 

IL-2 iki visos dozės kitą dieną.

 

 

 

• Jei netoleruojama 50 % GM-KSF dozė, likusių GM-KSF kursų metu skirkite vien

 

 

 

dinutuksimabą.

 

 

 

 

• Jei netoleruojama 50 % IL-2 dozė, pakeiskite jį GM-KSF likusių IL-2 kursų metu.

4 laipsnio (pavojingas gyvybei)

 

 

Atsiradus

 

Nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 skyrimą šiam kursui.

simptomams

 

Taikykite palaikomąsias priemones (žr. 4.4 skyrių).

Tolesni kursai

 

Jei IL-2 kurso metu pasireiškė kapiliarų pralaidumo sindromas, pakeiskite jį GM-

 

 

 

KSF likusiems IL-2 kursams.

 

 

 

 

 

 

Jei kapiliarų pralaidumo sindromas pasireiškė GM-KSF kurso metu, kitų GM-

KSF kursų metu skirkite vien dinutuksimabą.

Hiponatremija

4 laipsnio (gyvybei pavojinga) - < 120 mmol/l nepaisant tinkamo gydymo skysčiais

Visam laikui nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

Hipotenzija

Simptominis ir (arba) sistolinis KS mažesnis nei 70 mmHg arba daugiau kaip 15 % mažesnis už pradinį

Atsiradus

Nutraukite dinutuksimabo ir į veną leidžiamo GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

simptomams

Taikykite palaikomąsias priemones (žr. 4.4 skyrių).

Išsisprendus

Atnaujinkite dinutuksimabo infuziją 0,875 mg/m2/val. greičiu.

 

• Jei kraujospūdis (KS) išlieka stabilus mažiausiai 2 valandas, atnaujinkite GM-

 

 

KSF ar IL-2 vartojimą.

 

 

 

• Jei KS išlieka stabilus mažiausiai 2 valandas atnaujinus GM-KSF ar IL-2

 

 

vartojimą, padidinkite dinutuksimabo infuzijos greitį iki 1,75 mg/m2/val.

Pasikartojimas

Nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 skyrimą.

 

• Jei KS yra stabilus, atnaujinkite dinutuksimabo infuziją 0,875 mg/m2/val. greičiu.

Išsisprendus

Jei KS išlieka stabilus, kitą dieną atnaujinkite GM-KSF ar IL-2 vartojimą 50 %

 

 

doze.

 

 

 

• Kai vartojami kartu su dinutuksimabu, pradėkite nuo 50 % GM-KSF ar IL-2

 

 

dozės. Po to, jei toleruojama, padidinkite dozę iki visos ir skirkite iki kurso

 

 

pabaigos.

 

 

 

• Jei netoleruojama 50 % GM-KSF dozė, likusio kurso metu skirkite vien

 

 

dinutuksimabą.

 

 

 

• Jei netoleruojama 50 % IL-2 dozė, likusio kurso metu skirkite vien

 

 

dinutuksimabą.

 

preparatas

 

 

 

 

Tolesni kursai

Pradėkite vartoti GM-KSF ar IL-2 50 % doze ir, jei toleruojama, padidinkite iki

 

 

visos dozės kitą dieną.

 

 

 

• Jei netoleruojama 50 % GM-KSF dozė, likusių GM-KSF kursų metu skirkite vien

 

 

dinutuksimabą.

vaistinis

 

 

 

 

 

 

• Jei netoleruojama 50 % IL-2 dozė, pakeiskite jį GM-KSF likusių IL-2 kursų metu.

Neurologiniai akių sutrikimai

 

 

Išsiplėtęs vyzdys su vangiu šviesos refleksu

 

 

Atsiradus

Nutraukite dinu uksimabo ir GM-KSF ar IL-2 skyrimą.

simptomams

 

 

 

 

Išsisprendus

Skirkite dinutuksimabo infuziją 0,875 mg/m2/val. greičiu ir atnaujinkite GM-KSF

 

 

ar IL-2 vartojimą.

 

 

Pasikartojimas

Nutraukite dinutuksimabo, GM-KSF ir IL-2 vartojimą likusių kursų metu.

Tolesni kursai

J pakitimai išlieka stabilūs ar pagerėja prieš kitą kursą, skirkite dinutuksimabo

 

 

0,875 mg/m2/val. ir visą dozę GM-KSF ar IL-2.

 

Neberegistruotas

 

 

 

Jei toleruojama ir simptomai neblogėja, kitiems kursams skirkite dinutuksimabo

 

 

1,75 mg/m2/val.

 

 

 

• Jei simptomai pasikartoja, nutraukite dinutuksimabo, GM-KSF ir IL-2 vartojimą

 

 

likusių kursų metu.

 

 

Seruminė liga

4 laipsnio (gyvybei pavojinga)

Visam laikui nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

Sisteminė infekcija arba sepsis

3 ar 4 laipsnio

Atsiradus

Nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 vartojimą likusiam šiam kursui.

simptomams

 

 

Išsisprendus

Tęskite kitus suplanuotus dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 kursus.

Skausmas

4 laipsnio

• Nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

Periferinė neuropatija

2 laipsnio periferinė motorinė neuropatija

Visam laikui nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

3 laipsnio (jutimo pokyčiai trunkantys ilgiau kaip 2 savaites, objektyvus motorinis silpnumas) ar 4 laipsnio.

Nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

Netipinis hemolizinis ureminis sindromas

Visam laikui nutraukite dinutuksimabo ir GM-KSF ar IL-2 vartojimą.

Vaikų populiacija

Unituxin saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems kaip 12 mėnesių, dar neištirtas.

Vartojimo metodas

Unituxin negalima suleisti į veną srove arba visą dozę iškarto.

Jis turi būti suleidžiamas infuzija į veną per 10 valandų. Infuzija pradedamapreparatas0,875 mg/m2/val. greičiu ir

tęsiama tokiu greičiu 30 minučių; po to greitis padidinamas iki 1,75 mg/m2/val. ir likusi infuzija leidžiama tokiu greičiu, jei jis toleruojamas. Infuzijos trukmė gali būti pratęsta iki 20 v l ndų, norint sumažinti infuzijos metu pasireiškiančias reakcijas (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius), jei jos tink m i nekontroliuojamos kitomis priemonėmis. Infuziją reikia nutraukti po 20 val., net jei per tą laikotarpį nesuleidžiama visa dozė.

Prieš pradedant kiekvieną infuziją reikia apsvarstyti premedikacijos tikslingumą (žr. 4.4 skyrių). Nurodymai, kaip praskiesti vaistinį preparatą, prieš jįvaistinisskiria , pateikti 6.6 skyriuje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas (4Neberegistruotaslaipsnio) veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Alerginės reakcijos

Reikia skirti premedikaciją antihistamininiais preparatais (pvz., hidroksizinu ar difenhidraminu) suleidžiant juos į veną maždaug prieš 20 minučių prieš pradedant dinutuksimabo infuziją. Rekomenduojama, prireikus, antihistamininius vaistinius pr paratus pakartotinai leisti kas 4–6 valandas Unituxin infuzijos metu. Užbaigus Unituxin infuziją pacientus reikia stebėti 4 val., ar neatsiranda reakcijos į infuziją požymiai ir simptomai.

Leidžiant dinutuksimabą šalia lovos turi būti paruošti epinefrinas (adrenalinas) ir hidrokortizonas, kad pasireiškus gyvybei pavojingoms alerginėms reakcijoms, juos būtų galima nedelsiant suleisti į veną. Rekomenduojama tokias reakcijas gydyti hidrokortizonu suleidžiant į veną visą dozę iš karto (bolius būdu) ir epinefrino kas 3–5 minutes leidžiant visą dozę iš karto, jei reikia, priklausomai nuo klinikinio poveikio.

Priklausomai nuo alerginės reakcios sunkumo infuzijos greitį reikia sumažinti arba nutraukti gydymą (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Kapiliarų pralaidumo sindromas

Labiau tikėtina, kad kapiliarų pralaidumo sindromas pasireikš skiriant dinutuksimabą kartu su IL-2. Rekomenduojama skirti metolazoną per burną ar furozemidą į veną kas 6–12 val., jei reikia. Priklausomai nuo klinikinio poveikio turi būti papildomai skiriamas deguonis, taikomas kvėpavimą palaikomasis gydymas, ir taikoma pakeičiamasis gydymas albuminais,

Būdingi simptomai ir požymiai buvo šie: hipotenzija, išplitusi edema, ascitas, dusulys, plaučių edema ir ūminis inkstų nepakankamumas susijęs su hipoalbuminemija ir kraujo sutirštėjimu.

Skausmas

Smarkus skausmas (3 ir 4 laipsnio) dažniausiai pasireiškia per pirmąsias 4 dinutuksimabo kurso dienas ir laikui bėgant dažnai nurimsta per kitus kursus.

Jei smarkiai skauda, Unituxin infuzijos greitį reikia sumažinti iki 0,875 mg/m2/val. jei skausmo negalima tinkamai numalšinti nepaisant infuzijos greičio sumažinimo ir maksimaliai taikomų palaikymo priemonių,

Unituxin vartojimą reikia nutraukti (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Prieš pradedant kiekvieną dinutuksimabo infuziją prieš 20 minučių reikia per burną skirti paracetamolio ir kartoti kas 4–6 val., esant reikalui. Rekomenduojama reguliariai skirti kas 4–6 val, jei kartu yra skiriamas IL- 2. Jei nuolat skauda, reikia skirti ibuprofeną per burną kas 6 val. tarp paracetamolio dozių. Jei yra trombocitopenija, kraujavimas ar inkstų funkcijos sutrikimas, ibuprofeno skirti negalima.

Rekomenduojama skirti į veną infuzijos būdu opioidus, pvz., morfino sulfatą, prieš kiekvieną dinutuksimabo infuziją ir tęsti infuzijos' metu ir iki 2 val. užbaigus gydymą. Jei reikia malšinti skausmą, rekomenduojama papildomai leisti į veną vienartines opioidų dozes kas 2 valandas dinutuksimabo infuzijos metu. Jei netoleruojamas morfinas, galima skirti fentanilį ar hidromorfoną.

Galima skirti lidokaino infuziją į veną (2 mg/kg dozė su 50 ml 0.9 %preparatasnatrio chlorido tirpalo) per 30 min.

prieš pradedant kiekvieną dinutuksimabo infuziją ir tęsti infuziją į veną 1 mg/kg/val. greičiu iki 2 val. po gydymo užbaigimo. Lidokaino infuziją reikia nutraukti, jeigu pacientui atsiranda svaigulys, tirpimas apie burną ar spengimas ausyse.

Morfino premedikacijos metu galima per burną skirtivaistinisgabapent no 10 mg/kg/per parą dozę. Jei reikia,

skausmui malšinti šią dozę galima palaipsniui padidinti (iki d džiausios 60 mg/kg/per parą arba 3600 mg/per parą dozės).

Hipotenzija

atsižvelgiant į klinikinę būklę suleisti į veną albumino ar eritrocitų masės. Taip pat rekomenduojama taikyti gydymą vazopresiniais vaistiniais prepa ais, jei reikia atstatyti tinkamą perfuzijos slėgį.

Prieš pradedant dinutuksimaboNeberegistruotasinfuziją prieš vieną valandą reikia suleisti į veną natrio chlorido 9 mg/ml (0.9%) injekcinio tirpalo (10 ml/kg). Jei pasireiškia hipotenzija, natrio chlorido injekciją galima pakartoti ar

Neurologiniai akių sutrikimai

Gali pasireikšti akių sutrikimai, ypač po kartotinių kursų (žr. 4.8 skyrių). Šie pokyčiai paprastai laikui einant išnyksta. Prieš pradedant gydymą pacientams reikia atlikti akių tyrimus ir stebėti dėl regos pokyčių.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Dinutuksimabo imunoterapijos metu rekomenduojama reguliariai tikrinti kepenų funkciją.

Sisteminės infekcijos

Pacientams paprastai būna įstatytas centrinės venos kateteris ir, kadangi jiems buvo atlikta autologinių kamieninių ląstelių transplantacija (AKLT), jų imuninė sistema yra nuslopinta gydymo metu ir todėl jiems yra sisteminės infekcijos išsivystymo pavojus. Pacientams neturi būti jokių sisteminės infekcijos požymių ir bet kokia nustatyta infekcija turi būti išgydyta prieš pradedant gydymą.

Laboratorinių tyrimų pokyčiai

Pranešama apie elektrolitų palitimus pacientams, gydomiems Unituxin (žr. 4.8 skyrių). Gydant Unituxin reikia kasdien stebėti elektrolitus.

Netipinis hemolizinis ureminis sindromas

Pranešta apie hemolizinį ureminį sindromą, nesant patvirtintos infekcijos kuris privedė prie inkstų nepakankamumo, elektrolitų pokyčių, anemijos ir hipertenzijos. Reikia taikyti palaikomasias priemones,

įskaitant organizmo aprūpinimo skysčiais, elektrolitų pokyčių, hipertenzijos ir anemijos kontrolę.

Natrio suvartojimas

Šio vaisto dozėje yra mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg), t.y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų nebuvo atlikta. Negalima atmesti kartu vartojamų vaistinių preparatų tarpusavio sąveikos pavojaus.

Kortikosteroidai

Nerekomenduojama vartoti sisteminio poveikio kortikosteroidų dėl jų galimo poveikio imuninės sistemos sužadinimui, kuris būtinas dinutuksimabo terapiniam poveikiui.

Į veną vartojami imunoglobulinai

Nerekomenduojama vartoti į veną imunoglobulinų po AKLT. Jei reikia, jų vartojimas turi būti apribotas pirmosiomis 100 dienų po AKLT, nes imunoglobulinai gali trukdyti nuo dinutuksimabo priklausomam ląsteliniam citotoksiniam poveikiui. Imunoglobulinų negalima vartoti dvi savaites prieš ir vieną savaitę po kiekvieno Unituxin kurso.

Farmakokinetinė sąveika

Sąveikos tyrimų nebuvo atlikta.

Farmakodinaminė sąveika

preparatas

Sunkios alerginės reakcijos labiau tikėtinos skiriant dinutuksimabą kartu su IL-2. Todėl abu šiuos vaistinius preparatus skirti kartu reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių)vaistinis

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie dinutuksimaboNeberegistruotasvartojimą nėštumo metu nėra.

Nepakanka tyrimų su gyvūnais, kad būtų galima nustatyti toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Todėl šio vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterims, kurios nevartoja kontracepcijos priemonių. Vai ingo amžiaus moterimis rekomenduojama vartoti kontracepties priemones 6 mėnesius nutraukus ydymą Unituxin.

Žindymas

Žinoma, kad žmogaus IgG išsiskiria į motinos pieną. Nėra pakankamai informacijos apie tai, ar dinutuksimabas išsiskiria į motinos pieną. Gydymo Unituxin metu žindymą reikia nutraukti.

Rekomenduojamas laikas nuo gydymo nutraukimo iki žindymo yra 6 mėnesiai.

Vaisingumas

Dinutuksimabo poveikis žmonių vaisingumui nežinomas. Vaisingumo tyrimų su gyvūnais nebuvo atlikta, tačiau nebuvo pastebėta jokio nepageidaujamo poveikio žiurkių patelių ir patinų veisimosi organams (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Unituxin stipriai veikia gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Keturiuose klinikiniuose dinutuksimabo tyrimuose (ANBL0032, ANBL0931, CCG-0935A ir DIV-NB-201),

Nepageidaujamų reakcijų lentelė

jį skiriant pacientams (N=984), sergantiems didelės rizikos neuroblastoma, pastebėtų nepageidaujamų reakcijų santrauka pateikta 5 lentelėje. Nepageidaujamos reakcijos apibrėžtos kaip nepageidaujami reiškiniai, kurių tikėtinas ryšys su dinutuksimabo vartojimu, dažniau pasireiškė ANBL0032 atsitiktinių imčių, kontroliuojamo patvirtinamojo tyrimo metu dinutuksimabą, GM-KSF, IL-2 ir izotretinoiną vartojusių pacientų grupėje palyginus su izotretinoiną vartojusių kontroline grupe. Pradžioje pateikti terminai buvo koduoti pagal MedDRA (Reglamentuojamasis medicinos terminų žodynas) siūlomus terminus.

5 lentelėje pateikta nepageidaujamų reakcijų į vaistą, pastebėtų vartojant dinutuksimabą kartu su GM-KSF, IL-2 ir izotretinoinu, santrauka. Kadangi šis vaistinis preparatas vartojamas kartu su GM-KSF, IL-2 ir izotretinoinu, sunku išaiškinti kiekvienos nepageidaujamos reakcijos priežastinį ryšį su konkrečiu vaistiniu preparatu.

Neuroblastomos tyrimų metu dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos (daugiau kaip 30 % pacientų) buvo hipotenzija (67 %), skausmas (66 %) padidintas jautrumas (56 %), karščiavimas (53 %), dilgėlinė (49 %), kapiliarų pralaidumo sindromas (45 %), anemija (45 %), hipokalemija (41 %), sumažėjęs trombocitų kiekis (40 %), hiponatremija (37 %), padidėjęs alanino aminotransferazės aktyvumas (35 %), sumažėjęs limfocitų kiekis (34 %) ir sumažėjęs neutrofilų kiekis (31 %). Taip pat buvo pranešta apie

papildomas alerginio pobūdžio nepageidaujamas reakcijas, įskaitant anafilaksinę reakciją (18 %) ir bronchų

spazmą (4 %).

preparatas

 

Nepageidaujamų reakcijų, pasireiškusių tiriamiesiems, vartojusiems dinutuksimabą kartu su GM-KSF, IL-2 ir izotretinoiną, santrauka pateikta 5 lentelėje. Šios nepageidaujamos reakcijos pateiktos pagal MedDRA organų sistemų klases ir pagal dažnį. Dažnio kategorijos apibūd namos taip: labai dažnos (≥1/10); dažnos (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažnos (nuo ≥1/1,000 iki <1/100). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

5 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios tyrimų su didelės rizikos neuroblastoma sergančiais

 

 

vaistinis

 

pacientais, vartojusiais dinutuksimabą kartu su GM-KSF, IL-2 ir izotretinoinu, metu.

 

 

 

 

 

 

 

Organų sistemų klasės

Labai dažnos

 

Dažnos

 

Nedažnos

Infekcijos ir infestacijos

 

 

Infekcija, susijusi su

 

 

 

 

 

įtaisais, padidėjęs

 

 

 

 

 

imlumas infekcijoms,

 

 

 

 

 

bakteriemija,

 

 

 

 

 

enterokolitas

 

 

Kraujo ir limfinės

Anemija

 

Febrilinė neutropenija

 

Netipinis hemolizinis

sistemos sutrikimai

Neberegistruotas

 

 

 

ureminis sindromas

Imuninės sistemos

Anafilaksinė reakcija,

 

Citokinų išsiskyrimo

 

Seruminė liga

sutrikimai

padidintas jautrumas

 

sindromas

 

 

Endokrininiai sutrikimai

 

 

 

 

Hipertiroidizmas

Metabolizmo ir mitybos

Hipokalemija,

 

Hipomagnezemija,

 

 

sutrikimai

hiponatremija,

 

acidozė, hipoglikemija,

 

 

 

hipokalcemija,

 

sumažėjęs apetitas.

 

 

 

hipofosfatemija,

 

 

 

 

 

hipoalbuminemija,

 

 

 

 

 

hiperglikemija,

 

 

 

 

 

sumažėjęs apetitas

 

 

 

 

Nervų sistemos

 

 

Neuralgija, periferinė

 

Užpakalinės grįžtamos

sutrikimai

 

 

neuropatija, galvos

 

encefalopatijos

 

 

 

skausmas

 

sindromas

Akių sutrikimai

 

 

Miglotas matymas,

 

Nevienodi vyzdžiai

 

 

 

fotofobija, vyzdžių

 

 

 

 

 

išsiplėtimas

 

 

 

 

 

 

 

Organų sistemų klasės

Labai dažnos

 

Dažnos

 

Nedažnos

Širdies sutrikimai

Tachikardija (sinusinė,

 

 

 

Prieširdžių virpėjimas,

 

prieširdinė, skilvelinė)

 

 

 

skilvelių aritmija

Kraujagyslių sutrikimai

Kapiliarų pralaidumo

 

 

 

 

 

sindromas, hipotenzija,

 

 

 

 

 

hipertenzija

 

 

 

 

Kvėpavimo sistemos,

Hipoksija, kosulys,

 

Bronchų spazmas,

Stridoras, gerklų edema

krūtinės ląstos ir

dusulys

 

plaučių edema

 

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Viduriavimas, vėmimas,

Vidurių užkietėjimas,

 

sutrikimai

pykinimas

 

kraujavimas iš apatinės

 

 

 

 

virškinimo trakto dalies

 

Odos ir poodinio audinio

Dilgėlinė, niežulys

 

Makulopapuliozinis

 

sutrikimai

 

 

bėrimas

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

 

 

Šlapimo susilaikymas,

Inkstų nepakankamumas

sutrikimai

 

 

proteinurija, hematurija

 

Bendrieji sutrikimai ir

Karščiavimas,

 

Periferinė edema,

 

vartojimo vietos

skausmas1, veido

 

šaltkrėtys, nuovargis,

 

pažeidimai

patinimas

 

irzlumas, reakcija

 

 

 

 

injekcijos vietoje

 

Tyrimai

Sumažėjęs trombocitų

 

Padidėjęs gama

Teigiamas kraujo pasėlis

 

skaičius, sumažėjęs

 

glutamiltransf razės

 

 

limfocitų skaičius,

 

aktyvumas, padidėjęs

 

 

sumažėjęs baltųjų kraujo

kreatinino kiekis

 

 

ląstelių skaičius,

 

 

preparatas

 

 

kraujyje, padidėjęs

 

 

sumažėjęs neutrofilų

 

svor .

 

 

 

skaičius, padidėjęs

vaistinis

 

 

 

aspartato

 

 

 

aminotransferazės ir

 

 

 

alanino

 

 

 

 

 

aminotransferazės

 

 

 

 

 

aktyvumas.

 

 

 

 

šlapimo pūslės skausmas, kaulų skausma , krūtinės skausmas, veido skausmas, dantenų skausmas, krūtinės raumenų ir kaulų skausmas, mialgija, kaklo skausmas, neuralgija, burnos ir ryklės skausmas, skausmas, galūnių skausmas, proktalgija.

1 Įtraukti šie standartiniaiNeberegistruotasterminai: pilvo skausmas, skausmas viršutinėje pilvo dalyje, artralgija, nugaros skausmas,

Atskirų nepageidaujamų akcijų aprašymas

Kaip mažinti šio vaistinio preparato dozę ir nutraukti jo vartojimą žr. 4.2 skyriuje. Kokių veiksmų imtis atskirų nepageidaujamų reakcijų atvejais žr. 4.4 skyrių

Alerginės reakcijos

Sunkios infuzijos reakcijos, reikalaujančios skubaus gydymo, įskaitant kraujospūdžio palaikymą, bronchus plečiančias priemones, kortikosteroidus, infuzijos greičio sumažinimą, pertraukimą ar visišką Unituxin vartojimo nutraukimą, buvo veido ir viršutinių kvėpavimo takų edema, dusulys, bronchų spazmas, stridoras, dilgėlinė ir hipotenzija. Infuzijos reakcijos paprastai atsirasdavo per 24 val. užbaigus Unituxin infuziją. 14 % pacientų nustatytos sunkios anafilaksinės ar alerginės reakcijos. Kai kuriais atvejais nebuvo galima atskirti infuzijos reakcijų nuo padidinto jautrumo ar alerginių reakcijų, nes iš dalies sutapdavo požymiai ir simptomai.

Kapiliarų pralaidumo sindromas

Kapiliarų pralaidumo sindromas buvo labai dažna nepageidaujama reakcija (pasireiškė 45 % pacientų), kuri pasireiškė dažniau tuomet, kai Unituxin buvo vartojamas kartu su IL-2; 14 % pacientų jis buvo sunkus (> 3 laipsnio)

Skausmas

Skausmas paprastai atsirasdavo Unituxin infuzijos metu ir dažniausiai pasireikšdavo kaip pilvo skausmas, generalizuotas skausmas, galūnių skausmas, nugaros skausmas, neuralgija, krūtinės raumenų ir kaulų skausmas ir artralgija; 41 % pacientų pasireiškė stiprus skausmas. Prieš kiekvieną Unituxin infuziją reikia suleisti analgetikų, įskaitant į veną leidžiamus opioidus, ir reikia tęsti gydymą jais iki dviejų valandų užbaigus Unituxin infuziją.

3 % pacientų nustatyta sensorinė neuropatija, 2 % – periferinė motorinė neuropatija ir mažiau kaip 1 % – sunki periferinė neuropatija.

Laboratorinių tyrimų pokyčiai

Elektrolitų pakitimai, įskaitant hiponatremiją ir hipokalemiją, pasireiškė mažiausiai 25 % pacientų, vartojusių Unituxin.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Nebuvo nustatyta dinutuksimabo perdozavimo atvejų. Klinikinių typreparatasimų metu pagal tvarkaraštį skiriant dinutuksimabo dozes iki 120 mg/m2 (60 mg/m2/per parą), nepageidaujamų reakcijų profilis buvo panašus,

kaip aprašyta 4.8 skyriuje. Perdozavus pacientus reikia atidžiai tebėti, nepasireiškia nepageidaujamų reakcijų požymiai ir simptomai, ir taikyti atitinkamas gydymo priemones.

5.

FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

vaistinis

5.1

Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė:Neberegistruotasantinavikiniai p eparatai, monokloniniai antikūnai, ATC kodas: L01XC16 Veikimo mechanizmas

Dinutuksimabas yra monokloninis chimerinis antikūnas, sudarytas iš pelės kintamųjų sunkiųjų ir lengvųjų grandžių sričių ir iš žmogaus IgG1 pastoviųjų sričių sunkiųjų grandžių ir kapa lengvųjų grandžių. Dinutuksimabas ypač reaguoja su gangliozidu GD2, kurio ekspresija labiausiai pasireiškia neuroblastomos ląstelių paviršiuje ir mažiausiai pasireiškia normalių žmogaus neuronų, periferinių skausmo skaidulų ir odos melanocitų paviršiuje.

Farmakodinaminis poveikis

Dinutuksimabas jungiasi prie neuroblastomos ląstelių linijų, kurios in vitro ekspresuoja GD2. Be to, in vitro buvo nustatytas jo nuo antikūnų priklausomas ląstelių citotoksinis poveikis (ADCC) ir nuo komplemento priklausomas citotoksiškumas. Dinutuksimabas, priklausomai nuo dozės, sužadina keleto neuroblastomos ląstelių linijos irimą esant žmogaus efektorinėms ląstelėms, įskaitant periferinio kraujo mononuklearines ląsteles (PKML) ir sveikų donorų granuliocitus. Nustatyta, kad granuliocitai buvo veiksmingesni negu

PKML sužadinant nuo dinutuksimabo priklausomą citotoksinį poveikį neuroblastomos ląstelėms; pridėjus

GM-KSF pastebėtas padidintas ląstelių irimas. Be to, tyrimais in vivo nustatyta, kad vienas dinutuksimabas ir derinyje su IL-2, gali dalinai sustabdyti naviko augimą pelėms. Kadangi padidėja ADCC esant GM-KSF ir IL-2, buvo logiškai pagrįstas šių citokinų derinimas su dinutuksimabu klinikinių tyrimų metu.

Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad dinutuksimabo sukeltas neurotoksinis poveikis greičiausiai yra dėl

mechaninės alodinijos indukcijos, kuri gali būti sužadinta reaguojant dinutuksimabui su GD2 antigenu, esančiu ant periferinių nervinių skaidulų ir (arba) mielino paviršiaus.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

ANBL0032 buvo atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti dinutuksimabo, vartojamo kartu su GM-KSF, IL-2 ir izotretinoinu poveikį lyginant su vienu izotretinoinu, gydant tiriamuosius, sergančius didelės rizikos neuroblastoma. Didelės rizikos neuroblastoma buvo nustatyta remiantis paciento amžiumi (vyresni nei 12 mėnesių) ir auglio stadija diagnozės nustatymo metu ir (arba) biologinių rizikos faktorių, pvz., MYCN amplifikacijos buvimu.

Pacientai buvo nuo 11 mėnesių iki 15 metų amžiaus ir anksčiau buvo pasiekę bent dalinį atsaką po gydymo indukcine chemoterapija ir po jos pravesta AKLT ir spinduliniu gydymu. Po AKLT 226 tiriamieji atsitiktiniu būdu 1:1 buvo paskirstyti į standartinės terapijos grupę (šeši izotretinoino kursai) ar į dinutuksimabo imunoterapijos grupę (penki kursai dinutuksimabo derinant su kaitaliojamais GM-KSF ir IL-2; šeši kursai derinant kartu su izotretinoinu). Dinutuksimabas buvo skiriamas 1– 5 kursų metu keturias dienas iš eilės (4– 7 dienomis) 17,5 mg/m2/per parą doze. GM-KSF buvo skiriamas 1, 3 ir 5 kursų metu kartą per parą 14 dienų

MTV/m2/per parą doze. Kiekvieno iš šešių kursų metu per paskutines dvi sav ites ir kontrolinės, ir

250 μg/m2/per parą doze. IL-2 buvo skiriamas kartu su dinutuksimabu pastovia infuzija į veną keturias dienas 2 ir 4 kursų pirmąją savaitę 3,0 MTV/m2/per parą doze ir 2 beipreparatas4 kursų an rąją savaitę 4,5

dinutuksimabo imunoterapijos grupių tiriamieji taip pat vartojo per burną izot etinoino 160 mg/m2/ per parą dozę (po 80 mg/m2 du kartus per parą).

Pirminis veiksmingumo kriterijus buvo tyrėjo nustatytas išgyvenamumas be kitų reiškinių (EFS – angl. event-free survival), apibrėžtas kaip laikas nuo atsitiktinėsvaistinisatrankos iki pirmojo atkryčio, ligos progresavimo,

antrinio piktybinio auglio ar mirties. Pirminė ketintų gydyti (ITT) analizė parodė EFS pagerėjimą gydant dinutuksimabu kartu su izotretinoinu palyginus su gydymu vienu izotretinoinu. Tiriamųjų, gydytų dinutuksimabu kartu su izotretinoinu, 2 metų EFS buvo 66 % palyginus su 48 % tiriamųjų, kurie gavo vien

izotretinoiną (logaritminio rango p = 0,033), nors šis skirtumas nepasiekė formalaus statistinio reikšmingumo pagal išNeberegistruotasanksto nustatytą tarpinėms analizėms planą. . Be to, kaip antrinė vertinamoji baigtis buvo vertinamas bendras išgyvenamumas (OS) per 3 metus po EFS analizės. Pastebėtas reikšmingas

pagerėjimas tarp ITT tiriamųjų, atsitiktinai paskirtų vartoti dinutuksimabą su izotretinoinu lyginant su gydymu vienu izotretinoinu. Tiriamųjų gydytų dinutuksimabu kartu su izotretinoinu 3 metų OS buvo 80 % palyginus su 67 % tiriamųjų, kurie gavo vien izotretinoiną (logaritminio rango p = 0,0165). Ilgalaikis bendras išgyvenamumas buvo vertinamas per 5 metų tolimesnį stebėjimą po EFS analizės ir buvo toliau tęsiamas norint parodyti, kad paci ntų, gydytų dinutuksimabu, išgyvenamumas buvo didesnis, nei gydytų vienu izotretinoinu. Vertinant OS per 5 metus, gydytų dinutuksimabu išgyvenamumas buvo 74 % lyginant su 57 % gydytų vienu izotr tinoinu (logaritminio rango p = 0,030).

Pogrupių analizės pagal EFS ir OS atsaką parodė, kad pacientams, kuriems minimaliai pasireiškė likutinė liga, turintiems DNR hiperploidiją ir tiems, kurie gavo išvalytus kaulų čiulpus, dinutuksimabo imunoterapija gali neduoti naudos.

Imunogeniškumas

Kaip ir kitų, gydymui vartojamų baltymų atveju, yra imunogeniškumo tikimybė. 409 tiriamųjų, dalyvavusių keliuose neuroblastomos tyrimuose ir davusių mėginius žmogaus antichimeriniams antikūnams (HACA) nustatyti, duomenys parodė, kad 71 (17 %) išsivystė surišantys antikūnai ir 15 (4 %) pasireiškė neutralizuojančių antikūnų atsakas. Dinutuksimabo koncentracijos plazmoje, ypač mažiausia koncentracija, linkusios būti mažesnės pacientams, pas kuriuos yra HACA. Aiškaus ryšio tarp šių antikūnų išsivystymo ir alerginių reakcijų nebuvo.

Antikūnų susidarymo dažnio nustatymas labai priklauso nuo mėginio jautrumo ir specifiškumo ir todėl antikūnų susidarymo dažnio dinutuksimabui lyginimas su antikūnų susidarymo dažniu kitiems preparatams gali būti klaidinantis.

Bendras toksiškumas

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Unituxin neuroblastomos tyrimų su viena ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.1 Farmakokinetinės savybės

Pasiskirstymas

Dinutuksimabo farmakokinetika buvo įvertinta klinikinio tyrimo metu Unituxin skiriant kartu su GM-KSF, IL-2 ir izotretinoinu. Šiame tyrime 27 vaikams, sergantiems didelės rizikos neuroblastoma (3,9 ± 1,9 metų amžiaus), buvo pravestas gydymas iki 5 ciklų Unituxin 17,5 mg/m2/per parą dozę leidžiant infuzija į veną per 10 – 20 val. 4 dienas iš eilės kas 28 dienas. Vidutinė (± standartinis nuokrypis) didžiausia koncentracija plazmoje po 4-tos infuzijos buvo 11,5 (± 2,3) mcg/ml . Populiacijos farmakokinetikos analizės geometrinis pasiskirstymo tūrio vidurkis nusistovėjus koncentracijai buvo apskaičiuotas 5,2 l.

Biotransformacija

Eliminacija

Dinutuksimabas yra baltymas, kurį metabolizuoja visur esantys proteolitiniaipreparatasfermentai suskaldydami į mažus peptidus ir į atskiras amino rūgštis. Klasikiniai biotransformacijos tyrim i nebuvo atlikti.

Geometrinis klirenso vidurkis buvo apskaičiuotas 0,025 l/val., kuris didėjo didėjant kūno svoriui. Galutinis

pusinės eliminacijos periodas buvo apskaičiuotas 10 (± 6) parų.

Visų prieinamų klinikinių duomenų populiacijos farmakokvaistiniset ė analizė parodė, kad dinutuksimabo

farmakokinetikos nekeičia amžius, rasė, lytis, kartu skiriami vaistai (IL-2, GM-KSF) ir esantis kapiliarų pralaidumo sindromas, inkstų ar kepenų veiklos sutrikim . Tačiau HACA padidina dinutuksimabo klirensą

maždaug 60 %.

5.3 Ikiklinikinių saugumoNeberegistruotastyrimų duomenys

Dinutuksimabas (arba pelių monokloninis antikūnas 14.18) buvo skiriamas pelėms, triušiams, žiurkėms ir šunims vienkartine ar daugkartinėms dozėmis, kurios buvo didesnės, nei klinikinė dozė. Atžymėtos su preparato vartojimu susijusios n pageidaujamos reakcijos žiurkių kepenyse (pasireiškusios kraujo priplūdimu į centrinę skiltį, nenormaliu ląstelių dalijimusi, hepatoceliuliarine nekroze ir fibroze apie centrinę veną arba tarp skiltelių), kurios gali būti susijusios su kraujotakos sutrikimu ir su padidinta kraujodara (didelis retikuliocitų santykis ir (arba) trombocitų skaičius, padidėjęs hematopoetinių ląstelių kiekis šlaunikaulio ir krūtinkaulio kaulų čiulpuose ir (arba) ekstramedulinė kraujodara kepenyse ir blužnyje). Šie pokyčiai buvo labai nežymūs arba nežymūs ir praėjo ar buvo linkę praeiti nutraukus preparato skyrimą. Nebuvo pastebėta jokių klinikinių CNS pakenkimo požymių.

Saugumo farmakologija

Skiriant dinutuksimabą cynomolgus beždžionėms nustatytas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, kuris pasireiškė nedideliu kraujospūdžio padidėjimu (vienam iš trijų gyvūnų) ir širdies susitraukimų dažnio padidėjimu (dviem iš trijų gyvūnų). Tiesioginio poveikio elektrokardiogramos parametrams ir kvėpavimo sistemai nebuvo pastebėta.

Kita

Ikiklinikinių dinutuksimabo kancerogeniškumo, genotoksiškumo, toksinio poveikio vystymuisi ir reprodukcijai tyrimų nebuvo atlikta. Skiriant dinutuksimabą žiurkių patinams ir patelėms, esant ekspozicijai

mažiausiai 60 kartų didesnei nei klinikinė, nenustatyta jokių nepageidaujamų veisimosi organų reiškinių.

Iki šiol atliktų įprastų ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Šie tyrimai patvirtina dabartinę dinutuksimabo dozavimo schemą: 17,5 mg/m2/per parą skiriant keturias dienas paeiliui per penkis mėnesinius kursus.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Histidinas

Polisorbatas 20 (E 432)

Natrio chloridas

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

6.3 Tinkamumo laikas

preparatas

Neatidarytas flakonas

18 mėnesių

 

Praskiestas tirpalas

 

Praskiedus preparatas cheminiu ir fiziniu atžilgiu yra stabilus 24 val. aplinkos sąlygomis (žemesnėje kaip

25°C temperatūroje).

vaistinis

Mikrobiologiniu požiūriuNeberegistruotaspreparatą reikia vartoti nedelsiant, nebent atidarymo / paruošimo / praskiedimo Negalima užšaldyti.

būdas užkerta kelią mikrobiniam užteršimui. Jei jis tuoj pat nevartojamas už laikymo laiką ir sąlygas atsako gydantis medikas.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ir transportuoti šaltai (2 °C – 8 °C).

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Skaidraus I tipo stiklo flakonas su brombutilo gumos kamščiu ir aliumininiu nuplėšiamu uždoriu. Flakone yra 5 ml koncentrato infuziniam tirpalui.

Kartoninėje dėžutėje yra vienas flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Tikslus Unituxin koncentrato infuziniam tirpalui kiekis, kurio reikia pacientui (žr. 4.2 skyrių), turi būti

suleistas į 100 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0.9 %) injekcinio tirpalo maišelį.

Reikiamas dinutuksimabo kiekis turėtų būti ištrauktas ir suleistas į 100 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0.9 %) injekcinio tirpalo maišelį. Tirpalas turėtų būti sumaišytas atsargiai pavartant.

Skiesti reikia aseptinėmis sąlygomis. Mikrobiologiniu požiūriu preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Apie praskiesto tirpalo tinkamumo laiką žr. 6.3 skyriuje. Praskiestas infuzinis tirpalas turi būti suvartotas per 24 val. nuo paruošimo.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

United Therapeutics Europe, Ltd.

 

 

Unither House

 

 

 

Curfew Bell Road

 

 

 

Chertsey

 

 

preparatas

Surrey

 

 

 

 

 

KT16 9FG

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

Tel: +44 (0)1932 664884

 

 

Faksas: +44 (0)1932 573800

 

 

El. paštas: druginfo@unither.com

vaistinis

 

8.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

EU/1/15/1022/001

Neberegistruotas

 

 

9.

 

 

 

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

10.

TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

 

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai