Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Marķējuma teksts - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAbasaglar (Abasria)
ATĶ kodsA10AE04
Vielainsulin glargine
RažotājsEli Lilly Regional Operations GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE – kārtridžs. Iepakojumā 1, 2, 5 vai 10 kārtridži

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ABASAGLAR 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum glarginum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības glargīna insulīna (atbilst 3,64 mg).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka oksīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 kārtridžs pa 3 ml.

2 kārtridži pa 3 ml.

5 kārtridži pa 3 ml.

10 kārtridži pa 3 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šie kārtridži paredzēti lietošanai tikai ar Lilly 3 ml pildspalvveida injektoru. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izmest 28 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lietošanas laikā:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/944/001

 

 

 

1 kārtridžs

EU/1/14/944/002

2 kārtridži

 

 

EU/1/14/944/003

5 kārtridži

 

EU/1/14/944/009

10 kārtridži

 

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ABASAGLAR

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMA KĀRBA (bez Blue box) kārtridžu daudzdevu iepakojuma sastāvdaļa

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ABASAGLAR 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības glargīna insulīna (atbilst 3,64 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka oksīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Daudzdevu iepakojums: 5 kārtridži pa 3 ml. Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļas nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šie kārtridži paredzēti lietošanai tikai ar Lilly 3 ml pildspalvveida injektoru. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izmest 28 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lietošanas laikā:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/944/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ABASAGLAR

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (ar Blue box)- kārtridžu daudzdevu iepakojums

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ABASAGLAR 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības glargīna insulīna (atbilst 3,64 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka oksīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Daudzdevu iepakojums: 10 (2 iepakojumi pa 5) kārtridži pa 3 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šie kārtridži paredzēti lietošanai tikai ar Lilly 3 ml pildspalvveida injektoru. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izmest 28 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lietošanas laikā:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/944/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ABASAGLAR

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA – KwikPen. Iepakojumā 1, 2 vai 5 pilnšļirces

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ABASAGLAR 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības glargīna insulīna (atbilst 3,64 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka oksīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām. KwikPen

1 pildspalvveida pilnšļirce pa 3 ml.

2 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml.

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tagad var iestatīt līdz 80 vienībām

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izmest pildspalvveida pilnšļirci 28 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu nogaismas.

Lietošanas laikā:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt.

Uzlieciet pilnšļircei uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/944/005

 

 

1 pildspalvveida pilnšļirce

EU/1/14/944/006

2 pildspalvveida pilnšļirces

 

EU/1/14/944/007

5 pildspalvveida pilnšļirces

EU/1/14/944/010

1 pildspalvveida pilnšļirce

 

EU/1/14/944/011

2 pildspalvveida pilnšļirces

 

EU/1/14/944/012

5 pildspalvveida pilnšļirces

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ABASAGLAR

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMA KĀRBA (bez Blue box) KwikPen daudzdevu iepakojuma sastāvdaļa

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ABASAGLAR 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības glargīna insulīna (atbilst 3,64 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka oksīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām. KwikPen

Daudzdevu iepakojums: 5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml. Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļas nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tagad var iestatīt līdz 80 vienībām

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izmest pildspalvveida pilnšļirci 28 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lietošanas laikā:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt.

Pēc lietošanas uzlieciet pilnšļircei uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ABASAGLAR

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (ar Blue box) KwikPen daudzdevu iepakojums

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ABASAGLAR 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības glargīna insulīna (atbilst 3,64 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka oksīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām. KwikPen

Daudzdevu iepakojums: 10 (2 iepakojumi pa 5) pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tagad var iestatīt līdz 80 vienībām

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izmest pildspalvveida pilnšļirci 28 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lietošanas laikā:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt.

Pēc lietošanas uzlieciet pilnšļircei uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ABASAGLAR

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ABASAGLAR 100 vienības/ml, injekcijām

Insulinum glarginum

SC lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

LOT

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ ETIĶETES – KwikPen

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ABASAGLAR 100 vienības/ml, injekcijām

KwikPen

Insulinum glarginum

SC lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

LOT

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas