Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – ženklinimas - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasYellox
ATC kodasS01BC11
Sudėtisbromfenac sodium sesquihydrate
GamintojasPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ VIENAM 5 ML BUTELIUKUI

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Yellox 0,9 mg/ml akių lašai (tirpalas) bromfenakas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml tirpalo yra 0,9 mg bromfenako (natrio seskvihidrato pavidalu). Viename laše yra maždaug 33 mikrogramai bromfenako

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Boro rūgštis, boraksas, bevandenis natrio sulfitas (E221) (daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje), tiloksapolis, povidonas, dinatrio edetatas, benzalkonio chloridas (daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje), injekcinis vanduo, natrio hidroksidas (pH koreguoti)

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 1 x 5 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Nesuvartotą likutį išmesti praėjus 4 savaitėms po pirmojo atidarymo.

Atidaryta:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Čekija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/692/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Yellox

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Yellox 0,9 mg/ml akių lašai (tirpalas) bromfenakas

Vartoti ant akių

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai