Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – ženklinimas - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasZomarist
ATC kodasA10BD08
Sudėtisvildagliptin / metformin hydrochloride
GamintojasNovartis Europharm Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SULANKSTOMA DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/850 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hidrochloridum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg vildagliptino ir 850 mg metformino hidrochlorido (atitinkančio 660 mg metformino).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

10 plėvele dengtų tablečių

30 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

120 plėvele dengtų tablečių

180 plėvele dengtų tablečių

360 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje (lizdinėje plokštelėje), kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/483/001

10 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/002

30 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/003

60 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/004

120 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/005

180 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/006

360 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/019

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/020

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/021

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/022

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/023

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/024

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zomarist 50 mg/850 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/850 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2.REGISTRUOTOJO

Novartis Europharm Limited

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/850 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg vildagliptino ir 850 mg metformino hidrochlorido (atitinkančio

660 mg metformino).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

60 plėvele dengtų tablečių. Multipakuotės dalis. Atskirai nebus parduodama.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje (lizdinėje plokštelėje), kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/483/013

120 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/031

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/032

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/033

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zomarist 50 mg/850 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄJĄ DĖŽUTĘ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/850 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg vildagliptino ir 850 mg metformino hidrochlorido (atitinkančio

660 mg metformino).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

Multipakuotė: 120 (2 pakuotės po 60) plėvele dengtų tablečių.

Multipakuotė: 180 (3 pakuotės po 60) plėvele dengtų tablečių.

Multipakuotė: 360 (6 pakuotės po 60) plėvele dengtų tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje (lizdinėje plokštelėje), kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/483/013

120 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/031

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/032

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/033

plėvele dengtų tablečių (PCTFE/PVC/Alu)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zomarist 50 mg/850 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SULANKSTOMA DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/1000 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg vildagliptino 1000 mg metformino hidrochlorido (atitinkančio

780 mg metformino).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

10 plėvele dengtų tablečių

30 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

120 plėvele dengtų tablečių

180 plėvele dengtų tablečių

360 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje (lizdinėje plokštelėje), kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/483/007

10 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/008

30 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/009

60 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/010

120 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/011

180 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/012

360 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/025

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/026

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/027

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/07/425/028

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/029

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/030

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/1000 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. REGISTRUOTOJO

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/1000 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg vildagliptino 1000 mg metformino hidrochlorido (atitinkančio

780 mg metformino).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

60 plėvele dengtų tablečių. Multipakuotės dalis. Atskirai nebus parduodama.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje (lizdinėje plokštelėje), kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/483/016

120 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/034

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/035

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/036

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zomarist 50 mg/1000 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ GRUPINEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄJĄ DĖŽUTĘ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zomarist 50 mg/1000 mg plėvele dengtos tabletės

Vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg vildagliptino 1000 mg metformino hidrochlorido (atitinkančio 780 mg metformino).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

Multipakuotė: 120 (2 pakuotės po 60) plėvele dengtų tablečių.

Multipakuotė: 180 (3 pakuotės po 60) plėvele dengtų tablečių.

Multipakuotė: 360 (6 pakuotės po 60) plėvele dengtų tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje (lizdinėje plokštelėje), kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/483/016

120 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 plėvele dengtų tablečių

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/07/425/034

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/035

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/07/425/036

plėvele dengtų tablečių

(PCTFE/PVC/Alu)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai