Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) – Preparato charakteristikų santrauka - AbbVie Ltd

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasViekirax
ATC kodasAbbVie Ltd
Sudėtisombitasvir / paritaprevir / ritonavir
GamintojasAuthorised

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg plėvele dengtos tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 12,5 mg ombitasviro, 75 mg paritapreviro ir 50 mg ritonaviro.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė (tabletė).

Rausvos, pailgos, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės, kurių matmenys 18,8 mm x 10,0 mm, su įspaudu „AV1“ vienoje pusėje.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Viekirax kartu su kitais vaistiniais preparatais yra skirtas suaugusiųjų lėtinio hepatito C (LHC) gydymui (žr. 4.2, 4.4 ir 5.1 skyrius).

Apie vaistinio preparato specifinį poveikį skirtingų genotipų hepatito C virusams (HCV) žr. 4.4 ir 5.1 skyriuose.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą Viekirax turi pradėti ir prižiūrėti gydytojas, turintis lėtinio hepatito C gydymo patirties.

Dozavimas

Rekomenduojama geriamoji Viekirax dozė yra dvi 12,5 mg/75 mg/50 mg tabletės vieną kartą per parą, vartojant su maistu.

Viekirax reikia vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais HCV gydyti (žr.1 lentelę).

1 lentelė. Vaistiniai preparatai, rekomenduojami vartoti kartu su Viekirax pagal pacientų grupes

Pacientų grupės

Gydymas*

Trukmė

 

 

 

 

 

12 savaičių

 

 

Anksčiau negydytiems

 

 

1b genotipu

1b HCV genotipas, nėra kepenų

 

infekuotiems

 

pacientams, kuriems yra

cirozės arba yra kompensuota

Viekirax + dasabuviras

minimali ar vidutinio

kepenų cirozė

 

sunkumo fibrozė**, gali

 

 

būti apsvarstytas

 

 

8 savaičių trukmės

 

 

gydymas (žr. 5.1 skyrių,

 

 

GARNET tyrimą)

 

 

 

1a HCV genotipas, nėra kepenų

Viekirax + dasabuviras +

12 savaičių

cirozės

ribavirinas*

 

 

 

 

1a HCV genotipas, kompensuota

Viekirax + dasabuviras +

24 savaitės (žr.

kepenų cirozė

ribavirinas*

5.1 skyrių)

 

 

 

4 HCV genotipas, nėra kepenų

 

 

cirozės ar yra kompensuota kepenų

Viekirax + ribavirinas

12 savaičių

cirozė

 

 

 

 

 

*Pastaba. Pacientams, užsikrėtusiems nežinomo 1-ojo genotipo potipio arba mišria 1-ojo genotipo

HCV infekcija, reikia taikyti dozavimo rekomendacijas, skirtas 1a genotipo infekcija užsikrėtusiems pacientams.

** Nustatant kepenų pažeidimo sunkumą neinvaziniais metodais - biožymenų deriniai kraujyje ar kepenų elastingumo įvertinimas kartu atliekant kraujo tyrimą, pagerina kepenų fibrozės įvertinimo tikslumą. Prieš paskiriant 8 savaičių trukmės gydymą, visiems pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo fibrozė, turi būti atlikti paminėti tyrimai.

Specialios dasabuviro ir ribavirino dozavimo instrukcijos, įskaitant ir dozės koregavimą, pateiktos atitinkamose preparato charakteristikų santraukose.

Praleistos dozės

Pamiršus pavartoti Viekirax, praleistą dozę galima išgerti per 12 valandų. Jei praėjo daugiau nei 12 valandų nuo įprasto Viekirax vartojimo laiko, praleistos Viekirax dozės gerti NEGALIMA, o kita dozė turi būti vartojama įprastu laiku. Pacientus reikia įspėti, jog negalima vartoti dvigubos dozės.

Ypatingos populiacijos

Pacientai, kartu užsikrėtę ir ŽIV-1 infekcija

Reikia laikytis 1 lentelėje pateiktų dozavimo rekomendacijų. Dozavimo rekomendacijos, skiriant kartu su antivirusiniais vaistiniais preparatais ŽIV gydyti, pateiktos 4.4 („Pacientų, kartu užsikrėtusių ir ŽIV, gydymas“) ir 4.5 skyriuose. Daugiau informacijos pateikta 5.1 skyriuje.

Pacientai, kuriems yra transplantuotos kepenys

1-ojo genotipo HCV infekcija užsikrėtusiems pacientams, kuriems yra persodintos kepenys, rekomenduojama skirti Viekirax ir dasabuviro derinį kartu su ribavirinu 24 savaites. Viekirax kartu su ribavirinu rekomenduojama skirti pacientams, užsikrėtusiems 4-ojo genotipo HCV infekcija. Gydymo pradžioje gali tikti mažesnė ribavirino dozė. Klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo pacientai po

kepenų transplantacijos, buvo skiriamos individualios ribavirino dozės ir dauguma tiriamųjų vartojo 600-800 mg paros dozes (žr. 5.1 skyrių). Dozavimo rekomendacijos skiriant su kalcineurino inhibitoriais pateiktos 4.5 skyriuje.

Senyviems pacientams

Senyviems pacientams Viekirax dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra lengvas, vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų funkcijos sutrikimas ar dializuojamiems pacientams, kuriems yra galutinės stadijos inkstų liga, Viekirax dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Informacija apie vartojimą pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi ir kuriems reikia skirti ribaviriną, pateikiama ribavirino preparato charakteristikų santraukoje.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra lengvas kepenų funkcijos sutrikimas (A klasės pagal Child-Pugh), Viekirax dozės keisti nereikia. Viekirax nerekomenduojamas vartoti pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas (B klasės pagal Child-Pugh) (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Pacientų, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (C klasės pagal Child-Pugh), gydyti Viekirax negalima (žr. 4.3 ir 5.2 skyrius).

Vaikų populiacija

Viekirax saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar neištirtas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Plėvele dengtos tabletės yra vartojamos per burną. Pacientus reikia įspėti, jog tabletę reikia nuryti visą (t. y., pacientai neturėtų tabletės kramtyti, laužyti ar tirpinti). Norint padidinti Viekirax absorbciją, tabletes reikia vartoti su maistu, neatsižvelgiant į riebalų ir kalorijų kiekį (žr. 5.2 skyrių).

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Pacientai, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (C klasė pagal Child-Pugh) (žr. 5.2 skyrių).

Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra etinilestradiolio (jų yra daugelyje sudėtinių geriamųjų kontraceptikų arba kontraceptinių makšties žiedų), vartojimas (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

Vaistinių preparatų, kurių klirensas labai priklauso nuo CYP3A ir kurių padidėjusios koncentracijos plazmoje yra susijusios su sunkiais reiškiniais, vartoti kartu su Viekirax negalima (žr. 4.5 skyrių).

Tokių vaistinių preparatų pavyzdžiai yra išvardyti toliau.

CYP3A4 substratai:

alfuzozino hidrochloridas;

amjodaronas;

astemizolas, terfenadinas;

cisapridas;

kolchicinas pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas;

dronedaronas;

ergotaminas, dihidroergotaminas, ergonovinas, metilergometrinas;

fuzido rūgštis;

lovastatinas, simvastatinas, atorvastatinas;

lurazidonas;

geriamasis midazolamas, triazolamas;

pimozidas;

kvetiapinas;

chinidinas;

ranolazinas;

salmeterolis;

sildenafilis (kai vartojamas plautinei arterinei hipertenzijai gydyti);

tikagreloras.

Viekirax, vartojant kartu su dasabuviru arba be jo, skiriant kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra stipraus arba vidutinio stiprumo poveikio fermentų induktoriai, galima tikėtis, kad sumažės ombitasviro, paritapreviro ir ritonaviro koncentracijos plazmoje ir jų terapinis poveikis, todėl šių vaistinių preparatų vartoti kartu negalima (žr. 4.5 skyrių). Toliau pateikti kontraindikuotinų stipraus arba vidutinio stiprumo poveikio fermentų induktorių pavyzdžiai.

Fermentų induktoriai:

karbamazepinas, fenitoinas, fenobarbitalis;

efavirenzas, nevirapinas, etravirinas;

enzalutamidas;

mitotanas;

rifampicinas;

jonažolė (Hypericum perforatum).

Viekirax vartojant kartu su dasabuviru arba be jo, skiriant kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra stipraus poveikio CYP3A4 inhibitoriai, galima tikėtis, kad padidės paritapreviro koncentracija plazmoje, todėl šių vaistinių preparatų vartoti kartu su Viekirax negalima (žr. 4.5 skyrių). Toliau pateikti kontraindikuotinų stiprių arba vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitorių pavyzdžiai.

CYP3A4 inhibitoriai:

kobicistatas;

indinaviras, lopinaviras / ritonaviras, sakvinaviras, tipranaviras;

itrakonazolas, ketokonazolas, pozakonazolas, vorikonazolas;

klaritromicinas, telitromicinas;

konivaptanas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendrieji įspėjimai

Viekirax monoterapija yra nerekomenduojama, jį reikia vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais hepatito C infekcijai gydyti (žr. 4.2 ir 5.1 skyrius).

Kepenų dekompensacijos ir kepenų funkcijos nepakankamumo rizika pacientams, sergantiems kepenų ciroze

Pranešta apie kepenų dekompensacijos ir kepenų funkcijos nepakankamumo, įskaitant kepenų transplantaciją ar mirtinas baigtis, atvejus, įvykusius pacientams, gydytiems Viekirax derinyje su dasabuviru arba be jo, kartu su ribavirinu arba be ribavirino, preparatui jau patekus į rinką. Daugumai pacientų, kuriems pasireiškė tokios sunkios baigtys, jau prieš pradedant gydymą buvo nustatyta pažengusi ar dekompensuota cirozė. Nors dėl jau buvusios pažengusios kepenų ligos priežastinį ryšį nustatyti sunku, tačiau galimos rizikos atmesti negalima.

Viekirax nerekomenduojamas pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų sutrikimas (B klasės pagal Child-Pugh). Viekirax negalima skirti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (C klasės pagal Child-Pugh) (žr. 4.2, 4.3, 4.8 ir 5.2 skyrius).

Pacientams, sergantiems kepenų ciroze:

Stebėkite kepenų dekompensacijos klinikinius požymius ir simptomus (tokius, kaip ascitas, hepatinė encefalopatija, kraujavimas iš išsiplėtusių venų).

Prieš pradedant gydymą, per pirmąsias 4 savaites nuo gydymo pradžios ir vėliau, pagal klinikines indikacijas, būtina atlikti laboratorinius kepenų funkcijos tyrimus, įskaitant tiesioginio bilirubino koncentraciją.

Nutraukite gydymą pacientams, kuriems išsivysto kepenų dekompensacijos požymių.

ALT aktyvumo padidėjimas

Viekirax ir dasabuviro, vartojant su ribavirinu arba be jo, klinikinių tyrimų metu maždaug 1 % tiriamųjų (35 iš 3 039) pasireiškė laikinas ALT aktyvumo padidėjimas, daugiau kaip 5 kartus viršijantis viršutinę normos ribą. ALT aktyvumo padidėjimas pasireiškė be simptomų, paprastai pasireiškė per pirmąsias 4 gydymo savaites be gretutinio bilirubino koncentracijos padidėjimo ir sumažėjo per maždaug 2 savaites nuo ALT aktyvumo padidėjimo, tęsiant Viekirax ir dasabuviro vartojimą su ribavirinu arba be jo.

Šis ALT aktyvumo padidėjimas buvo reikšmingai dažnesnis pogrupyje tiriamųjų, kurios vartojo etinilestradiolio turinčius vaistinius preparatus, pavyzdžiui: sudėtinius geriamuosius kontraceptikus arba kontraceptinius makšties žiedus (6 iš 25 tiriamųjų) (žr. 4.3 skyrių). Priešingai, ALT aktyvumo padidėjimo dažnis tiriamosioms, vartojančioms kitų rūšių estrogenus, pavyzdžiui, vartojamus pakeičiamajai hormonų terapijai (t. y., geriamąjį ir vietinio poveikio estradiolį bei konjuguotuosius estrogenus), buvo panašus kaip tiriamosioms, kurios nevartojo estrogenų turinčių preparatų (apie 1 % kiekvienoje grupėje).

Pacientės, kurios vartoja etinilestradiolio turinčių vaistinių preparatų (t. y., daugumą sudėtinių geriamųjų kontraceptikų arba kontraceptinių makšties žiedų), turi pasirinkti kitą kontracepcijos metodą (pvz., vien progestino kontraceptikus arba nehormoninius metodus) prieš pradėdamos vartoti Viekirax ir dasabuvirą (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius).

Nors ALT aktyvumo padidėjimas, susijęs su Viekirax ir dasabuviro vartojimu, pasireiškia be simptomų, pacientus reikia įspėti, kad stebėtų, ar neatsiranda ankstyvųjų įspėjamųjų kepenų uždegimo požymių: nuovargio, silpnumo, apetito stokos, pykinimo ir vėmimo, taip pat vėlesnių požymių: geltos, išmatų spalvos pokyčių. Pasireiškus šiems požymiams, pacientai turi nedelsdami kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems cirozės nėra, iprastai stebėti kepenų fermentų aktyvumo nebūtina (informacija apie sergančiųjų ciroze stebėjimą pateikiama aukščiau). Ankstyvas nutraukimas gali sukelti atsparumą vaistams, bet pasekmės gydymui ateityje nėra žinomos.

Nėštumas ir vartojimas kartu su ribavirinu

Taip pat žr. 4.6 skyrių.

Viekirax vartojant kartu su ribavirinu, pacientėms ir pacientų partnerėms ypač svarbu vengti nėštumo. Daugiau informacijos pateikta 4.6 skyriuje ir ribavirino preparato charakteristikų santraukoje.

Vartojimas su takrolimuzu, sirolimuzu ir everolimuzu

Viekirax bei dasabuvirą vartojant kartu su sistemiškai veikiančiu takrolimuzu, sirolimuzu ar everolimuzu, dėl CYP3A slopinimo ritonaviru didėja imunosupresantų koncentracija (žr. 4.5 skyrių). Vartojant Viekirax bei dasabuvirą kartu su sistemiškai veikiančiu takrolimuzu buvo pastebėti rimti ir (arba) gyvybei pavojingi įvykiai. Panaši rizika tikėtina skiriant sirolimuzą ir everolimuzą.

Reikia vengti kartu vartoti takrolimuzo ar sirolimuzo ir Viekirax bei dasabuviro, nebent nauda viršija riziką. Jei takrolimuzas ar sirolimuzas vartojamas kartu su Viekirax bei dasabuviru, patartina imtis atsargumo priemonių. Rekomenduojamos dozės ir stebėjimo strategijos pateikiamos 4.5 skyriuje. Everolimuzo vartoti negalima, nes nėra dozės koregavimui tinkamų stiprumų.

Takrolimuzo ar sirolimuzo koncentraciją kraujyje reikia stebėti pradedant vartojimą ir vartojant kartu su Viekirax bei dasabuviru, jo dozę ir (arba) dozavimo dažnį reikia koreguoti pagal poreikį. Pacientus reikia dažnai tikrinti, ar neatsirado inkstų funkcijos pokyčių ar su takrolimuzu ar sirolimuzu susijusių nepageidaujamų poveikių. Papildomi dozavimo ir stebėjimo nurodymai pateikiami takrolimuzo ar sirolimuzo preparato charakteristikų santraukoje.

Genotipui specifinis aktyvumas

Rekomeduojamus gydymo planus pacientams, užsikrėtusiems skirtingų genotipų HCV, žr.

4.2 skyriuje. Informaciją apie genotipui specifinį virusologinį ir klinikinį aktyvumą žr. 5.1 skyriuje.

Viekirax veiksmingumas pacientams, užsikrėtusiems 2-ojo, 3-ojo, 5-ojo ir 6-ojo genotipo HCV, nenustatytas, todėl Viekirax negalima gydyti pacientų, užsikrėtusių šių genotipų infekcija.

Vartojimas kartu su kitais tiesioginio poveikio HCV veikiančiais antivirusiniais vaistiniais preparatais

Viekirax saugumas ir veiksmingumas buvo nustatytas, vartojant kartu su dasabuviru ir (arba) ribavirinu. Viekirax vartojimas kartu su kitais antivirusiniais vaistiniais preparatais netirtas ir todėl tokio gydymo rekomenduoti negalima.

Pakartotinis gydymas

Viekirax veiksmingumas gydant pacientus, kurie anksčiau buvo gydyti Viekirax arba kitais tos pačios grupės kaip ir Viekirax vaistiniais preparatais (NS3/4A inhibitoriais arba NS5A inhibitoriais), neįrodytas. Be to, apie kryžminį atsparumą žr. 5.1 skyriuje.

Vartojimas kartu su gliukokortikoidais, kurių metabolizmą veikia CYP3A (pvz., flutikazonu)

Reikia imtis atsargumo priemonių, Viekirax vartojant kartu su flutikazonu ar kitais gliukokortikoidais, kurių metabolizmą veikia CYP3A4. Vartojant kartu inhaliuojamuosius gliukokortikoidus, kurių metabolizmą veikia CYP3A, gali padidėti gliukokortikoidų sisteminė ekspozicija ir buvo pranešta apie Kušingo sindromo ir vėlesnio antinksčių slopinimo atvejus, gydant pagal gydymo planus, kurių sudėtyje yra ritonaviras. Viekirax vartojimą kartu su gliukokortikoidais, ypač ilgalaikį gydymą, pradėti galima tik tada, kai galima gydymo nauda viršija sisteminio kortikosteroidų poveikio riziką (žr.

4.5 skyrių).

Vartojimas kartu su kolchicinu

Viekirax, vartojamo kartu su dasabuviru ar be dasabuviro, sąveika su kolchicinu nebuvo įvertinta. Rekomenduojama sumažinti kolchicino dozę arba pertraukti gydymą kolchicinu pacientams, kurių inkstų ar kepenų funkcija yra normali, jeigu jiems reikia gydymo Viekirax kartu su dasabuviru ar be dasabuviro (žr. 4.5 skyrių). Pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas, kolchicino vartoti kartu su Viekirax ir su dasabuviru ar be dasabuviro negalima (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius).

Vartojimas kartu su statinais

Simvastatino, lovastatino ir atorvastatino vartoti kartu su Viekirax negalima (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius).

Rozuvastatinas

Numatoma, kad Viekirax, vartojamas kartu dasabuviru, padidins rozuvastatino ekspoziciją daugiau kaip 3 kartais. Jeigu gydymo Viekirax laikotarpiu reikia skirti gydymą rozuvastatinu, didžiausia rozuvastatino paros dozė turi būti 5 mg (žr. 4.5 skyriuje 2 lentelę). Rozuvastatino ekspozicijos

padidėjimas kartu vartojant Viekirax be dasabuviro yra ne toks ryškus. Vartojant tokį derinį, didžiausia rozuvastatino paros dozė turi būti 10 mg (žr. 4.5 skyriuje 2 lentelę).

Pitavastatinas ir fluvastatinas

Pitavastatino ir fluvastatino sąveika su Viekirax nebuvo tirta. Teoriškai, Viekirax, vartojamas kartu su dasabuviru ir be dasabuviro, gali padidinti pitavastatino ir fluvastatino ekspoziciją. Gydymo Viekirax laikotarpiu rekomenduojama laikinai pertraukti pitavastatino / fluvastatino vartojimą. Jeigu gydymo laikotarpiu reikia skirti gydymą statinu, vietoj jų galima skirti mažesnę pravastatino / rozuvastatino dozę (žr. 4.5 skyriuje 2 lentelę).

Pacientų, kartu užsikrėtusių ir ŽIV, gydymas

Maža ritonaviro dozė, kuri yra pastovių dozių derinio Viekirax sudėtyje, gali lemti proteazės inhibitoriams atsparių virusų atranką pacientų, kurie kartu yra užsikrėtę ir ŽIV ir negauna antiretrovirusinio gydymo, organizme. Pacientų, kurie kartu yra užsikrėtę ir ŽIV ir negauna slopinamojo antiretrovirusinio gydymo, gydyti Viekirax negalima.

Reikia atidžiai atsižvelgti į vaistinių preparatų sąveiką gydant pacientus, kurie kartu yra užsikrėtę ir ŽIV (išsamią informaciją žr. 4.5 skyriuje 2 lentelėje).

Atazanavirą galima vartoti derinyje su Viekirax ir dasabuviru, jeigu jie yra vartojami tuo pačiu metu.

Reikia pažymėti, kad atazanavirą reikia vartoti be ritonaviro, nes 100 mg ritonaviro dozę vieną kartą per parą pacientas gauna vartodamas Viekirax. Toks derinys kelia didesnę hiperbilirubinemijos (įskaitant akių geltos) riziką, ypač jeigu pagal hepatito C gydymo planą yra vartojamas ribavirinas.

Darunavirą (800 mg dozę vieną kartą per parą), jeigu jis vartojamas tuo pačiu metu kaip Viekirax ir dasabuviras, galima vartoti, jeigu nėra didelio atsparumo proteazės inhibitoriams (sumažėja darunaviro ekspozicija). Reikia pažymėti, kad darunavirą reikia vartoti be ritonaviro, nes 100 mg ritonaviro dozę vieną kartą per parą pacientas gauna vartodamas Viekirax.

Negalima vartoti kitokių nei atazanaviras ir darunaviras ŽIV proteazės inhibitorių (pvz.: indinaviro, sakvinaviro, tipranaviro, lopinaviro / ritonaviro) (žr. 4.3 skyrių).

Vartojant derinyje su Viekirax reikšmingai padidėja (2 kartus) raltegraviro ekspozicija. Nedidelėje

12-24 savaites gydytų pacientų grupėje derinio vartojimas nebuvo susijęs su kokiomis nors ypatingomis saugumo problemomis.

Rilpiviriną vartojant derinyje su Viekirax ir dasabuviru, reikšmingai padidėja (3 kartus) rilpivirino ekspozicija, dėl to gali pailgėti QT intervalas. Jeigu pridedamas ŽIV proteazės inhibitorius

(atazanaviras, darunaviras), rilpivirino ekspozija gali dar labiau padidėti ir toks vartojimas nerekomenduojamas. Rilpiviriną reikia vartoti atsargiai, pakartotinai registruojant EKG.

Kitokių nei rilpivirinas nenukleozidų atvirkštinės transkriptazės inhibitorių (NNATI) (efavirenzo, etravirino ir nevirapino) vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių).

Hepatito B viruso suaktyvėjimas

Buvo pranešta apie hepatito B viruso (HBV) suaktyvėjimo atvejus, kartais mirtinus, gydant tiesiogiai virusą veikiančiais vaistiniais preparatais ar pabaigus gydymą . Prieš pradedant gydymą, visiems pacientams būtina atlikti patikrą dėl HBV. HCV užsikrėtusiems pacientams, kurie yra kartu užsikrėtę ir HBV, yra HBV suaktyvėjimo rizika, todėl juos reikia stebėti ir gydyti vadovaujantis galiojančiomis klinikinėmis gairėmis.

Vaikų populiacija

Viekirax saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų neištirti. Duomenų nėra.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Viekirax gali būti vartojamas kartu su dasabuviru arba be jo. Vartojami kartu, jie sąveikauja (žr. 5.2 skyrių), todėl vertinant šio derinio sąveiką, reikia atsižvelgti į duomenis apie šių junginių sąveiką.

Farmakodinaminė sąveika

Vartojant kartu su fermentų induktoriais gali padidėti nepageidaujamų reiškinių ir ALT aktyvumo padidėjimo rizika (žr. 2 lentelę). Vartojant kartu su etinilestradioliu, gali padidėti ALT aktyvumo padidėjimo rizika (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius). Fermentų induktorių, kurių vartoti negalima, pavyzdžiai yra pateikti 4.3 skyriuje.

Farmakokinetinė sąveika

Galimas Viekirax poveikis kitų vaistinių preparatų farmakokinetikai

Vaistų sąveikos tyrimais in vivo buvo įvertintas bendras gydymo deriniu, įskaitant ritonavirą, poveikis.

Šiame skyriuje aprašomi specifiniai nešikliai ir metabolizuojantys fermentai, kuriuos veikia Viekirax, vartojamas su dasabuviru arba be jo. Informaciją apie galimą vaistinių preparatų sąveiką ir dozavimo rekomendacijas žr. 2 lentelėje.

Vaistiniai preparatai, kurių metabolizmą veikia CYP3A4

Ritonaviras yra stipraus poveikio CYP3A inhibitorius. Vartojant Viekirax kartu su dasabuviru arba be jo kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurių metabolizmą veikia CYP3A, gali padidėti šių vaistinių preparatų koncentracijos plazmoje. Vaistinių preparatų, kurių klirensas labai priklauso nuo CYP3A ir kurių koncentracijų plazmoje padidėjimas yra susijęs su sunkiais reiškiniais, vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių ir 2 lentelę).

Vaistų sąveikos tyrimuose ištirti CYP3A substratai, kurių dozes gali prireikti keisti ir (arba) gali prireikti klinikinės stebėsenos yra (žr. 2 lentelę): ciklosporinas, sirolimuzas, takrolimuzas, amlodipinas, rilpivirinas ir alprazolamas. Kiti CYP3A4 substratai, kurių dozes gali prireikti keisti ir (arba) gali prireikti klinikinės stebėsenos, yra: kalcio kanalų blokatoriai (pvz., nifedipinas) ir trazodonas. Nors buprenorfinas ir zolpidemas taip yra metabolizuojami veikiant CYP3A, vaistų sąveikos tyrimai parodė, kad šių vaistinių preparatų dozės, vartojant kartu su Viekirax ir su dasabuviru arba be jo, koreguoti nereikia (žr. 2 lentelę).

Vaistiniai preparatai, kurie pernešami OATP (ang. Organic anion transporting polypeptides) šeimos ir OCT1 (ang. organic cation transporter) nešiklių

Paritapreviras yra kepenų apykaitos nešiklių OATP1B1 ir OATP1B3 inhibitorius, o paritapreviras ir ritonaviras yra nešiklio OATP2B1 inhibitoriai. Ritonaviras yra OCT1 inhibitorius in vitro, bet klinikinė šio reiškinio reikšmė nežinoma. Viekirax vartojant kartu su dasabuviru arba be jo kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1 arba OCT substratai, gali padidėti šių nešiklių substratų koncentracijos plazmoje, dėl to gali prireikti keisti dozę / klinikinės stebėsenos. Tokie vaistiniai preparatai yra kai kurie statinai (žr. 2 lentelę), feksofenadinas, repaglinidas ir angiotenzino II receptorių blokatoriai (pvz., valsartanas).

Vaistų sąveikos tyrimuose įvertinti šie OATP1B1/3 substratai: pravastatinas ir rozuvastatinas (žr. 2 lentelę).

Vaistiniai preparatai, kuriuos perneša BCRP (ang. breast cancer resistance protein) nešikliai

Paritapreviras, ritonaviras ir dasabuviras yra BCRP inhibitoriai in vivo. Viekirax vartojant kartu su dasabuviru ar be jo kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra BCRP substratai, gali padidėti šio nešiklio substratų koncentracijos plazmoje, dėl to gali prireikti keisti dozę / klinikinės stebėsenos.

Tokie vaistiniai pereparatai yra: sulfasalazinas, imatinibas ir kai kurie statinai (žr. 2 lentelę).

BCRP substratas, kuris buvo įvertintas vaistinių preparatų sąveikos tyrimuose, yra rozuvastatinas (žr. 2 lentelę).

Vaistiniai preparatai, kuriuos žarnyne perneša P glikoproteinas (P-gp)

Nors paritapreviras, ritonaviras ir dasabuviras yra P-gp inhibitoriai in vitro, nebuvo pastebėta reikšmingo P-gp substrato digoksino ekspozicijos pokyčio, vartojant jį kartu su Viekirax ir dasabuviru. Vis dėlto, vartojant digoksiną kartu su Viekirax be dasabuviro, koncentracijos plazmoje gali padidėti

(žr. 2 lentelę). Viekirax gali didinti vaistinių preparatų, kurie yra jautrūs žarnyno P-gp aktyvumo pokyčiams (pvz., dabigatrano eteksilato), ekspozicijas plazmoje.

Vaistiniai preparatai, kurie metabolizuojami gliukuronizacijos būdu (UGT1A1, ang. Uridine 5'- diphospho-glucuronosyl-transferase)

Paritapreviras, ombitasviras ir dasabuviras yra UGT1A1 inhibitoriai. Vartojant Viekirax su dasabuviru arba be jo kartu su vaistiniais preparatais, kurių metabolizmą veikia UGT1A1, tokių vaistinių preparatų koncentracijos plazmoje padidėja. Vartojant vaistinius preparatus (pvz., levotiroksiną), kurių terapinis indeksas yra mažas, rekomenduojama įprasta klinikinė stebėsena. Be to, konkrečius nurodymus apie raltegravirą ir buprenorfiną, kurie buvo įvertinti vaistinių preparatų sąveikos tyrimuose, žr. 2 lentelėje.

Vaistiniai preparatai, kurių metabolizmą veikia CYP2C19

Viekirax vartojant kartu su dasabuviru arba be jo, gali sumažėti vaistinių preparatų, kurių metabolizmą veikia CYP2C19 (pvz.: lansoprazolo, ezomeprazolo, s-mefenitoino), ekspozicijos, dėl to gali prireikti keisti dozę / klinikinės stebėsenos. Vaistinių preparatų sąveikos tyrimuose ištirti šie CYP2C19 substratai: omeprazolas ir escitalopramas (žr. 2 lentelę).

Vaistiniai preparatai, kurių metabolizmą veikia CYP2C9

Viekirax, vartojamas kartu su dasabuviru arba be jo, neturėjo įtakos CYP2C9 substrato varfarino ekspozicijai. Nesitikima, kad galėtų prireikti koreguoti kitų CYP2C9 substratų (nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, NVNU [pvz, ibuprofeno]), vaistinių preparatų diabetui gydyti [pvz., glimepirido, glipizido]) dozę.

Vaistiniai preparatai, kurių metabolizmą veikia CYP2D6 arba CYP1A2

Viekirax, vartojamas kartu su dasabuviru arba be jo, neturėjo įtakos CYP2D6 / CYP1A2 substrato duloksetino ekspozicijai. Ciklobenzaprino, CYP1A2 substrato, ekspozicijos sumažėjo. Gali prireikti klinikinio stebėjimo ir keisti CYP1A2 substratų (pvz.: ciprofloksacino, ciklobenzaprino, teofilino ir kofeino) dozę. Nesitikima, kad reikėtų keisti CYP2D6 substratų (pvz., dezipramino, metoprololio ir dekstrometorfano) dozę.

Vaistiniai preparatai, kurie šalinami per inkstus, dalyvaujant baltymams nešikliams

Sąveikos su tenofoviru (OAT1 substratu) nebuvimas parodė, kad ombitasviras, paritapreviras ir ritonaviras neslopina organinių anijonų nešiklio (OAT1) in vivo. Tyrimai in vitro parodė, kad esant kliniškai reikšmingoms koncentracijoms, ombitasviras, paritapreviras ir ritonaviras neslopina organinių katijonų nešiklių (OCT2), organinių anijonų nešiklių (OAT3), įvairių vaistų ir toksinų šalinimo iš ląstelės nešiklių (ang. multidrug and toxin extrusion, MATE1 ir MATE2K).

Todėl nesitikima, kad Viekirax, vartojamas kartu su dasabuviru arba be jo, galėtų veikti vaistinius preparatus, kurie daugiausiai šalinami per inkstus dalyvaujant šiems nešikliams (žr. 5.2 skyrių).

Galimas kitų vaistinių preparatų poveikis ombitasviro, paritapreviro ir dasabuviro farmakokinetikai

Vaistiniai preparatai, kurie slopina CYP3A4

Viekirax vartojant kartu su dasabuviru arba be jo kartu su stipraus poveikio CYP3A inhibitoriais, gali padidėti paritapreviro koncentracijos (žr. 4.3 skyrių ir 2 lentelę).

Vaistiniai preparatai, kurie sužadina fermentus

Viekirax vartojant kartu su dasabuviru ir su vaistiniais preparatais, kurie yra vidutinio stiprumo arba stipraus poveikio fermentų induktoriai, tikimasi ombitasviro, paritapreviro, ritonaviro ir dasabuviro koncentracijų plazmoje ir gydomojo poveikio sumažėjimo. Fermentų induktorių, kurių vartoti negalima, pavyzdžiai yra išvardyti 4.3 skyriuje ir 2 lentelėje.

Vaistiniai preparatai, kurie slopina CYP3A4 ir baltymus nešiklius

Paritapreviras eliminuojamas CYP3A4 veikiamo metabolizmo ir ekskrecijos su tulžimi būdais (yra kepenų nešiklių OATP1B1, P-gp ir BCRP substratas). Jeigu Viekirax skiriamas vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurie yra ir vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitoriai, ir įvairių nešiklių (P-gp, BCRP ir [arba] OATP1B1 / OATP1B3) inhibitoriai, rekomenduojama gydyti atsargiai. Šie vaistiniai preparatai gali parodyti kliniškai reikšmingą paritapreviro ekspozicijos padidėjimą (pvz., ritonaviras su atazanaviru, eritromicinu, diltiazemu ar verapamiliu).

Vaistiniai preparatai, kurie slopina baltymus nešiklius

Stipraus poveikio P-gp, BCRP, OATP1B1 ir (arba) OATP1B3 inhibitoriai gali didinti paritapreviro ekspoziciją. Nesitikima, kad dėl šių nešiklių slopinimo pasireikštų kliniškai reikšmingas ombitasviro ir dasabuviro ekspozicijų padidėjimas.

Pacientai, gydomi vitamino K antagonistais

Gydymo Viekirax kartu su arba be dasabuviro metu gali pakisti kepenų funkcija, todėl rekomenduojama atidžiai sekti tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) rodiklius.

Vaistinių preparatų sąveikos tyrimai

Rekomendacijos kartu skirti daugelį vaistinių preparatų kartu su Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru arba be jo, yra pateiktos 2 lentelėje.

Jeigu pacientas, vartodamas Viekirax kartu su dasabuviru arba be jo, jau vartoja vaistinį (-ius) preparatą (-us) arba pradeda vartoti vaistinį (-ius) preparatą (-us), su kuriais gali pasireikšti sąveika, turi būti apsvarstytas kartu vartojamo (-ų) vaistinio (-ių) preparato (-ų) dozės keitimas arba tinkamai stebima paciento klinikinė būklė (žr. 2 lentelę).

Jeigu dėl gydymo Viekirax arba Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru, buvo pakeistos kartu vartojamų vaistinių preparatų dozės, dozes vėl reikia koreguoti, baigus gydymą Viekirax arba Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru.

2 lentelėje yra nurodytas Viekirax, vartojamo kartu su dasabuviru arba be jo, ir kartu vartojamų vaistinių preparatų tarpusavio poveikis jų koncentracijoms, išreikštas mažiausiųjų kvadratų vidurkių santykiu (90 % pasikliautinasis intervalas).

Sąveikos vartojant kartu su vaistiniais preparatais, išvardytais 2 lentelėje, dydis yra panašus ((≤ 25 % mažiausiųjų kvadratų vidurkių santykio skirtumas) gydant pagal gydymo planus, kurių sudėtyje yra Viekirax kartu su dasabuviru arba be jo, išskyrus, kai nurodyta kitaip. Buvo įvertinta vaistinių preparatų sąveika, gydant pagal gydymo planus, kurių sudėtyje yra Viekirax ir dasabuviras, bet nebuvo įvertintas gydymas pagal planą, kuriame yra Viekirax, bet nėra dasabuviro, kartu su karbamazepinu, furozemidu, zolpidemu, darunaviru (du kartus per parą), darunaviru (vartojamu vakare), atazanaviru (vartojamu vakare), rilpivirinu, abakaviru / lamivudinu, dolutegraviru, metforminu, sulfametoksazolu / trimetoprimu, ciklobenzaprinu, karizoprodoliu, hidrokodonu / paracetamoliu ar diazepamu. Taigi, šių vaistinių preparatų vartojimo atveju duomenis ir dozavimo rekomendacijas skiriant Viekirax be dasabuviro, reikia ekstrapoliuoti, remiantis duomenimis, gautais gydant pagal planą, kurio sudėtyje yra Viekirax ir dasabuviras.

`

Rodyklės kryptis rodo ekspozicijos pokytį (Cmax ir AUC) vartojant paritaprevirą, ombitasvirą, dasabuvirą kartu su kitais vaistiniais preparatais (↑ = padidėjimas (daugiau kaip 20 %), ↓ = sumažėjimas (daugiau kaip 20 %), ↔ = pokyčio nėra arba pokytis yra mažesnis kaip 20 %). Tai nėra baigtinis sąrašas.

2 lentelė. Viekirax sąveika su kitais vaistiniais preparatais, vartojant su dasabuviru arba be dasabuviro

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

ALFA 1 ADRENORECEPTORIŲ ANTAGONISTAI

 

 

 

Alfuzozinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

alfuzozino ↑

 

 

 

4.3 skyrių).

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

 

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

CYP3A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMINOSALICILATAI

 

 

 

 

 

 

Sulfasalazinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Sulfasalaziną

 

kartu su

 

 

 

 

 

vartojant kartu su

Mechanizmas:

dasabuviru

sulfasalazino ↑

 

 

 

Viekirax, vartojamu

paritapreviras,

arba be

 

 

 

 

 

kartu su dasabuviru

ritonaviras ir

dasabuviro

 

 

 

 

 

arba be dasabuviro,

dasabuviras

 

 

 

 

 

 

reikia imtis

slopina BCRP.

 

 

 

 

 

 

atsargumo

 

 

 

 

 

 

 

priemonių.

ANGIOTENZINO RECEPTORIŲ BLOKATORIAI

 

 

 

Valsartanas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Viekirax kartu su

Losartanas

kartu su

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

Kandesartanas

dasabuviru

valsartano ↑

 

 

 

jo, vartojant kartu

 

arba be

losartano ↑

 

 

 

su angiotenzino

Mechanizmas:

dasabuviro

kandesartano ↑

 

 

 

receptorių

paritapreviras

 

 

 

 

 

 

blokatoriais,

slopina

 

 

 

 

 

 

rekomenduojama

CYP3A4 ir /

 

 

 

 

 

 

klinikinė stebėsena

arba OATP1B.

 

 

 

 

 

 

ir dozės

 

 

 

 

 

 

 

sumažinimas.

ANTIANGININIAI / ANTIARITMINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

Amjodaronas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Kartu vartoti

Dronedaronas

kartu su

amjodarono ↑

 

 

 

negalima (žr. 4.3

Chinidinas

dasabuviru

 

 

 

skyrių).

Ranolazinas

arba be

dronedarono ↑

 

 

 

 

 

dasabuviro

chinidino ↑

 

 

 

 

Mechanizmas:

 

ranolazino ↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

 

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

Digoksinas

Viekirax +

digoksino ↔

 

1,15

1,16

1,01

Nors digoksino

Vienkartinė

dasabuviras

 

 

(1,04-1,27)

(1,09-1,23)

(0,97-1,05)

dozės keisti

0,5 mg dozė

 

ombitasviro

 

1,03

1,00

0,99

nereikia,

 

 

 

(0,97-1,10)

(0,98-1,03)

(0,96-1,02)

rekomenduojama

Mechanizmas:

 

paritapreviro

 

0,92

0,94

0,92

atinkamai stebėti

paritapreviras,

 

 

(0,80-1,06)

(0,81-1,08)

(0,82-1,02)

digoksino

ritonaviras ir

 

dasabuviro

 

0,99

0,97

0,99

koncentracijas

dasabuviras

 

 

(0,92-1,07)

(0,91-1,02)

(0,92-1,07)

serume.

slopina P-gp.

Viekirax be

digoksino ↑

 

1,58

1,36

1,24

Digoksino dozę

 

dasabuviro

 

 

(1,43-1,73)

(1,21-1,54)

(1,07-1,43)

sumažinti 30-50 %.

 

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

Rekomenduojama

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

atitinkamai stebėti

 

 

paritapreviro

 

 

 

 

 

digoksino

 

 

 

 

 

 

 

koncentracijas

 

 

 

 

 

 

 

 

serume.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIBIOTIKAI (SISTEMINIO VARTOJIMO)

 

 

 

 

Klaritromicinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Telitromicinas

dasabuviru

klaritromicino ↑

 

 

 

4.3 skyrių).

 

arba be

telitromicino ↑

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

 

 

 

 

 

klaritromicinas

 

paritapreviro ↑

 

 

 

 

 

ir ritonaviras

 

 

 

 

 

 

slopina

 

dasabuviro ↑

 

 

 

 

 

CYP3A4 / P-

 

 

 

 

 

 

 

 

gp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eritromicinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Viekirax kartu su

 

kartu su

 

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

Mechanizmas:

dasabuviru

eritromicino ↑

 

 

 

 

dasabuviro,

eritromicinas,

arba be

 

 

 

 

 

 

vartojant kartu su

paritapreviras,

dasabuviro

paritapreviro ↑

 

 

 

 

eritromicinu, gali

ritonaviras ir

 

dasabuviro ↑

 

 

 

 

padidėti

dasabuviras

 

 

 

 

 

 

 

eritromicino ir

slopina

 

 

 

 

 

 

 

paritapreviro

CYP3A4 / P-

 

 

 

 

 

 

 

koncentracijos.

gp.

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama

 

 

 

 

 

 

 

 

gydyti atsargiai.

 

 

 

 

 

 

 

Fuzido rūgštis

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

fuzido rūgšties ↑

 

 

 

4.3 skyrių).

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

 

 

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfametoksazo

Viekirax

sulfametoksa

 

1,21

 

1,17

1,15

Viekirax, vartojamo

las,

kartu su

zolo ↑

 

(1,15-1,28)

 

(1,14-

(1,10-1,20)

kartu su dasabuviru

trimetoprimas

dasabuviru

 

 

 

 

1,20)

 

arba be dasabuviro,

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

800/160 mg du

 

trimetprimo

 

1,17

1,22

1,25

dozės keisti

 

 

(1,12-1,22)

(1,18-

(1,19-1,31)

nereikia.

kartus per parą

 

 

 

 

1,26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

 

ombitasviro

 

0,88

0,85

ND

 

 

 

(0,83-0,94)

(0,80-

 

 

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

 

 

0,90)

 

 

ekspozicijos

 

 

 

 

 

 

 

paritapreviro

 

0,78

0,87

ND

 

padidėjimas

 

 

 

 

 

(0,61-1,01)

(0,72-

 

 

galimai dėl to,

 

 

 

 

 

 

 

 

1,06)

 

 

kad

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro↑

 

1,15

1,33

ND

 

trimetoprimas

 

 

 

 

 

 

(1,02-1,31)

(1,23-

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,44)

 

 

CYP2C8

 

 

 

 

 

 

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

Tikimasi panašaus poveikio, koks buvo stebėtas

 

 

 

Viekirax skiriant kartu su dasabuviru.

 

 

PRIEŠVĖŽINIAI

VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

Enzalutamidas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mitotanas

dasabuviru

ombitasviro ↓

 

 

 

4.3 skyrių).

 

arba be

paritapreviro ↓

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

dasabuviro ↓

 

 

 

 

enzalutamidas

 

 

 

 

 

 

 

ar mitotanas

 

 

 

 

 

 

 

sužadina

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

Imatinibas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Rekomenduojama

 

kartu su

 

 

 

 

 

stebėti klinikinę

Mechanizmas:

dasabuviru

imatinibo ↑

 

 

 

būklę ir vartoti

paritapreviras,

arba be

 

 

 

 

 

mažesnes imatinibo

ritonaviras ir

dasabuviro

 

 

 

 

 

dozes.

dasabuviras

 

 

 

 

 

 

 

slopina BCRP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

ANTIKOAGULIANTAI

 

 

 

 

 

Varfarinas

Viekirax +

R-varfarino

1,05

0,88

0,94

Nors varfarino

Vienkartinė

dasabuviras

(0,95-1,17)

(0,81-0,95)

(0,84-1,05)

farmakokinetikos

5 mg dozė ir

 

S- varfarino

0,96

0,88

0,95

pokyčių nesitikima,

kiti vitamino K

 

(0.85-1,08)

(0,81-0,96)

(0,88-1,02)

rekomenduojama

antagonistai

 

ombitasviro

0,94

0,96

0,98

tinkamai stebėti

 

 

(0,89-1,00)

(0,93-1,00)

(0,95-1,02)

TNS vartojant visus

 

 

paritapreviro

0,98

1,07

0,96

vitamino K

 

 

(0,82-1,18)

(0,89-1,27)

(0,85-1,09)

antagonistus. To

 

 

dasabuviro

0,97

0,98

1,03

reikia dėl galimo

 

 

(0,89-1,06)

(0,91-1,06)

(0,94-1,13)

kepenų funkcijos

 

Viekirax be

R-varfarino

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

pokyčio gydymo

 

dasabuviro

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

Viekirax su

 

 

S- varfarino

 

 

 

dasabuviru arba be

 

 

 

 

 

jo metu.

 

 

paritapreviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabigatrano

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Be dasabuviro

eteksilatas

kartu su

 

 

 

 

vartojamas Viekirax

 

dasabuviru

dabigatrano eteksilato ↑

 

 

gali didinti

Mechanizmas:

arba be

 

 

 

 

dabigatrano

paritapreviras ir

dasabuviro

 

 

 

 

eteksilato

ritonaviras

 

 

 

 

 

koncentracijas

slopina žarnyno

 

 

 

 

 

plazmoje. Vartoti

P-gp.

 

 

 

 

 

atsargiai.

 

 

 

 

 

 

PRIEŠTRAUKULINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

Karbamaze-

Viekirax +

karbamazepi

1,10

1,17

1,35

Vartoti kartu

pinas

dasabuviras

no ↔

(1,07-1,14)

(1,13-1,22)

(1,27-1,45)

negalima (žr.

200 mg vieną

 

karbamaze

0,84

0,75

0,57

4.3 skyrių).

kartą per parą,

 

pino 10, 11-

(0,82-0,87)

(0,73-0,77)

(0,54-0,61)

 

vėliau – po

 

epoksido ↓

 

 

 

 

200 mg du

 

ombitasviro

0,69

0,69

ND

 

kartus per parą

 

(0,61-0,78)

(0,64-0,74)

 

 

Mechanizmas:

 

paritapreviro

0,34

0,30

ND

 

 

(0,25-0,48)

(0,23-0,38)

 

 

karbamazepinas

 

dasabuviro ↓

0,45

0,30

ND

 

sužadina

 

 

(0,41-0,50)

(0,28-0,33)

 

 

CYP3A4.

Viekirax be

Netirta: numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

dasabuviro

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

Fenobarbitalis

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

ombitasviro ↓

 

 

 

4.3 skyrių).

fenobarbitalis

arba be

paritapreviro ↓

 

 

 

 

sužadina

dasabuviro

dasabuviro ↓

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitoinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

ombitasviro ↓

 

 

 

4.3 skyrių).

fenitoinas

arba be

paritapreviro ↓

 

 

 

 

sužadina

dasabuviro

dasabuviro ↓

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-mefenitoinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Reikia stebėti

 

kartu su

 

 

 

 

 

klinikinę būklę ir

Mechanizmas:

dasabuviru

S-mefenitoino

 

 

gali prireikti keisti

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

s-mefenitoino dozę.

sužadina

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

CYP2C19.

 

 

 

 

 

 

 

ANTIDEPRESANTAI

 

 

 

 

 

 

Escitalopramas

Viekirax +

es-

 

1,00

0,87

ND

Escitalopramo

 

dasabuviras

citalopramo

 

(0,96-1,05)

(0,80-0,95)

 

dozės keisti

Vienkartinė

 

 

 

 

 

nereikia.

10 mg dozė

 

S-desmetil-

 

1,15

1,36

ND

 

 

 

citalopramo

 

(1,10-1,21)

(1,03-1,80)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro

 

1,09

1,02

0,97

 

 

 

 

(1,01-1,18)

(1,00-1,05)

(0,92-1,02)

 

 

 

paritapreviro

 

1,12

0,98

0,71

 

 

 

 

(0,88-1,43)

(0,85-1,14)

(0,56-0,89)

 

 

 

Dasabuviro

 

1,10

1,01

0,89

 

 

 

 

(0,95-1,27)

(0,93-1,10)

(0,79-1,00)

 

 

Viekirax be

es-

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

dasabuviro

citalopramo

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-desmetil-

 

1,17

1,07

ND

 

 

 

citalopramo

 

(1,08-1,26)

(1,01-1,13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

paritapreviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

Duloksetinas

Viekirax +

duloksetino

 

0,79

0,75

ND

Duloksetino dozės

Vienkartinė

dasabuviras

 

(0,67-0,94)

(0,67-0,83)

 

keisti nereikia.

60 mg dozė

 

ombitasviro

 

0,98

1,00

1,01

Viekirax, vartojamo

 

 

 

(0,88-1,08)

(0,95-1,06)

(0,96-1,06)

kartu su dasabuviru

 

 

paritapreviro

 

0,79

0,83

0,77

arba be dasabuviro,

 

 

 

(0,53-1,16)

(0,62-1,10)

(0,65-0,91)

dozės keisti

 

 

dasabuviro

 

0,94

0,92

0,88

nereikia.

 

 

 

(0,81-1,09)

(0,81-1,04)

(0,76-1,01)

 

 

Viekirax be

duloksetino

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

dasabuviro

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

paritapreviro

 

1,07

0,96

0,93

 

 

 

 

(0,63-1,81)

(0,70-1,32)

(0,76-1,14)

 

Trazodonas

Viekirax

 

 

 

 

 

Trazodoną reikia

 

kartu su

Netirta. Numatomas:

 

 

vartoti atsargiai ir

Mechanizmas:

dasabuviru

 

 

 

 

 

gali tekti apgalvotai

ritonaviras

arba be

trazodono ↑

 

 

 

skirti mažesnę

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

trazodono dozę.

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIDIUREZINIS HORMONAS

 

 

 

 

Konivaptanas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

konivaptano ↑

 

 

 

4.3 skyrių).

konivaptanas ir

arba be

paritapreviro ↑

 

 

 

 

paritapreviras /

dasabuviro

dasabuviro ↑

 

 

 

 

ritonaviras /

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviras

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4 / P-

 

 

 

 

 

 

 

gp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEŠGRYBELINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

Ketokonazolas

Viekirax su

ketokonazo-

 

1,15

2,17

ND

Vartoti kartu

 

dasabuviru

lo ↑

 

(1,09-1,21)

(2,05-2,29)

 

negalima (žr.

400 mg vieną

 

ombitasviro

 

0,98

1,17

ND

4.3 skyrių).

kartą per parą

 

 

(0,90-1,06)

(1,11-1,24)

 

 

Mechanizmas:

 

paritapreviro

 

1,37

1,98

ND

 

 

 

(1,11-1,69)

(1,63-2,42)

 

 

ketokonazolas

 

dasabuviro ↑

 

1,16

1,42

ND

 

ir

 

 

 

(1,03-1,32)

(1,26-1,59)

 

 

paritapreviras/

Viekirax be

ketokonazo-

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

ritonaviras /

dasabuviro

lo ↑

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

ombitasviras

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

slopina

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

CYP3A4 / P-

 

paritapreviro

 

1,72

2,16

ND

 

gp.

 

 

(1,32-2,26)

(1,76-2,66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

 

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

Itrakonazolas

Viekirax +

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

Pozakonazolas

dasabuviras

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

 

 

itrakonazolo ↑

 

 

 

 

4.3 skyrių).

Mechanizmas:

 

pozakonazolo ↑

 

 

 

 

 

itrakonazolas,

 

paritapreviro ↑

 

 

 

 

 

pozakonazolas

 

dasabuviro ↑

 

 

 

 

 

ir

 

 

 

 

 

 

 

 

paritapreviras/ri

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax be

 

 

 

 

 

 

 

tonaviras/

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4 ir

 

 

 

 

 

 

 

 

(arba) P-gp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorikonazolas

Viekirax

Netirta. Numatoma, kad asmenų, kurių organizme

Vartoti kartu

 

kartu su

CYP2C19 veikiamas metabolizmas yra ekstensyvus:

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

vorikonazolo ↓

 

 

 

 

4.3 skyrių).

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

sužadina

dasabuviro

paritapreviro ↑

 

 

 

 

 

CYP2C19 ir

 

dasabuviro ↑

 

 

 

 

 

slopina

 

Netirta. Numatoma, asmenų, kurių organizme

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

CYP2C19 veikiamas metabolizmas yra silpnas:

 

 

 

vorikonazolo ↑

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro ↑

 

 

 

 

 

 

 

paritapreviro ↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAISTINIAI PREPARATAI PODAGRAI GYDYTI

 

 

 

 

Kolchicinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Pacientams, kurių

 

kartu su

 

 

 

 

 

 

inkstų ir kepenų

Mechanizmas:

dasabuviru

kolchicino ↑

 

 

 

 

funkcijos yra

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

 

normalios,

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

rekomenduojama

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

sumažinti

 

 

 

 

 

 

 

 

kolchicino dozę

 

 

 

 

 

 

 

 

arba pertraukti

 

 

 

 

 

 

 

 

vartojimą, jeigu

 

 

 

 

 

 

 

 

reikia gydyti

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolchicino

 

 

 

 

 

 

 

 

negalima vartoti

 

 

 

 

 

 

 

 

kartu su Viekirax,

 

 

 

 

 

 

 

 

vartojamu kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro,

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientams,

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuriems yra inkstų

 

 

 

 

 

 

 

arba kepenų

 

 

 

 

 

 

 

funkcijos

 

 

 

 

 

 

 

sutrikimas (žr. 4.3

 

 

 

 

 

 

 

ir 4.4 skyrius).

 

 

 

 

 

 

 

ANTIHISTAMININIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

Astemizolas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

Terfenadinas

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

 

dasabuviru

astemizolo / terfenadino ↑

 

 

4.3 skyrių).

Mechanizmas:

arba be

 

 

 

 

 

 

ritonaviras

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feksofenadinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Viekirax kartu su

 

kartu su

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

Mechanizmas:

dasabuviru

feksofenadino ↑

 

 

 

dasabuviro,

paritapreviras

arba be

 

 

 

 

 

vartojant kartu su

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

feksofenadinu,

OATP1B1.

 

 

 

 

 

 

reikia imtis

 

 

 

 

 

 

 

atsargumo

 

 

 

 

 

 

 

priemonių.

 

 

 

 

LIPIDŲ KONCENTRACIJAS KRAUJYJE MAŽINANTYS VAISTINIAI PREPARATAI

Gemfibrozilis

Paritaprevi-

paritapreviro

 

1,21

1,38

ND

Vartoti kartu su

600 mg du

ras /

 

(0,94-1,57)

(1,18-1,61)

 

Viekirax, vartojamu

kartus per parą

ritonaviras +

dasabuviro ↑

 

2,01

11,25

ND

kartu su dasabuviru,

 

dasabuviras

 

 

(1,71-2,38)

(9,05-

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

 

 

 

 

13,99)

 

4.3 skyrių).

gali padidėti

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

Gemfibrozilio

dasabuviro

dasabuviro

Gemfibrozilį vartojant kartu su Viekirax be dasabuviro,

dozės keisti

ekspozicijos dėl

 

sąveika nenumatoma.

 

 

nereikia.

CYP2C8

 

 

 

 

 

 

Viekirax dozės

slopinimo ir

 

 

 

 

 

 

keisti nereikia.

padidėti

 

 

 

 

 

 

 

paritapreviro

 

 

 

 

 

 

 

ekspozicijos dėl

 

 

 

 

 

 

 

OATP1B1

 

 

 

 

 

 

 

slopinimo,

 

 

 

 

 

 

 

kuriuos sukelia

 

 

 

 

 

 

 

gemfibrozilis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIMIKOBAKTERINIAI (PRIEŠTUBERKULIOZINIAI) VAISTINIAI PREPARATAI

Rifampicinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

ombitasviro ↓

 

 

 

4.3 skyrių).

rifampicinas

arba be

paritapreviro ↓

 

 

 

 

sužadina

dasabuviro

dasabuviro ↓

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIPSICHOZINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

Lurazidonas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

Pimozidas

kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Kvetiapinas

dasabuviru

↑ pimozidas

 

 

 

 

 

 

4.3 skyrių).

 

arba be

↑ kvetiapinas

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

↑ lurazidonas

 

 

 

 

 

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROMBOCITŲ FUNKCIJĄ SLOPINANTYS VAISTINIAI PREPARATAI

 

Tikagreloras

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

tikagreloro ↑

 

 

 

 

 

 

4.3 skyrių).

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGUANIDAI, GERIAMIEJI VAISTINIAI PREPARATAI NUO HIPERGLIKEMIJOS

Metforminas

Viekirax

 

metformino

 

0,77

 

0,90

 

ND

Metformino

 

kartu su

 

 

(0,71-0,83)

 

(0,84-0,97)

 

 

vartojant su

500 mg

dasabuviru

 

ombitasviro

 

0,92

 

1,01

 

1,01

Viekirax, vartojamu

vienkartinė

 

 

 

(0,87-0,98)

 

(0,97-1,05)

 

(0,98-1,04)

kartu su dasabuviru

dozė

 

 

paritaprevir

 

0,63

 

0,80

 

1,22

arba be dasabuviro,

 

 

 

o ↓

 

(0,44-0,91)

 

(0,61-1,03)

 

(1,13-1,31)

dozės keisti

 

 

 

dasabuviro

 

0,83

 

0,86

 

0,95

nereikia.

 

 

 

 

(0,74-0,93)

 

(0,78-0,94)

 

(0,84-1,07)

 

 

Viekirax be

 

Netirta.

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

Tikimasi panašaus poveikio, koks buvo stebėtas

 

 

 

 

Viekirax skiriant kartu su dasabuviru.

 

 

KALCIO KANALŲ BLOKATORIAI

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipinas

Viekirax +

amlodipino

 

1,26

 

2,57

 

ND

Reikia sumažinti

 

dasabuviras

 

(1,11-1,44)

 

(2,31-2,86)

 

 

amlodipino dozę iki

Vienkartinė

 

 

ombitasviro

 

1,00

 

1,00

 

1,00

50%, ir reikia

5 mg dozė

 

 

 

(0,95-1,06)

 

(0,97-1,04)

 

(0,97-1,04)

stebėti klinikinį

Mechanizmas:

 

 

paritapreviro

 

0,77

 

0,78

 

0,88

poveikį pacientui.

 

 

 

(0,64-0,94)

 

(0,68-0,88)

 

(0,80-0,95)

 

ritonaviras

 

 

dasabuviro

 

1,05

 

1,01

 

0,95

 

slopina

 

 

 

(0,97-1,14)

 

(0,96-1,06)

 

(0,89-1,01)

 

CYP3A4.

Viekirax be

Netirta:

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

Diltiazemas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Rekomenduojama

Verapamilis

kartu su

 

 

 

 

 

gydyti atsargiai dėl

 

dasabuviru

diltiazemo, verapamilio ↑

 

 

numatomo

Mechanizmas:

arba be

 

 

 

 

 

paritapreviro

CYP3A4 / P-gp

dasabuviro

paritapreviro ↑

 

 

 

ekspozicijos

slopinimas.

 

dasabuviro ↑/↔

 

 

 

padidėjimo.

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax kartu su

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro,

 

 

 

 

 

 

 

vartojant kartu su

 

 

 

 

 

 

 

kalcio kanalų

 

 

 

 

 

 

 

blokatoriais,

 

 

 

 

 

 

 

rekomenduojama

 

 

 

 

 

 

 

sumažinti dozę ir

 

 

 

 

 

 

 

stebėti klinikinę

 

 

 

 

 

 

 

būklę.

 

 

 

 

 

 

Nifedipinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Viekirax kartu su

 

kartu su

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

Mechanizmas:

dasabuviru

nifedipino ↑

 

 

 

dasabuviro,

CYP3A4

arba be

 

 

 

 

 

vartojant kartu su

slopinimas

dasabuviro

 

 

 

 

 

kalcio kanalų

 

 

 

 

 

 

 

blokatoriais,

 

 

 

 

 

 

 

rekomenduojama

 

 

 

 

 

 

 

sumažinti dozę ir

 

 

 

 

 

 

 

stebėti klinikinę

 

 

 

 

 

 

 

būklę.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRACEPTIKAI

 

 

 

 

 

 

Etinilestradiolis

Viekirax

etinilestradio

 

1,16

1,06

1,12

Kontraceptikų,

/ norgestimatas

kartu su

lio ↔

 

(0,90-1,50)

(0,96-1,17)

(0,94-1,33)

kurių sudėtyje yra

0,035/0,25 mg

dasabuviru

Norgestimato metabolitai

 

 

etinilestradiolio,

vieną kartą per

arba be

norgestrelio

 

2,26

2,54

2,93

vartoti negalima (žr.

parą

dasabuviro

 

(1,91-2,67)

(2,09-3,09)

(2,39-3,57)

4.3 skyrių).

Mechanizmas:

 

norelgestro-

 

2,01

2,60

3,11

 

 

mino ↑

 

(1,77-2,29)

(2,30-2,95)

(2,51-3,85)

 

galbūt dėl to,

 

ombitasviro

 

1,05

0,97

1,00

 

kad

 

 

(0,81-1,35)

(0,81-1,15)

(0,88-1,12)

 

paritapreviras,

 

paritapreviro

 

0,70

0,66

0,87

 

ombitasviras ir

 

 

(0,40-1,21)

(0,42-1,04)

(0,67-1,14)

 

dasabuviras

 

dasabuviro ↓

 

0,51

0,48

0,53

 

slopina UGT.

 

 

 

(0,22-1,18)

(0,23-1,02)

(0,30-0,95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noretindronas

Viekirax +

noretindrono

 

0,83

0,91

0,85

Noretindrono arba

(tabletės,

dasabuviras

 

(0,69-1,01)

(0,76-1,09)

(0,64-1,13)

Viekirax, vartojamo

kuriose yra vien

 

ombitasviro

 

1,00

0,99

0,97

kartu su dasabuviru

tik progestino)

 

 

(0,93-1,08)

(0,94-1,04)

(0,90-1,03)

arba be dasabuviro,

0,35 mg vieną

 

paritapreviro

 

1,24

1,23

1,43

dozės keisti

kartą per parą

 

 

(0,95-1,62)

(0,96-1,57)

(1,13-1,80)

nereikia.

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

1,01

0,96

0,95

 

 

 

(0,90-1,14)

(0,85-1,09)

(0,80-1,13)

 

 

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

DIURETIKAI

 

 

 

 

 

 

Furozemidas

Viekirax +

furozemido

1,42

1,08

ND

Reikia stebėti

20 mg

dasabuviras

(1,17-1,72)

(1,00-1,17)

 

klinikinį poveikį

vienkartinė

 

ombitasviro

1,14

1,07

1,12

pacientui. Gali

dozė

 

(1,03-1,26)

(1,01-1,12)

(1,08-1,16)

prireikti sumažinti

 

 

paritapreviro

0,93

0,92

1,26

furozemido dozę iki

Mechanizmas:

 

(0,63-1,36)

(0,70-1,21)

(1,16-1,38)

50 %.

galbūt dėl to,

 

dasabuviro

1,12

1,09

1,06

Viekirax, vartojamo

kad

 

(0,96-1,31)

(0,96-1,23)

(0,98-1,14)

paritapreviras,

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

kartu su dasabuviru

ombitasviras ir

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

arba be dasabuviro,

dasabuviras

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

dozės keisti

slopina

 

 

 

 

 

nereikia.

UGT1A1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKALSIŲ ALKALOIDAI

 

 

 

 

 

Ergotaminas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

Dihidroergot-

kartu su

 

 

 

 

negalima (žr.

aminas

dasabuviru

skalsių darinių ↑

 

 

4.3 skyrių).

Ergonovinas

arba be

 

 

 

 

 

Metilergometri-

dasabuviro

 

 

 

 

 

nas

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

 

 

 

 

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLIUKOKORTIKOIDAI (INHALIUOJAMIEJI)

 

 

 

 

Flutikazonas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartojant kartu

 

kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

flutikazoną, gali

Mechanizmas:

dasabuviru

flutikazono ↑

 

 

 

 

 

 

padidėti flutikazono

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

 

 

 

sisteminė

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

 

 

ekspozicija.

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax vartoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flutikazonu, ypač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vartoti ilgą laiką,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

galima pradėti tik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuo atveju, kai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laukiama nauda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persveria sisteminio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kortikosteroidų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poveikio riziką (žr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 skyrių).

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRŠKINIMO TRAKTĄ VEIKIANTYS VAISTINIAI PREPARATAI (PROKINETIKAI)

Cisapridas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

Mechanizmas:

kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

ritonaviras

dasabuviru

cisaprido ↑

 

 

 

 

 

 

4.3 skyrių).

slopina

arba be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTVIRUSINIAI VAISTINIAI PREPARATAI NUO HCV

 

 

 

 

Sofosbuviras

Viekirax

 

sofosbuviro

 

1,61

 

2,12

 

ND

Sofosbuviro

 

kartu su

 

 

(1,38-1,88)

 

(1,91-2,37)

 

 

vartojant su

400 mg vieną

dasabuviru

 

GS-331007

 

1,02

 

1,27

 

ND

Viekirax, vartojamu

kartą per parą

 

 

 

(0,90-1,16)

 

(1,14-1,42)

 

 

kartu su dasabuviru

 

 

 

ombitasviro

 

0,93

 

0,93

 

0,92

arba be dasabuviro,

Mechanizmas:

 

 

 

(0,84-1,03)

 

(0,87-0,99)

 

(0,88-0,96)

dozės keisti

Paritapreviras,

 

 

paritaprevir

 

0,81

 

0,85

 

0,82

nereikia.

ritonaviras ir

 

 

o ↔

 

(0,65-1,01)

 

(0,71-1,01)

 

(0,67-1,01)

 

dasabuviras

 

 

dasabuviro

 

1,09

 

1,02

 

0,85

 

slopina BCRP

 

 

 

(0,98-1,22)

 

(0,95-1,10)

 

(0,76-0,95)

 

ir P-gp

Viekirax be

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą vartojant

 

 

dasabuviro

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

VAISTAŽOLIŲ

PREPARATAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonažolės

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

(hypericum

kartu su

 

 

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

perforatum)

dasabuviru

dasabuviro ↓

 

 

 

 

 

 

4.3 skyrių).

 

arba be

ombitasviro ↓

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

paritapreviro ↓

 

 

 

 

jonažolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sužadina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

ANTIVIRUSINIAI VAISTINIAI PREPARATAI ŽIV GYDYMUI: PROTEAZĖS INHIBITORIAI (PI)

Bendruosius komentarus apie pacientų, kartu užsikrėtusių ir ŽIV, gydymą, įskaitant skirtingų antiretrovirusinių gydymo planų, kurie gali būti taikomi, aptarimą žr. 4.4 skyriuje („Pacientų, kartu užsikrėtusių ir ŽIV, gydymas”).

Atazanaviras

Viekirax +

atazanaviro

0,91

1,01

0,90

Rekomenduojama

 

dasabuviras

(0,84-0,99)

(0,93-1,10)

(0,81-1,01)

atazanaviro (be

300 mg vieną

 

ombitasviro

0,77

0,83

0,89

ritonaviro) dozė yra

kartą per parą

 

(0,70-0,85)

(0,74-0,94)

(0,78-1,02)

300 mg vartojant

(vartojamas tuo

 

paritapreviro

1,46

1,94

3,26

derinyje su

pačiu laiku)

 

(1,06-1,99)

(1,34-2,81)

(2,06-5,16)

Viekirax ir

 

 

dasabuviro

0,83

0,82

0,79

dasabuviru.

Mechanizmas:

 

(0,71-0,96)

(0,71-0,94)

(0,66-0,94)

Atazanavirą reikia

gali padidėti

 

 

 

 

 

vartoti tuo pačiu

paritapreviro

 

 

 

 

 

laiku, kaip ir

ekspozicija dėl

 

 

 

 

 

Viekirax kartu su

atazanaviro

 

 

 

 

 

dasabuviru.

sukelto

 

 

 

 

 

Ritonaviro dozė,

OATP1B1/B3 ir

 

 

 

 

 

esanti Viekirax

CYP3A

 

 

 

 

 

sudėtyje, sustiprins

slopinimo.

 

 

 

 

 

atazanaviro

 

 

 

 

 

 

farmakokinetiką).

 

 

 

 

 

 

Viekirax, vartojamo

 

 

 

 

 

 

kartu su dasabuviru,

 

 

 

 

 

 

dozės keisti

 

 

 

 

 

 

nereikia. Gydymas

 

 

 

 

 

 

atazanaviru +

 

 

 

 

 

 

Viekirax be

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

nerekomenduojama

 

 

 

 

 

 

s (paritapreviro ↑).

 

 

 

 

 

 

Atazanaviro ir

 

 

 

 

 

 

Viekirax +

 

 

 

 

 

 

dasabuviro derinys

 

 

 

 

 

 

didina bilirubino

 

 

 

 

 

 

koncentraciją, ypač,

 

 

 

 

 

 

kai pagal hepatito C

 

 

 

 

 

 

gydymo planą kartu

 

 

 

 

 

 

vartojamas

 

 

 

 

 

 

ribavirinas (žr. 4.4

 

 

 

 

 

 

ir 4.8 skyrius).

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax be

atazanaviro

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

dasabuviro

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

paritapreviro

2,74

2,87

3,71

 

 

 

(1,76-4,27)

(2,08-3,97)

(2,87-4,79)

 

 

 

ombitasviro

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

Atazanaviras /

Viekirax +

atazanaviro

1,02

1,19

1,68

 

ritonaviras

dasabuviras

(0,92-1,13)

(1,11-1,28)

(1,44-1,95)

 

300/100 mg

 

ombitasviro

0,83

0,90

1,00

 

 

(0,72-0,96)

(0,78-1,02)

(0,89-1,13)

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

vieną kartą per

 

paritapreviro

2,19

3,16

11,95

 

parą

 

(1,61-2,98)

(2,40-4,17)

(8,94-

 

(vartojama po

 

 

 

 

15,98)

 

 

dasabuviro

0,81

0,81

0,80

 

12 valandų)

 

(0,73-0,91)

(0,71-0,92)

(0,65-0,98)

 

Mechanizmas:

Viekirax be

Netirta:

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

gali padidėti

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

paritapreviro

 

 

 

 

 

 

ekspozicija dėl

 

 

 

 

 

 

atazanaviro

 

 

 

 

 

 

sukelto

 

 

 

 

 

 

OATP1B1/B3 ir

 

 

 

 

 

 

CYP3A

 

 

 

 

 

 

slopinimo ir

 

 

 

 

 

 

papildomos

 

 

 

 

 

 

ritonaviro dozės

 

 

 

 

 

 

sukelto CYP3A

 

 

 

 

 

 

slopinimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunaviras

Viekirax +

darunaviro ↓

0,92

0,76

0,52

Rekomenduojama

 

dasabuviras

 

(0,87-0,98)

(0,71-0,82)

(0,47-0,58)

darunaviro dozė yra

800 mg vieną

 

ombitasviro

0,86

0,86

0,87

800 mg vieną kartą

kartą per parą

 

(0,77-0,95)

(0,79-0,94)

(0,82-0,92)

per parą be

(vartojami tuo

 

paritapreviro

1,54

1,29

1,30

ritonaviro, vartojant

pačiu laiku)

 

(1,14-2,09)

(1,04-1,61)

(1,09-1,54)

tuo pačiu laiku,

 

 

dasabuviro

1,10

0,94

0,90

kaip ir Viekirax +

Mechanizmas:

 

(0,88-1,37)

(0,78-1,14)

(0,76-1,06)

dasabuviras

nežinomas

Viekirax be

darunaviro

0,99

0,92

0,74

(ritonaviro dozė,

 

dasabuviro

(0,92-1,08)

(0,84-1,00)

(0,63-0,88)

esanti Viekirax,

 

 

ombitasviro

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

sustiprins

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

darunaviro

 

 

 

 

 

 

farmakokinetiką).

 

 

paritapreviro

2,09

1,94

1,85

 

 

(1,35-3,24)

(1,36-2,75)

(1,41-2,42)

Tokį gydymo planą

 

 

 

 

 

 

galima taikyti, kai

 

 

 

 

 

 

nėra didelio

 

 

 

 

 

 

atsparumo PI (t. y.

 

 

 

 

 

 

nėra su atsparumu

 

 

 

 

 

 

darunavirui

 

 

 

 

 

 

susijusių mutacijų)

 

 

 

 

 

 

(taip pat žr.

 

 

 

 

 

 

4.4 skyrių).

 

 

 

 

 

 

Viekirax, vartojamo

 

 

 

 

 

 

kartu su dasabuviru,

 

 

 

 

 

 

dozės keisti

 

 

 

 

 

 

nereikia.

 

 

 

 

 

 

Darunaviro vartoti

 

 

 

 

 

 

kartu su Viekirax +

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru

 

 

 

 

 

 

nerekomenduojama

 

 

 

 

 

 

pacientams,

 

 

 

 

 

 

kuriems pasireiškė

 

 

 

 

 

 

didelis atsparumas

 

 

 

 

 

 

PI.

 

 

 

 

 

 

Gydymas

 

 

 

 

 

 

darunaviru +

 

 

 

 

 

 

Viekirax be

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

nerekomenduoaja-

 

 

 

 

 

 

mas (paritapreviro

 

 

 

 

 

 

↑).

 

 

 

 

 

 

 

Darunaviras /

Viekirax +

darunaviro

0,87

0,80

0,57

 

ritonaviras

dasabuviras

(0,79-0,96)

(0,74-0,86)

(0,48-0,67)

 

600/100 mg du

 

ombitasviro

0,76

0,73

0,73

 

 

(0,65-0,88)

(0,66-0,80)

(0,64-0,83)

 

kartus per parą

 

paritapreviro

0,70

0,59

0,83

 

Mechanizmas:

 

(0,43-1,12)

(0,44-0,79)

(0,69-1,01)

 

 

dasabuviro↓

0,84

0,73

0,54

 

nežinomas

 

 

(0,67-1,05)

(0,62-0,86)

(0,49-0,61)

 

 

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunaviras /

Viekirax +

↑ darunaviro

0,79

1,34

0,54

 

ritonaviras

dasabuviras

 

(0,70-0,90)

(1,25-1,43)

(0,48-0,62)

 

800/100 mg

 

ombitasviro

0,87

0,87

0,87

 

 

(0,82-0,93)

(0,81-0,93)

(0,80-0,95)

 

vieną kartą per

 

paritapreviro

0,70

0,81

1,59

 

parą

 

(0,50-0,99)

(0,60-1,09)

(1,23-2,05)

 

(vartojama po

 

dasabuviro ↓

0,75

0,72

0,65

 

 

 

(0,64-0,88)

(0,64-0,82)

(0,58-0,72)

 

12 valandų)

Viekirax be

Netirta:

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

nežinomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

Lopinaviras /

Viekirax +

lopinaviro

 

0,87

0,94

1,15

Vartoti kartu

ritonaviras

dasabuviras

 

(0,76-0,99)

(0,81-1,10)

(0,93-1,42)

negalima (žr.

400/100 mg du

 

 

 

 

 

 

4.3 skyrių).

kartus per parą

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro

 

1,14

1,17

1,24

 

 

 

 

 

 

 

(1,01-1,28)

(1,07-1,28)

(1,14-1,34)

 

Mechanizmas:

 

 

 

 

 

 

 

gali padidėti

 

 

 

 

 

 

 

 

paritapreviro

 

2,04

2,17

2,36

 

paritapreviro

 

 

 

 

 

(1,30-3,20)

(1,63-2,89)

(1,00-5,55)

 

ekspozicija dėl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lopinaviro ir

 

 

 

 

 

 

 

didesnės

 

dasabuviro

 

0,99

0,93

0,68

 

ritonaviro dozės

 

 

(0,75-1,31)

(0,75-1,15)

(0,57-0,80)

 

sukelto CYP3A

 

 

 

 

 

 

 

/ šalinimo iš

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax be

lopinaviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

ląstelės nešiklių

 

 

slopinimo

dasabuviro

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritapreviro

 

4,76

6,10

12,33

 

 

 

 

(3,54-6,39)

(4,30-8,67)

(7,30-

 

 

 

 

 

 

 

20,84)

 

 

 

 

 

 

 

 

Indinaviras

Viekirax

Netirta. Numatomas

 

 

Vartoti kartu

Sakvinaviras

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Tipranaviras

dasabuviru

paritapreviro ↑

 

 

 

4.3 skyrių).

 

arba be

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

Proteazės

 

 

 

 

 

 

 

inhibitoriai

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIVIRUSINIAI

VAISTINIAI PREPARATAI ŽIV GYDYMUI: NENUKLEOZIDŲ

ATVIRKŠTINĖS

TRANSKRIPTAZĖS INHIBITORIAI

 

 

 

 

Rilpivirinas 2

Viekirax +

rilpivirino ↑

 

2,55

3,25

3,62

Viekirax kartu su

25 mg vieną

dasabuviras

 

 

(2,08-3,12)

(2,80-3,77)

(3,12-4,21)

rilpivirinu vieną

kartą per parą

 

ombitasviro

 

1,11

1,09

1,05

kartą per parą

ryte su maistu

 

 

(1,02-1,20)

(1,04-1,14)

(1,01-1,08)

galima skirti tik

 

 

paritapreviro

 

1,30

1,23

0,95

pacientams,

Mechanizmas:

 

 

(0,94-1,81)

(0,93-1,64)

(0,84-1,07)

kuriems nėra

ritonaviras

 

dasabuviro

 

1,18

1,17

1,10

žinomo QT

slopina

 

 

(1,02-1,37)

(0,99-1,38)

(0,89-1,37)

intervalo pailgėjimo

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

 

ir kuriems nėra

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

skiriami kiti

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

vaistiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatai, galintys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilginti QT intervalą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu vartojamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toks derinys, reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pakartotinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registruoti EKG (žr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 skyrių). Su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru ar be jo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vartojamo Viekirax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dozės keisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nereikia.

 

 

 

 

 

 

 

Efavirenzas /

Viekirax

Taikant gydymo planą, kurio pagrindą sudaro

Vartoti kartu su

emtricitabinas /

kartu su

efavirenzas (fermentų induktorius), kartu su gydymu

efavirenzu negalima

tenofoviro

dasabuviru

paritapreviru / ritonaviru + dasabuviru, suaktyvėjo

(žr. 4.3 skyrių).

dizoproksilio

arba be

ALT ir todėl tyrimas buvo nutrauktas anksčiau nei

 

fumaratas

dasabuviro

buvo numatyta.

 

 

 

 

600/300/200 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g vieną kartą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per parą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efavirenzas gali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sužadinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevirapinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

 

Vartoti kartu

etravirinas

kartu su

ombitasviro ↓

 

 

 

 

 

 

negalima (žr.

 

dasabuviru

 

 

 

 

 

 

4.3 skyrių).

 

arba be

paritapreviro ↓

 

 

 

 

 

dasabuviro

dasabuviro ↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIVIRUSINIAI VAISTINIAI PREPARATAI ŽIV GYDYMUI: INTEGRAZĖS SEKOS PERNAŠOS

INHIBITORIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolutegraviras

Viekirax +

dolutegrav

 

1,22

 

1,38

 

1,36

Dolutegraviro

 

dasabuviras

iro ↑

 

(1,15-1,29)

 

(1,30-1,47)

 

(1,19-1,55)

vartojant su

50 mg kartą per

 

ombitasvir

 

0,96

 

0,95

 

0,92

Viekirax, vartojamu

parą

 

o ↔

 

(0,89-1,03)

 

(0,90-1,00)

 

(0,87-0,98)

kartu su dasabuviru

 

 

paritaprevi

 

0,89

 

0,84

 

0,66

arba be dasabuviro,

Mechanizmas:

 

ro↔

 

(0,69-1,14)

 

(0,67-1,04)

 

(0,59-0,75)

dozės keisti

galimai dėl to,

 

dasabuviro

 

1,01

 

0,98

 

0,92

nereikia.

kad

 

 

(0,92-1,11)

 

(0,92-1,05)

 

(0,85-0,99)

 

paritapreviras,

Viekirax be

 

 

 

Netirta.

 

 

dasabuviras ir

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

ombitasviras

 

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT1A1 ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

 

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raltegraviras

Viekirax +

raltegraviro

 

2,33

 

2,34

 

 

2,00

Raltegraviro arba

400 mg du

dasabuviras

 

(1,66-3,27)

 

(1,70-3,24)

 

 

(1,17-3,42)

Viekirax, vartojamo

kartus per parą

 

Vartojant kartu, kliniškai reikšmingų dasabuviro,

kartu su dasabuviru

 

 

paritapreviro ir ombitasviro ekspozicijos pokyčių

ar be dasabuviro,

Mechanizmas:

 

nepastebėta (remiantis ankstesnių duomenų

 

dozės keisti

raltegraviro

 

palyginimu).

 

 

 

 

 

 

 

nereikia.

ekspozicija gali

Viekirax be

raltegraviro

 

1,22

 

1,20

 

 

1,13

 

padidėti dėl

dasabuviro

 

(0,78-1,89)

 

(0,74-1,95)

 

 

(0,51-2,51)

 

paritapreviro,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro ir

 

Vartojant kartu, kliniškai reikšmingų dasabuviro,

 

dasabuviro

 

paritapreviro ir ombitasviro ekspozicijos pokyčių

 

sukelto

 

nepastebėta (remiantis ankstesnių duomenų

 

 

UGT1A1

 

palyginimu).

 

 

 

 

 

 

 

 

slopinimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIVIRUSINIAI VAISTINIAI PREPARATAI ŽIV GYDYMUI: NUKLEOZIDŲ INHIBITORIAI

Abakaviras /

Viekirax +

abakaviro

 

0,87

 

0,94

 

 

ND

Abakaviro ar

lamivudinas

dasabuviras

 

(0,78-0,98)

 

(0,90-0,99)

 

 

 

lamivudino

 

 

lamivudin

 

0,78

 

0,88

 

 

1,29

vartojant su

600/300 mg

 

o↓

 

(0,72-0,84)

 

(0,82-0,93)

 

 

(1,05-1,58)

Viekirax, vartojamu

kartą per parą

 

ombitasvir

 

0,82

 

0,91

 

 

0,92

kartu su dasabuviru

 

 

o↔

 

(0,76-0,89)

 

(0,87-0,95)

 

 

(0,88-0,96)

arba be dasabuviro,

 

 

paritaprevi

 

0,84

 

0,82

 

 

0,73

dozės keisti

 

 

ro↔

 

(0,69-1,02)

 

(0,70-0,97)

 

 

(0,63-0,85)

nereikia.

 

 

dasabuviro

 

0,94

 

0,91

 

 

0,95

 

 

 

 

(0,86-1,03)

 

(0,86-0,96)

 

 

(0,88-1,02)

 

 

Viekirax be

 

 

 

Netirta.

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

Emtricitabinas /

Viekirax +

emtricitabin

 

1,05

 

1,07

 

 

1,09

Emtricitabino /

tenofoviras

dasabuviras

o ↔

 

(1,00-1,12)

(1,00-1,14)

 

 

(1,01-1,17)

tenofoviro ir

200 mg vieną

 

tenofoviro

 

1,07

 

1,13

 

 

1,24

Viekirax, vartojamo

kartą per parą /

 

 

(0,93-1,24)

(1,07-1,20)

 

 

(1,13-1,36)

kartu su dasabuviru

300 mg vieną

 

ombitasviro

 

0,89

 

0,99

 

 

0,97

ar be dasabuviro,

kartą per parą

 

 

(0,81-0,97)

(0,93-1,05)

 

 

(0,90-1,04)

dozės keisti

 

 

paritapreviro

 

0,68

 

0,84

 

 

1,06

nereikia.

 

 

 

(0,42-1,11)

(0,59-1,17)

(0,83-1,35)

 

 

 

dasabuviro

 

0,85

 

0,85

 

 

0,85

 

 

 

 

(0,74-0,98)

(0,75-0,96)

(0,73-0,98)

 

 

Viekirax be

emtricitabin

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

dasabuviro

o ↔

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

tenofoviro

 

0,80

 

1,01

 

 

1,13

 

 

 

 

(0,71-0,90)

(0,96-1,07)

(1,06-1,21)

 

 

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

paritapreviro

 

1,02

 

1,04

 

 

1,09

 

 

 

 

(0,63-1,64)

 

(0,74-1,47)

 

 

(0,88-1,35)

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

ANTIVIRUSINIAI VAISTINIAI PREPARATAI ŽIV GYDYMUI: FARMAKOKINETIKOS

SUSTIPRINTOJAI

 

 

 

 

 

 

Gydymo planai,

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

pagal kuriuos

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

vartojama

dasabuviru

ombitasviro ↑

 

 

 

4.3 skyrių).

kobicistato

arba be

 

 

 

 

 

dasabuviro

paritapreviro ↑

 

 

 

 

Mechanizmas:

 

dasabuviro ↑

 

 

 

 

kobicistatas

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMG CoA REDUKTAZĖS INHIBITORIAI

 

 

 

 

Rozuvastatinas

Viekirax +

rosuvastatin

 

7,13

2,59

0,59

Didžiausia

5 mg vieną

dasabuviras

o ↑

 

(5,11-9,96)

(2,09-3,21)

(0,51-0,69)

rozuvastatino paros

kartą per parą

 

ombitasviro

 

0,92

0,89

0,88

dozė turi būti 5 mg

 

 

 

(0,82-1,04)

(0,83-0,95)

(0,83-0,94)

(žr. 4.4 skyrių).

Mechanizmas:

 

paritapreviro

 

1,59

1,52

1,43

Viekirax, vartojamo

paritapreviras

 

 

(1,13-2,23)

(1,23-1,90)

(1,22-1,68)

kartu su dasabuviru,

slopina

 

dasabuviro

 

1,07

1,08

1,15

dozės keisti

OATP1B ir

 

 

(0,92-1,24)

(0,92-1,26)

(1,05-1,25)

nereikia.

paritapreviras,

 

 

 

 

 

 

 

ritonaviras ar

Viekirax be

rozuvastatin

 

2,61

1,33

0,65

Didžiausia

dasabuviras

dasabuviro

o ↑

 

(2,01-3,39)

(1,14-1,56)

(0,57-0,74)

rozuvastatino paros

slopina BCRP.

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

dozė turi būti 10 mg

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

(žr. 4.4 skyrių).

 

 

paritapreviro

 

1,40

1,22

1,06

Viekirax dozės

 

 

 

(1,12-1,74)

(1,05-1,41)

(0,85-1,32)

keisti nereikia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravastatinas

Viekirax+

pravastatino

 

1,37

1,82

ND

Pravastatino dozę

10 mg vieną

dasabuviras

 

(1,11-1,69)

(1,60-2,08)

 

sumažinti iki 50 %.

kartą per parą

 

ombitasviro

 

0,95

0,89

0,94

Viekirax, vartojamo

 

 

 

(0,89-1,02)

(0,83-0,95)

(0,89-0,99)

kartu su dasabuviru

Mechanizmas:

 

dasabuviro

 

1,00

0,96

1,03

ar be dasabuviro,

paritapreviras

 

 

(0,87-1,14)

(0,85-1,09)

(0,91-1,15)

dozės keisti

slopina

 

paritapreviro

 

0,96

1,13

1,39

nereikia.

OATP1B1.

 

 

(0,69-1,32)

(0,92-1,38)

(1,21-1,59)

 

 

Viekirax be

pravastatino

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

dasabuviro

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

ombitasviro

 

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

paritapreviro

 

1,44

1,33

1,28

 

 

 

 

(1,15-1,81)

(1,09-1,62)

(0,83-1,96)

 

Fluvastatinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu su

 

kartu su

 

 

 

 

 

fluvastatinu ir

Mechanizmas:

dasabuviru

fluvastatino ↑

 

 

 

pitavastatinu

paritapreviras

arba be

 

 

 

 

 

nerekomenduojama

slopina

dasabuviro

pitavastatino ↑

 

 

 

(žr. 4.4 skyrių).

OATP1B /

 

 

 

 

 

 

Gydymo Viekirax

BCRP.

 

 

 

 

 

 

laikotarpiu

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekomenduojama

Pitavastatinas

 

 

 

 

 

laikinai pertraukti

 

 

 

 

 

 

fluvastatino ir

Mechanizmas:

 

 

 

 

 

pitavastatino

paritapreviras

 

 

 

 

 

vartojimą. Jeigu

slopina

 

 

 

 

 

gydymo laikotarpiu

OATP1B.

 

 

 

 

 

reikia vartoti

 

 

 

 

 

 

statinų, galima

 

 

 

 

 

 

skirti mažesnę

 

 

 

 

 

 

pravastatino ar

 

 

 

 

 

 

rozuvastatino dozę.

 

 

 

 

 

 

Lovastatinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

Simvastatinas

kartu su

 

 

 

 

negalima (žr.

Atorvastatinas

dasabuviru

lovastatino, simvastatino, atorvastatino ↑

 

4.3 skyrių).

 

arba be

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

 

 

 

 

 

CYP3A4 /

 

 

 

 

 

 

OATP1B

 

 

 

 

 

 

slopinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMUNOSUPRESANTAI

 

 

 

 

 

Ciklosporinas

Viekirax +

ciklosporino

1,01

5,82

15,8

Pradėjus vartoti

Vienkartinė

dasabuviras

(0,85-1,20)

(4,73-7,14)

(13,8-

kartu su Viekirax,

30 mg dozė

 

 

 

 

18,09)

reikia vartoti vieną

vieną kartą per

 

ombitasviro

0,99

1,08

1,15

penktadalį visos

parą 3

 

(0,92-1,07)

(1,05-1,11)

(1,08-1,23)

ciklosporino paros

 

 

paritapreviro

1,44

1,72

1,85

dozės vieną kartą

Mechanizmas:

 

(1,16-1,78)

(1,49-1,99)

(1,58-2,18)

per parą kartu su

poveikis

 

dasabuviro ↓

0,66

0.70

0,76

Viekirax. Reikia

ciklosporinui

 

 

(0,58-0,75)

(0.65-0.76)

(0,71-0,82)

matuoti

pasireiškia, nes

Viekirax be

ciklosporino

0,83

4,28

12,8

ciklosporino

ritonaviras

dasabuviro

(0,72-0,94)

(3,66-5,01)

(10,6-15,6)

koncentracijas ir

slopina

 

 

 

 

 

prireikus keisti dozę

CYP3A4 ir gali

 

 

 

 

 

ir (arba) dozavimo

 

ombitasviro

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

padidėti

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

dažnį.

paritapreviro

 

paritapreviro

1,39

1,46

1,18

Viekirax, vartojamo

ekspozicija, nes

 

(1,10-1,75)

(1,29-1,64)

(1,08-1,30)

ciklosporinas

 

 

 

 

 

kartu su dasabuviru

slopina OATP /

 

 

 

 

 

ar be dasabuviro,

BCRP / P-gp.

 

 

 

 

 

dozės keisti

 

 

 

 

 

 

nereikia.

 

 

 

 

 

 

 

Everolimuzas

Viekirax +

everolimuzo

4,74

27,1

16,1

Viekirax vartoti

0,75 mg

dasabuviras

(4,29-5,25)

(24,5-30,1)

(14,5-

kartu su

 

 

 

 

17,9)4

everolimuzu

vienkartinė

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro

0,99

1,02

1,02

nerekomenduojama

dozė

 

 

(0,95-1,03)

(0,99-1,05)

(0,99-1,06)

dėl reikšmingo

 

 

Mechanizmas:

 

paritapreviro

1,22

1,26

1,06

everolimuzo, kurio

 

 

(1,03-1,43)

(1,07-1,49)

(0,97-1,16)

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

poveikis

 

dasabuviro

1,03

1,08

1,14

dozės negalima

everolimuzui

 

(0,90-1,18)

(0,98-1,20)

(1,05-1,23)

tinkamai koreguoti

pasireiškia, nes

 

 

 

 

 

dėl tiekiamų

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

ritonaviras

 

 

 

dasabuviro

Tikimasi panašaus poveikio, kaip stebėtas vartojant

stiprumų, poveikio

slopina

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

padidėjimo (žr. 4.4

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

skyrių).

 

 

 

 

 

 

Sirolimuzas

Viekirax +

sirolimuzo ↑

6,40

38,0

19,6

Sirolimuzo vartoti

0,5 mg

dasabuviras

 

(5,34-7,68)

(31,5-45,8)

(16,7-

kartu su Viekirax

 

 

 

 

22,9)6

bei dasabuviru

vienkartinė

 

 

 

 

 

nerekomenduojama,

dozė5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebent nauda viršija

Mechanizmas:

 

 

 

 

 

riziką (žr. 4.4

poveikis

 

 

 

 

 

skyrių). Jei

sirolimuzui

 

 

 

 

 

sirolimuzas

pasireiškia, nes

 

 

 

 

 

vartojamas kartu su

ritonaviras

 

 

 

 

 

Viekirax bei

slopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru, jo

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reikia vartoti po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 mg du kartus

 

 

 

 

 

 

per savaitę (kas 3 ar

 

 

 

 

 

 

4 dienas, kiekvieną

 

 

 

 

 

 

savaitę tomis

 

 

 

 

 

 

pačiomis dienomis).

 

 

 

 

 

 

Reikia stebėti

 

 

 

 

 

 

sirolimuzo

 

 

 

 

 

 

koncentraciją

 

 

 

 

 

 

kraujyje kas 4 ar 7

 

 

 

 

 

 

dienas, kol bus

 

 

 

 

 

 

užfiksuotos 3 iš

 

 

 

 

 

 

eilės mažiausios

 

 

 

 

 

 

koncentracijos,

 

 

 

 

 

 

rodančios stabilią

 

 

 

 

 

 

sirolimuzo

 

 

 

 

 

 

koncentraciją.

 

 

 

 

 

 

Sirolimuzo dozę ir

 

 

 

 

 

 

(arba) dozavimo

 

 

 

 

 

 

dažnį reikia

 

 

 

 

 

 

koreguoti pagal

 

 

 

 

 

 

poreikį

 

 

 

 

 

 

Praėjus 5 dienom

 

 

 

 

 

 

po gydymo

 

 

 

 

 

 

Viekirax bei

 

 

 

 

 

 

dasabuviru

 

 

 

 

 

 

pabaigos, reikia

 

 

 

 

 

 

grįžti prie buvusios

 

 

 

 

 

 

prieš gydymą

 

 

 

 

 

 

Viekirax bei

 

 

 

 

 

 

dasabuviru

 

 

 

 

 

 

sirolimuzo dozės ir

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dozavimo dažnio,

 

 

 

 

 

 

bei prie įprasto

 

 

 

 

 

 

sirolimuzo

 

 

 

 

 

 

koncentracijos

 

 

 

 

 

 

kraujyje stebėjimo.

 

 

 

 

 

 

 

Takrolimuzas

Viekirax +

takrolimuzo

3,99

57,1

16,6

Takrolimuzo vartoti

Vienkartinė

dasabuviras

(3,21-4,97)

(45,5-71,7)

(13,0-21,2)

kartu su Viekirax

2 mg dozė7

 

 

 

 

 

bei dasabuviru

 

ombitasviro

0,93

0,94

0,94

 

 

(0,88-0,99)

(0,89-0,98)

(0,91-0,96)

nerekomenduojama,

 

 

nebent nauda viršija

 

 

paritapreviro

0,57

0,66

0,73

Mechanizmas:

 

riziką (žr. 4.4

 

(0,42-0,78)

(0,54-0,81)

(0,66-0,80)

skyrių).

poveikis

 

dasabuviro

0,85

0,90

1,01

Jei takrolimuzas

takrolimuzui

 

(0,73-0,98)

(0,80-1,02)

(0,91-1,11)

vartojamas kartu su

pasireiškia, nes

 

 

 

 

 

Viekirax bei

ritonaviras

 

 

 

 

 

dasabuviru,

 

 

 

 

 

takrolimuzo

slopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

negalima vartoti tą

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pačią dieną, kai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pradedamas

 

Viekirax be

takrolimuzo

4,27

85,8

24,6

 

Viekirax bei

 

dasabuviro

(3,49-5,22)

(67,9-108)

(19,7-30,8)

 

dasabuviro

 

 

ombitasviro

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

vartojimas.

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

Sumažinus doze,

 

 

paritapreviro

 

 

 

atsižvelgiant į

 

 

 

 

 

takrolimuzo

 

 

 

 

 

 

koncentraciją

 

 

 

 

 

 

kraujyje,

 

 

 

 

 

 

takrolimuzą galima

 

 

 

 

 

 

vėl pradėti vartoti

 

 

 

 

 

 

kitą dieną po

 

 

 

 

 

 

Viekirax bei

 

 

 

 

 

 

dasabuviru

 

 

 

 

 

 

vartojimo.

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama

 

 

 

 

 

 

takrolimuzo dozė –

 

 

 

 

 

 

0,5 mg kas

 

 

 

 

 

 

7 dienas.

 

 

 

 

 

 

Takrolimuzo

 

 

 

 

 

 

koncentraciją

 

 

 

 

 

 

kraujyje reikia

 

 

 

 

 

 

stebėti pradedant

 

 

 

 

 

 

vartojimą ir viso

 

 

 

 

 

 

vartojimo kartu su

 

 

 

 

 

 

Viekirax bei

 

 

 

 

 

 

dasabuviru metu, jo

 

 

 

 

 

 

dozę ir (arba)

 

 

 

 

 

 

dozavimo dažnį

 

 

 

 

 

 

reikia koreguoti

 

 

 

 

 

 

pagal poreikį.

 

 

 

 

 

 

Baigus gydymą

 

 

 

 

 

 

Viekirax bei

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru tinkama

 

 

 

 

 

 

takrolimuzo dozė

 

 

 

 

 

 

bei dozavimo

 

 

 

 

 

 

dažnis turi būti

 

 

 

 

 

 

nustatytas įvertinus

 

 

 

 

 

 

takrolimuzo

 

 

 

 

 

 

koncentraciją

 

 

 

 

 

 

kraujyje.

INHALIUOJAMIEJI

BETA ADRENOMIMETIKAI

 

 

 

Salmeterolis

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

 

kartu su

 

 

 

 

negalima (žr.

Mechanizmas:

dasabuviru

salmeterolio ↑

 

 

 

4.3 skyrių).

ritonaviras

arba be

 

 

 

 

 

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSULINO SEKRECIJĄ SKATINANTYS VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

Repaglinidas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Reikia gydyti

 

kartu su

 

 

 

 

atsargiai ir gali

Mechanizmas:

dasabuviru

repaglinido ↑

 

 

 

prireikti sumažinti

paritapreviras

arba be

 

 

 

 

repaglinido dozę

slopina

dasabuviro

 

 

 

 

vartojant kartu su

OATP1B1.

 

 

 

 

 

Viekirax, kartu su

 

 

 

 

 

 

dasabuviru ar be

 

 

 

 

 

 

dasabuviro.

 

 

 

 

 

 

 

MIORELAKSANTAI

 

 

 

 

 

Karizoprodolis

Viekirax su

karizoprodol

0,54

0,62

ND

Karizoprodolio

250 mg

dasabuviru

io ↓

(0,47-0,63)

(0,55-0,70)

 

vartojant su

vienkartinė

 

ombitasviro

0,98

0,95

0,96

Viekirax, vartojamu

dozė

 

(0,92-1,04)

(0,92-0,97)

(0,92-0,99)

kartu su dasabuviru

 

 

paritaprevir

0,88

0,96

1,14

arba be dasabuviro,

Mechanizmas:

 

(0,75-1,03)

(0,85-1,08)

(1,02-1,27)

dozės keisti

ritonaviras

 

dasabuviro

0,96

1,02

1,00

nereikia.

indukuoja

 

(0,91-1,01)

(0,97-1,07)

(0,92-1,10)

 

CYP2C19

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

Ciklobenzaprin

Viekirax su

ciklobenzapr

0,68

0,60

ND

Ciklobenzaprino

as 5 mg

dasabuviru

ino ↓

(0,61-0,75)

(0,53-0,68)

 

vartojant su

vienkartinė

 

ombitasviro

0,98

1,00

1,01

Viekirax, vartojamu

dozė

 

(0,92-1,04)

(0,97-1,03)

(0,98-1,04)

kartu su dasabuviru

 

 

paritapreviro

1,14

1,13

1,13

arba be dasabuviro,

Mechanizmas:

 

(0,99-1,32)

(1,00-1,28)

(1,01-1,25)

dozės keisti

sumažėjimas

 

dasabuviro

0,98

1,01

1,13

nereikia.

galimai dėl

 

(0,90-1,07)

(0,96-1,06)

(1,07-1,18)

 

ritonaviro

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

indukcijos

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

CYP1A2

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

 

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

 

NARKOTINIAI ANALGETIKAI

 

 

 

 

 

Paracetamolis

Viekirax +

paracetamoli

 

1,02

1,17

 

ND

Paracetamolio

(duodamas kaip

dasabuviras

o ↔

 

(0,89-1,18)

(1,09-1,26)

 

 

vartojant su

fiksuota

 

ombitasviro

 

1,01

0,97

 

0,93

Viekirax, vartojamu

hidrokodono /

 

 

(0,93-1,10)

(0,93-1,02)

 

(0,90-0,97)

kartu su dasabuviru

 

 

 

 

 

 

 

paracetamolio

 

paritapreviro

 

1,01

1,03

 

1,10

arba be dasabuviro,

dozė)

 

 

(0,80-1,27)

(0,89-1,18)

(0,97-1,26)

dozės keisti

 

 

 

 

 

 

 

 

nereikia.

300 mg

 

dasabuviro

 

1,13

1,12

 

1,16

 

 

(1,01-1,26)

(1,05-1,19)

 

(1,08-1,25)

 

vienkartinė

 

 

 

 

 

 

 

 

dozė

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

Hidrokodonas

Viekirax +

hidrokodono

 

1,27

1,90

 

ND

Vartojant kartu su

(duodamas kaip

dasabuviras

 

(1,14-1,40)

(1,72-2,10)

 

 

Viekirax su

fiksuota

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviru arba be

hidrokodono /

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro reikia

paracetamolio

 

 

 

 

 

 

 

apsvarstyti

dozė)

 

 

 

 

 

 

 

hidrokodono dozės

 

 

 

 

 

 

 

 

sumažinimą 50 % ir

5 mg

 

 

 

 

 

 

 

/ arba klinikinį

vienkartinė

 

Dasabuviro, ombitasviro ir paritapreviro pokyčiai tokie

stebėjimą.

dozė

 

patys, kaip aukščiau nurodyta sąveika su

 

 

 

Mechanizmas:

 

paracetamoliu.

 

 

 

 

 

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

ritonaviras

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

slopina

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIOIDAI

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadonas

Viekirax +

R-metadono

 

1,04

1,05

0,94

Metadono ir

20-120 mg

dasabuviras

 

(0,98-1.11)

(0,98-1,11)

(0,87-1,01)

Viekirax, vartojamo

vieną kartą per

 

S- metadono

 

0,99

0,99

0.86

kartu su dasabuviru

parą8

 

 

(0,91-1,08)

(0,89-1,09)

(0,76-0,96)

ar be dasabuviro,

 

 

paritapreviro / ombitasviro / dasabuviro ↔ (remiantis

dozių keisti

 

 

kryžminio tyrimo palyginimu)

 

 

nereikia.

 

Viekirax be

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą vartojant

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

 

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

Buprenorfinas /

Viekirax +

buprenorfino

2,18

 

2,07

3,12

Buprenorfino /

naloksonas

dasabuviras

(1,78-2,68)

(1,78-2,40)

(2,29-4,27)

naloksono ir

4-24 mg /

 

norbuprenor-

2,07

 

1,84

2,10

Viekirax, vartojamo

1-6 mg vieną

 

fino ↑

(1,42-3,01)

(1,30-2,60)

(1,49-2,97)

kartu su dasabuviru

kartą per parą8

 

naloksono ↑

1,18

 

1,28

ND

ar be dasabuviro,

 

 

 

(0,81-1,73)

(0,92-1,79)

 

dozių keisti

Mechanizmas:

 

ombitasviro / paritapreviro / dasabuviro ↔ (remiantis

nereikia.

ritonaviras

 

kryžminio tyrimo palyginimu)

 

 

 

slopina

Viekirax be

buprenorfino

1,19

 

1,51

1,65

 

CYP3A4, o

dasabuviro

(1,01-1,40)

(1,27-1,78)

(1,30-2,08)

 

paritapreviras,

 

norbuprenorf

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

ombitasviras ir

 

ino ↑

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

dasabuviras

 

naloksono

 

 

 

 

 

slopina UGT.

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasviro / paritapreviro ↔ (remiantis kryžminio

 

 

 

tyrimo palyginimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSFODIESTERAZĖS (FDE-5) INHIBITORIAI

 

 

 

Sildenafilis

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

(gydant

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

plautinę

dasabuviru

sildenafilio ↑

 

 

 

 

4.3 skyrių).

hipertenziją)

arba be

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

dasabuviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTONŲ SIURBLIO INHIBITORIAI

 

 

 

 

 

Omeprazolas

Viekirax +

omeprazolo

0,62

 

0,62

ND

Jeigu yra klinikinių

40 mg vieną

dasabuviras

(0,48-0,80)

(0,51-0,75)

 

indikacijų, reikia

kartą per parą

 

ombitasviro

1,02

 

1,05

1,04

vartoti didesnes

 

 

(0,95-1,09)

(0,98-1,12)

(0,98-1,11)

omeprazolo dozes.

Mechanizmas:

 

paritapreviro

1,19

 

1,18

0,92

Viekirax, vartojamo

ritonaviras

 

(1,04-1,36)

(1,03-1,37)

(0,76-1,12)

kartu su dasabuviru

sužadina

 

dasabuviro

1,13

 

1,08

1,05

ar be dasabuviro,

CYP2C19.

 

(1,03-1,25)

(0,98-1,20)

(0,93-1,19)

dozės keisti

 

Viekirax be

omeprazolo

0,48

 

0,46

ND

nereikia.

 

dasabuviro

(0,29-0,78)

(0,27-0,77)

 

 

 

 

ombitasviro

Sąveikos dydis buvo panašus į stebėtą

 

 

 

vartojant Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

paritapreviro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

 

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

Ezomeprazolas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Jeigu yra klinikinių

Lansoprazolas

kartu su

 

 

 

 

 

indikacijų, reikia

 

dasabuviru

ezomeprazolo, lansoprazolo ↓

 

 

vartoti didesnes

Mechanizmas:

arba be

 

 

 

 

 

ezomeprazolo /

ritonaviras

dasabuviro

 

 

 

 

 

lansoprazolo dozes.

sužadina

 

 

 

 

 

 

 

CYP2C19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDACIJĄ SU

KELIANTYS / MIGDOMIEJI VAISTINIAI PREPARATAI

 

Zolpidemas

Viekirax +

zolpidemo

0,94

 

0,95

ND

Zolpidemo dozės

Vienkartinė

dasabuviras

(0,76-1,16)

 

(0,74-1,23)

 

keisti nereikia.

5 mg dozė

 

ombitasviro

1,07

 

1,03

1,04

Viekirax, vartojamo

 

 

(1,00-1,15)

 

(1,00-1,07)

(1,00-1,08)

kartu su dasabuviru

 

 

paritapreviro

0,63

 

0,68

1,23

ar be dasabuviro,

 

 

(0,46-0,86)

 

(0,55-0,85)

(1,10-1,38)

dozės keisti

 

 

dasabuviro

0,93

 

0,95

0,92

nereikia.

 

 

(0,84-1,03)

 

(0,84-1,08)

(0,83-1,01)

 

 

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

Alprazolamas

Viekirax +

alprazolamo

1,09

 

1,34

ND

Rekomenduojama

Vienkartinė

dasabuviras

(1,03-1,15)

 

(1,15-1,55)

 

stebėti pacientų

0,5 mg dozė

 

ombitasviro

0,98

 

1,00

0,98

klinikinę būklę.

 

 

(0,93-1,04)

 

(0,96-1,04)

(0,93-1,04)

Atisižvelgiant į

Mechanizmas:

 

paritapreviro

0,91

 

0,96

1,12

klinikinį atsaką,

ritonaviras

 

(0,64-1,31)

 

(0,73-1,27)

(1,02-1,23)

galima apgalvotai

slopina

 

dasabuviro

0,93

 

0,98

1,00

sumažinti

CYP3A4.

 

(0,83-1,04)

 

(0,87-1,11)

(0,87-1,15)

alprazolamo dozę.

 

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

Viekirax, vartojamo

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

kartu su dasabuviru

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

ar be dasabuviro,

 

 

 

 

 

 

 

dozės keisti

 

 

 

 

 

 

 

nereikia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

 

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

 

Geriamasis

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Vartoti kartu

midazolamas

kartu su

 

 

 

 

 

negalima (žr.

Triazolamas

dasabuviru

midazolamo ar triazolamo ↑

 

 

4.3 skyrių).

 

arba be

 

 

 

 

 

Skiriant vartoti

Mechanizmas:

dasabuviro

 

 

 

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

 

kartu su Viekirax,

slopina

 

 

 

 

 

 

vartojamu kartu su

CYP3A4.

 

 

 

 

 

 

dasabuviru ar be

 

 

 

 

 

 

 

dasabuviro,

 

 

 

 

 

 

 

parenteriniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

vartojamą

 

 

 

 

 

 

 

midazolamą, reikia

 

 

 

 

 

 

 

atidžiai stebėti

 

 

 

 

 

 

 

paciento klinikinę

 

 

 

 

 

 

 

būklę, nes gali

 

 

 

 

 

 

 

pasireikšti

 

 

 

 

 

 

 

kvėpavimo

 

 

 

 

 

 

 

slopinimas ir (arba)

 

 

 

 

 

 

 

pailgėti sedacija, ir

 

 

 

 

 

 

 

reikia apgalvotai

 

 

 

 

 

 

 

keisti dozavimą.

 

 

 

 

 

 

 

Diazepamas

Viekirax +

diazepamo ↓

 

1,18

0,78

ND

Diazepamo dozės

2 mg

dasabuviras

 

 

(1,07-1,30)

(0,73-0,82)

 

keisti nereikia. Jei

vienkartinė

 

 

 

 

 

 

yra klinikinių

 

nordiazepam

 

1,18

0,78

ND

dozė

 

 

indikacijų, galima

 

o ↓

 

(1,07-1,30)

(0,73-0,82)

 

 

 

 

 

didinti dozę.

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizmas:

 

ombitasviro

 

1,10

0,56

ND

 

 

 

 

 

(1,03-1,19)

(0,45-0,70)

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indukuoja

 

paritapreviro

 

1,00

0,98

0,93

 

CYP2C19

 

 

(0,93-1,08)

(0,93-1,03)

(0,88-0,98)

 

 

 

dasabuvir ↔

 

0,95

0,91

0,92

 

 

 

 

 

(0,77-1,18)

(0,78-1,07)

(0,82-1,03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax be

Netirta.

 

 

 

 

 

dasabuviro

Numatomas panašus poveikis į stebėtą vartojant

 

 

 

Viekirax + dasabuvirą.

 

 

 

SKYDLIAUKĖS

HORMONAI

 

 

 

 

 

 

Levotiroksinas

Viekirax

Netirta. Numatomas:

 

 

Reikia stebėti

 

kartu su

 

 

 

 

 

paciento klikinę

Mechanizmas:

dasabuviru

levotiroksino ↑

 

 

 

būklę ir gali

paritapreviras,

arba be

 

 

 

 

 

prireikti keisti

ombitasviras ir

dasabuviro

 

 

 

 

 

levotiroksino dozę.

dasabuviras

 

 

 

 

 

 

 

slopina

 

 

 

 

 

 

 

UGT1A1.

 

 

 

 

 

 

 

1. 800/200 mg lopinaviro / ritonaviro vieną kartą per parą (skirta vakare) taip pat buvo skirta kartu su Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru ar be dasabuviro. DAAs ir lopinaviro poveikis Cmax ir AUC buvo panašūs į stebėtą, skiriant 400/100 mg lopinaviro / ritonaviro du kartus per parą kartu su Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru ar be dasabuviro.

Vaistinis

VARTOJA

POVEIKIS

Cmax

AUC

Ctrough

Klinikinės

preparatas /

MAS

 

 

 

 

pastabos

galimas

KARTU SU

 

 

 

 

 

sąveikos

 

 

 

 

 

 

mechanizmas

 

 

 

 

 

 

2.Tyrimo metu kitose dviejose grupėse rilpivirinas taip pat buvo skirtas su maistu vakare ir praėjus 4 valandoms po pietų kartu su Viekirax + dasabuviru. Poveikis rilpivirino ekspozicijai buvo panašus kaip ir poveikis, stebėtas rilpiviriną skiriant ryte su maistu kartu su Viekirax + dasabuviru (parodyta pirmiau esančioje lentelėje).

3.100 mg vieno ciklosporino, 10 mg dozė, vartojama kartu su Viekirax, ir 30 mg dozė, vartojama kartu su Viekirax + dasabuviru. Sąveikos su Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru ar be dasabuviro, atveju pateiktos pagal dozę normalizuotos ciklosporino reikšmės.

4.C12 = koncentracija po 12 valandų pavartojus vienkartinę everolimuzo dozę.

5.Buvo skiriama2 mg vieno sirolimuzo ir 0,5 mg vartojant su Viekirax + ombitasviru / paritapreviru / ritonaviru. Sąveikos su Viekirax + ombitasviru / paritapreviru / ritonaviru atveju pateiktos pagal dozę normalizuotos sirolimuzo reikšmės.

6.C24 = koncentracija po 24 valandų pavartojus vienkartinę ciklosporino, takrolimuzo ar sirolimuzo dozę.

7.Buvo skiriama 2 mg vieno takrolimuzo, 0,5 mg – kartu su Viekirax ir 2 mg takrolimuzo kartu su Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru. Sąveikos su Viekirax, vartojamu kartu su dasabuviru ar be dasabuviro, atveju pateiktos pagal dozę normalizuotos takrolimuzo reikšmės.

8.Pagal dozę normalizuoti metadono, buprenorfino ir naloksono parametrai.

Pastaba. Viekirax ir dasabuviro dozės buvo tokios: 25 mg ombitasviro, 150 mg paritapreviro, 100 mg ritonaviro vieną kartą per parą ir 400 mg arba 250 mg dasabuviro du kartus per parą. Dasabuviro ekspozicijos, kurios buvo pasiektos vartojant 400 mg farmacinę formą ir 250 mg tabletes, buvo panašios. Viekirax, vartojamas kartu su dasabuviru ar be dasabuviro, buvo skiriamas kartotinomis dozėmis visuose vaistų sąveikos tyrimuose, išskyrus vaistų sąveikos tyrimus su karbamazepinu, gemfibroziliu, ketokonazolu ir sulfametoksazolu / trimetoprimu.

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingos moterys / vyrų ir moterų kontracepcija

Pacientės ir pacientų partnerės turi imtis visų atsargumo priemonių, kad nepastotų, vartodamos Viekirax kartu su ribavirinu. Ribavirinas sukėlė reikšmingą teratogeninį ir (arba) embriocidinį poveikį visų tirtų rūšių gyvūnams. Todėl ribavirino negalima vartoti moterims nėštumo metu ir vyrams, jeigu jų partnerė yra nėščia. Daugiau informacijos pateikta ribavirino preparato charakteristikų santraukoje.

Pacientėms: Vaisingoms moterims negalima vartoti ribavirino, išskyrus atvejus, kai naudojamas veiksmingas kontracepcijos metodas gydymo ribavirinu metu ir 4 mėnesius po gydymo pabaigos. Etinilestradiolio negalima vartoti kartu su Viekirax (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Pacientams ir jų partnerėms: pacientai vyrai arba jų vaisingo amžiaus partnerės turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo ribavirinu metu ir 7 mėnesius po gydymo pabaigos.

Nėštumas

Duomenų apie Viekirax vartojimą moterims nėštumo metu yra labai mažai. Ombitasviro ir paritapreviro / ritonaviro tyrimuose su gyvūnais buvo pastebėta apsigimimų (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Viekirax negalima vartoti nėštumo metu arba vaisingoms moterims, kurios nenaudoja veiksmingos kontracepcijos.

Jeigu ribavirinas vartojamas kartu su Viekirax, galioja kontraindikacija, draudžianti vartoti ribaviriną nėštumo metu (taip pat žr. ribavirino preparato charakteristikų santrauką).

Žindymas

Nežinoma, ar paritapreviras / ritonaviras ar ombitasviras ir jų metabolitai išsiskiria į motinos pieną. Turimi tyrimų su gyvūnais farmakokinetikos duomenys parodė, kad veikliosios medžiagos ir metabolitai išsiskiria į pieną (žr. 5.3 skyrių). Dėl galimų nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą žindomiems naujagimiams ar kūdikiams, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti gydymą

Viekirax, atsižvelgiant į gydymo svarbą motinai. Pacientėms / pacientams kartu skiriant ribaviriną, reikia perskaityti ir ribavirino preparato charakteristikų santrauką.

Vaisingumas

Duomenų apie Viekirax poveikį žmogaus vaisingumui nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai nerodo kenksmingo poveikio vaisingumui (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pacientai turi būti informuoti, kad gydymo Viekirax, dasabuviro ir ribavirino deriniu metu pasireiškė nuovargis (žr. 4.8 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Saugumo duomenų santrauka pagrįsta jungtiniais II ir III fazės klinikinių tyrimų, kurių metu daugiau kaip 2 600 tiriamųjų vartojo Viekirax ir dasabuvirą kartu su ribavirinu ar be ribavirino, duomenimis.

Remiantis tiriamųjų, vartojusių Viekirax ir dasabuvirą kartu su ribavirinu, duomenimis, nepageidaujamos reakcijos, apie kurias buvo pranešta dažniausiai (daugiau kaip 20 % tiriamųjų), buvo nuovargis ir pykinimas. Gydymą dėl nepageidaujamų reakcijų visam laikui nutraukė 0,2 % (5 iš

2 044) tiriamųjų, o ribavirino dozė dėl nepageidaujamų reakcijų buvo sumažinta 4,8 % (99 iš 2 044) tiriamųjų.

Tiriamiesiems, gydytiems Viekirax ir dasabuviru be ribavirino, rečiau pasireiškė nepageidaujami reiškiniai paprastai siejami su ribavirinu (pvz., pykinimas, nemiga, anemija) ir nei vienas iš tiriamųjų (0/588) nenutraukė gydymo dėl nepageidaujamų reakcijų.

Viekirax ir dasabuviro saugumo duomenys buvo panašūs tiriamiesiems, nesergantiems kepenų ciroze ir sergantiems kompensuota kepenų ciroze, išskyrus laikinos hiperbilirubinemijos dažnio padidėjimą, kai ribavirinas buvo gydymo režimo dalis.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

3 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurių priežastinis ryšys su paritapreviru / ombitasviru / ritonaviru, vartojamų kartu su dasabuviru ir (arba) ribavirinu, įvertintas bent jau kaip galimas. Dauguma 3 lentelėje pateiktų nepageidaujamų reakcijų, pastebėtų gydymo Viekirax ir dasabuviru metu, buvo 1-ojo sunkumo laipsnio.

Nepageidaujamos reakcijos išvardytos toliau pagal organų sistemų klases ir dažnį. Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki 1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai retas (< 1/10 000) ir nežinomas

(negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

3 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos vartojant Viekirax su dasabuviru ir su ribavirinu arba be jo

 

 

Viekirax + dasabuviras +

Viekirax + dasabuviras

Dažnis

 

ribavirinas *

 

N = 588

 

 

N = 2 044

 

 

 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

 

Dažni

 

Anemija

 

Psichikos sutrikimai

 

 

 

Labai dažni

 

Nemiga

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

 

 

 

Labai dažni

 

Pykinimas

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

Labai dažni

 

Niežėjimas

 

Dažni

 

 

Niežėjimas

Reti

 

Angioneurozinė edema

Angioneurozinė edema

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni

Silpnumas

Nuovargis

 

* Duomenys apima visus į II bei III fazės klinikinius tyrimus įtrauktus tiriamuosius, užsikrėtusius 1- ojo HCV genotipo infekcija, įskaitant ir tiriamuosius , sergančius kepenų ciroze.

Pastaba: informacija apie laboratorinių tyrimų pokyčius pateikta 4 lentelėje.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Nenormalūs laboratorinių tyrimų rodmenys

Atrinktų laboratorinių tyrimų rodmenų pokyčiai aprašyti 4 lentelėje. Kad būtų paprasčiau, duomenys lentelėje pateikti vieni šalia kitų. Tiesioginis palyginimas tarp tyrimų nebuvo atliktas dėl skirtingų tyrimų planų.

4 lentelė. Atrinkti gydymo metu atsiradę laboratorinių tyrimų pokyčiai

 

SAPPHIRE I ir II

PEARL II, III ir IV

TURQUOISE II

 

 

 

(tiriamieji, sergantys

Laboratoriniai

 

 

kepenų ciroze)

Viekirax ir dasabuviras

Viekirax ir dasabuviras

Viekirax ir dasabuviras

parametrai

+ ribavirinas

12 savaičių

+ ribavirinas

 

12 savaičių

 

12 arba 24 savaitės

 

N = 770

N = 509

N = 380

 

n (%)

n (%)

n (%)

ALT

 

 

 

>5-20 × VNR* (3

6/765 (0,8%)

1/509 (0,2%)

4/380 (1,1%)

laipsnis)

 

 

 

>20 × VNR (4 laipsnis)

3/765 (0,4%)

2/380 (0,5%)

 

 

 

 

Hemoglobinas

 

 

 

<100-80 g/l (2 laipsnis)

41/765 (5,4%)

30/380 (7,9%)

<80-65 g/l (3 laipsnis)

1/765 (0,1%)

3/380 (0,8%)

<65 g/l (4 laipsnis)

1/380 (0,3%)

Bendras bilirubinas

 

 

 

>3-10 × VNR (3

19/765 (2,5%)

2/509 (0,4%)

37/380 (9,7%)

laipsnis)

 

 

 

>10 × VNR (4 laipsnis)

1/765 (0,1%)

*VNR – viršutinė tyrimo normos riba pagal tyrimą atlikusią laboratoriją.

ALT aktyvumo padidėjimas serume

Klinikinių tyrimų, atliktų su Viekirax ir dasabuviru, vartojamų su ribavirinu arba be jo, jungtinės analizės duomenimis, pradėjus gydymą 1 % tiriamųjų pasireiškė ALT aktyvumo padidėjimas serume, daugiau kaip 5 kartus viršijantis viršutinę normos ribą (VNR). Kadangi tokio padidėjimo dažnis tarp moterų, vartojusių etinilestradiolio turinčių vaistų, buvo 26 %, tokie vaistai yra kontraindikuotini, vartojant Viekirax su dasabuviru arba be jo. ALT aktyvumo pakilimo dažnis nebuvo padidėjęs, vartojant su kitais sisteminio poveikio estrogenais, dažnai vartojamais pakeičiamajai hormonų terapijai

(pvz., estradioliu ir konjuguotais estrogenais). ALT aktyvumo padidėjimas dažniausiai pasireiškė be simptomų, dažniausiai pasireiškė per pirmąsias 4 gydymo savaites (vidutinis pasireiškimo laikas 20 dienų, intervalas 8-57 dienų) ir dauguma atvejų išnyko tęsiant gydymą. Dvi pacientės nutraukė Viekirax ir dasabuviro vartojimą dėl ALT aktyvumo padidėjimo, įskaitant vieną pacientę, kuri vartojo etinilestradiolį. Trys pacientės laikinai (nuo 1 iki 7 dienų) pertraukė Viekirax ir dasabuviro vartojimą, įskaitant vieną pacientę, kuri vartojo etinilestradiolį. Daugelis šių ALT aktyvumo padidėjimo atvejų buvo laikini ir įvertinti, kaip susiję su vaistu. ALT aktyvumo padidėjimas dažniausiai nebuvo susijęs su bilirubino koncentracijos padidėjimu. Kepenų cirozė nebuvo ALT aktyvumo padidėjimo rizikos veiksniu (žr. 4.4 skyrių).

Bilirubino koncentracijos serume padidėjimas

Buvo stebėtas laikinas bilirubino (daugiausia netiesioginio) koncentracijos, Viekirax ir dasabuvirą kartu su ribavirinu vartojančių tiriamųjų serume padidėjimas, susijęs su paritapreviro sukeltu bilirubino nešiklių OATP1B1/1B3 slopinimu ir ribavirino sukelta hemolize. Bilirubino koncentracijos padidėjimas pasireikšdavo pradėjus gydymą, didžiausias padidėjimas buvo stebėtas 1-ąją gydymo savaitę, o tęsiant gydymą padidėjimas dažniausiai išnykdavo. Bilirubino koncentracijos padidėjimas nebuvo susijęs su aminotransferazės aktyvumo padidėjimu. Netiesioginio bilirubino koncentracijos padidėjimo dažnis buvo mažesnis tiriamiesiems, kurie nevartojo ribavirino.

Pacientai, kuriems buvo persodintos kepenys

Bendrieji saugumo duomenys tiriamiesiems, kuriems buvo persodintos kepenys, užsikrėtusiems HCV infekcija, kurie vartojo Viekirax ir dasabuvirą bei ribaviriną (kartu su imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais) buvo panašūs į tiriamųjų, kurie III fazės klinikinių tyrimų metu buvo gydyti

Viekirax ir dasabuviru bei ribavirinu, nors kai kurios nepageidaujamos reakcijos pasireiškė dažniau.

Dešimčiai tiriamųjų (29,4 %) bent vieną kartą po tyrimo pradžios buvo nustatyta mažesnė kaip 10 g/dl hemoglobino koncentracija. Dešimčiai iš 34 tiriamųjų (29,4 %) buvo koreguota ribavirino dozė dėl hemoglobino sumažėjimo ir 2,9 % (1 iš 34) teko pertraukti ribavirino vartojimą. Ribavirino dozės keitimas neturėjo įtakos ilgalaikio virusologinio atsako (IVA, ang. sustained virologic response, SVR) dažniui. Penkiems tiriamiesiems teko paskirti eritropoetiną, visų jų pradinė ribavirino dozė buvo

1 000-1 200 mg per parą. Nė vienam tiriamajam nebuvo perpiltas kraujas.

Pacientai, kurie kartu yra užsikrėtę ŽIV / HCV

Bendrieji saugumo duomenys tiriamiesiems, kartu užsikrėtusiems HCV / ŽIV-1, buvo panašūs į tiriamųjų, kurie buvo užsikrėtę tik HCV. Laikinas bendrojo bilirubino (dažniausiai netiesioginio) koncentracijos padidėjimas, daugiau kaip 3 kartus viršijantis VNR, pasireiškė 17 (27,0 %) tiriamųjų; 15 iš jų buvo gydyti atazanaviru. Nė vienam tiriamajam, kuriam pasireiškė hiperbilirubinemija, nebuvo nustatyta gretutinio aminotrasferazių suaktyvėjimo.

Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta preparatui jau patekus į rinką

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai: gydymo Viekirax derinyje su dasabuviru ar be dasabuviro ir su ribavirinu arba be ribavirino metu pastebėta kepenų veiklos dekompensacijos, kepenų funkcijos nepakankamumo atvejų (žr. 4.4 skyrių). Šių atvejų dažnis nežinomas.

Vaikų populiacija

Viekirax saugumas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams nenustatyti. Duomenų nėra.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Didžiausia aprašyta sveikų savanorių išgerta vienkartinė dozė buvo 400 mg paritapreviro (kartu su 100 mg ritonaviro), 200 mg ritonaviro (kartu su 100 mg paritapreviro) ir 350 mg ombitasviro. Nebuvo pastebėta su paritapreviru, ritonaviru, ar ombitasviru susijusių nepageidaujamų reakcijų. Laikinas netiesioginio bilirubino koncentracijos padidėjimas pastebėtas, vartojant didžiausias paritapreviro / ritonaviro dozes. Perdozavimo atveju rekomenduojama stebėti, ar pacientui neatsiranda kokių nors nepageidaujamų reakcijų ar poveikio požymių ar simptomų ir nedelsiant pradėti tinkamą simptominį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sistemiškai veikiantys antivirusiniai vaistiniai preparatai, tiesiogiai virusą veikiantys vaistiniai preparatai, ATC kodas – J05AX67.

Veikimo mechanizmas

Viekirax, vartojamas kartu su dasabuviru, veikia trimis skirtingais tiesioginio poveikio antivirusinių vaistinių preparatų veikimo mechanizmais, o dėl jų nepersidengiančių atsparumo mechanizmų, HCV yra paveikiamas įvairiuose viruso dauginimosi ciklo etapuose. Dasabuviro farmakologinės savybės aprašytos šio preparato charakteristikų santraukoje.

Ritonaviras

Ritonaviras neveikia HCV. Ritonaviras yra CYP3A inhibitorius, kuris padidina sisteminę CYP3A substrato paritapreviro ekspoziciją.

Ombitasviras

Ombitasviras yra HCV NS5A, kuri yra būtina viruso replikacijai, inhibitorius.

Paritapreviras

Paritapreviras yra HCV NS3/4A proteazės, kurios reikia HCV koduojamų poliproteinų proteoliziniam suardymui (į brandžios formos NS3, NS4A, NS4B, NS5A ir NS5B baltymus) ir kuri yra būtina viruso replikacijai, inhibitorius.

Aktyvumas ląstelių kultūroje ir (arba) biocheminiai tyrimai

Ombitasviras

Ombitasviro EC50 prieš 1a-H77 ir 1b-Con1 padermes HCV replikono ląstelių kultūros mėginyje buvo atitinkamai 14,1 pmol/l ir 5,0 pmol/l. Ombitasviro aktyvumas sumažėjo nuo 11 iki 13 kartų mėginyje su 40 % žmogaus plazmos. Vidutinis ombitasviro EC50 prieš replikoną, turintį NS5A, išskirtą iš negydytų tiriamųjų 1a ir 1b genotipų izoliatų, HCV replikono ląstelių kultūros mėginyje buvo atitinkamai 0,66 pmol/l (kitimo sritis nuo 0,35 pmol/l iki 0,88 pmol/l; n = 11) ir 1,0 pmol/l (kitimo sritis nuo 0,74 pmol/l iki 1,5 pmol/l; n = 11). Ombitasviro EC50 rodmenys prieš replikoną su NS5A, gautu iš vieno 2a, 2b, 3a, 4a, 5a ir 6a genotipo izoliato, sukonstruotose ląstelių linijose buvo atitinkamai 12 pmol/l, 4,3 pmol/l, 19 pmol/l, 1,7 pmol/l, 3,2 pmol/l ir 366 pmol/l.

Paritapreviras

Paritapreviro EC50 prieš 1a-H77 ir 1b-Con1 padermes HCV replikono ląstelių kultūros mėginyje buvo atitinkamai 1,0 nmol/l ir 0,21 nmol/l. Paritapreviro aktyvumas sumažėjo nuo 24 iki 27 kartų mėginyje su 40 % žmogaus plazmos. Vidutinis paritapreviro EC50 prieš replikoną, turintį NS3, išskirtą iš negydytų tiriamųjų 1a ir 1b genotipų izoliatų, HCV replikono ląstelių kultūros mėginyje buvo atitinkamai 0,86 nmol/l (kitimo sritis nuo 0,43 nmol/l iki 1,87 nmol/l; n = 11) ir 0,06 nmol/l (kitimo sritis nuo 0,03 nmol/l iki 0,09 nmol/l; n = 9). Paritapreviro EC50 rodmuo prieš 2a-JFH-1 replikono ląstelių liniją buvo 5,3 nmol/l ir EC50 rodmuo prieš replikono ląstelių linijas, turinčias NS3 iš vieno 3a, 4a ir 6a genotipų izoliato, buvo atitinkamai 19 nmol/l, 0,09 nmol/l ir 0,68 nmol/l.

Ritonaviras nesukelia tiesioginio antivirusinio poveikio HCV subgenominių replikonų replikacijai ir neturi įtakos paritapreviro antivirusiniam aktyvumui in vitro.

Atsparumas

Ląstelių kultūrų tyrimai

Pirmasis HCV genotipas

NS3 ir NS5A mutantų, išskirtų ląstelių kultūroje arba aptiktų IIb ir III fazės klinikinių tyrimų metu pripažintas skirtingas atsparumas dasabuvirui apibūdintas atitinkamuose 1a ar 1b genotipų replikonų fenotipuose.

1a genotipo HCV NS3 aminorūgščių pakeitimas F43L, R155K, A156T ir D168A/F/H/V/Y pozicijose mažino jautrumą paritaprevirui. Paritapreviro aktyvumas prieš 1a genotipo replikoną dėl aminorūgščių pakeitimo F43L, R155K ir A156T pozicijose sumažėjo atitinkamai 20, 37 ir 17 kartų. Paritapreviro aktyvumas dėl aminorūgšties pakeitimo D168V pozicijoje sumažėjo 96 kartais, o dėl D168 pakeitimo kitose pozicijose – nuo 50 iki 219 kartų. Paritapreviro aktyvumas prieš 1a genotipo virusus dėl vienos pakeistos aminorūgšties V36A/M, V55I, Y56H, Q80K ar E357K pozicijoje reikšmingai nepakito

(mažiau arba 3 kartais). Dviejų aminorūgščių pakeitimas, įskaitant V36LM, F43L, Y56H, Q80K ar E357K derinius su R155K ar D168, papildomai sumažino paritapreviro aktyvumą 2-3 kartais, palyginti su viena pakeista amino rūgštimi R155K ar D168 pozicijoje. R155Q, D168H, D168V ir Y56H deriniai su D168V mažino 1b genotipo HCV NS3 jautrumą paritaprevirui. Paritapreviro aktyvumas prieš 1b genotipo replikoną dėl aminorūgšties pakeitimo D168A, D168H, D168V ir D168Y pozicijoje sumažėjo atitinkamai 76, 159 ir 337 kartus. Vienos aminorūgšties Y56H pozicijoje pakeitimo įvertinti negalima dėl mažo replikacijos pajėgumo, tačiau Y56H ir D168A/V/Y derinys sumažino paritapreviro aktyvumą nuo 700 iki 4118 kartų.

1a genotipo HCV NS5A aminorūgšties pakeitimas M28T/V, Q30E/R, , L31V, H58D, Y93C/H/N ir M28V + Q30R pozicijose mažino jautrumą ombitasvirui. Ombitasviro aktyvumas prieš 1a genotipo replikoną dėl aminorūgščių M28T/V ir H58D pozicijose pakeitimo sumažėjo atitinkamai 896, 58 ir

243 kartais, o dėl pakeitimo Q30E/R, L31V, ir Y93C/H/N pozicijose – atitinkamai 1326, 800, 155 ir nuo 1 675 iki 66740 kartų. Y93H, Y93N ar M28V derinys su Q30R sumažino ombitasviro aktyvumą daugiau kaip 42 802 kartų. 1b genotipo HCV NS5A aminorūgšties pakeitimas L28T, L31F/V, o taip pat vien Y93H ar derinyje su L28M, R30Q, L31F/M/V ar P58S pozicijose mažino jautrumą ombitasvirui. Ombitasviro aktyvumas prieš 1b genotipo replikoną sumažėjo mažiau kaip 10 kartų dėl pakeistų aminorūgščių 30 ir 31 pozicijose. Ombitasviro aktyvumas prieš 1 b genotipo virusus, su pakeistomis aminorūgštimis L28T, Y93H, R30Q kartu su Y93H ir L31M kartu su Y93H pozicijose sumažėjo atitinkamai 661, 77, 284 ir 142 kartais. Visi kiti dviejų aminorūgščių pakeitimai Y93H pozicijoje kartu su 28, 31 ir 58 pozicijomis sumažino ombitasviro aktyvumą daugiau kaip 400 kartų.

Ketvirtasis HCV genotipas

Buvo apibūdintas 4a genotipo virusų NS3 ar NS5A mutantų, išskirtų ląstelių kultūroje, kuriems atitinkamai yra būdingas atsparumas paritaprevirui ar ombitasvirui, fenotipas. Dėl aminorūgščių pakeitimo R155C, A156T/V ir D168H/V pozicijose HCV NS3 jautrumas paritaprevirui sumažėjo

40-323 kartais. Aminorūgšties pakeitimas L28V pozicijoje sumažino HCV NS5A jautrumą ombitasvirui 21 kartą.

Prieš gydymą buvusio HCV aminorūgšties pasikeitimo / polimorfizmo įtaka gydymo baigtims

Buvo atlikta tiriamųjų, užsikrėtusių 1-ojo genotipo HCV infekcija, kurie IIb ir III fazės klinikiniuose tyrimuose gydyti ombitasviru, paritapreviru ir dasabuviru (ne nukleotidų NS5B inhibitoriumi), vartotais kartu su ribavirinu (RBV) arba be jo, duomenų jungtinė analizė, siekiant nustatyti prieš gydymą buvusio HCV NS3/4A, NS5A arba NS5B pozicijose aminorūgšties pasikeitimo / polimorfizmo ryšį su gydymo pagal rekomenduojamus gydymo planus baigtimis.

Remiantis šiai analizei panaudotais daugiau kaip 500 pradinių 1a genotipo mėginių duomenimis, dažniausiai buvo stebėtas su NS5A M28V mutacija (7,4 %) ir su NS5B S556G mutacija (2,9 %) susijęs atsparumas. Dėl aminorūgšties pakeitimo Q80K pozicijoje, nors toks NS3 polimorfizmas yra plačiai palitęs (41,2 % mėginių), pasireiškia tik minimalus atsparumas paritaprevirui. Pradinės su atsparumu susijusios dėl aminorūgščių pasikeitimo R155 ir D168 NS3 pozicijose atsiradusios mutacijos buvo stebėtos retai (mažiau kaip 1 %). Daugiau kaip 200 šiai analizei panaudotų pradinių 1b genotipo mėginių dažniausiai stebėtos su atsparumu susijusios mutacijos buvo Y93H (7,5 %) NS5A, ir C316N (17,0 %) bei S556G (15 %) NS5B pozicijose. 1a ir 1b genotipų HCV užsikrėtusius tiriamuosius gydant pagal rekomenduojamus gydymo planus, virusologinio neveiksmingumo atvejai stebėti retai, todėl manoma, kad pradinių mutacijų buvimas turi mažai įtakos tikimybei, kad bus pasiektas ilgalaikis virusologinis atsakas (IVA, ang. sustained virologic response, SVR).

Klinikiniai tyrimai

IIb ir III fazės tyrimuose dalyvavo 2 510 1-ojo genotipo HCV užsikrėtusių tiriamųjų, kurie buvo gydyti pagal gydymo planus, kurių sudėtyje buvo ombitasviras, paritapreviras ir dasabuviras kartu su ribavirinu ar be jo (8, 12 arba 24 savaites), iš viso 74 tiriamiesiems (3 %) pasireiškė virusologinis neveiksmingumas (daugiausiai atkrytis po gydymo - recidyvas). Gydymo sukeltos mutacijos ir jų paplitimas populiacijoje, kurioje pasireiškė virusologinis neveiksmingumas, nurodyti 5 lentelėje. NS3

mutacijos buvo stebėtos 50 tiriamųjų, NS5A mutacijos – 46 tiriamiesiems, NS5B mutacijos – 37 tiriamiesiems, o gydymo sukeltos visų trijų vaistinių medžiagų taikinių mutacijos – 30 iš 67 tiriamųjų 1a genotipo hepatito C virusais užsikrėtusiųjų grupėje. Remiantis 7 tiriamųjų,

užsikrėtusių 1b genotipo hepatito C virusais, duomenimis, gydymo sukeltos NS3 mutacijos buvo stebėtos 4 tiriamiesiems, NS5A – 2 tiriamiesiems ir po 1 tiriamąjį turėjo NS3 arba NS5A mutacijas. Nei vienam 1a genotipo hepatito C virusais užsikrėtusiam tiriamajam nebuvo gydymo sukeltų visų trijų vaistinių medžiagų taikinių mutacijų.

5 lentelė. Bendra gydymo sukelto aminorūgšties pasikeitimo, gydant pagal planą, kurio sudėtyje yra Viekirax ir dasabuviro kartu su RBV ar be jo, IIb ir III fazės klinikinių tyrimų metu

(N = 2 510), duomenų analizė

 

 

1a genotipas

1b genotipas

 

Gydymo sukeltas aminorūgšties

N = 67b

N = 7

Taikinys

pasikeitimasa

% (n)

% (n)

NS3

V55Ic

6 (4)

 

--

 

Y56Hc

9 (6)

 

42,9 (3)d

 

I132Vc

6 (4)

 

--

 

R155K

13,4

(9)

--

 

D168A

6 (4)

 

--

 

D168V

50,7

(34)

42,9 (3)d

 

D168Y

7,5 (5)

--

 

V36Ac, V36Mc, F43Lc, D168H, E357Kc

< 5 %

--

NS5A

M28T

20,9

(14)

--

 

M28Ve

9 (6)

 

--

 

Q30Re

40,3

(27)

--

 

Y93H

 

 

28,6 (2)

 

H58D, H58P, Y93N

< 5 %

--

NS5B

A553T

6,1 (4)

--

 

S556G

33,3

(22)

--

 

C316Y, M414T, G554S, S556R, G558R,

< 5 %

--

 

D559G, D559N, Y561H

 

 

 

a.Stebėta bent 2 tiriamiesiems, užsikrėtusiems to paties potipio HCV infekcija .

b.NS5B taikinio atveju N = 66.

c.Aminorūgščių pasikeitimai buvo stebėti kartu su kitais gydymo sukeltais NS3 aminorūgščių pasikeitimais R155 ar D168 pozicijose.

d.Buvo stebėti deriniai 1b genotipo hepatito C virusais užsikrėtusiems tiriamiesiems.

e.Buvo stebėti deriniai 6 % (4 iš 67) tiriamųjų.

Pastaba. Toliau išvardytos mutacijos buvo išskirtos ląstelių kultūroje, bet nebuvo sukeltos gydymo: 1a genotipo NS3 A156T mutantai bei 1b genotipo NS3 R155Q ir D168H mutantai; 1a genotipo NS5A Y93C/H mutantai bei 1b genotipo NS5A L31F/V ar Y93H derinio su L28M, L31F/V ar P58S mutantai; ir 1a genotipo NS5B Y448H mutantai bei 1b genotipo NS5B M414T ir Y448H mutantai.

Su atsparumu susijusio aminorūgščių pasikeitimo išlikimas

Su atsparumu paritaprevirui, ombitasvirui ir dasabuvirui susijusio atitinkamai NS3, NS5A ir NS5B aminorūgščių pasikeitimo išlikimas buvo įvertintas tiriant 1a genotipo virusais užsikrėtusius tiriamuosius IIb fazės tyrimų metu. Gydymo paritapreviru sukeltos NS3 V36A/M, R155K ar D168V mutacijos buvo stebėtos 47 tiriamiesiems. Gydymo ombitasviru sukeltos NS5A M28T, M28V ar Q30R mutacijos buvo stebėtos 32 tiriamiesiems. Gydymo dasabuviru sukeltos NS5B M414T, G554S,

S556G, G558R ar D559G/N mutacijos buvo stebėtos 34 tiriamiesiems.

NS3 V36A/M ir R155K mutantai bei NS5B M414T ir S556G mutantai vis dar buvo aptikti 48-ąją savaitę po gydymo, o NS3 D168V mutantų ir visų kitų NS5B mutantų 48-ąją savaitę po gydymo nebuvo aptikta. Visos gydymo sukeltos NS5A mutacijos vis dar buvo aptinkamos 48-ąją savaitę po

gydymo. Dėl didelio IVA dažnio 1b genotipo HCV užsikrėtusiųjų grupėje gydymo sukeltų šio genotipo mutacijų išlikimo tendencijų nustatyti negalima.

Nenustačius su atsparumu susijusio aminorūgšties pasikeitimo, negalima teigti, kad atsparių virusų koncentracijos neišsilaikė kliniškai reikšmingame lygmenyje. Ilgalaikė virusų, turinčių su atsparumu Viekirax ir dasabuvirui susijusių aminorūgščių pasikeitimų, atsiradimo ir išsilaikymo klinikinė reikšmė gydymui ateityje nežinoma.

Kryžminis atsparumas

Tikimasi, kad pasireikš kryžminis atsparumas NS5A inhibitorių, NS3/4A proteazės inhibitorių ir nenukleozidų NS5B inhibitorių grupės vaistiniams preparatams. Ankstesnio gydymo ombitasviru, paritapreviru ar dasabuviru reikšmė kitų NS5A inhibitorių, NS3/4A proteazės inhibitorių ar NS5B inhibitorių veiksmingumui netirta.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Klinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvavo tiriamieji, užsikrėtę 1-ojo genotipo hepatito C viruso infekcija

Viekirax, vartojamo kartu su dasabuviru, vartojant kartu su ribavirinu ar be jo, veiksmingumas ir saugumas buvo įvertinti aštuonių III fazės klinikinių tyrimų, įskaitant du tyrimus, kuriuose dalyvavo tik kepenų ciroze sergantys tiriamieji (A klasės pagal Child-Pugh), kuriuose dalyvavo daugiau kaip 2 360 tiriamųjų, užsikrėtusių 1-ojo genotipo lėtine hepatito C viruso infekcija, duomenų santrauka pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė. III fazės pasaulinių daugiacentrių Viekirax ir dasabuviro vartojimo kartu su ribavirinu ar be ribavirino (RBV) tyrimų duomenys.

 

Gydytų

HCV

 

Tyrimas

tiriamųjų

genotipas

Tyrimo plano santrauka

 

skaičius

(GT)

 

Anksčiau negydyti tiriamieji , nesergantys kepenų ciroze

SAPPHIRE I

GT1

A grupė: Viekirax ir dasabuviras + RBV

B grupė: placebas

 

 

 

PEARL III

GT1b

A grupė: Viekirax ir dasabuviras + RBV

B grupė: Viekirax ir dasabuviras

 

 

 

PEARL IV

GT1a

A grupė: Viekirax ir dasabuviras + RBV

B grupė: Viekirax ir dasabuviras

 

 

 

GARNET

GT1b

Viekirax ir dasabuviras (8 savaites)

(atviras tyrimas)

 

 

 

Anksčiau peginterferonu+ribavirinu gydyti tiriamieji, nesergantys kepenų ciroze

SAPPHIRE II

GT1

A grupė: Viekirax ir dasabuviras + RBV

B grupė: placebas

 

 

 

PEARL II

GT1b

A grupė: Viekirax ir dasabuviras + RBV

B grupė: Viekirax ir dasabuviras

(atviras)

 

 

 

Anksčiau negydyti ir peginterferonu+ribavirinu gydyti tiriamieji, sergantys kompensuota kepenų ciroze

 

 

 

A grupė: Viekirax ir dasabuviras + RBV (12

TURQUOISE II

GT1

savaičių)

(atviras)

B grupė: Viekirax ir dasabuviras + RBV (24

 

 

 

 

 

savaites)

TURQUOISE III

GT1b

Viekirax ir dasabuviras (12 savaičių)

(atviras)

 

 

 

Visų aštuonių tyrimų duomenimis, buvo vartota 25 mg/150 mg/100 mg Viekirax dozė vieną kartą per parą ir 250 mg dasabuviro dozė du kartus per parą. Tiriamieji, kurie vartojo ribaviriną, vartojo

1 000 mg ribavirino dozę per parą, jeigu tiriamojo kūno masė buvo mažesnė kaip 75 kg, arba 1 200 mg ribavirino dozę per parą, jeigu tiriamojo kūno masė buvo 75 kg ar didesnė.

Ilgalaikis virusologinis atsakas (IVA) buvo svarbiausioji vertinamoji baigtis, norint nustatyti HCV infekcijos išnaikinimo dažnį III fazės tyrimų metu, ir buvo apibūdinamas kiekybiškai neišmatuojama arba nenustatoma HCV RNR, praėjus 12 savaičių po gydymo pabaigos (IVA12). Kiekvienas tyrimas buvo nustatytos gydymo trukmės ir trukmė nepriklausė nuo tiriamojo HCV RNR koncentracijos (nebuvo jokio su atsaku susijusio algoritmo). HCV RNR koncentracijos plazmoje gydymo metu buvo išmatuotos, naudojant COBAS TaqMan HCV testą (2.0 versija), skirtą naudoti su didelio grynumo sistemomis (išskyrus GARNET, kur buvo naudojamas COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV testas 2.0 versija). Didelio grynumo sistemos mažiausias testu išmatuojamas kiekybinis rodmuo (angl., the lower limit of quantification [LLOQ]) buvo 25 TV/ml ir AmpliPrep testu nustatytas LLOQ buvo 15 TV/ml.

Anksčiau negydytų suaugusiųjų klinikiniai tyrimai

SAPPHIRE-I1-asis genotipas, anksčiau negydyti tiriamieji, kuriems kepenų cirozės nėra

Dizainas: atsitiktinių imčių, pasaulinis daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas.

Gydymas: 12 savaičių gydymas Viekirax ir dasabuviru bei pagal svorį skiriamu ribavirinu.

Gydytų tiriamųjų (N = 631) amžiaus mediana buvo 52 metai (kitimo sritis nuo 18 iki 70), 54,5 % tiriamųjų buvo vyriškos lyties, 5,4 % – juodaodžiai, 15,2 % anksčiau buvo patyrę depresiją arba bipolinį sutrikimą, 79,1 % pradinės HCV RNR koncentracijos buvo ne mažesnės kaip 800 000 TV/ml, 15,4 % buvo diagnozuota portinė (vartų) fibrozė (F2) ir 8,7 % – tiltinė fibrozė (F3), 67,7 % buvo užsikrėtę 1a genotipo HCV infekcija, 32,3 % –1b genotipo HCV.

7 lentelė. IVA12 anksčiau negydytiems tiriamiesiems, užsikrėtusiems 1-ojo genotipo HCV, remiantis SAPPHIRE-I tyrimo duomenimis

 

Viekirax ir dasabuviras kartu su RBV

Gydymo baigtis

 

12 savaičių

 

n/N

%

95 % PI

Bendrasis IVA12

456/473

96,4

94,7, 98,1

1a genotipo HCV

308/322

95,7

93,4, 97,9

1b genotipo HCV

148/151

98,0

95,8, 100,0

Tiriamųjų, kuriems nepasiektas IVA12, baigtys

 

 

VNV gydymo metu a

1/473

0,2

 

Atkrytis

7/463

1,5

 

Kitib

9/473

1,9

 

a. Patvirtinta HCV RNR koncentracija ≥ 25 TV/ml po to, kai gydymo metu HCV RNR koncentracija buvo < 25 TV/ml, patvirtinus HCV RNR koncentracijos padidėjimą 1 log10 TV/ml, palyginti su didžiausiu sumažėjimu, arba HCV RNR koncentracija nuolat yra ≥ 25 TV/ml ne trumpiau kaip

6 gydymo savaites.

b. Kiti yra tiriamieji, kuriems vaisto vartojimas nutrauktas anksčiau laiko ne dėl virusologinio neveiksmingumo ir tie, kuriems nebuvo HCV RNR koncentracijos duomenų IVA12 vertinimo laikotarpiu).

Nė vienam tiriamajam, užsikrėtusiam 1b genotipo HCV, nebuvo virusologinio neveiksmingumo gydymo metu, o vienam tiriamajam, užsikrėtusiam 1b genotipo HCV, pasireiškė atkrytis.

PEARL-III –1b genotipas, anksčiau negydyti tiriamieji, kuriems kepenų cirozės nėra

Dizainas: atsitiktinių imčių, pasaulinis daugiacentris, dvigubai koduotas, režimu kontroliuojamas tyrimas.

Gydymas: 12 savaičių gydymas Viekirax ir dasabuviru be ribavirino arba su pagal svorį skiriamu ribavirinu.

Gydytų tiriamųjų (N = 419) amžiaus mediana buvo 50 metų (kitimo sritis nuo 19 iki 70), 45,8 % tiriamųjų buvo vyriškos lyties, 4,8 %– juodaodžiai, 9,3 % anksčiau buvo patyrę depresiją arba bipolinį sutrikimą, 73,3 % pradinės HCV RNR koncentracijos buvo ne mažesnės kaip 800 000 TV/ml, 20,3 % buvo diagnozuota portinė (vartų) kepenų fibrozė (F2) ir 10,0 % – tiltinė kepenų fibrozė (F3).

8 lentelė. IVA12 anksčiau negydytiems tiriamiesiems, užsikrėtusiems 1b genotipo HCV, remiantis PEARL III tyrimo duomenimis

 

 

Viekirax ir dasabuviras 12 savaičių

 

Gydymo baigtis

 

 

 

 

Kartu su RBV

 

Be RBV

 

n/N

%

95 % PI

n/N

%

 

95 % PI

Bendrasis IVA12

209/210

99,5

98,6, 100,0

209/209

 

98,2, 100,0

 

 

 

 

 

Tiriamųjų, kuriems nepasiektas IVA12, baigtys

 

 

 

 

VNV gydymo metu

1/210

0.5

 

0/209

 

 

Atkrytis

0/210

 

0/209

 

 

Kiti

0/210

 

0/209

 

 

PEARL-IV – 1a genotipas, anksčiau negydyti tiriamieji, kuriems kepenų cirozės nėra

Dizainas: atsitiktinių imčių, pasaulinis daugiacentris, dvigubai koduotas, režimu kontroliuojamas tyrimas.

Gydymas: 12 savaičių gydymas Viekirax ir dasabuviru be ribavirino arba su pagal svorį skiriamu ribavirinu.

Gydytų tiriamųjų (N = 305) amžiaus mediana buvo 54 metai (kitimo sritis nuo 19 iki 70), 65,2% tiriamųjų buvo vyriškos lyties, 11,8 % – juodaodžiai, 20,7 % anksčiau buvo patyrę depresiją arba bipolinį sutrikimą, 86,6 % pradinės HCV RNR koncentracijos buvo ne mažesnės kaip 800 000 TV/ml, 18,4 % buvo diagnozuota portinė (vartų) kepenų fibrozė (F2) ir 17,7 % – tiltinė kepenų fibrozė (F3).

9 lentelė. IVA12 anksčiau negydytiems tiriamiesiems, užsikrėtusiems 1a genotipo HCV, remiantis PEARL IV tyrimo duomenimis

 

 

Viekirax ir dasabuviras 12 savaičių

 

Gydymo baigtis

Kartu su RBV

 

Be RBV

 

 

n/N

%

95 % PI

n/N

%

95 % PI

 

 

 

 

 

 

 

Bendrasis IVA12

97/100

97,0

93,7, 100,0

185/205

90,2

86,2, 94,3

Tiriamųjų, kuriems nepasiektas IVA12, baigtys

 

 

 

VNV gydymo metu

1/100

1,0

 

6/205

2,9

 

Atkrytis

1/98

1,0

 

10/194

5,2

 

Kiti

1/100

1,0

 

4/205

2,0

 

GARNET – 1b genotipas, anksčiau negydyti pacientai be cirozės.

Dizainas:

atviras, vienos šakos, pasaulinis daugiacentris

Gydymas:

Viekirax ir dasabuviras (8 savaites)

Gydytų asmenų (N=166) amžiaus mediana buvo 53 metai (intervalas nuo 22 iki 82), 56,6 % buvo moterys, 3.0 % azijiečiai, 0,6 % juodaodžiai, 14,5 % kūno masės indeksas buvo bent 30 kg/m2, 68,5 % buvo nustatytas IL28B ne-CC genotipas, 7,2 % pradinės HCV RNR koncentracijos buvo ne mažesnės kaip 6 000 000 TV/ml, 9 % buvo pažengusi fibrozė (F3) ir 98,2 % buvo nustatyta HCV 1b genotipo infekcija (trims tyrime dalyvavusiems pacientams buvo nustatytas 1a, 1d ir 6 genotipo HCV infekcija)).

10 lentelė. IVA12 anksčiau negydytiems tiriamiesiems, užsikrėtusiems 1b genotipo infekcija, kuriems nėra cirozės

 

Viekirax ir dasabuviras (8 savaites)

 

n/N (%)

IVA12

160/163 (98,2)

95 % PIa

96,1, 100,0

F0-F1

138/139 (99,3)b

F2

9/9 (100)

 

 

F3

13/15 (86,7)c

a.Apskaičiuota, naudojant binominio skirstinio normaliąją aproksimaciją

b.1 paciento dalyvavimas tyrime nutrauktas dėl protokolo nesilaikymo

c.Atkrytis 2 iš 15 pacientų (patvirtintas HCV RNR ≥ 15 TV/ml kiekis po gydymo prieš arba per IVA12 vertinimo laikotarpį tarp pacientų, kuriems paskutinio stebėjimo metu po mažiausiai 51 dieną trukusio gydymo

HCV RNR buvo < 15 TV/ml).

Kinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvavo anksčiau peginterferonu+ribavirinu gydyti suaugusieji

SAPPHIRE-II1-asis genotipas, anksčiau pegINF+RBV gydyti tiriamieji, kuriems kepenų cirozės nėra

Dizainas: atsitiktinių imčių, pasaulinis daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas.

Gydymas: 12 savaičių gydymas Viekirax ir dasabuviru su pagal svorį skiriamu ribavirinu.

Gydytų tiriamųjų (N = 394) amžiaus mediana buvo 54 metai (kitimo sritis nuo 19 iki 71), 49,0 % tiriamųjų visiškai nereagavo į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV, 21,8 % pasireiškė dalinis atsakas į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV ir 29,2 % patyrė atkrytį, anksčiau gydant pegIFN/RBV, 57,6 % tiriamųjų buvo vyriškos lyties, 8,1 % – juodaodžiai, 20,6 % anksčiau buvo patyrę depresiją arba bipolinį sutrikimą, 87,1 % pradinės HCV RNR koncentracijos buvo ne mažesnės kaip 800 000 TV/ml, 17,8 % buvo diagnozuota portinė (vartų) kepenų fibrozė (F2) ir 14,5 % – tiltinė kepenų fibrozė (F3), 58,4 % buvo užsikrėtę 1a genotipo HCV, 41,4 % – 1b genotipo HCV infekcija.

11 lentelė. IVA12 anksčiau peginterferonu+ribavirinu gydytiems tiriamiesiems, užsikrėtusiems

1-ojo genotipo HCV, remiantis SAPPHIRE-II tyrimo duomenimis

Gydymo baigtis

Viekirax ir dasabuviras kartu su RBV 12 savaičių

n/N

%

95 % PI

Bendrasis IVA12

286/297

96,3

94,1, 98,4

1a genotipo HCV

166/173

96,0

93,0, 98,9

Nebuvo jokio atsako į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV

Pasireiškė dalinis atsakas į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV

Pasireiškė atkrytis, anksčiau gydant pegIFN/RBV

83/87

95,4

91,0,

99,8

36/36

100,0,

100,0

47/50

94,0

87,4, 100,0

1b genotipo HCV

119/123

96,7

93,6, 99,9

Nebuvo jokio atsako į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV

Pasireiškė dalinis atsakas į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV

Pasireiškė atkrytis, anksčiau gydant pegIFN/RBV

56/59

94,9

89,3, 100,0

28/28

100,0, 100,0

35/36

97,2

91,9, 100,0

Tiriamųjų, kuriems nepasiektas

IVA12, baigtys

VNV gydymo metu

0/297

 

Atkrytis

7/293

2,4

 

Kiti

4/297

1,3

 

Nė vienam tiriamajam, užsikrėtusiam 1b genotipo HCV, nepasireiškė virusologinis neveiksmingumas gydymo metu ir 2 tiriamiesiems, užsikrėtusiems 1b genotipo HCV infekcija, pasireiškė atkrytis.

PEARL-II –1b genotipas, anksčiau pegINF+RBV gydyti tiriamieji, kuriems kepenų cirozės nėra

Dizainas: atsitiktinių imčių, pasaulinis daugiacentris, atviras tyrimas.

Gydymas: 12 savaičių gydymas Viekirax ir dasabuviru be ribavirino arba su pagal svorį skiriamu ribavirinu.

Gydytų tiriamųjų (N = 179) amžiaus mediana buvo 57 metai (kitimo sritis nuo 26 iki 70), 35,2 % tiriamųjų visiškai nereagavo į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV, 28,5 % pasireiškė dalinis atsakas į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV ir 36,3 % patyrė atkrytį, anksčiau gydant pegIFN/RBV, 54,2 %

tiriamųjų buvo vyriškos lyties, 3,9 % – juodaodžiai, 12,8 % anksčiau buvo patyrę depresiją arba bipolinį sutrikimą, 87,7 % pradinės HCV RNR koncentracijos buvo ne mažesnės kaip 800 000 TV/ml, 17,9 % buvo diagnozuota portinė (vartų) kepenų fibrozė (F2) ir 14,0 % – tiltinė kepenų fibrozė (F3).

12 lentelė. IVA12 anksčiau peginterferonu+ribavirinu gydytiems tiriamiesiems, užsikrėtusiems

1b genotipo HCV, remiantis PEARL II tyrimo duomenimis

Gydymo baigtis

 

Viekirax ir dasabuviras 12 savaičių

 

Kartu su RBV

 

Be RBV

 

n/N

%

95 % PI

n/N

%

95 % PI

Bendrasis IVA12

86/88

97,7

94,6, 100,0

91/91

95,9, 100,0

Nebuvo jokio atsako į

30/31

96,8

90,6, 100,0

32/32

89,3, 100,0

ankstesnį gydymą pegIFN/RBV

Pasireiškė dalinis atsakas į

24/25

96,0

88,3, 100,0

26/26

87,1, 100,0

ankstesnį gydymą pegIFN/RBV

Pasireiškė atkrytis, anksčiau

32/32

89,3, 100,0

33/33

89,6, 100,0

gydant pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

Tiriamųjų, kuriems

 

 

 

 

 

 

nepasireiškė IVA12, baigtys

 

 

 

 

 

 

VNV gydymo metu

0/88

 

0/91

 

Atkrytis

0/88

 

0/91

 

Kiti

2/88

2,3

 

0/91

 

Klinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvavo tiriamieji, sergantys kompensuota kepenų ciroze

TURQUOISE-II – anksčiau negydyti arba pegINF+RBV gydyti tiriamieji, kuriems yra kompensuota kepenų cirozė

Dizainas: atsitiktinių imčių, pasaulinis daugiacentris, atviras tyrimas.

Gydymas: 12 arba 24 savaičių gydymas Viekirax ir dasabuviru su pagal svorį skiriamu ribavirinu.

Gydytų tiriamųjų (N = 380) amžiaus mediana buvo 58 metai (kitimo sritis nuo 21 iki 71), 42,1 % tiriamųjų nebuvo gydyti anksčiau, 36,1 % tiriamųjų visiškai nereagavo į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV, 8,2 % pasireiškė dalinis atsakas į ankstesnį gydymą pegIFN/RBV, 13,7 % patyrė atkrytį, anksčiau gydant pegIFN/RBV, 70,3 % tiriamųjų buvo vyriškos lyties, 3,2 % – juodaodžiai, 14,7 % trombocitų kiekiai buvo mažesni kaip 90 x 109/l, 49,7 % albuminų koncentracija buvo mažesnė kaip 40 g/l, 86,1 % pradinės HCV RNR koncentracijos buvo ne mažesnės kaip

800 000 TV/ml, 24,7 % anksčiau buvo patyrę depresiją arba bipolinį sutrikimą, 68,7 % buvo užsikrėtę

1a genotipo HCV infekcija, 31, 3 % – 1b genotipo HCV.

13 lentelė. IVA12 anksčiau negydytiems arba pegIFN/RBV gydytiems tiriamiesiems, užsikrėtusiems 1-ojo genotipo HCV ir sergantiems kepenų ciroze

 

Gydymo baigtis

 

Viekirax ir dasabuviras kartu su RBV

 

 

 

 

12 savaičių

 

24 savaitės

 

 

 

 

n/N

%

PIa

n/N

%

PIa

 

 

 

Bendrasis IVA12

191/208

91,8

87,6, 96,1

166/172

96,5

93,4, 99,6

 

 

 

1a genotipo HCV

124/140

88,6

83,3, 93,8

115/121

95,0

91,2, 98,9

 

 

 

Anksčiau negydyti

59/64

92,2

 

53/56

94,6

 

 

 

 

tiriamieji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebuvo jokio atsako į

40/50

80,0

 

39/42

92,9

 

 

 

 

ankstesnį gydymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasireiškė dalinis atsakas į

11/11

 

10/10

 

 

 

 

ankstesnį gydymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasireiškė atkrytis,

14/15

93,3

 

13/13

 

 

 

 

anksčiau gydant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b genotipo HCV

67/68

98,5

95,7, 100

51/51

93,0, 100

 

 

 

Anksčiau negydyti

22/22

 

18/18

 

 

 

 

tiriamieji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebuvo jokio atsako į

25/25

 

20/20

 

 

 

 

ankstesnį gydymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasireiškė dalinis atsakas į

85,7

 

 

 

 

 

ankstesnį gydymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasireiškė atkrytis,

14/14

 

10/10

 

 

 

 

anksčiau gydant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiriamųjų, kuriems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepasiektas IVA12,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baigtys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNV gydymo metu

1/208

0,5

 

3/172

1,7

 

 

 

 

Atkrytis

12/203

5,9

 

1/164

0,6

 

 

 

 

Kiti

4/208

1,9

 

2/172

1,21

 

 

 

a

97,5% pasikliautinieji intervalai buvo naudojami, vertinant svarbiausias veiksmingumo

 

vertinamąsias baigtis (bendrojo IVA12 dažnį); 95% pasikliautinieji intervalai buvo naudojami, vertinant papildomas veiksmingumo vertinamąsias baigtis (IVA12 dažnius tiriamiesiems, užsikrėtusiems 1a ir 1b genotipų HCV).

1a HCV genotipo infekcija užsikrėtusių pacientų, sergančių kepenų ciroze, atkryčio dažniai, priklausomai nuo pradinių laboratorinių parametrų reikšmių, pateikti 14 lentelėje.

14 lentelė. TURQUOISE-II: 1a genotipo HCV užsikrėtusių pacientų, sergančių kompensuota kepenų ciroze, atkryčio dažniai pagal pradines laboratorinių parametrų reikšmes po 12 ir 24 savaičių gydymo

 

Viekirax ir dasabuviras su RBV

Viekirax ir dasabuviras su RBV

 

12 savaičių gydymo grupė

24 savaičių gydymo grupė

Tiriamųjų, kuriems

pasireiškė atsakas,

 

 

skaičius baigus gydymą

 

 

AFP* < 20 ng/ml, trombocitai

≥ 90 x 109/l, IR albuminas ≥ 35 g/l prieš gydymą

Taip (visi trys aukščiau

1/87 (1%)

0/68 (0%)

išvardyti parametrai)

 

 

Ne (bet kuris iš aukščiau

10/48 (21%)

1/45 (2%)

išvardytų parametrų)

 

 

*AFP = serumo alfa fetoproteinas

Vertinant tiriamuosius, kurių visų trijų laboratorinių parametrų pradinės reikšmės buvo palankios (AFP < 20 ng/ml, trombocitai ≥ 90 x 109/l, ir albuminas ≥ 35 g/l), tiriamųjų, gydytų 12 savaičių, atkryčio dažnis buvo panašus į tiriamųjų, gydytų 24 savaites.

TURQUOISE-III: anksčiau negydyti arba pegINF+RBV gydyti tiriamieji, kuriems yra kompensuota kepenų cirozė

Dizainas:

pasaulinis daugiacentris, atviras tyrimas.

Gydymas:

12 savaičių gydymas Viekirax ir dasabuviru be ribavirino.

Randomizuoti ir gydyti 60 pacientų, 60/60 (100%) pasiekė IVA12. Pagrindinės jų charakteristikos pateiktos žemiau.

15 lentelė. Pagrindinės TURQUOISE-III tyrimo demografinės charakteristikos

Characteristika

N = 60

Amžius, mediana (kitimo sritis) metais

60,5 (26-78)

Vyriška lytis, n (%)

37 (61)

Ankstesnis hepatito C viruso infekcijos gydymas

 

negydyti, n (%)

27 (45)

Peg-IFN + RBV, n (%)

33 (55)

Albumino koncentracija tyrimo pradžioje, mediana g/L

40.0

< 35, n (%)

10 (17)

≥ 35, n (%)

50 (83)

Trombocitų skaičius tyrimo pradžioje, mediana ( 109/L)

132,0

< 90, n (%)

13 (22)

≥ 90, n (%)

47 (78)

Bendroji klinikinių tyrimų duomenų analizė

Atsako trukmė

Ir IVA12, ir IVA 24 HCV RNR duomenis turėjo iš viso 660 tiriamųjų, dalyvavusių II ir III fazės klinikiniuose tyrimuose. Palankią prognozę rodė 99,8 % šių tiriamųjų IVA12 ir IVA 24 duomenys.

Visų veiksmingumo duomenų analizė

Remiantis III fazės klinikinių tyrimų duomenimis, 1 075 tiriamieji (įskaitant 181 tiriamąjį, sergantį kompensuota kepenų ciroze), kurie buvo užsikrėtę 1-ojo genotipo HCV, buvo gydyti pagal rekomenduojamą gydymo planą (žr. 4.2 skyrių). 16 lentelėje yra nurodyti šių tiriamųjų IVA dažniai.

97 % tiriamųjų, kurie buvo gydyti pagal rekomenduojamą gydymo planą, buvo pasiektas bendrasis IVA (tarpj jų buvo 181 tiriamasis, sergantis kompensuota kepenų ciroze, iš kurių 97 % pasiekė IVA), o 0,5 % pasireiškė virusologinis proveržis bei 1,2 % patyrė atkrytį po gydymo.

16 lentelė. IVA12 dažniai, gydant pagal rekomenduojamus gydymo planus, pagal pacientų grupes

 

1b genotipo HCV

1a genotipo HCV

 

Viekirax ir dasabuviras

Viekirax ir dasabuviras kartu su

 

 

 

RBV

 

Nesergantys

Sergantys

Nesergantys

Sergantys

 

kepenų ciroze

kompensuota

kepenų ciroze

kompensuota

 

 

kepenų ciroze

 

kepenų ciroze

Gydymo trukmė

 

 

 

 

12 savaičių

12 savaičių

12 savaičių

24 savaitės

Anksčiau negydyti

100 %

100 % (27/27)

96 % (403/420)

95 % (53/56)

tiriamieji

(210/210)

 

 

 

Anksčiau pegIFN +

100 % (91/91)

100 % (33/33)

96 % (166/173)

95 % (62/65)

RBV gydyti

 

 

 

 

tiriamieji *

 

 

 

 

Anksčiau patirtas

100 % (33/33)

100 % (3/3)

94 % (47/50)

100 % (13/13)

atkrytis

 

 

 

 

Anksčiau

100 % (26/26)

100 % (5/5)

100 % (36/36)

100 % (10/10)

pasireiškęs

 

 

 

 

dalinis atsakas

 

 

 

 

Anksčiau nebuvo

100 % (32/32)

100 % (7/7)

95 % (83/87)

93 % (39/42)

jokio atsako

 

 

 

 

Kitas pegIFN/RBV

100% (18/18)+

neveiksmingumas

 

 

 

 

IŠ VISO

100 %

100 % (60/60)

96 % (569/593)

95 % (115/121)

 

(301/301)

 

 

 

+ Kitas pegIFN/RBV neveiksmingumas apima nepilnai charakterizuotą atsako nebuvim