Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – ženklinimas - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVfend
ATC kodasJ02AC03
Sudėtisvoriconazole
GamintojasPfizer Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

50 mg plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės. 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablečių pakuotės

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 50 mg plėvele dengtos tabletės

Vorikonazolas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 50 mg vorikonazolo.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 plėvele dengtos tabletės

10 plėvele dengtų tablečių

14 plėvele dengtų tablečių

20 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

50 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

100 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Sandari pakuotė.

Jeigu dėžutė pažeista, vaisto vartoti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

2 tabletės: EU/1/02/212/001

10 tablečių: EU/I/02/212/002

14 tablečių: EU/I/02/212/003

20 tablečių: EU/I/02/212/004

28 tabletės: EU/I/02/212/005

30 tablečių: EU/I/02/212/006

50 tablečių: EU/I/02/212/007

56 tabletės: EU/I/02/212/008

100 tablečių: EU/I/02/212/009

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VFEND 50 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

50 mg plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės folija (visoms lizdinių plokštelių pakuotėms)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 50 mg plėvele dengtos tabletės

Vorikonazolas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd. (registruotojo emblema)

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

50 mg plėvele dengtų tablečių buteliuko išorinė pakuotė ir buteliuko etiketė (2, 30, 100 tablečių pakuotės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 50 mg plėvele dengtos tabletės

Vorikonazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 50 mg vorikonazolo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

2 tabletės: EU/1/02/212/010

30 tablečių: EU/I/02/212/011

100 tablečių: EU/I/02/212/012

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VFEND 50 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

200 mg plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės. 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablečių pakuotės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 200 mg plėvele dengtos tabletės

Vorikonazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 200 mg vorikonazolo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 plėvele dengtos tabletės

10 plėvele dengtų tablečių

14 plėvele dengtų tablečių

20 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

50 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

100 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Sandari pakuotė.

Jeigu dėžutė pažeista, vaisto vartoti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

2 tabletės: EU/1/02/212/013

10 tablečių: EU/I/02/212/014

14 tablečių: EU/I/02/212/015

20 tablečių: EU/I/02/212/016

28 tabletės: EU/I/02/212/017

30 tablečių: EU/I/02/212/018

50 tablečių: EU/I/02/212/019

56 tabletės: EU/I/02/212/020

100 tablečių: EU/I/02/212/021

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VFEND 200 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

200 mg plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės folija (visoms lizdinių plokštelių pakuotėms)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 200 mg plėvele dengtos tabletės

Vorikonazolas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd. (registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

200 mg plėvele dengtų tablečių buteliuko išorinė pakuotė ir buteliuko etiketė (2, 30, 100 tablečių pakuotės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 200 mg plėvele dengtos tabletės

Vorikonazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 200 mg vorikonazolo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

2 tabletės: EU/1/02/212/022

30 tablečių: EU/I/02/212/023

100 tablečių: EU/I/02/212/024

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VFEND 200 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 200 mg milteliai infuziniam tirpalui

Vorikonazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename flakone yra 200 mg vorikonazolo.

Po ištirpinimo 1 ml tirpalo yra 10 mg vorikonazolo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinė medžiaga: sulfobutileterio beta ciklodekstrino natrio druska. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai infuziniam tirpalui 1 flakonas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Prieš vartojimą ištirpinti ir praskiesti.

Leisti tik į veną.

Netinka suleisti švirkštine pompa.

Vienkartinio naudojimo flakonas

Infuzuoti ne greičiau kaip po 3 mg/kg per valandą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Šaldytuve (2 C – 8 C) laikomo paruošto tirpalo tinkamumo laikas – 24 valandos.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/212/025

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 200 mg milteliai ir tirpiklis infuziniam tirpalui

Vorikonazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename flakone yra 200 mg vorikonazolo.

Po ištirpinimo 1 ml tirpalo yra 10 mg vorikonazolo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

50 ml infuzijų maiše yra 0,9 % natrio chlorido.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis infuziniam tirpalui Kiekvienoje pakuotėje yra:

1 VFEND miltelių infuziniam tirpalui flakonas (vienkartinio naudojimu flakonas)

1 sandarus maišelis

1 flakonas adapteris

1 švirkštas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Išsamias instrukcijas žr. pakuotės lapelyje – informacijoje vartotojui. Prieš vartojimą ištirpinti ir praskiesti.

Leisti į veną.

Negalima švirkšti smūgine doze (boliusu).

Negalima vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais.

Infuzuoti ne greičiau kaip po 3 mg/kg per valandą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Šaldytuve (2 C – 8 C) laikomo paruošto tirpalo tinkamumo laikas – 24 valandos.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/212/127

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Vartojimo instrukcija: kad suprastumėte, kaip vartoti šį vaistinį preparatą, žr. piktogramas.

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

VFEND 200 mg milteliai infuziniam tirpalui

Vorikonazolas

Leisti į veną

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą ištirpinti ir praskiesti (žr. pakuotės lapelį).

Infuzuoti ne greičiau kaip po 3 mg/kg per valandą.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

200 mg (10 mg/ml)

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Sandaraus maišelio etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Tirpiklis VFEND milteliams infuziniam tirpalui

0,9 % natrio chlorido tirpalas injekciniame vandenyje Leisti į veną

2. VARTOJIMO METODAS

Negalima švirkšti smūgine doze (boliusu).

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

50 ml

6. KITA

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 40 mg/ml milteliai geriamajai suspensijai

Vorikonazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml praskiestos supspensijos yra 40 mg vorikonazolo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamajai suspensijai Vienas 45 g buteliukas.

Matavimo taurelė (sužymėta kas 23 ml), 5 ml geriamasis švirkštas ir įspaudžiamas adapteris buteliukui.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną praskiedus.

Prieš vartojimą buteliuką reikia apie 10 sekundžių purtyti.

Tinkamai dozei gauti naudokite geriamąjį švirkštą.

Skiedimo instrukcija

Atkimškite buteliuką praskiedimui.

Įpilkite 46 ml vandens ir stipriai purtykite buteliuką apie 1 minutę.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Nesuvartotą suspensiją po 14 dienų reikia sunaikinti.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Milteliai. Laikyti šaldytuve iki praskiedimo.

Praskiesta geriamoji suspensija

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/212/026

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VFEND 40 mg/ml

MINIMALI INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VFEND 40 mg/ml milteliai geriamajai suspensijai

Vorikonazolas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml praskiestos supspensijos yra 40 mg vorikonazolo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamajai suspensijai. 45 g

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną praskiedus.

Prieš vartojimą buteliuką reikia apie 10 sekundžių purtyti.

Tinkamai dozei gauti naudokite dozavimo švirkštą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Nesuvartotą suspensiją po 14 dienų reikia sunaikinti.

Praskiestos suspensijos tinkamumo laikas:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Milteliai. Laikyti šaldytuve iki praskiedimo.

Praskiesta geriamoji suspensija

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/212/026

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

[Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu]

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai