Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – ženklinimas - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasZalasta
ATC kodasN05AH03
Sudėtisolanzapine
GamintojasKrka

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 2,5 mg TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 2,5 mg tabletės

Olanzapinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 2,5 mg olanzapino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tabletė

14 tablečių

28 tabletės

35 tabletės

56 tabletės

70 tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/001 (14 tablečių)

EU/1/07/415/002 (28 tabletės)

EU/1/07/415/003 (35 tabletės)

EU/1/07/415/004 (56 tabletės)

EU/1/07/415/005 (70 tablečių)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 2,5 mg tabletės

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 2,5 mg TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 2,5 mg tabletės

Olanzapinas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 5 mg TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 5 mg tabletės

Olanzapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 5 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tabletė

14 tablečių

28 tabletės

35 tabletės

56 tabletės

70 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/006 (14 tablečių)

EU/1/07/415/007 (28 tabletės)

EU/1/07/415/008 (35 tabletės)

EU/1/07/415/009 (56 tabletės)

EU/1/07/415/010 (70 tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 5 mg tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 5 mg TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 5 mg tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 7,5 mg TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 7,5 mg tabletės

Olanzapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 7,5 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tabletė

14 tablečių

28 tabletės

35 tabletės

56 tabletės

70 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/011 (14 tablečių)

EU/1/07/415/012 (28 tabletės)

EU/1/07/415/013 (35 tabletės)

EU/1/07/415/014 (56 tabletės)

EU/1/07/415/015 (70 tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 7,5 mg tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 7,5 mg TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 7,5 mg tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 10 mg TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 10 mg tabletės

Olanzapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tabletė

7 tabletės

14 tablečių

28 tabletės

35 tabletės

56 tabletės

70 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/016 (7 tabletės)

EU/1/07/415/017 (14 tablečių)

EU/1/07/415/018 (28 tabletės)

EU/1/07/415/019 (35 tabletės)

EU/1/07/415/020 (56 tabletės)

EU/1/07/415/021 (70 tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 10 mg tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 10 mg TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 10 mg tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 15 mg TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 15 mg tabletės

Olanzapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 15 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tabletė

14 tablečių

28 tabletės

35 tabletės

56 tabletės

70 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/022 (14 tablečių)

EU/1/07/415/023 (28 tabletės)

EU/1/07/415/024 (35 tabletės)

EU/1/07/415/025 (56 tabletės)

EU/1/07/415/026 (70 tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 15 mg tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 15 mg TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 15 mg tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 20 mg TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 20 mg tabletės

Olanzapinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tabletė

14 tablečių

28 tabletės

35 tabletės

56 tabletės

70 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/027 (14 tablečių)

EU/1/07/415/028 (28 tabletės)

EU/1/07/415/029 (35 tabletės)

EU/1/07/415/030 (56 tabletės)

EU/1/07/415/031 (70 tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 20 mg tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 20 mg TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 20 mg tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 5 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

I 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

I 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 5 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

burnoje disperguojamoji tabletė

14 burnoje disperguojamųjų tablečių

28 burnoje disperguojamosios tabletės

35 burnoje disperguojamosios tabletės

56 burnoje disperguojamosios tabletės

70 burnoje disperguojamųjų tablečių

I

I

I 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

I

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Tabletės negalima imti drėgnomis rankomis, nes ji gali suirti.

1.Lizdinę plokštelę laikyti už kraštų ir atskirti vieną dalelę nuo likusios plokštelės lengvai plėšiant per aplink ją esančias perforacijas.

2.Patraukti už folijos krašto ir nuplėšti ją visiškai.

3.Išversti tabletę į delną.

4.Iš pakuotės išimtą tabletę padėti ant liežuvio kiek įmanoma greičiau.

Nuryti tabletę užgeriant vandeniu arba neužgeriant.

Tabletę galima įmesti į pilną stiklinę ar puodelį vandens ir tuoj pat išgerti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12.RINKODAROS TESĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/032 (14 burnoje disperguojamųjų tablečių)

EU/1/07/415/033 (28 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/034 (35 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/035 (56 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/036 (70 burnoje disperguojamųjų tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 5 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

1.Palenkti ir traukti

2.Nuplėšti

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 7,5 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

I 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 7,5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

I 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 7,5 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

burnoje dispergupjamoji tabletė

14 burnoje disperguojamųjų tablečių

28 burnoje disperguojamosios tabletės

35 burnoje disperguojamosios tabletės

56 burnoje disperguojamosios tabletės

70 burnoje disperguojamųjų tablečių

I

I

I 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

I

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Tabletės negalima imti drėgnomis rankomis, nes ji gali suirti.

1.Lizdinę plokštelę laikyti už kraštų ir atskirti vieną dalelę nuo likusios plokštelės lengvai plėšiant per aplink ją esančias perforacijas.

2.Patraukti už folijos krašto ir nuplėšti ją visiškai.

3.Išversti tabletę į delną.

4.Iš pakuotės išimtą tabletę padėti ant liežuvio kiek įmanoma greičiau.

Nuryti tabletę užgeriant vandeniu arba neužgeriant.

Tabletę galima įmesti į pilną stiklinę ar puodelį vandens ir tuoj pat išgerti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/037 (14 burnoje disperguojamųjų tablečių)

EU/1/07/415/038 (28 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/039 (35 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/040 (56 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/041 (70 burnoje disperguojamųjų tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 7,5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 7,5 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 7,5 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

1.Palenkti ir traukti

2.Nuplėšti

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 10 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

I 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 10 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

I 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 10 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

burnoje disperguojamoji tabletė

14 burnoje disperguojamųjų tablečių

28 burnoje disperguojamosios tabletės

35 burnoje disperguojamosios tabletės

56 burnoje disperguojamosios tabletės

70 burnoje disperguojamųjų tablečių

I

I

I 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

I

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Tabletės negalima imti drėgnomis rankomis, nes ji gali suirti.

1.Lizdinę plokštelę laikyti už kraštų ir atskirti vieną dalelę nuo likusios plokštelės lengvai plėšiant per aplink ją esančias perforacijas.

2.Patraukti už folijos krašto ir nuplėšti ją visiškai.

3.Išversti tabletę į delną.

4.Iš pakuotės išimtą tabletę padėti ant liežuvio kiek įmanoma greičiau.

Nuryti tabletę užgeriant vandeniu arba neužgeriant.

Tabletę galima įmesti į pilną stiklinę ar puodelį vandens ir tuoj pat išgerti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TESĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/042 (14 burnoje disperguojamųjų tablečių)

EU/1/07/415/043 (28 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/044 (35 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/045 (56 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/046 (70 burnoje disperguojamųjų tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 10 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 10 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 10 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

1.Palenkti ir traukti

2.Nuplėšti

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 15 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

I 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

I 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 15 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

burnoje disperguojamoji tabletė

14 burnoje disperguojamųjų tablečių

28 burnoje disperguojamosios tabletės

35 burnoje disperguojamosios tabletės

56 burnoje disperguojamosios tabletės

70 burnoje disperguojamųjų tablečių

I

I

I 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

I

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Tabletės negalima imti drėgnomis rankomis, nes ji gali suirti.

1.Lizdinę plokštelę laikyti už kraštų ir atskirti vieną dalelę nuo likusios plokštelės lengvai plėšiant per aplink ją esančias perforacijas.

2.Patraukti už folijos krašto ir nuplėšti ją visiškai.

3.Išversti tabletę į delną.

4.Iš pakuotės išimtą tabletę padėti ant liežuvio kiek įmanoma greičiau.

Nuryti tabletę užgeriant vandeniu arba neužgeriant.

Tabletę galima įmesti į pilną stiklinę ar puodelį vandens ir tuoj pat išgerti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TESĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/047 (14 burnoje disperguojamųjų tablečių)

EU/1/07/415/048 (28 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/049 (35 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/050 (56 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/051 (70 burnoje disperguojamųjų tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 15 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

1.Palenkti ir traukti

2.Nuplėšti

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZALASTA 20 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

I 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 20 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

I 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 20 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

burnoje disperguojamoji tabletė

14 burnoje disperguojamųjų tablečių

28 burnoje disperguojamosios tabletės

35 burnoje disperguojamosios tabletės

56 burnoje disperguojamosios tabletės

70 burnoje disperguojamųjų tablečių

I

I

I 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

I

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Tabletės negalima imti drėgnomis rankomis, nes ji gali suirti.

1.Lizdinę plokštelę laikyti už kraštų ir atskirti vieną dalelę nuo likusios plokštelės lengvai plėšiant per aplink ją esančias perforacijas.

2.Patraukti už folijos krašto ir nuplėšti ją visiškai.

3.Išversti tabletę į delną.

4.Iš pakuotės išimtą tabletę padėti ant liežuvio kiek įmanoma greičiau.

Nuryti tabletę užgeriant vandeniu arba neužgeriant.

Tabletę galima įmesti į pilną stiklinę ar puodelį vandens ir tuoj pat išgerti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. RINKODAROS TESĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/415/052 (14 burnoje disperguojamųjų tablečių)

EU/1/07/415/053 (28 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/054 (35 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/055 (56 burnoje disperguojamosios tabletės)

EU/1/07/415/056 (70 burnoje disperguojamųjų tablečių)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zalasta 20 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

<PC:

SN:

NN:>

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

ZALASTA 20 mg BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalasta 20 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Olanzapinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

1.Palenkti ir traukti

2.Nuplėšti

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai