Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – ženklinimas - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasXydalba
ATC kodasJ01XA04
Sudėtisdalbavancin hcl
GamintojasAllergan Pharmaceuticals International Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Xydalba 500 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Dalbavancinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename flakone yra dalbavancino hidrochlorido, atitinkančio 500 mg dalbavancino. Ištirpinus kiekviename ml yra 20 mg dalbavancino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Manitolis (E421)

Laktozė monohidratas

Natrio hidroksidas ir (arba) vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti)

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

1 flakonas

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Ištirpinus ir praskiedus leisti į veną.

Skirta tik vienkartiniam vartojimui.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Airija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/986/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Xydalba 500 mg milteliai koncentratui

Dalbavancinas

Ištirpinus ir praskiedus leisti į veną.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.KITA

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai