Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Zāļu apraksts - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAbilify Maintena
ATĶ kodsN05AX12
Vielaaripiprazole
RažotājsOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Katrs flakons satur 300 mg aripiprazola (aripiprazolum).

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Katrs flakons satur 400 mg aripiprazola (aripiprazolum).

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Katra pilnšļirce satur 300 mg aripiprazola (aripiprazolum).

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Katra pilnšļirce satur 400 mg aripiprazola (aripiprazolum).

Pēc sagatavošanas viens suspensijas mililitrs satur 200 mg aripiprazola.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Pulveris: balts vai gandrīz balts Šķīdinātājs: dzidrs šķīdums

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Zāles Abilify Maintena ir indicētas šizofrēnijas uzturošai terapijai pieaugušajiem, kuru stāvoklis ir stabilizēts ar perorāli lietojamo aripiprazolu.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pacientiem, kuri nekad iepriekš nav lietojuši aripiprazolu, pirms ārstēšanas ar Abilify Maintena obligāti ir jāpārliecinās par perorāli lietojamā aripiprazola panesību.

Ieteicamā Abilify Maintena sākuma un uzturošā deva ir 400 mg.

Šo zāļu devas titrēšana nav nepieciešama. Tās ir jāievada vienu reizi mēnesī vienas injekcijas veidā (ne ātrāk kā 26 dienas pēc iepriekšējās injekcijas).

Pēc pirmās injekcijas 14 dienas bez pārtraukuma ir jāturpina ārstēšana ar 10 mg līdz 20 mg perorāli lietojamo aripiprazolu, lai terapijas uzsākšanas laikā uzturētu aripiprazola koncentrāciju terapeitiskajā līmenī.

Ja, lietojot 400 mg devu, tiek konstatētas blakusparādības, ir jāapsver devas samazināšana līdz 300 mg vienu reizi mēnesī.

Izlaistas devas

 

Izlaistas devas

Ja ir izlaista 2. vai 3. deva un

Rīcība

kopš pēdējās injekcijas ir

 

pagājušas:

 

> 4 nedēļas līdz < 5 nedēļas

Injekcija jāveic iespējami drīz, bet pēc tam atkal jāveic viena

 

injekcija mēnesī.

> 5 nedēļas

Ar nākamo injekciju uz 14 dienām jāatsāk aripiprazola

 

perorālās formas vienlaicīga lietošana, bet pēc tam atkal jāveic

 

viena injekcija mēnesī.

Ja ir izlaista 4. deva vai

Rīcība

turpmākās devas (t. i., pēc stabila

 

stāvokļa sasniegšanas) un kopš

 

pēdējās injekcijas ir pagājušas:

 

> 4 nedēļas līdz < 6 nedēļas

Injekcija jāveic iespējami drīz, bet pēc tam atkal jāveic viena

 

injekcija mēnesī.

> 6 nedēļas

Ar nākamo injekciju uz 14 dienām jāatsāk aripiprazola

 

perorālās formas vienlaicīga lietošana, bet pēc tam atkal jāveic

 

viena injekcija mēnesī.

Īpašas pacientu grupas

 

Gados vecāki pacienti

Abilify Maintena lietošanas drošība un efektivitāte šizofrēnijas ārstēšanai pacientiem no 65 gadu vecuma nav pārbaudīta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru funkcijas traucējumi

Pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem devas korekcija nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu funkcijas traucējumi

Pacientiem ar nelieliem līdz vidēji smagiem aknu funkcijas traucējumiem devas korekcija nav nepieciešama. Nav pietiekošu datu, lai sniegtu rekomendācijas par devām pacientiem ar smagiem aknu funkcijas traucējumiem. Šiem pacientiem, kuriem devas ir jākontrolē piesardzīgi, ir jānozīmē perorālā forma (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar zināmu sliktu CYP2D6 metabolismu

Pacientiem ar zināmu sliktu CYP2D6 metabolismu sākuma un uzturošajai devai ir jābūt 300 mg. Lietojot vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem, deva ir jāsamazina līdz 200 mg (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Devas pielāgošana mijiedarbības dēļ

Deva ir jākoriģē pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto spēcīgus CYP3A4 inhibitorus vai spēcīgus CYP2D6 inhibitorus ilgāk nekā 14 dienas. Pārtraucot lietot CYP3A4 inhibitoru vai CYP2D6 inhibitoru, deva var būt jāpalielina līdz iepriekš lietotajai devai (skatīt 4.5. apakšpunktu ). Ja, neskatoties uz Abilify Maintena devas korekciju, tiek konstatētas blakusparādības, ir jāpārvērtē CYP2D6 vai CYP3A4 inhibitora vienlaicīgas lietošanas nepieciešamība.

Ir jāizvairās no CYP3A4 induktoru un Abilify Maintena vienlaicīgas lietošanas ilgāk nekā 14 dienas, jo aripiprazola koncentrācija asinīs samazinās un var būt zem efektīvā līmeņa (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Abilify Maintena devas korekcija pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto spēcīgus CYP2D6 inhibitorus, spēcīgus CYP3A4 inhibitorus un/vai CYP3A4 induktorus ilgāk nekā 14 dienas

 

Koriģētā deva

 

 

Pacienti, kuri lieto 400 mg Abilify Maintena

 

Spēcīgi CYP2D6 inhibitori vai spēcīgi CYP3A4 inhibitori

300 mg

Spēcīgi CYP2D6 inhibitori un spēcīgi CYP3A4 inhibitori

200 mg*

CYP3A4 induktori

Izvairīties no lietošanas

Pacienti, kuri lieto 300 mg Abilify Maintena

 

Spēcīgi CYP2D6 inhibitori vai spēcīgi CYP3A4 inhibitori

200 mg*

Spēcīgi CYP2D6 inhibitori un spēcīgi CYP3A4 inhibitori

160 mg*

CYP3A4 induktori

Izvairīties no lietošanas

*200 mg un 160 mg devu korekcijas tiek panāktas, lietojot tikai Abilify Maintena pulveri un šķīdinātāju ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Pediatriskā populācija

Abilify Maintena drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 0-17 gadiem, nav pārbaudīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Zāles Abilify Maintena ir paredzētas tikai ievadīšanai intramuskulāri, un tās nedrīkst ievadīt intravenozi vai zemādā. Tās drīkst ievadīt tikai veselības aprūpes speciālists.

Abilify Maintena pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Suspensija ir jāinjicē uzreiz pēc sagatavošanas, taču to līdz 4 stundām var uzglabāt flakonā temperatūrā līdz 25 °C.

Abilify Maintena pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Suspensija ir jāinjicē uzreiz pēc sagatavošanas, taču to līdz 2 stundām var uzglabāt šļircē temperatūrā līdz 25 °C.

Suspensija ir jāinjicē lēni, vienas injekcijas veidā (devas nedrīkst dalīt) sēžas muskulī vai deltveida muskulī. Jāuzmanās, lai nejauši neinjicētu asinsvadā.

Ievadīšana sēžas muskulī

Ievadīšanai sēžas muskulī ieteicams lietot 38 mm 22. izmēra hipodermisko drošības adatu. Pacientiem ar palielinātu ķermeņa masu (ķermeņa masas indekss > 28 kg/m2) ir jālieto 50 mm 21. izmēra hipodermiskā drošības adata. Injekcijas sēžas muskulī jāveic pārmaiņus vienā un otrā sēžas muskulī.

Ievadīšana deltveida muskulī

Ievadīšanai deltveida muskulī ieteicams lietot 25 mm 23. izmēra hipodermisko drošības adatu. Pacientiem ar palielinātu ķermeņa masu ir jālieto 38 mm 22. izmēra hipodermiskā drošības adata.

Injekcijas deltveida muskulī jāveic pārmaiņus vienā un otrā deltveida muskulī.

Pulvera un šķīdinātāja flakoni un pilnšļirce ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

Pilnīgi norādījumi par Abilify Maintena lietošanu un rīkošanos ar to ir sniegti lietošanas instrukcijā (informācija, kas paredzēta veselības aprūpes speciālistiem).

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Antipsihotiskajā terapijā slimnieka stāvokļa uzlabošanās var iestāties tikai pēc vairākām dienām vai nedēļām. Šajā laikā pacienti ir rūpīgi jānovēro.

Lietošana, ārstējot pacientus, kas ir akūtā uzbudinājuma vai smagā psihotiskā stāvoklī.

Abilify Maintena nedrīkst izmantot, lai kontrolētu akūtu uzbudinājuma vai smagu psihotisku stāvokli, ja simptomu kontrole ir jānodrošina nekavējoties.

Suicidāla rīcība

Garīgu saslimšanu gadījumos pacientiem ir raksturīga suicidāla rīcība, un dažos gadījumos par to ir ziņots neilgi pēc antipsihotiskās terapijas (ieskaitot ārstēšanu ar aripiprazolu) uzsākšanas vai maiņas (skatīt 4.8. apakšpunktu). Antipsihotiskās terapijas laikā augsta riska pacienti ir rūpīgi jānovēro.

Sirds un asinsvadu sistēmas darbības traucējumi

Aripiprazolu ir jālieto uzmanīgi pacientiem ar zināmu sirds un asinsvadu slimību (miokarda infarkts anamnēzē, sirds išēmiskā slimība, sirds mazspēja vai vadīšanas traucējumi), cerebrovaskulāru slimību, stāvokļiem, kuri pacientiem var izraisīt hipotensiju (dehidratācija, hipovolēmija un ārstēšana ar antihipertensīviem līdzekļiem) vai hipertensiju, tostarp pieaugošu vai ļaundabīgu. Ir ziņots par vēnu trombembolijas (VTE) gadījumiem antipsihotisko zāļu lietošanas laikā. Tā kā ar antipsihotiskiem līdzekļiem ārstētiem pacientiem bieži ir iegūti VTE riska faktori, pirms ārstēšanas uzsākšanas ar aripiprazolu un tās laikā jānosaka visi iespējamie VTE riska faktori un jāveic profilakses pasākumi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

QT intervāla pagarināšanās

Klīniskajos pētījumos ar perorālās formas aripiprazolu QT intervāla pagarināšanās biežums bija salīdzināms ar placebo. Aripiprazols piesardzīgi jālieto pacientiem ar QT intervāla pagarināšanos ģimenes anamnēzē (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Tardīvā diskinēzija

Gadu ilgos vai īsākos klīniskajos pētījumos ir bijuši reti ziņojumi par tardīvās diskinēzijas gadījumiem, kas radušies terapijas laikā ar aripiprazolu. Ja aripiprazola lietošanas laikā parādās tardīvās diskinēzijas pazīmes un simptomi, jāapsver nepieciešamība samazināt aripiprazola devu vai jādomā par zāļu lietošanas pārtraukšanu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šie simptomi uz laiku var pasliktināties vai rasties pat pēc terapijas pārtraukšanas.

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (ĻNS)

ĻNS ir potenciāli fatāls simptomu komplekss, kas saistīts ar antipsihotisku zāļu lietošanu. Klīniskajos pētījumos tika ziņots par retiem ĻNS gadījumiem ārstēšanas laikā ar aripiprazolu. ĻNS klīniski izpaužas ar hiperpireksiju, muskuļu rigiditāti, psihiskā stāvokļa pārmaiņām un autonomu nestabilitāti

(neregulārs pulss vai asinsspiediens, tahikardija, svīšana, sirds aritmija). Papildu pazīmes var būt kreatīnfosfokināzes līmeņa paaugstināšanās, mioglobīnūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Tomēr ir ziņots arī par kreatīnfosfokināzes līmeņa paaugstināšanos un rabdomiolīzi, kam nav noteiktas saistības ar ĻNS. Ja pacientam attīstās simptomi un pazīmes, kas norāda uz ĻNS, vai ir stāvoklis ar neizskaidrojamu augstu drudzi bez papildu ĻNS klīniskām izpausmēm, jāpārtrauc visu antipsihotisko zāļu, arī aripiprazola, lietošana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Krampji

Klīnisko pētījumu ar aripiprazolu laikā ir ziņots par retiem krampju gadījumiem. Tādēļ pacientiem, kuriem anamnēzē ir bijušas slimības ar krampjiem un kuriem ir stāvokļi, ko pavada krampji, aripiprazols jālieto piesardzīgi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti ar psihozi, kas saistīta ar demenci

Mirstības palielināšanās

Trīs placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos par aripiprazola perorālās formas lietošanu gados vecākiem pacientiem ar psihozi, kas saistīta ar Alcheimera slimību (n = 938; vidējais vecums:

82,4 gadi; diapazons: 56-99 gadi), ar aripiprazolu ārstētiem pacientiem salīdzinājumā ar placebo bija palielināts miršanas risks. Miršanas gadījumu biežums ar aripiprazola perorālo formu ārstēto pacientu grupā bija 3,5 %, salīdzinot ar 1,7 % placebo. Lai arī nāves cēloņi bija dažādi, vairumā gadījumu nāve iestājās kardiovaskulāru notikumu (piem., sirds nepietiekamība, pēkšņa nāve) vai infekcijas (piem., pneimonija) dēļ (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Cerebrovaskulāras nevēlamas blakusparādības

Tajos pašos aripiprazola perorālās formas lietošanas pētījumos tika saņemti ziņojumi par pacientiem konstatētām cerebrovaskulārām nevēlamām blakusparādībām (piem., insults, pārejoša išēmijas lēkme), tostarp ar letālu iznākumu (vidējais vecums: 84 gadi; diapazons: 78-88 gadi). Kopumā šajos pētījumos par cerebrovaskulārām nevēlamām blakusparādībām ziņoja 1,3 % pacientu, kuri tika ārstēti ar aripiprazola perorālo formu (salīdzinājumā ar 0,6 % pacientu, kuri saņēma placebo). Šī starpība nebija statistiski nozīmīga. Tomēr vienā no šiem pētījumiem (pētījumā, kurā tika lietota fiksēta deva) ar aripiprazolu ārstēto pacientu grupā bija nozīmīga reakcijas uz devu saistība ar cerebrovaskulārām nevēlamām blakusparādībām (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aripiprazols nav indicēts pacientu ar psihozi, kas saistīta ar demenci, ārstēšanai.

Hiperglikēmija un cukura diabēts

Ar atipiskajiem antipsihotiskajiem līdzekļiem, tostarp aripiprazolu, ārstētiem pacientiem ir konstatēta hiperglikēmija (dažos gadījumos - ārkārtēji smaga un ketoacidozi vai hiperosmolāru komu vai nāvi izraisoša). Riska faktori, kuri varētu izraisīt smagas komplikācijas, ir aptaukošanās un cukura diabēts ģimenes anamnēzē. Klīniskajos pētījumos ar aripiprazolu nebija nozīmīgu atšķirību ar hiperglikēmiju saistītu nevēlamo blakusparādību (tostarp diabēta) vai patoloģisku glikēmijas laboratorisko rādītāju biežumā, salīdzinot ar placebo. Nav pieejamas precīzas risku aplēses saistībā ar nevēlamām blakusparādībām, kuras ir saistītas ar hiperglikēmiju, ar aripiprazolu un ar citiem atipiskajiem antipsihotiskajiem līdzekļiem ārstētiem pacientiem, lai veiktu tiešus salīdzinājumus. Ar jebkuriem antipsihotiskajiem līdzekļiem (tostarp aripiprazolu) ārstēti pacienti ir jānovēro, lai konstatētu hiperglikēmijas pazīmes un simptomus (piem., polidipsiju, poliūriju, polifāgiju un vājumu), un regulāri ir jānovēro pacienti ar cukura diabētu vai ar cukura diabēta rašanos saistītiem riska faktoriem, lai konstatētu glikozes līmeņa kontroles pasliktināšanos (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Hipersensitivitāte

Lietojot aripiprazolu, ir iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas, kurām ir raksturīgi alerģiski simptomi.

Ķermeņa masas pieaugums

Ķermeņa masas palielināšanās šizofrēnijas slimniekiem ir bieži sastopama antipsihotisko līdzekļu, kuri izraisa ķermeņa masas palielināšanos, blakusslimību, nepareiza dzīvesveida dēļ un var izraisīt smagas komplikācijas. Pēcreģistrācijas uzraudzības periodā ir ziņots par ķermeņa masas palielināšanos pacientiem, kuriem ir izrakstīta perorāli lietojamā aripiprazola forma. Ķermeņa masas pieaugums parasti novērots pacientiem ar tādiem nozīmīgiem riska faktoriem kā cukura diabēts anamnēzē, vairogdziedzera darbības traucējumi vai hipofīzes adenoma. Klīniskajos pētījumos nav konstatēts, ka aripiprazols izraisa klīniski būtisku ķermeņa masas palielināšanos (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Disfāgija

Ar antipsihotisko līdzekļu, tostarp aripiprazola, lietošanu tiek saistīti barības vada motorikas traucējumi un aspirācija. Aripiprazols piesardzīgi jālieto pacientiem ar aspirācijas pneimonijas risku.

Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm

Pēcreģistrācijas uzraudzības periodā ir saņemti ziņojumi par patoloģisku tieksmi uz azartspēlēm pacientiem, kuri lieto aripiprazola perorālo formu (neatkarīgi no tā, vai viņiem anamnēzē ir bijusi azartspēļu atkarība). Pacientiem, kuriem anamnēzē ir patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, tās risks var būt palielināts, un tādēļ šādi pacienti rūpīgi jānovēro (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ar Abilify Maintena nav veikti. Zemāk esošā informācija ir iegūta pētījumos par aripiprazola perorālās formas lietošanu.

Sakarā ar antagonismu pret α1-adrenerģiskajiem receptoriem aripiprazols var pastiprināt noteiktu antihipertensīvo līdzekļu iedarbību. Ņemot vērā aripiprazola primāro ietekmi uz CNS, jāievēro piesardzība, ja to lieto kombinācijā ar alkoholu vai citām CNS ietekmējošām zālēm, kuru nevēlamās blakusparādības (piem., sedācija) sakrīt ar aripiprazola blakusparādībām (skatīt 4.8. apakšpunktu ). Ja aripiprazols tiek lietots vienlaicīgi ar zālēm, kuras izraisa QT intervāla pagarināšanos vai elektrolītu disbalansu, ir jāievēro piesardzība.

Citu zāļu spēja ietekmēt aripiprazolu

Aripiprazols tiek metabolizēts daudzos veidos, ieskaitot CYP2D6 un CYP3A4 enzīmus, bet ne CYP1A enzīmus. Tādējādi nav nepieciešama devas pielāgošana smēķētājiem.

Hinidīns un citi spēcīgi CYP2D6 inhibitori

Klīniskajā pētījumā, kurā aripiprazola perorālo formu lietoja veselie indivīdi, spēcīgs CYP2D6 inhibitors (hinidīns) paaugstināja aripiprazola AUC par 107 %, bet Cmax nemainījās. Aktīvā metabolīta dehidro-aripiprazola AUC un Cmax atbilstoši samazinājās par 32 % un 47 %. Sagaidāms, ka citiem spēcīgiem CYP2D6 inhibitoriem (piem., fluoksetīnam un paroksetīnam) ir līdzīga ietekme, tāpēc jāveic līdzīga devas samazināšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ketokonazols un citi spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Klīniskajā pētījumā, kurā aripiprazola perorālo formu lietoja veseli indivīdi, spēcīgs CYP3A4 inhibitors (ketokonazols) paaugstināja aripiprazola AUC par 63 %, bet Cmax par 37 %. Dehidro- aripiprazola AUC un Cmax paaugstinājās attiecīgi par 77 % un 43 %. CYP2D6 vājiem metabolizētājiem, vienlaicīgi lietojot spēcīgus CYP3A4 inhibitorus, aripiprazola līmenis plazmā var būt augstāks salīdzinājumā ar CYP2D6 stipriem metabolizētājiem (skatīt 4.2. apakšpunktu). Apsverot ketokonazola vai citu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru lietošanu vienlaicīgi ar aripiprazolu, potenciālajam guvumam ir jābūt lielākam par iespējamo risku pacientam. Sagaidāms, ka citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piem., itrakonazolam un HIV proteāzes inhibitoriem) ir līdzīga ietekme. Tāpēc ir nepieciešams samazināt devu līdzīgā veidā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pārtraucot lietot CYP2D6 vai 3A4 inhibitoru, aripiprazola deva jāpaaugstina līdz tam līmenim, kāds bija pirms kombinētas terapijas uzsākšanas. Kad vāji CYP3A4 inhibitori (piem., diltiazems) vai CYP2D6 inhibitori (piem.,

escitaloprāms) tiek lietoti vienlaicīgi ar šīm zālēm, ir iespējama neliela aripiprazola koncentrācijas paaugstināšanās plazmā.

Karbamazepīns un citi CYP3A4 induktori

Pēc karbamazepīna (spēcīgs CYP3A4 induktors) un aripiprazola perorālās formas vienlaicīgas lietošanas pacientiem ar šizofrēniju un šizoafektīviem traucējumiem aripiprazola Cmax un AUC ģeometriskie lielumi bija attiecīgi par 68 % un 73 % zemāki, salīdzinot ar aripiprazola perorālo formu (30 mg) vienu pašu. Tāpat dehidro-aripiprazola Cmax un AUC ģeometriskie lielumi pēc vienlaicīgas terapijas ar karbamazepīnu bija attiecīgi par 69 % un 71 % zemāki, salīdzinot ar šiem lielumiem, kad terapija tika veikta ar aripiprazola perorālo formu vienu pašu. Vienlaicīgi lietojot Abilify Maintena un citus CYP3A4 induktorus (piem., rifampicīnu, rifabutīnu, fenitoīnu, fenobarbitālu, primidonu, efavirenzu, nevirapīnu un asinszāli), ir iespējama līdzīga ietekme. Ir jāizvairās no CYP3A4 induktoru un Abilify Maintena vienlaicīgas lietošanas, jo aripiprazola koncentrācija asinīs samazinās un var būt zem efektīvā līmeņa.

Valproāts un litijs

Kad vienlaicīgi ar aripiprazolu tika lietots valproāts vai litijs, nebija klīniski nozīmīgu aripiprazola koncentrācijas izmaiņu. Tādēļ, vienlaicīgi ar Abilify Maintena lietojot valproātu vai litiju, devas korekcija nav nepieciešama.

Aripiprazola spēja ietekmēt citas zāles

Klīniskos pētījumos aripiprazola deva 10-30 mg dienā būtiski neietekmēja CYP2D6 (attiecība dekstrometorfāns/3-metoksimorfināns), CYP2C9 (varfarīns), CYP2C19 (omeprazols) un CYP3A4 (dekstrometorfāns) substrātu metabolismu. Bez tam aripiprazols un dehidro-aripiprazols nespēja mainīt CYP1A2-mediēto metabolismu in vitro. Tādējādi ir maz ticams, ka Abilify Maintena varētu izraisīt šo enzīmu mediētas klīniski nozīmīgas zāļu mijiedarbības.

Lietojot aripiprazolu vienlaicīgi ar lamotrigīnu, dekstrometorfānu, varfarīnu, omeprazolu, escitaloprāmu vai venlafaksīnu, nebija klīniski nozīmīgu šo zāļu koncentrācijas izmaiņu. Tādējādi, lietojot vienlaicīgi ar Abilify Maintena, šo zāļu devas korekcija nav nepieciešama.

Serotonīna sindroms

Pacientiem, kuri lieto aripiprazolu, ir konstatēts serotonīna sindroms, un šī stāvokļa iespējamās pazīmes un simptomi jo īpaši var rasties, vienlaicīgi lietojot citas serotonīnerģiskās zāles (SSAI/SNAI) vai zāles, kuras palielina aripiprazola koncentrāciju (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav adekvātu un labi kontrolētu pētījumu par aripiprazola lietošanu grūtniecēm. Ir ziņots par iedzimtām anomālijām, taču cēloniska saistība ar aripiprazolu nav konstatēta. Pētījumi ar dzīvniekiem nevar izslēgt varbūtēju toksisku ietekmi uz attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pacientēm ir jāziņo ārstam, ja viņām ārstēšanas ar Abilify Maintena laikā iestājas grūtniecība vai viņas ārstēšanas ar Abilify Maintena laikā plāno grūtniecību. Sakarā ar nepietiekošu informāciju par lietošanas drošumu cilvēkiem un šaubām, kas radās reproduktivitātes pētījumos ar dzīvniekiem, šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad paredzamais ieguvums ir nepārprotami lielāks nekā iespējamais risks auglim.

Zāļu Abilify Maintena izrakstītājiem ir jāapzinās to ilglaicīgās iedarbības aspekti.

Jaundzimušajiem, kuri tikuši pakļauti antipsihotisko līdzekļu, tostarp aripiprazola, iedarbībai trešajā grūtniecības trimestrī, ir tādu blakusparādību risks kā ekstrapiramidālie un/vai abstinences simptomi, kas var atšķirties pēc izpausmes ilguma un smaguma pakāpes pēcdzemdību periodā. Ir ziņots par uzbudinājumu, hipertoniju, hipotoniju, tremoru, miegainību, respiratorajiem traucējumiem un barošanas traucējumiem. Šī iemesla dēļ jaundzimušie ir rūpīgi jānovēro (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Aripiprazols izdalās cilvēka pienā. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Abilify Maintena, jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Pētījumos par toksisko ietekmi uz reproduktīvo sistēmu aripiprazolam nebija negatīvas ietekmes uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Iespējamās ietekmes uz nervu sistēmu un redzi (piem., sedācijas, miegainības, sinkopes, redzes miglošanās, diplopijas) dēļ aripiprazols maz vai mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tāpēc pacienti jābrīdina, ka nedrīkst vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, kamēr nav zināma viņu individuālā reakcija uz šīm zālēm.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma datu apkopojums

Visbiežāk konstatētās nelabvēlīgās blakusparādības (≥ 5 % pacientu divos dubultaklos Abilify Maintena ilgtermiņa klīniskajos pētījumos) bija ķermeņa masas palielināšanās (9,0 %), akatīzija (7,9 %), bezmiegs (5,8 %) un sāpes injekcijas vietā (5,1 %).

Nevēlamo blakusparādību tabula

Ar aripiprazola lietošanu saistīto nevēlamo blakusparādību biežums ir parādīts zemāk esošajā tabulā. Tabula ir izveidota, ņemot vērā nevēlamās blakusparādības, par kurām ir ziņots klīniskajos pētījumos un/vai pēcreģistrācijas uzraudzības periodā.

Visas nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas pa orgānu sistēmām un atkarībā no to biežuma: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz

< 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas to nopietnības samazināšanās secībā.

Pēcreģistrācijas uzraudzības periodā ziņoto nevēlamo blakusparādību biežumu nav iespējams noteikt, jo informācija par tām ir iegūta no spontāniem ziņojumiem. Tāpēc šo nevēlamo blakusparādību biežums ir norādīts kā “nav zināms”.

 

Bieži

Retāk

Nav zināms

 

 

 

 

Asins un

 

Neitropēnija

Leikopēnija

limfātiskās

 

Anēmija

 

sistēmas

 

Trombocitopēnija

 

traucējumi

 

Samazināts neitrofilo

 

 

 

leikocītu skaits

 

 

 

Samazināts leikocītu

 

 

 

skaits

 

Imūnās

 

Hipersensitivitāte

Alerģiska reakcija (piem.,

sistēmas

 

 

anafilaktiska reakcija,

traucējumi

 

 

angioneirotiskā tūska, tostarp

 

 

 

mēles pietūkums, mēles tūska,

 

 

 

sejas tūska, nieze vai nātrene)

 

 

 

 

Endokrīnās

 

Pazemināts prolaktīna

Diabētiskā hiperosmolārā koma

sistēmas

 

līmenis asinīs

Diabētiskā ketoacidoze

 

Bieži

Retāk

Nav zināms

 

 

 

 

traucējumi

 

Hiperprolaktinēmija

 

Vielmaiņas un

Ķermeņa masas

Hiperglikēmija

Anoreksija

uztures

palielināšanās

Hiperholesterinēmija

Hiponatriēmija

traucējumi

Cukura diabēts

Hiperinsulinēmija

 

 

Ķermeņa masas

Hiperlipidēmija

 

 

samazināšanās

Hipertrigliceridēmija

 

 

 

Ēstgribas traucējumi

 

Psihiskie

Uzbudinājums

Pašnāvnieciskas domas

Pašnāvība

traucējumi

Trauksme

Psihiski traucējumi

Pašnāvības mēģinājums

 

Nemiers

Halucinācijas

Patoloģiska tieksme uz

 

Bezmiegs

Maldi

azartspēlēm

 

 

Hiperseksualitāte

Nervozitāte

 

 

Paniska reakcija

Agresija

 

 

Depresija

 

 

 

Afektīva labilitāte

 

 

 

Apātija

 

 

 

Disforija

 

 

 

Miega traucējumi

 

 

 

Bruksisms

 

 

 

Pazemināta

 

 

 

dzimumtieksme

 

 

 

Garastāvokļa pārmaiņas

 

Nervu

Ekstrapiramidāli

Distonija

Ļaundabīgs neiroleptiskais

sistēmas

traucējumi

Tardīvā diskinēzija

sindroms

traucējumi

Akatīzija

Parkinsonisms

Epilepsijas lēkme Serotonīna

 

Tremors

Kustību traucējumi

sindroms

 

Diskinēzija

Psihomotora

Runas traucējumi

 

Sedācija

hiperaktivitāte

 

 

Miegainība

Nemierīgo kāju sindroms

 

 

Reibonis

“Zobrata” rigiditāte

 

 

Galvassāpes

Hipertonija

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

 

Siekalošanās

 

 

 

Garšas traucējumi

 

 

 

Ožas traucējumi

 

Acu bojājumi

 

Okulogiriska krīze

 

 

 

Redzes miglošanās

 

 

 

Acu sāpes

 

 

 

Diplopija

 

Sirds

 

Ventrikulāras

Pēkšņa, neizskaidrojama nāve

funkcijas

 

ekstrasistoles

Sirds apstāšanās

traucējumi

 

Bradikardija

Torsades de pointes

 

 

Tahikardija

Ventrikulāra aritmija

 

 

Samazināta T viļņa

QT intervāla pagarināšanās

 

 

amplitūda

 

 

 

elektrokardiogrammā

 

 

 

Patoloģiska

 

 

 

elektrokardiogramma

 

 

 

T viļņa inversija

 

 

 

elektrokardiogrammā

 

 

 

 

 

Asinsvadu

 

Hipertensija

Sinkope

sistēmas

 

Ortostatiska hipotensija

Vēnu trombembolija (tostarp

traucējumi

 

Paaugstināts

pulmonāra embolija un dziļo

 

 

asinsspiediens

vēnu tromboze)

 

Bieži

Retāk

Nav zināms

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpošanas

 

Klepus

Orofaringeālas spazmas

sistēmas

 

Žagas

Laringospazmas

traucējumi,

 

 

Aspirācijas pneimonija

krūšu kurvja

 

 

 

un videnes

 

 

 

slimības

 

 

 

Kuņģa-zarnu

Sausums mutē

Gastroezofageālā atviļņa

Pankreatīts

trakta

 

slimība

Disfāgija

traucējumi

 

Dispepsija

 

 

 

Vemšana

 

 

 

Caureja

 

 

 

Slikta dūša

 

 

 

Sāpes vēdera augšdaļā

 

 

 

Diskomforta sajūta

 

 

 

vēdera rajonā

 

 

 

Aizcietējums

 

 

 

Bieža vēdera izeja

 

 

 

Pastiprināta siekalu

 

 

 

izdalīšanās

 

Aknu un/vai

 

Patoloģiski aknu

Aknu mazspēja

žults izvades

 

funkcionālie testi

Dzelte

sistēmas

 

Paaugstināts aknu

Hepatīts

traucējumi

 

enzīmu līmenis

Paaugstināts sārmainās

 

 

Paaugstināts alanīna

fosfatāzes līmenis

 

 

aminotransferāzes

 

 

 

līmenis

 

 

 

Paaugstināts gamma

 

 

 

glutamiltransferāzes

 

 

 

līmenis

 

 

 

Paaugstināts bilirubīna

 

 

 

līmenis asinīs

 

 

 

Paaugstināts

 

 

 

aspartātaminotrasferāzes

 

 

 

līmenis

 

Ādas un

 

Alopēcija

Izsitumi

zemādas audu

 

Akne

Fotosensitivitātes reakcijas

bojājumi

 

Acne rosacea

Hiperhidroze

 

 

Ekzēma

 

 

 

Ādas indurācija

 

Skeleta-

Skeleta muskuļu

Muskuļu stīvums

Rabdomiolīze

muskuļu un

stīvums

Muskuļu krampji

 

saistaudu

 

Muskuļu raustīšanās

 

sistēmas

 

Muskuļu saspringums

 

bojājumi

 

Mialģija

 

 

 

Sāpes ekstremitātēs

 

 

 

Artralģija

 

 

 

Muguras sāpes

 

 

 

Samazināts locekļu

 

 

 

kustību diapazons

 

 

 

Skausta stīvums

 

 

 

Trizms

 

Nieru un

 

Nefrolitiāze

Urīna aizture, Urīna

urīnizvades

 

Glikozūrija

nesaturēšana

 

Bieži

Retāk

Nav zināms

 

 

 

 

sistēmas

 

 

 

traucējumi

 

 

 

Traucējumi

 

 

Zāļu lietošanas pārtraukšanas

grūtniecības,

 

 

sindroms jaundzimušajiem

pēcdzemdību

 

 

(skatīt 4.6. apakšpunktu)

un

 

 

 

perinatālajā

 

 

 

periodā

 

 

 

Reproduktīvās

Erektīlā disfunkcija

Galaktoreja

Priapisms

sistēmas

 

Ginekomastija

 

traucējumi un

 

Krūšu sāpīgums

 

krūts slimības

 

Vulvovagināls sausums

 

Vispārēji

Sāpes injekcijas

Pireksija

Traucēta temperatūras regulācija

traucējumi un

vietā

Astēnija

(piem., hipotermija, pireksija)

reakcijas

Sabiezējums

Gaitas traucējumi

Sāpes krūškurvī

ievadīšanas

injekcijas vietā

Diskomforts krūškurvja

Perifēra tūska

vietā

Nogurums

apvidū

 

 

 

Reakcija injekcijas vietā

 

 

 

Eritēma injekcijas vietā

 

 

 

Pietūkums injekcijas

 

 

 

vietā

 

 

 

Diskomforts injekcijas

 

 

 

vietā

 

 

 

Nātrene injekcijas vietā

 

 

 

Slāpes

 

 

 

Inertums

 

Izmeklējumi

Paaugstināts

Paaugstināts glikozes

Glikozes līmeņa svārstības

 

kreatīnfosfokināzes

līmenis asinīs

asinīs

 

līmenis asinīs

Pazemināts glikozes

 

 

 

līmenis asinīs

 

 

 

Glikozilētā hemoglobīna

 

 

 

līmeņa paaugstināšanās

 

 

 

Gurnu apkārtmēra

 

 

 

palielināšanās

 

 

 

Pazemināts holesterīna

 

 

 

līmenis asinīs

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Reakcijas injekcijas vietā

Abu ilgtermiņa pētījumu dubultaklajās, kontrolētajās fāzēs tika konstatētas reakcijas injekcijas vietā; konstatētās reakcijas bija vāji līdz vidēji izteiktas un ar laiku izzuda. Sāpes injekcijas vietā (sastopamība - 5,1 %) radās vidēji 2. dienā pēc injekcijas un ilga vidēji 4 dienas.

Zāļu atklātas lietošanas pētījumā, kurā tika salīdzināta Abilify Maintena bioloģiskā pieejamība, ievadot tās deltveida muskulī vai sēžas muskulī, reakcijas injekcijas vietā nedaudz biežāk tika konstatētas pacientiem, kuriem zāles tika ievadītas deltveida muskulī. Lielākā daļa reakciju bija viegli izteiktas, kā arī mazinājās, veicot turpmākas injekcijas. Salīdzinot ar pētījumiem, kuros Abilify Maintena tika ievadītas sēžas muskulī, sāpju injekcijas vietā atkārtošanās bija biežāka pacientiem, kuriem zāles tika ievadītas deltveida muskulī.

Leikopēnija

Par neitropēniju tika ziņots klīniskajā programmā ar Abilify Maintena, tā parasti sākās apmēram 16. dienā pēc pirmās injekcijas un ilga vidēji 18 dienas.

Ekstrapiramidāli simptomi (EPS)

Pētījumos stabiliem pacientiem ar šizofrēniju Abilify Maintena lietošanas laikā biežāk nekā aripiprazola perorālās formas lietošanas laikā (11,7 %) radās EPS simptomi (18,4 %). Visbiežāk (8,2 %) konstatētais simptoms bija akatīzija, kura parasti sākās apmēram 10. dienā pēc pirmās injekcijas un ilga vidēji 56 dienas. Pacienti ar akatīziju parasti tika ārstēti ar antiholīnerģiskiem līdzekļiem (galvenokārt ar benzatropīna mezilātu un triheksifenidilu). Akatīzijas kontrolei retāk tika lietotas tādas vielas kā propranolols un benzodiazepīni (klonazepāms un diazepāms). Biežuma ziņā sekoja parkinsonisms (attiecīgi 6,9 % Abilify Maintena, 4,15 % perorāli lietojamām aripiprazola 10-30 mg tabletēm un 3,0 % placebo).

Distonija

Zāļu klases efekti: pret slimību uzņēmīgiem indivīdiem pirmajās ārstēšanas dienās var rasties distonijas simptomi, ilgstošas muskuļu grupu kontrakcijas. Distonijas simptomi ietver kakla muskuļu spazmas, kas dažreiz progresē kā sasprindzinājums rīklē, rīšanas grūtības, elpošanas grūtības un/vai mēles izvirzījums. Lai arī šie simptomi var rasties, lietojot nelielas devas, tie rodas biežāk un izpaužas smagāk, lietojot lielāka stipruma pirmās paaudzes antipsihotiskās zāles un lielākas to devas. Paaugstināts akūtas distonijas risks ir novērots vīriešiem un gados jaunākiem cilvēkiem.

Ķermeņa masa

38 nedēļas ilgā pētījuma dubultaklajā ar aktīvo vielu kontrolētajā fāzē ķermeņa masas palielināšanās

par 7 % sastopamība no sākuma līdz pēdējam apmeklējumam bija 9,5 % Abilify Maintena lietotājiem un 11,7 % perorāli lietojamo aripiprazola 10-30 mg tablešu lietotājiem. Ķermeņa masas samazināšanās par ≥ 7 % sastopamība no sākuma līdz pēdējam apmeklējumam bija 10,2 % Abilify Maintena lietotājiem un 4,5 % perorāli lietojamo aripiprazola tablešu 10-30 mg lietotājiem. 52 nedēļas

ilgā pētījuma dubultaklajā ar placebo kontrolētajā fāzē ķermeņa masas palielināšanās par 7 % sastopamība no sākuma līdz pēdējam apmeklējumam bija 6,4 % Abilify Maintena lietotājiem un 5,2 % placebo lietotājiem. Ķermeņa masas samazināšanās par ≥ 7 % sastopamība no sākuma līdz pēdējam apmeklējumam bija 6,4 % Abilify Maintena lietotājiem un 6,7 % placebo lietotājiem. Dubultaklas terapijas laikā vidējās ķermeņa masas izmaiņas no sākuma līdz pēdējam apmeklējumam bija −0,2 kg Abilify Maintena lietotājiem un −0,4 kg placebo lietotājiem (p = 0,812).

Prolaktīns

Apstiprināto indikāciju un pēcreģistrācijas periodā veiktajos klīniskajos pētījumos aripiprazola lietotājiem salīdzinājumā ar rādītājiem pētījuma sākumā tika konstatēta gan prolaktīna koncentrācijas palielināšanās, gan pazemināšanās (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Abilify Maintena klīniskajos pētījumos nav ziņots par pārdozēšanas izraisītām nevēlamām blakusparādībām. Jāuzmanās, lai nejauši neinjicētu šīs zāles asinsvadā. Pēc apstiprinātās vai iespējamas nejaušas pārdozēšanas/nejaušas intravenozas ievadīšanas pacients ir rūpīgi jānovēro, un, rodoties jebkādām iespējami bīstamām pazīmēm vai simptomiem, ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība, kuras ietvaros ir jānodrošina pastāvīga elektrokardiogrāfiskā novērošana. Medicīniskā uzraudzība un kontrole ir jāturpina līdz pacienta atlabšanai.

Devas dempinga simulācijā tika konstatēts, ka paredzamā vidējā aripiprazola koncentrācija sasniedz maksimāli 4500 ng/ml, t. i., apmēram 9 reizes pārsniedz terapeitiskā diapazona augšējo robežu. Devas dempinga gadījumā ir paredzams, ka aripiprazola koncentrācija strauji samazināsies līdz terapeitiskā diapazona augšējai robežai pēc aptuveni 3 dienām. Līdz 7. dienai aripiprazola vidējā koncentrācija turpina samazināties pēc IM depo devas bez devas dempinga. Lai arī, salīdzinot ar perorāli lietojamajām zālēm, parenterāli lietojamo zāļu pārdozēšanas iespējamība ir daudz mazāka,

turpinājumā ir sniegta uzziņas informācija par aripiprazola perorālās formas pārdozēšanu.

Pazīmes un simptomi

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā netīša vai apzināta akūta aripiprazola pārdozēšana, lietojot to vienu pašu, tika konstatēta pieaugušiem pacientiem, lietotā aptuvenā deva bija līdz 1260 mg (41 reizi lielāka nekā ieteiktā aripiprazola diennakts deva), bez letāla iznākuma. Novērotās iespējami klīniski nozīmīgās pazīmes un simptomi iekļāva letarģiju, paaugstinātu asinsspiedienu, miegainību, tahikardiju, sliktu dūšu, vemšanu un caureju. Bez tam ir ziņots arī par netīšu tikai aripiprazola pārdozēšanu (līdz 195 mg) bērniem bez letāliem gadījumiem. Potenciāli nopietni medicīniski simptomi bija miegainība, pārejošs samaņas zudums un ekstrapiramidālie simptomi.

Rīcība pārdozēšanas gadījumā

Pārdozēšanas gadījumā galvenā uzmanība jāpievērš atbalstošai terapijai, nodrošinot elpceļu caurlaidību, oksigenāciju un ventilāciju, kā arī simptomu kontrolei. Ir jāņem vērā, ka, iespējams, ir lietotas daudzas zāles. Tādēļ nekavējoties jāuzsāk kardiovaskulārā kontrole, tostarp nepārtraukta elektrokardiogrāfiskā kontrole, lai konstatētu iespējamu aritmiju. Ja ir aizdomas par aripiprazola pārdozēšanu vai gadījumā, ja tas ir apstiprinājies, jānodrošina stingra medicīniska novērošana un ārstēšana, līdz tiek panākta uzlabošanās.

Hemodialīze

Lai gan nav informācijas par hemodialīzes efektivitāti aripiprazola pārdozēšanas ārstēšanā, ņemot vērā, ka aripiprazols lielā mērā saistās ar plazmas proteīniem, maz ticams, ka hemodialīze varētu būt noderīga.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiskie līdzekļi, citi antipsihotiskie līdzekļi, ATĶ kods: N05AX12

Darbības mehānisms

Tiek uzskatīts, ka aripiprazola efektivitāte šizofrēnijas ārstēšanā ir saistīta ar tā parciālu agonistisku iedarbību uz dopamīna D2 un serotonīna 5-HT1A receptoriem kombinēti ar antagonismu pret serotonīna 5-HT2A receptoriem. Aripiprazolam ir antagonista īpašības dopamīnerģiskas hiperaktivitātes dzīvnieku modeļos un agonista īpašības dopamīnerģiskas hipoaktivitātes dzīvnieku modeļos. Aripiprazolam ir augsta saistīšanās afinitāte in vitro ar dopamīna D2 un D3, serotonīna 5HT1a un 5HT2a receptoriem un mērena afinitāte pret dopamīna D4, serotonīna 5HT2c un 5HT7, alfa 1 adrenerģiskiem un histamīna H1 receptoriem. Aripiprazolam piemīt arī mērena saistīšanās afinitāte pret serotonīna atpakaļsaistīšanas vietu un nav manāmas afinitātes pret holīnerģiskajiem muskarīna receptoriem. Mijiedarbība ar citiem receptoriem, ne tikai ar dopamīna un serotonīna receptoru apakštipiem, var izskaidrot dažus citus aripiprazola klīniskos efektus.

Aripiprazola devas 0,5-30 mg diapazonā, ko ordinēja vienu reizi dienā uz 2 nedēļām veseliem indivīdiem, izraisīja no devas atkarīgu 11C-rakloprīda, kas ir D2/D3 receptoru ligands, saistīšanās samazināšanos caudatum un putamen apvidū, ko atklāja pozitronu emisijas tomogrāfijā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Šizofrēnijas uzturošā terapija pieaugušajiem

Zāļu Abilify Maintena efektivitāte uzturošajā terapijā pacientiem ar šizofrēniju tika noteikta divos randomizētos, dubultaklos ilgtermiņa pētījumos.

Bāzes klīniskais pētījums bija 38 nedēļas ilgs, randomizēts, dubultakls, ar aktīvo vielu kontrolēts

pētījums, lai noteiktu šo zāļu lietošanas efektivitāti, drošumu un panesību pieaugušo pacientu ar šizofrēniju uzturošajā terapijā, lietojot injekcijas veidā vienu reizi mēnesī, salīdzinājumā ar perorāli lietojamo aripiprazola 10-30 mg tablešu lietošanu vienu reizi dienā. Šis pētījums sastāvēja no atlases fāzes un 3 terapijas fāzēm: konversijas fāzes, perorālās stabilizācijas fāzes un dubultaklās, ar aktīvo vielu kontrolētās fāzes.

Sešsimt sešdesmit divi pacienti, kuri atbilda kritērijiem dalībai 38 nedēļu ilgajā dubultaklajā, ar aktīvo vielu kontrolētajā pētījuma fāzē, pēc nejaušības principa attiecībā 2:2:1 tika iedalīti dubultaklas terapijas nodrošināšanai vienā no 3 terapijas grupām, kurā tika saņemtas: 1) Abilify Maintena 2) perorālā aripiprazola 10-30 mg stabilizācijas deva vai 3) ilgstošās iedarbības aripiprazola

injekcija 50 mg/25 mg. Ilgstošās iedarbības aripiprazola injekcijas 50 mg/25 mg deva tika iekļauta kā aripiprazola maza deva, lai pārbaudītu analīzes jutīgumu attiecībā uz ne mazākas efektivitātes dizainu.

Efektivitātes pamatrādītāja analīzes rezultāti, aplēstais to pacientu daudzums, kuriem bija gaidāms recidīvs līdz dubultaklās, ar aktīvo vielu kontrolētās fāzes 26. nedēļas beigām, parādīja, ka Abilify Maintena 400 mg/300 mg nav mazāka efektivitāte par perorāli lietojamajām aripiprazola 10-30 mg tabletēm. Aplēstā recidīva sastopamība līdz 26. nedēļas beigām bija 7,12 % Abilify Maintena lietotājiem un 7,76 % perorāli lietojamo aripiprazola 10-30 mg tablešu lietotājiem(starpība — −0,64 %).

95 % TI (−5,26, 3,99) starpībai aplēstajā to pacientu proporcijā, kuriem līdz 26. nedēļas beigām bija gaidāms recidīvs, neietvēra iepriekš noteikto ne mazākas efektivitātes robežu (11,5 %). Tāpēc zāļu Abilify Maintena efektivitāte nav mazāka par perorāli lietojamo aripiprazola 10-30 mg tablešu efektivitāti.

Aplēstā to pacientu proporcija, kuriem bija gaidāms recidīvs līdz 26. nedēļas beigām Abilify Maintena lietotājiem, bija 7,12 %, un tas bija statistiski būtiski mazāk nekā pacientiem, kuri saņēma aripiprazola ilglaicīgās iedarbības injekciju 50 mg/25 mg (21,80 %; p = 0,0006). Tādējādi tika konstatēts Abilify Maintena pārākums salīdzinājumā ar aripiprazola ilglaicīgās iedarbības injekciju 50 mg/25 mg un tika pierādīta pētījuma dizaina pamatotība.

Kaplāna-Meijera laika no randomizēšanas līdz gaidāmajam recidīvam līknes 38 nedēļu ilgajā dubultaklas, aktīvi kontrolētas fāzes laikā Abilify Maintena lietotājiem, perorālā aripiprazola 10-30 mg lietotājiem un aripiprazola ilglaicīgās iedarbības injekcijas 50 mg/25 mg lietotājiem ir parādītas 1. attēlā.

1. attēls.

Kaplāna-Meijera produkta limita diagramma laikam līdz psihotisko simptomu

 

saasinājumam/gaidāmajam recidīvam

īpatsvars

 

ARIP IMD 400/ 300 mg

 

 

 

 

ARIP 10-30 mg

 

 

ARIP IMD 50/25 mg

recidīvs,

1,0

 

0,8

 

gaidāmsnav

 

0,6

 

 

 

kuriem

0,4

 

 

Logaritmisko rangu tests

 

 

Pacientu,

0,2

ARIP IMD 400/300 mg salīdzinājumā ar ARIP 10-30 mg: p vērtība 0,9920

 

ARIP IMD 400/300 mg salīdzinājumā ar ARIP IMD 50/25 mg: p vērtība < 0,0001

 

 

 

0,0

Riskam pakļauto pacientu skaits

 

 

IMD 400/300 mg

 

ARIP 10-30 mg

 

IMD 50/25 mg

 

Dienas kopš randomizācijas

PIEZĪME: ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena; ARIP 10-30 mg = aripiprazola perorāli lietojamā forma; ARIP IMD 50/25 mg = ilgstošās iedarbības injekcija

To, ka Abilify Maintena efektivitāte nav sliktāka kā perorāli lietojamā aripiprazola 10-30 mg efektivitāte, papildus apliecina Pozitīvo un negatīvo sindromu skalas (PANSS) analīzes rezultāti.

1. tabula. PANSS galīgais rādītājs — izmaiņas no sākuma līdz 38. nedēļai (LOCF): randomizēta efektivitātes izlase a, b

PANSS galīgais rādītājs — izmaiņas no sākuma līdz 38. nedēļai (LOCF): randomizēta efektivitātes izlase a, b

 

 

 

 

 

Abilify Maintena

Aripiprazola perorāli

Aripiprazola ilgstošās iedarbības

 

400 mg/300 mg

lietojamā forma

injekcija

 

10-30 mg/dienā

50 mg/25 mg

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Vidējais

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

sākotnējais

 

 

 

rādītājs (SD)

 

 

 

Vidējās izmaiņas

-1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

(SD)

 

 

 

P-vērtība

NA

0,0272

0,0002

a:negatīvas rādītāja izmaiņas liecina par uzlabojumu.

b:tika ietverti tikai pacienti ar sākotnējo rādītāju un vismaz vienu rādītāju pēc tā. P-vērtības tika iegūtas, salīdzinot izmaiņas no sākotnējā rādītāja kovariācijas modeļa analīzē, kur terapija ir termiņš, bet sākuma rādītājs ir kovariāts.

Otrais pētījums bija 52 nedēļu, randomizēts, abstinences, dubultakls pētījums ASV, kurā piedalījās pieauguši pacienti ar diagnosticētu šizofrēniju. Šis pētījums sastāvēja no atlases fāzes un 4 terapijas fāzēm: konversijas fāzes, perorālās stabilizācijas fāzes, Abilify Maintena stabilizācijas fāzes un dubultaklās, ar placebo kontrolētās fāzes. Pacientiem, kuri atbilda perorālās stabilizācijas prasībai perorālās stabilizācijas fāzē, tika nozīmētas zāles Abilify Maintena vienkāršā izlases veidā, un viņiem sākās ne mazāk kā 12 nedēļas un ne vairāk kā 36 nedēļas ilga Abilify Maintena stabilizācijas fāze. Pacienti, kuri atbilda dubultaklajā, ar placebo kontrolētajā fāzē izvirzītajām prasībām, pēc nejaušības principa attiecībā 2:1 tika iedalīti attiecīgi dubultaklas terapijas ar Abilify Maintena vai placebo grupā.

Galīgā efektivitātes analīze ietvēra 403 randomizētus pacientus un 80 psihotisko simptomu/gaidāmā

recidīva notikumu saasinājumus. Placebo lietotājiem gaidāmais recidīvs bija 39,6 % pacientu, savukārt Abilify Maintena lietotājiem gaidāmais recidīvs bija 10 % pacientu; tādējādi pacientiem placebo grupā bija 5,03 reizes lielāks gaidāmā recidīva risks.

Prolaktīns

38 nedēļas ilgā pētījuma dubultaklajā ar aktīvo vielu kontrolētajā fāzē no sākuma līdz pēdējam apmeklējumam Abilify Maintena lietotāju grupā prolaktīna līmenis vidēji samazinājās (−0,33 ng/ml), salīdzinot ar vidēju paaugstināšanos perorāli lietojamo aripiprazola tablešu 10-30 mg lietotāju grupā (0,79 ng/ml; p < 0.01). Abilify Maintena lietotāju ar prolaktīna līmeni, kas vairāk nekā 1 reizi pārsniedz normālā diapazona augšējo robežu, sastopamība jebkurā novērtējumā bija 5,4 % salīdzinājumā ar 3,5 % pacientu, kuri lietoja aripiprazola 10-30 mg perorāli lietojamās tabletes. Katrā pacientu grupā vīriešiem sastopamība bija lielāka nekā sievietēm.

52 nedēļas ilgā pētījuma dubultaklajā ar placebo kontrolētajā fāzē no sākuma līdz pēdējam apmeklējumam prolaktīna līmeņa vidējs samazinājums bija Abilify Maintena lietotāju grupā (−0,38 ng/ml), salīdzinot ar vidēju palielinājumu placebo lietotāju grupā (1,67 ng/ml). Abilify Maintena lietotāju, kuriem prolaktīna līmenis vairāk nekā 1 reizi pārsniedza normālā diapazona augšējo robežu, sastopamība bija 1,9 % (salīdzinājumā ar 7,1 % pacientu, kuri saņēma placebo).

Akūta šizofrēnijas ārstēšana pieaugušajiem

Abilify Maintena efektivitāte pieaugušiem šizofrēnijas pacientiem ar akūtu recidīvu tika pierādīta īslaicīgā (12 nedēļu), randomizētā, dubultaklā, placebo kontrolētā pētījumā (n = 339). Pamatrādītājs (izmaiņas PANSS galīgajā rādītājā no sākuma līdz 10. nedēļai) uzrādīja Abilify

Maintena (n = 167) pārākumu salīdzinājumā ar placebo (n = 172).

Līdzīgi PANSS galīgajam rādītājam, gan PANSS pozitīvās, gan negatīvās apakšskalas rādītāji laika gaitā arī ir uzrādījuši uzlabojumu (samazinājumu), salīdzinot ar sākuma rādītājiem.

2. tabula. PANSS galīgais rādītājs — izmaiņas no sākuma līdz 10. nedēļai: randomizēta efektivitātes izlase

PANSS galīgais rādītājs — izmaiņas no sākuma līdz 10. nedēļai: randomizēta efektivitātes izlase a

 

Abilify Maintena

Placebo

 

400 mg/300 mg

 

Vidējais sākotnējais rādītājs (SD)

102,4 (11,4)

103,4 (11,1)

 

n = 162

n = 167

Pēc mazāko kvadrātu metodes

-26,8 (1,6)

-11,7 (1,6)

aprēķinātās vidējās izmaiņas (SE)

n = 99

n = 81

P-vērtība

< 0,0001

 

Ārstēšanas starpībab (95 % TI)

-15,1 (-19,4, -10,8)

 

aDati tika analizēti, izmantojot atkārtoto mērījumu jauktā modeļa pieeju. Analīzē tika iekļauti tikai tie pacienti, kuriem pēc nejaušības principa tika nozīmēta ārstēšana, kuri saņēma vismaz vienu injekciju, kuriem tika veikts sākotnējais efektivitātes novērtējums un vismaz viens efektivitātes novērtējums pēc sākuma.

bStarpība (no Abilify Maintena rādītāja vērtības atņemot placebo rādītāja vērtību) — pēc mazāko kvadrātu metodes aprēķinātās vidējās izmaiņas no sākuma.

Abilify Maintena uzrādīja arī statistiski nozīmīgu simptomu uzlabošanos, ko parāda klīniskās vispārējās uzlabošanās skalas rādītāja izmaiņas no sākuma līdz 10. nedēļai.

Personības un sociālā funkcionēšana tika izvērtēta, izmantojot personības un sociālās funkcionēšanas skalu. Personības un sociālā funkcionēšana ir apstiprināta ārsta vērtējuma skala, ar kuras palīdzību tiek mērīta personības un sociālā funkcionēšana četrās sfērās — sociāli noderīgās aktivitātēs (piem., darbs un studijas), personīgajās un sociālajās attiecībās, pašaprūpē un traucējošā un agresīvā uzvedībā.

10. nedēļā tika novērota statistiski nozīmīga ārstēšanas starpība par labu Abilify Maintena

400 mg/300 mg salīdzinājumā ar placebo (+7,1, p < 0,0001, 95 % TI: 4,1, 10,1, izmantojot ANCOVA modeli (LOCF)).

Drošuma profils atbilda zināmajam Abilify Maintena drošuma profilam. Tomēr tika konstatētas atšķirības, salīdzinot ar to, kas tika novērots ar šizofrēnijas terapijā izmantoto uzturošo ārstēšanu. Īslaicīgā (12 nedēļu), randomizētā, dubultaklā, placebo konrolētā pētījumā, kurā pacienti tika ārstēti ar

Abilify Maintena 400 mg/300 mg, simptomi, kuru sastopamība bija vismaz divas reizes lielāka nekā placebo grupā, bija palielināta ķermeņa masa un akatīzija. Ķermeņa masas pieauguma par ≥ 7 % sastopamība no sākuma līdz pēdējai vizītei (12. nedēļā) bija 21,5 % Abilify Maintena grupā salīdzinājumā ar 8,5 % placebo grupā. Akatīzija bija visbiežāk konstatētais EPS simptoms (Abilify Maintena grupā — 11,4 %, placebo grupā — 3,5 %).

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus zālēm Abilify Maintena visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, ārstējot šizofrēniju (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Aripiprazola daļiņu zemās šķīdības dēļ pēc Abilify Maintena ievadīšanas aripiprazola uzsūkšanās lielajā asinsrites lokā notiek lēni un ilgstoši. Vidējais Abilify Maintena uzsūkšanās pusperiods ir

28 dienas. Aripiprazola absorbcija no intramuskulārās depo formas bija pilnīga attiecībā pret standarta (tūlītējās iedarbības) intramuskulāro formu. No devas atkarīgās depo formas Cmax vērtības bija apmēram 5 % no standarta intramuskulārās formas Cmax vērtībām. Pēc vienas Abilify Maintena devas ievadīšanas deltveida muskulī un sēžas muskulī uzsūkšanās pakāpe (AUC) abās injekcijas vietās bija līdzīga, taču uzsūkšanās ātrums (Cmax) bija lielāks pēc ievadīšanas deltveida muskulī. Pēc vairāku devu intramuskulāras ievadīšanas aripiprazola koncentrācija plazmā pakāpeniski palielinās līdz maksimālajai koncentrācijai plazmā vidēji 7 dienu laikā (tmax), ievadot sēžas muskulī, un 4 dienu laikā, ievadot deltveida muskulī. Ievadot jebkurā no ievadīšanas vietām, līdzsvara koncentrācija pacientiem parasti tiek sasniegta līdz ceturtās devas ievadīšanai. Mazākas nekā devai proporcionālas aripiprazola un dehidro-aripiprazola koncentrācijas un AUC parametru palielināšanās tiek novērota pēc ikmēneša Abilify Maintena 300 mg līdz 400 mg injekcijām.

Izkliede

Saskaņā ar pētījumos par aripiprazola perorālās formas lietošanu iegūtajiem rezultātiem aripiprazols plaši izplatās organismā, šķietamais izkliedes tilpums ir 4,9 l/kg, kas norāda uz plašu ekstravaskulāru izkliedi. Terapeitiskās koncentrācijās aripiprazols un dehidro-aripiprazols vairāk nekā 99 % apjomā saistās ar seruma proteīniem, galvenokārt ar albumīnu.

Biotransformācija

Aripiprazols lielā mērā tiek metabolizēts aknās trīs galvenajos biotransformācijas ceļos: dehidrogenācijā, hidroksilācijā un N-dealkilēšanā. Saskaņā ar in vitro pētījumos iegūtajiem datiem par aripiprazola dehidrogenāciju un hidroksilāciju atbild enzīmi CYP3A4 un CYP2D6, savukārt N- dealkilēšanu katalizē CYP3A4. Aripiprazols ir dominējošā zāļu funkcionālā grupa lielajā asinsrites lokā. Pēc vairāku Abilify Maintena devu ievadīšanas aktīvais metabolīts (dehidro-aripiprazols) veido apmēram 29,1-32,5 % no aripiprazola AUC plazmā.

Eliminācija

Pēc vairākkārtējas Abilify Maintena 400 mg vai 300 mg devas ievadīšanas aripiprazola vidējais galīgās eliminācijas pusperiods ir attiecīgi 46,5 un 29,9 dienas (iespējams, ka uzsūkšanās ātruma ierobežotās kinētikas dēļ). Pēc atsevišķas [14C]-iezīmēta aripiprazola devas aptuveni 27 % radioaktivitātes tika atgūti urīnā un 60 % - izkārnījumos. Mazāk par 1 % neizmainītā aripiprazola tika ekskretēts urīnā, un aptuveni 18 % tika atgūti kā neizmainīts aripiprazols izkārnījumos.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Pacienti ar sliktu CYP2D6 metabolismu

Balstoties uz populācijas farmakokinētisko Abilify Maintena novērtēšanu, kopējais aripiprazola

klīrenss bija 3,71 l/h pacientiem ar plašu CYP2D6 metabolismu un aptuveni 1,88 l/h (apmēram par

50 % mazāk) pacientiem ar sliktu CYP2D6 metabolismu (informāciju par rekomendēto devu skatīt 4.2. apakšpunktā).

Gados vecāki pacienti

Pēc aripiprazola perorālas lietošanas nav atšķirību aripiprazola farmakokinētikā starp veseliem gados vecākiem un jaunākiem pieaugušajiem. Tāpat nebija konstatējamas vecuma ietekmes populācijas farmakokinētiskajā Abilify Maintena analīzē šizofrēnijas pacientiem.

Dzimums

Pēc perorālas aripiprazola lietošanas nav atšķirību aripiprazola farmakokinētikā starp vīriešiem un sievietēm. Tāpat nebija klīniski nozīmīgas dzimuma ietekmes populācijas farmakokinētiskajā Abilify Maintena analīzē pacientiem ar šizofrēniju.

Smēķēšana

Perorāli lietojamā aripiprazola populācijas farmakokinētiskajā analīzē nav konstatēti pierādījumi par klīniski nozīmīgu smēķēšanas ietekmi uz aripiprazola farmakokinētiku.

Rase

Populācijas farmakokinētiskajā novērtējumā netika konstatētas no rases atkarīgas atšķirības aripiprazola farmakokinētikā.

Nieru darbības traucējumi

Vienas devas pētījumā par aripiprazola perorālu lietošanu tika konstatēts, ka aripiprazola un dehidro- aripiprazola farmakokinētiskās īpašības pacientiem ar smagu nieru slimību un gados jauniem indivīdiem bija līdzīgas.

Aknu darbības traucējumi

Vienas devas pētījumā par aripiprazola perorālu lietošanu pacientiem ar dažāda smaguma aknu cirozi (Child-Pugh A, B un C klases) netika konstatēta būtiska aknu darbības traucējumu ietekme uz aripiprazola un dehidro-aripiprazola farmakokinētiku, taču pētījumā bija tikai 3 pacienti ar C klases aknu cirozi, un ar to nepietiek, lai izdarītu secinājumus par viņu metabolismu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Ievadot aripiprazolu eksperimentāliem dzīvniekiem intramuskulāras injekcijas veidā, aripiprazola toksikoloģiskais profils vispārīgi līdzinās profilam pēc perorālas lietošanas salīdzināmos plazmas līmeņos. Tomēr pēc intramuskulāras injekcijas tika konstatēts iekaisums injekcijas vietā, kas bija proliferatīvs iekaisums, perēkļi (zāļu izsēdumi), šūnu infiltrāti, tūskas (pietūkums) un fibroze pērtiķiem. Pārtraucot lietošanu, šīs problēmas pakāpeniski izzuda.

Neklīniskajos standartpētījumos ar aripiprazola perorālu lietošanu iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecināja par īpašu risku cilvēkam.

Aripiprazola perorāli lietojamā forma

Lietojot aripiprazola perorālo formu, toksikoloģiski būtiska ietekme tika konstatēta tikai tajos gadījumos, kad devas vai iedarbība ievērojami pārsniedza maksimālo devu vai iedarbību cilvēkam, un tas liecina, ka klīnikā šiem efektiem ir ierobežota nozīme vai arī tie nav būtiski. Tie ietvēra no devas atkarīgu adrenokortikālu toksiskumu žurkām pēc 104 perorālas lietošanas nedēļām, kas bija par 3 līdz 10 reizēm lielāks nekā vidējais AUC līdzsvara koncentrācijas stāvoklī, lietojot maksimālo cilvēkam rekomendēto devu, un adrenokortikālu karcinomu un kombinētu adrenokortikālu adenomu/karcinomu pieaugumu žurku mātītēm (vidējais AUC līdzsvara koncentrācijas stāvoklī bija 10 reizes lielāks nekā pēc maksimālās cilvēkam rekomendētās devas). Augstākā kancerogenitāti neizraisoša iedarbība žurku mātītēm bija 7 reizes lielāka par rekomendēto devu cilvēkiem.

Papildu atrade pētījumā ar pērtiķiem bija žultsakmeņi kā sekas aripiprazola hidroksimetabolīta sulfāta konjugāta precipitācijai žultī pēc 25 līdz 125 mg/kg/dienā atkārtotām devām iekšķīgi jeb devām, kas 16 līdz 81 pārsniedz maksimālo cilvēkam rekomendēto devu, rēķinot mg/m2.

Tomēr aripiprazola hidroksimetabolīta sulfāta konjugāta koncentrācija cilvēka žultī pēc augstākās ieteiktās devas - 30 mg dienā - nebija lielāka par 6 % no koncentrācijas žultī pērtiķiem 39 nedēļu pētījumā, un tā bija stipri zemāka par in vitro šķīdības robežu.

Atkārtotas devas pētījumos ar nepieaugušām žurkām un suņiem aripiprazola toksicitātes profils bija salīdzināms ar pieaugušiem dzīvniekiem, un nav pierādījumu par neirotoksicitāti vai nevēlamu ietekmi uz attīstību.

Pamatojoties uz pilna apjoma genotoksicitātes izpētes testu rezultātiem, uzskata, ka aripiprazols nav genotoksisks. Aripiprazols nepasliktināja fertilitāti reprodukcijas toksiskuma pētījumos.

Toksiska ietekme uz attīstību, tostarp no devas atkarīga augļa ossifikācijas atpalikšana un varbūtēji teratogēniski efekti, tika novēroti žurkām devās, kas radīja subterapeitisku iedarbību (vērtējot pēc AUC), un trušiem ar devām, kas līdzsvara koncentrācijas stāvoklī radīja 3 un 11 reizes lielāku vidējo iedarbību (AUC) nekā pēc maksimālās klīnikā rekomendētās devas. Toksiskums mātītēm tika konstatēts devās, kas līdzīgas tām, kas izraisa toksisku ietekmi uz attīstību.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Karmelozes nātrija sāls

Mannīts

Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts

Nātrija hidroksīds

Šķīdinātājs Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Pēc sagatavošanas

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta, uzglabājot zāles 4 stundas 25 °C temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa, ja atvēršanas/izšķīdināšanas metode neizslēdz mikrobioloģiskā piesārņojuma iespēju, preparāts ir jāizlieto nekavējoties.

Ja tas netiek izlietots nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem lietošanas laikā atbild lietotājs. Enerģiski kratīt flakonu vismaz 60 sekundes, lai nodrošinātu suspensijas viendabīgumu pirms injekcijas. Neuzglabāt iegūto suspensiju šļircē.

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

pilnšļircē

Ja injekcija netiek veikta uzreiz pēc suspensijas sagatavošanas, šļirci atļauts uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C ne ilgāk kā 2 stundas. Ja šļirce ir bijusi atstāta uz vairāk nekā 15 minūtēm, pirms injekcijas veikšanas tā ir enerģiski jāsakrata vismaz 20 sekundes, lai atkal iegūtu viendabīgu suspensiju.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Nesasaldēt.

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

Pilnšļirci uzglabāt ārējā kartona kastītē. Sargāt no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Flakons

I klases stikla flakons ar laminētu gumijas aizbāzni un noņemamu alumīnija vāciņu.

Šķīdinātājs

2 ml I klases stikla flakons ar laminētu gumijas aizbāzni un noņemamu alumīnija vāciņu.

Viens iepakojums

Katrā iepakojumā ir viens flakons ar pulveri, 2 ml flakons ar šķīdinātāju, viena 3 ml šļirce ar Luera uzgali un piestiprinātu 38 mm 21. izmēra hipodermisku drošības adatu ar adatas aizsargierīci, viena 3 ml vienreizējās lietošanas šļirce ar Luera uzgali, viens flakona adapteris un trīs hipodermiskās drošības adatas – viena 25 mm 23. izmēra, viena 38 mm 22. izmēra un viena 50 mm 21. izmēra adata.

Multipaka

3 iepakojumu komplekts.

Pilnšļirce

I klases stikla pilnšļirce ar pulveri priekšējā kamerā un šķīdinātāju aizmugurējā kamerā.

Viens iepakojums

Katrā atsevišķā iepakojumā ir viena pilnšļirce un trīs hipodermiskās drošības adatas – viena 25 mm 23. izmēra, viena 38 mm 22. izmēra un viena 50 mm 21. izmēra adata.

Multipaka

3 iepakojumu komplekts.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Pilnīgi norādījumi par Abilify Maintena lietošanu un rīkošanos ar to ir sniegti lietošanas instrukcijā (informācija, kas paredzēta veselības aprūpes speciālistiem).

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 15. novembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas