Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Preparato charakteristikų santrauka - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVitekta
ATC kodasJ05AX11
Sudėtiselvitegravir
GamintojasGilead Sciences International Ltd
Plėvele dengta tabletė (tabletė).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 85 mg elvitegraviro.
Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vitekta 85 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje tabletėje yra 6,2 mg laktozės (monohidr to pavidalu).

preparatas

3.FARMACINĖ FORMA

Žalia, penkiakampė plėvele dengta 8,9 mm x 8,7 mm dydž o tabletė, kurios vienoje pusėje įspausta „GSI“, o kitoje pusėje – skaičius „85“.

vaistinis

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

NeberegistruotasVitekta, vartojamas kartu su ritonaviru u tiprintu proteazės inhibitoriumi ir kitais antiretrovirusiniais

vaistiniais preparatais, skirtas suaugusiųjų, infekuotų ŽIV-1 be žinomų mutacijų, susijusių su atsparumu elvitegravirui, žmogaus imunodeficito viruso 1 (ŽIV-1) infekcijai gydyti (žr. 4.2 ir 5.1 skyrius).

4.2 Dozavimas ir va ojimo metodas

Gydymą turi pradėti gydytojas, turintis patirties gydant ŽIV infekciją.

Dozavimas

Vitekta p ivaloma vartoti kartu su ritonaviru sustiprintu proteazės inhibitoriumi.

Reikia žiūrėti kartu vartojamo ritonaviru sustiprinto proteazės inhibitoriaus Preparato charakteristikų santrauką.

R komenduojama Vitekta dozė yra viena 85 mg tabletė arba viena 150 mg tabletė, išgeriama kartą per parą su maistu. Vitekta dozės parinkimas priklauso nuo kartu vartojamo proteazės inhibitoriaus (žr.

1 lentelę ir 4.4 ir 4.5 skyrius). Kaip vartoti 150 mg tabletę, žr. Vitekta 150 mg tablečių Preparato charakteristikų santraukoje.

Vitekta reikia vartoti vieną kartą per parą taip:

-tuo pat metu kaip kartą per parą vartojamą ritonaviru sustiprintą proteazės inhibitorių

-arba kartu su pirmąja du kartus per parą vartojamo ritonaviru sustiprinto proteazės inhibitoriaus doze.

3
žoliniai preparatai: jonažolės (Hypericum perforatum) preparatai.
antimikobakteriniai preparatai: rifampicinas;
vaistiniai preparatai nuo traukulių: karbamazepinas, fenobarbitalis, fenitoinas;
Ypatingos pacientų grupės
150 mg kartą per parą
400 mg lopinaviro ir 100 mg ritonaviro du kartus per parą
600 mg darunaviro ir 100 mg ritonaviro du kartus per parą
700 mg fosamprenaviro ir 100 mg ritonaviropreparatasdu kartus per parą
Nėra duomenų, kad būtų galima rekomenduoti vartoti Vitekta taikant dozavimo dažnį arba su ŽIV-1 proteazės inhibitoriais, nenurodytais 1 lentelėje.
Praleista dozė
Jeigu pacientas praleido Vitekta dozę ir praėjo ne daugiau kaip 18 valandų nuo įprasto v rtojimo laiko, praleistą Vitekta dozę jis turi suvartoti su maistu kiek galima greičiau ir vartoti kitą dozę agal įprastą vartojimo grafiką. Jeigu pacientas praleido Vitekta dozę ir praėjo daugiau kaip 18 valandų bei netrukus reikės vartoti kitą dozę, praleistos dozės vartoti negalima; reikia tiesiog va toti kitą dozę pagal įprastą vartojimo grafiką.
Jeigu per 1 valandą nuo Vitekta vartojimo pacientasvaistinisvėmė, jis turi uvartoti dar vieną tabletę.
Senyvi pacientai
Nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima nust tyti rekomenduojamas dozes vyresniems nei 65 metų amžiaus pacientams (žr. 5.2 skyrių).
Inkstų funkcijos sutrikimas
NeberegistruotasInkstų funkcijos sutrikimu sergantiems pacientams Vitekta dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).
Kepenų funkcijos sutrikimas
Pacientams, kuriems yra lengvas (A klasės pagal Child-Pugh) arba vidutinio sunkumo (B klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos s trikimas, Vitekta dozės koreguoti nereikia. Elvitegraviras vartojimas pacientams, kuriems yra s nk s kepenų funkcijos sutrikimas (C klasės pagal Child-Pugh), neištirtas (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).
Vaikų populiacija
Elvitegraviro sau umas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki mažiau kaip 18 metų dar neištirti (žr. 5.1 skyrių). Duom nų nėra.
Vartojimo metodas
Vit kta r ikia vartoti per burną vieną kartą per parą, su maistu (žr. 5.2 skyrių). Plėvele dengtos tabletės negalima kramtyti arba smulkinti.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.
Vartojimas kartu su toliau išvardytais vaistiniais preparatais, nes gali sumažėti virusologinis atsakas bei išsivystyti atsparumas (žr. 4.5 skyrių):
1 lentelė. Rekomenduojamos dozavimo schemos
Vitekta dozėKartu vartojamo ritonaviru sustiprinto proteazės inhibitoriaus dozė
300 mg atazanaviro ir 100 mg ritonaviro kartą per parą
85 mg kartą per parą

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendra

Nors įrodytas antiretrovirusinio gydymo virusų slopinimo veiksmingumas reikšmingai sumažinant kitų asmenų užkrėtimo virusais lytiniu keliu riziką, liekamosios rizikos paneigti negalima. Kad būtų išvengta kitų asmenų užkrėtimo virusais, reikia laikytis atsargumo priemonių pagal nacionalines rekomendacijas.

Vartojant Vitekta su ŽIV-1 proteazės inhibitoriais arba taikant dozavimo dažnius, nenurodytus preparatas

1 lentelėje, gali būti nepakankama arba padidėjusi elvitegraviro ir (arba) kartu vartojamų vaistinių preparatų koncentracija plazmoje.

Atsparumas

Daugumoje atvejų elvitegravirui atspariems virusams būdingas kryžminis atsparumas grandinės pernašos integrazės inhibitoriui raltegravirui (žr. 5.1 skyrių).

Elvitegravirui būdingas santykinai mažas genetinis barjeras atsparumo atsiradimui. Todėl, siekiant sumažinti virusologinės nesėkmės ir atsparumo atsiradimo galimybę, jei įmanoma, Vit kta reikia vartoti su visiškai veikliu ritonaviru sustiprintu proteazės inhibitoriumi ir ant u visiškai veikliu antiretrovirusiniu preparatu (žr. 5.1 skyrių).

Vartojimas kartu su kitais vaistiniais preparataisvaistinis

Elvitegravirą daugiausiai metabolizuoja CYP3A. Vartoti Vitekta kartu u tipriais CYP3A induktoriais

(įskaitant jonažolės [Hypericum perforatum] preparatus, rifamp c ą, karbamazepiną, fenobarbitalį ir fenitoiną) negalima (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius). Vartoti Vitekta kar u su vidutinio stiprumo CYP3A induktoriais (įskaitant (be kitų) efavirenzą ir bozentaną) nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Dėl būtinybės vartoti Vitekta kartu su ritonaviru sust pr ntu proteazės inhibitoriumi, vaistinį preparatą skiriantys asmenys turi žiūrėti kartu vartojamo prote zės inhibitoriaus ir ritonaviro charakteristikų

santraukose sąveikos su vaistiniais preparatais, kurių negalima vartoti, ir kitos svarbios vaistų Neberegistruotastarpusavio sąveikos, dėl kurios gali pasireikšti potencialiai gyvybei pavojingos nepageidaujamos

reakcijos arba sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti atsparumas, aprašymą.

Nustatyta, kad vartojant atazanavirą/ri on virą ir lopinavirą/ritonavirą labai padidėja elvitegraviro koncentracija plazmoje (žr. 4.5 skyrių). Vartojant kartu su atazanaviru/ritonaviru ir lopinaviru/ritonaviru, Vitekta d zę reikia sumažinti nuo 150 mg kartą per parą iki 85 mg kartą per parą (žr. 4.2 skyrių).

Vitekta vartojimas kar u u susijusiomis veikliosiomis medžiagomis. Vitekta reikia vartoti kartu su ritonaviru sustipr ntu proteazės inhibitoriumi. Vitekta negalima vartoti kartu su jokiu kitu preparatu sustiprintu proteazės inhibitoriumi, nes tokių derinių dozavimo rekomendacijos nenustatytos.

Sustiprinus lvit ravirą ne ritonaviru, o kitu preparatu, elvitegraviro ir (arba) proteazės inhibitoriaus koncent acija plazmoje gali nebūti optimali, dėl to gali sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti atsparumas.

Vitekta negalima vartoti kartu su preparatais, kurių sudėtyje yra elvitegraviro ar su farmakokinetiką stiprinančiais preparatais, išskyrus ritonavirą.

Reikalavimai dėl kontracepcijos

Vaisingo amžiaus moterys turi vartoti arba hormoninį kontraceptiką, kurio sudėtyje būtų mažiausiai 30 µg etinilestradiolio ir kurio sudėtyje būtų progestageno norgestimato, arba naudoti kitą patikimą kontracepcijos metodą (žr. 4.5 ir 4.6 skyrius). Elvitegraviro vartojimas kartu su geriamaisiais kontraceptikais, kurių sudėtyje yra kitų progestagenų nei norgestimatas, neištirtas, todėl reikia vengti šiuos preparatus vartoti kartu.

Pacientus, vartojančius estrogenus kaip pakaitinę hormonų terapiją, reikia kliniškai stebėti, ar nepasireiškia estrogenų stokos požymiai (žr. 4.5 skyrių).

Oportunistinės infekcijos

Pacientams, vartojantiems Vitekta ar bet kokį kitą antiretrovirusinį preparatą, gali toliau vystytis oportunistinės infekcijos ar kitos ŽIV infekcijos komplikacijos. Todėl tokių pacientų klinikinę būklę turi atidžiai stebėti gydytojas, turintis patirties gydant pacientus, sergančius su ŽIV infekcija susijusiomis ligomis.

Pacientai, infekuoti kartu ŽIV ir hepatito B ar C virusu

 

Lėtiniu hepatitu B ar C sergantiems pacientams, kurie gydomi antiretrovirusiniais vaistais, yra didesnė

 

preparatas

sunkių kepenų nepageidaujamų reakcijų, kurios gali būti mirtinos, pasireiškimo rizika.

Optimaliam infekuotų hepatito B virusu (HBV) pacientų ŽIV infekcijos gydymui gydytojai turi rem is

dabartinėmis ŽIV gydymo rekomendacijomis.

 

Kepenų liga

Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (C klasės pagal Child-Pugh), elvitegraviro vartojimas netirtas. Pacientams, kuriems yra lengvas (A klasės pagal Child-Pugh) arba vidutinio sunkumo (B klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos sutrikimas, Vit kta dozės koreguoti nereikia (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Pacientams, kuriems jau yra kepenų funkcijos sutrikimų, tarp jų ir lėtinis aktyvus hepatitas, skiriant kombinuotą antiretrovirusinį gydymą (KARG), dažniau pasitaiko kepenų funkcijos sutrikimų, todėl jie turi būti stebimi pagal standartinę praktiką. Jeigu kepenų funkcija tok ems pacientams blogėja, reikia pagalvoti dėl laikino ar visiško gydymo nutraukimo.

sukelti sunkias klinikines būkles ar simptomų p vaistinisblogėjimą. Paprastai tokios reakcijos stebėtos pirmosiomis KARG savaitėmis ar mėnesiais. Tai gali būti citomegalovirusinis retinitas, generalizuotos

Imuninės reaktyvacijos sindromas

ŽIV infekuotiems pacientams, kuriems yra didelis imun nės i temos deficitas, pradėjus KARG, gali

išsivystyti uždegiminė reakcija į besimptomius rba l kus us sąlyginai patogeniškus ligų sukėlėjus ir

NeberegistruotasKaulų nekrozė

ir (arba) židininės mikobakterinės infekcijo ir Pneumocystis jirovecii pneumonija. Reikia įvertinti bet kokius uždegimo simptomus ir, kai būtina, pradėti gydyti.

Buvo pranešta, kad autoimuniniai su rikim i (pvz., Greivso liga) pasireiškia ir imuninės reaktyvacijos metu, tačiau praneštas jų pradžios laikas yra labiau kintamas ir šie reiškiniai galimi per daug mėnesių nuo gydymo pradžios.

Kūno masė ir metabolizmo odmenys

Gydymo antiretrov ru niais preparatais metu gali padidėti kūno masė ir lipidų bei gliukozės koncentracijos kraujyje. Tokie pokyčiai iš dalies gali būti susiję su ligos kontroliavimu ir gyvenimo

būdu. Buvo

auta įrodymų, kad kai kuriais atvejais lipidų pokyčiai yra su gydymu susijęs poveikis, bet

kad kūno masės pokyčiai būtų susiję su tam tikru gydymu, tvirtų įrodymų nėra. Į nustatytas ŽIV

gydymo gai

s yra įtraukta nuoroda matuoti lipidų ir gliukozės koncentracijas kraujyje. Lipidų

sutrikimus

ikia gydyti, atsižvelgiant į klinikinę situaciją.

N paisant to, kad kaulų nekrozės etiologijoje dalyvauja daug veiksnių (įskaitant kortikosteroidų, alkoholio vartojimą, sunkią imunosupresiją, didesnį kūno masės indeksą), ypač daug jos atvejų aprašyta pacientams, sergantiems toli pažengusia ŽIV liga, ir (arba) ilgai gydomiems KARG. Pacientams reikėtų patarti kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria sąnarių gėlą ir skausmą, sąnarių sustingimą arba judesių pasunkėjimą.

Pagalbinės medžiagos

Vitekta sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Sąveikos su CYP3A induktoriais

Elvitegravirą daugiausiai metabolizuoja CYP3A (žr. 5.2 skyrių). Tikėtina, kad vaistiniai preparatai, kurie yra stiprūs (> 5 kartus padidina substratų klirensą) arba vidutinio stiprumo (2-5 kartus padidina substratų klirensą) CYP3A induktoriai, sumažina elvitegraviro koncentraciją plazmoje.

Kartu vartoti negalima

preparatas

 

Vartoti Vitekta kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra stiprūs CYP3A induktoriai, negalima, nes dėl tikėtino elvitegraviro koncentracijos plazmoje sumažėjimo gali sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti atsparumas elvitegravirui (žr. 4.3 skyrių).

Kartu vartoti nerekomenduojama

Vartoti Vitekta kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra vidutinio stiprumo CYP3A induktori i (įskaitant (be kitų) efavirenzą ir bozentaną), nerekomenduojama, nes dėl tikėtino elvitegraviro koncentracijos plazmoje sumažėjimo gali sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti ats arumas elvitegravirui (žr. 4.4 skyrių).

Sąveika, dėl kurios reikia koreguoti Vitekta dozę

 

vaistinis

Elvitegraviro oksidacinį metabolizmą sąlygoja CYP3A (pagrindinis kelia ), gliukuronidinimą sąlygoja

UGT1A1/3 fermentai (nepagrindinis kelias). Vartojant Vitekta kartu

u vai tiniais preparatais, kurie

yra stiprūs UGT1A1/3 inhibitoriai, gali padidėti elvitegrav ro ko ce

tracija plazmoje ir gali reikėti

koreguoti dozę. Pavyzdžiui, nustatyta, kad vartojant atazanav rą/r to

avirą ir lopinavirą/ritonavirą

(stiprius UGT1A1/3 inhibitorius) labai padidėja elvitegraviro koncentracija plazmoje (žr. 2 lentelę). Todėl, vartojant kartu su atazanaviru/ritonaviru ir lop nav ru/ritonaviru, Vitekta dozę reikia sumažinti nuo 150 mg kartą per parą iki 85 mg kartą per p rą (žr. 4.2 r 4.4 skyrius).

Kitos sąveikos

NeberegistruotasElvitegraviras yra vidutinio stiprumo induktorius ir gali gebėti aktyvinti CYP2C9 ir (arba) indukuojamus UGT fermentus. Kaip tok , elvitegraviras gali sumažinti CYP2C9 (pvz., varfarino) arba

UGT (pvz., etinilestradiolio) subs r ų koncentraciją plazmoje. Be to, in vitro tyrimai parodė, kad elvitegraviras yra silpnas arba vidu inio s iprumo CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A fermentų induktorius. Elvitegraviras taip pat gebėtų būti silpnas arba vidutinio stiprumo CYP2B6 ir CYP2C8 fermentų induktorius, nes šie fermentai yra valdomi panašiai kaip CYP2C9 ir CYP3A fermentai. Tačiau klinikiniai duomenys pa odė, kad nėra kliniškai reikšmingų metadono (kurį daugiausiai metabolizuoja CYP2B6 ir CYP2C19) ekspozicijos pokyčių po vartojimo kartu su sustiprintu elvitegraviru, plg. u v en me adono vartojimu (žr. 2 lentelę).

Elvitegraviras yra OATP1B1 ir OATP1B3 substratas bei OATP1B3 inhibitorius in vitro. Šių sąveikų reikšmė in vivo nėra aiški.

Sąv ikos ta p elvitegraviro ir galimų kartu vartoti vaistinių preparatų yra žemiau pateiktoje 2 lentelėje (joje naudojamos santrumpos: padidėjimas - „↑“, sumažėjimas - „↓“, jei pokyčio nebuvo - „↔“). Šios sąveikos paremtos vaistų sąveikos tyrimais arba numatomomis sąveikomis dėl tikėtinos sąveikos apimties ir sunkių nepageidaujamų reiškinių ar gydomojo poveikio sumažėjimo galimybės.

Tais atvejais, kai sąveikos buvo tirtos, poveikis Vitekta buvo nustatytas lyginant sustiprinto elvitegraviro (naudojant farmakokinetiką stiprinantį preparatą ritonavirą arba kobicistatą) farmakokinetiką esant kartu vartojamam vaistiniam preparatui arba jam nesant. Sąveikos tyrimų naudojant nesustiprintą elvitegravirą neatlikta. Jei 2 lentelėje nenurodyta kitaip, sustiprinto elvitegraviro arba kartu vartojamo vaistinio preparato dozė vartojant atskirai arba kartu su kitais preparatais buvo tokia pat. 2 lentelėje pateikti proteazės inhibitorių farmakokinetikos parametrai buvo vertinami vartojant ritonavirą.

7
Nors faktinės arba numatomos sąveikos tarp vaistinio preparato ir elvitegraviro gali nebūti, sąveika gali būti tarp vaistinio preparato ir ritonaviro ir (arba) proteazės inhibitoriaus, vartojamo kartu su elvitegraviru. Vaistą skiriantis asmuo visada turi žiūrėti ritonaviro arba proteazės inhibitoriaus Preparato charakteristikų santrauką.
2 lentelė. Sąveika tarp elvitegraviro ir kitų vaistinių preparatų

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

ANTIRETROVIRUSINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

ŽIV proteazės inhibitoriai

 

 

 

 

 

Atazanaviras (300 mg kartą per

Nustatyta, kad vartojant

Vartojant kartu su atazanavi u,

 

 

parą)

atazanavirą ir ritonavirą labai

Vitekta dozė turi būti 85 mg

 

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

padidėja elvitegraviro

kartą per parą. Vartoj nt k tu

 

 

parą)

koncentracija plazmoje.

su Vitekta, rekomenduoj ma

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Elvitegraviras:

atazanaviro dozė yra 300 mg

 

 

parą)

kartu su 100 mg ritonaviro kartą

 

 

 

AUC: ↑ 100 %

per parą.

 

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 188 %

 

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

 

 

 

 

pateikti dozavimo

 

 

 

Atazanaviras:

 

rekomendacijaspreparatasvartojant kartu

 

 

AUC: ↔

 

u k tomis atazanaviro dozėmis

 

 

Cmax: ↔

 

(žr. 4.2 skyrių).

 

 

Cmin: ↓ 35 %

 

 

 

 

Atazanaviras (300 mg kartą per

Elvitegraviras:

 

 

 

parą)

AUC: ↔*

vaistinis

 

Elvitegraviras (85 mg kartą per

Cmax: ↔*

 

parą)

Cmin: ↑ 38 %*

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Atazanavira :

 

parą)

 

 

AUC: ↔**

 

 

Cm x: ↔**

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

* palyginti su 150/100 mg

 

 

 

 

elvitegraviroir ritonaviro kartą

 

 

 

 

per parą.

 

 

 

 

 

** palyginti su 300/100 mg

 

 

 

 

atazanaviro ir ritonaviro kartą

 

 

 

 

per parą.

 

 

 

 

Darunaviras (600 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Vartojant kartu su darunaviru,

 

 

parą)

AUC: ↔

 

Vitekta dozė turi būti 150 mg

 

Elvit g avi as (125 mg kartą per

Cmax: ↔

 

kartą per parą.

 

parą)

Cmin: ↔

 

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

Ritonaviras (100 mg du kartus per

 

 

 

parą)

Darunaviras:

 

pateikti dozavimo

 

 

AUC: ↔

 

rekomendacijas vartojant kartu

 

 

Cmax: ↔

 

su kitomis darunaviro dozėmis

 

 

Cmin: ↓ 17 %

 

(žr. 4.2 skyrių).

 

Neberegistruotas

 

 

 

Fosamprenaviras (700 mg du Elvitegraviras:

Vartojant kartu su

 

kartus per parą)

AUC: ↔

 

fosamprenaviru, Vitekta dozė

 

Elvitegraviras (125 mg kartą per

Cmax: ↔

 

turi būti 150 mg kartą per parą.

 

parą)

Cmin: ↔

 

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

Ritonaviras (100 mg du kartus per

 

 

 

parą)

Fosamprenaviras:

pateikti dozavimo

 

 

AUC: ↔

 

rekomendacijas vartojant kartu

 

 

Cmax: ↔

 

su kitomis fosamprenaviro

 

 

Cmin: ↔

 

dozėmis (žr. 4.2 skyrių).

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

 

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

Lopinaviras ir ritonaviras

Nustatyta, kad vartojant

Vartojant kartu su lopinaviru ir

 

 

(400/100 mg du kartus per parą)

lopinavirą ir ritonavirą labai

ritonaviru, Vitekta dozė turi būti

 

 

Elvitegraviras (125 mg kartą per

padidėja elvitegraviro

85 mg kartą per parą.

 

 

parą)

koncentracija plazmoje.

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

 

 

Elvitegraviras:

 

 

 

pateikti dozavimo

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

rekomendacijas vartojant kartu

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

su kitomis lopinaviro ir

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

ritonaviro dozėmis (žr.

 

 

 

Lopinaviras:

 

4.2 skyrių).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

Tipranaviras (500 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Kadangi nepakanka klinikinių

 

 

parą)

AUC: ↔

 

duomenų, elvit g aviro ir

 

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

tipranavi o d inio vartoti

 

 

parą)

Cmin: ↔

 

nerekomenduojama (žr.

 

 

Ritonaviras (200 mg du kartus per

 

 

4.2 skyrių).

 

 

parą)

Tipranaviras:

 

 

preparatas

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

Nukleozidų atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai (NATI)

 

 

 

 

Didanozinas (400 mg kartą per

Elvitegraviras:

Kadangi didanozinas vartojamas

 

 

parą)

AUC: ↔

 

tuščiu skrandžiu, didanoziną

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

reikia vartoti likus mažiausiai

 

parą)

Cmin: ↔

 

valandai iki Vitekta (kuris

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Didanozina :

 

vartojamas su maistu) vartojimo

 

parą)

 

arba praėjus dviems valandoms

 

 

AUC: ↓ 14 %

vaistinis

 

 

 

 

 

po Vitekta vartojimo.

 

 

Cm x: ↓ 16 %

 

Rekomenduojama kliniškai

 

 

 

 

stebėti.

 

Zidovudinas (300 mg du kartus per

Elvi egraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

AUC: ↔

 

zidovudinu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (200 mg ka tą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kar ą per

Zidovudinas:

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Stavudinas (40 mg kartą per parą)

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Elviteg avi as (200 mg kartą per

AUC: ↔

 

stavudinu, dozės koreguoti

 

parą)

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

parą)

Stavudinas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Abakaviras (600 mg kartą per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Neberegistruotasparą)AUC: ↔

 

abakaviru, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Abakaviras:

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

 

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

Tenofoviro dizoproksilio

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

fumaratas (300 mg kartą per parą)

AUC: ↔

 

tenofoviro dizoproksilio

 

 

Emtricitabinas (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

fumaratu arba emtricitabinu,

 

 

parą)

Cmin: ↔

 

dozės koreguoti nereikia.

 

 

Elvitegraviras (50 mg kartą per

Tenofoviras:

 

 

 

 

 

parą)

 

 

preparatas

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

parą)

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Emtricitabinas:

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Nenukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai (NNATI)

 

 

 

 

Efavirenzas

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Vartoti ka tu

 

 

 

neatlikta.

 

nerekomenduojama (žr.

 

 

Tikėtina, kartu vartojant

4.4 skyrių).

 

 

 

 

 

 

 

 

vaistinis

 

 

 

 

efavirenzą ir elvitegravirą, gali

 

 

 

 

 

sumažėti elvitegraviro

 

 

 

 

 

koncentracija plazmoje ir dėl to

 

 

 

 

 

sumažėti gydomasis poveik s

 

 

 

 

 

bei išsivystyti atsparumas.

 

 

 

 

Etravirinas (200 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

AUC: ↔

 

etravirinu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

 

 

maraviroku, dozės koreguoti

 

Neberegistruotasparą)AUC: ↔

 

 

parą)

Etravirina :

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cm x: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Nevirapinas

Elvi egraviro sąveikos tyrimų

Vartoti kartu

 

 

 

neatlikta.

 

nerekomenduojama (žr.

 

 

Tikėtina, kad kartu vartojant

4.4 skyrių).

 

 

nevirapiną ir elvitegravirą, gali

 

 

 

 

 

sumažėti elvitegraviro

 

 

 

 

 

koncentracija plazmoje ir dėl to

 

 

 

 

 

sumažėti gydomasis poveikis

 

 

 

 

 

bei išsivystyti atsparumas.

 

 

 

 

Rilpivi inas

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Nėra tikėtina, kad kartu

 

 

 

neatlikta.

 

vartojant elvitegravirą ir

 

 

 

 

rilpiviriną, pakis elvitegraviro

 

 

 

 

koncentracija plazmoje, todėl

 

 

 

 

Vitekta dozės koreguoti

 

 

 

 

nereikia.

 

CCR5 antagonistai

 

 

 

 

 

 

Maravirokas (150 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

§Kadangi ritonaviras slopina

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Maravirokas:§

 

 

parą)

 

CYP3A, maraviroko ekspozicija

 

 

AUC: ↑ 186 %

labai padidėja.

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

ANTACIDINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

 

Antacidinių vaistinių preparatų

Elvitegraviras (antacidinių

Vartojant antacidinius vaistinius

 

 

suspensija, kurios sudėtyje yra

vaistinių preparatų suspensija,

preparatus, elvitegraviro

 

 

magnio ir aliuminio (20 ml

vartojama praėjus

koncentracija plazmoje yra

 

 

vienkartinė dozė)

± 4 valandoms po elvitegraviro

mažesnė dėl vietinio kompleksų

 

 

Elvitegraviras (50 mg kartą per

vartojimo):

 

susidarymo virškinimo trakte, o

 

 

parą)

AUC: ↔

 

ne dėl pakitusio skrandžio pH.

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Cmax: ↔

 

Rekomenduojama Vitekta ir

 

 

parą)

Cmin: ↔

 

antacidinius vaistinius

 

 

 

Elvitegraviras (vartojamas kartu

preparatus vartoti su mažiausi i

 

 

 

4 valandų pertrauka.

 

 

 

su antacidinių vaistinių

 

 

 

 

 

preparatų suspensija):

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

MAISTO PAPILDAI

 

 

 

 

 

 

Multivitaminų papildai

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Kadangi Vitekta kartu vartojant

 

 

 

neatlikta.

 

su multivitaminų papildais

 

 

 

 

 

negal ma atmesti elvitegraviro

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

pove kio katijonų kompleksams,

 

 

 

 

rekomenduojama Vitekta ir

 

 

 

 

multivitaminų papildus vartoti

 

 

 

 

su mažiausiai 4 valandų

 

 

 

 

pertrauka.

 

NARKOTINIAI ANALGETIKAI

 

 

 

 

 

 

Metadonas (80-120 mg kartą per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

AUC: ↔

 

metadonu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

vaistinis

 

 

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

Me don s

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Buprenorfinas ir naloksonas (n o

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

16/4 mg iki 24/6 mg per pa ą)

AUC: ↔

 

buprenorfinu ir naloksonu,

 

Elvitegraviras (150 mg kar ą per

Cmax: ↔

 

dozės koreguoti nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

Buprenorfinas:

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

Naloksonas:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

ANTIINFEKCINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

Priešgrybeliniai preparatai

 

 

 

 

 

 

Ketokonazolas (200 mg du kartus

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Neberegistruotas

AUC: ↑ 48 %

ketokonazolu, dozės koreguoti

 

per parą)

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↑ 67 %

 

§Kadangi ritonaviras slopina

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

↑ Ketokonazolas§

 

parą)

CYP3A, ketokonazolo

 

 

 

 

ekspozicija padidėja.

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

HCV proteazės inhibitoriai

 

 

 

 

 

 

 

Telapreviras (750 mg tris kartus

Telapreviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

per parą)/

AUC: ↔

 

 

ritonaviru sustiprintu

 

 

Elvitegraviras (85 mg kartą per

Cmax: ↔

 

 

atazanaviru ir telapreviru, dozės

 

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

koreguoti nereikia.

 

 

Atazanaviras (300 mg kartą per

Elvitegraviras:

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

parą)

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 40 %*

 

 

 

 

 

*palyginti su

 

 

 

 

 

 

atazanaviru/ritonaviru

 

 

 

 

 

300/100 mg ir elvitegraviru

 

 

 

 

 

85 mg kartą per parą.

 

 

 

 

Antimikobakteriniai preparatai

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutinas (150 mg kas antrą

Elvitegraviras:

Kartu va toti Vit kta ir

 

 

parą)

AUC: ↔*

 

 

rifabutiną ne ekomenduojama.

 

 

Elvitegraviras (300 mg kartą per

Cmax: ↔*

 

 

Jei reikia kartu vartoti šiuos

 

 

parą)

Cmin: ↔*

 

 

vai t nius preparatus,

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

 

 

 

 

preparatas

 

Rifabutinas:

 

rekomenduojama rifabutino

 

parą)

 

dozė yra 150 mg 3 kartus per

 

 

AUC: ↔**

 

 

savaitę nustatytomis dienomis

 

 

Cmax: ↔**

 

 

(pvz., pirmadienį, trečiadienį ir

 

 

Cmin: ↔**

 

 

penktadienį).

 

 

25-O-dezacetil-rifabut na :§

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

Vartojant kartu su sumažinta

 

 

Cmax: ↑ 440 %**

rifabutino doze, Vitekta dozės

 

 

Cmin: ↑ 1 836 %**

koreguoti nereikia.

 

 

* p lyginti

 

vaistinis

 

 

 

 

u 300/100 mg

Tolesnis rifabutino dozės

 

 

elvi egr viro and ritonaviro

mažinimas neištirtas. Reikia

 

 

k r ą per p

rą.

turėti galvoje, kad vartojant

 

 

** palyginti su 300 mg rifabutino

150 mg du kartus per savaitę

 

 

dozę rifabutino ekspozicija gali

 

 

kartą per parą.

nebūti optimali, tokiu būdu gali

 

 

 

 

 

išsivystyti atsparumas

 

 

Bendras antimikobakterinis

rifamicinui ir gydymas gali būti

 

 

aktyvumas padidėjo 50 %.

nesėkmingas.

 

 

 

 

 

§Kadangi ritonaviras slopina

 

 

 

 

 

CYP3A, 25-O-

 

 

 

 

 

dezacetil-rifabutino ekspozicija

 

 

 

 

 

padidėja.

 

ANTIKOAGULIANTAI

 

 

 

 

 

 

 

Varfarinas

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Vartojant kartu su Vitekta,

 

 

Neberegistruotas

neatlikta.

 

 

rekomenduojama stebėti

 

Vartojant kartu su elvitegraviru,

tarptautinį normalizuotą santykį

 

(TNS). Nutraukus gydymą

 

gali pakisti varfarino

Vitekta, TNS reikia toliau

 

koncentracija.

stebėti kelias savaites.

 

H2-RECEPTORIŲ ANTAGONISTAI

 

 

 

 

 

 

Famotidinas (40 mg kartą per parą)

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

AUC: ↔

 

 

famotidinu, dozės koreguoti

 

parą)

Cmax: ↔

 

 

nereikia.

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

 

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

 

 

terapines grupes

 

koncentracijoms

 

kartu su ritonaviru

 

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu elvitegraviru

 

 

 

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

HMG Co-A REDUKTAZĖS INHIBITORIAI

 

 

 

 

 

Rozuvastatinas (10 mg vienkartinė

 

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

dozė)

 

AUC: ↔

 

rozuvastatinu, dozės koreguoti

 

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

 

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

 

parą)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

 

Rozuvastatinas:

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

Atorvastatinas

 

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Fluvastatinas

 

neatlikta.

 

atorvastatinu, fluvastatinu,

 

 

Pitavastatinas

 

Po vartojimo kartu su

pitavastatinu ar prav st tinu,

 

 

Pravastatinas

 

dozės koreguoti nereikia.

 

 

 

 

 

 

elvitegraviru OATP substratų

 

preparatas

 

 

 

 

 

koncentracijos plazmoje pakisti

 

 

 

 

 

 

neturėtų.

 

 

 

 

 

 

 

Po vartojimo kartu su OATP

 

 

 

 

 

 

substratais/inhibitoriais,

 

 

 

 

 

 

elvitegraviro koncentracijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmoje pakisti neturėtų.

 

 

 

 

GERIAMIEJI KONTRACEPTIKAI

 

 

 

 

 

 

Norgestimatas (0,180/0,215 mg

 

Norgestimatas:

Kartu vartoti Vitekta ir bet kokį

 

 

kartą per parą)

 

AUC: ↑ 126 %

hormoninį kontraceptiką reikia

 

Etinilestradiolis (0,025 mg kartą

 

Cmax: ↑ 108 %

 

atsargiai. Hormoninio

 

per parą)

 

Cmin: ↑ 167 %

 

kontraceptiko sudėtyje turi būti

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

 

Etinilestradiolis:

mažiausiai 30 µg

 

parą)

 

 

etinilestradiolio ir progestageno

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

 

AUC: ↓ 25 %

 

norgestimato, arba pacientai turi

 

parą)

 

Cm x: ↔

vaistinis

 

 

 

 

 

 

naudoti kitą patikimą

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

kontracepcijos metodą (žr. 4.4 ir

 

 

 

 

 

Elvi egraviras:

4.6 skyrius).

 

 

 

 

 

Žymaus progesterono

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

ekspozicijos padidėjimo

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

ilgalaikis poveikis nežinomas.

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegraviro vartojimas kartu

 

 

 

 

 

 

 

su geriamaisiais kontraceptikais,

 

 

 

 

 

 

 

kurių sudėtyje yra kitų

 

 

 

 

 

 

 

progestagenų nei norgestimatas,

 

 

 

 

 

 

 

neištirtas, todėl reikia vengti

 

 

 

 

 

 

 

šiuos preparatus vartoti kartu.

 

PROTONŲ SIURBLIO INHIBITORIAI

 

 

 

 

 

Om prazolas (40 mg kartą per

 

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

 

 

AUC: ↔

 

omeprazolu, dozės koreguoti

 

Elvit graviras (50 mg kartą per

 

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

 

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis tyrimas buvo atliktas vartojant fiksuotos dozės elvitegraviro, kobicistato, emtricitabino, tenofoviro dizoproksilio

Neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

derinio tabletes.

 

 

 

 

 

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingos moterys ar vyrų ir moterų kontracepcija

Vartojant Vitekta, kartu reikia naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie elvitegraviro vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka.

Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio elvitegraviro kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė. Tačiau maksimali ekspozicija, įvertinta triušiams, neviršijo ekspozicijų, pasiektų gydymo tikslais (žr. 5.3 skyrių).

Vitekta nėštumo metu vartoti negalima, nebent moters klinikinė būklė yra tokia, kad ją būtina gydyti elvitegraviru.

Nežinoma, ar elvitegraviras ar jo metabolitai išsiskiria į motinos pieną. Esami farmakodinamikos ir toksikologinių tyrimų su žiurkėmis duomenys rodo, kad elvitegraviras išsiskiria į gyvūnų pieną. Pavojaus žindomiems naujagimiams ar kūdikiams negalima atmesti. Todėl Vitekta neturi būti vartojamas žindymo metu.

Kad būtų išvengta ŽIV perdavimo kūdikiui, ŽIV infekuotoms moterims rekomenduojama jokiais atvejais nežindyti kūdikių.

Žindymas

preparatas

 

Vaisingumas

Duomenų apie elvitegraviro poveikį žmonių vaisingumui nėra. Tyrimai su gyvūnais nerodo elvitegraviro kenksmingo poveikio vaisingumui.vaistinis

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Elvitegraviro poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechan zmus tyrimų neatlikta.

Saugumo duomenų santrauka NeberegistruotasNepageidaujamų reakcijų įvertinimas paremtas kontroliuojamo klinikinio tyrimo (GS-US-183-0145)

duomenimis. Šio tyrimo metu 712 ŽIV-1 infekuoti, antiretrovirusiniais preparatais jau gydyti suaugusieji vartojo elvitegravirą (n = 354) rba raltegravirą (n = 358), iš kurių kiekvienas buvo skiriamas kartu su foniniu režimu, kurį sud rė visiškai veiklus ritonaviru sustiprintas proteazės inhibitorius ir kiti antiretrovirusiniai preparatai. Iš šių 712 pacientų 543 (269 elvitegravirą ir

274 raltegravirą) bei 439 pacientai (224 elvitegravirą ir 215 raltegravirą) vartojo preparatą atitinkamai mažiausiai 48 ir 96 gydymo savaites.

Dažniausiai pasita kanč os nepageidaujamos reakcijos į elvitegravirą buvo viduriavimas (7,1 %) ir pykinimas (4,0 %) (žr. 3 lentelę).

Nepageidaujamų r akcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos į elvitegravirą, nustatytos remiantis klinikinio tyrimo patirtimi, išvardytos toliau 3 l nt lėje pagal organų sistemų klases ir dažnį. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas pov ikis pat ikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Atvejai apibūdinami kaip dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10) arba nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100).

14
Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas
nuovargis
Dažni:
Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai:
išbėrimas
Dažni:
Odos ir poodinio audinio sutrikimai:
dispepsija, pilvo pūtimas, dujų susikaupimas
Nedažni:
Dažni:
Virškinimo trakto sutrikimai:
Nedažni:
galvos svaigimas, parestezija, mieguistumas, disgeuzijapreparatas pilvo skausmas, viduriavimas, vėmimas, pykinimas
Metabolizmo rodmenys
Gydymo antiretrovirusiniais preparatais metu galivaistinispadidėti kūno ma ė r lipidų bei gliukozės koncentracijos kraujyje (žr. 4.4 skyrių).
Imuninės reaktyvacijos sindromas
ŽIV infekuotiems pacientams, kuriems yra didelis imun nės i emos nepakankamumas, pradėjus KARG, gali išsivystyti uždegiminė reakcija į besimptomes arba likusias oportunistines infekcijas. Taip pat buvo pranešta apie autoimuninius sutrikimus (pvz., Greivso ligą), tačiau praneštas jų pradžios laikas yra labiau kintamas ir šie reiškiniai galimi per d ug mėnesių nuo gydymo pradžios
(žr. 4.4 skyrių).
NeberegistruotasKaulų nekrozė
Yra duomenų apie kaulų nekrozės a vejus, ypač pacientams, kuriems yra gerai žinomų rizikos veiksnių, toli pažengusi ŽIV liga arba ilgai taikomas KARG. Kaulų nekrozės atvejų dažnis nežinomas (žr. 4.4 skyrių).
Viduriavimas
Atliekant tyrimą GS-US-183-0145, viduriavimas kaip nepageidaujama reakcija nustatytas 7,1 % tiriamųjų elvitegrav ro grupėje ir 5,3 % tiriamųjų raltegraviro grupėje. Šiems tiriamiesiems viduriavimas buvo nesunkus arba vidutinio sunkumo ir dėl jo tiriamojo vaistinio preparato vartojimo nutraukti n r ikėjo.
Vaikų populiacija
Duom nų jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams nėra. Šiai pacientų populiacijai Vitekta skirti ner kom nduojama (žr. 4.2 skyrių).
Pran šimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas
Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.
galvos skausmas
Dažni:
Nervų sistemos sutrikimai:
Nepageidaujama reakcija
Mintys apie savižudybę ir mėginimas nusižudyti (pacientams, kuriems anksčiau pasireiškė depresija arba psichikos sutrikimas), depresija, nemiga

3 lentelė. Nepageidaujamų reakcijų į elvitegravirą santrauka lentelėje, remiantis klinikinio tyrimo GS-US-183-0145 96 savaičių patirtimi

Dažnis

Psichikos sutrikimai:

Nedažni:

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atveju pacientą reikia stebėti dėl toksinio poveikio simptomų. Elvitegraviro perdozavimo gydymą sudaro bendros palaikomosios priemonės, įskaitant pagrindinių organizmo būklės rodmenų bei klinikinės paciento būklės stebėjimą.

Specifinio priešnuodžio perdozavus elvitegraviro nėra. Kadangi elvitegraviras gerai jungiasi su plazmos baltymais, nėra tikėtina, kad reikšmingas jo kiekis bus pašalintas hemodializės arba peritoninės dializės metu.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sisteminio poveikio antivirusiniai preparatai, kiti antivirusini i v istiniai preparatai, ATC kodas – J05AX11.

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

preparatas

Elvitegraviras yra ŽIV-1 grandinės pernašos integrazės inhibitorius (angl. integ ase strand transfer inhibitor, INSTI). Integrazė yra ŽIV-1 koduotas fermentas, reikalingas viruso re likacijai. Integrazės slopinimas, blokuojant ŽIV-1 proviruso susidarymąvaistinisir virusinės infekcijos plitimą, neleidžia integruoti ŽIV-1 DNR į šeimininko genominę DNR. Elvitegraviras neslop na žmogaus I ar II topoizomerazių.

Antivirusinis aktyvumas in vitro

Elvitegraviro antivirusinis poveikis laboratoriniams ir klinik niams ŽIV-1 izoliatams buvo įvertintas limfoblastoidinėse ląstelėse, monocitų/makrofagų ląstelė e; periferinio kraujo limfocituose. 50 % efektyvumo koncentracijos (EK50) vertės buvo nuo 0,02 ki 1,7 nM. Nustatytas elvitegraviro antivirusinis poveikis ląstelių kultūroje veikiant ŽIV-1 A, B, C, D, E, F, G ir O monofiletinius

taksonus (EK vertės buvo nuo 0,1 iki 1,3 nM) ir aktyvumas veikiant ŽIV-2 (0,53 nM EK vertė).

Neberegistruotas5050

Elvitegraviro in vitro antivirusinis aktyvuma , vartojant kartu nukleoz(t)idų atvirkštinės transkriptazės inhibitorių (NATI), nenukleozidų atvirkštinės transkriptazės inhibitorių (NNATI), proteazės inhibitorių (PI), grandinės pernašos in egr zės inhibitorių, suliejimo inhibitorių arba CCR5 koreceptorių antagonistų klasių an ire rovirusiniais vaistais, antagonizmo neparodė.

Elvitegraviras HBV ar HCV replikacij s in vitro neslopino.

Atsparumas

Ląstelių kultūroje

Ląstelių kultūroje buvo atrinkti ŽIV-1 izoliatai, kurių jautrumas elvitegravirui buvo sumažėjęs. Fenotipinis atsparumas elvitegravirui dažniausiai buvo susijęs su pirminėmis integrazės pakaitomis T66I, E92Q ir Q148R. Tarp papildomų integrazės pakaitų, nustatytų atrinktoje ląstelių kultūroje, buvo H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q ir R263K.

Kryžminis atsparumas

Elvitegravirui atspariems virusams būdingas įvairaus laipsnio kryžminis atsparumas grandinės p rnašos integrazės inhibitoriui raltegravirui, priklausomai nuo pakaitų tipo ir skaičiaus. Virusai, kuriuose aptinkama T66I/A pakaitų raiška, išlaiko jautrumą raltegravirui, o daugelis kitų su

elvitegraviru susijusių pakaitų modelių buvo susiję su sumažėjusiu jautrumu raltegravirui. Išskyrus Y143C/R/H, ŽIV-1 su pirminėmis su raltegraviru susijusiomis pakaitomis T66K, Q148H/K/R ar N155H integrazėje buvo susiję su sumažėjusiu jautrumu elvitegravirui.

Jau gydyti pacientai

Po 96 savaičių, atlikus tyrimo GS-US-183-0145 tiriamųjų, kurių gydymas buvo nesėkmingas, ŽIV-1 izoliatų analizę, vieno ar kelių pirminių su atsparumu elvitegravirui susijusių pakaitų atsiradimas nustatytas 23 iš 86 tiriamųjų su vertinamais genotipiniais duomenimis iš porinių pradinių ir nesėkmingo gydymo elvitegraviru izoliatų (23 iš 351 elvitegraviru gydytų tiriamųjų, 6,6 %). Panašus

ŽIV-1 atsparumo raltegravirui atsiradimo dažnis nustatytas tiriamiesiems, gydytiems raltegraviru (26 iš 351 raltegraviru gydytų tiriamųjų, 7,4 %). Dažniausios pakaitos, atsiradusios elvitegraviru gydytų tiriamųjų ŽIV-1 izoliatuose, buvo T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) ir N155H (n = 5) integrazėje. Atliekant elvitegraviru gydytų tiriamųjų ŽIV-1 izoliatų su atsparumo pakaitomis fenotipines analizes, 14 iš 20 (70 %) tiriamųjų nustatytas sumažėjęs jautrumas elvitegravirui, 12 iš 20 (60 %) – sumažėjęs jautrumas raltegravirui.

Klinikinė patirtis

 

Jau gydyti ŽIV-1 infekuoti pacientai

preparatas

Elvitegraviro veiksmingumas daugiausiai paremtas 96 savaičių duomenimis, gautais atlikus vieną atsitiktinių imčių, dvigubai aklą, aktyviai kontroliuojamą tyrimą GS-US-183-0145, kuriame dalyv vo jau gydyti ŽIV-1 infekuoti pacientai (n = 702).

Atliekant tyrimą GS-US-183-0145, pacientams atsitiktinių imčių būdu santykiu 1:1 buvo ski ta v rtoti elvitegravirą (150 mg ar 85 mg) kartą per parą arba 400 mg raltegraviro du kartus per p ą, kiekvieną iš jų skiriant su foniniu gydymo režimu, kurį sudarė visiškai veiklus ritonaviru sustiprint s proteazės inhibitorius (atazanaviras, darunaviras, fosamprenaviras, lopinaviras ar tipranaviras) ir antras preparatas. Foninio gydymo režimą parinko tyrėjas, remdamasis genotipinio ir f noti inio atsparumo tyrimais ir ankstesnio gydymo antiretrovirusiniais preparatais istorija. Pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo skirstomi į grupes pagal ŽIV-1 RNR kiekį (≤ 100 000 kopijų/ml arba > 100 000 kopijų/ml) ir

antrojo preparato klasę (NATI ar kitą klasę). Virusologinis atsakas buvo vertinamas abiejose tiriamųjų

Elvitegravirasvaistinis+ foninio

Raltegraviras + foninio

grupėse. Virusologinis atsakas buvo apibrėžtas kaip neaptinkamo viru o kiekio (ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml) užtikrinimas.

Tyrimo GS-US-183-0145 pradinės charakteristikos ir gydymo rezultatai po 96 savaičių pateikiami atitinkamai 4 ir 5 lentelėse.

4 lentelė. Tyrime GS-US-183-0145 dalyvavusių ŽIV-1 nfekuotų antiretrovirusiniais preparatais jau gydytų suaugusių pacientų demografinės ir pr dinio įvertinimo ligos charakteristikos

 

NeberegistruotasTiriamųjų, kurių viruso kiekis

 

25,6

25,6

 

 

gydymo režimas

gydymo režimas

 

 

 

n = 351

n = 351

 

Demografinės charakteristik s

 

 

 

Vidutinis amžius, metai (maž. –

 

 

didž.)

 

(20-78)

(19-74)

 

Lytis

 

 

 

 

Vyrai

 

83,2 %

80,9 %

 

Moterys

 

16,8 %

19,1 %

 

Etninė grupė

 

 

 

 

Baltasis

 

60,1 %

64,4 %

 

Juodaodis ar afrikiečių kilmės

 

35,6 %

32,2 %

 

ame iki tis

 

 

 

 

Aziji tis

 

2,6 %

1,4 %

 

Kita

 

1,7 %

2,0 %

 

Pradinio įvertinimo ligos charakteristikos

 

 

 

Pradinio ŽIV-1 RNR kiekio

 

4,35

4,42

 

plazmoje mediana (intervalas)

 

(1,69-6,63)

(1,69-6,10)

 

log10 kopijų/ml

 

 

 

 

> 100 000 kopijų/ml, procentinė

 

 

 

 

dalis

 

 

 

 

Pradinio CD4+ ląstelių kiekio

 

227,0

215,0

 

mediana (intervalas), ląstelių/mm3

 

(2,0-1 374,0)

(1,0-1 497,0)

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegraviras + foninio

 

 

Raltegraviras + foninio

 

 

 

 

gydymo režimas

 

 

gydymo režimas

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

n = 351

 

 

Tiriamųjų, kurių CD4+ ląstelių

 

 

44,4

 

 

 

44,9

 

 

 

skaičius ≤ 200 ląstelių/mm3,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procentinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinis genotipinio jautrumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balasa

 

 

1 %

 

 

 

< 1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 %

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

15 %

 

 

 

 

 

81 %

 

 

 

83 %

 

 

 

 

 

3 %

 

 

 

2 %

 

 

 

a Genotipinio jautrumo balai skaičiuojami

sumuojant visų pradinio foninio gydymo

režimo vaistų jautrumo ve tes

 

 

(1 = jautrus; 0 = sumažėjęs jautrumas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Virusologiniai atsitiktinių imčių gydymo rezultatai GS-US-183-0145 tyrime 48 ir

 

96 savaitę (momentinė analizė)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 savaitė

 

 

96 savaitė

 

 

Elvitegraviras

 

Raltegraviras

Elvitegraviras

 

Raltegraviras

 

 

 

+ foninio

 

vaistinis

 

 

+ foninio

 

 

 

+ foninio

+ foninio

 

 

 

gydymo

 

gydymo

 

gydymo

 

gydymo

 

 

režimas

 

režimas

 

režimas

 

režimas

 

 

n = 351

 

n = 351

 

n = 351

 

n = 351

 

Virusologinė sėkmė

60 %

 

58 %

 

 

52 %

 

53 %

 

 

 

ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydymo skirtumas

2,2 % (95 % PI = -5,0 %, 9,3 %)

-0,5 % (95 % PI = -7,9 %, 6,8 %)

 

 

Virusologinė nesėkmėb

33 %

32 %

 

 

36 %

31 %

 

 

 

Nėra virusologinių

7 %

11 %

 

 

12 %

16 %

 

 

Neberegistruotasvartoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duomenų 48 ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 savaitės laikotarpiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutraukė tiriamojo

2 %

5 %

 

 

3 %

7 %

 

 

 

vaisto vartojimą dėl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepageidaujamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reiškinio arba mirties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutraukė tiriamojo

4 %

5 %

 

 

8 %

9 %

 

 

 

vaisto vartojimą dėl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitų priežasč ų r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paskutinis esamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIV-1 RNR buvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 kopijų/mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepakanka šio

1 %

1 %

 

 

1 %

1 %

 

 

 

laikota pio duomenų,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tačiau tiriamąjį vaistą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a48 savaitės laikotarpis yra nuo 309-os iki 364-os dienos (imtinai), 96 savaitės laikotarpis yra nuo 645-os iki 700-os dienos

(imtinai).

bĮeina tiriamieji, kuriems 48 arba 96 savaitės laikotarpiu nustatyta ≥ 50 kopijų/ml, tiriamieji, kurie anksti nutraukė vaisto vartojimą dėl nepakankamo ar sumažėjusio veiksmingumo, tiriamieji, kuriems foninio režimo keitimo metu nustatyta ≥ 50 kopijų/ml viruso vertė, tiriamieji, kurie anksti nutraukė vaisto vartojimą ne dėl nepageidaujamo reiškinio (NR),

mirties arba nepakankamo ar sumažėjusio veiksmingumo ir kuriems vartojimo nutraukimo metu nustatyta ≥ 50 kopijų/ml

viruso vertė.

cĮeina pacientai, kurie nutraukė vaisto vartojimą dėl NR ar mirties bet kuriuo metu nuo 1 dienos iki šio laiko, jei per nurodytą laikotarpį negauta jokių virusologinių duomenų apie gydymą.

dĮeina tiriamieji, kurie nutraukė vaisto vartojimą ne dėl NR, mirties arba nepakankamo ar sumažėjusio veiksmingumo, pvz., atšaukė sutikimą, nebėra galimybės jų stebėti ir kt.

Elvitegraviras atitiko ne mažesnio veiksmingumo kriterijus užtikrinant ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml, palyginti su raltegraviru.

Gydymo elvitegraviru ir raltegraviru grupėse atitinkamai 76 % ir 69 % tiriamųjų, kurių genotipinio jautrumo balas buvo ≤ 1, 48 savaitę nustatytas < 50 kopijų/ml ŽIV-1 RNR. Gydymo elvitegraviru ir raltegraviru grupėse 48 savaitę atitinkamai 57 % ir 56 % tiriamųjų, kurių genotipinio jautrumo balas buvo > 1, nustatyta ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml.

Tyrimo GS-US-183-0145 metu vidutinis CD4+ ląstelių skaičiaus padidėjimas 96 savaitę, palyginti su

pradine verte, buvo 205 ląstelės/mm3

preparatas

elvitegraviru gydytų pacientų grupėje ir 198 ląstelės/mm3

raltegraviru gydytų pacientų grupėje.

Pogrupių analizės pagal kartu vartojamą proteazės inhibitorių GS-US-183-0145 tyrime 48 ir 96 s v i ę parodė panašų elvitegraviro ir raltegraviro virusologinės sėkmės dažnį kiekviename proteazės inhibitorių pogrupyje (ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml) (6 lentelė).

6 lentelė. Virusologinė sėkmė pagal kartu vartojamą proteazės inhibitorių GS-US-183-0145 tyrime 48 ir 96 savaitę (momentinė analizė)

 

 

 

 

Elviteg aviras ir

 

 

 

 

raltegraviras

 

ŽIV-1 RNR

Elvitegraviras

Raltegraviras

Skirtumas procentais

 

< 50 kopijų/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

(95 % PI)a

 

Virusologinė sėkmė

 

 

 

 

48 savaitę

 

 

 

 

Darunaviras ir ritonaviras

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

3,4 % (nuo -6,0 % iki 12,9 %)

 

Lopinaviras ir ritonaviras

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

2,9 % (nuo -13,7 % iki

 

 

 

 

19,6 %)

 

Atazanaviras ir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

0,8 % (nuo -17,7 % iki

 

ritonaviras

 

 

19,3 %)

 

Fosamprenaviras ir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

1,6 % (nuo -33,0 % iki

 

ritonaviras

 

vaistinis

36,2 %)

 

 

 

 

Tipranaviras ir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

-21,4 % (nuo -73,6 % iki

 

ritonaviras

 

 

30,7 %)

 

Virusologinė sėkmė

 

 

 

 

96 savaitę

 

 

 

 

Darunaviras ir ritonavi as

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

-2,1 % (nuo -11,8 % iki

 

 

 

 

7,5 %)

 

Lopinaviras ir r tonav ras

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

-1,5 % (nuo -18,2 % iki

 

 

 

 

15,3 %)

 

Atazanaviras ir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

9,0 % (nuo -9,5 % iki 27,5 %)

 

ritonavi as

 

 

 

 

Fosamp naviras/ritona-

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

-11,1 % (nuo -45,7 % iki

 

viras

 

 

23,4 %)

 

Tipranaviras ir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

7,1 % (nuo -47,1 % iki

 

ritonaviras

 

 

61,4 %)

 

a Santykio skirtumas ir 95 % PI

tarp atsitiktinių imčių būdu sudarytų gydymo grupių paremtas normalia aproksimacija.

Neberegistruotas

 

 

Pogrupių analizė pagal lytį, nors ji buvo ribota dėl negausaus tiriamų moterų skaičiaus tyrime GS-US-183-0145, parodė, kad virusologinės sėkmės dažnis tiriamoms moterims 48 ir 96 savaitę (ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml) buvo mažesnis gydymo elvitegraviru nei gydymo raltegraviru grupėje. Elvitegraviro ir raltegraviro virusologinės sėkmės dažnis 48 savaitę buvo atitinkamai 47,5 % (28 iš 59) ir 62,7 % (42 iš 67) (skirtumas: -12,3 % [95 % PI: nuo -30,1 % iki 5,5 %]) tiriamoms moterims ir 62,3 % (182 iš 292) bei atitinkamai 56,3 % (160 iš 284) (skirtumas: 5,3 % [95 % PI: nuo -2,5 % iki 13,2 %]) tiriamiems vyrams. Elvitegraviro ir raltegraviro virusologinės sėkmės dažnis 96 savaitę buvo atitinkamai 39,0 % (23 iš 59) ir 52,2 % (35 iš 67) (skirtumas: -8,4 % [95 % PI: nuo -26,1 % iki 9,2 %])

tiriamoms moterims ir atitinkamai 55,1 % (161 iš 292) bei 53,2% (151 iš 284) (skirtumas: 1,5 % [95 % PI: nuo -6,5% iki 9,6%]) tiriamiems vyrams.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti elvitegraviro tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis ŽIV-1 infekcijai (vartojimo vaikams informacija pateikiama

4.2 skyriuje).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

preparatas

 

ŽIV-1 infekuotiems tiriamiesiems išgėrus ritonaviru sustiprinto elvitegraviro su maistu, didžiausia elvitegraviro koncentracija plazmoje nustatyta praėjus 4 valandos po dozės vartojimo. ŽIV-1 infekuotiems tiriamiesiems vartojant kartotines elvitegraviro kartu su ritonaviru sustiprintu p ote zės inhibitoriumi (150 mg elvitegraviro kartu su darunaviru ar fosamprenaviru; 85 mg elviteg vi o kartu su atazanaviru ar lopinaviru) dozes, kai nusistovi pusiausvyrinė koncentracija, elvitegr viro vidutinė

Cmax, AUCtau ir Ctrough (vidurkis ± SN), buvo atitinkamai 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml ir 0,38 ± 0,22 µg/ml. Absoliutus išgerto preparato biologinis prieinamumas nenustatytas.

Lyginant su vartojimu nevalgius, vartojant sustiprintą elvitegravirą kaip 150 mg elvitegraviro/150 mg

kobicistato/200 mg emtricitabino/245 mg tenofoviro disoproksilio fiksuotos dozės derinį su lengvu maistu (maždaug 373 kcal, 20 % riebalų) arba labaivaistinisriebiu maistu (maždaug 800 kcal, 50 % riebalų),

padidėjo elvitegraviro ekspozicija. Elvitegraviro Cmax ir AUCtau pad dėjo atitinkamai 22 % ir 36 % vartojant su lengvu maistu bei padidėjo 56 % ir 91 % vartoja t su labai riebiu maistu.

Pasiskirstymas

98-99 % elvitegraviro prisijungia žmogaus plazmos baltymais ir prisijungimas intervale nuo 1,0 ng/ml iki 1,6 µg/ml nepriklauso nuo vaisto koncentracijos. V dut nis vaisto koncentracijos plazmoje ir kraujyje koeficientas buvo 1,37.

Biotransformacija

NeberegistruotasElvitegraviro oksidacinį metabolizmą sąlygoja CYP3A (pagrindinis kelias), gliukuronidinimą sąlygoja UGT1A1/3 fermentai (nepagrindinis keli s).

Ritonaviras slopina CYP3A ir taip labai padidina elvitegraviro koncentraciją plazmoje. Vartojant kartą per parą vartojamą ritonavirą (20-200 mg), po kartotinio vartojimo kartą per parą padidėja elvitegraviro ekspozicija, ji s abiliz ojasi vartojant maždaug 100 mg ritonaviro. Toliau didinant ritonaviro dozę, elviteg avi o ekspozicija nebedidėjo. Vitekta skirtas naudoti tik vartojant kartu su ritonaviru kaip farmakokine iką stiprinančiu preparatu.

Po kartotinių dozių vidutinė nesustiprinto elvitegraviro pusiausvyrinės koncentracijos ekspozicija (AUCtau) yra ~ 20 % mažesnė nei po vienkartinės dozės, tai rodo nedidelę jo metabolizmo autoindukciją. Sustiprinus ritonaviru (100 mg), esant labai padidėjusiai sisteminei ekspozicijai

(20 ka tų didesnei AUC), nustatytas grynasis elvitegraviro metabolizmo slopinimas, didelė likutinė konc ntracija ir ilgesnė pusinės eliminacijos laiko mediana (9,5 ir 3,5 val.).

Išgėrus ritonaviru sustiprinto [14C]elvitegraviro vienkartinę dozę, po 32 ir 48 valandų vyraujanti m džiaga plazmoje buvo elvitegraviras ir reprezentavo atitinkamai maždaug 94 % ir 61 % cirkuliuojančio radioaktyvumo. Aromatinių ir alifatinių hidroksilinimo ar gliukuronidinimo būdu pagamintų metabolitų aptinkami labai maži kiekiai, jie neprisideda prie elvitegraviro bendro antivirusinio aktyvumo.

Eliminacija

Išgėrus ritonaviru sustiprinto [14C]elvitegraviro, 94,8 % dozės buvo pašalinta su išmatomis (tai atitiko elvitegraviro eliminaciją hepatobiliarinėje sistemoje); 6,7 % vartotos dozės buvo pašalinta su šlapimu kaip metabolitai. Ritonaviru sustiprinto elvitegraviro vidutinis galutinis pusinės eliminacijos periodas plazmoje trunka maždaug 8,7-13,7 valandos.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Elvitegraviro ekspozicija plazmoje yra netiesinė ir mažiau kaip priklausoma nuo dozės, tikriausiai dėl tirpumo ribojamos absorbcijos.

Senyvi pacientai

Elvitegraviro farmakokinetika senyviems (virš 65 metų) žmonėms nėra visiškai ištirta.

Lytis

preparatas

Kliniškai reikšmingų sustiprinto elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų dėl lyties nenustatyta.

Etninė grupė

Kliniškai reikšmingų sustiprinto elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų dėl etninės grupės nenustatyta.

Vaikų populiacija

Elvitegraviro farmakokinetika vaikų populiacijos tiriamiesiems nėra ištirta.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Buvo atliktas sustiprinto elvitegraviro farmakokinetikos tyrimas, kuriame dalyvavo ŽIV-1 neinfekuoti

tiriamieji, sergantys sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.). vaistinis

Kliniškai reikšmingų elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų tarp tiriamųjų, sergančių sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, ir sveikų tiriamųjų nenustatyta. Inkstų funkc jos utrikimu sergantiems pacientams Vitekta dozės koreguoti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Elvitegraviras daugiausia metabolizuojamas ir pašal namas per kepenis. Buvo atliktas sustiprinto elvitegraviro farmakokinetikos tyrimas, kuriame d lyv vo ŽIV-1 neinfekuoti tiriamieji, sergantys vidutinio sunkumo (B klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos sutrikimu. Kliniškai reikšmingų elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų tarp tiriamųjų, sergančių vidutinio sunkumo kepenų funkcijos

sutrikimu, ir sveikų tiriamųjų nenustatyta. Lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu Neberegistruotassergantiems pacientams Vitekta dozės koreguoti nereikia. Sunkaus (C klasės pagal Child-Pugh)

kepenų funkcijos sutrikimo įtaka elvi egr viro farmakokinetikai neištirta.

Pacientai, taip pat infekuoti hepatito B ir (arba) hepatito C virusu

Negausūs populiacinės farmak kinetik s analizės (n = 56) duomenys parodė, kad kartu esanti hepatito B ir (arba) hepa i o C vir so infekcija neturėjo kliniškai reikšmingo poveikio sustiprinto elvitegraviro ekspozicijai.

5.3 Ikiklinikin ų augumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakolo inio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerog niškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys

sp cifinio pavojaus žmogui nerodo. Didžiausios elvitegraviro dozės, tirtos atliekant toksinio poveikio vystymuisi tyrimus su žiurkėmis ir triušiais, atitiko ekspoziciją, kuri buvo atitinkamai maždaug

29 kartus ir 0,2 karto didesnes už gydomąją ekspoziciją žmogui.

Elvitegraviro rezultatai buvo neigiami, atlikus in vitro bakterijų mutageninio poveikio tyrimą (Ames tyrimą) ir in vivo žiurkių mikrobranduolių tyrimą duodant iki 2 000 mg/kg dozes. Atlikus in vitro chromosomų aberacijos tyrimą, elvitegraviro rezultatas buvo neigiamas su metaboliniu aktyvinimu, tačiau be aktyvinimo buvo pastebėtas dviprasmiškas atsakas.

Ilgalaikiai per burną vartojamo elvitegraviro kancerogeniškumo tyrimai galimo kancerogeniškumo pelėms ir žiurkėms nerodo.

Veiklioji medžiaga elvitegraviras yra aplinkoje išliekanti medžiaga.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis

 

 

Kroskarmeliozės natrio druska

 

 

Hidroksipropilceliuliozė

 

 

Laktozė monohidratas

 

preparatas

Magnio stearatas

 

 

 

Mikrokristalinė celiuliozė

 

 

Natrio laurilsulfatas

 

 

Plėvelė

 

 

Indigokarminas (E132)

 

 

Makrogolis 3350 (E1521)

 

 

Polivinilo alkoholis (iš dalies hidrolizuotas) (E1203)

 

Talkas (E553B)

 

 

Titano dioksidas (E171)

 

 

Geltonasis geležies oksidas (E72)

vaistinis

 

6.2

Nesuderinamumas

 

 

 

Duomenys nebūtini.

 

 

6.3

Tinkamumo laikas

 

 

4 metai.

 

 

6.4

Specialios laikymo sąlygos

 

 

Neberegistruotas

 

 

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo ąlygų nereikia.

 

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Didelio tankio polietileno (DTPE) buteliukas su vaikų sunkiai atidaromu uždoriu, kuriame yra 30 plėvele dengtų tablečių.

Pakuotės dydis: 1 butel ukas su 30 plėvele dengtų tablečių.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuva totą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Gil ad Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/883/001

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2013 m. lapkričio 13 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

 

preparatas

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu.

 

 

Neberegistruotas

vaistinis

 

 

 

Plėvele dengta tabletė (tabletė).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg elvitegraviro.
Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Vitekta 150 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje tabletėje yra 10,9 mg laktozės (monohidrato pavidalu).

preparatas

3.FARMACINĖ FORMA

Žalia, trikampė plėvele dengta 10,9 mm x 10,5 mm dydžio tabletė, kurios vienoje pusėje įspausta „GSI“, o kitoje pusėje – skaičius „150“.

vaistinis

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

NeberegistruotasVitekta, vartojamas kartu su ritonaviru u tiprintu proteazės inhibitoriumi ir kitais antiretrovirusiniais

vaistiniais preparatais, skirtas suaugusiųjų, infekuotų ŽIV-1 be žinomų mutacijų, susijusių su atsparumu elvitegravirui, žmogaus imunodeficito viruso 1 (ŽIV-1) infekcijai gydyti (žr. 4.2 ir 5.1 skyrius).

4.2 Dozavimas ir va ojimo metodas

Gydymą turi pradėti gydytojas, turintis patirties gydant ŽIV infekciją.

Dozavimas

Vitekta p ivaloma vartoti kartu su ritonaviru sustiprintu proteazės inhibitoriumi.

Reikia žiūrėti kartu vartojamo ritonaviru sustiprinto proteazės inhibitoriaus Preparato charakteristikų santrauką.

R komenduojama Vitekta dozė yra viena 85 mg tabletė arba viena 150 mg tabletė, išgeriama kartą per parą su maistu. Vitekta dozės parinkimas priklauso nuo kartu vartojamo proteazės inhibitoriaus (žr.

1 lentelę ir 4.4 bei 4.5 skyrius). Kaip vartoti 85 mg tabletę, žr. Vitekta 85 mg tablečių Preparato charakteristikų santraukoje.

Vitekta reikia vartoti vieną kartą per parą taip:

-tuo pat metu kaip kartą per parą vartojamą ritonaviru sustiprintą proteazės inhibitorių

-arba kartu su pirmąja du kartus per parą vartojamo ritonaviru sustiprinto proteazės inhibitoriaus doze.

24
žoliniai preparatai: jonažolės (Hypericum perforatum) preparatai.
antimikobakteriniai preparatai: rifampicinas;
vaistiniai preparatai nuo traukulių: karbamazepinas, fenobarbitalis, fenitoinas;
Ypatingos pacientų grupės
150 mg kartą per parą
400 mg lopinaviro ir 100 mg ritonaviro du kartus per parą
600 mg darunaviro ir 100 mg ritonaviro du kartus per parą
700 mg fosamprenaviro ir 100 mg ritonaviropreparatasdu kartus per parą
Nėra duomenų, kad būtų galima rekomenduoti vartoti Vitekta taikant dozavimo dažnį arba su ŽIV-1 proteazės inhibitoriais, nenurodytais 1 lentelėje.
Praleista dozė
Jeigu pacientas praleido Vitekta dozę ir praėjo ne daugiau kaip 18 valandų nuo įprasto v rtojimo laiko, praleistą Vitekta dozę jis turi suvartoti su maistu kiek galima greičiau ir vartoti kitą dozę agal įprastą vartojimo grafiką. Jeigu pacientas praleido Vitekta dozę ir praėjo daugiau kaip 18 valandų bei netrukus reikės vartoti kitą dozę, praleistos dozės vartoti negalima; reikia tiesiog va toti kitą dozę pagal įprastą vartojimo grafiką.
Jeigu per 1 valandą nuo Vitekta vartojimo pacientasvaistinisvėmė, jis turi uvartoti dar vieną tabletę.
Senyvi pacientai
Nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima nust tyti rekomenduojamas dozes vyresniems nei 65 metų amžiaus pacientams (žr. 5.2 skyrių).
Inkstų funkcijos sutrikimas
NeberegistruotasInkstų funkcijos sutrikimu sergantiems pacientams Vitekta dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).
Kepenų funkcijos sutrikimas
Pacientams, kuriems yra lengvas (A klasės pagal Child-Pugh) arba vidutinio sunkumo (B klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos s trikimas, Vitekta dozės koreguoti nereikia. Elvitegraviras vartojimas pacientams, kuriems yra s nk s kepenų funkcijos sutrikimas (C klasės pagal Child-Pugh), neištirtas (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).
Vaikų populiacija
Elvitegraviro sau umas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki mažiau kaip 18 metų dar neištirti (žr. 5.1 skyrių). Duom nų nėra.
Vartojimo metodas
Vit kta r ikia vartoti per burną vieną kartą per parą, su maistu (žr. 5.2 skyrių). Plėvele dengtos tabletės negalima kramtyti arba smulkinti.
4.3 Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.
Vartojimas kartu su toliau išvardytais vaistiniais preparatais, nes gali sumažėti virusologinis atsakas bei išsivystyti atsparumas (žr. 4.5 skyrių):
1 lentelė. Rekomenduojamos dozavimo schemos
Vitekta dozėKartu vartojamo ritonaviru sustiprinto proteazės inhibitoriaus dozė
300 mg atazanaviro ir 100 mg ritonaviro kartą per parą
85 mg kartą per parą

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendra

Nors įrodytas antiretrovirusinio gydymo virusų slopinimo veiksmingumas reikšmingai sumažinant kitų asmenų užkrėtimo virusais lytiniu keliu riziką, liekamosios rizikos paneigti negalima. Kad būtų išvengta kitų asmenų užkrėtimo virusais, reikia laikytis atsargumo priemonių pagal nacionalines rekomendacijas.

Vartojant Vitekta su ŽIV-1 proteazės inhibitoriais arba taikant dozavimo dažnius, nenurodytus preparatas

1 lentelėje, gali būti nepakankama arba padidėjusi elvitegraviro ir (arba) kartu vartojamų vaistinių preparatų koncentracija plazmoje.

Atsparumas

Daugumoje atvejų elvitegravirui atspariems virusams būdingas kryžminis atsparumas grandinės pernašos integrazės inhibitoriui raltegravirui (žr. 5.1 skyrių).

Elvitegravirui būdingas santykinai mažas genetinis barjeras atsparumo atsiradimui. Todėl, siekiant sumažinti virusologinės nesėkmės ir atsparumo atsiradimo galimybę, jei įmanoma, Vit kta reikia vartoti su visiškai veikliu ritonaviru sustiprintu proteazės inhibitoriumi ir ant u visiškai veikliu antiretrovirusiniu preparatu (žr. 5.1 skyrių).

Vartojimas kartu su kitais vaistiniais preparataisvaistinis

Elvitegravirą daugiausiai metabolizuoja CYP3A. Vartoti Vitekta kartu u tipriais CYP3A induktoriais

(įskaitant jonažolės [Hypericum perforatum] preparatus, rifamp c ą, karbamazepiną, fenobarbitalį ir fenitoiną) negalima (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius). Vartoti Vitekta kar u su vidutinio stiprumo CYP3A induktoriais (įskaitant (be kitų) efavirenzą ir bozentaną) nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Dėl būtinybės vartoti Vitekta kartu su ritonaviru sust pr ntu proteazės inhibitoriumi, vaistinį preparatą skiriantys asmenys turi žiūrėti kartu vartojamo prote zės inhibitoriaus ir ritonaviro charakteristikų

santraukose sąveikos su vaistiniais preparatais, kurių negalima vartoti, ir kitos svarbios vaistų Neberegistruotastarpusavio sąveikos, dėl kurios gali pasireikšti potencialiai gyvybei pavojingos nepageidaujamos

reakcijos arba sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti atsparumas, aprašymą.

Nustatyta, kad vartojant atazanavirą/ri on virą ir lopinavirą/ritonavirą labai padidėja elvitegraviro koncentracija plazmoje (žr. 4.5 skyrių). Vartojant kartu su atazanaviru/ritonaviru ir lopinaviru/ritonaviru, Vitekta d zę reikia sumažinti nuo 150 mg kartą per parą iki 85 mg kartą per parą (žr. 4.2 skyrių). Žr. Vi ek a 85 mg tablečių Preparato charakteristikų santrauką.

Vitekta vartojimas kar u u susijusiomis veikliosiomis medžiagomis. Vitekta reikia vartoti kartu su ritonaviru sustipr ntu proteazės inhibitoriumi. Vitekta negalima vartoti kartu su jokiu kitu preparatu sustiprintu proteazės inhibitoriumi, nes tokių derinių dozavimo rekomendacijos nenustatytos. Sustiprinus lvit ravirą ne ritonaviru, o kitu preparatu, elvitegraviro ir (arba) proteazės inhibitoriaus koncent acija plazmoje gali nebūti optimali, dėl to gali sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti atsparumas.

Vitekta negalima vartoti kartu su preparatais, kurių sudėtyje yra elvitegraviro ar su farmakokinetiką stiprinančiais preparatais, išskyrus ritonavirą.

Reikalavimai dėl kontracepcijos

Vaisingo amžiaus moterys turi vartoti arba hormoninį kontraceptiką, kurio sudėtyje būtų mažiausiai 30 µg etinilestradiolio ir kurio sudėtyje būtų progestageno norgestimato, arba naudoti kitą patikimą kontracepcijos metodą (žr. 4.5 ir 4.6 skyrius). Elvitegraviro vartojimas kartu su geriamaisiais kontraceptikais, kurių sudėtyje yra kitų progestagenų nei norgestimatas, neištirtas, todėl reikia vengti šiuos preparatus vartoti kartu.

Pacientus, vartojančius estrogenus kaip pakaitinę hormonų terapiją, reikia kliniškai stebėti, ar nepasireiškia estrogenų stokos požymiai (žr. 4.5 skyrių).

Oportunistinės infekcijos

Pacientams, vartojantiems Vitekta ar bet kokį kitą antiretrovirusinį preparatą, gali toliau vystytis oportunistinės infekcijos ar kitos ŽIV infekcijos komplikacijos. Todėl tokių pacientų klinikinę būklę turi atidžiai stebėti gydytojas, turintis patirties gydant pacientus, sergančius su ŽIV infekcija susijusiomis ligomis.

Pacientai, infekuoti kartu ŽIV ir hepatito B ar C virusu

Lėtiniu hepatitu B ar C sergantiems pacientams, kurie gydomi antiretrovirusiniais vaistais, yra didesnė sunkių kepenų nepageidaujamų reakcijų, kurios gali būti mirtinos, pasireiškimopreparatasrizika.

Optimaliam infekuotų hepatito B virusu (HBV) pacientų ŽIV infekcijos gydymui gydytojai turi rem is dabartinėmis ŽIV gydymo rekomendacijomis.

Kepenų liga

Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (C klasės pagal Child-Pugh), elvitegraviro vartojimas netirtas. Pacientams, kuriems yra lengvas (A klasės pagal Child-Pugh) arba vidutinio sunkumo (B klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos sutrikimas, Vit kta dozės koreguoti nereikia (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

pagalvoti dėl laikino ar visiško gydymo nutraukimo.

Kūno masė ir metabolizmo rodmenys

Gydymo antiretrovirusiniais preparatais metu gali pad dėti kūno masė ir lipidų bei gliukozės koncentracijos kraujyje. Tokie pokyčiai iš dalies g li būti susiję su ligos kontroliavimu ir gyvenimo būdu. Buvo gauta įrodymų, kad kai kuriais at ej is lipidų pokyčiai yra su gydymu susijęs poveikis, bet kad kūno masės pokyčiai būtų susiję su tam tikru gydymu, tvirtų įrodymų nėra. Į nustatytas ŽIV

Pacientams, kuriems jau yra kepenų funkcijos sutrikimų, tarp jų ir lėtinis aktyvus hepatitas, skiriant kombinuotą antiretrovirusinį gydymą (KARG), vaistinisdažniau pasitaiko kepenų funkcijos sutrikimų, todėl jie turi būti stebimi pagal standartinę praktiką. Jeigu kepenų funkcija tok ems pacientams blogėja, reikia

gydymo gaires yra įtraukta nuoroda matuoti lipidų ir gliukozės koncentracijas kraujyje. Lipidų Neberegistruotassutrikimus reikia gydyti, atsižvelgiant į klinikinę situaciją.

Imuninės reaktyvacijos sindromas

ŽIV infekuotiems pacientams, kuriems yra didelis imuninės sistemos deficitas, pradėjus KARG, gali išsivystyti uždegiminė reakcija į besimptomius arba likusius sąlyginai patogeniškus ligų sukėlėjus ir sukelti sunkias klinikines būkles ar simptomų pablogėjimą. Paprastai tokios reakcijos stebėtos pirmosiomis KARG savai ėmis ar mėnesiais. Tai gali būti citomegalovirusinis retinitas, generalizuotos ir (arba) židininės m kobak erinės infekcijos ir Pneumocystis jirovecii pneumonija. Reikia įvertinti bet kokius uždegimo mptomus ir, kai būtina, pradėti gydyti.

Buvo pran šta, kad autoimuniniai sutrikimai (pvz., Greivso liga) pasireiškia ir imuninės reaktyvacijos metu, tačiau p an štas jų pradžios laikas yra labiau kintamas ir šie reiškiniai galimi per daug mėnesių nuo gydymo p adžios.

Kaulų nekrozė

N paisant to, kad kaulų nekrozės etiologijoje dalyvauja daug veiksnių (įskaitant kortikosteroidų, alkoholio vartojimą, sunkią imunosupresiją, didesnį kūno masės indeksą), ypač daug jos atvejų aprašyta pacientams, sergantiems toli pažengusia ŽIV liga, ir (arba) ilgai gydomiems KARG. Pacientams reikėtų patarti kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria sąnarių gėlą ir skausmą, sąnarių sustingimą arba judesių pasunkėjimą.

Pagalbinės medžiagos

Vitekta sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Sąveikos su CYP3A induktoriais

Elvitegravirą daugiausiai metabolizuoja CYP3A (žr. 5.2 skyrių). Tikėtina, kad vaistiniai preparatai, kurie yra stiprūs (> 5 kartus padidina substratų klirensą) arba vidutinio stiprumo (2-5 kartus padidina substratų klirensą) CYP3A induktoriai, sumažina elvitegraviro koncentraciją plazmoje.

Kartu vartoti negalima

preparatas

 

Vartoti Vitekta kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra stiprūs CYP3A induktoriai, negalima, nes dėl tikėtino elvitegraviro koncentracijos plazmoje sumažėjimo gali sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti atsparumas elvitegravirui (žr. 4.3 skyrių).

Kartu vartoti nerekomenduojama

Vartoti Vitekta kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra vidutinio stiprumo CYP3A induktori i (įskaitant (be kitų) efavirenzą ir bozentaną), nerekomenduojama, nes dėl tikėtino elvitegraviro koncentracijos plazmoje sumažėjimo gali sumažėti gydomasis poveikis bei išsivystyti ats arumas elvitegravirui (žr. 4.4 skyrių).

Sąveika, dėl kurios reikia koreguoti Vitekta dozę

 

vaistinis

Elvitegraviro oksidacinį metabolizmą sąlygoja CYP3A (pagrindinis kelia ), gliukuronidinimą sąlygoja

UGT1A1/3 fermentai (nepagrindinis kelias). Vartojant Vitekta kartu

u vai tiniais preparatais, kurie

yra stiprūs UGT1A1/3 inhibitoriai, gali padidėti elvitegrav ro ko ce

tracija plazmoje ir gali reikėti

koreguoti dozę. Pavyzdžiui, nustatyta, kad vartojant atazanav rą/r to

avirą ir lopinavirą/ritonavirą

(stiprius UGT1A1/3 inhibitorius) labai padidėja elvitegraviro koncentracija plazmoje (žr. 2 lentelę). Todėl, vartojant kartu su atazanaviru/ritonaviru ir lop nav ru/ritonaviru, Vitekta dozę reikia sumažinti nuo 150 mg kartą per parą iki 85 mg kartą per p rą (žr. 4.2 r 4.4 skyrius). Žr. Vitekta 85 mg tablečių Preparato charakteristikų santrauką.

NeberegistruotasKitos sąveikos

Elvitegraviras yra vidutinio stiprumo induktorius ir gali gebėti aktyvinti CYP2C9 ir (arba) indukuojamus UGT fermentus. Kaip oks, elvitegraviras gali sumažinti CYP2C9 (pvz., varfarino) arba UGT (pvz., etinilestradiolio) subs r ų koncentraciją plazmoje. Be to, in vitro tyrimai parodė, kad elvitegraviras yra silpnas arba vidutinio stiprumo CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A fermentų induktorius. Elvitegraviras taip pat gebėtų būti silpnas arba vidutinio stiprumo CYP2B6 ir CYP2C8 fermentų induktorius, nes šie fe mentai yra valdomi panašiai kaip CYP2C9 ir CYP3A fermentai. Tačiau klinikiniai duomenys pa odė, kad nėra kliniškai reikšmingų metadono (kurį daugiausiai metabolizuoja CYP2B6 ir CYP2C19) ekspozicijos pokyčių po vartojimo kartu su sustiprintu elvitegraviru, plg. u v en metadono vartojimu (žr. 2 lentelę).

Elvitegraviras yra OATP1B1 ir OATP1B3 substratas bei OATP1B3 inhibitorius in vitro. Šių sąveikų reikšmė in vivo nėra aiški.

Sąv ikos tarp elvitegraviro ir galimų kartu vartoti vaistinių preparatų yra žemiau pateiktoje 2 lentelėje (joje naudojamos santrumpos: padidėjimas - „↑“, sumažėjimas - „↓“, jei pokyčio nebuvo - „↔“). Šios sąv ikos paremtos vaistų sąveikos tyrimais arba numatomomis sąveikomis dėl tikėtinos sąveikos apimties ir sunkių nepageidaujamų reiškinių ar gydomojo poveikio sumažėjimo galimybės.

Tais atvejais, kai sąveikos buvo tirtos, poveikis Vitekta buvo nustatytas lyginant sustiprinto elvitegraviro (naudojant farmakokinetiką stiprinantį preparatą ritonavirą arba kobicistatą) farmakokinetiką esant kartu vartojamam vaistiniam preparatui arba jam nesant. Sąveikos tyrimų naudojant nesustiprintą elvitegravirą neatlikta. Jei 2 lentelėje nenurodyta kitaip, sustiprinto elvitegraviro arba kartu vartojamo vaistinio preparato dozė vartojant atskirai arba kartu su kitais preparatais buvo tokia pat. 2 lentelėje pateikti proteazės inhibitorių farmakokinetikos parametrai buvo vertinami vartojant ritonavirą.

28
Nors faktinės arba numatomos sąveikos tarp vaistinio preparato ir elvitegraviro gali nebūti, sąveika gali būti tarp vaistinio preparato ir ritonaviro ir (arba) proteazės inhibitoriaus, vartojamo kartu su elvitegraviru. Vaistą skiriantis asmuo visada turi žiūrėti ritonaviro arba proteazės inhibitoriaus Preparato charakteristikų santrauką.
2 lentelė. Sąveika tarp elvitegraviro ir kitų vaistinių preparatų

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu

elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

ANTIRETROVIRUSINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

 

ŽIV proteazės inhibitoriai

 

 

 

 

 

 

Atazanaviras (300 mg kartą per

Nustatyta, kad vartojant

Vartojant kartu su atazanavi u,

 

 

parą)

atazanavirą ir ritonavirą labai

Vitekta dozė turi būti 85 mg

 

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

padidėja elvitegraviro

kartą per parą. Vartoj nt k tu

 

 

parą)

koncentracija plazmoje.

su Vitekta, rekomenduoj ma

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Elvitegraviras:

atazanaviro dozė yra 300 mg

 

 

parą)

kartu su 100 mg ritonaviro kartą

 

 

 

AUC: ↑ 100 %

per parą.

 

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 188 %

 

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

 

 

 

 

pateikti dozavimo

 

 

 

Atazanaviras:

 

rekomendacijaspreparatasvartojant kartu

 

 

AUC: ↔

 

u k tomis atazanaviro dozėmis

 

 

Cmax: ↔

 

(žr. 4.2 skyrių).

 

 

Cmin: ↓ 35 %

 

 

 

 

 

Atazanaviras (300 mg kartą per

Elvitegraviras:

 

 

 

 

parą)

AUC: ↔*

vaistinis

 

Elvitegraviras (85 mg kartą per

Cmax: ↔*

 

parą)

Cmin: ↑ 38 %*

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Atazanavira :

 

parą)

 

 

AUC: ↔**

 

 

Cm x: ↔**

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

* palyginti su 150/100 mg

 

 

 

 

 

elvitegraviroir ritonaviro kartą

 

 

 

 

 

per parą.

 

 

 

 

 

 

** palyginti su 300/100 mg

 

 

 

 

 

atazanaviro ir ritonaviro kartą

 

 

 

 

 

per parą.

 

 

 

 

 

Darunaviras (600 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Vartojant kartu su darunaviru,

 

 

parą)

AUC: ↔

 

Vitekta dozė turi būti 150 mg

 

Elvit g avi as (125 mg kartą per

Cmax: ↔

 

kartą per parą.

 

parą)

Cmin: ↔

 

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

Ritonaviras (100 mg du kartus per

 

 

 

parą)

Darunaviras:

 

pateikti dozavimo

 

 

AUC: ↔

 

rekomendacijas vartojant kartu

 

 

Cmax: ↔

 

su kitomis darunaviro dozėmis

 

 

Cmin: ↓ 17 %

 

(žr. 4.2 skyrių).

 

Neberegistruotas

 

 

 

Fosamprenaviras (700 mg du Elvitegraviras:

Vartojant kartu su

 

kartus per parą)

AUC: ↔

 

fosamprenaviru, Vitekta dozė

 

Elvitegraviras (125 mg kartą per

Cmax: ↔

 

turi būti 150 mg kartą per parą.

 

parą)

Cmin: ↔

 

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

Ritonaviras (100 mg du kartus per

 

 

 

parą)

Fosamprenaviras:

pateikti dozavimo

 

 

AUC: ↔

 

rekomendacijas vartojant kartu

 

 

Cmax: ↔

 

su kitomis fosamprenaviro

 

 

Cmin: ↔

 

dozėmis (žr. 4.2 skyrių).

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

 

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu

elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

 

Lopinaviras ir ritonaviras

Nustatyta, kad vartojant

Vartojant kartu su lopinaviru ir

 

 

(400/100 mg du kartus per parą)

lopinavirą ir ritonavirą labai

ritonaviru, Vitekta dozė turi būti

 

 

Elvitegraviras (125 mg kartą per

padidėja elvitegraviro

85 mg kartą per parą.

 

 

parą)

koncentracija plazmoje.

Nėra duomenų, kad būtų galima

 

 

 

Elvitegraviras:

 

 

 

pateikti dozavimo

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

rekomendacijas vartojant kartu

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

su kitomis lopinaviro ir

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

ritonaviro dozėmis (žr.

 

 

 

Lopinaviras:

 

4.2 skyrių).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

 

Tipranaviras (500 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Kadangi nepakanka klinikinių

 

 

parą)

AUC: ↔

 

duomenų, elvit g aviro ir

 

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

tipranavi o d inio vartoti

 

 

parą)

Cmin: ↔

 

nerekomenduojama (žr.

 

 

Ritonaviras (200 mg du kartus per

 

 

4.2 skyrių).

 

 

parą)

Tipranaviras:

 

 

preparatas

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

 

Nukleozidų atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai (NATI)

 

 

 

 

 

Didanozinas (400 mg kartą per

Elvitegraviras:

Kadangi didanozinas vartojamas

 

 

parą)

AUC: ↔

 

tuščiu skrandžiu, didanoziną

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

reikia vartoti likus mažiausiai

 

parą)

Cmin: ↔

 

valandai iki Vitekta (kuris

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Didanozina :

 

vartojamas su maistu) vartojimo

 

parą)

 

arba praėjus dviems valandoms

 

 

AUC: ↓ 14 %

vaistinis

 

 

 

 

 

 

po Vitekta vartojimo.

 

 

Cm x: ↓ 16 %

 

Rekomenduojama kliniškai

 

 

 

 

stebėti.

 

Zidovudinas (300 mg du kartus per

Elvi egraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

AUC: ↔

 

zidovudinu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (200 mg ka tą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kar ą per

Zidovudinas:

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Stavudinas (40 mg kartą per parą)

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Elviteg avi as (200 mg kartą per

AUC: ↔

 

stavudinu, dozės koreguoti

 

parą)

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

parą)

Stavudinas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Abakaviras (600 mg kartą per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Neberegistruotasparą)AUC: ↔

 

abakaviru, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Abakaviras:

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

 

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu

elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

 

Tenofoviro dizoproksilio

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

fumaratas (300 mg kartą per parą)

AUC: ↔

 

tenofoviro dizoproksilio

 

 

Emtricitabinas (200 mg kartą per

Cmax: ↔

 

fumaratu arba emtricitabinu,

 

 

parą)

Cmin: ↔

 

dozės koreguoti nereikia.

 

 

Elvitegraviras (50 mg kartą per

Tenofoviras:

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

preparatas

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parą)

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabinas:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Nenukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai (NNATI)

 

 

 

 

 

Efavirenzas

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Vartoti ka tu

 

 

 

neatlikta.

 

nerekomenduojama (žr.

 

 

Tikėtina, kartu vartojant

4.4 skyrių).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaistinis

 

 

 

 

 

efavirenzą ir elvitegravirą, gali

 

 

 

 

 

 

sumažėti elvitegraviro

 

 

 

 

 

 

koncentracija plazmoje ir dėl to

 

 

 

 

 

 

sumažėti gydomasis poveik s

 

 

 

 

 

 

bei išsivystyti atsparumas.

 

 

 

 

 

Etravirinas (200 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

AUC: ↔

 

etravirinu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

 

 

maraviroku, dozės koreguoti

 

Neberegistruotasparą)AUC: ↔

 

 

parą)

Etravirina :

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cm x: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Nevirapinas

Elvi egraviro sąveikos tyrimų

Vartoti kartu

 

 

 

neatlikta.

 

nerekomenduojama (žr.

 

 

Tikėtina, kad kartu vartojant

4.4 skyrių).

 

 

nevirapiną ir elvitegravirą, gali

 

 

 

 

 

 

sumažėti elvitegraviro

 

 

 

 

 

 

koncentracija plazmoje ir dėl to

 

 

 

 

 

 

sumažėti gydomasis poveikis

 

 

 

 

 

 

bei išsivystyti atsparumas.

 

 

 

 

 

Rilpivi inas

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Nėra tikėtina, kad kartu

 

 

 

neatlikta.

 

vartojant elvitegravirą ir

 

 

 

 

rilpiviriną, pakis elvitegraviro

 

 

 

 

koncentracija plazmoje, todėl

 

 

 

 

Vitekta dozės koreguoti

 

 

 

 

nereikia.

 

CCR5 antagonistai

 

 

 

 

 

 

 

Maravirokas (150 mg du kartus per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

§Kadangi ritonaviras slopina

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Maravirokas:§

 

 

parą)

 

CYP3A, maraviroko ekspozicija

 

 

AUC: ↑ 186 %

labai padidėja.

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

koncentracijoms

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu

elvitegraviru

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

 

ANTACIDINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

 

 

Antacidinių vaistinių preparatų

Elvitegraviras (antacidinių

Vartojant antacidinius vaistinius

 

 

suspensija, kurios sudėtyje yra

vaistinių preparatų suspensija,

preparatus, elvitegraviro

 

 

magnio ir aliuminio (20 ml

vartojama praėjus

koncentracija plazmoje yra

 

 

vienkartinė dozė)

± 4 valandoms po elvitegraviro

mažesnė dėl vietinio kompleksų

 

 

Elvitegraviras (50 mg kartą per

vartojimo):

 

susidarymo virškinimo trakte, o

 

 

parą)

AUC: ↔

 

ne dėl pakitusio skrandžio pH.

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Cmax: ↔

 

Rekomenduojama Vitekta ir

 

 

parą)

Cmin: ↔

 

antacidinius vaistinius

 

 

 

Elvitegraviras (vartojamas kartu

preparatus vartoti su mažiausi i

 

 

 

4 valandų pertrauka.

 

 

 

su antacidinių vaistinių

 

 

 

 

 

 

preparatų suspensija):

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

 

MAISTO PAPILDAI

 

 

 

 

 

 

 

Multivitaminų papildai

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Kadangi Vitekta kartu vartojant

 

 

 

neatlikta.

 

su multivitaminų papildais

 

 

 

 

 

negal ma atmesti elvitegraviro

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

pove kio katijonų kompleksams,

 

 

 

 

rekomenduojama Vitekta ir

 

 

 

 

multivitaminų papildus vartoti

 

 

 

 

su mažiausiai 4 valandų

 

 

 

 

pertrauka.

 

NARKOTINIAI ANALGETIKAI

 

 

 

 

 

 

 

Metadonas (80-120 mg kartą per

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

AUC: ↔

 

metadonu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

vaistinis

 

 

 

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

Me don s

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Buprenorfinas ir naloksonas (n o

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

16/4 mg iki 24/6 mg per pa ą)

AUC: ↔

 

buprenorfinu ir naloksonu,

 

Elvitegraviras (150 mg kar ą per

Cmax: ↔

 

dozės koreguoti nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

Buprenorfinas:

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

 

Naloksonas:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

 

ANTIINFEKCINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

 

Priešgrybeliniai preparatai

 

 

 

 

 

 

 

Ketokonazolas (200 mg du kartus

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Neberegistruotas

AUC: ↑ 48 %

ketokonazolu, dozės koreguoti

 

per parą)

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↑ 67 %

 

§Kadangi ritonaviras slopina

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

↑ Ketokonazolas§

 

parą)

CYP3A, ketokonazolo

 

 

 

 

ekspozicija padidėja.

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

terapines grupes

 

koncentracijoms

kartu su ritonaviru

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu

elvitegraviru

 

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

 

Antimikobakteriniai preparatai

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutinas (150 mg kas antrą

Elvitegraviras:

Kartu vartoti Vitekta ir

 

 

parą)

AUC: ↔*

 

rifabutiną nerekomenduojama.

 

 

Elvitegraviras (300 mg kartą per

Cmax: ↔*

 

Jei reikia kartu vartoti šiuos

 

 

parą)

Cmin: ↔*

 

vaistinius preparatus,

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

Rifabutinas:

 

rekomenduojama rifabutino

 

 

parą)

 

dozė yra 150 mg 3 kartus per

 

 

 

AUC: ↔**

 

savaitę nustatytomis dienomis

 

 

 

Cmax: ↔**

 

(pvz., pirmadienį, trečiadienį ir

 

 

 

Cmin: ↔**

 

penktadienį).

 

 

 

25-O-dezacetil-rifabutinas:§

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

Vartojant kartu su sumažinta

 

 

 

Cmax: ↑ 440 %**

rifabutino doze, Vitekta dozės

 

 

 

Cmin: ↑ 1 836 %**

koreguoti nereikia.

 

 

 

* palyginti su 300/100 mg

Tolesnis ifabutino dozės

 

 

 

elvitegraviro and ritonaviro

mažinimas n išti tas. Reikia

 

 

 

kartą per parą.

 

turėti galvoje, kad vartojant

 

 

 

** palyginti su 300 mg rifabutino

150 mg du kartus per savaitę

 

 

 

dozę rifabutino ekspozicija gali

 

 

 

kartą per parą.

 

 

preparatas

 

 

 

nebūti optimali, tokiu būdu gali

 

 

 

 

 

šs vystyti atsparumas

 

 

Bendras antimikobakterinis

rifamicinui ir gydymas gali būti

 

 

aktyvumas padidėjo 50 %.

nesėkmingas.

 

 

 

 

 

§Kadangi ritonaviras slopina

 

 

 

 

 

CYP3A, 25-O-

 

 

 

 

 

dezacetil-rifabutino ekspozicija

 

 

 

 

 

padidėja.

 

ANTIKOAGULIANTAI

 

 

vaistinis

 

 

 

 

Varfarinas

Elvitegr viro ąveikos tyrimų

Vartojant kartu su Vitekta,

 

 

ne

lik .

 

rekomenduojama stebėti

 

 

Var

jant kartu su elvitegraviru,

tarptautinį normalizuotą santykį

 

 

(TNS). Nutraukus gydymą

 

 

gali pakisti varfarino

Vitekta, TNS reikia toliau

 

 

koncentracija.

 

stebėti kelias savaites.

 

H2-RECEPTORIŲ ANTAGONISTAI

 

 

 

 

 

 

 

Famotidinas (40 mg kar ą per parą)

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

AUC: ↔

 

famotidinu, dozės koreguoti

 

parą)

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

 

HMG Co-A REDUKTAZĖS INHIBITORIAI

 

 

 

 

 

 

Rozuvastatinas (10 mg vienkartinė

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

dozė)

AUC: ↔

 

rozuvastatinu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

Rozuvastatinas:

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

Neberegistruotas

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistiniai preparatai pagal

 

Poveikiai vaistinių preparatų

Rekomendacijos, kaip vartoti

 

 

 

 

terapines grupes

 

koncentracijoms

kartu su ritonaviru

 

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin vidutinis

sustiprintu

elvitegraviru

 

 

 

 

 

 

procentinis pokytis

 

 

 

 

 

Atorvastatinas

 

Elvitegraviro sąveikos tyrimų

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

Fluvastatinas

 

neatlikta.

 

atorvastatinu, fluvastatinu,

 

 

Pitavastatinas

 

Po vartojimo kartu su

pitavastatinu ar pravastatinu,

 

 

Pravastatinas

 

dozės koreguoti nereikia.

 

 

 

 

 

 

elvitegraviru OATP substratų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentracijos plazmoje pakisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neturėtų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vartojimo kartu su OATP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

substratais/inhibitoriais,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegraviro koncentracijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmoje pakisti neturėtų.

 

 

 

 

 

GERIAMIEJI KONTRACEPTIKAI

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimatas (0,180/0,215 mg

 

Norgestimatas:

Kartu vartoti Vitekta ir bet kokį

 

 

kartą per parą)

 

AUC: ↑ 126 %

hormoninį kontrac tiką reikia

 

 

Etinilestradiolis (0,025 mg kartą

 

Cmax: ↑ 108 %

atsargiai. Ho moninio

 

 

per parą)

 

Cmin: ↑ 167 %

kontraceptiko sudėtyje turi būti

 

 

Elvitegraviras (150 mg kartą per

 

Etinilestradiolis:

mažiausiai 30 µg

 

 

parą)

 

 

etinilestradiolio ir progestageno

 

 

Kobicistatas (150 mg kartą per

 

AUC: ↓ 25 %

norge timato, arba pacientai turi

 

 

parą)

 

Cmax: ↔

 

 

preparatas

 

 

 

 

naudoti kitą patikimą

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

ko tracepcijos metodą (žr. 4.4 ir

 

 

 

 

 

Elvitegraviras:

4.6 skyrius).

 

 

 

 

 

Žymaus progesterono

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

ekspozicijos padidėjimo

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

ilgalaikis poveikis nežinomas.

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegraviro vartojimas kartu

 

 

 

 

 

 

 

su geriamaisiais kontraceptikais,

 

 

 

 

 

 

 

kurių sudėtyje yra kitų

 

 

 

 

 

 

vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

progestagenų nei norgestimatas,

 

 

 

 

 

 

 

neištirtas, todėl reikia vengti

 

 

 

 

 

 

 

šiuos preparatus vartoti kartu.

 

PROTONŲ SIURBLIO INHIBITORIAI

 

 

 

 

 

 

Omeprazolas (40 mg kartą per

 

Elvitegraviras:

Vartojant Vitekta kartu su

 

 

parą)

 

 

AUC: ↔

 

omeprazolu, dozės koreguoti

 

Elvitegraviras (50 mg kar ą per

 

Cmax: ↔

 

nereikia.

 

parą)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonaviras (100 mg kartą per

 

 

 

 

 

 

 

 

parą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis tyrimas buvo atliktas vartojant fiksuotos dozės elvitegraviro, kobicistato, emtricitabino, tenofoviro dizoproksilio

 

 

 

 

derinio tabl t s.

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

 

 

 

Vaisingos moterys ar vyrų ir moterų kontracepcija

Vartojant Vitekta, kartu reikia naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

ėštumas

Klinikinių duomenų apie elvitegraviro vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka.

Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio elvitegraviro kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė. Tačiau maksimali ekspozicija, įvertinta triušiams, neviršijo ekspozicijų, pasiektų gydymo tikslais (žr. 5.3 skyrių).

Vitekta nėštumo metu vartoti negalima, nebent moters klinikinė būklė yra tokia, kad ją būtina gydyti elvitegraviru.

Žindymas

Nežinoma, ar elvitegraviras ar jo metabolitai išsiskiria į motinos pieną. Esami farmakodinamikos ir toksikologinių tyrimų su žiurkėmis duomenys rodo, kad elvitegraviras išsiskiria į gyvūnų pieną. Pavojaus žindomiems naujagimiams ar kūdikiams negalima atmesti. Todėl Vitekta neturi būti vartojamas žindymo metu.

Kad būtų išvengta ŽIV perdavimo kūdikiui, ŽIV infekuotoms moterims rekomenduojama jokiais atvejais nežindyti kūdikių.

Vaisingumas

Duomenų apie elvitegraviro poveikį žmonių vaisingumui nėra. Tyrimai su gyvūnais nerodo elvitegraviro kenksmingo poveikio vaisingumui.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Elvitegraviro poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

 

preparatas

Saugumo duomenų santrauka

 

vaistinis

 

Nepageidaujamų reakcijų įvertinimas paremtas kontroliuojamo klinikinio tyrimo (GS-US-183-0145)

duomenimis. Šio tyrimo metu 712 ŽIV-1 infekuoti, antiretrovirus n a

preparatais jau gydyti

suaugusieji vartojo elvitegravirą (n = 354) arba raltegravirą (n = 358),

š kurių kiekvienas buvo

skiriamas kartu su foniniu režimu, kurį sudarė visiškai veiklus r o aviru sustiprintas proteazės inhibitorius ir kiti antiretrovirusiniai preparatai. Iš šių 712 pac en ų 543 (269 elvitegravirą ir

274 raltegravirą) bei 439 pacientai (224 elvitegravirą r 215 raltegravirą) vartojo preparatą atitinkamai mažiausiai 48 ir 96 gydymo savaites.

Dažniausiai pasitaikančios nepageidaujamos reakcijos į elvitegravirą buvo viduriavimas (7,1 %) ir pykinimas (4,0 %) (žr. 3 lentelę).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka len elėje

Nepageidaujamos reakcijos į elvi egr virą, nustatytos remiantis klinikinio tyrimo patirtimi, išvardytos toliau 3 lentelėje pagal organų sistemų klases ir dažnį. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio s nkumo tvarka. Atvejai apibūdinami kaip dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10) arba nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100).

3 lentelė. Nepage daujamų reakcijų į elvitegravirą santrauka lentelėje, remiantis klinikinio tyrimo GS-US-183-0145 96 savaičių patirtimi

 

 

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

 

 

Psichikos sut ikimai:

 

 

 

Nedažni:

Mintys apie savižudybę ir mėginimas nusižudyti (pacientams, kuriems

 

 

anksčiau pasireiškė depresija arba psichikos sutrikimas), depresija, nemiga

 

 

 

 

 

N rvų sistemos sutrikimai:

 

 

Dažni:

galvos skausmas

 

 

edažni:

galvos svaigimas, parestezija, mieguistumas, disgeuzija

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai:

 

 

Dažni:

pilvo skausmas, viduriavimas, vėmimas, pykinimas

 

Neberegistruotas

 

 

Nedažni:

dispepsija, pilvo pūtimas, dujų susikaupimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai:

Dažni:išbėrimas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai:

Dažni:nuovargis

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Metabolizmo rodmenys

Gydymo antiretrovirusiniais preparatais metu gali padidėti kūno masė ir lipidų bei gliukozės koncentracijos kraujyje (žr. 4.4 skyrių).

Imuninės reaktyvacijos sindromas

ŽIV infekuotiems pacientams, kuriems yra didelis imuninės sistemos nepakankamumas, pradėjus

KARG, gali išsivystyti uždegiminė reakcija į besimptomes arba likusias oportunistines infekcijas. Taip preparatas

pat buvo pranešta apie autoimuninius sutrikimus (pvz., Greivso ligą), tačiau praneštas jų pradžios laikas yra labiau kintamas ir šie reiškiniai galimi per daug mėnesių nuo gydymo pradžios

(žr. 4.4 skyrių).

Kaulų nekrozė

Yra duomenų apie kaulų nekrozės atvejus, ypač pacientams, kuriems yra gerai žinomų rizikos veiksnių, toli pažengusi ŽIV liga arba ilgai taikomas KARG. Kaulų nekrozės atvejų d žnis nežinomas (žr. 4.4 skyrių).

Viduriavimas

Atliekant tyrimą GS-US-183-0145, viduriavimas kaip nepageidaujama reakcija nustatytas 7,1 %

tiriamųjų elvitegraviro grupėje ir 5,3 % tiriamųjų raltegraviro grupėje. Šiems tiriamiesiems vaistinis

viduriavimas buvo nesunkus arba vidutinio sunkumo ir dėl jo tiriamojo vai tinio preparato vartojimo nutraukti nereikėjo.

Vaikų populiacija

Duomenų jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams nėra. Š ai pacientų populiacijai Vitekta skirti nerekomenduojama (žr. 4.2 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcij s

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai Neberegistruotasleidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atveju pacien ą eikia stebėti dėl toksinio poveikio simptomų. Elvitegraviro perdozavimo gydymą sudaro bendros palaikomosios priemonės, įskaitant pagrindinių organizmo būklės rodmenų bei klinikinės pac ento būklės stebėjimą.

Specifinio priešnuodžio perdozavus elvitegraviro nėra. Kadangi elvitegraviras gerai jungiasi su plazmos baltymais, nėra tikėtina, kad reikšmingas jo kiekis bus pašalintas hemodializės arba peritoninės dializės metu.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės preparatai, ATC kodas – J05AX11.

Farmakoterapinė grupė – sisteminio poveikio antivirusiniai preparatai, kiti antivirusiniai vaistiniai

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

Elvitegraviras yra ŽIV-1 grandinės pernašos integrazės inhibitorius (angl. integrase strand transfer inhibitor, INSTI). Integrazė yra ŽIV-1 koduotas fermentas, reikalingas viruso replikacijai. Integrazės slopinimas, blokuojant ŽIV-1 proviruso susidarymą ir virusinės infekcijos plitimą, neleidžia integruoti ŽIV-1 DNR į šeimininko genominę DNR. Elvitegraviras neslopina žmogaus I ar II topoizomerazių.

Jau gydyti pacientai

Antivirusinis aktyvumas in vitro

Elvitegraviro antivirusinis poveikis laboratoriniams ir klinikiniams ŽIV-1 izoliatams buvo įvertintas limfoblastoidinėse ląstelėse, monocitų/makrofagų ląstelėse; periferinio kraujo limfocituose. 50 % efektyvumo koncentracijos (EK50) vertės buvo nuo 0,02 iki 1,7 nM. Nustatytas elvitegraviro antivirusinis poveikis ląstelių kultūroje veikiant ŽIV-1 A, B, C, D, E, F, G ir O monofiletinius taksonus (EK50 vertės buvo nuo 0,1 iki 1,3 nM) ir aktyvumas veikiant ŽIV-2 (0,53 nM EK50 vertė). Elvitegraviro in vitro antivirusinis aktyvumas, vartojant kartu nukleoz(t)idų atvirkštinės transkriptazės

inhibitorių (NATI), nenukleozidų atvirkštinės transkriptazės inhibitorių (NNATI), proteazės preparatas

inhibitorių (PI), grandinės pernašos integrazės inhibitorių, suliejimo inhibitorių arba CCR5 koreceptorių antagonistų klasių antiretrovirusiniais vaistais, antagonizmo neparodė.

Elvitegraviras HBV ar HCV replikacijos in vitro neslopino.

Atsparumas

Ląstelių kultūroje

Ląstelių kultūroje buvo atrinkti ŽIV-1 izoliatai, kurių jautrumas elvitegravirui buvo sumažėjęs. Fenotipinis atsparumas elvitegravirui dažniausiai buvo susijęs su pirminėmis int grazės akaitomis T66I, E92Q ir Q148R. Tarp papildomų integrazės pakaitų, nustatytų atrinktoje ląst lių kultūroje, buvo H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q ir R263K.

Kryžminis atsparumas

vaistinis

 

Elvitegravirui atspariems virusams būdingas įvairaus laipsnio kryžm n at parumas grandinės

pernašos integrazės inhibitoriui raltegravirui, priklausomai nuo paka tų tipo ir skaičiaus. Virusai, kuriuose aptinkama T66I/A pakaitų raiška, išlaiko jautrumą ral egravirui, o daugelis kitų su elvitegraviru susijusių pakaitų modelių buvo susiję su umažėjus u jautrumu raltegravirui. Išskyrus Y143C/R/H, ŽIV-1 su pirminėmis su raltegraviru sus ju omis pakaitomis T66K, Q148H/K/R ar N155H integrazėje buvo susiję su sumažėjusiu j utrumu elvitegravirui.

NeberegistruotasPo 96 savaičių, atlikus tyrimo GS-US-183-0145 tiriamųjų, kurių gydymas buvo nesėkmingas, ŽIV-1 izoliatų analizę, vieno ar kelių pirminių u at parumu elvitegravirui susijusių pakaitų atsiradimas

nustatytas 23 iš 86 tiriamųjų su ver in m is genotipiniais duomenimis iš porinių pradinių ir nesėkmingo gydymo elvitegraviru izoli ų (23 iš 351 elvitegraviru gydytų tiriamųjų, 6,6 %). Panašus ŽIV-1 atsparumo raltegravirui atsiradimo dažnis nustatytas tiriamiesiems, gydytiems raltegraviru (26 iš 351 raltegraviru gydytų tiriamųjų, 7,4 %). Dažniausios pakaitos, atsiradusios elvitegraviru gydytų tiriamųjų ŽIV-1 izolia uose, b vo T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) ir N155H (n = 5) integrazėje. Atliekant elvitegraviru gydytų tiriamųjų ŽIV-1 izoliatų su atsparumo pakaitom feno ipines analizes, 14 iš 20 (70 %) tiriamųjų nustatytas sumažėjęs jautrumas elvitegravirui, 12 š 20 (60 %) – sumažėjęs jautrumas raltegravirui.

Klinikinė patirtis

Jau gydyti ŽIV-1 infekuoti pacientai

Elvit g avi o veiksmingumas daugiausiai paremtas 96 savaičių duomenimis, gautais atlikus vieną atsitiktinių imčių, dvigubai aklą, aktyviai kontroliuojamą tyrimą GS-US-183-0145, kuriame dalyvavo jau gydyti ŽIV-1 infekuoti pacientai (n = 702).

Atli kant tyrimą GS-US-183-0145, pacientams atsitiktinių imčių būdu santykiu 1:1 buvo skirta vartoti elvitegravirą (150 mg ar 85 mg) kartą per parą arba 400 mg raltegraviro du kartus per parą, kiekvieną iš jų skiriant su foniniu gydymo režimu, kurį sudarė visiškai veiklus ritonaviru sustiprintas proteazės inhibitorius (atazanaviras, darunaviras, fosamprenaviras, lopinaviras ar tipranaviras) ir antras preparatas. Foninio gydymo režimą parinko tyrėjas, remdamasis genotipinio ir fenotipinio atsparumo tyrimais ir ankstesnio gydymo antiretrovirusiniais preparatais istorija. Pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo skirstomi į grupes pagal ŽIV-1 RNR kiekį (≤ 100 000 kopijų/ml arba > 100 000 kopijų/ml) ir antrojo preparato klasę (NATI ar kitą klasę). Virusologinis atsakas buvo vertinamas abiejose tiriamųjų grupėse. Virusologinis atsakas buvo apibrėžtas kaip neaptinkamo viruso kiekio (ŽIV-1 RNR

< 50 kopijų/ml) užtikrinimas.

Tyrimo GS-US-183-0145 pradinės charakteristikos ir gydymo rezultatai po 96 savaičių pateikiami atitinkamai 4 ir 5 lentelėse.

4 lentelė. Tyrime GS-US-183-0145 dalyvavusių ŽIV-1 infekuotų antiretrovirusiniais preparatais jau gydytų suaugusių pacientų demografinės ir pradinio įvertinimo ligos charakteristikos

 

 

Elvitegraviras + foninio

 

Raltegraviras + foninio

 

 

Kita

gydymo režimas

 

gydymo režimas

 

 

1,7 %

 

preparatas2,0 %

 

 

 

n = 351

 

n = 351

 

Demografinės charakteristikos

 

 

 

 

 

 

Vidutinis amžius, metai (maž. –

 

 

 

 

didž.)

 

(20-78)

 

(19-74)

 

 

Lytis

 

 

 

 

 

 

Vyrai

 

83,2 %

 

80,9 %

 

 

Moterys

 

16,8 %

 

19,1 %

 

 

Etninė grupė

 

 

 

 

 

 

Baltasis

 

60,1 %

 

64,4 %

 

 

Juodaodis ar afrikiečių kilmės

 

35,6 %

 

32,2 %

 

 

amerikietis

 

 

 

 

 

 

Azijietis

 

2,6 %

 

1,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediana (intervalas), ląstelių/mm3

 

(2,0vaistinis-1 374,0)

 

(1,0-1 497,0)

 

 

Pradinio įvertinimo ligos charakteristikos

 

 

 

 

 

Pradinio ŽIV-1 RNR kiekio

 

4,35

 

4,42

 

 

plazmoje mediana (intervalas)

 

(1,69-6,63)

 

(1,69-6,10)

 

 

log10 kopijų/ml

 

 

 

 

 

 

Tiriamųjų, kurių viruso kiekis

 

25,6

 

25,6

 

 

> 100 000 kopijų/ml, procentinė

 

 

 

 

 

 

dalis

 

 

 

 

 

 

Pradinio CD4+ ląstelių kiekio

 

227,0

 

215,0

 

 

 

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

 

 

 

Tiriamųjų, kurių CD4+ ląstelių

 

44,4

 

44,9

 

 

skaičius ≤ 200 ląstelių/mm3,

 

 

 

 

 

 

procentinė dalis

 

 

 

 

 

 

Pradinis genotipinio jautr mo

 

 

 

 

 

 

balasa

 

1 %

 

< 1 %

 

 

 

 

 

14 %

 

15 %

 

 

81 %

 

83 %

 

 

3 %

 

2 %

 

a Genotipinio jautrumo balai skaičiuojami sumuojant visų pradinio foninio gydymo režimo vaistų jautrumo vertes (1 = jaut us; 0 = sumažėjęs jautrumas).

5 lentelė. Virusologiniai atsitiktinių imčių gydymo rezultatai GS-US-183-0145 tyrime 48 ir 96 savaitę (momentinė analizė)a

 

48 savaitė

 

96 savaitė

 

Elvitegraviras

 

Raltegraviras

Elvitegraviras

Raltegraviras

 

 

+ foninio

 

+ foninio

+ foninio

+ foninio

 

gydymo

 

gydymo

gydymo

gydymo

 

režimas

 

režimas

režimas

režimas

 

n = 351

 

n = 351

n = 351

n = 351

Virusologinė sėkmė

60 %

 

58 %

 

52 %

53 %

 

ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml

 

 

 

 

 

 

 

Gydymo skirtumas

2,2 % (95 % PI = -5,0 %, 9,3 %)

-0,5 % (95 % PI = -7,9 %, 6,8 %)

 

Virusologinė nesėkmėb

33 %

32 %

 

36 %

31 %

 

Nėra virusologinių

7 %

11 %

 

12 %

16 %

 

duomenų 48 ar

 

 

 

 

 

 

 

96 savaitės laikotarpiu

 

 

 

 

 

 

 

Nutraukė tiriamojo

2 %

5 %

 

3 %

7 %

 

vaisto vartojimą dėl

 

 

 

 

 

 

 

nepageidaujamo

 

 

 

 

 

 

 

reiškinio arba mirties

 

 

 

 

 

 

 

Nutraukė tiriamojo

4 %

5 %

 

8 %

9 %

 

vaisto vartojimą dėl

 

 

 

 

preparatas

kitų priežasčių ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paskutinis esamas

 

 

 

 

 

 

 

ŽIV-1 RNR buvo

 

 

 

 

 

 

 

< 50 kopijų/mld

 

 

 

 

 

 

 

Nepakanka šio

1 %

1 %

 

1 %

1 %

 

laikotarpio duomenų,

 

vaistinis

 

 

 

tačiau tiriamąjį vaistą

 

 

 

 

vartoja

 

 

 

 

a 48 savaitės laikotarpis yra nuo 309-os iki 364-os dienos (imtinai), 96 savaitės laikotarpis yra nuo 645-os iki 700-os dienos (imtinai).

bĮeina tiriamieji, kuriems 48 arba 96 sav i ės l ikot rpiu nustatyta ≥ 50 kopijų/ml, tiriamieji, kurie anksti nutraukė vaisto vartojimą dėl nepakankamo ar sumažėjusio veiksmingumo, tiriamieji, kuriems foninio režimo keitimo metu nustatyta ≥ 50 kopijų/ml viruso vertė, tiriamieji, kurie anksti nutraukė vaisto vartojimą ne dėl nepageidaujamo reiškinio (NR),

mirties arba nepakankamo ar s mažėj sio veiksmingumo ir kuriems vartojimo nutraukimo metu nustatyta ≥ 50 kopijų/ml viruso vertė.

cĮeina pacientai, kurie nu aukė vaisto vartojimą dėl NR ar mirties bet kuriuo metu nuo 1 dienos iki šio laiko, jei per nurodytą laikotarpį negau a jokių virusologinių duomenų apie gydymą.

dĮeina tiriamieji, kur e nu raukė vaisto vartojimą ne dėl NR, mirties arba nepakankamo ar sumažėjusio veiksmingumo, pvz., atšaukė sut k mą, nebėra galimybės jų stebėti ir kt.

NeberegistruotasElvitegraviras atitiko ne mažesnio veiksmingumo kriterijus užtikrinant ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml, palyginti su alt graviru.

Gydymo lvitegraviru ir raltegraviru grupėse atitinkamai 76 % ir 69 % tiriamųjų, kurių genotipinio jautrumo balas buvo ≤ 1, 48 savaitę nustatytas < 50 kopijų/ml ŽIV-1 RNR. Gydymo elvitegraviru ir ralt graviru grupėse 48 savaitę atitinkamai 57 % ir 56 % tiriamųjų, kurių genotipinio jautrumo balas buvo > 1, nustatyta ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml.

Tyrimo GS-US-183-0145 metu vidutinis CD4+ ląstelių skaičiaus padidėjimas 96 savaitę, palyginti su

pradine verte, buvo 205 ląstelės/mm elvitegraviru gydytų pacientų grupėje ir 198 ląstelės/mm

raltegraviru gydytų pacientų grupėje.

Pogrupių analizės pagal kartu vartojamą proteazės inhibitorių GS-US-183-0145 tyrime 48 ir 96 savaitę parodė panašų elvitegraviro ir raltegraviro virusologinės sėkmės dažnį kiekviename proteazės inhibitorių pogrupyje (ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml) (6 lentelė).

6 lentelė. Virusologinė sėkmė pagal kartu vartojamą proteazės inhibitorių GS-US-183-0145 tyrime 48 ir 96 savaitę (momentinė analizė)

 

 

 

 

Elvitegraviras ir

 

 

 

 

raltegraviras

 

ŽIV-1 RNR

Elvitegraviras

Raltegraviras

Skirtumas procentais

 

 

< 50 kopijų/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

(95 % PI)a

 

Virusologinė sėkmė

 

 

 

 

 

48 savaitę

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5preparatas%)

 

 

Darunaviras ir ritonaviras

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

3,4 % (nuo -6,0 % iki 12,9 %)

 

Lopinaviras ir ritonaviras

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

2,9 % (nuo -13,7 % iki

 

 

 

 

 

19,6 %)

 

 

Atazanaviras ir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

0,8 % (nuo -17,7 % iki

 

 

ritonaviras

 

 

19,3 %)

 

 

Fosamprenaviras ir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

1,6 % (nuo -33,0 % iki

 

 

ritonaviras

 

 

36,2 %)

 

 

Tipranaviras ir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

-21,4 % (nuo -73,6 % iki

 

 

ritonaviras

 

 

30,7 %)

 

 

Virusologinė sėkmė

 

 

 

 

 

96 savaitę

 

 

 

 

 

Darunaviras ir ritonaviras

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

-2,1 % (nuo -11,8 % iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaistinis

 

Lopinaviras ir ritonaviras

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

-1,5 % (nuo -18,2 % iki

 

 

 

 

 

15,3 %)

 

 

Atazanaviras ir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

9,0 % (nuo -9,5 % iki 27,5 %)

 

 

ritonaviras

 

 

 

 

 

Fosamprenaviras/ritona-

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

-11,1 % (nuo -45,7 % iki

 

 

viras

 

 

23,4 %)

 

 

Tipranaviras ir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

7,1 % (nuo -47,1 % iki

 

 

ritonaviras

 

 

61,4 %)

 

Neberegistruotas

 

 

 

a Santykio skirtumas ir 95 % PI tarp atsitiktinių imčių būdu sudarytų gydymo grupių paremtas normalia aproksimacija.

Pogrupių analizė pagal lytį, nors ji buvo ribota dėl negausaus tiriamų moterų skaičiaus tyrime GS-US-183-0145, parodė, kad virus l ginės sėkmės dažnis tiriamoms moterims 48 ir 96 savaitę (ŽIV-1 RNR < 50 kopijų/ml) b vo mažesnis gydymo elvitegraviru nei gydymo raltegraviru grupėje. Elvitegraviro ir raltegravi o vi sologinės sėkmės dažnis 48 savaitę buvo atitinkamai 47,5 % (28 iš 59) ir 62,7 % (42 iš 67) (ski umas: -12,3 % [95 % PI: nuo -30,1 % iki 5,5 %]) tiriamoms moterims ir 62,3 % (182 iš 292) bei a i inkamai 56,3 % (160 iš 284) (skirtumas: 5,3 % [95 % PI: nuo -2,5 % iki 13,2 %]) tiriamiems vyrams. Elvitegraviro ir raltegraviro virusologinės sėkmės dažnis 96 savaitę buvo atitinkamai 39,0 % (23 š 59) ir 52,2 % (35 iš 67) (skirtumas: -8,4 % [95 % PI: nuo -26,1 % iki 9,2 %]) tiriamoms mot rims ir atitinkamai 55,1 % (161 iš 292) bei 53,2% (151 iš 284) (skirtumas: 1,5 %

[95 % PI: nuo -6,5% iki 9,6%]) tiriamiems vyrams.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti elvitegraviro tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis ŽIV-1 infekcijai (vartojimo vaikams informacija pateikiama

4.2 skyriuje).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

ŽIV-1 infekuotiems tiriamiesiems išgėrus ritonaviru sustiprinto elvitegraviro su maistu, didžiausia elvitegraviro koncentracija plazmoje nustatyta praėjus 4 valandos po dozės vartojimo. ŽIV-1 infekuotiems tiriamiesiems vartojant kartotines elvitegraviro kartu su ritonaviru sustiprintu proteazės inhibitoriumi (150 mg elvitegraviro kartu su darunaviru ar fosamprenaviru; 85 mg elvitegraviro kartu su atazanaviru ar lopinaviru) dozes, kai nusistovi pusiausvyrinė koncentracija, elvitegraviro vidutinė

Cmax, AUCtau ir Ctrough (vidurkis ± SN), buvo atitinkamai 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml ir 0,38 ± 0,22 µg/ml. Absoliutus išgerto preparato biologinis prieinamumas nenustatytas.

Lyginant su vartojimu nevalgius, vartojant sustiprintą elvitegravirą kaip 150 mg elvitegraviro/150 mg kobicistato/200 mg emtricitabino/245 mg tenofoviro disoproksilio fiksuotos dozės derinį su lengvu maistu (maždaug 373 kcal, 20 % riebalų) arba labai riebiu maistu (maždaug 800 kcal, 50 % riebalų), padidėjo elvitegraviro ekspozicija. Elvitegraviro Cmax ir AUCtau padidėjo atitinkamai 22 % ir 36 % vartojant su lengvu maistu bei padidėjo 56 % ir 91 % vartojant su labai riebiu maistu.

Pasiskirstymas

preparatas

 

98-99 % elvitegraviro prisijungia žmogaus plazmos baltymais ir prisijungimas intervale nuo 1,0 ng/ml iki 1,6 µg/ml nepriklauso nuo vaisto koncentracijos. Vidutinis vaisto koncentracijos plazmoje ir kraujyje koeficientas buvo 1,37.

Biotransformacija

Elvitegraviro oksidacinį metabolizmą sąlygoja CYP3A (pagrindinis kelias), gliukuronidinimą sąlygoja UGT1A1/3 fermentai (nepagrindinis kelias).

Ritonaviras slopina CYP3A ir taip labai padidina elvitegraviro koncentraciją plazmoje. Vartojant kartą per parą vartojamą ritonavirą (20-200 mg), po kartotinio vartojimo kartą er a ą padidėja

elvitegraviro ekspozicija, ji stabilizuojasi vartojant maždaug 100 mg ritonaviro. Toliau didinant ritonaviro dozę, elvitegraviro ekspozicija nebedidėjo.vaistinisVitekta skirtas naudoti tik vartojant kartu su ritonaviru kaip farmakokinetiką stiprinančiu preparatu.

Po kartotinių dozių vidutinė nesustiprinto elvitegraviro pus ausvyr ės koncentracijos ekspozicija (AUCtau) yra ~ 20 % mažesnė nei po vienkartinės dozė , ai rodo nedidelę jo metabolizmo autoindukciją. Sustiprinus ritonaviru (100 mg), esant labai padidėjusiai sisteminei ekspozicijai

(20 kartų didesnei AUC), nustatytas grynasis elvitegr v ro metabolizmo slopinimas, didelė likutinė koncentracija ir ilgesnė pusinės eliminacijos laiko medi na (9,5 ir 3,5 val.).

Išgėrus ritonaviru sustiprinto [14C]elvitegraviro vienkartinę dozę, po 32 ir 48 valandų vyraujanti Neberegistruotasmedžiaga plazmoje buvo elvitegraviras ir reprezentavo atitinkamai maždaug 94 % ir 61 %

cirkuliuojančio radioaktyvumo. Arom inių ir alifatinių hidroksilinimo ar gliukuronidinimo būdu pagamintų metabolitų aptinkami lab i m ži kiekiai, jie neprisideda prie elvitegraviro bendro antivirusinio aktyvumo.

Eliminacija

Išgėrus ritonaviru sus ip in o [14C]elvitegraviro, 94,8 % dozės buvo pašalinta su išmatomis (tai atitiko elvitegraviro elim nac ją hepatobiliarinėje sistemoje); 6,7 % vartotos dozės buvo pašalinta su šlapimu kaip metabolitai. R tonaviru sustiprinto elvitegraviro vidutinis galutinis pusinės eliminacijos periodas plazmoje trunka maždaug 8,7-13,7 valandos.

Tiesinis / n ti sinis pobūdis

Elvit g avi o ekspozicija plazmoje yra netiesinė ir mažiau kaip priklausoma nuo dozės, tikriausiai dėl tirpumo ribojamos absorbcijos.

S nyvi pacientai

Elvitegraviro farmakokinetika senyviems (virš 65 metų) žmonėms nėra visiškai ištirta.

Lytis

Kliniškai reikšmingų sustiprinto elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų dėl lyties nenustatyta.

Etninė grupė

Kliniškai reikšmingų sustiprinto elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų dėl etninės grupės nenustatyta.

Vaikų populiacija

Elvitegraviro farmakokinetika vaikų populiacijos tiriamiesiems nėra ištirta.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Buvo atliktas sustiprinto elvitegraviro farmakokinetikos tyrimas, kuriame dalyvavo ŽIV-1 neinfekuoti tiriamieji, sergantys sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.). Kliniškai reikšmingų elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų tarp tiriamųjų, sergančių sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, ir sveikų tiriamųjų nenustatyta. Inkstų funkcijos sutrikimu sergantiems pacientams Vitekta dozės koreguoti nereikia.

Elvitegraviras daugiausia metabolizuojamas ir pašalinamas per kepenis. Buvo atliktas sustiprin o elvitegraviro farmakokinetikos tyrimas, kuriame dalyvavo ŽIV-1 neinfekuoti tiriamieji, serg n ys

Kepenų funkcijos sutrikimas

preparatas

 

vidutinio sunkumo (B klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos sutrikimu. Kliniškai reikšmingų elvitegraviro farmakokinetikos skirtumų tarp tiriamųjų, sergančių vidutinio sunkumo kepenų funkcijos

sutrikimu, ir sveikų tiriamųjų nenustatyta. Lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu sergantiems pacientams Vitekta dozės koreguoti nereikia. Sunkaus (C klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos sutrikimo įtaka elvitegraviro farmakokinetikai neištirta.

Pacientai, taip pat infekuoti hepatito B ir (arba) hepatito C virusu

Negausūs populiacinės farmakokinetikos analizės (n = 56) duomenys parodė, kad kartu esanti

 

vaistinis

hepatito B ir (arba) hepatito C viruso infekcija neturėjo kliniškai reikšmingo poveikio sustiprinto

elvitegraviro ekspozicijai.

 

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių tok škumo, genotoksiškumo, galimo

kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcij i

r vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys

specifinio pavojaus žmogui nerodo. Didžiausios el

itegr viro dozės, tirtos atliekant toksinio poveikio

vystymuisi tyrimus su žiurkėmis ir triušiais, atitiko ekspoziciją, kuri buvo atitinkamai maždaug

NeberegistruotasHidroksipropilceliuliozė

 

29 kartus ir 0,2 karto didesnes už gydomąją ek poziciją žmogui.

Elvitegraviro rezultatai buvo neigiami, likus in vitro bakterijų mutageninio poveikio tyrimą (Ames tyrimą) ir in vivo žiurkių mikrobranduolių tyrimą duodant iki 2 000 mg/kg dozes. Atlikus in vitro chromosomų aberacijos tyrimą, elvitegraviro rezultatas buvo neigiamas su metaboliniu aktyvinimu, tačiau be aktyvinimo buvo pastebėtas dviprasmiškas atsakas.

Ilgalaikiai per burną va ojamo elvitegraviro kancerogeniškumo tyrimai galimo kancerogeniškumo pelėms ir žiurkėms nerodo.

Veiklioji medžia a elvitegraviras yra aplinkoje išliekanti medžiaga.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabl tės šerdis

Kroskarmeliozės natrio druska

Laktozė monohidratas

Magnio stearatas

Mikrokristalinė celiuliozė

Natrio laurilsulfatas

Plėvelė

Indigokarminas (E132)

Makrogolis 3350 (E1521)

Polivinilo alkoholis (iš dalies hidrolizuotas) (E1203)

Talkas (E553B)

Titano dioksidas (E171)

Geltonasis geležies oksidas (E72)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4

Specialios laikymo sąlygos

 

preparatas

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

6.5

Talpyklės pobūdis ir jos turinys

vaistinis

 

 

 

 

Didelio tankio polietileno (DTPE) buteliukas su vaikų sunkiai at daromu uždoriu, kuriame yra

30 plėvele dengtų tablečių.

 

 

Pakuotės dydis: 1 buteliukas su 30 plėvele dengtų tablečių.

 

6.6

Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia t arkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Neberegistruotas

 

 

7.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

 

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Jungtinė Karalystė

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/883/002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2013 m. lapkričio 13 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai