Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Preparato charakteristikų santrauka - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasZalviso
ATC kodasN01AH03
Sudėtissufentanil
GamintojasGrunenthal GmbH

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zalviso 15 mikrogramų poliežuvinės tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje poliežuvinėje tabletėje yra 15 mikrogramų sufentanilio (citrato pavidalu).

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas:

Kiekvienoje poliežuvinėje tabletėje yra 0,074 mg saulėlydžio geltonojo FCF aliuminio kraplako (E110).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖFORMA

Poliežuvinė tabletė.

Zalviso 3 mm skersmens poliežuvinės tabletės yra plokščios oranžinės spalvos tabletės užapvalintais kraštais.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Zalviso skirtas ūminiam vidutinio stiprumo ir stipriam skausmui malšinti suaugusiems pacientams po chirurginių operacijų.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Zalviso turi būti skiriamas tik ligoninėje. Zalviso turi paskirti tik gydytojai, turintys gydymo opioidais ir ypač opioidų sukeltų nepageidaujamų reakcijų, pvz., kvėpavimo funkcijos slopinimo, gydymo patirties (žr. 4.4 skyrių).

Dozavimas

Zalviso poliežuvines tabletes turi vartoti pats pacientas atsižvelgdamas į skausmą, naudodamas Zalviso vartojimo prietaisą. Zalviso vartojimo prietaisas yra sukonstruotas taip, kad išduotų vieną

15 mikrogramų sufentanilio poliežuvinę tabletę pagal paciento poreikį, ir 72 valandų laikotarpiu, kuris atitinka maksimalią rekomenduojamą gydymo trukmę, tarp dozių būtų bent 20 minučių (blokavimo intervalas). Žr. skyrių „Vartojimo metodas“.

Senyvi pacientai

Specialiųjų populiacijos tyrimų, skiriant sufentanilio poliežuvines tabletes senyviems pacientams, neatlikta. Atliekant klinikinius tyrimus apytiksliai 30% įtrauktų pacientų buvo nuo 65 iki 75 metų. Saugumas ir veiksmingumas senyviems asmenims buvo panašus į stebėtuosius jaunesniems suaugusiesiems (žr. 5.2 skyrių).

Kepenų arba inkstų veiklos sutrikimas

Specialiųjų populiacijų tyrimų, skiriant sufentanilio poliežuvines tabletes pacientams, kuriems yra kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas, neatlikta. Yra tik nedaug duomenų apie sufentanilio vartojimą tokiems pacientams. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, Zalviso reikia vartoti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Zalviso saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Vartoti tik po liežuviu.

Zalviso poliežuvines tabletes reikia vartoti naudojant Zalviso vartojimo prietaisą, kurį turi suaktyvinti pats pacientas atsižvelgdamas į skausmą (žr. 6.6 skyrių).

Išduota poliežuvinė tabletė turi ištirpti po liežuviu, jos negalima sutrinti, sukramtyti ar praryti. Po kiekvienos Zalviso dozės vartojimo pacientas turi 10 minučių nevalgyti ir negerti bei kuo mažiau kalbėti.

Didžiausias poliežuvinio sufentanilio kiekis, kurį gali išduoti Zalviso vartojimo prietaisas per valandą, yra 45 mikrogramai (3 dozės).

Jei pacientas pakartotinai vartos maksimalią dozę, vieno užtaiso užteks 13 valandų ir 20 minučių laikotarpiui. Prireikus galima naudoti papildomus Zalviso užtaisus.

Nurodymai, kaip paruošti ir tvarkyti Zalviso vartojimo prietaisą prieš vartojimą, pateikti 6.6 skyriuje.

4.3

Kontraindikacijos

-

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-

Reikšmingas kvėpavimo slopinimas.

4.4

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kvėpavimo slopinimas

Sufentanilis gali sukelti kvėpavimo funkcijos slopinimą, kurio laipsnis ar sunkumas priklauso nuo dozės. Sufentanilio poveikį kvėpavimo funkcijai reikia vertinti atliekant klinikinę stebėseną, pvz., stebint kvėpavimo dažnį, sedacijos lygį ir prisotinimą deguonimi. Didesnis pavojus kyla pacientams, kurių kvėpavimo funkcija sutrikusi arba kurių kvėpavimo rezervas sumažėjęs. Sufentanilio sukeltą kvėpavimo slopinimą galima panaikinti skiriant opioidų antagonistų. Kadangi kvėpavimo slopinimas gali trukti ilgiau negu antagonisto poveikis, gali prireikti pakartotinio antagonisto vartojimo

(žr. 4.9 skyrių).

Intrakraninis spaudimas

Sufentanilį reikia atsargiai skirti pacientams, kurių galvos smegenis gali ypač paveikti CO2 susikaupimas, pvz., tokiems, kuriems nustatytas padidėjęs intrakraninis spaudimas arba sąmonės sutrikimas. Sufentanilis gali maskuoti galvos smegenų traumą patyrusių pacientų ligos eigą. Sufentanilio reikia atsargiai skirti galvos smegenų auglių turintiems pacientams.

Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai

Sufentanilis gali sukelti bradikardiją. Todėl jį reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems anksčiau buvo arba yra bradiaritmija.

Sufentanilis gali sukelti hipotenziją, ypač pacientams, kuriems yra hipovolemija. Būtina imtis reikiamų priemonių stabiliam arteriniam kraujospūdžiui palaikyti.

Kepenų arba inkstų veiklos sutrikimas

Sufentanilis daugiausiai metabolizuojamas kepenyse ir išskiriamas su šlapimu ir išmatomis. Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas, šis procesas gali trukti ilgiau. Yra tik nedaug duomenų apie Zalviso vartojimą tokiems pacientams. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, neatsiranda sufentanilio perdozavimo simptomų (žr. 4.9 skyrių).

Piktnaudžiavimas vaistu ir tolerancija

Sufentaniliu gali būti piktnaudžiaujama. Skiriant arba vartojant sufentanilį, į tai reikia atsižvelgti, kai galima padidėjusi netinkamo vartojimo, piktnaudžiavimo ar perpardavimo rizika.

Pacientams, ilgą laiką gydomiems opioidais arba priklausomiems nuo opioidų, gali prireikti didesnių nuskausminamųjų preparato dozių nei gali išduoti Zalviso vartojimo prietaisas.

Poveikis virškinimo sistemai

Būdamas µ opioidinių receptorių agonistu, sufentanilis gali sulėtinti virškinimo trakto motoriką. Todėl Zalviso reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems yra žarnų nepraeinamumo atsiradimo pavojus.

Būdamas µ opioidinių receptorių agonistu, sufentanilis gali sukelti Oddi sfinkterio spazmą. Todėl Zalviso reikia atsargiai skirti pacientams, sergantiems tulžies pūslės ar latakų ligomis, įskaitant ūminį pankreatitą.

Kita

Prieš vartojant vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialistas turi užtikrinti, kad pacientui būtų reikiamai išaiškinta, kaip naudotis Zalviso vartojimo prietaisu, pačiam suvartojant tabletę pagal poreikį, kad po chirurginės operacijos būtų numalšintas skausmas. Zalviso gali vartoti tik pacientai, kurie sugeba suprasti vartojimo prietaiso naudojimo nurodymus ir jų laikytis. Sveikatos priežiūros specialistas turi atsižvelgti į paciento gebėjimą (pvz., regos ar kognityvinį) tinkamai naudotis prietaisu.

Pagalbinės medžiagos

Zalviso poliežuvinių tablečių sudėtyje yra azo dažiklio saulėlydžio geltonojo FCF aliuminio kraplako (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveika su P450 citochromo 3A4 fermentu

Sufentanilį metabolizuoja daugiausia žmogaus P450 citochromo 3A4 fermentas. Ketokonazolas, stiprus CYP3A4 inhibitorius, gali reikšmingai padidinti sisteminę po liežuviu vartojamo sufentanilio ekspoziciją (didžiausioji koncentracija plazmoje (Cmax) padidėja 19%, bendra veikliosios medžiagos ekspozicija (AUC) padidėja 77%) ir 41% pailginti laiką, kol pasiekiama didžiausioji koncentracija. Negalima atmesti panašaus ir kitų stiprių CYP3A4 inhibitorių (pvz., itrakonazolo, ritonaviro) poveikio. Bet koks veiksmingumo arba toleravimo pokytis, susijęs su padidėjusia ekspozicija, klinikinėje praktikoje būtų kompensuojamas keičiant dozavimo dažnį (žr. 4.2 skyrių).

Centrinę nervų sistemą (CNS) slopinantys preparatai

Kartu vartojant CNS slopinančius preparatus, įskaitant barbitūratus, benzodiazepinus, neuroleptikus ar kitus opioidus, halogenų dujas ar kitus neselektyvius CNS slopinančius preparatus (pvz., alkoholį), gali sustiprėti kvėpavimo slopinimas.

Monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriai

Paprastai iki gydymo Zalviso pradžios likus 2 savaitėms rekomenduojama nutraukti MAO inhibitorių vartojimą, nes gydant opioidiniais analgetikais buvo gauta pranešimų apie stiprų ir nenumatytą MAO inhibitorių poveikio sustiprėjimą.

Kita sąveika

Sąveika su kitais po liežuviu vartojamais preparatais ar preparatais, skirtais atsiskiesti ar veikti burnos ertmėje, nevertinta, todėl reikia vengti vartoti šiuos preparatus vienu metu.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie sufentanilio vartojimą nėštumo metu nepakanka, kad būtų galima įvertinti galimą kenksmingą poveikį. Iki šiol nėra duomenų, kad sufentanilio vartojimas nėštumo metu padidintų apsigimimų riziką.

Sufentanilis prasiskverbia pro placentą.

Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Zalviso nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterims, kurios nevartoja kontracepcijos priemonių.

Žindymas

Į veną leidžiamas sufentanilis išsiskiria į gydomų moterų pieną, todėl žindyvėms Zalviso patariama skirti atsargiai. Vartojant sufentanilį, dėl opioidų ar toksinio poveikio rizikos žindomiems naujagimiams / kūdikiams žindyti nerekomenduojama (žr. 4.9 skyrių).

Vaisingumas

Duomenų apie sufentanilio poveikį moterų ar vyrų vaisingumui nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Sufentanilis gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia stipriai. Pacientams reikia patarti nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų, jeigu vartojant Zalviso arba po gydymo pasireiškia mieguistumas, svaigulys arba regėjimo sutrikimas. Pacientai gali vairuoti ir valdyti mechanizmus, tik jei praėjo pakankamai laiko po paskutiniojo Zalviso vartojimo.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Sunkiausia nepageidaujama sufentanilio sukeliama reakcija yra kvėpavimo slopinimas, galintis sukelti apnėją ir kvėpavimo sustojimą (žr. 4.4 skyrių).

Remiantis apibendrintais šių klinikinių tyrimų saugumo duomenimis, dažniausiai (≥ 1/10 dažniu) nustatytos nepageidaujamos reakcijos buvo pykinimas ir vėmimas.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Lentelėje toliau apibendrintos nepageidaujamos reakcijos, nustatytos arba atliekant klinikinius tyrimus, arba remiantis patirtimi kitiems vaistams, kurių sudėtyje yra sufentanilio, patekus į rinką. Nepageidaujamų reiškinių dažnis apibūdinamas taip:

Labai dažni

≥ 1/10

Dažni

nuo ≥ 1/100 iki < 1/10

Nedažni

nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100

Reti

nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000

Labai reti

< 1/10 000

Dažnis nežinomas

negali būti įvertintas pagal turimus duomenis

MedDRA organų

Labai

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

sistemų klasė

dažni

 

 

 

Imuninės sistemos

 

 

Padidėjęs

Anafilaksinis šokas

sutrikimai

 

 

jautrumas*

 

 

 

 

 

 

Psichikos sutrikimai

 

Sumišimas

Apatija*

 

 

 

 

Nervingumas*

 

Nervų sistemos

 

Svaigulys

Mieguistumas

Konvulsijos

sutrikimai

 

Galvos skausmas

Parestezija

Koma

 

 

Sedacija

Ataksija*

 

 

 

 

Distonija*

 

 

 

 

Hiperrefleksija*

 

Akių sutrikimai

 

 

Regėjimo

Miozė

 

 

 

sutrikimai

 

Širdies sutrikimai

 

Padidėjęs širdies

Sumažėjęs širdies

 

 

 

susitraukimų dažnis

susitraukimų

 

 

 

 

dažnis*

 

Kraujagyslių sutrikimai

 

Padidėjęs

 

 

 

 

kraujospūdis

 

 

 

 

Sumažėjęs

 

 

 

 

kraujospūdis

 

 

Kvėpavimo sistemos,

 

Kvėpavimo

Apnėja

Kvėpavimo sustojimas

krūtinės ląstos ir

 

slopinimas

 

 

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

Vidurių užkietėjimas

Burnos sausumas

 

sutrikimai

Vėmimas

Dispepsija

 

 

Odos ir poodinio audinio

 

Niežėjimas

Hiperhidrozė

Eritema

sutrikimai

 

 

Bėrimas

 

 

 

 

Odos sausumas*

 

Skeleto, raumenų ir

 

Nevalingi raumenų

 

 

jungiamojo audinio

 

spazmai

 

 

sutrikimai

 

Raumenų

 

 

 

 

trūkčiojimas*

 

 

 

 

 

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

 

Šlapimo susilaikymas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Karščia-

 

Šaltkrėtis

Vaisto abstinencijos

vartojimo vietos

vimas

 

Astenija

sindromas

pažeidimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Žr. „Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymą”

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Ilgai pavartojus kitų medžiagų, pasižyminčių poveikiu µ-opioidiniams receptoriams, ir staigiai nutraukus gydymą, stebėti abstinencijos simptomai.

Kai kurios nepageidaujamos reakcijos atliekant Zalviso klinikinius tyrimus nebuvo nustatytos. Jų pasireiškimo dažnis buvo įvertintas pagal į veną leidžiamo sufentanilio vartojimo duomenis: dažni – raumenų trūkčiojimas; nedažni – padidėjęs jautrumas, apatija, nervingumas, ataksija, distonija, hiperrefleksija, sumažėjęs širdies susitraukimų dažnis ir odos sausumas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Požymiai ir simptomai

Sufentanilio perdozavimas pasireiškia jo farmakologinio poveikio sustiprėjimu. Priklausomai nuo individualaus jautrumo klinikinę būklę apibrėžia kvėpavimo slopinimo laipsnis. Šis poveikis gali varijuoti nuo hipoventiliacijos iki kvėpavimo sustojimo. Kiti galimi simptomai: sąmonės netekimas, koma, kardiogeninis šokas ir raumenų rigidiškumas.

Gydymas

Gydant perdozavimą reikia susitelkti ties agonistinio poveikio µ-opioidiniams receptoriams simptomų gydymu, įskaitant deguonies skyrimą. Pagrindinį dėmesį reikia skirti kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti ir pagalbinės ar kontroliuojamos plaučių ventiliacijos būtinybei.

Esant kvėpavimo slopinimui reikia skirti opioidų antagonisto (pvz., naloksono). Tačiau neatmetama ir kitų tiesioginių atsakomųjų priemonių būtinybė. Reikia atsižvelgti į trumpesnį opioidų antagonisto veikimą, palyginti su sufentaniliu. Tokiu atveju opioidų antagonisto reikia skirti pakartotinai arba infuzijos būdu.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Opioidiniai anestetikai, ATC kodas N01AH03

Veikimo mechanizmas

Sufentanilis yra sintetinis, stiprus opioidas, pasižymintis labai selektyviu prisijungimu prie µ-opioidinių receptorių. Sufentanilis veikia kaip visiškas µ-opioidinių receptorių agonistas. Sufentanilis nesukelia histamino išsiskyrimo. Sufentanilio poveikį galima iškart ir visiškai užblokuoti pavartojus specifinio antagonisto, pvz., naloksono.

Pirminis farmakodinaminis poveikis

Analgezija

Manoma, kad sufentanilio sukeliama analgezija pasireiškia suaktyvinant µ-opioidinius receptorius pirmiausia CNS ir pakeičiant procesus, veikiančius skausmo suvokimą ir reagavimą į jį. Žmogaus organizme poveikio stiprumas 7–10 kartų didesnis negu fentanilio ir 500–1 000 kartų didesnis negu morfino (vartojant per burną). Dėl didelio lipofiliškumo sufentanilį galima skirti po liežuviu ir pasiekti greitą analgezinį veikimą.

Antrinis farmakodinaminis poveikis

Kvėpavimo slopinimas

Sufentanilis gali sukelti kvėpavimo slopinimą (žr. 4.4 skyrių) ir jis taip pat slopina kosulio refleksą.

Kitoks poveikis CNS

Žinoma, kad didelės į veną leidžiamo sufentanilio dozės sukelia raumenų rigidiškumą, greičiausiai dėl poveikio juodajai medžiagai ir dryžuotajam kūnui. EEG pokyčiai gali rodyti migdomąjį poveikį.

Poveikis virškinimo sistemai

Analgezinį poveikį sukelianti sufentanilio koncentracija kraujo plazmoje gali išprovokuoti pykinimą ir vėmimą, dirginant trigerinę chemoreceptorių zoną.

Sufentanilio poveikis virškinimo sistemai pasireiškia taip: susilpnėjusi virškinimo trakto peristaltika, sumažėjusi sekrecija ir padidėjęs virškinimo trakto sfinkterių raumenų tonusas (iki spazmų)

(žr. 4.4 skyrių).

Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai

Mažos į veną leidžiamo sufentanilio dozės, siejamos su tikėtinu poveikiu klajokliui nervui (cholinerginiu poveikiu), sukelia nestiprią bradikardiją ir šiek tiek sumažina sisteminį kraujagyslių pasipriešinimą pastebimai nesumažindamos kraujospūdžio (žr. 4.4 skyrių).

Širdies ir kraujagyslių sistemos stabilumas taip pat užtikrinamas dėl minimalaus poveikio širdies prieškrūviui, kraujo tėkmės greičiui širdyje ir deguonies sunaudojimui miokarde. Tiesioginio sufentanilio poveikio miokardo funkcijai nepastebėta.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Analgezija

Zalviso veiksmingumas, pačiam pacientui kontroliuojant analgeziją, buvo įrodytas atliekant tris

III fazės klinikinius ūmaus nocicepcinio ir visceralinio skausmo po chirurginės operacijos (po didelės chirurginės pilvo arba ortopedinės operacijos) tyrimus: 2 tyrimai buvo dvigubai koduoti, placebu kontroliuojami (Zalviso vartojo N = 430 pacientų; placebo grupėje N = 161 pacientas), o 1 tyrimas buvo atviras, veikliuoju preparatu kontroliuojamas (Zalviso vartojo N = 177 pacientai; morfino vartojo N = 180 pacientų) tyrimas.

Pacientams buvo taikomas Zalviso dozavimo režimas, pagal poreikį skiriant po 15 mikrogramų sufentanilio po liežuviu, išlaikant mažiausiai 20 minučių blokavimo intervalą 72 val. laikotarpiu.

Pranašumas prieš placebą buvo įrodytas III fazės placebu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose pagrindinė vertinamoji baigtis buvo skausmo intensyvumo skirtumo nuo pradinio įvertinimo per 48 val. laiko svertinė suma (angl. sum of pain intensity difference, SPID48; p 0,001), o antrinės

vertinamosios baigtys buvo laiko svertinė SPID (p 0,004), bendras skausmo slopinimas (angl. total pain relief, TOTPAR; p 0,004) ir bendras paciento vertinimas (p 0,007) 24, 48 ir 72 val. laikotarpiu. Šiuose tyrimuose po 48 val. daugiau negu pusei tiriamųjų Zalviso grupėje reikšmingai sumažėjo skausmas (reagavusiųjų į gydymą rodiklis 30%) (visceralinis skausmas 60%, nocicepcinis skausmas 54,9%).

Zalviso skausmo malšinimo metodą kaip „gerą“ arba „puikų“ apibūdino reikšmingai didesnė pacientų dalis (78,5%) negu metodą, kai buvo vartojama į veną leidžiamo morfino pačiam pacientui kontroliuojant analgeziją (65,5%) (pagrindinė vertinamoji baigtis po 48 valandų; p = 0,007). Atliekant visus tris III fazės klinikinius tyrimus, pacientai nurodė klinikiniu požiūriu reikšmingą skausmo sumažėjimą pirmąją gydymo Zalviso valandą (skausmo intensyvumo skirtumas nuo tyrimo pradžios ir visiškas skausmo slopinimas > 1 NRS). Sveikatos priežiūros specialistų vertinimu Zalviso yra paprasčiau vartoti (p = 0,017).

Kaip nustatyta veikliuoju preparatu kontroliuojamame tyrime, per pirmąsias 48 val. vidutinis laikas tarp Zalviso dozių vartojimo buvo apytiksliai du kartus ilgesnis nei atliekant paciento kontroliuojamą analgeziją į veną leidžiamu morfinu (apytiksliai 80 minučių, palyginti su apytiksliai 45 minutėmis).

Pacientai, kurie trijų kontroliuojamų tyrimų metu buvo gydomi Zalviso nuo 48 iki 72 valandų, suvartojo įvairų dozių skaičių iš 216 galimų dozių, vidutiniškai 49 dozes / pacientui (intervalas: 8-153 dozės), dauguma pacientų (69,7%) suvartojo nuo 24 iki 72 dozių.

Kvėpavimo slopinimas

Atliekant klinikinius tyrimus, analgezinį poveikį sukeliančios Zalviso dozės kai kuriems pacientams sukėlė kvėpavimo slopinimą. Atliekant III fazės veikliuoju preparatu kontroliuojamą tyrimą, deguonies prisotinimo sumažėjimo reikšmė tarp tiriamųjų grupių, vartojusių Zalviso ir į veną leidžiamą morfiną kontroliuojant pačiam pacientui, buvo panaši. Vis dėlto buvo statistiškai reikšmingai mažesnė procentinė dalis deguonies prisotinimo sumažėjimo epizodus patyrusių pacientų, kurie vartojo Zalviso poliežuvines tabletes (19,8%) naudodami vartojimo prietaisą, negu į veną leidžiamą morfiną kontroliuojant pačiam pacientui vartojusiųjų grupėje (30,0%). Klinikiniai tyrimai parodė, kad į veną leidžiamas sufentanilis mažiau slopina kvėpavimą negu atitinkamą analgezinį poveikį sukeliančios fentanilio dozės.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Sufentanilio, vartojamo po liežuviu, farmakokinetika gali būti apibūdinama kaip trijų dalių modelis, vykstant pirmojo pobūdžio absorbcijai. Toks vartojimo metodas užtikrina didesnį absoliutųjį biologinį prieinamumą išvengiant metabolizmo žarnyne ir priešsisteminio metabolizmo kepenyse dalyvaujant 3A4 fermentui.

Vidutinis absoliutus biologinis prieinamumas, pavartojus vienkartinę Zalviso dozę po liežuviu, palyginus su vienos minutės intravenine 15 mikrogramų sufentanilio infuzija, buvo 59%. Palyginimui, pavartojus per burną (prarijus) biologinis prieinamumas buvo gerokai mažesnis (9%). Klinikinių tyrimų metu kartotinai skiriant vaistinį preparatą, biologinis prieinamumas sumažėjo iki 37,6%. Tabletes vartojant už žando, kai jos buvo dedamos priešais apatinius priekinius dantis, biologinis prieinamumas padidėjo iki 78%.

Didžiausia sufentanilio koncentracija pasiekiama po vienkartinės dozės praėjus apytiksliai 50 minučių; po kartotinių dozių vartojimo ši vertė sutrumpėja iki maždaug 20 minučių. Kai Zalviso buvo skiriamas kas 20 minučių, pusiausvyrinė apykaita kraujo plazmoje buvo pasiekta po 13 dozių.

Pasiskirstymas

Centrinis pasiskirstymo tūris pavartojus sufentanilio į veną yra maždaug 14 litrų, o pasiskirstymo tūris esant pusiausvyrinei apykaitai – maždaug 350 litrų.

Biotransformacija

Biotransformacija pirmiausia vyksta kepenyse ir plonosiose žarnose. Žmogaus organizme sufentanilį daugiausia metabolizuoja P450 citochromo 3A4 fermentų sistema (žr. 4.5 skyrių). Sufentanilis sparčiai suskaidomas į keletą neaktyvių metabolitų; pagrindinis eliminacijos būdas yra oksidacinis N- ir O-dealkilinimas.

Eliminacija

Bendras plazmos klirensas vieną kartą pavartojus preparato į veną yra maždaug 917 l/min. Apytiksliai 80% į veną suleistos sufentanilio dozės išskiriama per 24 val. Tik 2% dozės išskiriama nepakitusios formos. Klirensui nedaro įtakos rasė, lytis, inkstų veiklos rodikliai, kepenų veiklos rodikliai ar kartu vartojami CYP3A4 substratai.

Kliniškai reikšmingą kiekį kraujo plazmoje didžiąja dalimi lemia laikas, per kurį nutraukus dozavimą sufentanilio koncentracija kraujo plazmoje sumažėja nuo Cmax iki 50% Cmax (nuo situacijos priklausanti pusėjimo trukmė; angl. context sensitive half-time, CST½), o ne galutinės pusinės

eliminacijos laikas. Po vienos dozės vartojimo CST½ mediana buvo 2,2 val., po kartotinių dozių ši vertė padidėjo iki 2,5 val.: taigi, vartojant po liežuviu gerokai pailgėja poveikio trukmė, palyginus su sufentanilio vartojimu į veną (CST½ 0,14 val.). Panašios CST½ vertės stebėtos ir po vienkartinės, ir po kartotinių dozių, o tai rodo, kad pavartojus kelias poliežuvines tabletes poveikio trukmė yra prognozuojama ir nuosekli.

Pavartojus vieną 15 mikrogramų sufentanilio poliežuvinę tabletę, vidutinis galutinės pusinės eliminacijos laikas svyravo nuo 6 iki 10 valandų. Pavartojus kartotines dozes, buvo nustatytas ilgesnis (iki 18 valandų) vidutinis galutinės pusinės eliminacijos laikas, nes po kartotinių dozių vartojimo kraujo plazmoje buvo pasiekta didesnė sufentanilio koncentracija ir buvo galimybė nustatyti šią koncentraciją ilgesnį laiką.

Ypatingosios populiacijos

Inkstų veiklos sutrikimas

Populiacijos farmakokinetikos analizės, kurioje buvo tiriama sufentanilio koncentracija kraujo plazmoje Zalviso pavartojusiems pacientams ir sveikiems savanoriams (N = 700) ir kurioje dalyvavo 75 pacientai, sergantys vidutinio sunkumo, ir 7 pacientai, sergantys sunkiu inkstų veiklos sutrikimu, metu nenustatyta, kad inkstų funkcija būtų reikšmingas klirenso kintamasis. Vis dėlto dėl riboto sunkiu inkstų veiklos sutrikimu sergančių ištirtų pacientų skaičiaus Zalviso tokiems pacientams reikia skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Kepenų veiklos sutrikimas

Remiantis populiacijos farmakokinetikos analize Zalviso pavartojusiems pacientams ir sveikiems savanoriams (N = 700), kurioje dalyvavo 13 pacientų, sergančių vidutinio sunkumo, ir 6 pacientai, sergantys sunkiu kepenų veiklos sutrikimu, nenustatyta, kad kepenų funkcija būtų reikšmingas klirenso kintamasis. Dėl riboto vidutinio sunkumo ir sunkiu kepenų veiklos sutrikimu sergančių pacientų skaičiaus negali būti nustatyta, ar kepenų funkcijos sutrikimas gali turėti įtakos klirensui. Todėl Zalviso tokiems pacientams reikia skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Vaikų populiacijai farmakokinetinių Zalviso duomenų nėra.

Vaikams į veną leidžiamo sufentanilio farmakokinetikos duomenų yra nedaug.

Senyvi pacientai

Specialių populiacijos tyrimų, skiriant Zalviso senyviems pacientams, neatlikta. Į veną leidžiamo sufentanilio farmakokinetikos duomenys nerodo su amžiumi susijusių skirtumų. Atliekant placebu kontroliuojamus III fazės klinikinius tyrimus, apytiksliai 20% įtrauktų pacientų buvo senyvi

(≥ 75 metų) ir apytiksliai 30% įtrauktų pacientų buvo nuo 65 iki 75 metų. Populiacijos farmakokinetikos analizės duomenys atskleidė amžiaus įtaką: senyviems (vyresniems kaip 65 metų) žmonėms klirensas buvo mažesnis 27%. Kadangi šis su amžiumi susijęs sumažėjimas yra mažesnis negu stebėtas 30–40% sufentanilio ekspozicijos reikšmių kintamumas tarp skirtingų tiriamųjų, šis poveikis nelaikomas kliniškai reikšmingu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Zalviso vartojamas tik pagal poreikį.

Populiacijos farmakokinetika

Kai pacientai patys titravo Zalviso siekdami analgezinio poveikio, sufentanilio koncentracija kraujo plazmoje per dvi vartojimo paras vidutiniškai siekė 60–100 pg/ml. Amžiaus ar kūno masės indekso (KMI) arba nesunkaus ar vidutinio sunkumo inkstų ar kepenų veiklos sutrikimo įtakos nestebėta.

Pacientai, kurių KMI > 30 kg/m2

Populiacijos farmakokinetikos analizė naudojant KMI kaip kintamąjį rodo, kad pacientams, kurių KMI > 30 kg/m2, reikėjo dažnesnio dozavimo.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kartotinių dozių toksinis poveikis

Nustatyta, kad sufentanilis sukelia panašias į opioidų nepageidaujamas reakcijas įvairiems laboratoriniams gyvūnams (šunims, žiurkėms, jūrų kiaulytėms, žiurkėnams), skiriant didesnes nei analgezijai sukelti reikalingas dozes ir dviejų kartotinių dozių tyrimų metu sufentanilio poliežuvines tabletes įkišant auksiniams Sirijos žiurkėnams už žando.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Žiurkėms ir triušiams sufentanilis teratogeninio poveikio nesukėlė. Žiurkių ir triušių patelėms, kurioms vaikingumo metu 10–30 parų į veną buvo leidžiamos 2,5 karto didesnės dozės už maksimalias žmonėms skiriamas dozes, sufentanilis sukėlė embrionų žūtį. Embrionų žūtį sukėlęs poveikis buvo laikomas antriniu dėl toksinio poveikio patelei.

Kitame tyrime su žiurkėmis, kurios organogenezės laikotarpiu gavo 20 kartų didesnes dozes už maksimalias žmonėms skiriamas dozes, neigiamo poveikio nebuvo nustatyta. Ikiklinikinis poveikis buvo nustatytas tik skiriant dozes, gerokai didesnes už maksimalias žmonėms skiriamas dozes, taigi šie duomenys yra mažai reikšmingi klinikiniu požiūriu.

Mutageniškumas

Ames testas mutageninio sufentanilio poveikio neparodė. Atliekant mažųjų branduolių bandymą su žiurkių patelėmis, vienkartinės 80 µg/kg intraveninės sufentanilio dozės (apytiksliai 2,5 karto už viršutinę žmogaus intraveninės dozės ribą didesnės dozės) nesukėlė struktūrinių chromosomų mutacijų.

Kancerogeniškumas

Sufentanilio kancerogeniškumo tyrimų neatlikta.

Vietinis toleravimas

Atlikti du sufentanilio poliežuvinių tablečių vietinio toleravimo tyrimai, kuriuose buvo tirti žiurkėnų žando maišeliai. Iš šių tyrimų padaryta išvada, kad Zalviso poliežuvinės tabletės nesukelia arba sukelia minimalų vietinį sudirginimą.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis (E421)

Bevandenis kalcio vandenilio fosfatas

Hipromeliozė

Kroskarmeliozės natrio druska

Stearino rūgštis

Magnio stearatas

Saulėlydžio geltonasis FCF aliuminio kraplakas (E110)

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Zalviso yra tiekiamas polikarbonatiniais užtaisais, kiekviename iš kurių yra po 40 poliežuvinių tablečių, kiekvienas užtaisas supakuotas į poliesterio plėvelės / MTPE / aliuminio folijos / MTPE paketėlį su deguonies sugėrikliu. Zalviso tiekiamas 1 ir 10, 20 užtaisų pakuotėmis ir sudėtinėmis pakuotėmis, kuriose yra 40 (2 pakuotės po 20), 60 (3 pakuotės po 20) ir 100 (5 pakuotės po 20) užtaisų, kas atitinka 40, 400, 800, 1 600, 2 400 ir 4 000 poliežuvinių tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Siekiant užtikrinti tinkamą šios sistemos veikimą, užtaisą reikia naudoti tik su Zalviso vartojimo prietaisu, kurį sudaro valdiklis ir dalytuvas.

Išėmus iš paketėlio, užtaisą reikia nedelsiant įdėti į Zalviso vartojimo prietaisą.

Prietaisą reikia naudoti kaip rekomenduojama prietaiso gamintojo pateiktoje informacijoje. Sveikatos priežiūros specialistas privalo kruopščiai laikytis Zalviso vartojimo prietaiso paruošimo nurodymų.

Zalviso vartojimo prietaiso negalima naudoti, jei matoma, kad bet kokia jo dalis yra pažeista.

Visiškai įkrautas Zalviso vartojimo prietaisas be perkrovimo veiks iki 72 val.

Nutraukus gydymą, sveikatos priežiūros specialistas turi išimti užtaisą iš prietaiso, o bet kokius nesunaudotus ir (arba) ne visiškai ištuštintus užtaisus sveikatos priežiūros specialistas turi tvarkyti pagal kontroliuojamoms medžiagoms taikomas vietos taisykles ir reikalavimus. Visos kitos atliekos turi būti šalinamos pagal įstaigos tvarką ir vietos reikalavimus.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Vokietija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2015 metų rugsėjo 18 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai