Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – Marķējuma teksts - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAblavar (Vasovist)
ATĶ kodsV08CA
Vielagadofosveset trisodium
RažotājsTMC Pharma Services Ltd.
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA
ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS - KĀRBA
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Ablavar 0,25 mmol/ml šķīdums injekcijām Gadofosveset

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

tas

1 ml Ablavar šķīduma injekcijām satur 244 mg (0,25 mmol) gadofosveseta trinātrija k tbil t 227

mg gadofosvesets

 

ē

Katrs 10 ml flakons ar šķīdumu injekcijām satur 2,44 g (2,50 mmol) gadofosvese a rinā rija kas atbilst

2,27 g gadofosvesets

 

istr

 

Katrs 15 ml flakons ar šķīdumu injekcijām satur 3,66 g (3,75 mmol) gadofosveseta trinātrija kas atbilst

3,41 g gadofosvesets

ğ

 

Katrs 20 ml flakons ar šķīdumu injekcijām satur 4,88 g (5,00 mmol) gadofo veseta trinātrija kas atbilst

4,54 g gadofosvesets

re

 

 

 

 

 

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: fosvesets, nātrija hidroksīds, sālssknavābe, ūdens injekcijām

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UNvairsSATURSŠķīdums injekcijām1 flakons5 flakoni10 flakoni

5. ZLIETOŠANASālesMETODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai tikai diagnostiskos nolūkos.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Deva jāuzraksta uz pašlīpošās uzskaites uzlīmes, kas pievienota flakoniem, un tā jāielīmē pacienta lietā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ:

Pēc pirmreizējās atvēršanas izlietot nekavējoties.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu injekcijām ārējā kārbiņā, lai aizsargātu no gaismas.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA

 

PIEMĒROJAMS)

tas

 

 

ē

Pēc katra izmeklējuma izmetiet jebkādu neizmantoto vielas daudzumu.

 

 

istr

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

ğ

 

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire, RG40 4LJ, Lielbritānija

 

re

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

EU/1/05/313/001 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums i jekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)-

EU/1/05/313/002 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 10 ml – 5 flakoni

EU/1/05/313/003 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 10 ml - 10 flakoni

10 ml – 1 flakons

vairs

nav

 

EU/1/05/313/005 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 15 ml - 5 flakoni

EU/1/05/313/006ā Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 15 mlZ- 10 flakoni

EU/1/05/313/004 Abla ar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 15 ml -1 flakonsles

EU/1/05/313/007 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 20 ml – 1 flakons

EU/1/05/313/008 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 20 ml - 5 flakoni

EU/1/05/313/009 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 20 ml - 10 flakoni

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 15 un 20 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ablavar 0,25 mmol/ml šķīdums injekcijām

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 ml Ablavar šķīduma injekcijām satur 244 mg (0,25 mmol) gadofosveseta trinātrija kas atbilst 227 mg gadofosvesets

Katrs 15 ml flakons ar šķīdumu injekcijām satur 3,66 g (3,75 mmol) gadofosvese a rinā rija kas atbilst 3,41 g gadofosvesets

Katrs 20 ml flakons ar šķīdumu injekcijām satur 4,88 g (5,00 mmol) gadofosveseta trinātrija kas atbilst

4,54 g gadofosvesets

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

ğ

 

Fosvesets

 

 

 

Nātrija hidroksīds

 

 

re

 

Sālsskābe

 

 

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

Šķīdums injekcijām.

 

nav

 

 

15 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

vairs

 

 

 

Ablavar jāievada vi nr izējas intravenozas bolus injekcijas veidā manuāli vai ar magnētiskās rezonanses inj ktoru (MR injektoru) 30 sekunžu laikā, pēc tam ievadot 25-30 ml standarta fizioloģiskā

šķīduma.

les

 

 

 

 

ā

 

Z

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DER. LĪDZ:

Pēc pirmreizējās atvēršanas izlietot nekavējoties.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt flakonu injekcijām ārējā kārbiņā, lai aizsargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc katra izmeklējuma izmetiet jebkādu neizmantoto vielas daudzumu.

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

tas

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire, RG40 4LJ, Lielbritānija

 

 

 

 

ē

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

istr

 

EU/1/05/313/004 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravğnozai lietošanai-Flakons (stikla)-

15 ml-1 flakons

 

re

 

 

EU/1/05/313/005 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)-

15 ml-5 flakoni

nav

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/313/006 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 15 ml - 10 flakoni

EU/1/05/313/007 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums i jekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)-

20 ml-1 flakons

vairs

 

EU/1/05/313/008 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 20 ml- 5 flakoni

EU/1/05/313/009 Ablavar-0,25 mmol/ml-Šķīdums injekcijām-Intravenozai lietošanai-Flakons (stikla)- 20 ml-10 flakoni

13.

 

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

 

 

14.

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

les

 

 

ā

Recepšu zāles

 

 

Z

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

10 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS, LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ablavar 0,25 mmol/ml šķīdums injekcijām

Gadofosveset

Intravenozai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS VEIDS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

istr

 

 

 

DER. LĪDZ:

 

 

 

ğ

 

 

 

Pēc pirmreizējās atvēršanas: izlietot zāles nekavējoties.

re

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas