Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vimizim (recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase...) – Preparato charakteristikų santrauka - A16AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVimizim
ATC kodasA16AB12
Sudėtisrecombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase (rhgalns)
GamintojasBioMarin Europe Ltd

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vimizim 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename tirpalo mililitre yra 1 mg elosulfazės alfa*. Viename 5 ml flakone yra 5 mg elosulfazės alfa.

*Elosulfazė alfa yra rekombinantinė žmogaus N-acetilgalaktozamino-6-sulfatazės (rhGALNS) forma, gaminama kiniškojo žiurkėno kiaušidžių ląstelių kultūroje taikant rekombinantinę DNR technologiją.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas:

Viename 5 ml flakone yra 8 mg natrio ir 100 mg sorbitolio (E420).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Koncentratas infuziniam tirpalui.

Skaidrus arba šiek tiek opalinis ir bespalvis arba gelsvas tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Vimizim skirtas bet kokio amžiaus pacientams, sergantiems IVA tipo mukopolisacharidoze (MPS IVA, Morkvio (Morquio) A sindromu), gydyti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą Vimizim turi stebėti gydytojas, turintis MPS IVA ar kitomis paveldimomis medžiagų apykaitos ligomis sergančių pacientų gydymo patirties. Vimizim turi leisti tinkamai kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas, pasiruošęs suteikti skubią medicinos pagalbą. Pacientams, kurie gerai toleruoja savo infuzijas, gali būti apsvarstytas preparato vartojimas namuose, prižiūrint tinkamai kvalifikuotam sveikatos priežiūros specialistui.

Dozavimas

Rekomenduojama elosulfazės alfa dozė yra 2 mg/kg kūno svorio, suleidžiama kartą per savaitę. Bendrą infuzijos tūrį reikia suleisti per maždaug 4 valandas (žr. 1 lentelę).

Dėl galimų padidėjusio jautrumo reakcijų į elosulfazę alfa 30–60 minučių iki infuzijos pradžios pacientams reikia paskirti antihistamininių vaistų (su antipiretikais arba be jų) (žr. 4.4 skyrių).

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai (≥ 65 metų)

Vimizim saugumas ir veiksmingumas vyresniems kaip 65 metų pacientams neištirti, todėl tokiems pacientas negali būti rekomenduojamas alternatyvus dozavimo režimas. Nežinoma, ar senyvi pacientai į gydymą reaguoja kitaip nei jaunesni pacientai.

Vaikų populiacija

Vaikams dozavimas yra toks pats kaip suaugusiesiems. Turimi duomenys pateikiami 4.8 skyriuje ir 5.1 skyriuje.

Vartojimo metodas

Vartoti tik infuzijos į veną būdu.

Vaistinio preparato skiedimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

Mažiau kaip 25 kg sveriantiems pacientams iš viso reikia suleisti 100 ml. Atskiedus 100 ml, pradinis infuzijos greitis turi būti 3 ml/val. Jei toleruojama, kas 15 minučių infuzijos greitį galima didinti: iš pradžių greitį padidinti iki 6 ml/val., po to kas 15 minučių didinti po 6 ml/val., kol bus pasiektas maksimalus 36 ml/val. greitis.

25 kg ar daugiau sveriantiems pacientams iš viso reikia suleisti 250 ml. Atskiedus 250 ml, pradinis infuzijos greitis turi būti 6 ml/val. Jei toleruojama, kas 15 minučių infuzijos greitį galima padidinti: iš pradžių greitį padidinant iki 12 ml/val, po to kas 15 minučių padidinti po 12 ml/val, kol bus pasiektas maksimalus 72 ml/val greitis.

1 lentelė. Rekomenduojamos infuzijos tūrio ir greičio vertės*

Paciento

Bendras

svoris

infuzijos

veiksmas

veiksmas

veiksmas

veiksmas

veiksmas

veiksmas

veiksmas

(kg)

tūris (ml)

Pradinis

15–30

30–45

45–60

60–75

75–90

90+ min

 

 

infuzijos

min

min

min

min

min

(ml/val.)

 

 

greitis 0–

(ml/val.)

(ml/val.)

(ml/val.)

(ml/val.)

(ml/val.)

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

(ml/val.)

 

 

 

 

 

 

<25

≥25

* Jei pacientas toleruoja, infuzijos greitį galima padidinti.

4.3Kontraindikacijos

Gyvybei pavojingas padidėjęs jautrumas (anafilaksinė reakcija) veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai (žr. 4.4 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Anafilaksija ir sunkios alerginės reakcijos

Atliekant klinikinius tyrimus buvo pranešta apie anafilaksiją ir sunkias alergines reakcijas. Todėl leidžiant elosulfazę alfa turi būti prieinamos atitinkamos medicinos priemonės. Pasireiškus tokioms reakcijoms, būtina nedelsiant nutraukti infuziją ir pradėti tinkamą medicininį gydymą. Būtina laikytis pažangių neatidėliotinos pagalbos suteikimo standartų. Pacientams, kuriems per infuziją pasireiškė alerginės reakcijos, po gydymo pertraukos vaistinio preparato reikia skirti atsargiai.

Su infuzija susijusios reakcijos

Su infuzija susijusios reakcijos (SISR) buvo dažniausios nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos atliekant klinikinius tyrimus. Tarp SISR gali būti ir alerginių reakcijų. Prieš infuziją pacientams reikia

skirti antihistamininių vaistų (su antipiretikais arba be jų) (žr. 4.2 skyrių). SISR turi būti gydomos atsižvelgiant į reakcijos sunkumą. Gydant SISR būtina sulėtinti arba laikinai nutraukti infuziją ir (arba) papildomai paskirti antihistamininių vaistų, antipiretikų ir (arba) kortikosteroidų. Pasireiškus sunkioms SISR, būtina nedelsiant nutraukti infuziją ir pradėti tinkamą gydymą. Pasireiškus sunkiai reakcijai gydymą atnaujinti reikia atsargiai, atidžiai stebint gydančiajam gydytojui.

Stuburo / nugaros smegenų kaklo srities kompresija

Atliekant klinikinius tyrimus, ir Vimizim, ir placebo gaunantiems pacientams pastebėta SCC (angl.

Spinal/Cervical cord compression, stuburo / nugaros smegenų kaklo srities kompresija). Reikia stebėti, ar pacientams nepasireiškia SCC (įskaitant nugaros skausmą, galūnių žemiau kompresijos srities paralyžių, šlapimo ir išmatų nelaikymą) bei suteikti tinkamą klinikinę priežiūrą.

Natrio kiekio maiste kontrolė

Šio vaistinio preparato kiekviename flakone yra 8 mg natrio. Prieš suleidžiant jis praskiedžiamas natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuziniu tirpalu (žr. 6.6 skyrių). Į tai būtina atsižvelgti, jei pacientams kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

Sorbitolis

Pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas − fruktozės netoleravimas − šio vaistinio preparato vartoti negalima.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie Vimizim vartojimą nėštumo metu nėra.

Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Tačiau šie tyrimai neturi didelės reikšmės. Nėštumo metu Vimizim geriau nevartoti, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Žindymas

Esami reprodukcijos funkcijos tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad elosulfazė alfa išsiskiria į gyvūnų pieną. Nežinoma, ar elosulfazė alfa išsiskiria į motinos pieną, tačiau sisteminio poveikio per motinos pieną nesitikima. Kadangi tyrimų su žmonėmis duomenų nėra, Vimizim žindančioms moterims galima skirti tik tuomet, jeigu galima nauda motinai yra didesnė negu galimas pavojus kūdikiui.

Vaisingumas

Ikiklinikiniai elosulfazės alfa tyrimai neparodė jokių sutrikusio vaisingumo požymių (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Vimizim gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai. Vimizim infuzijos metu buvo pranešimų apie svaigulio pasireiškimą; jei svaigulys pasireiškia po infuzijos, tai gali veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Duomenys apie nepageidaujamas reakcijas surinkti iš randomizuoto, dvigubai koduoto, placebu kontroliuojamo tyrimo, kuriame dalyvavo 176 MPS IVA sergantys 5–57 metų pacientai, kurie vartojo arba 2 mg/kg elosulfazės alfa kartą per savaitę (n=58), arba 2 mg/kg elosulfazės alfa kartą per dvi savaites (n=59), arba placebą (n=59).

Dauguma klinikiniuose tyrimuose stebėtų nepageidaujamų reakcijų buvo SISR, kurios apibrėžiamos kaip po infuzijos pradžios iki infuzijos paros pabaigos pasireiškiančios reakcijos. Atliekant klinikinius tyrimus užfiksuota sunkių SISR, tarp kurių pasitaikė anafilaksijos, padidėjusio jautrumo ir vėmimo atvejų. Dažniausios SISR (pasireiškusios ≥10 % Vimizim gydytų pacientų ir užfiksuotos ≥5 % dažniau nei placebo gavusiems pacientams) buvo galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, karščiavimas, šaltkrėtis ir pilvo skausmas. SISR buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, dažniau pasireiškė per pirmąsias 12 gydymo savaičių, o laikui bėgant daugeliu atvejų retėjo.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau pateiktoje 2 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios atliekant klinikinius tyrimus Vimizim gydytiems pacientams.

Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥1/10); dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100); reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (<1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujami reiškiniai pateikiami mažėjančio sunkumo tvarka.

2 lentelė. Vimizim gydytiems pacientams pasireiškę nepageidaujami reiškiniai

MedDRA

MedDRA

Dažnis

organų sistemų klasė

teiktinas terminas

 

 

 

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Anafilaksija

Nedažni

 

 

 

 

Padidėjęs jautrumas

Dažni

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

Labai dažni

 

 

 

 

Svaigulys

Labai dažni

 

 

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir

Dusulys

Labai dažni

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Viduriavimas, vėmimas, burnos ir ryklės

Labai dažni

 

skausmas, skausmas viršutinėje pilvo

 

 

dalyje, pilvo skausmas, pykinimas

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio

Mialgija

Dažni

sutrikimai

 

 

Šaltkrėtis

Labai dažni

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos

Karščiavimas

Labai dažni

pažeidimai

 

 

 

 

 

Jaunesniems nei 5 metų amžiaus vaikams Vimizim 2 mg/kg/per savaitę bendrieji saugumo duomenys derinosi su Vimizim bendraisiais saugumo duomenimis, nustatytais vyresniems vaikams.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Imunogeniškumas

Atliekant klinikinius tyrimus nustatyta, kad visų pacientų organizme susidarė elosulfazės alfa antikūnų. Apytiksliai 80 % pacientų susidarė neutralizuojančių antikūnų, gebančių neleisti elosulfazei alfa jungtis prie nuo katijonų nepriklausomo manozės-6-fosfato receptoriaus. Nepaisant aptiktų elosulfazės alfa antikūnų tyrimų metu buvo užfiksuotas stabilus veiksmingumo rodiklių gerėjimas ir keratansulfato (KS)

kiekio šlapime mažėjimas. Didesnių antikūnų titrų ar teigiamų neutralizuojančių antikūnų mėginių rezultatų ir veiksmingumo rodiklių blogėjimo arba anafilaksijos ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijų tarpusavio ryšys nenustatytas. IgE antikūnai prieš elosulfazę alfa buvo nustatyti ≤ 10 % gydytų pacientų, jie nebuvo nuosekliai susieti su anafilaksija ar kitomis padidėjusio jautrumo reakcijomis ir

(arba) gydymo nutraukimu.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Klinikinių tyrimų metu buvo tirtos iki 4 mg/kg per savaitę elosulfazės alfa dozės ir vartojant didesnes dozes nebuvo nustatyta specifinių požymių ar simptomų. Saugumo duomenų skirtumų nepastebėta.

Kaip valdyti nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.4 ir 4.8 skyrius.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys preparatai, fermentai. ATC kodas – A16AB12.

Veikimo mechanizmas

Mukopolisacharidozės – tai kaupimosi lizosomose sutrikimai, kuriuos sukelia tam tikrų lizosomų fermentų, reikalingų glikozaminoglikanų (GAG) katabolizmui, trūkumas. MPS IVA būdinga tai, kad N- acetilgalaktozamino-6-sulfatazė neaktyvi arba jos aktyvumas yra ženkliai sumažėjęs. Esant sulfatazės aktyvumo trūkumui, ląstelių lizosomose visame organizme kaupiasi GAG substratai, KS ir chondroitin- 6-sulfatas (C6S). Toks kaupimasis sukelia išplitusius ląstelių, audinių ir organų funkcijų sutrikimus. Elosulfazė alfa veikia kaip egzogeninis fermentas N-acetilgalaktozamino-6-sulfatazė, kuriam patekus į lizosomas pagerėja GAG, KS ir C6S katabolizmas. Veikiant nuo katijonų nepriklausomiems manozės- 6-fosfato receptoriams, ląstelės pasisavina fermentą, kuriam patekus į lizosomas atsistato GALNS aktyvumas ir KS bei C6S klirensas.

Farmakodinaminis poveikis

Su Vimizim atlikti klinikiniai tyrimai vertino gydymo poveikį įvairiems sisteminiams MPS IVA pasireiškimams, pvz., ištvermingumo stokai, kvėpavimo funkcijos nepakankamumui, augimo greičio bei judrumo sutrikimui ir KS kiekiui šlapime.

Iš viso į šešis klinikinius tyrimus buvo įtraukti 235 MPS IVA sergantys pacientai, kuriems buvo paskirtas Vimizim.

Vimizim saugumas ir veiksmingumas buvo vertinamas atliekant randomizuotą, dvigubai koduotą, placebu kontroliuojamą 3 fazės klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 176 MPS IVA sergantys 5–57 metų pacientai. Dauguma pacientų buvo žemo ūgio ir turėjo ištvermingumo sutrikimų bei skeleto ir raumenų sutrikimo simptomų. Į tyrimą buvo įtraukti pacientai, kurie pradinio vertinimo metu atliekant 6-ių minučių ėjimo testą galėjo nueiti daugiau kaip 30 metrų (m), bet mažiau kaip 325 m.

24 savaites pacientams buvo skiriama arba elosulfazės alfa po 2 mg/kg kartą per savaitę (n=58), arba po

2 mg/kg kartą per dvi savaites (n=59), arba placebas (n=59). Prieš kiekvieną infuziją visi pacientai buvo gydyti antihistamininiais vaistais. Pagrindinė vertinamoji baigtis buvo 24-ą savaitę užfiksuotas 6-ių minučių ėjimo testo atstumo pokytis nuo pradinio vertinimo, palyginus su placebu. Antrinės

vertinamosios baigtys buvo 24-ą savaitę užfiksuotas 3-ų minučių lipimo laiptais mėginio bei KS kiekio šlapime pokytis nuo pradinio vertinimo. Vėliau 173 pacientai buvo įtraukti į tęstinį tyrimą, kuriame pacientams buvo paskirta po 2 mg/kg elosulfazės alfa kartą per savaitę arba po 2 mg/kg kartą per dvi savaites, o po to, gavus 24-os savaitės rezultatus, visiems pacientams buvo paskirta po 2 mg/kg kartą per savaitę.

Pagrindinė ir antrinės vertinamosios baigtys buvo įvertintos 24-ą savaitę (žr. 3 lentelę). Pacientams, kuriems taikytas 2 mg/kg per savaitę Vimizim vartojimo režimas, sumodeliuotas gydymo poveikis per 6 minutes nueitam atstumui, palyginus su placebu, buvo 22,5 m (PI95, 4,0, 40,9; p = 0,0174). Pacientams, kuriems taikytas 2 mg/kg per savaitę Vimizim vartojimo režimas, sumodeliuotas gydymo poveikis per 1 minutę užkoptų pakopų skaičiui, palyginus su placebu, buvo 1,1 pakopos per min (PI95, -2,1, 4,4; p = 0,4935). Pacientams, kuriems taikytas 2 mg/kg per savaitę Vimizim vartojimo režimas, sumodeliuotas gydymo poveikis KS kiekio šlapime procentiniam pokyčiui, palyginus su placebu, buvo -40,7 % (PI95, - 49,0, -32,4; p < 0,0001). Didžiausias visų vertinamųjų baigčių skirtumas užfiksuotas tarp placebo gavusių pacientų grupės ir kartą per savaitę gydytų pacientų grupės. Pacientų, kuriems taikytas kartą per dvi savaites gydymo režimas, per 6 minutes nueito atstumo arba per minutę užkoptų pakopų skaičiaus rezultatai buvo panašūs į placebo gavusių pacientų.

3 lentelė. Placebu kontroliuojamo klinikinio tyrimo rezultatai, Vimizim skiriant po 2 mg/kg kartą per savaitę

 

 

Vimizim

 

 

Placebas

 

Vimizim

 

 

 

 

 

 

 

palyginus su

 

 

 

 

 

 

 

placebu

 

Pradinis

24-a

Pokytis

Pradinis

24-a

Pokytis

 

 

vertinimas

savaitė

 

vertinimas

savaitė

 

Pokyčių

N

57*

skirtumas

6-ių minučių ėjimo mėginys (metrais)

 

 

 

 

 

Vidutinis

203,9

243,3

36,5

211,9

225,4

13,5

 

±SN

±76,32

±83,53

±58,49

±69,88

±83,22

±50,63

 

 

 

 

 

 

 

 

22,5

 

 

 

 

 

Modeliu

paremtas

 

 

 

 

 

vidurkis

(PI95, 4,0, 40,9)

 

 

 

 

 

(95 % PI)

(p = 0,0174)

 

 

 

 

 

p vertė

 

3-ų minučių lipimo laiptais mėginys (laptais per minutę)

 

 

 

Vidutinis

29,6

34,9

4,8

30,0

33,6

3,6

 

±SN

±16,44

±18,39

±8,06

±14,05

±18,36

±8,51

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

Modeliu

paremtas

 

 

 

 

 

vidurkis

(PI95, -2,1, 4,4)

 

 

 

 

 

(95 % PI)

(p = 0,4935)

 

 

 

 

 

p vertė

 

* Vienas pacientas iš Vimizim grupės nutraukė dalyvavimą tyrime po 1 infuzijos

Modeliu paremtas Vimizim vidurkis palyginus su placebu, pakoreguotas atsižvelgiant į pradinį vertinimą

Papildomų tęstinių tyrimų metu pacientams, kuriems buvo skiriama po 2 mg/kg elosulfazės alfa kartą per savaitę, pradinis ištvermingumo pagerėjimas ir stabilus KS kiekio šlapime sumažėjimas išliko iki 156 savaičių.

Vaikų populiacija

Svarbu kuo anksčiau pradėti gydymą.

Dauguma pacientų, gavusių Vimizim klinikinių tyrimų metu, buvo vaikai ir paaugliai (5 – 17 metų). Atvirajame tyrime 15 pediatrinių pacientų (nuo 9 mėnesių iki jaunesnių kaip 5 metai), sergančių MPS IVA, 52 savaites vartojo kartą per savaitę po 2 mg/kg Vimizim. Saugumo ir farmakodinaminiai

rezultatai šiems pacientams derinasi su rezultatais, nustatytais nuo 5 iki 57 metų amžiaus pacientams

(žr. 4.8 skyrių).

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Vimizim tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis MPS IVA indikacijai. Vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje.

5.2Farmakokinetinės savybės

Elosulfazės alfa farmakokinetinės savybės buvo vertinamos 23 MPS IVA sergančių pacientų, kurie 22 savaites per maždaug 4 valandų trukmės intraveninę infuziją kartą per savaitę gavo po 2 mg/kg elosulfazės alfa. Buvo palyginti 0-nės ir 22-os savaitės parametrai. 22-ą savaitę vidutinis AUC0-t ir Cmax padidėjo atitinkamai 181 % ir 192 %, palyginus su 0-ne savaite. Pusinės eliminacijos periodas (t1/2) padidėjo nuo 7,52 minutės 0-nę savaitę iki 35,9 minutės 22-ą savaitę. Vyrų ir moterų elosulfazės alfa klirensas 22-ą savaitę buvo panašus, kitimo priklausomai nuo amžiaus ar svorio taip pat neužfiksuota. Buvo įvertintas antikūnų poveikis elosulfazės alfa farmakokinetikai. Akivaizdaus bendro antikūnų titro ir elosulfazės klirenso ryšio nerasta. Tačiau pacientams, kuriems nustatytas teigiamas neutralizuojančių antikūnų tyrimo rezultatas, bendros klirenso (CL) vertės sumažėjo, o t1/2 padidėjo. Nors esant neutralizuojantiems antikūnams farmakokinetika pakito, tai nepadarė poveikio gydytų pacientų elosulfazės alfa farmakodinamikai bei veiksmingumui ir saugumui. Skiriant kartą per savaitę, elosulfazė alfa plazmoje nesikaupė.

Elosulfazė alfa yra baltymas ir jis greičiausiai metaboliškai skaidomas peptidų hidrolize. Todėl nesitikima, kad susilpnėjusi kepenų funkcija turėtų įtakos elosulfazės alfa farmakokinetikai. Elosulfazės alfa pašalinimas per inkstus laikomas mažai reikšmingu bendrajam klirensui.

4 lentelė. Farmakokinetinės savybės

 

0 savaitė

22-a savaitė

Farmakokinetinis parametras

Vidurkis (SN)

Vidurkis (SN)

AUC0-t, min • µg/ml*

(100)

(416)

Cmax, µg/ml

1,49 (0,534)

4,04

(3,24)

CL, ml/min/kg

10,0

(3,73)

7,08

(13,0)

t1/2, min§

7,52

(5,48)

35,9

(21,5)

Tmax, min

172 (75,3)

202 ( 90,8)

* AUC0-t, plotas po koncentracijos plazmoje kitimo laiko atžvilgiu kreive nuo nulinio laiko iki paskutinės išmatuojamos koncentracijos laiko;

Cmax, užfiksuota maksimali koncentracija plazmoje;

CL, bendrasis elosulfazės alfa klirensas po vartojimo į veną;

§ t1/2, pusinės eliminacijos laikas;

Tmax, laikas nuo nulinės iki didžiausios koncentracijos plazmoje

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo tyrimų, kurių metu buvo vertinamos centrinė nervų, kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemos, vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo tyrimų, atliktų su žiurkėmis ir beždžionėmis, arba toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi tyrimų, atliktų su žiurkėmis ir beždžionėmis, ikiklinikiniai duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Įvertinti perinatalinį ir postnatalinį vystymąsi, tirtą atliekant tyrimą su žiurkėmis, trukdo vėlesnis DPH skyrimas, todėl šie duomenys neturi didelės reikšmės.

Ilgalaikių tyrimų su gyvūnais, vertinančių elosulfazės alfa kancerogeniškumą arba mutageniškumą, neatlikta. Buvo atlikti toksinio poveikio reprodukcijai tyrimai su žiurkėmis, duodant dozes, kurios 10 kartų viršijo skiriamas žmonėms. Šių tyrimų rezultatai neparodė, kad būtų sumažėjas vaisingumas ar gebėjimas daugintis.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio acetatas trihidratas

Natrio-divandenilio fosfatas monohidratas

Arginino hidrochloridas

Sorbitolis

Polisorbatas 20

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

Praskiedus: nustatyta, kad vaistinis preparatas chemiškai ir fiziškai patvarus išlieka 24 valandas, laikant 2 °C - 8 °C temperatūroje, ir po to dar 24 valandas, laikant 23 °C - 27 °C temperatūroje.

Mikrobiologinio saugumo sumetimais praskiestą tirpalą reikia suvartoti iškart. Nesuvartojus iškart, už paruošto tirpalo laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas. Praskiesto tirpalo negalima laikyti ilgiau kaip 24 val. 2 °C - 8 °C temperatūroje ir po to iki 24 valandų 23 °C - 27 °C temperatūroje.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C). Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Skaidraus stiklo flakonas (1 tipo) su butilo gumos kamščiu ir nuplėšiama užspausta plomba (aliuminine) su plastikiniu dangteliu.

Pakuotės dydžiai: 1 flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Kiekvienas Vimizim flakonas skirtas tik vienkartiniam vartojimui. Vimizim steriliomis sąlygomis turi būti praskiedžiamas 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido infuziniu tirpalu. Praskiestas tirpalas sulašinamas pacientams naudojant infuzijos rinkinį. Galima naudoti infuzijos rinkinį su 0,2 µm pratekamuoju filtru.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Pasiruošimas Vimizim infuzijai

Būtina naudoti aseptinį metodą.

Prieš suleidžiant Vimizim būtina praskiesti.

Atsižvelgdami į konkretaus paciento svorį nustatykite, kiek flakonų reikia praskiesti. Rekomenduojama dozė yra 2 mg/kg.

1.Flakonų, kuriuos reikia praskiesti atsižvelgiant į konkretaus paciento svorį ir rekomenduojamą 2 mg/kg dozę, skaičius nustatomas atlikus šiuos skaičiavimus:

Paciento svoris (kg) dauginamas iš 2 (mg/kg) = paciento dozė (mg)

Paciento dozė (mg) dalinama iš 1 (mg/ml Vimizim koncentrato) = bendras Vimizim mililitrų kiekis

Bendras Vimizim kiekis (ml) dalinamas iš 5 ml flakone = bendras flakonų skaičius

2.Apskaičiuotas bendras flakonų skaičius suapvalinamas į didesnę pusę iki kito viso flakono. Reikiamą flakonų skaičių išimkite iš šaldytuvo. Nešildykite mikrobangų krosnelėje ar kitu būdu. Nekratykite flakonų.

3.Pasiruoškite infuzijos maišelį su 9 mg/ml (0,9 %) infuzinio tirpalo, tinkamo vartoti į veną. Bendras infuzijos tūris nustatomas atsižvelgiant į paciento kūno svorį.

mažiau nei 25 kg sveriantiems pacientams iš viso reikia suleisti 100 ml.

25 kg ar daugiau sveriantiems pacientams iš viso reikia suleisti 250 ml.

4.Prieš ištraukdami Vimizim iš flakono apžiūrėkite kiekvieną flakoną, ar jame nėra dalelių ir ar nepakitusi spalva. Kadangi tai baltyminis tirpalas, galima flokuliacija (gali atsirasti plonų skaidrių plaušelių). Vimizim tirpalas turi būti skaidrus arba lengvai opalinis ir bespalvis arba gelsvas. Nevartokite tirpalo, kurio spalva pakitusi arba kuriame yra dalelių.

5.Iš infuzijos maišelio ištraukiamas ir pašalinamas 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido infuzinio tirpalo tūris, lygus bendram pridedamo Vimizim tūriui.

6.Apskaičiuotas Vimizim tūris lėtai ištraukiamas iš atitinkamo skaičiaus flakonų stengiantis per daug nesuplakti.

7.Vimizim lėtai suleidžiamas į infuzijos maišelį stengiantis nesuplakti.

8.Infuzijos maišelis lėtai pasukiojamas, kad Vimizim tolygiai pasiskirstytų. Tirpalo kratyti negalima.

9.Praskiestas tirpalas suleidžiamas pacientams naudojant infuzijos rinkinį. Galima naudoti infuzijos rinkinį su 0,2 µm pratekamuoju filtru.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/914/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2014 m. balandžio mėn. 28 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

MM/MMMM

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai