Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinplava (bezlotoxumab) – Preparato charakteristikų santrauka - J06BB21

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasZinplava
ATC kodasJ06BB21
Sudėtisbezlotoxumab
GamintojasMerck Sharp

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZINPLAVA 25 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename ml koncentrato yra 25 mg bezlotoksumabo.

Viename 40 ml flakone yra 1000 mg bezlotoksumabo.

Bezlotoksumabas yra žmogaus monokloninis antikūnas, gaminamas kininio žiurkėno kiaušidžių ląstelėse rekombinacinės DNR technologijos būdu. Jis jungiasi prie C. difficile toksino B.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekviename ml koncentrato yra 0,2 mmol (4,57 mg) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Koncentratas infuziniam tirpalui.

Skaidrus ar šiek tiek opalinis, bespalvis ar gelsvas skystis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

ZINPLAVA vartojamas Clostridium difficile infekcijos (CDI) atsinaujinimo profilaktikai suaugusiesiems, kuriems CDI atsinaujinimo rizika yra didelė (žr. 4.2, 4.4 ir 5.1 skyrius).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

ZINPLAVA turi būti vartojamas CDI gydymo antibakteriniais vaistiniais preparatais kurso metu (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

Turi būti vartojama viena 10 mg/kg ZINPLAVA dozė, kuri infuzuojama į veną (žr. žemiau ir 6.6 skyrių).

ZINPLAVA vartojimo patirtis pacientams apsiriboja vienu CDI epizodu ir vienkartine doze (žr. 4.4 skyrių).

Ypatingos populiacijos

Senyviems asmenims

65 metų ir vyresniems pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi inkstų funkcija

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų funkcija

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų populiacija

ZINPLAVA saugumas ir veiksmingumas pacientams iki 18 metų neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Praskiestas infuzinis tirpalas suleidžiamas į veną per 60 min. naudojant sterilų, nepirogeninį, surišantį mažai baltymų 0,2 - 5 mikronų esantį sistemoje arba papildomą filtrą. Injekcijos ar boliuso į veną būdu ZINPLAVA vartoti negalima.

Praskiestą tirpalą galima infuzuoti į centrinę veną arba periferinį kateterį.

ZINPLAVA ir kitų vaistinių preparatų negalima leisti tuo pačiu metu ta pačia infuzine sistema.

Vaistinio preparato skiedimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

ZINPLAVA nėra vaistinis preparatas nuo CDI ir neturi įtakos esamam CDI epizodui. ZINPLAVA turi būti vartojamas CDI gydymo antibakteriniais vaistiniais preparatais kurso metu. ZINPLAVA vartojimo, pasibaigus pirmosioms 10-14 CDI antibakterinio gydymo dienų, veiksmingumo duomenų nėra.

Injekcijos ar boliuso į veną būdu ZINPLAVA vartoti negalima.

ZINPLAVA pakartotinio vartojimo CDI sergantiems pacientams patirties nėra. Klinikinių tyrimų metu CDI sergantiems pacientams buvo skiriama tik vienkartinė ZINPLAVA dozė (žr. 5.1 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Formalių sąveikos su kitais vaistiniais preparatais tyrimų neatlikta. Gydomieji monokloniniai antikūnai paprastai neturi potencialiai reikšmingos sąveikos su kitais vaistiniais preparatais, kadangi jie tiesiogiai neveikia citochromo P450 fermentų ir nėra kepenų ar inkstų nešiklių substratai.

Bezlotoksumabo sąveikos su kitais vaistiniais preparatais nereikėtų tikėtis, kadangi jo veikimo taikinys yra egzogeninis toksinas.

Kartu su ZINPLAVA buvo vartojami įprastiniai (angl. Standard of Care, toliau – SoC) geriamieji antibakteriniai vaistiniai preparatai.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bezlotoksumabo vartojimo nėštumo laikotarpiu duomenų yra nedaug. Gyvūnų tyrimai toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėštumo laikotarpiu ZINPLAVA vartoti negalima, nebent gydymas bezlotoksumabu yra būtinas dėl moters klinikinės būklės.

Žindymas

Ar bezlotoksumabo išsiskiria į moters pieną, nėra žinoma. Monokloninių antikūnų patekti į moters pieną gali, todėl būtina nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar neskirti ZINPLAVA atsižvelgiant į ZINPLAVA vartojimo motinai svarbą.

Vaisingumas

Galimo bezlotoksumabo poveikio vaisingumui klinikinių duomenų nėra. Poveikio gyvūnų vaisingumui tyrimų neatlikta. Audinių kryžminio reaktyvumo tyrimai bezlotoksumabo jungimosi prie lytinių organų audinių neparodė. Kartotinių dozių toksinio poveikio pelėms tyrimai pastebimo poveikio patinų ir patelių lytiniams organams taip pat neparodė (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Bezlotoksumabas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

ZINPLAVA saugumas tirtas dviejų 3 fazės klinikinių tyrimų metu. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios ≥ 4 % pacientų per 4 savaites po ZINPLAVA infuzijos, buvo pykinimas, viduriavimas, karščiavimas ir galvos skausmas. Šių nepageidaujamų reakcijų dažnis placebą ir ZINPLAVA vartojusiems pacientams buvo panašus.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, užfiksuotos per 4 savaites po ZINPLAVA infuzijos, pateikiamos

1 lentelėje pagal organų sistemų klases. Jų dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000), labai retas (< 1/10000) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

1 lentelė. ZINPLAVA nepageidaujamos reakcijos

MedDRA organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

dažnas

galvos skausmas

Virškinimo trakto sutrikimai

dažnas

pykinimas, viduriavimas

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos

dažnas

karščiavimas

pažeidimai

 

 

 

 

 

Sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų

dažnas

su infuzija susijusios reakcijos†

komplikacijos

 

 

 

 

 

† Žr. atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimą žemiau.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Sunkios nepageidaujamos reakcijos

Klinikinių tyrimų metu sunkių nepageidaujamų reakcijų per 12 savaičių po infuzijos užfiksuota 29 % ZINPLAVA ir 33 % placebą vartojusių pacientų.

Su infuzija susijusios reakcijos

Iš viso 10 % ZINPLAVA lyginant su 8 % placebo grupės tiriamųjų infuzijos dieną arba kitą dieną po infuzijos pasireiškė viena ar kelios infuzijai specifinės nepageidaujamos reakcijos. Infuzijai specifinės nepageidaujamos reakcijos, užfiksuotos ≥ 0,5 % ZINPLAVA grupės tiriamųjų ir pasireiškusios dažniau negu vartojusiems placebą, buvo pykinimas (3 %), nuovargis (1 %), karščiavimas (1 %), svaigulys (1 %), galvos skausmas (2 %), dusulys (1 %) ir hipertenzija (1 %). Dauguma infuzijai specifinių nepageidaujamų reakcijų buvo lengvo (78 %) arba vidutinio (20 %) maksimalaus intensyvumo ir truko iki 24 valandų.

Su imunitetu susijusios nepageidaujamos reakcijos

1 fazės klinikinio tyrimo metu sveikiems tiriamiesiems suleistos dvi 10 mg/kg bezlotoksumabo dozės 12 savaičių intervalu. Nepageidaujamos reakcijos po antrosios dozės pastebimai nesiskyrė nuo pasireiškusių po pirmosios ir atitiko užfiksuotas dviejų 3 fazės tyrimų (MODIFY I ir MODIFY II, žr. 5.1 skyrių) metu pacientams, kuriems buvo suleista viena dozė.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

ZINPLAVA perdozavimo klinikinės patirties nėra. Apskritai, klinikinių tyrimų metu sveiki žmonės gerai toleravo iki 20 mg/kg dozes. Perdozavus būtina atidžiai stebėti pacientą dėl nepageidaujamų reakcijų požymių ir simptomų bei prireikus atitinkamai simptomiškai gydyti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: sisteminio vartojimo vaistiniai preparatai nuo infekcijos, specifiniai imunoglobulinai. ATC kodas – J06BB21.

Veikimo mechanizmas

Bezlotoksumabas yra žmogaus monokloninis antitoksininis antikūnas, kuris dideliu afinitetu prisijungia prie C. difficile B toksino ir neutralizuoja jo aktyvumą. Bezlotoksumabas neleidžia atsinaujinti CDI, sukeldamas pasyvų imunitetą įsivyravusių C. difficile sporų (išlikusių arba naujų) gaminamam toksinui.

Farmakodinaminis poveikis

Mikrobiologija

Aktyvumas in vitro ir in vivo

B toksino epitopas, prie kurio prisijungia bezlotoksumabas, yra labai panašus, bet neidentiškas visose žinomose toksino sekose.

Klinikiniai tyrimai

ZINPLAVA (bezlotoksumabo) veiksmingumas įvertintas atlikus 2 randomizuotus, dvigubai aklus, placebu kontroliuotus, daugiacentrius 3 fazės klinikinius tyrimus MODIFY I ir MODIFY II. Jų metu 810 pacientų buvo randomizuoti vartoti bezlotoksumabą ir 803 – placebą. Tyrimus baigė ir į pilnos analizės rinkinį (angl. full analysis set (FAS)) buvo įtraukti 781 ZINPLAVA ir 773 placebo grupės pacientai. Visi pacientai kartu vartojo įprastų antibakterinių vaistinių preparatų nuo CDI. Randomizacija buvo stratifikuota pagal vartotą antibakterinį vaistinį preparatą ir hospitalizavimą (t.y. gydymą stacionare ar ambulatoriškai) įtraukimo momentu. Įtraukti suaugę pacientai, kuriems buvo patvirtinta CDI diagnozė, apibrėžta kaip viduriavimas (bent 3 pasituštinimai skystomis, t.y. 5-7 Bristol skalės tipo išmatomis per ne daugiau kaip 24 valandas) ir teigiamas toksigeninės C. difficile testo išmatose rezultatas mėginyje, paimtame likus ne daugiau kaip 7 dienoms iki įtraukimo į tyrimą.

Pacientams taikytas 10-14 dienų CDI gydymo geriamaisiais antibakteriniais vaistiniais preparatais (metronidazolu, vankomicinu arba fidaksomicinu – tyrėjo pasirinkimu) kursas. Pacientams, kurie vartojo geriamąjį vankomiciną arba fidaksomiciną, taip pat galėjo būti leidžiama metronidazolo į veną.

Viena ZINPLAVA arba placebo dozė buvo infuzuojama prieš baigiant antibakterinį gydymą, pacientai buvo stebimi 12 savaičių po infuzijos. ZINPLAVA arba placebo anksčiausiai buvo infuzuojama prieš pradedant antibakterinį gydymą, o vėliausiai – 14-ą tokio gydymo dieną (infuzijos laiko mediana – trečia jo diena).

ZINPLAVA (n = 781) ir placebo (n = 773) grupių pacientų pradinės savybės buvo iš esmės panašios: amžiaus mediana buvo 65 metai, 85 % buvo baltaodžiai, 57 % – moterys, 68 % gydyti stacionare. Geriamąjį metronidazolą ir geriamąjį vankomiciną vartojo panaši pacientų dalis (po 48 %), o fidaksomiciną kaip antibakterinį vaistinį preparatą nuo CDI vartojo tik 4 %.

CDI atsinaujinimo dažnis nurodytas 2 lentelėje.

2 lentelė. CDI atsinaujinimo dažnis per 12 savaičių po infuzijos (pagal MODIFY I ir MODIFY II tyrimų pilnos analizės duomenų rinkinį *)

ZINPLAVA ir

Placebas ir SoC

 

 

SoC

 

 

 

% (n/N)

% (n/N)

 

Koreguotas skirtumas (95 % PI)

p reikšmė

16,5 (129/781)

26,6 (206/773)

 

-10,0 (nuo -14,0 iki -6,0)

< 0,0001

n – analizės populiacijos pacientų, atitikusių vertinamosios baigties kriterijų, skaičius N – pacientų, įtrauktų į analizės populiaciją, skaičius

*pilnos analizės duomenų rinkinys – tai visų randomizuotų pacientų dalis atmetus: (i) tuos, kuriems nebuvo infuzuota nė

viena tiriamojo vaistinio preparato dozė, (ii) tuos, kuriems negauta teigiamo vietinio toksigeninės C. difficile išmatose mėginio rezultato, (iii) tuos, kuriems netaikytas protokolo nustatytas įprastinis gydymas 1 parą iki infuzijos ir 1 parą po jos, (iiii) atvejus, kai nesilaikyta GKP

SoC (angl. Standard of Care antibacterial) – gydymas įprastiniu antibakteriniu vaistiniu preparatu (metronidazolu,

vankomicinu arba fidaksomicinu)

vienpusė p reikšmė Miettinen ir Nurminen metodu, stratifikavus pagal protokolą (MODIFY I ir MODIFY II), SoC antibakterinį vaistinį preparatą (metronidazolas, vankomicinas ar fidaksomicinas) ir hospitalizavimą (gydyta stacionare ar ambulatoriškai)

3 lentelėje pateikiami perspektyviniu būdu suplanuotos sudėtinės CDI atsinaujinimo dažnio analizės duomenys iš anksto numatytų pogrupių pacientams, kuriems CDI atsinaujinimo rizika yra didelė, dviejų 3 fazės tyrimų metu. Iš viso 51 % pacientų buvo 65 metų arba vyresni, 29 % – 75 metų arba vyresni, 39 % per 12 stebėjimo savaičių vartojo vieną ar kelis sisteminio poveikio antibakterinius vaistinius preparatus. 28 % visų pacientų patyrė vieną ar daugiau CDI epizodų per paskutinius

6 mėnesius iki gydyto epizodo (18 % pacientų – vieną, 7 % – 2, o keli pacientai – 3 ar daugiau). 21 % pacientų turėjo sutrikusį imunitetą, 16 % sirgo kliniškai sunkia CDI. Tarp 976 iš 1554 (62 %) pacientų, kurių tyrimo rezultatas C. difficile išmatų kultūroje iš pradžių buvo teigiamas, 22 % (217 iš 976) rastas hipervirulentinis štamas (027, 078 arba 244 ribotipo), o dauguma pastarųjų štamų (87 %, t.y. 189 iš 217) buvo 027 ribotipo.

Šie pacientai turėjo rizikos faktorių, susijusių labiausiai (bet ne vien) su didesne CDI atsinaujinimo rizika. Veiksmingumo rezultatai neparodė ZINPLAVA naudos pacientams, neturintiems žinomų CDI rizikos faktorių.

3 lentelė. CDI atsinaujinimo dažnis pagal rizikos faktorių pogrupius (MODIFY I ir MODIFY II, pilnos analizės duomenų rinkinys*)

 

ZINPLAVA ir

 

 

 

SoC

Placebas ir SoC

 

Savybės įtraukiant į tyrimą

% (n/m)

% (n/m)

Skirtumas (95 % PI)

Amžius ≥ 65 metai

15,4

(60/390)

31,4

(127/405)

-16,0 (-21,7; -10,2)

Vienas ar keli CDI epizodai per

25,0

(54/216)

41,1

(90/219)

-16,1 (-24,7; -7,3)

paskutinius 6 mėn.

 

 

 

 

 

Sutrikęs imunitetas §

14,6

(26/178)

27,5 (42/153)

-12,8 (-21,7, -4,1)

Stipriai išreikšta CDI

10,7

(13/122)

22,4

(28/125)

-11,7 (-21,1; -2,5)

Hipervirulentinio štamo infekcija #

21,6

(22/102)

32,2

(37/115)

-10,6 (-22,1; 1,3)

027 ribotipo infekcija

23,6

(21/89)

34,0

(34/100)

-10,4 (-23,0; 2,6)

n – pacientų, atitikusių vertinamosios baigties kriterijus, skaičius pogrupyje

m – pacientų skaičius pogrupyje

*

pilnos analizės duomenų rinkinys – tai visų randomizuotų pacientų dalis atmetus: (i) tuos, kuriems nebuvo infuzuota nė

 

 

viena tiriamojo vaistinio preparato dozė, (ii) tuos, kuriems negauta teigiamo vietinio toksigeninės C. difficile išmatose

mėginio rezultato, (iii) tuos, kuriems netaikytas protokolo nustatytas įprastinis gydymas 1 parą iki infuzijos ir 1 parą po jos

SoC (angl. Standard of Care antibacterial) – įprastinis antibakterinis vaistinis preparatas (metronidazolas, vankomicinas

 

arba fidaksomicinas)

Miettinen ir Nurminen metodu be stratifikacijos

§

atsižvelgiant į ligas ir vartotus vaistinius preparatus, kurie galėjo slopinti imunitetą

Zar rodiklis ≥ 2

#

hipervirulentiški štamai buvo 027, 078 ir 244 ribotipų

 

Pasireiškusio CDI epizodo klinikinis išgijimo laipsnis gydymo grupėse buvo panašus visų tyrimų metu.

Imunogeniškumas

Tyrimų MODIFY I ir MODIFY II metu ZINPLAVA imunogeniškumas tirtas elektrocheminės liuminescencijos (ECL) būdu.

Nė vienam iš 710 pacientų, kurių mėginius buvo galima ištirti MODIFY I ir MODIFY II tyrimų metu, vartojant ZINPLAVA susidariusių antikūnų prieš bezlotoksumabą nerasta. ZINPLAVA skirta vartoti tik vieną kartą, tačiau ištirtas ir bezlotoksumabo imunogeniškumas 29 sveikiems tiriamiesiems suleidus 10 mg/kg dozę praėjus 12 savaičių po pirmosios. Suleidus antrąją dozę, antikūnų prieš bezlotoksumabą taip pat nerasta.

Pakartotinio bezlotoksumabo vartojimo CDI sergantiems pacientams duomenų nėra.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti ZINPLAVA tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių Clostridium difficile infekcijos atsinaujinimo profilaktikai duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Bezlotoksumabas leidžiamas į veną, todėl yra biologiškai prieinamas visas ir iš karto. Suleidus vieną 10 mg/kg bezlotoksumabo dozę CDI sergantiems pacientams į veną, vidutinis AUC(0-∞) buvo

53000 µg×val./ml, o vidutinis Cmax – 185 µg/ml. Bezlotoksumabo ekspozicija sveikiems tiriamiesiems 0,3 -20 mg/kg dozės ribose didėjo maždaug proporcingai dozei.

Pasiskirstymas

Už kraujagyslių ribų bezlotoksumabo pasiskirsto nedaug. Vidutinis jo pasiskirstymo tūris – 7,33 litro (variacijos koeficientas – 16 %).

Biotransformacija

Bezlotoksumabas katabolizuojamas baltyminio irimo būdu, metabolizmas įtakos jo klirensui neturi.

Eliminacija

Daugiausia bezlotoksumabo eliminuojama baltyminio irimo būdu. Vidutinis bezlotoksumabo klirensas yra 0,317 litro per parą (variacijos koeficientas – 41 %), o terminalinis pusinis periodas (t½) – maždaug 19 dienų (28 %).

Ypatingos populiacijos

Įvairių gretutinių faktorių įtaka bezlotoksumabo farmakokinetikai vertinta populiacinės farmakokinetikos analizės būdu. Bezlotoksumabo klirensas didėjo didėjant kūno svoriui, o susidarę ekspozicijos skirtumai buvo tinkamai sureguliuoti leidžiant pagal kūno svorį apskaičiuotą dozę.

Kliniškai reikšmingos įtakos bezlotoksumabo ekspozicijai neturėjo šie faktoriai (dėl jų dozės koreguoti nereikia): amžius (18-100 metų), lytis, rasė, etninė grupė, sutrikusi inkstų funkcija, sutrikusi kepenų funkcija ir gretutinės ligos.

Sutrikusi inkstų funkcija

Sutrikusios inkstų funkcijos įtaka bezlotoksumabo farmakokinetikai tirta pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi lengvai (aGFG nuo 60 iki < 90 ml/min./1,73 m2), vidutiniškai (aGFG nuo 30 iki < 60 ml/min./1,73 m2) arba sunkiai (aGFG nuo 15 iki < 30 ml/min./1,73 m2) arba esant galutinės stadijos inkstų nepakankamumui (aGFG < 15 ml/min./1,73 m2), ir lyginta su duomenimis, gautais pacientams, kurių inkstų funkcija normali (aGFG ≥ 90 ml/min./1,73 m2). Kliniškai reikšmingų bezlotoksumabo ekspozicijos skirtumų esant sutrikusiai ir normaliai inkstų funkcijai nenustatyta.

Sutrikusi kepenų funkcija

Lyginta bezlotoksumabo farmakokinetika sutrikusią ir normalią kepenų funkciją turinčių pacientų organizme. Sutrikusi kepenų funkcija apibrėžta kaip atitinkanti 2 ar daugiau iš šių sąlygų: 1) albumino ≤ 3,1 g/dl, 2) ALT ≥ 2 × VNR, 3) bendro bilirubino ≥ 1,3 × VNR arba 4) lengva, vidutinė ar sunki kepenų liga pagal Charlson gretutinių ligų rodiklį. Kliniškai reikšmingų bezlotoksumabo ekspozicijos skirtumų esant sutrikusiai ir normaliai kepenų funkcijai nenustatyta.

Senyvi asmenys

Tirta amžiaus įtaka bezlotoksumabo farmakokinetikai nuo 18 iki 100 metų pacientams. Kliniškai reikšmingų bezlotoksumabo ekspozicijos skirtumų tarp senyvų (65 metų ir vyresnių) ir jaunesnių nei 65 metų pacientų nenustatyta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų kartotinių dozių toksiškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Genotoksiškumas ir galimas kancerogeniškumas netirti.

Bezlotoksumabo įtaka gyvūnų reprodukcijai ir toksinis poveikis jų vystymuisi netirti. Kartotinių dozių toksiškumo tyrimai pastebimo poveikio pelių patinėlių ir patelių lytiniams organams neparodė, audinių kryžminio reaktyvumo tyrimai jungimosi prie lytinių organų audinių taip pat neparodė.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Citrinų rūgštis monohidratas (E330)

Dietilentriaminpentaacto rūgštis

Polisorbatas 80 (E433)

Natrio chloridas

Natrio citratas dihidratas (E331)

Injekcinis vanduo

Natrio hidroksidas (E524) pH korekcijai.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje, negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidaryto flakono – 18 mėnesių.

Infuzinis tirpalas: nustatyta, kad cheminės ir fizinės savybės 2 °C – 8 °C temperatūroje išlieka stabilios 24 valandas, o kambario temperatūroje (25 °C ar žemesnėje) – 16 valandų, įskaitant laikymo intraveniniame maišelyje infuzijos metu trukmę. Mikrobiologiniu požiūriu, preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Už nedelsiant nesuvartoto preparato laikymo trukmę ir sąlygas iki vartojimo atsakingas vartotojas. Laikymo 2 °C – 8 °C temperatūroje trukmė neturi viršyti 24 valandų, o kambario temperatūroje (25 °C ar žemesnėje) – 16 valandų.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

I tipo stiklo flakonas, kuriame yra 40 ml tirpalo, su chlorobutilo kamščiu ir nuplėšiama plomba.

Kiekvienoje dėžutėje yra 1 flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Tirpalo skiedimas

Išėmus flakoną (flakonus) iš šaldytuvo, praskiestą tirpalą galima ruošti iš karto arba flakoną (flakonus) palaikius kambario temperatūroje nuo šviesos apsaugotoje vietoje iki 24 valandų.

Prieš skiesdami apžiūrėkite, ar nepakitusi flakono turinio spalva ir nėra dalelių. ZINPLAVA – tai skaidrus ar šiek tiek opalinis, bespalvis ar gelsvas skystis. Jeigu pakitusi tirpalo spalva arba matosi dalelių, tai flakono naudoti negalima.

Flakono negalima kratyti.

Ištraukę iš flakono (flakonų) pagal paciento kūno svorį (kg) apskaičiuotą tūrį ir suleidę jį į intraveninį maišelį su 0,9 % natrio chlorido injekciniu arba 5 % gliukozės injekciniu tirpalu, paruoškite praskiestą tirpalą, kurio galutinė koncentracija 1-10 mg/ml. Sumaišykite praskiestą tirpalą, švelniai jį vartydami.

Flakoną (flakonus) ir nesuvartotą turinį išmeskite.

Jeigu praskiestas tirpalas buvo šaldytuve, tai prieš vartodami palaukite, kol intraveninis maišelis sušils iki kambario temperatūros.

Praskiesto tirpalo negalima užšaldyti.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1156/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data {MMMM m. {mėnesio} DD d.}

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai