Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – ženklinimas - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasZypadhera
ATC kodasN05AH03
Sudėtisolanzapine pamoate
GamintojasEli Lilly Nederland B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZYPADHERA 210 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai.

Kartono dėžutė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZYPADHERA 210 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Olanzapinas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Olanzapino pamoato monohidratas, atitinkantis 210 mg olanzapino. 1 ml paruoštos suspensijos yra 150 mg olanzapino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Tirpiklio pagalbinės medžiagos yra karmeliozės natrio druska, manitolis, polisorbatas 80, injekcinis vanduo, vandenilio chloridas, natrio hidroksidas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 buteliukas miltelių pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai.

1 buteliukas, kuriame yra 3 ml tirpiklio. Vienas hipoderminis švirkštas ir saugi adata. Trys hipoderminės saugios adatos.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti į raumenis.

Į veną ar po oda leisti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Buteliuke esančios paruoštos suspensijos tinkamumo laikas 24 val. Į švirkštą įsiurbtą suspensiją būtina švirkšti nedelsiant.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšalyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/479/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Ribotas receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ZYPADHERA 210 mg milteliai pailginto atpalaidavimo suspensijai buteliuko etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZYPADHERA 210 mg milteliai pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Olanzapinas

Vartoti į raumenis

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS, VIENETAI)

210 mg

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZYPADHERA 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai. Kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZYPADHERA 300 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Olanzapinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Olanzapino pamoato monohidratas, atitinkantis 300 mg olanzapino. 1 ml paruoštos suspensijos yra 150 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Tirpiklio pagalbinės medžiagos yra karmeliozės natrio druska, manitolis, polisorbatas 80, injekcinis vanduo, vandenilio chloridas, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 buteliukas miltelių pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai.

1 buteliukas, kuriame yra 3 ml tirpiklio. Vienas hipoderminis švirkštas ir saugi adata. Trys hipoderminės saugios adatos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į raumenis.

Įveną ar po oda leisti negalima.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Buteliuke esančios paruoštos suspensijos tinkamumo laikas − 24 val. Į švirkštą įsiurbtą suspensiją būtina švirkšti nedelsiant.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšalyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/479/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Ribotas receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ZYPADHERA 300 mg milteliai pailginto atpalaidavimo suspensijai buteliuko etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZYPADHERA 300 mg milteliai pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Olanzapinas

Vartoti į raumenis

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS, VIENETAI)

300 mg

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZYPADHERA 405 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai.

Kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZYPADHERA 405 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Olanzapinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Olanzapino pamoato monohidratas, atitinkantis 405 mg olanzapino. 1 ml paruoštos suspensijos yra 150 mg olanzapino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Tirpiklio pagalbinės medžiagos yra karmeliozės natrio druska, manitolis, polisorbatas 80, injekcinis vanduo, vandenilio chloridas, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 buteliukas miltelių pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai.

1 buteliukas, kuriame yra 3 ml tirpiklio. Vienas hipoderminis švirkštas ir saugi adata. Trys hipoderminės saugios adatos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti į raumenis.

Į veną ar po oda leisti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Buteliuke esančios paruoštos suspensijos tinkamumo laikas − 24 val. Į švirkštą įsiurbtą suspensiją būtina švirkšti nedelsiant.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima šaldyti ar užšalyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/479/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Ribotas receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ZYPADHERA 405 mg milteliai pailginto atpalaidavimo suspensijai buteliuko etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZYPADHERA 405 mg milteliai pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai Olanzapinas

Vartoti į raumenis

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS, VIENETAI)

405 mg

6. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ZYPADHERA tirpiklis

Buteliuko etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZYPADHERA tirpiklis i.m.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS, VIENETAI)

3 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai