Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Marķējuma teksts - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAcomplia
ATĶ kodsA08AX01
Vielarimonabant
Ražotājssanofi-aventis

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārba blisteriem pa 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 un 98 apvalkotām tabletēm

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ACOMPLIA 20 mg apvalkotās tabletes rimonabant

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

tas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

istr

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

14 apvalkotās tabletes

nav

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

70x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

vairs

 

90 apvalkotās tabletes

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

5. LIETOŠANAS

METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

les

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀ

Z JUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀPirms lietošanas izlasiet lietošanasā instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 avenue de France

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/001

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ACOMPLIA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Blisteri pa 14, 28, 56, 84 un 98 apvalkotām tabletēm

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ACOMPLIA 20 mg apvalkotās tabletes rimonabant

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

tas

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

istr

4. SĒRIJAS NUMURS

re

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Pirmdiena

 

 

 

vairs

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

 

 

 

Sestdiena

 

 

 

 

 

Svētdiena

 

 

les

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Blisteri pa 30, 70 x 1 un 90 apvalkotām tabletēm

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ACOMPLIA 20 mg apvalkotās tabletes rimonabant

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMStas

3. DERĪGUMA TERMIŅŠistr

4. SĒRIJAS NUMURSre

 

 

 

 

 

 

5. CITA

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ABPE pudeļu pa 28, 98 un 500 apvalkotām tabletēm kārba / ABPE pudeļu pa 28, 98 un 500 apvalkotām tabletēm etiķete

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ACOMPLIA 20 mg apvalkotās tabletes rimonabant

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)tas

3. PALĪGVIELU SARAKSTSistr

4. ZĀĻU FORMA UN SATURSre

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

500 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

Z

ā

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

sanofi-aventis

174 avenue de France F-75013 Paris Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/06/344/007

EU/1/06/344/008

EU/1/06/344/009

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR vairsRecepšu zāles.LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ACOMPLIA

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LIETOŠANAS

 

 

 

vairs

nav

 

 

les

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

 

INSTRUKCIJA

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

ACOMPLIA 20 mg apvalkotās tabletes

(rimonabant)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 

 

 

 

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

-

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

 

 

 

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai

 

farmaceitam.

 

 

 

 

 

-

Jums ieteicams šajā instrukcijā iekļauto informāciju pastāstīt arī radiniekiem vai citām

 

piederīgām personām.

 

 

 

 

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

istr

ē

 

 

 

1.

Kas ir ACOMPLIA un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

2.

Pirms ACOMPLIA lietošanas

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kā lietot ACOMPLIA

 

ğ

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

re

 

 

Kā uzglabāt ACOMPLIA

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KAS IR ACOMPLIA UN

TO LIETOKĀDAM NOLŪKAM

ACOMPLIA aktīvā viela ir rimonabants. Tas darbojas, bloķējot specifiskus receptorus (sauktus par CB1 receptoriem) galvas smadzenēs un taukaudos. ACOMPLIA indicēts, lai ārstētu pacientus, kam ir

aptaukošanās, un pacientus ar lieko svaru ar papildu riska faktoriem, piemēram, cukura diabētu vai

paaugstinātu taukvielu (tās sauc par lipīdiem) koncentrāciju asinīs (dislipidēmiju; galvenokārt,

 

 

 

 

nav

holesterīna un triglicerīdu dislipidēmiju) papildus diētai un fiziskām aktivitātēm.

2.

PIRMS ACOMPLIA LIETOŠANAS

 

Nelietojiet ACOMPLIA šādos gadījumos:

 

ja Jums pašlaik ir depresija,

vairs

 

ja Jums pašlaik tiek ārstēta depresija,

 

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret rimonabantu vai kādu citu ACOMPLIA sastāvdaļu,

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

 

 

Īpaša piesardzība, lietojotā

les

 

 

ACOMPLIA, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms šo zāļu lietošanasZ

pastāstiet ārstam:

ja Jums agrāk ir bijusi depresija vai domas par pašnāvību,

ja Jums ir aknu darbības traucējumi,

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi,

ja Jums ir cukura diabēts (skatīt apakšpunktu 4.),

ja Jums pašlaik ārstē epilepsiju,

ja esat jaunāks par 18 gadiem. Nav informācijas par ACOMPLIA lietošanu cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam.

Pacientiem, kas lieto ACOMPLIA, ziņots par nopietniem psihiskiem traucējumiem, to vidū depresiju vai garastāvokļa pārmaiņām (skatīt apakšpunktu IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS).

Ja Jums ārstēšanas laikā ar ACOMPLIA ir radušies depresijas simptomi, Jums jāsazinās ar savu ārstu un jāpārtrauc ārstēšana.

Ar depresiju saistītas pazīmes un simptomi var būt šādi:

Skumjas, nomākts garastāvoklis; intereses zudums par aktivitātēm, kas iepriekš sagādāja prieku; uzbudinājums; aizkaitināmība; palēninātas, nomāktas darbības; vāja koncentrēšanās spēja; trauksme; grūtības iemigt (bezmiegs); domas vai runas par nāvi vai pašnāvību. Jums jāpastāsta savam ārstam, ja pēc ārstēšanas sākšanas rodas vai paasinās kāds no minētiem simptomiem.

Citu zāļu lietošana

ACOMPLIA aktivitāte palielinās, vienlaikus lietojot dažas citas zāles (tā sauktos CYP3A4 inhibitorus), piemēram:

itrakonazolu (pretsēnīšu līdzeklis),

 

tas

ketokonazolu (pretsēnīšu līdzeklis),

ē

ritonaviru (zāles HIV infekcijas ārstēšanai),

 

telitromicīnu (antibiotika),

 

klaritromicīnu (antibiotika),

 

 

nefazodonu (antidepresants).

 

 

minētām zālēm vai kādas citas zāles, tostarp par zālēm, kuras esatistriegādājies bez receptes, piemēram,

 

ğ

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen lietojāt kādas no iepriekš

re

 

divšķautņu asinszāles preparātus, rifampicīnu (antibiotiku), zāles ķermeņa masas samazināšanai, zāles

asins lipīdu (tauku) sastāva uzlabošanai, pretdiabēta zāles un zāles epilepsijas (piemēram, fenitoīns,

fenobarbitāls, karbamazepīns) vai depresijas ārstēšanai.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

nav

 

ACOMPLIA nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

 

Ja Jums iestājas grūtniecība, Jūs domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību

ACOMPLIA lietošanas laikā, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. vairs

Nelietojiet šīs zāles bērna zīdīšanas laikā. Pastāstiet ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat to darīt.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot ieteikto devu, nav gaidāms, ka ACOMPLIA mazinās spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no ACOMPLIA sastāvdaļām

ACOMPLIA tabletes satur laktozi. Ja Jums ir dažu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas

sazinieties ar savu ārstu.

les

3.KĀ LIETOT ACOMPLIAZ ā

Vienmēr lietojiet ACOMPLIA tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Parastā deva ir viena 20 mg tablete reizi dienā no rīta, pirms brokastīm. Norijiet tableti nesasmalcinātā veidā.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, Jums jāsāk un jāturpina ievērot samazinātas kalorāžas diētu un fiziskās aktivitātes programmu. Ārsts Jums ieteiks diētu un nepieciešamo fiziskās aktivitātes līmeni, kas ir piemērots Jūsu specifiskajam stāvoklim un vispārējai veselībai.

ACOMPLIA lietošana kopā ar uzturu

ACOMPLIA jālieto reizi dienā no rīta, pirms brokastīm.

Ja esat lietojis ACOMPLIA vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis ACOMPLIA vairāk nekā noteikts, pastāstiet to ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot ACOMPLIA

Ieņemiet to, tiklīdz atceraties, bet nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

 

tas

 

 

 

Tāpat kā citas zāles, ACOMPLIA var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

 

ē

 

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības, kas skar vairāk nekā 1 no 10 pacientiem un kas novērotas,

lietojot ACOMPLIA, ir šādas:

istr

 

 

slikta dūša un augšējo elpceļu infekcija.

 

 

 

 

 

Bieži sastopamas blakusparādības, kas skar vairāk nekā 1 no 100, bet mazāk nekā 1 no 10 pacientiem

un kas novērotas, lietojot ACOMPLIA, ir šādas:

kuņģa darbības traucējumi, vemšana, miega traucējumi, nervozitāte, depresija, aizkaitināmība,

reibonis, caureja, trauksme, nieze, pastiprināta svīšana, muskuğļu krampji vai spazmas, nespēks, zilumi,

cīpslu sāpes un iekaisums (tendinīts), atmiņas zudums, sāpes mugurā (išiass), plaukstu un pēdu jušanas

traucējumi (samazināta jutība vai patoloģiska dedzināšanas vai durstīšanas sajūta), karstuma viļņi,

gripa un locītavu sastiepums.

nav

re

 

Retāk sastopamas blakusparādības, kas skar mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000 pacientiem un kas novērotas, lietojot ACOMPLIA, ir šādas:

miegainība (letarģija), trīce, svīšana naktī, panikas simptomi, žagas, dusmas, nemiers (disforija), vairs

emocionāli traucējumi, domas par pašnāvību, agresivitāte vai agresīva uzvedība, hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs).

Reti sastopamas blakusparādības, kas skar mazāk nekā 1 no 1000 pacientiem un kas novērotas, lietojot ACOMPLIA, ir šādas: halucinācijas.

Ja novērojat jebkādas blakusparā lesādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām JumsZizpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Pēcreģistrācijas periodā ziņots arī par šādām blakusparādībām (biežums nezināms):

krampji, uzmanības traucējumi, murgi (maldīgi uzskati), paranoja, izsitumi, galvassāpes un sāpes vēderā.

5. KĀ UZGLABĀT ACOMPLIA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot ACOMPLIA pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma pēc "Der. līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šim zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko ACOMPLIA satur

-Aktīvā viela ir rimonabants. Viena apvalkotā tablete satur 20 mg rimonabanta.

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts, povidons K 30 (E1201), kroskarmelozes nātrija sāls (E468), nātrija laurilsulfāts (E487), mikrokristāliska celuloze (E460), magnija stearāts Tabletes apvalks: laktozes monohirāts, hipromeloze 15 mPa.s (E464), titāna dioksīds (E171), makrogols 3000

Tabletes spīdums: karnaubas vasks (E903)

ACOMPLIA ārējais izskats un iepakojums:

ACOMPLIA 20 mg ir asaras formas, baltas, apvalkotas tabletes ar iespiedumu “20” vienā pusē.

ACOMPLIA ir pieejams blisteros pa 14, 28, 30, 56, 84, 90 un 98 tabletēm, perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā pa 70 x 1 tabletēm un baltās plastmasas pudelēs pa 28, 98 un 500 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi var nebūt tirgū pieejami.

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

re

ğ

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

174, avenue de France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

nav

 

 

 

 

Ražotāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanofi Winthrop Industrie

 

 

 

 

 

 

 

30-36, avenue Gustave Eiffel – BP 27166

 

 

 

 

 

F-37071 Tours Cedex 2

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Statale 17, Km 22

 

 

 

 

 

 

 

 

67019 Scoppito (AQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België /Belgique/Belgien sanofi-aventis Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

España

 

sanofi-aventis, S.A.

 

Tel: +34 93 485 94 00

vairs

France

 

sanofi-aventis France

 

Tél: 0 800 222 555

 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Ireland

 

 

les

 

 

 

sanofi-aventis Ireland Ltd.

 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

 

Ísland

Z

ā

 

Vistor hf.

 

Sími: +354 535 7000

 

Italia

 

 

sanofi-aventis S.p.A. Tel: +39 02 393 91

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600

Luxembourg/Luxemburg sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel.: +36 1 505 0050

Malta

sanofi-aventis Malta Ltd. Tel: +356 21493022

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755

Norge

 

ē

sanofi-aventis Norge AStas

 

istr

 

Tlf: +47 67 10 71 00

Österreich

 

 

ğ

 

 

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

Polska

 

sanofi-aventis Sp. z o.o.

nav

 

Tel.: +48re

22 541 46 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 35 89 400

România

sanofi-aventis România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 103 777

Suomi/Finland sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Sverige sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

sanofi-aventis

Tel.: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

 

UAB sanofi-aventis Lietuva

 

Tel: +370 5 2755224

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā: http://www.emea.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas