Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yargesa (miglustat) – Preparato charakteristikų santrauka - A16AX06

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasYargesa
ATC kodasA16AX06
Sudėtismiglustat
GamintojasJensonR Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Yargesa 100 mg kietosios kapsulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 100 mg miglustato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Kietoji kapsulė

Kietoji kapsulė sudaryta iš matinės baltos spalvos gaubtelio ir korpuso, ant kurio juoda spalva užrašyta „708”.

Kapsulės dydis – 4 (14,3 mm x 5,3 mm).

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Yargesa yra geriamasis vaistinis preparatas, skirtas 1 tipo lengvos arba vidutinio sunkumo Gaucher ligos gydymui suaugusiems pacientams. Vaistiniu preparatu Yargesa galima gydyti tik tuos pacientus, kuriems netinka pakaitinė fermentų terapija (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą turėtų skirti tik specialistai, išmanantys Gaucher ligos gydymą.

Dozavimas

Suaugusieji

Rekomenduojama pradinė dozė suaugusiesiems, sergantiems 1 tipo Gaucher liga, yra 100 mg triskart per parą.

Kai kuriems pacientams dėl viduriavimo laikinai gali reikti sumažinti dozę iki 100 mg vieną ar du kartus per parą.

Ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija

Yargesa veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 17 metų amžiaus, sergantiems 1 tipo Gaucher liga neištirtas. Duomenų nėra.

Senyviems pacientams

Yargesa vartojimo vyresniems nei 70 metų pacientams patirties nėra.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Farmakokinetiniai duomenys rodo, kad, esant inkstų funkcijos sutrikimui, būna didesnė miglustato sisteminė ekspozicija. Pacientams, kurių koreguotas kreatinino klirensas yra 50-70 ml/min/1,73 m2, sergant I tipo Gaucher liga, iš pradžių skiriama 100 mg vaistinio preparato du kartus per parą.

Pacientams, kurių koreguotas kreatinino klirensas yra 30–50 ml/min/1,73 m2, sergant I tipo Gaucher liga, iš pradžių skiriama 100 mg dozė kartą per parą. Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis, nei 30 ml/min/1,73 m2), vaistinio preparato skirti nerekomenduojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Yargesa poveikis pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, nenustatytas.

Vartojimo metodas

Yargesa galima vartoti valgant arba kitu metu.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Drebulys

Maždaug 37 % dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose pacientų, sergančių I tipo Gaucher liga, skundžiasi drebuliu. Esant I tipo Gaucher ligai šis drebulys buvo apibūdinamas kaip padidintas fiziologinis rankų drebėjimas. Drebulys dažniausiai prasidėdavo pirmąjį gydymo mėnesį ir, dauguma atvejų, išnykdavo po 1 - 3 gydymo mėnesių. Dozės sumažinimas gali susilpninti drebulį per kelias dienas, bet kai kuriais atvejais gali prireikti nutraukti gydymą.

Skrandžio ir žarnyno sutrikimai

Daugiau kaip 80 % pacientų buvo stebimi skrandžio ir žarnyno sutrikimai, dažniausiai viduriavimas, kuris atsirasdavo pradėjus gydymą arba buvo protarpinis gydymo metu (žr. 4.8 skyrių). Jo mechanizmas greičiausiai yra žarnyno disacharidazių (pvz., sacharozės-izomaltazės) slopinimas virškinimo trakte, dėl kurio sumažėja su maistu suvartotų disacharidų absorbavimas. Klinikinėje praktikoje pastebėta, kad miglostato sukelti skrandžio ir žarnyno sutrikimai sumažėja individualiai pakeitus mitybą (pvz., sumažinus sacharozės, laktozės ir kitų angliavandenių suvartojimą), vartojant miglustatą tarp valdymų ir (arba) skiriant vaistinių preparatų nuo viduriavimo, pvz., loperamido. Kai kuriems pacientams gali prireikti laikinai sumažinti dozę. Pacientus, kuriems yra lėtinis viduriavimas ar išlieka kiti skrandžio ir žarnyno sutrikimai, reikia ištirti vadovaujantis klinikinės praktikos taisyklėmis. Miglustatas nebuvo įvertintas pacientams, sirgusiems reikšminga virškinimo trakto liga, įskaitant ir uždegiminę žarnų ligą.

Poveikis spermatogenezei

Vyrai, vartojantys Yargesa, turi naudoti patikimas kontracepcijos priemones. Bandymai su žiurkėmis parodė, kad miglustatas neigiamai veikia spermatogenezę, spermos savybes bei mažina vaisingumą (žr. 4.6 ir 5.3 skyrius). Kol nebus pateikta daugiau informacijos, tėvais ketinantiems tapti vyrams rekomenduojama nutraukti Yargesa vartojimą ir tris mėnesius po to naudoti patikimas kontracepcijos priemones.

Ypatingos populiacijos

Dėl ribotos patirties pacientai, kuriems yra sutrikusi inkstų ar kepenų funkcija, Yargesa turi vartoti atsargiai. Miglustato klirensas glaudžiai susijęs su inkstų veikla. Pacientai, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, miglustato poveikiui yra daug jautresni (žr. 5.2 skyrių). Dėl klinikinės patirties trūkumo šiems pacientams dozavimo rekomendacijų pateikti negalima. Jeigu yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis nei 30 ml/min/1,73 m2), Yargesa vartoti nerekomenduojama.

I tipo Gaucher liga

Nors anksčiau negydytų pacientų, kuriems nustatyta I tipo Gaucher liga, gydymas miglustatu nebuvo tiesiogiai lyginamas su pakaitine fermentų terapija (PFT), nėra įrodymų, kad šis būdas veiksmingesnis arba saugesnis už PFT. PFT yra standartinis I tipo Gaucher ligos gydymas (žr. 5.1 skyrių). Miglustato

veiksmingumas ir saugumas nebuvo atskirai įvertintas pacientams, sergantiems sunkios formos

Gaucher liga.

Rekomenduojama nuolat stebėti vitamino B12 koncentraciją, nes sergantiesiems 1 tipo Gaucher liga dažnai trūksta vitamino B12.

Gauta pranešimų apie miglustatu gydytiems pacientams nustatytus periferinės neuropatijos su tokiomis būklėmis, kaip vitamino B12 deficitas ir monokloninė gamopatija ar be jų, atvejus . Manoma, kad pacientams, sergantiems I tipo Gaucher liga, palyginti su bendrąja populiacija, periferinė neuropatija yra dažnesnė. Visiems pacientams turi būti atliktas pradinis ir kartotiniai neurologiniai įvertinimai.

1 tipo Gaucher liga sergantiems pacientams rekomenduojama stebėti kraujo plokštelių skaičių. 1 tipo Gaucher liga sergantiems pacientams, kurie vietoj PFT ėmė vartoti miglustatą, pastebėtas nežymus kraujo plokštelių skaičiaus sumažėjimas, nesusijęs su kraujavimu.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Remiantis ribotais duomenimis, manoma, kad miglustatą skiriant kartu su pakaitinės fermentų terapijos vaistiniu preparatu imigliuceraze pacientams, sergantiems I tipo Gaucher liga, miglustato ekspozicija gali sumažėti (tiriant mažą panašią grupę buvo nustatyta, kad Cmax sumažėjo apytikriai 22% ir AUC sumažėjo 14%). Šis tyrimas taip pat parodė, kad miglustatas imigliucerazės farmakokinetikos neveikia arba veikia silpnai.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie miglustato vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai, įskaitant pasunkėjusįjauniklių atsivedimą (žr. 5.3 skyrių). Galima rizika žmogui nežinoma. Miglustatas prasiskverbia pro placentą ir turi būti nevartojamas nėštumo metu.

Žindymas

Nežinoma, ar miglustatas išskiriamas su motinos pienu. Yargesa turi būti nevartojamas žindymo metu.

Vaisingumas

Bandymai su žiurkėmis parodė, kad miglustatas neigiamai veikia spermos savybes (judrumą ir morfologiją), todėl mažina vaisingumą (žr. 4.4 ir 5.3 skyrius). Kol nepateikta daugiau informacijos, prieš planuojant pradėti vaiką, vyrams patartina nutraukti Yargesa vartojimą ir tris mėnesius po to naudoti patikimus kontracepcijos metodus.

Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti kontraceptines priemones. Vyrai vaistinio preparato Yargesa vartojimo metu turi taikyti patikimus kontracepcijos metodus (žr. 4.4 ir 5.3 skyrius).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Yargesa gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia nereikšmingai. Gauta pranešimų apie galvos svaigimą, kaip dažną nepageidaujamą reakciją, todėl pacientams, kuriems svaigsta galva, negalima vairuoti arba valdyti mechanizmų.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta miglustato klinikinių tyrimų metu, buvo viduriavimas, vidurių pūtimas, pilvo skausmas, kūno masės mažėjimas ir drebulys (žr. 4.4 skyrių). Dažniausia sunki nepageidaujama reakcija, apie kurią pranešta miglustato klinikinių tyrimų metu, buvo periferinė neuropatija (žr. 4.4 skyrių).

11 klinikinių tyrimų 50–200 mg miglustato dozes tris kartus per parą dėl skirtingų indikacijų vartojo 247 pacientai; gydymas vidutiniškai truko 2,1 metų. 132 šių pacientų sirgo 1 tipo Gaucher liga. Nepageidaujamos reakcijos paprastai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo ir pasireiškė panašiu dažniu, nepriklausomai nuo indikacijos ir vaistinio preparato dozės.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamų reakcijų atvejai, nustatyti klinikinių tyrimų metu ir iš savanoriškų pranešimų, pasireiškę >1 % pacientų, pateikti toliau esančioje lentelėje pagal organų sistemų klases ir dažnį (labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retas (nuo

≥ 1/10000 iki < 1/1000), labai retas (< 1/10000) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Dažnas

Trombocitopenija

 

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

 

 

Labai dažnas

Svorio sumažėjimas, sumažėjęs apetitas

 

 

Psichikos sutrikimai

 

 

 

Dažnas

Depresija, nemiga, susilpnėjęs lytinis potraukis

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

 

 

Labai dažnas

Drebulys

 

 

Dažnas

Periferinė neuropatija, ataksija, amnezija, parestezija, hipoastezija, galvos

 

skausmas, svaigulys

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

 

 

Labai dažnas

Viduriavimas, dujų kaupimasis, pilvo skausmas

 

 

Dažnas

Pykinimas, vėmimas, pilvo išpūtimas / nemalonūs pojūčiai pilve, vidurių

 

užkietėjimas, dispepsija

 

 

Raumenų, skeleto ir jungiamojo audinio sutrikimai

 

 

Dažnas

Raumenų spazmai, raumenų silpnumas

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

 

 

Dažnas

Nuovargis, astenija, šiurpulys ir bloga savijauta

 

 

Tyrimai

 

 

 

Dažnas

Sutrikęs nervinis laidumas

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Pranešta, kad maždaug 55 % miglustatą vartojusių pacientų sumažėjo svoris. Šios nepageidaujamo reakcijos didžiausiais paplitimas buvo pastebėtas tarp 6 ir 12 mėnesių.

Miglustatas buvo tiriamas esant indikacijoms, kurių metu apie tam tikrus reiškinius buvo pranešta, kaip apie nepageidaujamas reakcijas (pvz., neurologiniai ir neuropsichologiniai simptomai ir požymiai, pažintinės funkcijos sutrikimas bei trombocitopenija), kurių galėjo būti ir dėl pagrindinės ligos.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai

Nebuvo nustatyta ūmių perdozavimo simptomų. Klinikinių tyrimų metų ŽIV užsikrėtusiems pacientams miglustatas buvo skiriamas po 3 000 mg per parą iki 6 mėnesių. Pastebėtas nepageidaujamas poveikis – granulocitopenija, svaigulys ir parestezija. Taip pat, tiriant panašią grupę pacientų, vartojančių 800 mg ar daugiau preparato per dieną, buvo pastebėta leukopenijos ir neutropenijos atvejų.

Gydymas

Perdozavimo atveju rekomenduojama nespecializuota medicininė priežiūra.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti virškinimo trakto ir metabolizmo produktai, ATC kodas – A16AX06.

I tipo Gaucher liga

Gaucher liga yra paveldimas metabolinis sutrikimas, atsirandantis sutrikus gliukozilceramido skaidymui, todėl ši medžiaga kaupiasi lizosomose ir sukelia įvairiapusišką patologiją. Miglustatas yra fermento gliukozilceramido sintazės, kuri atsakinga už daugumos glikolipidų sintezės pirmąjį etapą, inhibitorius. In vitro tyrimai parodė, kad gliukozilceramido sintazę miglustatas slopina (IC50 yra 2037 µM). Be to, tyrimais in vitro įrodytas nelizosominės gliukozilceramidazės slopinimasis. Slopinamasis poveikis gliukozilceramido sintazei duoda loginį pagrindą gydyti Gaucher ligą taikant substratą mažinantį gydymą.

Pagrindžiamieji miglustato tyrimai buvo atlikti su pacientais, negalinčiais ar nenorinčiais, kad jiems būtų skiriama pakaitinė fermentų terapija (PFT). Priežastys, dėl kurių nebuvo galima skirti PFT, buvo ir intraveninės infuzijos sukeliami pavojai, ir patekimo į veną sunkumai. Į šį nelyginamąjį tyrimą buvo įtraukti 28 lengvo ar vidutinio sunkumo I tipo Gaucher liga sergantys pacientai, 22 iš jų tyrime dalyvavo iki galo. Po 12 mėnesių kepenų tūris vidutiniškai sumažėjo 12,1 %, o blužnies tūris vidutiniškai sumažėjo 19,0 %. Buvo pastebėtas hemoglobino koncentracijos padidėjimas 0,26 g/dl, bei

trombocitų skaičiaus padidėjimas 8,29 109/1. 18 pacientų ir toliau vartojo miglustatą pagal neprivalomą gydymo tęsimo protokolą. Palankūs klinikiniai rezultatai buvo nustatyti 13 pacientų po 24 ir 36 mėnesių gydymo. Po 3 metų nenutrūkstamo gydymo miglustatą, vidutinis kepenų ir blužnies tūrio sumažėjimas buvo atitinkamai 17,5 % ir 29,6 %. Trombocitų skaičius vidutiniškai padidėjo

22,2 109/l, o hemoglobino koncentracija padidėjo vidutiniškai 0,95 g/dl.

Antro atviro kontroliuojamo tyrimo metu 36 pacientai, kurie mažiausiai 2 metus buvo gydyti FPT, atsitiktiniu būdu buvo suskirstyti į tris grupes: pirmos grupės pacientai tęsė imigliucerazės vartojimą, antros grupės pacientai imigliucerazę vartojo kartu su miglustatu, trečios grupės pacientai vartojo tik miglustatą. Šis lyginamasis 6 mėnesių trukmės atsitiktinių imčių tyrimas pratęstas dar 18 mėnesių, kai visi pacientai buvo gydomi vien tik miglustatu. Per pirmuosius 6 mėnesius pacientams, kurie pradėjo vartoti tik miglustatą, kepenų ir blužnies tūris bei hemoglobino kiekis nepasikeitė. Kai kuriems pacientams sumažėjo trombocitų skaičius ir padidėjo chitotriozidazės aktyvumas, tai rodo, kad, norint palaikyti tokią pačią visų pacientų ligos aktyvumo kontrolę, vien tik miglustato vartojimo gali neužtekti. Pratęstame tyrime dalyvavo 29 pacientai. Palyginus su 6 mėnesių trukmės tyrimų rodmenimis, gydant vien tik miglustatu po 18 ir po 24 mėnesių (atitinkamai 20 ir 6 pacientams) ligos kontrolė nepasikeitė. Perėjus prie gydymo vien tik miglustatu, greito 1 tipo Gaucher ligos eigos pablogėjimo nei vienam pacientui nenustatyta.

Minėtuose dviejuose tyrimuose buvo skiriama po 300 mg miglustato tris kartus per dieną. 18 pacientų buvo atliktas papildomas monoterapijos tyrimas, kai per dieną buvo skiriama 150 mg; rezultatai, lyginant su 300 mg dienos doze, rodo sumažėjusį veiksmingumą.

Atvirame, nelyginamajame 2 metų trukmės tyrime dalyvavo 42 pacientai, sergantys 1 tipo Gaucher liga, kurie ne mažiau nei 3 metus gydyti PFT ir kurie atitiko ne mažiau nei 2 metų stabilios ligos eigos kriterijų. Ankstesnis pacientų gydymas buvo pakeistas miglustato monoterapija 100 mg tris kartus per parą. Kepenų tūris (pagrindinis veiksmingumo kintamasis) iki gydymo pabaigos, palyginti su pradine būkle, išliko nepakitęs. Šešiems pacientams dėl galimo ligos eigos pablogėjimo gydymas miglustatu buvo nutrauktas anksčiau laiko (studijos reikalavimas). Trylikai pacientų gydymas buvo nutrauktas dėl nepageidaujamo poveikio. Tyrimo pabaigoje buvo pastebėtas nedidelis hemoglobino koncentracijos (- 0,95 g/dl (95 % PI: -1,38; -0,53) ir kraujo plokštelių skaičiaus (-44,1 × 109/l (95 % PI: -57,6; -30,7) sumažėjimas, palyginti su pradine būkle. Dvidešimt vienas pacientas baigė 24 mėnesių trukmės gydymo miglustatu kursą. Iš jų 18 pacientų pradinės būklės rezultatai atitiko nustatytus kepenų ir blužnies tūrio, hemoglobino koncentracijos ir kraujo plokštelių skaičiaus terapinius tikslus, o 24-ąjį mėnesį visus šiuos tikslus atitiko 16 pacientų .

1 tipo Gaucher ligos apraiška kauluose buvo vertinama 3 atvirųjų klinikinių tyrimų metu pacientams, kurie ne mažiau kaip 2 metus buvo gydomi miglustatu, vartotu po 100 mg tris kartus per parą (n = 72). Atlikus jungtinę nekontroliuojamų tyrimų duomenų analizę, 27 (57%) ir 28 (65%) pacientų, kuriems buvo atlikti išilginiai kaulų mineralų tankio matavimai, juosmeninės stuburo dalies ir šlaunikaulio kaklelio kaulų mineralinio tankio Z-rodmuo padidėjo daugiau nei 0,1 vieneto, lyginant su pradiniu. Gydymo metu kaulų skausmo priepuolio („kaulų krizės“), bekraujagyslinės nekrozės ar lūžių nepasitaikė.

5.2Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetinės miglustato savybės buvo tiriamos sveikiems žmonėms, nedaugeliui pacientų, sergančių I tipo Gaucher liga, sergantiems Fabry liga, ŽIV infekuotiems asmenims, suaugusiesiems, vaikams ir paaugliams, sergantiems III tipo Gaucher liga.

Manoma, kad miglustato kinetika yra tiesinė dozės atžvilgiu ir nuo laiko nepriklauso. Sveikiems asmenims miglustatas absorbuojamas greitai. Didžiausia koncentracija plazmoje pasiekiama po preparato vartojimo praėjus maždaug 2 val.. Absoliutus biologinis prieinamumas nenustatytas. Jei tuo pačiu skiriama ir maisto, absorbcijos greitis sumažėja (Cmax buvo sumažėję 36 %, o tmax vėlavo 2 val.), bet statistiškai reikšmingo poveikio miglustato absorbcijos laipsniui tai neturi (AUC sumažėjo 14 %).

Tariamasis miglustato paskirstymo tūris yra 83 litrai. Miglustatas su plazmos baltymais nesijungia. Miglustatas daugiausia šalinamas per inkstus, nepakitusia forma su šlapimu išskiriama 7080% suvartotos dozės. Tariamasis klirensas suvartojus per burną (CL/F) yra 230 ± 39 ml/min. Vidutinis pusinis gyvavimo laikas yra 6-7 val.

Sveikiems savanoriams skyrus vieną 100 mg 14C-miglustato dozę, 83% radioaktyvumo pašalinama su šlapimu ir 12% su išmatomis. Šlapime ir išmatose nustatyti keli metabolitai. Gausiausias metabolitas šlapime buvo miglustato gliukuronidas, atitinkantis 5% dozės. Galutinis pusinis radioaktyvumo gyvavimo plazmoje laikas truko 150 val., tai leidžia daryti prielaidą, kad vieno arba daugiau metabolitų pusinis gyvavimo laikas yra labai ilgas. Šis metabolitas nenustatytas, tačiau gali susikaupti ir pasiekti koncentracijas, viršijančias pusiausvyrinę miglustato koncentraciją kraujo plazmoje.

Suaugusių asmenų, sergančių I tipo Gaucher ir sveikų žmonių miglustato farmakokinetika yra panaši.

Vaikų populiacija

Buvo surinkti farmakokinetikos duomenys apie pacientus vaikus nuo 3 iki 15 metų, sergančius III tipo Gaucher liga. Esant pusiausvyrinei koncentracijai kraujo plazmoje šešių III tipo Gaucher liga sergančių pacientų miglustato koncentracija cerebrospinaliniame skystyje buvo 31,4–67,2% koncentracijos, esančios kraujo plazmoje.

Riboti duomenys, gauti tiriant Fabry liga sergančius pacientus, kurių sutrikusi inkstų funkcija, rodo, kad CL/F sumažėja susilpnėjus inkstų veiklai. Nors asmenų, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, skaičius buvo labai mažas, duomenys rodo CL/F sumažėjimą apytikriai 40 ir 60, atitinkamai esant lengvam ir vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimui (žr. 4.2 skyrių). Pacientų, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, duomenys buvo gauti ištyrus tik du pacientus, kurių kreatinino klirensas buvo nuo 18 iki 29 ml/min., taigi negalima gautų duomenų taikyti kitiems atvejams. Šie duomenys rodo mažiausiai 70 % CL/F sumažėjimą pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas.

Pagal šių tyrimų duomenis, miglustato farmakokinetinių savybių demografiniai kintamieji (amžius, kūno masės indeksas, lytis ar rasė) reikšmingai neveikia.

Duomenų apie vaisto farmakokinetiką pacientų, kurių sutrikusi kepenų funkcija, I tipo Gaucher liga sergančių vaikų ir paauglių arba senyvų žmonių (> 70 metų) organizme nėra.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Svarbiausias poveikis, bendras visoms rūšims, buvo svorio mažėjimas ir viduriavimas, bei, vartojant didesnes dozes, virškinamojo trakto gleivinės pažeidimas (erozija ir išopėjimas). Gyvūnams skyrus dozes, sukeliančias panašią arba šiek tiek didesnę nei klinikinė dozė ekspoziciją, buvo pastebėtas toks poveikis: visose tirtose rūšyse pastebėti pokyčiai limfoidiniuose organuose, transaminazės pokyčiai, skydliaukės ir kasos vakuolizacija, katarakta, nefropatija ir žiurkių miokardo pakitimai. Manoma, kad šie pokyčiai yra antriniai, atsiradę dėl nusilpimo.

Dvejus metus skiriant po 30, 60 ir 180 mg/kg/per parą miglustato per zondą Sprague-Dawley žiurkių patinėliams ir patelėms, visų stiprumų dozės patinėliams sukėlė sėklidžių intersticinių ląstelių (Leydigo ląstelių) hiperplazijos ir adenomų padažnėjimą. Sisteminė ekspozicija vartojant mažiausią dozę buvo mažesnė arba palyginama su ekspozicija žmogui, nustatyta vartojant rekomenduojamą dozę (remiantis AUC0-∞). Kiekis, kai nestebima poveikio (ang. No Observed Effect Level, NOEL) nebuvo nustatytas, ir poveikis nepriklausė nuo dozės. Žiurkių patinėliams ir patelėms nebuvo stebėta su preparatu susijusių kitų navikų jokiuose kituose organuose dažnio padidėjimo. Šių pokyčių žiurkėms mechanizmas šiuo metu nėra žinomas. Mechanistiniai tyrimai atskleidė žiurkėms specifinį mechanizmą, kuris, manoma, žmonėms yra mažai reikšmingas.

Du metus skiriant po 210, 420 ir 840/500 mg/kg/per parą miglustato per zondą CD1 pelių patinėliams ir patelėms (dozė sumažinta po pusės metų), padažnėjo abiejų lyčių gyvūnų storojo žarnyno uždegiminių ir hiperplastinių pokyčių. Lyginant pagal mg/kg/per parą ir patikslinus pagal išsiskyrimą su išmatomis, naudotos dozės atitiko 8, 16 ir 33/19 kartus didesnes dozes, nei didžiausios rekomenduojamos žmonėms (200 mg tris kartus per parą). Storojo žarnyno karcinomų pasitaikė skiriant įvairias dozes, tačiau jų ypač daug stebėta dideles dozes gavusiųjų grupėje. Negalima paneigti šių duomenų aktualumo žmonėms. Nebuvo stebėta su preparatu susijusio kitų organų navikų padažnėjimo.

Atliekant standartinį genotoksiškumo testų rinkinį, miglustatas nepasižymėjo jokiu mutageniniu ar klastogeniniu poveikiu.

Pakartotini dozės toksiškumo tyrimai su žiurkėmis parodė sėklidžių sėklinių kanalėlių epitelio pakitimus. Kiti tyrimai parodė spermos savybių pakitimus (judrumo ir morfologijos) atitinkančius pastebėtą vaisingumo sumažėjimą. Šis poveikis atsirado esant dozavimui, panašiam į pacientų, bet jos yra grįžtamas. Tiriant žiurkes ir triušius, nustatytas miglustato poveikis embriono/ vaisiaus išgyvenamumui, pastebėtas pasunkėjęsjauniklių atsivedimas ir poimplantacinių praradimų padaugėjimas, triušiams padidėjo kraujagyslinių anomalijų dažnis. Šis poveikis gali būti iš dalies susijęs su toksiniu poveikiu vaikingoms patelėms.

Vienus metus trukusio tyrimo metu pastebėta žiurkių patelių laktacijos pokyčių. Šio reiškinio atsiradimo mechanizmas nežinomas.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys

Karboksimetilkrakmolo A natrio druska

Povidonas (K29/32)

Magnio stearatas

Kapsulės apvalkalas Želatina Išgrynintas vanduo

Titano dioksidas (E171)

Užrašų rašalas Šelakas

Juodasis geležies oksidas (E172) Propilenglikolis

Koncentruotas amoniako tirpalas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Aliuminio folija užsandarinta PVC ir polichlorotrifluoroetileno (PCTFE) lizdinė plokštelė, kurioje yra 21 kapsulė.

Pakuotės dydis – 84x1 kapsulės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

JensonR+ Limited

Fishleigh Court, Fishleigh Road

Barnstaple

Devon

EX31 3UD

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/17/1176/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: Kovo 2017, 22

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

<{MMMM mm}> <{MMMM mm dd}>

<{MMMM m. {mėnesio} DD d.}>

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai