Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – ženklinimas - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasZaltrap
ATC kodasL01XX44
Sudėtisaflibercept
GamintojasSanofi-Aventis Groupe

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZALTRAP 25 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui afliberceptum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 4 ml flakone yra 100 mg aflibercepto (25 mg/ml).

Viename 8 ml flakone yra 200 mg aflibercepto (25 mg/ml).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės, natrio chlorido, natrio citrato dihidrato, citrinų rūgšties monohidrato, polisorbato 20, dinatrio fosfato heptahidrato, natrio-divandenilio fosfato monohidrato, natrio hidroksido ir (arba) vandenilio chlorido rūgšties ir injekcinio vandens.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas infuziniam tirpalui

100 mg/4 ml

1 flakonas

3 flakonai

200 mg/8 ml

1 flakonas

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vienadozis flakonas

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti tik į veną. Vartoti tik praskiestą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Tinkamumo laikas po praskiedimo nurodytas pakuotės lapelyje.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris

Prancūzija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/12/814/001 1 flakonas (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 flakonai (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 flakonas (200 mg/8 ml)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZALTRAP 25 mg/ml sterilus koncentratas afliberceptum

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.KITA

Leisti tik į veną.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai