Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories) (6-mercaptopurine monohydrate) – ženklinimas - L01BB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasXaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories)
ATC kodasL01BB02
Sudėtis6-mercaptopurine monohydrate
GamintojasNova Laboratories Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Xaluprine 20 mg/ml geriamoji suspensija

Merkaptopurinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename suspensijos mililitre yra 20 mg merkaptopurino (monohidrato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Vaistinio preparato sudėtyje taip pat yra natrio metilo parahidroksibenzoato (E219), natrio etilo parahidroksibenzoato (E215), kalio sorbato (E202), natrio hidroksido, aspartamo (E951) ir sacharozės. Daugiau informacijos galima rasti pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamoji suspensija.

100 ml stiklo buteliukas Buteliuko adapteris

1 ml ir 5 ml dozavimo švirkštai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartokite kaip nurodė gydytojas, naudodami kartu pridedamus dozavimo švirkštus.

Prieš vartojimą energingai sukratykite ne mažiau kaip 30 sekundžių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Citotoksinis preparatas.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmesti praėjus 56 dienoms nuo buteliuko atidarymo.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/727/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas .

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Xaluprine 20 mg/ml

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Xaluprine 20 mg/ml geriamoji suspensija

Merkaptopurinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename suspensijos mililitre yra 20 mg merkaptopurino (monohidrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Vaistinio preparato sudėtyje taip pat yra natrio metilo parahidroksibenzoato (E219), natrio etilo parahidroksibenzoato (E215), kalio sorbato (E202), natrio hidroksido, aspartamo (E951) ir sacharozės. Daugiau informacijos galima rasti pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamoji suspensija.

100 ml.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartokite kaip nurodė gydytojas, naudodami kartu pridedamus dozavimo švirkštus.

Prieš vartojimą energingai kratykite ne mažiau kaip 30 sekundžių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Citotoksinis preparatas

8. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

Išmesti po 56 dienų po buteliuko pirmojo atidarymo,

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/727/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai